Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. I relation til de seneste års projekt: Længst muligt i eget liv, vil vi sætte fokus på Den gode dag ved egen kraft. Vi vil særligt koncentrere os om, hvordan medarbejderne støtter beboerne i at fastholde eget engagement og motivation, udenfor fokusperioderne. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Konklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøget er blevet afviklet. Konklusioner Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Her er opmærksomhed på beboere med særlige behov og eventuelle muligheder for bedre egnede tilbud. Relevante samarbejdspartenere inddrages ved behov samlet set er det vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede og særdeles indbydende. Det gælder såvel indendørs som udendørs. Af nye tiltag kan blandt andet nævnes indretning af et snoezelrum og etablering af en større sansehave det er vores indtryk, at beboerne trives og føler sig trygge her. Både beboere og pårørende giver udtryk for stor tilfredshed med indsatsen og forholdene generelt. Her er gode muligheder for aktivitet og oplevelser. Her er fortsat fokus på at motivere og støtte op omkring Den gode dag ved egen kraft gennem projekt Længst muligt i eget liv. VI bliver bekendte med flere positive eksempler herpå etagerne er bemandet som planlagt. Medarbejderne fremstår kompetente og engagerede. Her gives udtryk for tilfredshed med arbejdsforholdene og enkelte taler uopfordret om arbejdsglæde. Det er vores indtryk, at en fælles forståelse for opgaveløsningen præger kulturen positivt vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, handleplaner og journalnotater. Det er vores vurdering, at her er en positiv udvikling i arbejdet med dokumentationen. Vi har henledt opmærksomheden på enkelte udviklingspunkter 1

2 medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse samt procedure for indberetning. På baggrund af samtale med medarbejderne, er det vores indtryk at magtanvendelsesbegrebets mange aspekter ofte drøftes, ligesom her generelt er fokus på beboernes selvbestemmelsesret. Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Her er ikke konkrete punkter til opfølgning. Målgruppe Målgruppen er mennesker, som har brug for hjælp og støtte til imødekommelse af behov af fysisk, psykisk og social karakter, der udspringer af alder. Det er vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Det er vores indtryk, at man også rummer og imødekommer beboere med særlige behov. Der er ligeledes opmærksomhed på om her er beboere, der vil have gavn af et bedre egnet tilbud. Her samarbejdes desuden med blandt andre demenskoordinator og Marte Meo terapeut. Boligforhold og fysiske rammer Tilbuddet er centralt beliggende og har til huse i et rundt nyere byggeri. Her er 5 etager med 2 boenheder på hver. Såvel beboernes lejligheder som de fællesfaciliteter de har til rådighed fremstår lyse, rummelige og indbydende. Fællesrummene i enhederne er forskelligt indrettet, men fremstår alle med et hjemligt præg. Her er enkelt udsmykket på gangarealerne. Flere steder på hver etage, er der direkte udgang til større terrasser, der er møbleret og udstyret med blomsterkrukker og lignende. I stueetagen er der administration og aktivitetscenter. Her er desuden mulighed for at tilbyde pårørende et gæsteværelse. Som et helt nyt tiltag er man i gang med at indrette et snoezelrum på 5. sal, der skal kunne benyttes af beboere fra samtlige enheder. Der er i alt 13 medarbejdere, herunder repræsentanter fra hver enhed og 2 fra dagcentret, inddraget i uddannelse om anvendelse af rummet, da brug af rummet kræver en særlig faglig viden. Et andet nyt tiltag er etablering af en større sansehave. Haven blev kort tid inden vores besøg indviet af borgmesteren. Haven indbyder i høj grad til aktivitet i bred forstand og et par ponyer græsser tæt omkring. Desuden er her opstillet en campingvogn med havestole omkring. Da vi forlader stedet om aftenen, sidder her enkelte beboere og nyder deres aftenkaffe. Samlet set er det vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede og særdeles indbydende. Det gælder såvel indendørs som udendørs. Det er også tydeligt, at beboerne sætter pris på deres boligforhold. I forbindelse med kontorer og arbejdsstationer bør der være særlig opmærksomhed på, at personfølsomme oplysninger ikke er tilgængelige for uvedkommende. De omsorgsmæssige forhold Vi hilser på beboere rundt omkring i fællesarealerne og får desuden mulighed for at besøge flere i deres lejlighed. Vi kan konstatere, at her på alle etager er en god og rolig atmosfære. Beboerne giver indtryk af og udtryk for at trives. De beboere vi taler med, tilkendegiver at de får den hjælp og støtte som de har behov for, og oplever generelt at have en hverdag som de ønsker den. Beboerne føler sig mødt 2

3 med respekt og giver udtryk for at være glade for medarbejderne. Beboerne giver ligeledes udtryk for at komme godt ud af det med hinanden. Det er vores indtryk, at her er et velfungerende samarbejde med de pårørende. Det giver både medarbejdere og pårørende udtryk for. Her er på hver etage et etageråd, hvor både beboere og pårørende er repræsenteret. Vi har været i kontakt med pårørende, dels under besøget og dels efterfølgende telefonisk. Her gives der overordnet udtryk for stor tilfredshed med den indsats der ydes i forhold til beboerne. De pårørende oplever, at deres ældre pårørende trives og i det omfang de evner det, fortsat har et aktivt og berigende liv. De oplever medarbejderne som imødekommende og føler sig altid velkomne. Her er tilfredshed med informations- og kommunikationsniveauet. Beboerne kan frit benytte Aktivitetscentret. Her er et bredt udvalg af aktiviteter, herunder også ture og festlige sammenkomster. Aktivitetsmedarbejderne er også opsøgende på etagerne, hvor en del af aktiviteterne afvikles. På baggrund af midler fra Ældremilliarden er her netop ansat 2 aktivitetsmedarbejdere. Deres opgave er at tilbyde beboerne større og mindre aktiviteter og samvær i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden og på helligdage. Det gør sig også gældende på dagen for vores besøg, hvor vi møder aktivitetsmedarbejderne flere gange sammen med beboere. Vedrørende projekt Længst muligt i eget liv, får vi oplyst, at beboerne fortsat er i fokus 2 uger ad gangen. Medarbejderne forklarer, at det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for fortsat at motivere beboeren til at fastholde en god hverdag ved egen kraft, også udenfor fokusugerne. Vi får desuden oplyst, at der er en tovholder på projektet på hver etage. Vedkommende har blandt andet til opgave at opstarte Borgerens plan. En form for handleplan, der udarbejdes på baggrund af de tiltag og aftaler der indgås i fokusugerne. Vi ser fx en plan over, hvornår og hvordan en beboer skal varetage pasning af etagens fugle. Efterfølgende møder vi pågældende beboer, netop i gang med at fodre fugle, hvilket han tydeligvis finder glæde ved. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Etagerne er bemandet som planlagt pågældende dag, hvilket betyder 3 medarbejdere på hver etage. Medarbejderne er stort set alle fastansatte og repræsenterer begge køn. Medarbejderne fremstår kompetente og engagerede. Det er vores indtryk, at en fælles forståelse for opgaveløsningen præger kulturen positivt. Medarbejderne giver gennemgående udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold, og enkelte taler uopfordret om arbejdsglæde. De oplever, at her generelt er et godt samarbejde og tilfredshed med ledelsen. Er her udfordringer, det være sig i forhold til opgaveløsningen eller samarbejdet, bliver der taget hånd om det på konstruktiv vis. Medarbejderne giver endvidere udtryk for, at her er gode kursusmuligheder. På en etage fortæller medarbejderne, at man som noget nyt, arbejder med fleksibel arbejdstidsplanlægning. En ordning, der i høj grad inddrager og ansvarliggør medarbejderne i planlægningen. Medarbejderne giver udtryk for, at de var meget skeptiske i starten, men nu kan se nogle spændende muligheder. Det er planen, at fleksibel arbejdstidsplanlægning, gradvist skal implementeres på alle etager. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået et udsnit af den skriftlige dokumentation, primært i form af døgnrytmeplaner, handleplaner og journalnotater. Det er vores vurdering, at her overordnet er en positiv udvikling i arbejdet med dokumentationen, om end vi også denne gang er stødt på døgnrytmeplaner, der er mangelfuldt udfyldt. Det drejer sig særligt om beboernes behov i nattetimerne. Det skal i den sammenhæng nævnes, at vi også har set eksempler på velbeskrevne døgnrytmeplaner og handleplaner ligesom vi kan konstatere, at her dokumenteres kontinuerligt i journalen. Et udviklingspunkt kan være i højere grad at tydeliggøre tilgangen til den 3

4 enkelte beboer i døgnrytmeplanen. Fx mener vi, at oplysninger andet steds i dokumentationen kan bidrage til en individuel og helhedsorienteret tilgang. Sprogbruget i dokumentationen afspejler en respektfuld tilgang til beboerne. Magtanvendelse Medarbejderne er bekendte med reglerne for magtanvendelse samt procedure for indberetning. På baggrund af samtale med medarbejderne, er det vores indtryk at magtanvendelsesbegrebets mange aspekter indgår som en del af den faglige sparring. Flere medarbejdere nævner, at de snakker meget om det, dels i det daglige og dels på deres teammøder. Medarbejderne fortæller ligeledes, at de har fokus på beboernes selvbestemmelsesret, hvilket udtalelser fra beboere også bekræfter. En beboer udtrykker det fx således: her er man herre i eget hus. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Vi vil på trods heraf selvfølgelig reagere, hvis vi på dette eller andre områder udenfor det direkte tilsynsfelt konstaterer åbenlyst uhensigtsmæssige forhold. Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og her er ikke punkter til opfølgning. Formål og fremgangsmåde I henhold til Servicelovens 151 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Der skal således aflægges ét årligt, uanmeldt tilsynsbesøg. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp de har ret til og krav på efter deres afgørelse og det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Det drejer sig om opgaver, der vedrører personlig hjælp og pleje, hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet samt tilbud om genoptræning og hjælp til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Vi har været rundt i hele huset og har efter individuel aftale talt med flere beboere, ligesom vi har opholdt os med flere i fællesskabet. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Derudover har vi telefonisk eller under tilsynet talt med pårørende. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser, herunder 83 og 86, og tilknyttede vejledninger samt bekendtgørelsen om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Som yderligere grundlag for vurderingen har vi anvendt de gældende kvalitetsstandarder og god praksis på området. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 26. juni 2014 REVAS APS AF 1/

5 Aase Møller Henning Jacobsen 5

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere