Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen"

Transkript

1 Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere frventer af lederne i Syddjurs Kmmune. Ledelsesgrundlaget er vandmærket fr det udviklende g resultatskabende ledelsesmiljø, der sikrer, at direktin, chefer g ledere arbejder i samme retning. Ledelsesgrundlaget skal være pejlemærket i dagligdagen fr gd ledelse g et afsæt fr en udviklende debat g ledelseskulturen veralt i kmmunen. Det er frmålet med denne flder at gøre ledelsesgrundlaget kendt g frankret veralt i rganisatinen. Vres visin Syddjurs Kmmune er den attraktive ramme fr at b, leve g arbejde midt i den skønne natur tæt på strbyen. Uddrag fra visin fr Syddjurs Kmmune, se den fulde versin på hjemmesiden: Nærdemkrati g kultur Den plitiske ledelse arbejder fr en levende g velfungerende kmmune, med inddragelse af brgerne sm et bærende element. Dialg med virksmheder, brugere g brgere skal sikre et fælles ansvar fr kmmunens g lkalmrådernes udvikling i frhld til både service, øknmi g kulturliv. Brgerservice g sundhedsfremme Kmmunens servicetilbud til brugere i alle aldre er i knstant udvikling på en måde, så traditin g frnyelse går hånd i hånd - g så sundhedsfremme g frebyggelse er integreret i tilbuddene. En gd arbejdsplads. Kmmunen er en attraktiv g dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau.

2 Vres værdigrundlag Åbenhed det sikrer vi gennem: en aktiv dialg indadtil g udadtil synlighed g klarhed i vres handlinger tydelig kmmunikatin i alle situatiner tilgængelighed Kvalitet det får vi gennem: helhedsrientering gøre det bedste i situatinen faglighed, saglighed g prfessinalisme læring, refleksin g vidensdeling Udvikling det pnår vi gennem: evnen til at se nye muligheder nytænkning g innvatin mstillingsparathed risikvillighed g md Aftalestyring Aftalestyring er den metdiske frm, hvrpå ressurcer, prcesser, resultater g effekter styres i Syddjurs Kmmune. Aftalestyring sætter fkus på ledelsens g medarbejdernes mulighed fr at nå beskrevne mål gennem et decentralt driftsansvar med større ansvar, kmpetence, budgetansvar g dispsitinsret. Herigennem pnås en bedre ressurceudnyttelse g en bedre tilpasning til brugeres g virksmhedens behv g ønsker. Øget ansvar g kmpetence skaber større mtivatin, engagement g arbejdsglæde hs medarbejderne. Respekt det skaber vi gennem: tlerance verfr andre anerkendelse af det enkelte menneske ansvarlighed g lyalitet tillid g trværdighed rdentlighed ver fr andre

3 Direktin strategi g udvikling Pul Møller Direktør, Ref.: Plan, udvikling, kultur, natur, miljø, veje, trafik, byggeri g ejendmme Søren Valbak Direktør, Ref.: Familie, skler, dagtilbud, brgerservice g IKT Nich Bendtsen Kmmunaldirektør, Ref.: Direktinssekretariatet, persnale g HR Steen Thisted Direktør, Ref.: Budget g regnskab Jørgen Andersen Direktør, Ref.: Ældre, sundhedsfremme, scial g vksenhandicap, beskæftigelsesmrådet Tværgående stabe Persnale g HR Jørgen Jørgensen Direktinssekretariatet Brian Slt Brgerservice g IKT Henrik Friis Øknmi Budget - Tmmy Pedersen Regnskab - Ejvind Iversen Afdelinger - driftsniveau Plan, byg g kultur Tina Degn Rasmussen Veje g ejendmme Arne Gynther Natur g miljø Mrten Hundahl Pedersen Ældre g Sundhedsfremme Ingelise Juhl Scial g vksen-handicap Annette Secher Grimnitz Familie Jytte Dalgaard - PPR - Sundhedsplejen Skle Marit Aasland Dagtilbud Kenneth E. Petersen Beskæftigelse Hanne Beyer Bibliteket Elsebeth Kirkebæk Natur- g vejservice B Wrsøe Sundhedsteamet Marianne Kirkegaard Aude Myndighedsafdeling scial, psykiatri g handicap Susanne Dehn-Andersen 2 Familiehuse 13 Skler Dagplejen Birgitte Thmsen Jbcenteret Lasse Bundgaard Susanne Nielsen- Man Hjerrild Musiksklen Christen Frst Tandplejen Karen Thagaard Prjektcenter Henrik Rudlph Misbrugscenter Djursland Drthe Malling Ungebasen Marianne Lindberg Ungdmssklen Anders Lind 21 daginstitutiner Ydelseskntret Annette Kjær Ældreplejen 2 plejemråder Birgitte Dam Antnsen Birgitte Nielsen Køkken g madservice Mette Sørensen (knst.) Syddjurs B- g aktivitetstilbud Uffe Thmsen Træning g aktivitet Karen Jensen Bstøtten Jan Saabye Syddjurs Kmmune Organisatinsdiagram Januar 2011

4 Rllefrdeling i aftalestyringen Byrådets rlle: At træffe beslutning m visin g plitikker fr Syddjurs Kmmune fr helheden g fr de enkelte udvalgsmråder Fagudvalgets rlle: At indgå i dialg med direktin g virksmheder m fkusmråder g mål g knsekvenserne heraf Indgå aftale med direktøren på mrådet Direktinens rlle: Indgå aftale med virksmheden At sikre, at der freligger et grundlag fr plitikernes beslutningstagning mkring visin g mål At sikre, at dialgprcessen i kmmunen eksisterer g løbende tilrettes Fagmrådets rlle: At medvirke i tilvejebringelsen af et fælles grundlag fr virksmhedsplaner, dialgprcessen g evalueringspgaven Virksmhedernes rlle: At udarbejde en årlig virksmhedsplan Anvender virksmhedsplanen sm et ledelsesværktøj, der sikrer målfastsættelse, dialg g evaluering Tilrettelægger g gennemfører dialgprcessen herunder fr implementering af de vedtagne værdier i virksmheden Elementer i aftalestyring Aftalestyringen består af: Overrdnede aftaler mellem Byråd g direktin Aftalen mellem virksmheden g kmmunen Decentrale virksmhedsplaner De regelsæt, der er gældende fr alle virksmheder Prcessen g dialgen Principper fr decentral aftalestyring i Syddjurs Kmmune: Styrket g frtsat decentralisering Bedre service g mest mulig kvalitet fr pengene Øget fkus på mtivatin g kvalitet i ydelsen Øget fkus på prduktivitet g effektivitet Større rum til ledelse, kreativitet g øknmisk tænkning Større frihedsgrader i den enkelte institutin under ansvar fr de fælles værdier, g knkrete mål, sm de udtrykkes i aftaler g virksmhedsplaner. Virksmheder g dermed aftaleparter i Syddjurs Kmmune er: alle decentrale enheder (skler, daginst., ældremråder, biblitek.l.) tværgående stabsafdelinger driftsmråder i administratinen Virksmhederne er enheder i rganisatinen, der har selvstændig ledelse med kmpetence ver faglighed, øknmi, persnale g administratin

5 Vres lederprfil Syddjurs Kmmune er en aftalestyret plitisk rganisatin. Aftalestyring frudsætter åbenhed g dialg mellem plitikere, administratin, institutiner g brgere fr at hlde fkus på udvikling af de brgerrettede ydelser i frhld til ressurcer g det gde arbejdsmiljø. Grundlæggende ledelse er at: Udvise øknmisk ansvarlighed i frhld til kvalitet i pgaveløsningen Bidrage med knstruktive løsninger til ledelse af helheden - tdelt lederskab Bruge visiner g mål i det daglige arbejde - bl.a. via aftalestyringsmdellen Kunne udvikle frhldet mellem trivsel, kvalitet g effektivisering Ledere i Syddjurs Kmmune lykkes endvidere når de synes at det er attraktivt at være leder i Syddjurs Kmmune, er tydelige med at sætte retning g rammer, herunder ved at sætte g følge p på mål, etablerer råderum g relatiner, herunder ved at være anerkendende, kmmunikerende g mtiverende, sætter rd g handling bag kmmunens 4 værdier i frhld til brgere, persnale, ledelsesklleger g verrdnet leder Lederen kan sætte rd g handling bag Åbenhed ved at: Anvende dialg g aktiv lytning i sin kmmunikatin Signalere tilgængelighed g være tydelig sm rllemdel fr værdier g hldninger Drøfte visiner, mål g pgaveløsning Frtælle hvad der virker, g hvad der ikke virker i pgaveløsningen Være lyale verfr beslutninger g aftaler Give knstruktiv kritik g feedback Frhlde sig refleksivt g knstruktivt til mdstand g kritik Lederen kan sætte rd g handling bag Kvalitet ved at: Drøfte g beslutte: Hvad er gd kvalitet her hs s? Arbejde løbende med at afstemme frventninger til pgaver g aftaler Være ptaget af hvrdan kernepgaven kan løses nemmere, billigere g bedre Skabe rum g plads til videndeling Arbejde bevidst på at skabe gd trivsel g arbejdsglæde Lederen kan sætte rd g handling bag Udvikling ved at: Skabe læring ud fra praksis i såvel rganisatinen sm fr sig selv Fremme en kultur hvr der er plads til nytænkning g innvatin Udvise md til at afprøve helt anderledes radikale måder at løse pgaven på. Justere hensigtsmæssigt på visiner g mål i frhld til at pgaven udvikler sig Lytte til ideer g frventninger til pgaveløsningen fra brgere g ansatte i kmmunen Lederen kan sætte rd g handling bag Respekt ved at: Være anerkendende i sin kmmunikatin Sige det man mener - g gøre det man siger, man vil gøre. Være sig bevidst m sin rlle i en plitisk styret rganisatin Behandle brgere g ansatte rdentligt g værdigt Være tillidsskabende i kmmunikatin g handling Overhlder aftaler Se knflikter sm håndterbare kntrverser, der kan rumme ptentialer fr udvikling Direktins rlle Direktinen har fkus på helheds- g teamtænkning Direktinen fastlægger den verrdnede strategiske udvikling Direktinen arbejder med mål, evaluering, øknmi, planlægning, priritering, brgerservice, kmpetenceudvikling g dialg Direktinen fastlægger etiske spilleregler fr arbejdet i direktinen Hver direktør tildeles ansvar fr et driftsmråde g en tværgående funktin Kmmunaldirektøren er frmand fr direktinen g varetager de verrdnede udviklingsmæssige pgaver, herunder erhvervturisme, reginal udvikling g kmmunale samarbejder.

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Kompetencemodel - Kliniske diætister

Kompetencemodel - Kliniske diætister Kmpetencemdel - Kliniske diætister Arbejdsgruppe: Klinisk diætist Pernille Juul Carlsen, Medicinsk Afd. M, Svendbrg Klinisk diætist Marianne Bach, Hudafdeling I g Allergicentret, Odense Styregruppe: Oversygeplejerske

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere