arbejdspladsvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arbejdspladsvurdering"

Transkript

1 GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1

2 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV og psykisk arbejdsmiljø 5 Hvordan udarbejder man APV? 6 APV og sygefravær 7 Hvis du vil vide mere SIDE 2

3 GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurderingen (APV) er et værktøj, der giver overblik over virksomhedens arbejdsmiljø og dermed også muligheden for at sætte målrettet ind over for eventuelle arbejdsmiljøproblemer til gavn for den generelle sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte Alle arbejdsgivere med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV, også selvom man kun har én ansat. Deltidsmedarbejdere, løsarbejdere, fritidsjobbere og vikarer regnes for ansatte. Selvstændige uden ansatte skal ikke have en APV. En familievirksomhed, hvor alene arbejdsgiver samt børn under 18 år og ægtefælle arbejder, skal heller ikke udarbejde APV. Det er arbejdsgiverens ansvar, at der bliver udarbejdet en APV og at sikre, at ledelse og medarbejdere samarbejder om APV-processen. I virksomheder med under 10 ansatte kan det være en god idé at inddrage medarbejderne på et personalemøde. I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation skal denne inddrages i processen med planlægning, gennemførelse, opfølgning og revision af APV en. Her vil det oftest være arbejdsmiljøgruppen/ -erne, der gennemfører det praktiske arbejde med at indsamle oplysninger om arbejdsmiljøet. Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet Pr. 1. januar 2010 skal alle virksomheder afholde et årligt møde, hvor arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte beslutter, hvordan arbejdsmiljøarbejdet konkret skal foregå det kommende år, herunder indhold, samarbejdsform, mødeintervaller mv. På dette møde vil virksomhedens APV kunne bruges som udgangspunkt for beslutningerne. Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er kort fortalt de fysiske og psykiske påvirkninger, som vi bliver udsat for på arbejdspladsen. Det fysiske arbejdsmiljø vedrører forhold på arbejdspladsen, som ikke handler om mennesker og planlægning. Det kan være forhold omkring støj, hvordan man står eller sidder ved arbejdspladsen, om lyset er i orden, om temperaturen er tilpas eller, om man løfter varer og andet korrekt. Det psykiske arbejdsmiljø kan opdeles i tre grupper. Mobning og seksuel chikane blandt de ansatte, vold og trusler om vold fra klienter og kunder, og så det der vedrører den enkelte ansattes konkrete arbejdsopgaver det drejer sig typisk om arbejdsmængde og tidspres og om de forudsætninger, den enkelte har for at kunne udføre arbejdet. Et godt arbejdsmiljø giver: Øget arbejdsglæde og motivation og dermed øget produktivitet Færre omkostninger som følge af ulykker og erhvervsbetingede lidelser Lavt sygefravær Mindre personaleudskiftning. SIDE 3

4 Hvad skal man undersøge? En APV er en systematisk gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø og skal sikre, at forholdene lever op til arbejdsmiljølovens krav. APV en skal omfatte hele virksomheden. Det vil sige, at den skal dække alle arbejdsfunktioner for at sikre, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer bliver inddraget. Det betyder ikke, at man skal gennemgå enhver arbejdsplads i alle detaljer. Hvis arbejdet er af ensartet karakter, kan man nøjes med at gennemgå arbejdsmiljøforholdene generelt for den enkelte funktion eller afdeling. Men alle ansatte skal have mulighed for at gøre opmærksom på forhold, som de mener, er problematiske. Det er ikke nok at spørge et par stykker i hver afdeling. Arbejdsmiljøproblemerne kan for eksempel handle om: Ulykkesfarer Ergonomi Indeklima Fysiske forhold Kemiske og biologiske forhold Psykisk arbejdsmiljø Unge Er der risiko for at falde på grund af rod eller huller i gulvet? Er der risiko for at skære sig, blive fastklemt eller at bruge en maskine forkert på grund af manglende brugsanvisning og instruktion? Løfter medarbejderne varer, gryder, patienter, pakker eller andet rigtigt? Og sidder medarbejderne hensigtsmæssigt ved computeren? Er der støjgener, er temperaturen tilpas og fjernes støv og snavs? Er belysningen god, er der blænding fra sollys? Har alle medarbejdere adgang til spiseplads, toiletter og mulighed for skift af tøj, hvor det kræves? Benytter virksomheden faremærkede produkter som for eksempel sprit, acetone eller rengøringsmidler? Bruges de i så fald korrekt, og er der arbejdspladsbrugsanvisninger for produkterne? Oplever I mobning, risiko for vold eller trusler, er arbejdsmængden uoverskuelig i en længere periode og er der truffet forholdsregler herom? Tager I højde for de særlige regler, der gælder for unge under 18 år? Det kan være en god idé at bruge en tjekliste for at sikre, at man når omkring alle forhold. Der findes en række brancherettede APV-tjeklister, som kan hjælpe jer med at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljø. Tag eventuelt udgangspunkt heri og ret dem til, så spørgsmålene passer til jeres arbejdsplads og arbejdsforhold. Du kan også finde APV-tjeklister på Arbejdstilsynets hjemmeside. Ved at udfylde tjeklisten kan medarbejderne på en enkel måde bidrage til processen. Find APV-tjeklister hos de 11 Branchearbejdsmiljøråd (BAR erne) på APV og psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø vedrører mobning og sexchikane, vold og trusler om vold samt psykiske belastninger, der direkte eller indirekte er knyttet til den enkeltes arbejdsopgaver og arbejdssituation. Det kan være en akut stress, der bliver udløst af en røverisituation på arbejdet, eller det SIDE 4

5 kan være arbejdsmængden, som over en længere periode har været for stor, fordi der har været sygdom i afdelingen. Det psykiske arbejdsmiljø bliver altid inddraget og vurderet, når Arbejdstilsynet besøger virksomhederne. Det er derfor en god idé, at virksomhederne bruger APV en som redskab til at finde ud af, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Flere faktorer har en betydning for det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden. Hvordan er omgangsformen? Er der drillerier, der kan opfattes som mobning? Er der en voldsrisiko i forhold til klienter eller kunder? Oplever medarbejderne, at de mangler indflydelse på, hvordan arbejdet udføres? Læs mere om psykisk arbejdsmiljø i Gode råd om Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø (Dansk Erhverv 2007). Hvordan udarbejder man APV? Virksomheden afgør selv, hvilken metode der anvendes ved udarbejdelsen af APV, men APV en skal være skriftlig og følgende elementer skal være med: Identifikation og kortlægning Beskrivelse og vurdering Inddragelse af sygefravær Prioritering og handlingsplan Opfølgning Via tjeklister, elektroniske spørgeskemaer, interview, gruppemøder eller andet kan virksomheden undersøge, om der er arbejdsmiljøproblemer. Det er ikke sikkert, at de problemer, som medarbejderne måtte pege på, er et arbejdsmiljøproblem. For eksempel er et ønske om et elektronisk hæve- sænkebord, fordi det er behageligt at kunne stå op ind imellem, ikke et krav efter arbejdsmiljøloven. Arbejdsmiljøloven kræver alene, at et bord skal kunne indstilles til den, der bruger det. Alle arbejdspladser i virksomheden skal kortlægges, og alle skal spørges. Beskriv arbejdsmiljøproblemerne, vurder årsagen og angiv en løsning på problemet. Måske er der tale om et problem, der kan løses med det samme. Den løse ledning kan hurtigt sættes fast og kopimaskinen, som ikke må stå på kontoret, flyttes ud på gangarealet. Andre arbejdsmiljøproblemer kræver dog en nærmere undersøgelse for at finde den rette løsning. Generende støj kan afhjælpes ved fysiske indretninger, som eksempelvis ophængning af bafler, lydabsorberende skillevægge eller øget brug af tekstiler. Det kan også være relevant at fastsætte adfærdsregulerende spilleregler som råb ikke, men gå hen til den, du skal tale med. Vurder, om der er arbejdsmiljøproblemer, som medvirker til sygefravær, og hvad der eventuelt kan gøres for at nedbringe denne del af sygefraværet. Virksomheden beslutter og noterer, i hvilken rækkefølge eventuelle problemerne skal løses samt, hvordan, hvornår og af hvem. På den måde er der mulighed for at planlægge og prioritere arbejdsmiljøopgaverne i sammenhæng med virksomhedens øvrige drift. Virksomheden skal sørge for, at handlingsplanen bliver overholdt og følge op på, om problemerne bliver løst. Udpeg eventuelt en ansvarlig for dette, sæt kryds i kalenderen, når opfølgningen skal ske. SIDE 5

6 APV en skal revideres hvert tredje år, eller når der sker ændringer på arbejdspladsen, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan for eksempel være i forbindelse med flytning til nye lokaler eller ved indkøb af maskiner og andet teknisk udstyr. APV en skal ikke revideres hver gang, der ansættes nye medarbejdere. APV en kan udarbejdes på papir eller elektronisk. Uanset form skal den være tilgængelig for alle på virksomheden samt Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg. Det er ikke nok at undersøge arbejdsmiljøet og finde eventuelle problemer. Virksomheden skal også finde og implementere løsninger. Identifikation og kortlægning Opfølgning Beskrivelse og vurdering HUSK: Inddrag arbejdsrelateret sygefravær Prioritering og handlingsplan APV og sygefravær Sygefravær kan skyldes forhold på arbejdet. Alle virksomheder har derfor pligt til at undersøge, om der er arbejdsmiljøforhold, der kan være en medvirkende årsag til sygefraværet. Virksomheden har også ansvaret for at finde en løsning, der kan nedbringe denne del af sygefraværet. Følgende arbejdsmiljøforhold kan være årsag til sygefravær: Ulykker Tungt og hårdt fysisk arbejde Dårlige arbejdsstillinger Dårligt indeklima Utilfredsstillende psykisk arbejdsmiljø. SIDE 6

7 Det kan være svært at afgøre, om et sygefravær har sin årsag i arbejdsmiljøet, særligt fordi arbejdsgiveren ifølge helbredsoplysningsloven ikke må spørge den ansatte direkte herom. Men i forbindelse med kortlægningen af arbejdsmiljøet kan man bede de ansatte oplyse, om de arbejdsmiljøproblemer, som de påpeger, er eller kan være medvirkende til sygefravær. Eksempelvis kan det fremgå af APV en, at der er mange i en afdeling, der klager over trækgener. Det viser sig tillige, at sygefraværet er højere i denne afdeling end i andre. Og da trækgenerne bliver løst falder sygefraværet. Det kan være en god idé at inddrage viden fra eventuelle sygefraværsstatistikker på arbejdspladsen, fraværssamtaler, personalepolitikker om forebyggelse af sygefravær, trivselsundersøgelser m.m. Virksomheden skal vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der er årsag til sygefravær. Det siger loven om APV-arbejdet Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig APV. Virksomheden kan selv bestemme, hvilken metode den anvender til at udarbejde APV en. APV en skal dog indeholde følgende elementer: - Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø. - Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, herunder identifikation af årsager og mulige løsninger. - Vurdering af, om der er arbejdsmiljørelateret sygefravær. - Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. - Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. APV en skal være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet. APV en skal ajourføres, når der sker ændringer af betydning for arbejdsmiljøet og mindst hvert tredje år. Arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte skal inddrages i planlægningen og udarbejdelsen af APV en. Hvis du vil vide mere Branchearbejdsmiljørådenes tjeklister finder du på Arbejdstilsynets APV-tjeklister samt vejledning til Arbejdspladsvurdering finder du på Arbejdstilsynets hjemmeside SIDE 7

8 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. FRR Foreningen Registrerede Revisorer Åmarksvej Hvidovre Telefon Fax Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Få styr på dit arbejdsmiljø. Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ

Få styr på dit arbejdsmiljø. Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ Få styr på dit arbejdsmiljø Branchevejledning om fodterapeuters daglige arbejdsmiljø 1 FÅ STYR PÅ DIT ARBEJDSMILJØ INDHOLD Introduktion 3 Ergonomi 4 Kontor og værksted 8 Psykisk arbejdsmiljø 10 Indeklima

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart

FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. Arbejdsmiljørådet for Luftfart vejledning for luftfart FÅ ARBEJDSMILJØ ARBEJDET i luften Arbejdsmiljørådet for Luftfart Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Hjælp os med at gøre materialerne bedre! BAR transport og engros

Læs mere