Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø."

Transkript

1 Teknologisk Institut Idé & Vækst Evalueringsrapport Byggepladslogistik Indledning Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og har som hovedformål at forbedre logistikken på byggepladsen. Jakon A/S har stået for projektet. Det vil sige udviklet, ledet og gennemført hele forløbet. Projektet blev gennemført i relation til arbejdet på Tryg-ombygning i Ballerup. Teknologisk Institut har fulgt projektet, foretaget evalueringen og skrevet nærværende rapport. Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. Projektets logik er: Opkvalificering af medarbejdere ved uddannelse på AMU-kurser Samarbejde mellem fagene om procesplan Samarbejde med leverandør om afhentning Dette skal udvikle: Arbejdsmetoder, som involverer den enkelte medarbejder i større dele af processen Ny organiseringsform med selvfungerende produktionsgrupper Samarbejde om byggepladsens indretning m.v. Som skal give: Øget engagement, arbejdsglæde og motivation hos den enkelte Et bedre arbejdsmiljø, færre fejl og større effektivitet på pladsen Erfaring og bidrag til en udvikling af innovativt samarbejde i branchen. Man kan stille spørgsmålet, om dette er noget særligt, og om det ikke er noget, der er sagt så tit. Hertil kan vel blot siges, at dette er et eksempel på at starte en forandring, og et forsøg på at opsamle erfaringer fra en gennemførelse af processen. Man kan fristes til at citere: Det er ikke den stærkeste, der overlever. Heller ikke den mest intelligente. Det er den, der er mest modtagelig for forandring. Charles Darwin Om projektet henvises i øvrigt til bilag 1. Projektbeskrivelse. 1

2 Kort opsamling Projektet følger to spor, et byggepladsinternt og et byggepladseksternt. Byggepladsinternt er samarbejdet mellem virksomhederne og fagene på pladsen. Byggepladseksternt er samarbejdet med virksomheder, der leverer og afhenter fra pladsen. Byggepladsinternt var et medarbejderinddragende arbejde, som blev indledt med et uddannelsesforløb indeholdende en række AMU-moduler og et socialt element. Uddannelsen blev tilbudt alle virksomheder på pladsen, og en overvejende del deltog. Det var en god måde at kombinere uddannelse med medarbejdernes erfaringer fra hverdagen. Resultatet var en medarbejderudarbejdet procesplan, som på forbilledlig vis integrerede de enkelte fag og havde stor robusthed. Desuden gav det et enestående gensidigt kendskab til hinandens opgaver, og sammen med uddannelsens sociale element medførte det udvikling af et rigtig godt arbejdsmiljø og samarbejde på pladsen. En række fælles aftaler om respektzoner, oplagsplads mv. blev indgået og formidlet til dem, der ikke havde deltaget. Opfølgende blev arbejdet gennemført i model af Trimmet Byggeri. Sideløbende blev gennemført et byggepladseksternt tæt samarbejde med en leverandørvirksomhed og en renovationsvirksomhed, som sørgede for bortskaffelse af affald. Arbejdet forløb som en møderække, hvor gensidige ønsker og krav dannede udgangspunkt for et udviklingsarbejde. Resultatet var en for alle parter meget hensigtsmæssig indretning af byggepladsen. Desuden blev udviklet en række skemaer og procedurer, som lettede bestillingsarbejdet og modvirkede fejl. Undervejs blev desuden udviklet konkrete løsninger, som løste aktuelle behov. Sammenhængende blev skabt en byggeplads, hvor der fra alles side blev udvist et stort engagement baseret på gensidig tillid og åbenhed. Der blev holdt fokus på ansvarsfordeling, aftaler og løsninger i stedet for bøvl og problemer. Alt i alt skabtes en proces, som gennem inddragelse af medarbejderes potentialer og leverandørers kompetencer resulterede i en meget velkørende byggeplads. Byggeriet blev gennemført hurtigere end planlagt (før frist), og det var muligt at indarbejde bygherreønsker undervejs i processen. Omfanget af fejl og mangler var begrænset, og disse blev oprettet hurtigt. 2

3 Beskrivelse Projektet følger et byggepladsinternt spor og et byggepladseksternt spor. De to spor er beskrevet dels faktuelt/resultatmæssigt, dels oplevelses- /procesmæssigt. Evalueringen er gennemført dels som en fakta-opsamling, dels som en interview- undersøgelse, hvor medarbejdere, ledere, leverandører og rådgivere har deltaget. Afsluttende er skrevet et afsnit, som dels opsamler anbefalinger, dels perspektiverer projektet. Byggepladsinternt arbejde Formålet med denne del af projektet var gennem uddannelse at få medarbejderne kvalificeret til at medvirke til at nytænke metoder til at planlægge og gennemføre byggesager på grundlag af en detaljeret logistikplanlægning. Herved ville medarbejderne få stor indflydelse på hele byggeprocessen, arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse, i forhold til de rammer, som myndigheder og Arbejdsmiljøloven stiller i et forpligtende samarbejde. Det var målet at skabe en arbejdsmetode med selvfungerende produktionsgrupper. Et vigtigt element i dette arbejde var etablering af en organisering, hvor den enkelte medarbejder involveres i de besluttende processer, med ansvar for tilrettelæggelse af arbejdet, indkøb af materialer m.v. Projektet bygger på medarbejderudvikling og uddannelser, dels ved at ændre samarbejdsformer og dels ved at inddrage AMU-kurser til at understøtte processen. Projektet søger herigennem at forbedre arbejdsmiljøet og øge engagement og arbejdsglæde hos den enkelte medarbejder. Dette skal bidrage til en forøget kvalitet med færre fejl og en større effektivitet i byggesager. Projektet fulgte følgende overordnede forløb: Procesdesign: Kick-off og planlægningsmøder med alle involverede parter. Byggeriets design: Alle involverede deltager i planlægning, opbygning og strukturering af samarbejdet, trimmet byggeri og den tilknyttede byggepladslogistik, samt arbejdsmiljø - PSS. Byggeriets udførelse: De udførende deltager i projektgranskningen og er med til at sikre gennemførelsen af byggesagen i praksis. Aflevering, evaluering og perspektivering: Byggesagen og byggeprocessen evalueres og de indhøstede erfaringer beskrives. 3

4 Der var et hul i tidsplanen mellem udførelse af opførelsen af to dele af byggeriet. Herved var der mulighed for at gennemføre en opstartsuddannelse for alle medvirkende på byggepladsen. Uddannelsen blev udført i samarbejde med Erhvervsakademiet Nordsjælland i Hillerød og blev gennemført i lokaler, som Tryg stillede til rådighed. Uddannelsen indeholdt 6 AMU-uddannelsesmoduler (11 dage i alt), som på grund af, at de blev gennemført i sammenhæng, kunne gennemføres 2 dage kortere end normalt. Forløbet blev desuden udvidet med ½ dags socialt arrangement (skydebaneøvelse m.m.), som alene havde sigte på at lære hinanden at kende. På kurserne arbejdede håndværkerne i øvrigt i blandede grupper. Udgangspunktet for uddannelsen var det konkrete arbejde, der skulle gennemføres på byggepladsen, hvorved det blev sikret, at uddannelseselementet kom i samspil med håndværkernes erfaringer. Alle virksomheder på pladsen blev inviteret. Fra Bravida deltog 2 ventilationsfolk og 5 CTS-installatører. Fra BT-gulve deltog 2 mand, og fra Jakon deltog 8 tømrere og 2 byggeledere. På kurset savnede man desværre elektrikerne, malerne, VVS erne og nedriverne. Det konkrete udbytte af kurset var en gennemgang af projektet, som gav en procesplan, der var meget smidig, og som ved en detaljeret integration af de enkelte fag gav en samlet tidsforkortelse på 2 dage i forhold til byggeledernes egne planer. Dette arbejde med procesplanen gav desuden håndværkerne en dyb indsigt i hinandens opgaver og udfordringer, som var afgørende for gennemførelsen af et mere fejlfrit arbejde efterfølgende. Endvidere blev grunden lagt for organisering af arbejdet, gennemførelsen af arbejdet efter Trimmet byggeri og anvendelse af Byggeweb m.v. Det var et arbejde, som derefter foregik i stor åbenhed. Dette har været en meget vigtig faktor i udviklingen af en organisering af arbejdet, hvor en stadig større del af ansvaret for eksempelvis bestilling af materialer flyttes til håndværkerne. Som et andet meget konkret resultat blev indgået aftaler om respektzoner langs vægge, om plads til henstilling af materialer, om materialer på paller m.v. - aftaler, som sikrede, at alle kunne komme til, at man ikke var i vejen for hinanden og samlet set fik en ryddelig byggeplads. Dette blev respekteret også af de fag, der ikke deltog i uddannelsesforløbet. Samlet set var uddannelsesforløbet med til at sætte en rigtig god proces. Erfaringerne fra projektet indgår i et fortsat arbejde med at udvikle egentlige produktionskort. Ved efterfølgende interviews blev de positive virkninger beskrevet som hængende sammen på følgende måde: 4

5 1. Social aktivitet - medførte Man har det socialt godt sammen Holdningerne er ændret til sammenhold Udfordringer tages op løbende 2. Fælles procesplan - medførte Imponerende god og robust plan Indsigt i hinandens del af projektet Forståelse for hinandens tidsplaner Mere hensigtsmæssig sammenfletning Man har fælles ejerskab og mål Og ikke mindst fælles aftaler for alle på pladsen 3. Umiddelbare effekter heraf Større opmærksomhed på aftaler Større åbenhed og tillid Tro på planen og et større engagement Fra problemer/bøvl til løsninger Lettere at snakke løsninger undervejs 4. Hvilket blandt andet gav Reduktion i fejl/mangler og hurtigere opretning Hurtigere opfølgning Muligt at indarbejde bygherreønsker Mindre affald, der flyder på pladsen - oprydning løbende Gode formandsmøder En anden måde at se det på er at beskrive det som en positiv selvforstærkende cirkelbevægelse, som illustreret herunder. Et gensidigt kendskab og fælles planer og aftaler medfører, at man engageret tør tage ansvar for arbejdet. Dette ansvar og engagement gør, at man bliver hjælpsom, fleksibel og har fokus på løsninger. Dette fokus og hjælpsomheden forøger det gensidige kendskab og styrker de fælles planer. 5

6 Denne proces understøttes af en række vigtige bidrag. Grundlæggende syn og rigtig opstart. Det vil sige, at man skal tro på, at medarbejderinddragelse på sigt er det rigtige. At der i dette ligger den respekt og anerkendelse af medarbejdernes kompetence og viden, som kan nyttiggøres. Det skal i forlængelse heraf være en opstart, som er handlingsrettet, og som slår de rigtige toner an. Tillid og åbenhed om kroner og organisering og møder. Det skal være klart, at man ikke har bagvedliggende tanker, som kan give anledning til mistro om, at nogen prøver at maksimere på andres bekostning. Ligeledes skal man have en mødestruktur, som understøtter de positive træk ved at inddrage, og have en fast dagsorden, som sikrer, at man gensidigt får taget de rigtige ting op. Ændringer og samarbejde med eksterne. Når man har en åben og involverende tilgang til ændringer, er man åben over for andres ønsker og kan så inddrage udefrakommendes ideer og tanker. Byggepladseksternt arbejde Denne del af projektet skulle etablere et innovativt, tværgående samarbejde med to udvalgte leverandører, som selvstændigt deltog i projektet og bidrog med diverse input, ønsker og krav til bestilling og levering af byggematerialer, bortskaffelse af affald m.v., byggepladsens udformning, planlægning og indretning. Det skulle være et forpligtende samarbejde og en mere systematisk tilgang mellem parterne, og herved sikre en mere hensigtsmæssig udformning og indretning af byggepladsen, og sikre en effektiv byggeproces med en gennemført logistik på byggepladsen. Jakon A/S, Stark Trælast og Byggecenter samt Marius Pedersen A/S Affaldsbehandling deltog i dette arbejde. Arbejdet var organiseret som en mødevirksomhed, hvor man gennemførte en løbende innovationsproces. Problemer blev identificeret og analyseret, nye løsninger blev udviklet og besluttet. De nye løsninger blev efterfølgende implementeret, og erfaringerne blev siden drøftet på følgende møder. Der blev fra starten fastlagt en mødeplan med 1 møde hver anden måned. Der har således været afholdt 6 møder. Det konkrete resultat på leverandørområdet har været udvikling af bestillingslister og leveranceplaner. Dette har givet en meget sikrere og nemmere bestilling og leverance af materialer. Man har sjældent været i tvivl om, hvad der var til hvem og hvor. En afledt effekt heraf har været en forøget andel af materialer bestilt på fixmål. 6

7 På affaldsområdet er der blevet udviklet en løsning, som containermæssigt (størrelse og udformning) er tilpasset byggepladsen. Denne løsning er kommet i stand ved, at Marius Pedersen er inddraget tidligt i planlægningen og herved har kunnet fungere som konsulenter, dels ved valg af containere og placering af samme, samt forslag om mindre mobile beholdere til sortering og bortskaffelse af byggeaffald. Dette har medført, at det har været meget lettere at holde byggepladsen ryddelig. Marius Pedersen har desuden udarbejdet en pjece, som enkelt beskriver, hvorledes affaldet skal fraktioneres, samt de prismæssige konsekvenser af manglende sortering. Dette har hjulpet håndværkerne meget, da fejl i sortering ikke har været på grund af ond vilje, men manglende information, som har givet uhensigtsmæssige og dyre tømninger. Pjecen er understøttet af piktogrammer på containere, som endvidere er nummeret. Desuden er udviklet et bestillingsskema, som har gjort det nemmere dels at rekvirere tømning, dels at sikre sig, at det er den rigtige container, der bliver tømt. Sammenhængende er det vurderingen, at det har givet mindre affald og herigennem mindre kørsel og belastning af miljøet. Det faste forløb i møderne havde en række positive konsekvenser. For det første gav det mulighed for at fastholde en udbytterig fortløbende proces, som gav en række gode løsninger. Det sikrede desuden en rigtig god kontakt til folkene på byggepladsen, med mulighed for gensidig inspiration. Det var afgørende for det positive udbytte, at virksomhederne var med fra starten, hvorved den ekspertise, som lå hos henholdsvis leverandør og affaldsafhentning, kunne nyttiggøres. Som en af virksomhederne udtrykte det skiftede rollen fra leverandør til konsulent. Det er vigtigt at fastholde, at dagsordenen for møderne var udvikling. Herved sikredes det, at arbejdet ikke blev almindelig drift og problemsnak, men i stedet blev udgangspunkt for samarbejde om nye løsninger. Denne fastholden sikrede desuden, at man i fællesskab opbyggede en metode for dette udviklingsarbejde. Det var den fælles opfattelse af arbejdet, at man skulle være åben om egne interesser i projektet. På den måde blev de helt legitime interesser for at nyttiggøre nye ideer, samt optimeringsinteresser, vigtige elementer i de nye løsninger. Perspektiver af projektet Indledningsvis kan det fastslås, at der er et stort potentiale i, at håndværkerne kan og vil deltage i et sådant arbejde, og påtage sig det ansvar, som en deltagelse nødvendigvis medfører. I lyset heraf kan man forestille sig projektets resultater samlet i en slags opskrift eller huskeliste for et sådant arbejde. 7

8 For det byggepladsinterne arbejde (virksomhederne, der skal arbejde på pladsen) kunne den omfatte følgende: Inden opstart af et projekt/byggeplads skal man huske: at inddragelse er nødvendig at alle tiltag, man sætter i gang, påvirker hinanden at procesplan/logistik skal udarbejdes af dem, der skal følge den Ved selve opstarten skal man huske: at etablere en engagerende opstart (evt. ved kursus) at alle fag skal med at man skal blande fagene under arbejdet at der skal være et socialt element at man skal trække på folks erfaringer under opbygning af en procesplan at AM og PSS skal med på dagsordnen at få leverandører og affaldsfolk med under indretning af byggepladsen at indgå nødvendige aftaler om byggepladsen og skrive dem ned at de store fag skal føre an specielt, hvis ikke alle har kunnet deltage i opstarten Under udførelsen af arbejdet skal man huske: at holde en fast mødestruktur med fast dagsorden at følge op på indgåede aftaler skal kunne ses/læses på pladsen at evaluere samarbejdet med mellemrum For det byggepladseksterne arbejde (leverandører m.v. til pladsen) kan den se således ud: Eksterne parter skal være med fra starten under etablering og planlægning Det er afgørende at få viden og forslag med fra de vigtigste aktører Sikre sig, at man har faste kontakter hos virksomhederne Det skal være en række personer, som vil være med til stadigt at udvikle Det skal være folk, som deltager i det daglige arbejde omkring pladsen De skal have baglandet i orden i relation til indgåelse af aftaler Der skal etableres en fast møderække Dette sikrer en fremdrift i nye løsninger Dette sikrer, at man hverken gemmer eller glemmer udfordringer Mødearbejdet skal tage udgangspunkt i en indarbejdet procedure for udvikling, eksempelvis: Ønsker, behov, problemer, udfordringer Prioritering Drøftelse af muligheder Afprøve i virkeligheden Udvikle en række færdige løsninger Endelig efterlader projektet selvfølgelig en række spørgsmål og udfordringer, som enten kræver beslutning/overvejelse i hvert enkelt tilfælde, eller som lægger op til at samle erfaringer fra andre lignende projekter i fremtiden, hvor man vil arbejde med byggepladslogistik. Omkring opstart/igangsættelse er det vigtigt at få overvejet, hvordan man kan klare en lodret opstart. Utrolig mange gange er det svært at finde tiden til et 8

9 opstartsforløb, som i dette projekt. Ligeledes kunne det være en overvejelse, om man kunne starte med andet end et kursus, og i givet fald hvor kort et forløb der er nødvendigt for at få de positive virkninger. På sigt kunne det være en overvejelse værd, hvordan man kan sikre et opstartsforløb, evt. som bygherrekrav eller del af udbud, og hvordan man kan sikre sig, at alle fag deltager. Dette forløb viste, at man skal give det en særlig overvejelse, hvordan man fastholder aftaler og den positive stemning. Herunder på hvilken måde man kan sikre, at man ikke falder af på den og vender tilbage til fortidens dårligdomme i løbet af en lang byggeperiode. Konkret vil dette projekt starte overvejelser om, hvordan og til hvem man kan sprede de indhøstede erfaringer og opsamle bidrag til en fortsat udvikling. Det skal nævnes, at der i forlængelse af ovennævnte vil blive udarbejdet et slideshow, som i kort form refererer projektet og dets resultater. 9

10 Bilag 1 Projektbeskrivelse til Byggeriets Udviklingsfond 1 Faktuelle oplysninger 1.1 Datering (dato for indsendelse af ansøgning) 16. april Projektets emne og titel Logistik på byggepladsen 1.3 Projektansøgeren - navn, kontaktmulighed og projekt-relation Jakon A/S, Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup Uddannelsesansvarlig Jørgen Abildgaard Nielsen, tlf mobil Fællestillidsrepræsentant og formand for Jakons Svendeklub Svend Petersen, tlf , mobil Deltagere og interessenter i øvrigt til projektet Teknologisk Institut, Stark Trælast og Byggecenter, Marius Pedersen A/S Affaldsbehandling, Erhvervsakademiet Nordsjælland, Jakons Svendeklub, fællesklub for murere, snedkere og tømrere, samt Jakon A/S. 2 Projektbeskrivelse 2.1 Idé og baggrund for projektet (hvordan opfylder projektet fondens formål) Jakon har i en del år arbejdet med udvikling af samarbejdet på byggepladserne. Medarbejderne har medvirket i processen gennem deltagelse i en række udviklingsgrupper. Projektet vedrørende logistik på byggepladsen udspringer af dette udviklingsarbejde. Et af de væsentlige mål med dette arbejde, har været at få skabt en arbejdsmetode, hvor de traditionelle arbejdsformer og normer ændres eller nedbrydes og erstattes af selvfungerende produktionsgrupper. Et vigtigt element i dette arbejde er etablering af en grundlæggende organisering, hvor den enkelte medarbejder, i større omfang end hidtil, involveres i de besluttende processer med ansvar for tilrettelæggelse af arbejdet, indkøb af materialer m.v. Et af målene for projektet er, gennem medarbejderudvikling og uddannelser, at sikre læring på byggepladsen, dels ved ændrede samarbejdsarbejdsformer og dels ved at inddrage AMU-kurser til at understøtte processen. Jakon er overbevist om at denne involvering vil medføre et langt større engagement hos den enkelte medarbejder, en forbedring af arbejdsmiljøet, en større motivation for arbejdet og en større arbejdsglæde generelt. I forlængelse af dette, tror vi på at projektet vil bidrage til en forøget kvalitet med færre fejl og en større effektivitet i byggesager. Derudover er det vores mål at skabe et innovativt tværgående samarbejde, med inddragelse af leverandører af byggematerialer og et renovationsselskab, der sørger for bortskaffelse af materialerester og affald i byggeprocessen. Vi tror på at et 10

11 forpligtende samarbejde og en mere systematisk tilgang mellem parterne, vil være med til at sikre en effektiv byggeproces med en gennemført logistik på byggepladsen. Videre er det også tanken at gennemføre projektet i samarbejde med en skole, der skal sikre at medarbejderne løbende bliver opkvalificeret med både faglige og personlige kvalifikationer i løbet af byggeprocessen, med bl.a. LEAN, Kvalitet, Arbejdsmiljø og Samarbejde. Projektet gennemføres ud fra principperne fra BygSol og Trimmet byggeri. Et af målene for projektet er, at sikre læring på byggepladsen, dels ved ændrede samarbejdsarbejdsformer og dels ved at inddrage AMU-kurser til at understøtte processen. Derudover er det ligeledes et mål at afprøve nye samarbejder med leverandører til levering og bortskaffelse af materialer løbende i projektet. Dette mål forudsætter et tættere samarbejde med to udvalgte leverandører, som selvstændigt deltager i projektet og bidrager med diverse input, ønsker og krav til bestilling og levering af byggematerialer, bortskaffelse af affald m.v., byggepladsens udformning, planlægning og indretning. Dermed bidrager projektet til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirker samtidig til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. Aktiviteterne fra BygSol danner baggrund for projektets design og det er planen at gennemføre projektet ud fra disse punkter: Procesdesign: - Her gennemføres kick-off planlægningsmøder med alle involverede parter. 1. Projekt-Web/ Byggeweb 2. Implementeringsplan Følgende AMU uddannelser indgår: Opstart af bygge- og anlægsprojekter Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen Byggeriets design Alle involverede deltager i planlægning, opbygning og strukturering af samarbejdet, trimmet byggeri og den tilknyttede byggepladslogistik, samt arbejdsmiljø - PSS. 3. Partnersamarbejde byggeriets design 4. Workshopprojektering 5. Trimmet projektering 6. Effektevaluering og refleksion Følgende AMU uddannelser indgår: Byggepladslogistik Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen 11

12 Byggeriets udførelse Her skal de udførende deltage i projektgranskningen og være med til at sikre gennemførelsen af byggesagen i praksis. 7. Projektgranskning 8. Kick-off 9. Partnersamarbejde Byggeriets udførelse 10. Trimmet byggeri 11. Procesplanlægning 12. Uge- og periodeplan 13. Skole på byggepladsen - Byggepladsmødet 14. Kompetenceudvikling Følgende AMU uddannelser indgår: Anvendelse af bygge- og anlægstegninger Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Sjakbajs Planlægning og styring af byggeriet Sjakbajs - Planlægning og koordinering Sjakbajs som leder Aflevering, evaluering og perspektivering Her evalueres byggesagen og processen og de indhøstede erfaringer beskrives efterfølgende. 15. Plan for byggeriets aflevering 16. Evaluering og refleksion 17. Perspektivering Trimmet byggeri Byggesagen planlægges efter principperne i trimmet byggeri, hvor der først og fremmest gennemføres en grundig projektgranskning inden arbejdet påbegyndes på byggepladsen. I projektet vil de 7 strømme danne baggrund for alt planlægning: Fagene skal arbejde i takt, detailplanlægning med kort tidshorisont, der øger planens pålidelighed, fjernelse af forhindringer for et jævnt arbejdsflow. At dem, der kender og udfører aktiviteterne, planlægger arbejdet og sikrer holdbare aftaler mellem håndværkerne. 12

13 At inddrage håndværkernes kompetencer i planlægningen og derved øge arbejdsglæden. Få styr på produktionsforudsætningerne ved anvendelse af metoder for at skabe sunde aktiviteter. At lade tænkningen om sunde aktiviteter og de syv strømme forholde sig til byggeprocessens kompleksitet, herunder lægge op til en praksisnær planlægning af arbejdstilrettelæggelsen. Dvs. lade folk på byggepladsen tage sig af den nære ugeplanlægning. At have fokus på, at håndværkerne får en bedre akkord og større arbejdsglæde, når de ved at koordinere med de andre fag f.eks. ikke skal bruge tid på af, flytte på materialer, rette fejl og lave om, og ikke at blive nødt til at gå i gang, selvom de forudgående fag ikke er færdige. Udfordringen er endvidere, at optimere logistikstyringen ved anvendelse af følgende tre planlægningsniveauer: Procesplanen - en overordnet liste over arbejdsoperationer struktureret efter bygningsdele. Periodeplanen - en 3-5 ugers plan, hvor der skabes sunde aktiviteter. Ugeplaner en planform, hvor håndværkerne planlægger den næste uges aktiviteter ved at anvende sunde aktiviteter fra periodeplanen Problemformulering Formålet med projektet er gennem uddannelse at få medarbejderne kvalificeret til at medvirke til at nytænke metoder til at planlægge og gennemføre byggesager på grundlag af en detaljeret logistikplanlægning, hvor medarbejderne får stor indflydelse på hele byggeprocessen, arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse, i forhold til de rammer som myndigheder og Arbejdsmiljøloven stiller, i et forpligtende samarbejde med de nævnte aktører. Der gennemføres en indgående projektgranskning, der skal sikre at alle aspekter i byggesagen indtænkes og planlægges grundigt inden opstart af selve byggesagen. Der skal udarbejdes en procedure for opstart af byggepladser, med afholdelse af opstartsmøde med fokus på byggepladsindretning og PSS - plan for sundhed og sikkerhed, arbejdsmiljø, herunder fokus på tunge løft m.v., samt planlægning og styring af leverancer mest hensigtsmæssigt og effektivt, og en systematiseret plan for løbende oprydning, rengøring og bortskaffelse af byggepladsaffald. Mål og målgruppe for projektet Det er projektets mål, gennem uddannelse af medarbejderne, at skabe en innovativ, effektiv og kvalitetsfyldt byggeproces, hvor både leverandører, byggeledelse, formænd og svende opkvalificeres i et praksisnært miljø på byggepladsen, til en mere ansvarsfuld og selvstændig produktionsstyring og en sikkerhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af byggesagen, samt en ændret holdning til det at være byggearbejder, 13

14 der altid leverer et kvalitetsfyldt produkt fri for fejl og mangler til glæde for kunderne Synlige resultat af projektet At medarbejderne fremover vil kunne deltage i byggesager og være med til at planlægge og gennemføre byggesager på en mere inspirerende måde, med inddragelse af andre interessenter, til levering af et innovativt, effektivt og kvalitetsfyldt byggeri uden fejl og mangler. Samtidig vil samarbejdet bidrage til en større arbejdsglæde for alle involverede parter. AMU uddannelserne bidrager til en generel opkvalificering af deltagerne i projektet. Formidling af projektets resultater Formidling påhviler Teknologisk Institut, der som uvildig rådgiver får ansvaret for at udforme en rapport der formidler projektets mål og resultater til andre virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen. Rapporten fortæller hvilke uddannelsesplaner der er lavet og hvilke AMU uddannelsesmål der er anvendt, og evt. om der er opstået behov for nye uddannelser. Desuden viser rapporten omfanget af deltagere på de enkelte uddannelsesmål og hvor mange medarbejdere der har deltaget samlet set. Eventuel sammenhæng med andre lignende projekter Der er ingen sammenhæng med andre projekter. Tidsplan Projektet skal afvikles i perioden , med forventet opstart september Projektbudget Samlet budget for projektet Samlede omkostninger til projektets planlægning, gennemførelse og evaluering: Kr Påtænkt finansiering, herunder egenfinansiering samt forbrug i forhold til tidsplan Projektet finansieres, dels via egenbetaling i form af den tid m.v., som de enkelte aktører investerer i projektet, og dels via tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Tidsforbruget er for de enkelte aktører estimeret til se bilag med budget. Samlet projektøkonomi: Kr Egenfinansiering: Kr Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond: Kr Eventuelle andre der er søgt om støtte fra 14

15 Der er ikke søgt yderligere støtte til projektet, men der vil indgå et ikke nærmere defineret antal AMU kurser i forløbet, som yderligere egenfinansiering. Styregruppe for projektet 3.4 Deltagere og interessenter i øvrigt til projektet Stark Trælast og Byggecenter, Finn Pedersen, tlf , mail Marius Pedersen A/S Affaldsbehandling, Nina Jensen, tlf , Mail Teknologisk Institut, Michael Flor Hansen, tlf , Mail Erhvervsakademiet Nordsjælland, Lone Colding og Per Back, tlf , mail Jakons Svendeklub, fællesklub for murere, snedkere og tømrere, Fællestillidsmand Svend Petersen, tlf , mail Jakon A/S, Håkon Pettersen og Jørgen Abildgaard Nielsen tlf

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Kagshusene den lærende byggeplads

Kagshusene den lærende byggeplads Kagshusene den lærende byggeplads Byens Netværk 30.04.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen I forbindelse med renovering og modernisering af 120 lejligheder samt indretning af 33 nye taglejligheder

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER S I K R E R O B U S T E U D D A N N E L S E R 6. 2 P å b a g g r u n d a f r o b u s t h e d s p r i n c i p p e r n e s æ t t e s e t a r b e j d e i g a n g m

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring

Vold og Trusler Fra fortælling til forandring Vold og Trusler Fra fortælling til forandring En forebyggelsespakke til Døgninstitutioner og hjemmeplejen Arbejdstilsynet ved Psykolog Tom Hansen 1 Fonden for forebyggelse og fastholdelse Udbyder Forebyggelsespakker

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk

Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke. Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk Støtte til små byggevirksomheder i at gennemføre en forebyggelsespakke Sisse Grøn og Hans Jørgen Limborg sig@teamarbejdsliv.dk BAGGRUND Forebyggelsesfonden udbyder fra 1. september 2013 forebyggelsespakker

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - en ny arbejdsmiljøaktør

Byggeriets Arbejdsmiljøbus - en ny arbejdsmiljøaktør - en ny arbejdsmiljøaktør Anders Kabel, projektleder Hvad er Bam-bus? En mobil konsulenttjeneste med 8 konsulenter med hver sin bus Besøger byggepladser og byggevirksomheder over hele Danmark Primært opsøgende

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge

Værdiskabelse og Trimmet Projektering. Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Værdiskabelse og Trimmet Projektering Eksempel fra Helsebygg Midt-Norge Medlemsmøde Lean Construction-DK 25.-26. november 2008 Rolf Simonsen rs@vaerdibyg.dk Projektet Slidesne er fra et konsulentforløb

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere