Min lederrolles betydning for kulturen i teamet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min lederrolles betydning for kulturen i teamet"

Transkript

1 Min baggrund: Nuværende stilling: Teamleder for en plejeboligafdeling med 18 fastansatte i tre vagtlag. Personaleog økonomiansvar. Sygeplejefagligt ansvar for pleje og behandling af 20 beboere. Uddannet sygeplejerske. Tidligere ledelsesmæssig erfaring: XXX. Indledning: Jeg blev for 1½ år siden ansat i min første stilling som teamleder i en plejeboligafdeling. Lige fra ansættelsessamtalen blev det gjort klart for mig, at det team jeg skulle overtage havde en kultur, hvor der blev brugt meget tid på pauser/sociale aktiviteter, hvilket tog tiden fra de opgaver, der skulle løses, med et deraf følgende lavt fagligt niveau som resultat. Efter blot et par dage i afdelingen måtte jeg give min leder 100 % ret i denne betragtning. I den primære sundhedssektor står vi overfor en fremtid med øget opgavepres, en øget kompleksitet i opgaverne og færre ressourcer. Personalet føler sig indimellem stressede og har svært ved at organisere deres opgaver, så alt kan nås men pauserne nås! Hvis jeg i fremtiden skal sikre, at mit team kan leve op til de krav, vi stilles overfor, skal jeg have udviklet kulturen, så pauserne/det sociale liv ikke fylder mere tidsmæssigt, end hvad de ansættelsesmæssige rammer tillader, og hvor den overskydende tid herfra bruges til at højne fagligheden og effektiviteten i opgaveløsningen, således at personalet kan klare det stigende opgavepres uden at føle sig stressede og miste overblikket. Jeg har siden min ansættelse været bevidst om, at jeg skulle handle på denne problemstilling. Jeg har handlet, men i forhold til den energi jeg føler, jeg har lagt i det, har teamet ikke rykket sig i samme grad. Ifølge Ulrik Lange mener nogen, at lederen har ansvaret for op mod 70 % af den kultur, der er i et team (1, s.59). Jeg er derfor gennem dette modul i Det personlige lederskab blevet kraftigt inspireret til at se på, hvordan jeg som leder har påvirket kulturen 1 indtil nu, og hvad jeg skal udvikle i mit lederskab, for at jeg kan lykkes med at ændre retningen i teamet, så vi bevæger os mod mit mål for kulturudviklingen 2. Jeg vil derfor i denne opgave arbejde med besvarelse af følgende problemformulering: Hvordan har jeg indtil nu udfoldet min lederrolle overfor den kultur 1, der er i teamet, og hvilken effekt har det haft? Hvad skal jeg udvikle i min lederrolle for at kunne påvirke kulturen i den retning, jeg ønsker 2? 1) Den kultur der er i teamet i forhold til opgaveløsning kontra den tid, som bruges på pauser/socialt liv. 2) Mine mål er, at de ansættelsesmæssige rammer for pauser overholdes, at den overskydende tid bruges på at opnå et højere fagligt niveau i plejen, og at mine medarbejdere lærer at strukturere deres tid, så arbejdsgangen effektiviseres, uden at stressniveauet øges. Kulturen skal udvikles i denne retning. 1

2 Metode: Arbejdet med opgaven har været en lemniskatisk proces (2), hvor analysearbejdet har medført, at nye sammenhænge og forklaringer er dukket op og har givet anledning til nye spørgsmål med efterfølgende ny analyse. Den endelige problemformulering er således fremkommet efter løbende justeringer af de første arbejdsspørgsmål. For at besvare problemformuleringen vil jeg først lave en analyse, hvor jeg besvarer problemformuleringens første spørgsmål: Hvordan har jeg indtil nu udfoldet min lederrolle over for den kultur, der er i teamet, og hvilken effekt har det haft? Ud fra denne analyse vil jeg diskutere problemformuleringens andet spørgsmål: Hvad skal jeg udvikle i min lederrolle for at kunne påvirke kulturen i den retning, jeg ønsker? Jeg har valgt følgende teorier som hovedteorier i opgaven: - Artiklen: Leadership that gets results de 6 ledelsesstile (3). - Teori om lederrollen fra Ulrik Langes bog, herunder: Personlig integritet, drillepinde, om at være privat/personlig/professionel, om energier i ledelseskraften og dilemmaer (1, s , s , s.61-74, s ). - Artiklen: Ledere der lykkedes kernekompetencer hos ledere der lykkedes (4). Jeg vil inddrage relevante dele af disse teorier i analysen og diskussionen. Herudover vil jeg inddrage øvrig teori fra modulets pensum, som jeg finder relevant. Analyse: Hvordan har jeg indtil nu udfoldet min lederrolle over for den kultur, der er i teamet, og hvilken effekt har det haft? Da jeg tiltrådte min nuværende stilling, havde jeg forinden reflekteret meget over forskellen på at lede SOSU-personale i modsætning til soldater, som jeg tidligere har ledet gennem 3 år. Jeg besluttede mig for, at jeg skulle passe meget på med ikke at være for autoritær og temposættende. I stedet ville jeg fokusere på at have en empatisk, motiverende og demokratisk tilgang til medarbejderne. Jeg er som privatperson meget bevidst om mine værdier og grundholdninger til tilværelsen, og bruger dem som en slags indre kompas. Disse værdier og grundholdninger var også min vej ind i mit nuværende lederjob. Da jeg tiltrådte min stilling, fornemmede jeg allerede indenfor den første måned, hvordan den kultur, der var i teamet, stred mod mine værdier og min grundholdning til, hvordan man er, når man er på en arbejdsplads, og hvordan man som fagperson bør engagerer sig fagligt i sit arbejde. Ifølge Ulrik Lange er den personlige integritet en vigtig egenskab hos en leder, da den vil give lederen en naturlig autoritet og robusthed og få lederen til at fremstå autentisk og troværdig (1, s. 64). Som 2

3 professionel burde jeg derfor have været tro mod mit eget indre kompas, som fortalte mig, at der var et stort behov for, at jeg arbejdede på at udvikle teamets kultur. Dette skete bare ikke! De første 5 måneder af min ansættelse iagttog jeg den kultur, der var i teamet, men jeg handlede ikke på den. Hvis jeg overhovedet brugte en ledelsesstil på dette område, var det den tilknyttende stil (3, s ). Jeg mærkede efterhånden en dyb indre irritation på mig selv, for den måde, jeg handlede på, stemte ikke overens med mine værdier. Min personlige integritet kom således ikke til udtryk i min professionelle rolle som leder, jeg var ikke autentisk. Dette medførte, at jeg ofte følte mig tappet for mental energi, når jeg kørte hjem fra arbejde, og efterhånden faldt mit spirituelle energiniveau også, fordi jeg blokerede de værdier, som faktisk er dem, som driver mig i lederjobbet (1, s ). Jeg mærkede et dyk i min arbejdsglæde, min motivation og mit engagement. Forklaringen på, at jeg handlede, som jeg gjorde, skal nok findes i det rolleskifte, der finder sted, når man går fra at være medarbejder til at være leder (1, s ). Ulrik Lange skriver, at når man går fra at være medarbejder til at være leder, skal man finde en ny identitet i lederrollen. Man er i risiko for midlertidigt at miste noget af selvtilliden og arbejdsglæden, da man ikke længere i samme grad oplever succes ved varetagelse af specifikke arbejdsopgaver, og man bliver i tvivl om, hvornår man lykkes (1, s ). Jeg var tydeligvis usikker på min nye identitet som leder, og derfor handlede jeg, som jeg gjorde. Jeg var bange for at ødelægge den gode stemning og sammenholdet i teamet. Ledelse er jo følgeskab, og hvad nu hvis mine medarbejdere ikke gad følge mig, fordi jeg gjorde op med deres kultur? Jeg sad således fast i et dilemma om, hvorvidt jeg skulle følge mine værdier med en sandsynlig risiko for modstand, oprør og nedsat oplevelse af trivsel hos medarbejderne eller tilsidesætte mine værdier til fordel for medarbejdernes værdier med risiko for manglende udvikling af faglighed og manglende udførsel af opgaver (1, s. 98). Desuden var jeg usikker på, hvordan jeg skulle spille min rolle som leder på dette område. Hvilke ledelsesstile skulle jeg anvende for at nå mit mål for kulturudviklingen? Jeg gik jo ikke bare fra at være medarbejder men også fra at være sergent til sygeplejefaglig leder, og dette gjorde mig usikker i mit valg af ledelsesstile på dette område. Dette er sandsynligvis årsagen til, at jeg i starten ubevidst lod mig rive med af den gode stemning og i alt for stor grad anvendte den tilknyttende ledelsesstil, selvom det var i dyb modstrid med mine værdier (1, s ). Efter 5 måneder begyndte jeg så småt at finde mig til rette på arbejdspladsen og i teamet. Jeg fik ros i forhold til andre opgaver jeg løste, og dette gav mig selvtillid i jobbet. Det var her, jeg besluttede mig for at gøre noget ved teamets kultur. Måden jeg håndterede det på var, at jeg fra den ene dag til den anden skiftede fra den tilknyttende stil til den autoritære stil (3, s ). Jeg begyndte at sige fra og sætte grænser, når jeg oplevede at kulturen stred imod mine værdier. Ved næste personalemøde resulterede dette i, at en yngre medarbejder rejste sig op og i et hidsigt toneleje fortalte mig, at jeg ikke skulle blande mig i deres sociale kultur, de havde det godt med 3

4 den, og sådan var det. Denne reaktion rystede mig, for jeg var ikke i stand til at holde hendes udmelding på min professionelle kappe. Den gik direkte ind i mit private domæne (1, s ), hvilket medførte, at en af mine personlige drillepinde (1, s. 67) mit temperament brød ud. Det der skete var, at al min opsparede irritation på området kom ud på en gang - goodwill-kontoen slap op (1, s. 45). Effekten af dette i teamet de efterfølgende dage var RO. Der blev ro på kontoret, ingen smækkede med dørene, råbte højt, talte om rygepauser eller andet, hvilket jo var positivt, men jeg kunne også fornemme en usikkerhed på medarbejderne. En usikkerhed der handlede om, hvem deres nye leder egentligt var. Ulrik Lange skriver i sin bog, at det at få en ny leder giver utryghed blandt medarbejderne, for hvad sker der nu med deres traditioner, vaner og rutiner (1, s.18)? Det er nu tydeligt for mig, at jeg ikke forvaltede det at sætte rammer for teamets kultur på en ordentlig måde. Min brug af den tilknyttende ledelsesstil de første 5 måneder havde for mine medarbejdere været en anerkendelse af deres kultur og dermed en accept af den fra min side (1, s. 59). Jeg selv har mærket en stigende irritation, som endte med, at jeg greb til den ledelsesstil, der virkede for mig i forsvaret, den autoritære, og til sidst tog min drillepind (mit temperament) over. Resultater var, at medarbejderne blev forskrækkede, for de var ikke forberedte på det. De havde jo ikke vidst hvor længe, det havde naget mig, for jeg havde ikke sagt noget før. Dette har gjort det klart for mig, i hvor høj grad ledelse handler om at dele sine tanker, overvejelser, planer og holdninger med sine medarbejdere, hvor meget det betyder for samarbejdet, at man som leder er autentisk i sin rolle, og hvor vigtigt det er, at man fra starten får afstemt gensidige forventninger til hinanden (1, s. 24, 41-50). Diskussion: Hvad skal jeg udvikle i min lederrolle for at kunne påvirke kulturen i den retning, jeg ønsker? Autenticitet: Jeg skal fremover være tro mod min personlige integritet i min professionelle rolle som leder. Dette vil sikre, at mit spirituelle og mit mentale batteri forbliver fuldt opladte, og at min personlige drillepind, temperamentet, ikke kommer til udtryk i min lederrolle. At være rodfæstet i personlige grundværdier og ikke tøve med at træffe upopulære beslutninger og stå ved dem, hvis man anser dem for vigtige, er netop en af de kernekompetencer, som væksthus for ledelse har identificeret hos ledere der lykkedes (4, s ). Lederstile: Jeg skal ikke være nervøs for at anvende den autoritære ledelsesstil i forhold til denne problemstilling, men jeg skal være bevidst om, hvordan jeg bruger den. Det er en upopulær ting at ændre kulturen, men det er nødvendigt, og det vigtige er, at jeg står fast som nævnt ovenfor. Konfronterende intervention fx at konfrontere medarbejderne med uhensigtsmæssige 4

5 handlemønstre på en konstruktiv måde er også en kernekompetence hos ledere der lykkedes (4, s ). Samtidig med brugen af den autoritære stil, skal jeg kunne jonglere brugen af både den tilknyttende, visionære, demokratiske og coachende stil, og være bevidst om, hvilken stil jeg bruger hvornår og hvorfor (3, s )(5). Jeg skal kunne rumme de følelser og frustrationer, som medarbejderne giver udtryk for (tilknyttende stil) og herefter ved brug af den coachende stil hjælpe dem til at finde mening i min beslutning og med at finde ind til det, der egentligt var årsagen til, at de søgte dette job - for det var vel ikke pausekulturen, der var den oprindelige drivkraft? (6). Dette er også dele af kernekompetencerne relationel forståelse og tillidsvækkende sparring, som ledere, der lykkedes, bestrider (4, s. 8-11). Jeg skal også udnytte den force, jeg har som person, at Jeg er god til at gribe mennesker og få dem til at følge mig ved at vise, hvad jeg brænder for og udstråle entusiasme. Dette skal jeg udnytte i brugen af den visionære ledelsesstil. Mine medarbejdere skal opnå forståelse for, hvorfor det er så nødvendigt at ændre kulturen, når man ser på de udfordringer og krav, vi står overfor i fremtiden. Visionen om at kunne løfte denne udfordring med et højt fagligt niveau skal give genlyd i teamet og motivere medarbejderne til at følge mig i kulturudviklingen. Den demokratiske ledelsesstil, ser jeg anvendt på den måde, at medarbejderne får mulighed for at give deres bud på, hvordan vi kan løfte denne opgave i fremtiden, og hvordan de selv ser, at der stadigvæk kan blive rum til pauser/socialt liv inden for de nye rammer, jeg har sat. Konklusion: Jeg skal fremover bringe min personlige integritet ind i min professionelle rolle, så jeg som leder fremtræder autentisk overfor mine medarbejdere og mig selv. Jeg skal bevidst jonglere brugen af den visionære, demokratiske, coachende, autoritære og tilknyttende ledelsesstil med det formål at skabe forståelse for nødvendigheden af kulturudviklingen hos medarbejderne og motivere dem til følge mig på dette punkt. Perspektivering: - Mine medarbejdere vil kunne mærke min udvikling ved, at jeg er rodfæstet i mine værdier, autentisk, og at de oplever en stabilitet i mine holdninger og dermed en øget tryghed. De vil opleve, at jeg anvender forskellige tilgange til løsning af forskellige problematikker, og de vil føle sig inddraget i beslutninger, hvor dette er relevant for dem. - Denne udvikling vil jeg også kunne anvende i andre ledelsesmæssige sammenhænge fx til teamledermøder og i de projektgrupper jeg deltager i/leder. Min leder og chef vil opleve min autenticitet i højere grad og vil opleve, at jeg bruger forskellige ledelsesstile velreflekteret. 5

6 Litteraturliste: 1) Ulrik Lange: Førstehjælp til den nye leder. Gyldendal Business, ) Lemniskatisk udviklingsmetode, artikel i projektrummet. Bog reference: A. Bos: Lemniskaten en dynamisk udviklingsmodel. Ankerhus, ) Daniel Goleman: Leadership That Gets Results. Harvard Business Review, March - April ) Mette Marie Langenge et. al.: Ledere der lykkedes hvad er det de kan? Væksthus for ledelse, april ) Artiklen et spørgsmål om stil fra projektrummet. Ledelseidag.dk nr. 10. november ) Ole Fogh Kirkeby: Protreptik, og ledelsesbaseret coaching i et symmetrisk perspektiv 6

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Ledere der lykkes hvad er det, de kan?

Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Ledere der lykkes hvad er det, de kan? Fem kernekompetencer hos kommunale ledere med succes KL og KTO Indhold Hvad er det, de kan? 4 De fem kernekompetencer: 7 1. Relationel forståelse 8 2. Tillidsvækkende

Læs mere

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES

LE DE RE DE R LYKKES HVAD E R DET DE K AN? FE M KE RN E KOM PETE NCE R HOS KOM M U NALE LE DE RE M E D SUCCES LEDERE DER LYKKES HVAD ER DET DE KAN? FEM KERNEKOMPETENCER HOS KOMMUNALE LEDERE MED SUCCES PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Stine Hinge, KL Karen Lund, KL Peter Klange, Klange Erhvervspsykologi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1

Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Konfliktløsning og konfliktopløsning 1 Denne artikel er skrevet som en del af en bog om systemisk ledelse. Artiklen søger at give en forståelse for konflikter og konflikthåndtering fra et systemisk perspektiv.

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen

Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen Controlleren som coach: Om dialog og godt Controlleren som coach: Om dialog og godt samarbejde i økonomifunktionen af Michael Stig Ørbech, michael@wisdompioneer.dk og Lars Borgmann, lars@wisdompioneer.dk,

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere