Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune"

Transkript

1 Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen i de sidste 3 4 år. Denne mdel er fuld implementeret i ktber 2014 g der er behv fr nye indsatser fr at styrke kvaliteten i disse nye rammer. Dagtilbudsafdelingen i Middelfart Kmmune ønsker med dette arbejdsgrundlag, at sætte rammer g retning fr de næste års arbejde i dagtilbuddene. Arbejdsgrundlaget er et styringsværktøj, der med udgangspunkt i hverdagslivet i dagtilbuddene i Middelfart Kmmune bygger på Dagtilbudslven samt de udviklingstendenser, der er på dagtilbudsmrådet. Arbejdsgrundlaget beskriver, hvilke temaer, der særligt er fkus på g danner basis fr at øge kvaliteten i Middelfart Kmmunes dagtilbud i de kmmende år. Arbejdsgrundlaget skal sikre et trygt g sammenhængende børneliv, der fremmer alle børns trivsel, udvikling g læring i kmmunens dagtilbud. Krav til systematik i arbejdet, til dkumentatin g til at skabe pædaggiske udfrdringer, der sikrer børns udvikling g læring, er steget betragteligt gennem de sidste år. De nye krav til dagtilbud medfører ændrede krav til de ansattes kmpetencer g uddannelse g til den rganisering, der er nødvendig fr at sikre børns trivsel, udvikling g læring i dagtilbuddene. Det bliver afgørende, at pædaggerne g lederne kan rganisere, sikre systematik g refleksin i det pædaggiske arbejde, kan lede pædaggiske prcesser g børnegrupper, kan sikre kntinuerlig leg g læring fr alle børn g kan rganisere differentierede praksisfrløb g skabe inspirerende g inkluderende læringsmiljøer. Opgaven frudsætter en veluddannet g engageret medarbejdergruppe, sm kan arbejde didaktisk med vervejelser ver, hvad der skal læres, hvrfr det skal læres g hvrdan, der skal læres. Arbejdsgrundlaget er blevet til i en prces, hvr udvalgsfrmanden, frældrebestyrelsesmedlemmer, en skleleder, en børnehaveklasseleder, dagtilbudschefen g daginstitutinslederne har bidraget med idéer til, hvad der giver gd kvalitet i dagtilbud. Herefter har dagtilbudsledergruppen pririteret g krdineret frslagene i temaer. Disse temaer indgår i arbejdsgrundlaget, hvr der beskrives udviklingsmål g tiltag fr temaerne. Alle dagtilbud skal arbejde med de beskrevne temaer. 1

2 Dagtilbudsmrådets generelle udvikling i Danmark Danmark har et af verdens mest udbyggede g velfungerende dagtilbudssystemer. Langt de fleste børn mellem 0-6 år går i dag i dagpleje eller daginstitutin. Der er således rigtig gde muligheder fr, at dagtilbud i samarbejde med frældrene, kan understøtte børns trivsel, udvikling g læring. Frskningen viser, at det er i de første seks år af et barns liv, at barnets grundlag fr fremtiden bliver skabt. Derfr er det altafgørende, at de vksne i dagtilbud arbejder systematisk med børns leg, læring g udvikling, så alle børn bliver rustet (g rbustet ) til et gdt liv i fremtidens samfund. I 2007 fik dagtilbudsmrådet egen selvstændig lvgivning i frm af Dagtilbudslven. Lven præciserer en række indhldsmæssige g metdiske krav til den pædaggiske pgave i dagtilbuddene. Der stilles blandt andet krav m, at der skal udarbejdes læreplaner fr det pædaggiske arbejde med alle børn i dagtilbud, samt at der skal arbejdes kntinuerligt med udviklingen af den pædaggiske kvalitet. Børns leg har altid været en str del af den danske institutinskultur. Legen er betydningsfuld, frdi børn i legen udvikler deres kreativitet g finder selvstændige løsninger på de udfrdringer, de møder i legen. Legen udvikler børnenes persnlige g sciale kmpetencer på en naturlig måde, kmpetencer sm er af str betydning i de fællesskaber, alle gennem livet er en del af. Den pædaggiske pgave har frandret sig meget de sidste 10 år g der stilles i dag virkelig stre krav til medarbejdernes kmpetencer g arbejdsindsats. Gennem de seneste år er der sm følge af de pædaggiske lærerplaner kmmet fkus på børns læring i dagtilbud. Dette arbejde understøtter børnenes kmpetencer - både de persnlige, sciale, kreative g faglige kmpetencer, sm gør dem mere kmpetente g parate til at indgå i fællesskaber både lkalt g glbalt. I Danmark er vi rigtig gde til at tage s af de mindste børn. Men vre vuggestuer, dagplejere g børnehaver kan blive endnu bedre. Vi skal have større fkus på leg sm mtivatinsfaktr fr børnenes læring g udvikling allerede i de tidlige år samtidig med at læringen g de daglige rutiner i dagtilbuddene systematiseres. Det kræver efteruddannelse g styrkelse af både persnale g ledere, så alle bliver i stand til at varetage, de krav m læring g systematik, sm uvilkårligt strammer til mkring dagtilbudsmrådet i disse år. En engelsk undersøgelse, der har fulgt 3000 britiske børn i alderen 3 til 14 år, viser, at kvaliteten i vuggestuer g børnehaver har str betydning fr børnenes faglige g sciale udvikling i skle g livet sm helhed. Har børnene gået i en gd børnehave, er der større chance fr, at de klarer sig gdt i fremtiden. Derfr er det yderst vigtigt, at vi får defineret, hvad der giver gd kvalitet g får dette verført til praksis. 2

3 Hvad giver gd kvalitet i dagtilbud? (ifølge den engelske undersøgelse) Frskningen viser at følgende faktrer i dagtilbud er afgørende fr børnenes videre liv g læring g fr deres chancer fr at klare sig gdt i fremtiden: veluddannet persnale, der arbejder prfessinelt med refleksin g systematik i den pædaggiske praksis systematisk kvalitetsudvikling sciale relatiner psitiv vksenkntakt hver dag bevidst, planlagt, systematisk pædaggisk praksis med læring sm mdrejningspunkt g med udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udviklingszne. børnefællesskaber fr alle frældreinvlvering læring gennem leg højtlæsning med plads til dialg anvendelse af IT anvendelse af matematisk tænkning sammenhæng i vergange De væsentligste udfrdringer fr Middelfart Kmmunes dagtilbud her g nu. Kan anvendelsen af persnaleressurcerne ptimeres, så medarbejderne får mere kvalitetstid til at støtte børnenes trivsel, læring g udvikling? Hvrdan kan der skabes en refleksinskultur, hvr medarbejderne kan arbejde systematisk med planlægning, evaluering g udvikling af den pædaggiske praksis, så kvaliteten i dagtilbuddene øges. Hvrdan udbygges sammenhængskraften fra dagpleje/vuggestue til børnehaven g videre til sklen? Hvrdan kan der arbejdes med læring i dagtilbuddene? Hvrdan bliver alle børn deltagere i fællesskaber? 3

4 Mål fr udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsmrådet i Middelfart Kmmune i årene at systematisere g ptimere anvendelsen g udviklingen af persnaleressurcerne - at styrke det tydelige g prfessinelle lederskab. - at ptimere sammenhængskraften i det lange perspektiv fra vuggestue/dagpleje til sklen g videre frem i livet - at børnene udvikler sig ptimalt gennem leg g læring i rganiserede rammer - at alle børn er værdifulde fr fællesskabet, g fællesskabet er værdifuldt fr dem Temaer Målene nås gennem arbejdet med flg. temaer: 1) Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling med fkus på effektivitet, systematik g sammenhængskraft Avendelse g udvikling af persnaleressurcerne Lederrllen Sammenhængskraft Teamsamarbejde Smtte Frældreinvlvering Kmpetenceudvikling 2) Lærerig leg g legende læring At rbuste børn Fællesskaber Digital udvikling i børnehøjde 3) Branding Intr film (frår/smmer 2014) Engagement, imødekmmenhed Dialg, nærvær Synliggørelse af det vi gør 4) Udvikling af de fysiske rammer Renvering af ældre bygninger Indrette legezner/læringsrum med faglige vervejelser mkring læringsmål Legepladsen sm fælles læringsrum Inddrage nærmiljøet mkring dagtilbuddet 4

5 Kvalitet i tre frskellige dimensiner Den faglige kvalitet - handler m kvalitet i den pædaggiske indsats. Den rganisatriske kvalitet - handler bl.a. m hvrledes arbejdet tilrettelægges g m de fysiske rammer det fregår i. Den brugerplevede kvalitet - handler m brugernes plevelser af den serviceydelse, de mdtager. Sm det ses i skemaet herunder vil alle 3 kvalitetsdimensiner blive udviklet gennem de valgte indsatser. Den faglige kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (Læringsmiljøvurdering) Lærerig leg g legende læring Den rganisatriske kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (persnaleressurcer g lederrllen - teamsamarbejde) Udvikling af de fysiske rammer Den brugerplevede kvalitet Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling (Sammenhængskraft g brugerundersøgelse i læringsmiljøvurdering) Branding Organisatrisk læring g kmpetenceudvikling med fkus på effektivitet, systematik g sammenhængskraft Dette tema handler m, at gennemføre knkrete g praktiske aktiviteter i egen institutin g samtidig drage lære af arbejdet gennem videndeling i frhld til, at finde systematiske g effektive arbejdsgange samt nye måder at rganisere sig på, sm giver bedre ressurceudnyttelse g fleksibilitet, større mtivatin, arbejdsglæde, engagement g verskud. Sammenhængskraft Sammenhængskraft beskriver et veludbygget samarbejde mellem alle interessenter på dagtilbudsmrådet. Dette samarbejde giver øget verblik, vi-hed samt tillid g tryghed. Det er ikke kmmunen md brgerne, men brgerne g kmmunen sammen. Det er en udfrdrende pgave fr et barn at skifte udviklingsmiljø såvel fra hjem til dagtilbud sm fra dagtilbud til skle. Det enkelte dagtilbud skal i samarbejde med SFO er g skler sikre en krdineret indsats mellem pædagger, lærere g frældre ved barnets vergang til skle. 5

6 Ledelse Gd ledelse er af afgørende betydning fr kvaliteten i dagtilbuddene. Det er en ledelsespgave at skabe ejerskab g at tage ansvar fr de pædaggiske udviklingsprcesser samt at mtivere g rganisere til fælles målrettet handling i en balance mellem nytænkning g stabilitet. Lederen skal sikre at daginstitutinens struktur skaber verskuelighed fr både børn g vksne. Desuden skal lederen skabe rammerne fr en refleksinskultur, hvr medarbejderne systematisk planlægger, evaluerer g udvikler den pædaggiske praksis, så kvaliteten i dagtilbuddene øges. Lederne skal gennem kmpetenceudvikling klædes på til, at kunne rganisere, strukturere, systematisere g effektivisere samt til at lede g udvikle teams. Kmpetenceudviklingen skal være tæt knyttet til praksis i dagtilbuddet, fr at sikre at viden g resultater fra uddannelsen msættes i praksisfeltet. Teamsamarbejde Med de nye krav til dagtilbud bliver det afgørende, at pædagger kan rganisere, systematisere g reflektere i det pædaggiske arbejde samt at de kan skabe inspirerende g inkluderende læringsmiljøer. Fr at dette kan lykkes er det nødvendigt med rum fr fælles faglige refleksinsprcesser, hvr der er tid til planlægning, refleksin g evaluering i samarbejde med kllegerne. Dette refleksinsrum kan skabes gennem teamsamarbejde. Samarbejdet i et team har i mdsætning til samarbejdet i en gruppe et fælles ejerskab til den pgave, der skal løses. I et team kæmper alle fr at nå de fælles mål selv når der er krise. Frskningen viser, at velfungerende team kan øge prduktiviteten, reducere fraværet g frbedre medarbejdernes trivsel. Teamledelse g teamudvikling er derfr en vigtig ledelseskmpetence. Teamsamarbejde er ikke et mål i sig selv, men er en rganisatinsfrm, der kan strukturere medarbejdernes samarbejde g give rum fr systematisk, reflekterende g evaluerende arbejde med den knkrete pædaggiske praksis. Et velfungerende teamsamarbejde indebærer, at medarbejderne bliver klgere på deres egen praksis g det didaktiske arbejde. Fr at det skal lykkes, er det vigtigt, at børnenes læring er i fkus i teamets faglige drøftelser g handlingsplaner. Fr at understøtte teamsamarbejdet i den pædaggiske udvikling skal der være kvalitet i de fælles prcesser, hvr der reflekteres ver praksis, g hvr praksis giver anledning til læring i praksisfællesskaberne. Aktinslæring er et gdt værktøj til denne prces. Teamets samarbejde m knkret planlægning g praktiske spørgsmål er gså vigtigt men det har ikke direkte betydning fr udviklingen af den pædaggiske praksis g børnenes læring. Vigtige parametre fr et vellykket teamsamarbejde: Børnenes læring skal være i centrum fr dialgen i teamet. Driftspgaver fylder meget lidt på møder i teamet Medarbejdernes refleksiner ver praksis skal sikre dem læring m deres egen praksis g m det didaktiske arbejde. Lederen skal sikre fastlagte mødetidspunkter fr teamet. Lederen skal være i dialg med teamet m arbejdet med børnenes læring. 6

7 Teamet skal lave dagrden g referat fr at sikre en systematisk dialg. SMTTE-mdellen bliver anvendt sm planlægnings- g styringsredskab i den pædaggiske praksis. Teamet skal løbende verveje, m samarbejdet i teamet bidrager til at udvikle den knkrete praksis, g hvrdan samarbejdet eventuelt kan frbedres. Det kan anbefales at anvende Vækstmdellen til denne evaluering. Lederen anvender læringsmiljøvurdering i dialgen med de enkelte teams. Læringsmiljøvurderingen er en metde til at vurdere den faglige kvalitet i de pædaggiske læringsmiljøer, sm ledere g medarbejdere stiller til rådighed fr børn i vuggestuer, børnehaver g integrerede institutiner. Med metden vurderes læringsmiljøet fra flere perspektiver. Materialet giver et knkret afsæt, der kan bruges sm ledelsesredskab til dynamisk udvikling af den pædaggiske praksis. SMTTE - mdellen Smtte-mdellen er et dynamisk planlægnings- g styringsværktøj, der skal anvendes i det pædaggiske arbejde. Med SMTTE-mdellen lægges p til systematisk at analysere g beskrive den sammenhæng, man befinder sig i, at frhlde sig bevidst til at fastsætte mål, tegn g tiltag g derpå evaluere g dkumentere udviklingen af det pædaggiske arbejde. Sammenhæng Tiltag Mål Evaluering Tegn 7

8 Frældreinvlvering Frskning fastslår, at børns sprg, læring, udvikling g trivsel øges, når frældrene invlveres i det pædaggiske arbejde med barnet, g når barn g frældre plever en rød tråd i indsatsen mellem dagtilbuddet g hjemmet. Frældresamarbejdet skal være en ressurce i det pædaggiske arbejde, g der skal eksperimenteres med at udvide frmerne fr frældresamarbejdet med metder, der giver frældrene større indsigt i livet i dagtilbuddet, i børnenes fællesskaber g fælles aktiviteter. Et samspil mellem dagtilbud g hjem frudsætter, at frældrene har kendskab til indhldet i den daglige pædaggiske praksis g gives mulighed fr at deltage g invlvere sig. Det er vigtigt, at samarbejdet etableres fr børnenes skyld g at det fregår i dialg g partnerskab mkring det at skabe trivsel, læring g udvikling fr barnet. Frældrene skal anerkendes, g der skal skabes et tillidsfuldt frhld mellem dagtilbud g hjemmet, idet en samarbejdende tilgang vil danne grbund fr en styrkelse af barnets sciale kmpetencer. Kmpetenceudvikling De nye krav til dagtilbudsmrådet medfører, at såvel ledere sm medarbejdere får behv fr kmpetenceudvikling. Der findes mange måder at kmpetenceudvikle på - fra traditinelle kursusfrløb ver læringsfrløb i tilknytning til praksis til prjektarbejde g pædaggisk udviklingsarbejde. Der kan ske kmpetenceudvikling på arbejdspladsen eller uden fr arbejdspladsen. I disse år er der str efterspørgsel på praksisnær kmpetenceudvikling, hvr læringen fregår i et systematisk frløb i praksis, mkring praksis g mellem praktikere. Her findes frskellige mdeller, f.eks.: Refleksin bservatin feedback/refleksin bservatin feedback/refleksin på arbejdspladsen med øjne udefra. En enklere hverdag er et eksempel på sådan et kmpetenceudviklingsfrløb. Frløbet er gennemført i dagtilbudsafdelingen i skleåret 2013/2014. University Cllege Lillebælt har i denne prces leveret øjnene udefra. Viden/læringspunkter aktinslæring feedback (fregår på uddannelsessted g i egen praksis) Fagligt kursus bservatin på anden arbejdsplads refleksin aktinslæring feedback (fregår på uddannelsessted, på en fremmed arbejdsplads g i egen praksis) Aktinslæring handler krt frtalt m at udvikle den pædaggiske praksis ved at eksperimentere med g efterfølgende reflektere ver frskellige situatiner i praksis. Et aktinslæringsfrløb består af følgende fem faser: 1. Frmulering af prblemstilling 2. Iværksættelse af aktin 3. Iagttagelse 4. Refleksin 5. Ny aktin. 8

9 Frskellige kmpetenceudviklingsmdeller: Læring på arbejdspladsen Kmpetenceudvikling i praksisfællesskaber Individuel kmpetenceudvikling - Handling, refleksin g læring - Sidemandsplæring - Kllegial supervisin - Jbbytte - Intern undervisning - Tilbagemelding - Teamsamarbejde - Uddelegering af ansvar - Medarbejder fra nabinstitutin - Medarbejderudviklingssamtale underviser - Jbsparring med intern kllega - Aktinslæring: Frmulering af - Mentrrdning prblemstilling - Iværksættelse af - Videndeling/erfaringsudveksling aktin Iagttagelse Refleksin Ny aktin ( En enklere hverdag ) - Ekstern supervisin - Læringsmiljøvurdering Læring uden fr arbejdspladsen Kmpetenceudvikling i praksisfællesskaber Individuel kmpetenceudvikling - Netværk - Læringsuger - Fra refleksin til inspiratin - Diplmuddannelse/anden uddannelse/kursus - Jbbytte - Sidemandsplæring - Videndeling/erfaringsudveksling - Jbsparring med ekstern kllega Lærerig leg g legende læring I visse kredse arbejdes der i disse år på, at indføre fælles natinale læremål fr dagtilbud. Disse læremål skal beskrive, hvad det frventes børn lærer i dagtilbuddene, med særligt henblik på at styrke deres skleparathed. I andre kredse arbejdes med, at børnene skal begynde i skle sm 5-årige. Med et sådant øget fkus på børns læring g skleparathed er der behv fr, at dagtilbudsmrådet er tydelig mkring dets rlle i børns leg g læring, g at medarbejderne kan arbejde med didaktik. Didaktikken består både af vervejelser ver, hvad der skal læres, hvrfr det skal læres g hvrdan det skal læres. Tidligere talte man m, at der var metdefrihed, når det skulle besluttes hvrdan, der skulle læres. I dag tales m, at der er metdeansvar. Frskningen viser, at målrettede g strukturerede læringsaktiviteter i dagtilbud har en psitiv betydning fr børnenes senere læring i sklen. Det er vigtigt, at børnene lærer gennem leg g aktiviteter, de har lyst til at deltage i. Det giver dem lyst til at lære endnu mere. Det er de vksnes pgave at udfrdre børnene. Passende udfrdringer er vigtige fr børnenes selvværd, selvdannelse g læringslyst. Det er meget vigtigt, at de vksne gør brug af deres faglighed. Eksempelvis ved at planlægge læringsfrløb fr få børn af gangen. Det er veldkumenteret, at én vksen sammen med få 9

10 børn i planlagte aktiviteter giver bedre læring fr børnene end f.eks. tre vksne sammen med 20 børn. De vksne skal kunne skabe en pædaggisk hverdag, der både rummer struktureret læring g leg, g sm tager udgangspunkt i det enkelte barns ressurcer. Det er derfr afgørende, at de vksne udvikler deres kmpetencer til fremtidens udfrdringer. Fremtiden indebærer, at både sklen g dagtilbuddene - fr børnenes skyld - skal tænke ud ver deres egne systemer. I dag har dagtilbuddene fkus på de sciale g relatinelle kmpetencer, mens sklernes fkus er rettet på kundskaber g læringskmpetencer. Skler g dagtilbud skal skabe nget nyt sammen. Der skal skabes partnerskaber m nye fælles frståelser fr læring. Dagtilbuddene skal øge fkus på g udvikle den bevidste læring sm fregår, med udgangspunkt i børnenes interesser g nærmeste udviklingszne. I dagtilbuddene er der mange spændende vksne, der kan frtælle et gdt eventyr, lege en sangleg, frtælle m myren, træne barnet i at tage regnbukser på g snakke m de væsentlige ting i barnets liv. Alt dette er læring. Det næste skridt fr dagtilbuddene er, at systematisere denne læring. Dagtilbuddene kan i såvel praktiske gøremål sm i læringssituatiner have str gavn af, at finde guldet i nablaget gennem frivillige, sm kan byde ind med nget andet end det medarbejderne kan. Sammen kan et fælles tredje dannes. At rbuste børn Børnene skal i et samarbejde mellem frældre g dagtilbud gøres rbuste. Rbusthed handler m at være gd til at mestre livets udfrdringer i strt g småt: at kunne håndtere udfrdringer i frhld til andre mennesker at klare pgaver, sm kræver, at de øver sig at kunne hlde fast i et mål, der skal nås at håndtere fristelser Fr at kunne håndtere disse udfrdringer skal børn kunne udhlde de frustratiner, sm følger med. Fællesskaber Rbusthed udvikles i frhldet til andre mennesker, g det udvikles inde i det enkelte menneske. Derfr er det i trygge fællesskaber, at børns rbusthed trænes bedst. Fællesskaber, hvr der er plads til frskellighed, g hvr børnene øver sig i at være sammen, at lege, at lære g at samarbejde. Fællesskaber hvr de bliver passende udfrdret, sammen g hver fr sig. Frskning på 0-6 års mrådet peger på, at børns succes i sklen g i hele livet i høj grad afhænger af kvaliteten af det dagtilbud, børnene har været i. Dagtilbuddenes primære pgave er at arbejde pædaggisk med børnene, herunder at understøtte g videreudvikle deres sciale g alsidige kmpetencer. Børnene i dagtilbud er i en udviklings- g lærings-prces, g i den prces spejler de sig i hinanden g lærer af hinandens sciale adfærd g måder at tackle frskellige situatiner på. Derfr bør der sættes fkus på de fællesskaber, barnet befinder sig i g på de vksnes muligheder fr at strukturere de rammer, børnene skal handle indenfr. Det primære er, at fremme det enkelte barns plevelse af at være vigtig fr fællesskabet g af at 10

11 fællesskabet er vigtigt fr barnet, da børns deltagelse i fællesskaber er afgørende fr deres udvikling g trivsel. Alle børn har ret til at være del af et eller flere fællesskaber. Der er t relatiner, der er vigtige fr barnet. Det ene er barn-barn relatinen. Det er fuldstændig afgørende, at barnet er en del af en gruppe. Den anden er barn-vksen relatinen. Det er vigtigt, at alle børn møder anerkendende vksne g dermed bliver set, hørt g frstået hver dag. Pædaggerne skal se de børn, der står med lange øjne g gerne vil deltage i legen g sørge fr, at alle børn bliver inddraget. Den tætte følelsesmæssige interaktin er vigtig fr børnene. De har brug fr plevelsen af, at være anerkendt g af at ngle kan lide dem. Derfr er det afgørende, at de vksne bidrager med en bred vifte af muligheder, hvri børnene kan psøge, kmme i kntakt med g deltage i lege- g læringsfællesskaber. Medarbejderne kan indgå i lege- g læringsfællesskaber på t måder - fællesskaber defineret af børnene eller vksenstyrede fællesskaber. Børn med særlige behv kan have ekstra brug fr en styrkelse af deres sciale relatinsdannelse g her kan dagtilbuddet udver at have et tæt samspil med familien rganisere det pædaggiske arbejde netp med henblik på dette. Et særlig tilrettelagt pædaggisk miljø med smågrupper g tæt vksenrelatin g guidning er gavnlige fr de børn, sm har brug fr at blive støttet g styrket i deres nære relatiner. Afgrænsede børnefællesskaber hjælper barnet til at danne sciale relatiner, sm ruster barnet til livet indenfr g udenfr dagtilbuddet. Digital udvikling i børnehøjde Erfaringer med anvendelsen af it g medier i dagtilbud viser, at disse understøtter kreative, innvative g legende prcesser i børnenes læring samtidig med, at de udvider mulighederne fr børnenes leg g læring i fællesskaber. Inddragelsen af redskaberne tager selvfølgelig højde fr små børns behv fr krpslig udfldelse i frbindelse med leg g læring. Fkus skal være på at inddrage it g medier i hverdagslivets pædaggiske aktiviteter. Anvendelsen af digitale medier i arbejdet i dagtilbuddene skal således ikke være et mål, men et middel til at nå målene i dagtilbudslven. Børn i Middelfart Kmmune skal pnå færdigheder med it g medier på linje med andre traditinelle kulturteknikker, f.eks. tegning, værkstedsaktiviteter g krpslige udtryksfrmer sm rytmik g dans. It g medier skal pfattes sm redskaber på linje med andre teknikker g kulturelle udtryksmidler, sm kan bruges af børnene g børn g vksne i frbindelse med udfldelse af leg g læring. Infrmatin g ny viden kan hurtig hentes på Ipad, f.eks. hvad gemmer der sig under muldskuddet på legepladsen? Det helt centrale spørgsmål er, hvrdan vi intrducerer digital udvikling i børnehøjde, så børnene bliver bedre frberedt til brugen af IT i undervisningen i sklen uden at gå på kmprmis med dagtilbuddets idealer. Med en tablet mellem hænderne kan selv vuggestuebørn være med. Tablettens styrke ligger i, at den er mbil g kan tages med, hvr børnene befinder sig, samt at den kan bruges af børn i fællesskab. IT-didaktik i børnehøjde skal have fkus på hvrdan børns læring understøttes, 11

12 hvrdan det kan ske i fællesskaber, samt hvrdan mulighederne fr at invlvere frældrene i børnenes aktiviteter kan udnyttes. Branding De seneste år er der blevet etableret en del private institutiner fr 0-6-årige børn i Middelfart Kmmune. Dette har samtidig med faldende børnetal medført knkurrence m børnene. Derfr er det vigtigt, at de kmmunale institutiner: - får gjrt pmærksm på deres eksistens - får frtalt, hvad der kendetegner dem - får frtalt, hvrfr frældrene skal vælge netp dem - får frtalt de gde histrier Udvikling af de fysiske rammer En del af Middelfart Kmmunes daginstitutiner er nybyggede eller nyrenverede, mens andre trænger til en renvering. Målet er at udvikle bygningerne, så faciliteterne på bedste vis understøtter kerneydelsen. Visinen er at skabe pædaggisk, øknmisk, persnalemæssigt g miljømæssigt bæredygtige institutiner. Institutinens rum danner rammen m børnenes hverdag g m en prfessinel, effektiv g attraktiv arbejdsplads fr det pædaggiske persnale. Bygningernes rumlige frløb g indretning er derfr vigtige i frhld til det pædaggiske arbejde g skal være i stand til at rumme mange frskellige typer børn g pædaggiske principper. Rum g pædaggik er t sammenhængende størrelser, der gensidigt udfrdrer hinanden. Uderummet er institutinens største rum. Der skal være en flydende, dynamisk vergang mellem ude g inde. Legepladsen er et vigtigt læringsrum i dagtilbuddet. Det har gså str værdi fr læringen g fr barnets deltagelse i fællesskaber i lkalmrådet, at nærmiljøet mkring dagtilbuddet inddrages i børneaktiviteterne. Såvel ude sm inde indrettes legezner/læringsrum med udgangspunkt i faglige vervejelser mkring læringsmål. Bygningerne skal i frbindelse med nybyggeri eller renvering udvikles med henblik på at skabe: trygge g udfrdrende rammer fr børn g vksne, nye typer af rum g rumlige sammenhænge, sm understøtter medarbejdernes metdeansvar i frhld til at planlægge et differentieret tilbud med samtænkning af ude- g inderum. Bevægelse skal indtænkes i indretningen g udviklingen af bygningerne g legepladsen så institutinen understøtter g inspirerer til at spille bld, løbe mkring, hppe, danse, gemme sig g bygge huler. 12

13 Fr at faciliteterne ver tid er i stand til at understøtte den fremtidige pædaggiske udvikling er det vigtigt, at der tænkes i et differentieret udbud af rum, hvr inde g ude tænkes sm et sammenhængende pædaggisk landskab. Afrunding Arbejdsgrundlaget fr dagtilbuddene vil være styringsdkument fr arbejdet med de 0-6-årige i periden Inputtene fra de frskellige interessenter samt ledergruppens arbejde har været en frudsætning fr tilblivelse af arbejdsgrundlaget. Arbejdet med mål, tegn, tiltag g evaluering frem md 2016 vil frtsat frdre str inddragelse af ledere g medarbejdere, fr at sikre udvikling af pædaggikken i den enkelte institutin g udvikling af de systematikker, der fremver skal anvendes i det pædaggiske arbejde fr at øge kvaliteten i dagtilbuddene. I relatin til fremtidens pædaggiske udfrdringer har det med arbejdsgrundlaget været vigtigt at skabe en sammenhæng g helhedstænkning i frhld til øvrige udviklingstiltag på Børn-, Unge- g Fritidsmrådet i Middelfart Kmmune fr at skabe gennemsigtighed g klarhed ver den retning, dagtilbuddene skal tage i de kmmende år. 13

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskntrakt 2018 fr Dagtilbud Højvangen I udviklingskntrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvrdan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant.

Til en begyndelse bliver det hovedsagelig vuggestuen vi kigger indretning på vi anskaffer et væg hængt bord samt investerer i en tumle ottekant. 1 Visiner Vi arbejder fr det sunde liv, fyldt med bevægelse. Vi startede med mrgensjv g har udbygget det på frskellige måder bl.a. Med ugens leg. Vi bruger gså vres gryde mere målrettet i frhld til aktiviteter.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem

Års- og Virksomhedsplan Brønsparkens Fritidshjem Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1002991175 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 17937219 Jjjjj Års- g Virksmhedsplan

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere