UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015"

Transkript

1 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal medvirke til, at der skabes en ny samarbejdskultur med fokus på tillidsbaseret ledelse, tillidsbaseret kultur, bedre feedbackkulturer på alle niveauer og opbygning af nye roller for ledere og lærere. (Samarbejdsprojektet) Projektet skal biddrage til: at trivslen på skolen højnes, således at fagligt dygtige og effektive lærere og ledere kan tiltrækkes og fastholdes. at give øget kvalitet i opgaveløsningen ved indførelsen af en feedbackkultur både i relationen mellem ledere og medarbejdere og i forhold til faglig feedback og videndeling at der sættes tydlige mål og resultatmål for skolen Projektet er nedsat af SU og består af 2 medarbejderdrevne projektgrupper, der arbejder med feedbackprocesser og opbygning af en tillidsbaseret kultur og en projektgruppe fra HR der arbejder med kompetenceudvikling af ledergruppen til udøvelse af tillidsbaseret og pædagogisk ledelse. Det er ambitionen, at projektgrupperne deler den viden de opnår, og at der afprøves (dialog)værktøjer, der medvirker til at opbygge tilliden i organisationen og en god feedbackkultur, både mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledere/chefer. Til at bistå projektarbejdet ønskes tilbud fra en konsulentvirksomhed/konsortium af konsulenter (2-4), der kan bistå med opgaven, som er beskrevet i større detaljer nedenfor. Baggrund Esnord har siden 2012 gennemgået store forandringer udløst af en økonomisk krise. Kriseperioden har betydet at skolen har haft skiftede ledelser, nye bestyrelser, skærpet tilsyn fra ministeriet og afskedigelse af 25 % af de ansatte. Også på ledelsessiden blev der i perioden skåret ned, hvilket bl.a. betød, at der frem til 2015 var få ledere med meget store ansvarsområder. Det har været en voldsom oplevelse for medarbejderne, og det har resulteret i stor utryghed og manglende tillid til ledelsen. Skolens økonomiske grundlag er nu blevet stabiliseret, men er stadig udfordret af de beslutninger der er truffet i fortiden, faldende elevtal og et deraf følgende svingende indtægtsgrundlag. Skolen er i øvrigt også - Side 1 af 5 - Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød telefon

2 udfordret af nye arbejdstidsregler, og en EUD-reform der stiller nye og andre krav til uddannelsernes organisering og lærernes kompetencer. I foråret 2014 blev der gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU), og resultaterne viste, at Esnord som helhed havde en lav score. Samlet set lå skolens besvarelse lavere end på tilsvarende spørgsmål fra referencegruppen (4000 personer på det danske arbejdsmarked). Skolen lå også generelt set lavere end referencegruppen bestående af lignende institutioner. MTUen viste, at de områder, som det bedst kan betale sig at arbejde videre med for at forbedre den samlede trivsel på skolen er grupperingerne nærmeste leder og effektivitet i opgavevaretagelsen. MTUen viste også, at der på områderne social kapital - tillid og retfærdighed scores væsentligt lavere end referencegruppen. Skolen står altså i den vanskelige situation, at økonomien er knap, opgaverne er nye, mange samt omfattende, oplevelsen af ledelseskvaliteten er udfordret og medarbejdernes tillid, trivsel og motivation ikke er på et tilfredsstillende niveau. I forbindelse med opfølgning på MTUen har de enkelte enheder arbejdet med at lave konkrete handlingsplaner for lige netop deres område. Der er også lavet en overordnet handlingsplan for opfølgningsarbejdet på tværs af skolen. Samarbejdsprojektet er en del af denne handlingsplan. Det er også en del at handlingsplanen at lave en klar og tydelig strategi for skolens mission, vision og værdier som alle medarbejdere skal inddrages i. Arbejdet med strategien er næsten færdiggjort. Direktionen har endvidere taget medarbejdernes ønsker om mere og nærværende ledelse alvorligt. Som følge heraf har skolen pr. 1. januar indført en ny organisation, der har etableret et nyt ledelseslag og nye områder med færre medarbejdere (10-25). Organisationen har nu en samlet ledelsesgruppe på: Niveau Status Direktør 3 år på skolen Vicedirektør Ny leder på skolen, men erfaren leder 5 chefer/rektor 3 erfarne, 1 erfaren med ny på skolen, en med erfaring fra skolen med ny i chefrollen 9 ledere ørste lederjob, 5 med erfaring fra skolen 9 ledere Med erfaring som ledere og med skolen Et andet meget væsentligt initiativ til forbedring af trivslen på skolen er, at ledelsen i samarbejde med SU har ansøgt og fået midler til, at gennemføre et større projekt omkring opbygning af samarbejdet, tilliden og trivslen på skolen, blandt andet ved at fokusere på feedbackprocesser opbygning af tillidsbaseret kultur og pædagogisk og tillidsbaseret ledelse. - Side 2 af 5 -

3 Af projektansøgningen fremgår, Der er behov for en gensidig tillid parterne imellem for at de tre udviklingsprojekter kan lykkes. Da denne tillid på nuværende tidspunkt ikke er til stede, vil vi knytte en superviser/coach til projektet. Den pågældende supervisor/coach vil ligeledes kunne indgå som sparringspartner i forhold til udvikling af en tillidsbaseret kultur og udvikling af skolens feedbackkultur. Af projektansøgningen fremgår det ligeledes, at der skal afvikles en workshop for medarbejdere med det formål at sætte rammen for tankerne om god skoleledelse. Beskrivelse af opgaven I arbejdet med etablering af de ovenfor beskrevne projekter, har styregruppen besluttet, at der skal tilknyttes et konsulenthus/konsortium af konsulenter til projektet, der som minimum skal bidrage med følgende: Der skal minimum være 3-5 møder i hver afdeling fordelt over resten af projektperioden, der har fokus på at højne arbejdsglæden og dialogen på Esnord og som hjælper de etablerede projekter med at gennemføre forskellige initiativer. Konsulenterne skal tilrettelægge et forløb med hver enkelt leder og medarbejdergruppe samt beslutte, hvad der lige netop er denne afdelings udfordringer, som konsulenten skal hjælpe til med at håndtere. Opgaverne kunne fx være, at hjælpe lederen/afdelingen på vej med relevante dialoger/handlinger og feedbackprocesser. Når det er hensigtsmæssigt, kan flere afdelinger slå sig sammen i et forløb. Det er lederne/medarbejderne i afdelingen der beslutter dette. Konsulenterne skal ligeledes være i tæt dialog med de 3 samarbejdsprojekter, der har til opgave at udvikle og initiere processer metoder og materiale, der skal afprøves af ledere og medarbejdere. Konsulenterne skal bidrage til at implementere nogle af disse værktøjer, ligesom de skal dele deres observationer fra afdelingerne med projektgrupperne og komme med forslag til, hvad projektgrupperne hver især kan arbejde videre med og afprøve. Konsulenterne kan også facilitere drøftelser og opfølgning i projektgrupperne. Det er besluttet at opgaven med at videreformidle til medarbejderne, hvad der er tankerne for god skoleledelse varetages af lederne. Konsulenterne skal tilrettelægge en workshop for medarbejderne, (på hver af skolens 4 adresser) der inddrager medarbejdernes overordnede ønsker og behov inden de tilrettelægger den individuelle proces for afdelingerne. Opgavens omfang Opgaven forventes af skulle afvikles over ca. et år fra august 2015 til juni 2016, hvor projektet forventeligt afsluttes. Tilbuddet skal som minimum indeholde: - Side 3 af 5 -

4 Planlægning og afholdelse af workshop for medarbejdere på 4 adresser med præsentation af initiativet, sammenhængen til projektet med fokus på at afdække og inddrage medarbejderens ønsker til fortsat udvikling afklaring af indholdet af den indsats der tilrettelægges med hver leder/chef + medarbejderfokusgruppe planlægning af individuelle forløb med hver leder/chef+ medarbejdere (alle i afdelingen) Minimum 3-5 forløb pr. leder/chef pr. afdeling. Der er pt. ca. 28 afdelinger. deltagelse på projektgruppemøder igennem forløbet og sparring med projektledere og deltagere. Afsluttende overlevering og plan for fortsat arbejde i afdelingerne og på overordnet niveau. Krav til tilbudsudformningen Tilbuddet bedes beskrevet på ikke over 5 sider, hvoraf det klart fremgår, hvordan processen vil blive grebet an, hvilke metoder der vil blive anvendt, og fordelingen af tid anvendt som forberedelse og som workshoptid på skolen. Efter omstændighederne vil der kunne blive stillet en eller flere arbejdspladser til rådighed for konsulenterne. Der forventes et tilbud, der ikke overstiger ca kr. Udvælgelseskriterier Opgaven udbydes som åbent udbud. Der ønskes tilbud fra konsulenter, der har erfaring med lignende opgaver, og erfaring med uddannelsesområdet, gerne ungdomsuddannelser både erhvervsuddannelser og gymnasiale, samt med efter-og videreuddannelsesområdet. Der ønskes et team af 2-4 konsulenter til at varetage opgaven gerne med forskellige kompetenceprofiler hvor følgende kriterier vil få vægt. Tillidsvækkende kommunikator med evne til at begå sig på alle niveauer i organisationen. Viden og erfaring med opbygning af social kapital, motivation og trivsel/arbejdsglæde i organisationer, der er under stadig pres. Anerkendende tilgang som proceskonsulent Erfaring som konfliktløser/mægler Erfaring med teambuilding Supervision og coaching En kompromissøgende tilgang Yderligere oplysninger Ved tilbudsgivningen bedes indsendt CV er på de konsulenter, der tilbydes til løsning af opgaven. Der bedes indsendt referencer på kontaktpersoner fra virksomheder/institutioner, hvor der er løst lignende opgaver med succes. - Side 4 af 5 -

5 Tidsfrist Tilbud skal være Esnord i hænde senest den 27. maj kl i elektronisk form fremsendt til HR konsulent Vivi Kondrup Petersen Bilag: Projektorganisering og illustration af proces for behandling af tilbud. - Side 5 af 5 -

6 Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland Bilag 1: Projektorganisering: Ny samarbejdskultur og ny tilgang til ledelse gennem kompetenceudviklingsinitiativer, læringsprocesser omkring tillidsbaseret ledelse, feedbackkulturer og samarbejde om opbygning af nye roller for ledere og lærere Styregruppe Overordnet styring (HR) ællesopgaver på tværs af de 3 delprojekter Projekt om feedbackprocesser Projekt om udvikling af tillidsbaseret kultur Projekt om tillidsbaseret ledelse 1

7 Bilag 2: Udvælgelsesproces Ansøgningsfrist den 27. maj 2015 uge 22 Vurdering af ansøgninger og udvælgelse af 3 potentielle kandidater 17. juni 2015 Præsentation for styregruppen af samarbejdsprojektet uge 26 Tilsagn eller afslag 3

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Projekt 5: Esbjerg Kommune

Projekt 5: Esbjerg Kommune Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær Projekt 5: Esbjerg Kommune Dette er et uddrag af en samlet evalueringsrapport, som kan hentes i

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Evalueringsplan. MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Evalueringsplan Navn på projektet Kontaktperson, herunder afdeling, afsnit, telefonnummer og E-mail Konklusion på projektet, herunder en angivelse af, hvorvidt projektet kan udbredes til andre afdelinger

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Rapport Projekt 2012-5

Rapport Projekt 2012-5 Rapport Projekt 2012-5 Tillidsbaseret Lean Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Side 1 Indhold Indledning s.. 2 Resume s..3 Baggrund..s. 4 Hvad er Tillidsbaseret Lean?...s. 5 Projektforløb. s. 6 Resultatet.

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere