Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune"

Transkript

1 Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen i de sidste 3 4 år. Denne mdel er fuld implementeret i ktber 2014 g der er behv fr nye indsatser fr at styrke kvaliteten i disse nye rammer. Dagtilbudsafdelingen i Middelfart Kmmune ønsker med dette arbejdsgrundlag, at sætte rammer g retning fr de næste års arbejde i dagtilbuddene. Arbejdsgrundlaget er et styringsværktøj, der med udgangspunkt i hverdagslivet i dagtilbuddene i Middelfart Kmmune bygger på Dagtilbudslven samt de udviklingstendenser, der er på dagtilbudsmrådet. Arbejdsgrundlaget beskriver, hvilke temaer, der særligt er fkus på g danner basis fr at øge kvaliteten i Middelfart Kmmunes dagtilbud i de kmmende år. Arbejdsgrundlaget skal sikre et trygt g sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling g læring i kmmunens dagtilbud. Krav til systematik i arbejdet, til dkumentatin g til at skabe pædaggiske udfrdringer, der sikrer børns udvikling g læring, er steget betragteligt gennem de sidste år. De nye krav til dagtilbud medfører ændrede krav til de ansattes kmpetencer g uddannelse g til den rganisering, der er nødvendig fr at sikre børns trivsel, udvikling g læring i dagtilbuddene. Det bliver afgørende, at pædaggerne g lederne kan rganisere, sikre systematik g refleksin i det pædaggiske arbejde, kan lede pædaggiske prcesser g børnegrupper, kan sikre kntinuerlig leg g læring fr alle børn g kan rganisere differentierede praksisfrløb g skabe inspirerende g inkluderende læringsmiljøer. Opgaven frudsætter en veluddannet g engageret medarbejdergruppe, sm kan arbejde didaktisk med vervejelser ver, hvad der skal læres, hvrfr det skal læres g hvrdan, der skal læres. Arbejdsgrundlaget er blevet til i en prces, hvr udvalgsfrmanden, frældrebestyrelsesmedlemmer, en skleleder, en børnehaveklasseleder, dagtilbudschefen g daginstitutinslederne har bidraget med idéer til, hvad der giver gd kvalitet i dagtilbud. Herefter har dagtilbudsledergruppen pririteret g krdineret frslagene i temaer. Disse temaer indgår i arbejdsgrundlaget, hvr der beskrives udviklingsmål g tiltag fr temaerne. Alle dagtilbud skal arbejde med de beskrevne temaer. 1

2 Dagtilbudsmrådets generelle udvikling i Danmark Danmark har et af verdens mest udbyggede g velfungerende dagtilbudssystemer. Langt de fleste børn mellem 0-6 år går i dag i dagpleje eller daginstitutin. Der er således rigtig gde muligheder fr, at dagtilbud i samarbejde med frældrene, kan understøtte børns trivsel, udvikling g læring. Frskningen viser, at det er i de første seks år af et barns liv, at barnets grundlag fr fremtiden bliver skabt. Derfr er det altafgørende, at de vksne i dagtilbud arbejder systematisk med børns leg, læring g udvikling, så alle børn bliver rustet (g rbustet ) til et gdt liv i fremtidens samfund. I 2007 fik dagtilbudsmrådet egen selvstændig lvgivning i frm af Dagtilbudslven. Lven præciserer en række indhldsmæssige g metdiske krav til den pædaggiske pgave i dagtilbuddene. Der stilles blandt andet krav m, at der skal udarbejdes læreplaner fr det pædaggiske arbejde med alle børn i dagtilbud, samt at der skal arbejdes kntinuerligt med udviklingen af den pædaggiske kvalitet. Børns leg har altid været en str del af den danske institutinskultur. Legen er betydningsfuld, frdi børn i legen udvikler deres kreativitet g finder selvstændige løsninger på de udfrdringer, de møder i legen. Legen udvikler børnenes persnlige g sciale kmpetencer på en naturlig måde, kmpetencer sm er af str betydning i de fællesskaber, alle gennem livet er en del af. Den pædaggiske pgave har frandret sig meget de sidste 10 år g der stilles i dag virkelig stre krav til medarbejdernes kmpetencer g arbejdsindsats. Gennem de seneste år er der sm følge af de pædaggiske lærerplaner kmmet fkus på børns læring i dagtilbud. Dette arbejde understøtter børnenes kmpetencer - både de persnlige, sciale, kreative g faglige kmpetencer, sm gør dem mere kmpetente g parate til at indgå i fællesskaber både lkalt g glbalt. I Danmark er vi rigtig gde til at tage s af de mindste børn. Men vre vuggestuer, dagplejere g børnehaver kan blive endnu bedre. Vi skal have større fkus på leg sm mtivatinsfaktr fr børnenes læring g udvikling allerede i de tidlige år samtidig med at læringen g de daglige rutiner i dagtilbuddene systematiseres. Det kræver efteruddannelse g styrkelse af både persnale g ledere, så alle bliver i stand til at varetage, de krav m læring g systematik, sm uvilkårligt strammer til mkring dagtilbudsmrådet i disse år. En engelsk undersøgelse, der har fulgt 3000 britiske børn i alderen 3 til 14 år, viser, at kvaliteten i vuggestuer g børnehaver har str betydning fr børnenes faglige g sciale udvikling i skle g livet sm helhed. Har børnene gået i en gd børnehave, er der større chance fr, at de klarer sig gdt i fremtiden. Derfr er det yderst vigtigt, at vi får defineret, hvad der giver gd kvalitet g får dette verført til praksis. 2

3 Hvad giver gd kvalitet i dagtilbud? (ifølge den engelske undersøgelse) Frskningen viser at følgende faktrer i dagtilbud er afgørende fr børnenes videre liv g læring g fr deres chancer fr at klare sig gdt i fremtiden: veluddannet persnale, der arbejder prfessinelt med refleksin g systematik i den pædaggiske praksis systematisk kvalitetsudvikling sciale relatiner psitiv vksenkntakt hver dag bevidst, planlagt, systematisk pædaggisk praksis med læring sm mdrejningspunkt g med udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszne. børnefællesskaber fr alle frældreinvlvering læring gennem leg højtlæsning med plads til dialg anvendelse af IT anvendelse af matematisk tænkning sammenhæng i vergange De væsentligste udfrdringer fr Middelfart Kmmunes dagtilbud her g nu. Kan anvendelsen af persnaleressurcerne ptimeres, så medarbejderne får mere kvalitetstid til at støtte børnenes trivsel, læring g udvikling? Hvrdan kan der skabes en refleksinskultur, hvr medarbejderne kan arbejde systematisk med planlægning, evaluering g udvikling af den pædaggiske praksis, så kvaliteten i dagtilbuddene øges. Hvrdan udbygges sammenhængskraften fra dagpleje/vuggestue til børnehaven g videre til sklen? Hvrdan kan der arbejdes med læring i dagtilbuddene? Hvrdan bliver alle børn deltagere i fællesskaber? 3

4 Mål fr udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsmrådet i Middelfart Kmmune i årene at systematisere g ptimere anvendelsen g udviklingen af persnaleressurcerne - at styrke det tydelige g prfessinelle lederskab. - at ptimere sammenhængskraften i det lange perspektiv fra vuggestue/dagpleje til sklen g videre frem i livet - at børnene udvikler sig ptimalt gennem leg g læring i rganiserede rammer - at alle børn er værdifulde fr fællesskabet, g fællesskabet er værdifuldt fr dem Temaer Målene nås gennem arbejdet med flg. temaer: 1) Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling med fkus på effektivitet, systematik g sammenhængskraft Avendelse g udvikling af persnaleressurcerne Lederrllen Sammenhængskraft Teamsamarbejde Smtte Frældreinvlvering Kmpetenceudvikling 2) Lærerig leg g legende læring At rbuste børn Fællesskaber Digital udvikling i børnehøjde 3) Branding Intr film (frår/smmer 2014) Engagement, imødekmmenhed Dialg, nærvær Synliggørelse af det vi gør 4) Udvikling af de fysiske rammer Renvering af ældre bygninger Indrette legezner/læringsrum med faglige vervejelser mkring læringsmål Legepladsen sm fælles læringsrum Inddrage nærmiljøet mkring dagtilbuddet 4

5 Kvalitet i tre frskellige dimensiner Den faglige kvalitet - handler m kvalitet i den pædaggiske indsats. Den rganisatriske kvalitet - handler bl.a. m hvrledes arbejdet tilrettelægges g m de fysiske rammer det fregår i. Den brugerplevede kvalitet - handler m brugernes plevelser af den serviceydelse, de mdtager. Sm det ses i skemaet herunder vil alle 3 kvalitetsdimensiner blive udviklet gennem de valgte indsatser. Den faglige kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (Læringsmiljøvurdering) Lærerig leg g legende læring Den rganisatriske kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (persnaleressurcer g lederrllen - teamsamarbejde) Udvikling af de fysiske rammer Den brugerplevede kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (Sammenhængskraft g brugerundersøgelse i læringsmiljøvurdering) Branding Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling med fkus på effektivitet, systematik g sammenhængskraft Dette tema handler m, at gennemføre knkrete g praktiske aktiviteter i egen institutin g samtidig drage lære af arbejdet gennem videndeling i frhld til, at finde systematiske g effektive arbejdsgange samt nye måder at rganisere sig på, sm giver bedre ressurceudnyttelse g fleksibilitet, større mtivatin, arbejdsglæde, engagement g verskud. Sammenhængskraft Sammenhængskraft beskriver et veludbygget samarbejde mellem alle interessenter på dagtilbudsmrådet. Dette samarbejde giver øget verblik, vi-hed samt tillid g tryghed. Det er ikke kmmunen md brgerne, men brgerne g kmmunen sammen. Det er en udfrdrende pgave fr et barn at skifte udviklingsmiljø såvel fra hjem til dagtilbud sm fra dagtilbud til skle. Det enkelte dagtilbud skal i samarbejde med SFO er g skler sikre en krdineret indsats mellem pædagger, lærere g frældre ved barnets vergang til skle. 5

6 Ledelse Gd ledelse er af afgørende betydning fr kvaliteten i dagtilbuddene. Det er en ledelsespgave at skabe ejerskab g at tage ansvar fr de pædaggiske udviklingsprcesser samt at mtivere g rganisere til fælles målrettet handling i en balance mellem nytænkning g stabilitet. Lederen skal sikre at daginstitutinens struktur skaber verskuelighed fr både børn g vksne. Desuden skal lederen skabe rammerne fr en refleksinskultur, hvr medarbejderne systematisk planlægger, evaluerer g udvikler den pædaggiske praksis, så kvaliteten i dagtilbuddene øges. Lederne skal gennem kmpetenceudvikling klædes på til, at kunne rganisere, strukturere, systematisere g effektivisere samt til at lede g udvikle teams. Kmpetenceudviklingen skal være tæt knyttet til praksis i dagtilbuddet, fr at sikre at viden g resultater fra uddannelsen msættes i praksisfeltet. Teamsamarbejde Med de nye krav til dagtilbud bliver det afgørende, at pædagger kan rganisere, systematisere g reflektere i det pædaggiske arbejde samt at de kan skabe inspirerende g inkluderende læringsmiljøer. Fr at dette kan lykkes er det nødvendigt med rum fr fælles faglige refleksinsprcesser, hvr der er tid til planlægning, refleksin g evaluering i samarbejde med kllegerne. Dette refleksinsrum kan skabes gennem teamsamarbejde. Samarbejdet i et team har i mdsætning til samarbejdet i en gruppe et fælles ejerskab til den pgave, der skal løses. I et team kæmper alle fr at nå de fælles mål selv når der er krise. Frskningen viser, at velfungerende team kan øge prduktiviteten, reducere fraværet g frbedre medarbejdernes trivsel. Teamledelse g teamudvikling er derfr en vigtig ledelseskmpetence. Teamsamarbejde er ikke et mål i sig selv, men er en rganisatinsfrm, der kan strukturere medarbejdernes samarbejde g give rum fr systematisk, reflekterende g evaluerende arbejde med den knkrete pædaggiske praksis. Et velfungerende teamsamarbejde indebærer, at medarbejderne bliver klgere på deres egen praksis g det didaktiske arbejde. Fr at det skal lykkes, er det vigtigt, at børnenes læring er i fkus i teamets faglige drøftelser g handlingsplaner. Fr at understøtte teamsamarbejdet i den pædaggiske udvikling skal der være kvalitet i de fælles prcesser, hvr der reflekteres ver praksis, g hvr praksis giver anledning til læring i praksisfællesskaberne. Aktinslæring er et gdt værktøj til denne prces. Teamets samarbejde m knkret planlægning g praktiske spørgsmål er gså vigtigt men det har ikke direkte betydning fr udviklingen af den pædaggiske praksis g børnenes læring. Vigtige parametre fr et vellykket teamsamarbejde: Børnenes læring skal være i centrum fr dialgen i teamet. Driftspgaver fylder meget lidt på møder i teamet Medarbejdernes refleksiner ver praksis skal sikre dem læring m deres egen praksis g m det didaktiske arbejde. Lederen skal sikre fastlagte mødetidspunkter fr teamet. Lederen skal være i dialg med teamet m arbejdet med børnenes læring. 6

7 Teamet skal lave dagrden g referat fr at sikre en systematisk dialg. SMTTE-mdellen bliver anvendt sm planlægnings- g styringsredskab i den pædaggiske praksis. Teamet skal løbende verveje, m samarbejdet i teamet bidrager til at udvikle den knkrete praksis, g hvrdan samarbejdet eventuelt kan frbedres. Det kan anbefales at anvende Vækstmdellen til denne evaluering. Lederen anvender læringsmiljøvurdering i dialgen med de enkelte teams. Læringsmiljøvurderingen er en metde til at vurdere den faglige kvalitet i de pædaggiske læringsmiljøer, sm ledere g medarbejdere stiller til rådighed fr børn i vuggestuer, børnehaver g integrerede institutiner. Med metden vurderes læringsmiljøet fra flere perspektiver. Materialet giver et knkret afsæt, der kan bruges sm ledelsesredskab til dynamisk udvikling af den pædaggiske praksis. SMTTE - mdellen Smtte-mdellen er et dynamisk planlægnings- g styringsværktøj, der skal anvendes i det pædaggiske arbejde. Med SMTTE-mdellen lægges p til systematisk at analysere g beskrive den sammenhæng, man befinder sig i, at frhlde sig bevidst til at fastsætte mål, tegn g tiltag g derpå evaluere g dkumentere udviklingen af det pædaggiske arbejde. Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn 7

8 Frældreinvlvering Frskning fastslår, at børns sprg, læring, udvikling g trivsel øges, når frældrene invlveres i det pædaggiske arbejde med barnet, g når barn g frældre plever en rød tråd i indsatsen mellem dagtilbuddet g hjemmet. Frældresamarbejdet skal være en ressurce i det pædaggiske arbejde, g der skal eksperimenteres med at udvide frmerne fr frældresamarbejdet med metder, der giver frældrene større indsigt i livet i dagtilbuddet, i børnenes fællesskaber g fælles aktiviteter. Et samspil mellem dagtilbud g hjem frudsætter, at frældrene har kendskab til indhldet i den daglige pædaggiske praksis g gives mulighed fr at deltage g invlvere sig. Det er vigtigt, at samarbejdet etableres fr børnenes skyld g at det fregår i dialg g partnerskab mkring det at skabe trivsel, læring g udvikling fr barnet. Frældrene skal anerkendes, g der skal skabes et tillidsfuldt frhld mellem dagtilbud g hjemmet, idet en samarbejdende tilgang vil danne grbund fr en styrkelse af barnets sciale kmpetencer. Kmpetenceudvikling De nye krav til dagtilbudsmrådet medfører, at såvel ledere sm medarbejdere får behv fr kmpetenceudvikling. Der findes mange måder at kmpetenceudvikle på - fra traditinelle kursusfrløb ver læringsfrløb i tilknytning til praksis til prjektarbejde g pædaggisk udviklingsarbejde. Der kan ske kmpetenceudvikling på arbejdspladsen eller uden fr arbejdspladsen. I disse år er der str efterspørgsel på praksisnær kmpetenceudvikling, hvr læringen fregår i et systematisk frløb i praksis, mkring praksis g mellem praktikere. Her findes frskellige mdeller, f.eks.: Refleksin bservatin feedback/refleksin bservatin feedback/refleksin på arbejdspladsen med øjne udefra. En enklere hverdag er et eksempel på sådan et kmpetenceudviklingsfrløb. Frløbet er gennemført i dagtilbudsafdelingen i skleåret 2013/2014. University Cllege Lillebælt har i denne prces leveret øjnene udefra. Viden/læringspunkter aktinslæring feedback (fregår på uddannelsessted g i egen praksis) Fagligt kursus bservatin på anden arbejdsplads refleksin aktinslæring feedback (fregår på uddannelsessted, på en fremmed arbejdsplads g i egen praksis) Aktinslæring handler krt frtalt m at udvikle den pædaggiske praksis ved at eksperimentere med g efterfølgende reflektere ver frskellige situatiner i praksis. Et aktinslæringsfrløb består af følgende fem faser: 1. Frmulering af prblemstilling 2. Iværksættelse af aktin 3. Iagttagelse 4. Refleksin 5. Ny aktin. 8

9 Frskellige kmpetenceudviklingsmdeller: Læring på arbejdspladsen Kmpetenceudvikling i praksisfællesskaber Individuel kmpetenceudvikling - Handling, refleksin g læring - Sidemandsplæring - Kllegial supervisin - Jbbytte - Intern undervisning - Tilbagemelding - Teamsamarbejde - Uddelegering af ansvar - Medarbejder fra nabinstitutin - Medarbejderudviklingssamtale underviser - Jbsparring med intern kllega - Aktinslæring: Frmulering af - Mentrrdning prblemstilling - Iværksættelse af - Videndeling/erfaringsudveksling aktin Iagttagelse Refleksin Ny aktin ( En enklere hverdag ) - Ekstern supervisin - Læringsmiljøvurdering Læring uden fr arbejdspladsen Kmpetenceudvikling i praksisfællesskaber Individuel kmpetenceudvikling - Netværk - Læringsuger - Fra refleksin til inspiratin - Diplmuddannelse/anden uddannelse/kursus - Jbbytte - Sidemandsplæring - Videndeling/erfaringsudveksling - Jbsparring med ekstern kllega Lærerig leg g legende læring I visse kredse arbejdes der i disse år på, at indføre fælles natinale læremål fr dagtilbud. Disse læremål skal beskrive, hvad det frventes børn lærer i dagtilbuddene, med særligt henblik på at styrke deres skleparathed. I andre kredse arbejdes med, at børnene skal begynde i skle sm 5-årige. Med et sådant øget fkus på børns læring g skleparathed er der behv fr, at dagtilbudsmrådet er tydelig mkring dets rlle i børns leg g læring, g at medarbejderne kan arbejde med didaktik. Didaktikken består både af vervejelser ver, hvad der skal læres, hvrfr det skal læres g hvrdan det skal læres. Tidligere talte man m, at der var metdefrihed, når det skulle besluttes hvrdan, der skulle læres. I dag tales m, at der er metdeansvar. Frskningen viser, at målrettede g strukturerede læringsaktiviteter i dagtilbud har en psitiv betydning fr børnenes senere læring i sklen. Det er vigtigt, at børnene lærer gennem leg g aktiviteter, de har lyst til at deltage i. Det giver dem lyst til at lære endnu mere. Det er de vksnes pgave at udfrdre børnene. Passende udfrdringer er vigtige fr børnenes selvværd, selvdannelse g læringslyst. Det er meget vigtigt, at de vksne gør brug af deres faglighed. Eksempelvis ved at planlægge læringsfrløb fr få børn af gangen. Det er veldkumenteret, at én vksen sammen med få 9

10 børn i planlagte aktiviteter giver bedre læring fr børnene end f.eks. tre vksne sammen med 20 børn. De vksne skal kunne skabe en pædaggisk hverdag, der både rummer struktureret læring g leg, g sm tager udgangspunkt i det enkelte barns ressurcer. Det er derfr afgørende, at de vksne udvikler deres kmpetencer til fremtidens udfrdringer. Fremtiden indebærer, at både sklen g dagtilbuddene - fr børnenes skyld - skal tænke ud ver deres egne systemer. I dag har dagtilbuddene fkus på de sciale g relatinelle kmpetencer, mens sklernes fkus er rettet på kundskaber g læringskmpetencer. Skler g dagtilbud skal skabe nget nyt sammen. Der skal skabes partnerskaber m nye fælles frståelser fr læring. Dagtilbuddene skal øge fkus på g udvikle den bevidste læring sm fregår, med udgangspunkt i børnenes interesser g nærmeste udviklingszne. I dagtilbuddene er der mange spændende vksne, der kan frtælle et gdt eventyr, lege en sangleg, frtælle m myren, træne barnet i at tage regnbukser på g snakke m de væsentlige ting i barnets liv. Alt dette er læring. Det næste skridt fr dagtilbuddene er, at systematisere denne læring. Dagtilbuddene kan i såvel praktiske gøremål sm i læringssituatiner have str gavn af, at finde guldet i nablaget gennem frivillige, sm kan byde ind med nget andet end det medarbejderne kan. Sammen kan et fælles tredje dannes. At rbuste børn Børnene skal i et samarbejde mellem frældre g dagtilbud gøres rbuste. Rbusthed handler m at være gd til at mestre livets udfrdringer i strt g småt: at kunne håndtere udfrdringer i frhld til andre mennesker at klare pgaver, sm kræver, at de øver sig at kunne hlde fast i et mål, der skal nås at håndtere fristelser Fr at kunne håndtere disse udfrdringer skal børn kunne udhlde de frustratiner, sm følger med. Fællesskaber Rbusthed udvikles i frhldet til andre mennesker, g det udvikles inde i det enkelte menneske. Derfr er det i trygge fællesskaber, at børns rbusthed trænes bedst. Fællesskaber, hvr der er plads til frskellighed, g hvr børnene øver sig i at være sammen, at lege, at lære g at samarbejde. Fællesskaber hvr de bliver passende udfrdret, sammen g hver fr sig. Frskning på 0-6 års mrådet peger på, at børns succes i sklen g i hele livet i høj grad afhænger af kvaliteten af det dagtilbud, børnene har været i. Dagtilbuddenes primære pgave er at arbejde pædaggisk med børnene, herunder at understøtte g videreudvikle deres sciale g alsidige kmpetencer. Børnene i dagtilbud er i en udviklings- g lærings-prces, g i den prces spejler de sig i hinanden g lærer af hinandens sciale adfærd g måder at tackle frskellige situatiner på. Derfr bør der sættes fkus på de fællesskaber, barnet befinder sig i g på de vksnes muligheder fr at strukturere de rammer, børnene skal handle indenfr. Det primære er, at fremme det enkelte barns plevelse af at være vigtig fr fællesskabet g af at 10

11 fællesskabet er vigtigt fr barnet, da børns deltagelse i fællesskaber er afgørende fr deres udvikling g trivsel. Alle børn har ret til at være del af et eller flere fællesskaber. Der er t relatiner, der er vigtige fr barnet. Det ene er barn-barn relatinen. Det er fuldstændig afgørende, at barnet er en del af en gruppe. Den anden er barn-vksen relatinen. Det er vigtigt, at alle børn møder anerkendende vksne g dermed bliver set, hørt g frstået hver dag. Pædaggerne skal se de børn, der står med lange øjne g gerne vil deltage i legen g sørge fr, at alle børn bliver inddraget. Den tætte følelsesmæssige interaktin er vigtig fr børnene. De har brug fr plevelsen af, at være anerkendt g af at ngle kan lide dem. Derfr er det afgørende, at de vksne bidrager med en bred vifte af muligheder, hvri børnene kan psøge, kmme i kntakt med g deltage i lege- g læringsfællesskaber. Medarbejderne kan indgå i lege- g læringsfællesskaber på t måder - fællesskaber defineret af børnene eller vksenstyrede fællesskaber. Børn med særlige behv kan have ekstra brug fr en styrkelse af deres sciale relatinsdannelse g her kan dagtilbuddet udver at have et tæt samspil med familien rganisere det pædaggiske arbejde netp med henblik på dette. Et særlig tilrettelagt pædaggisk miljø med smågrupper g tæt vksenrelatin g guidning er gavnlige fr de børn, sm har brug fr at blive støttet g styrket i deres nære relatiner. Afgrænsede børnefællesskaber hjælper barnet til at danne sciale relatiner, sm ruster barnet til livet indenfr g udenfr dagtilbuddet. Digital udvikling i børnehøjde Erfaringer med anvendelsen af it g medier i dagtilbud viser, at disse understøtter kreative, innvative g legende prcesser i børnenes læring samtidig med, at de udvider mulighederne fr børnenes leg g læring i fællesskaber. Inddragelsen af redskaberne tager selvfølgelig højde fr små børns behv fr krpslig udfldelse i frbindelse med leg g læring. Fkus skal være på at inddrage it g medier i hverdagslivets pædaggiske aktiviteter. Anvendelsen af digitale medier i arbejdet i dagtilbuddene skal således ikke være et mål, men et middel til at nå målene i dagtilbudslven. Børn i Middelfart Kmmune skal pnå færdigheder med it g medier på linje med andre traditinelle kulturteknikker, f.eks. tegning, værkstedsaktiviteter g krpslige udtryksfrmer sm rytmik g dans. It g medier skal pfattes sm redskaber på linje med andre teknikker g kulturelle udtryksmidler, sm kan bruges af børnene g børn g vksne i frbindelse med udfldelse af leg g læring. Infrmatin g ny viden kan hurtig hentes på Ipad, f.eks. hvad gemmer der sig under muldskuddet på legepladsen? Det helt centrale spørgsmål er, hvrdan vi intrducerer digital udvikling i børnehøjde, så børnene bliver bedre frberedt til brugen af IT i undervisningen i sklen uden at gå på kmprmis med dagtilbuddets idealer. Med en tablet mellem hænderne kan selv vuggestuebørn være med. Tablettens styrke ligger i, at den er mbil g kan tages med, hvr børnene befinder sig, samt at den kan bruges af børn i fællesskab. IT-didaktik i børnehøjde skal have fkus på hvrdan børns læring understøttes, 11

12 hvrdan det kan ske i fællesskaber, samt hvrdan mulighederne fr at invlvere frældrene i børnenes aktiviteter kan udnyttes. Branding De seneste år er der blevet etableret en del private institutiner fr 0-6-årige børn i Middelfart Kmmune. Dette har samtidig med faldende børnetal medført knkurrence m børnene. Derfr er det vigtigt, at de kmmunale institutiner: - får gjrt pmærksm på deres eksistens - får frtalt, hvad der kendetegner dem - får frtalt, hvrfr frældrene skal vælge netp dem - får frtalt de gde histrier Udvikling af de fysiske rammer En del af Middelfart Kmmunes daginstitutiner er nybyggede eller nyrenverede, mens andre trænger til en renvering. Målet er at udvikle bygningerne, så faciliteterne på bedste vis understøtter kerneydelsen. Visinen er at skabe pædaggisk, øknmisk, persnalemæssigt g miljømæssigt bæredygtige institutiner. Institutinens rum danner rammen m børnenes hverdag g m en prfessinel, effektiv g attraktiv arbejdsplads fr det pædaggiske persnale. Bygningernes rumlige frløb g indretning er derfr vigtige i frhld til det pædaggiske arbejde g skal være i stand til at rumme mange frskellige typer børn g pædaggiske principper. Rum g pædaggik er t sammenhængende størrelser, der gensidigt udfrdrer hinanden. Uderummet er institutinens største rum. Der skal være en flydende, dynamisk vergang mellem ude g inde. Legepladsen er et vigtigt læringsrum i dagtilbuddet. Det har gså str værdi fr læringen g fr barnets deltagelse i fællesskaber i lkalmrådet, at nærmiljøet mkring dagtilbuddet inddrages i børneaktiviteterne. Såvel ude sm inde indrettes legezner/læringsrum med udgangspunkt i faglige vervejelser mkring læringsmål. Bygningerne skal i frbindelse med nybyggeri eller renvering udvikles med henblik på at skabe: trygge g udfrdrende rammer fr børn g vksne, nye typer af rum g rumlige sammenhænge, sm understøtter medarbejdernes metdeansvar i frhld til at planlægge et differentieret tilbud med samtænkning af ude- g inderum. Bevægelse skal indtænkes i indretningen g udviklingen af bygningerne g legepladsen så institutinen understøtter g inspirerer til at spille bld, løbe mkring, hppe, danse, gemme sig g bygge huler. 12

13 Fr at faciliteterne ver tid er i stand til at understøtte den fremtidige pædaggiske udvikling er det vigtigt, at der tænkes i et differentieret udbud af rum, hvr inde g ude tænkes sm et sammenhængende pædaggisk landskab. Afrunding Arbejdsgrundlaget fr dagtilbuddene vil være styringsdkument fr arbejdet med de 0-6-årige i periden Inputtene fra de frskellige interessenter samt ledergruppens arbejde har været en frudsætning fr tilblivelse af arbejdsgrundlaget. Arbejdet med mål, tegn, tiltag g evaluering frem md 2016 vil frtsat frdre str inddragelse af ledere g medarbejdere, fr at sikre udvikling af pædaggikken i den enkelte institutin g udvikling af de systematikker, der fremver skal anvendes i det pædaggiske arbejde fr at øge kvaliteten i dagtilbuddene. I relatin til fremtidens pædaggiske udfrdringer har det med arbejdsgrundlaget været vigtigt at skabe en sammenhæng g helhedstænkning i frhld til øvrige udviklingstiltag på Børn-, Unge- g Fritidsmrådet i Middelfart Kmmune fr at skabe gennemsigtighed g klarhed ver den retning, dagtilbuddene skal tage i de kmmende år. 13

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet

En undersøgelse af overgangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet Case 3: Overgang fra gymnasiet til engelsk på universitetet En undersøgelse af vergangen fra gymnasiet til de første år på engelskstudiet på universitetet Drte Ågård UNDERSØGELSEN: FORMÅL OG RAMMER Frmål

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dkument nr. Dat: Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ophldsstedet Rønnebæk Pstadresse: Kirkevej 9, Rønnebæk, 4700 Næstved Evt. hjemmesideadresse: Ingen

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Langemettegaard Pstadresse: Langemettevej 8, 7500 Hlstebr Evt. hjemmesideadresse: www.langemettegaard.dk Navn på leder

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Når børn stiller spørgsmål:

Når børn stiller spørgsmål: Når børn stiller spørgsmål: En analyse af kmmunikatinen i det fysiske børnebiblitek g på Spørg Olivia en spørgetjeneste fr børn på nettet Juli 2006 Af Ltte Nybe, adjunkt, ph.d. g Kirsten Drtner, prfessr

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk

Læge og psykoterapeut. Hanne Vilstrup 21 62 52 37. hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Læge g psykterapeut Hanne Vilstrup 21 62 52 37 hannevilstrup.dk terapeut@hannevilstrup.dk Hvad tilbyder jeg: Psykterapeutisk behandling af fx Tvangstanker - OCD Angst - sklefbi, eksamensangst m.m. Depressiner

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere