er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer Fjernvarme Fyn A/S miljøforhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer Fjernvarme Fyn A/S miljøforhold."

Transkript

1 CSR Samfundsansvar og bæredygtighed CSR-redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i Fjernvarme Fyn A/S årsrapport for året Fjernvarme Fyn A/S lever op til CSR-krav inden for: Miljø- og klimamæssige forhold Arbejdsmiljø Sociale forhold og menneskerettigheder, herunder mål og politik for det underrepræsenterede køn. Gennem arbejdet med samfundsansvar lever Fjernvarme Fyn A/S op til Odense Kommunes ønsker om i videst muligt omfang at sikre bæredygtighed og samfundsansvar. Med denne CSR-erklæring vil Fjernvarme Fyn A/S synliggøre indsatsområder og beskrive de mange gennemførte projekter. Miljø og klimamæssige forhold Det er Fjernvarme Fyn A/S miljøpolitik at reducere miljøbelastningen på det ydre miljø og skabe et forbedret arbejdsmiljø nedbringe energiforbruget gennem information og energirådgivning bearbejde miljøpåvirkningen ved at tage fat på kilden til problemerne reducere forbruget af råvarer eller substituere med mindre forurenende stoffer minimere risiko for uheld i forbindelse med produktionen. Status og forventninger Fjernvarme Fyn A/S vil gerne vise, at virksomheden har en holdning til naturen, og helt grundlæggende sikres det, at Fjernvarme Fyn A/S følger miljømyndighedernes retningslinjer og påbud om beskyttelse af vand, luft, jord, forebyggelse af uheld samt udsendelse af støj løbende vurderer om evt. udledninger til miljøet kan reduceres ved kilden er bekendt med og overholder krav fra de myndigheder, der kontrollerer Fjernvarme Fyn A/S miljøforhold. I 2014 viser opgørelsen, at kun 35 % af den solgte energi baserer sig på kul, olie og naturgas. Det er Fjernvarme Fyn A/S holdning, at fremtidens energi skal være vedvarende og neutral. Den kæmpe indsats, der de foregående år er gjort for at reducere varmetab, slår nu igennem. Varmetabet er reduceret med 16 % over de sidste fire år, og for femte år i træk er det lykkes at reducere spædevandsforbruget. Varmetabet i % blev i 2014 på 17,3 %. Ud fra ovenstående miljøvenlige resultater kan suppleres med følgende eksempler fra 2014: Andelen af overskudsvarme fra industrien er øget med 20 %, hvilket igen var en fordobling af målet, der er 10 % om året. Det var blandt andet virksomhederne Royal Unibrew, Tasso A/S og Nova-print Danmark A/S, der blev tilsluttet fjernvarmen i 2014, og nu leverer overskudsvarme. Konvertering fra opvarmning med fossile brændsler til miljøvenlig fjernvarme i områderne Blommenslyst, Ubberud og Ravnebjerg, Bredbjerg og en lille del af Morud. Samarbejde med nabokommuner om varmeforsyning til byområder, der grænser op til Fjernvarme Fyn A/S fjernvarmenet er intensiveret. Energisparerindsatsen blev fordoblet i 2013, og dette niveau er stabilt i Nyt varmepumpeanlæg på Dalum Kraftvarme Medvirke til udvidelse af eksisterende bioanlæg, som herefter kan øge leverancen af miljøvenlig energi til Fjernvarme Fyn Skovprojektet i Elmelundsskoven med 31 hektar poppel til fremtidens energiproduktion blev plantet i I år 2015 fortsættes denne miljøvenlige tankegang, og der er planlagt mange nye tiltag med udgangspunkt i Fjernvarme Fyn A/S strategiplan: Genvinding af overskudsenergi ved hjælp af store varmepumpeanlæg. Kombinere varmepumpeteknologi og kølebehov til at reducere ressourceforbruget i samfundet. Fortsat øge samarbejde med industrivirksomheder, der kan levere overskudsvarme, aktuelt genvending af overskudsvarme fra KiMs A/S i Søndersø, Micro Matic A/S, Dairy Fruit Øge andel af solvarme, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Etablere og udvide tilslutninger i nye områder, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Benchmarking og vidensdeling mellem de seks største byer omhandlende udvikling af flere fælles sammenligninger mellem forsyningerne på udvalgte områder. De bedste processer videregives. Arbejdsmiljø I forbindelse med arbejdsmiljø er det Fjernvarme Fyn A/S holdning, at arbejdsmiljøet skal medvirke til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads for såvel nye som nuværende medarbejdere. Det er derfor vigtigt at fremme og udvikle de positive elementer i arbejdet som arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, meningsfuldhed samt personlig og faglig udvikling. Status og forventninger Mange arbejdsgange bliver gennemført på en måde, hvor arbejdsmiljøet er en naturlig del af hverdagen. Den gode holdning til arbejdsmiljø ses hele vejen ud i organisationen, hvor den nødvendige sikkerhedsbeklædning altid anvendes i form af veste, sko, hjelme mm. Gennem de seneste år er sikkerhedsarbejdet dokumenteret og synliggjort blandt andet ved en grafisk afbildning af Sikkerhedsstjernen, der viser uge for uge, hvordan sikkerhedsarbejdet går bød heldigvis ikke på nogen alvorlige arbejdsulykker - kun otte mindre uheld (under tre sygedage). I år 2014 gennemførte Fjernvarme Fyn A/S følgende: Nye arbejdspladsvurderinger (APV) for administrationen og Dalum Kraftvarme Arbejdsdag for AMO-udvalget for at gå i dybden med aktuelle emner. Ved samme lejlighed blev fokusområdet for 2015 valgt. Fokusområdet blev arbejdsglæde. 54 Årsrapport, CSR og miljøforhold 2014

2 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Drift af motionsrum for medarbejdere og deres familier. Fond til at støtte sundhedstiltag til glæde for medarbejderne. Tilbud om førstehjælps- og glatførerkurser. I år 2015 er der planlagt følgende nye tiltag: Arbejdsmiljøorganisationens (AMO) handlingsplan for 2015: Kemiguiden skal efterhånden håndtere og dokumentere brugen af kemikalier, leverandørbrugsanvisninger og arbejdspladsbrugsanvisninger. Ud over diverse kurser er der igen i 2015 afsat tid til et heldagsarrangement for AMO-organisationen. I 2015 vil der igen være stor fokus på reduktion af arbejdsulykker og sygefravær. Fokusområdet arbejdsglæde forventes at højne medarbejdernes trivsel. Sociale forhold og menneskerettigheder Fjernvarme Fyn A/S har fokus på menneskerettighederne, hvor ingen udsættes for uretfærdighed eller overgreb, og alle har ytringsfrihed. Fjernvarme Fyn A/S har tilbudt alle medarbejdere en sundhedsforsikring som et fordelagtigt tilbud. Fjernvarme Fyn A/S medvirker til at fremme medarbejdernes sundhedsog helbredsforhold ved at kombinere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø med initiativer, der er rettet mod en sundere livsstil og øget trivsel. Fjernvarme Fyn A/S sikrer med sponsorater at være en synlig miljøvenlig varmeforsyning samt at fremme sundhed og udvikling for modtagerne af sponsoraterne i form af eksempelvis forskellige idrætsformer. Fjernvarme Fyn A/S har et ønske om, at deres leverandører og underleverandører er lige så ansvarlige som Fjernvarme Fyn Derfor er der indført sociale klausuler i alle større kontrakter, hvilket skal forebygge social dumping i overensstemmelse med Odense Kommunes vision: Odense mod social dumping. Der er lavet et dokument, der viser, hvilket etisk kodeks Fjernvarme Fyn A/S arbejder efter og forventer, at leverandørerne efterlever, når de arbejder for Fjernvarme Fyn Status og forventninger I år 2014 arbejdede Fjernvarme Fyn A/S med nedenstående tiltag, som alle fortsætter i 2015: Fjernvarme Fyn A/S gennemfører projekter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, der har til formål at udbrede kendskabet til fjernvarme som klimavenlig energi. Fjernvarme Fyn A/S har ved udbud fokus på social ansvarlighed i forhold til at skaffe jobmuligheder for unge og ufaglærte ved at have elever, praktikanter eller lærlinge og er selv opmærksom på at bruge praktikanter fra folkeskole og erhvervsskoler, når dette er muligt. Fjernvarme Fyn A/S har indgået et samarbejde om partnerskab med Miljøforum Fyn, Energi Fyn, gronet, Udvikling Fyn og Clean omkring projektet Effektiv Energi, der yder energieffektive løsninger til små og mellemstore virksomheder, der sikrer, at virksomhederne får realiseret deres energibesparelsespotentialer. Fjernvarme Fyn A/S samarbejder med Clean og Grøn Erhvervsvækst omkring energirenovering af private boliger. Fjernvarme Fyn A/S deltager aktivt i et udviklingsprojekt for at understøtte udviklingen inden for energi og varmeområdet og har fokus på forskning. Projektet omhandler 12 Ph.d er, kaldet Four Generations District Heating (4DH), hvor der udvikles på fjernvarmeområdet fordelt på tre områder: Fjernvarmekomponenter, teknisk systemoptimering, produktion og varmeplanlægningsstrategi/lovgivning. Fjernvarme Fyn A/S deltager i et strategisk energiplanlægningsprojekt kaldet Energiplan Fyn A/S sammen med de fynske kommuner, fynske energiselskaber, uddannelsesinstitutioner m.fl. Målet er at sikre koordineret planlægning af en omstilling af det samlede energisystem til vedvarende energi. Internationalt Fjernvarme Fyn A/S arbejder aktivt for at udbrede sin viden om miljøvenlig energi både nationalt og internationalt. Fjernvarme Fyn A/S lever med denne CSR erklæring op til kravene i ÅRL 99a. Mål og politikker for det underrepræsenterede køn Odense Kommune har en ambition omkring kønsmæssig sammensætning i bestyrelser, hvorfor Borgmesterforvaltningen anbefaler, at det for byrådsperiode er Odense Kommunes mål, at minimum to ud af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i de omhandlede selskaber skal være kvinder. Status p.t. er, at der er en kvinde i Fjernvarme Fyn A/S bestyrelsen i form af formanden. Målet blev fastsat i 2014 og kan derfor ikke evalueres i indeværende regnskabsperiode. På det øvrige ledelsesniveau, dvs. direktør, stabschefer og linjechefer, tror Fjernvarme Fyn A/S på mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af kønnene. Andelen af kvinder i øvrige ledelsesniveauer er hos Fjernvarme Fyn A/S på over 40%. Fjernvarme Fyn A/S ansætter medarbejdere ud fra kvalifikationer. På ledelsesniveau er det selskabets mål, at medarbejdere, uanset køn, skal opleve, at de har samme muligheder for karriere og lederstillinger. Målet frem til 2017 er, at andelen af kvindelige ledere afspejler fordelingen i organisationen. Der har ikke været ændring i øvrige ledelsesniveauer i Fjernvarme Fyn A/S lever med denne erklæring op til kravene i ÅRL 99b. Årsrapport, CSR og miljøforhold

3 Miljøforhold Miljøredegørelse Miljø Fjernvarme Fyn A/S sikrer i alle handlinger miljøet og omgivelserne ved at være på forkant med den gældende lovgivning. Fjernvarme Fyn A/S er samtidig en fremtidssikret forsyning, fordi produktionen af varme til enhver tid er baseret på de energikilder, der er tilgængelige og mest miljøvenlige. Fjernvarme Fyn A/S har fokus på miljøet gennem virksomhedens aktiviteter med henblik på nedsættelse af ressourceforbrug. Grønt regnskab Fjernvarme Fyn A/S er pligtig til at udarbejde grønt regnskab for seks varmecentraler, dog udarbejdes der både individuel og fælles ressourceopgørelse for alle 24 varmecentraler. Fjernvarme Fyn A/S ressourceopgørelse, indsat i denne rapport, er fælles for aktiviteter, hvor enkelt-opgørelserne for hver varmecentral kan læses på hjemmesiden. Odense Kommune og Nordfyns Kommune er tilsynsmyndighed for Fjernvarme Fyn I de fjernvarmeforsynede områder er det målsætningen, at mere end 95 % af varmeforbruget forsynes med overskudsvarme eller anden miljøvenlig varmeproduktion. De resterende op til 5 % af varmeforbruget produceres på Fjernvarme Fyn A/S egne olie- og gasfyrede anlæg samt flis og palmeskaller på Dalum Kraftvarme Tilsvarende leveres hovedparten af spædevandstilsætningen til fjernvarmenettet fra eksterne leverandører. Fjernvarme Fyn A/S har vurderet, at de væsentlige kriterier for miljøet er emissioner i form af udledning til luft, støj og ressourceforbrug samt risiko for evt. oliespild. Der er fokus på substitution samt ressourceforbrug. Oplysning om miljøforhold skal ske i henhold til gældende love og bekendtgørelser samt de af myndighederne fastsatte vilkår. Fjernvarmekunderne skal sikres en stabil og tilstrækkelig fjernvarmeforsyning ud fra de givne forudsætninger. Fjernvarmeproduktionen og distributionen sker på en miljømæssig forsvarlig måde ved anvendelse af den nyeste teknologi for at forebygge forurening, formindske spild og forbrug af energiressourcer. Endvidere er det et mål at informere borgere og industri om varmebesparende foranstaltninger, for at så mange som muligt anvender varme på en rationel måde. Miljøtiltag For at sikre at Fjernvarme Fyn A/S lever op til målsætningen om en miljømæssig forsvarlig fjernvarmeproduktion, er vi til stadighed i udvikling med nye tiltag. Miljøforbedringer på varmecentralerne er foretaget efter BAT-Bedste tilgængelige teknik og BREF-dokumenter. Fjernvarme Fyn A/S igangværende projekter betyder, at Fjernvarme Fyn A/S er i stadig udvikling med miljøtiltag. Varmecentraler og pumpestationer er vedligeholdt, hvor nye tiltag og udskiftning på områderne er højt prioriteret. Flere tankgrave er renoveret, underjordiske rør er udskiftet og teknisk udstyr optimeret. Forbruget på spædevand har været og er faldende, hvilket betyder mindre spild og bedre økonomi. Affald Affald bliver sorteret på miljøgodkendt containerplads, som er en fælles plads mellem Fjernvarme Fyn A/S og Energi Fyn Containerpladsen er ændret med flere sorteringsfraktioner, hvilket har resulteret i, at større mængder affald bliver genbrugt, og den økonomiske gevinst er stigende. Egenkontrol Fjernvarme Fyn A/S virksomhedshåndbog indeholder samtlige af virksomhedens aktiviteter, herunder miljø, arbejdsmiljø, kvalitet og daglig ledelse. Miljødelen er udarbejdet med henblik på at forøge genbrug og minimere spild. Arbejdsmiljø er indarbejdet i virksomhedshåndbogen, så der i alle forhold tages hensyn til arbejdsmiljømæssige risici. Virksomhedshåndbogen er under stadig udvikling, således at det sikres, at erfaringer opsamles, og eventuelle afvigelser medfører korrektioner, så der sker en stadig forbedring i miljø- og arbejdsmiljøforholdene. Fjernvarme Fyn A/S er med stor opmærksomhed klar over vigtigheden af en god egenkontrol og prioriterer denne del i særdeleshed. Gennem Fjernvarme Fyn A/S virksomhedshåndbog og elektronisk drifts- og vedligeholdssystem samt statistik registreres og dokumenteres data, reparationer og målinger samt systematisk vedligehold og forebyggelse. Der vægtes arbejdsmetoder og procedurer, der tilgodeser miljø- og arbejdsmiljø. kvoter Fjernvarme Fyn har 14 kvotebelagte varmecentraler, foruden Dalum Kraftvarme 2014 var igen et mildt år, hvilket var medvirkende til et lavt forbrug af kvoter for perioden. Det giver et stort kvote overskud til varmesiden, når kul-blokken på Fynsværket producerer mindre varme. Disse tilfalder Fjernvarme Fyn Spidslastcentralerne har stort set ikke været i drift, hvilke betyder, at mængden af gratis kvoter til disse bliver reduceret. Samlet giver dette et netto kvote overskud på ca tons kvoter i Årsrapport, CSR og miljøforhold 2014

4 Olie Naturgas Fjernvarme Miljøpolitik Fjernvarme Fyn A/S vil være en miljømæssig og økonomisk ansvarlig virksomhed, som producerer el og varme baseret på effektiv udnyttelse af forskellige energikilder. Forurening fra produktionen skal forebygges, ligesom energikilder og ressourcer skal udnyttes bedst muligt for at reducere spild. Målet er at minimere den negative påvirkning af miljøet. Derfor følger virksomheden Odense Kommunes visioner på energi- og miljøområdet jævnfør Kommune og Miljøplan Samtidig vil Fjernvarme Fyn A/S levere en sikker og miljøvenlig forsyning til kunderne. Fjernvarme Fyn A/S vil: Sikre at Miljøloven og andre regler og bestemmelser overholdes Undgå forurening fra produktion og distribution gennem grundige analyser og løbende forbedringer Identificere og minimere miljøpåvirkninger fra produktion og distribution Identificere og minimere miljøbelastninger i projekter fra design til drift Minimere eller substituere forbruget af uønskede stoffer og materialer Sikre tilstrækkelig uddannelse og information, så alle medarbejdere kan udføre deres arbejde miljømæssigt forsvarligt Nedsætte miljøbelastningen ved at rådgive virksomhedens kunder om effektiv udnyttelse af energien Tage hensyn til miljøet ved indkøb Stille miljømæssige krav til eksterne leverandører og sikre, at de opfyldes Varedeklaration Fjernvarmens samlede emissioner Stof Enhed 2014 kg/gj 14,3 SO 2 gr/gj 2,9 NO x gr/gj 47,2 Faktisk udledning incl. emission fra fjernvarmens elforbrug. Årsrapport, CSR og miljøforhold

5 Fjernvarme Fyn A/S varmecentraler Varmecentral Bellinge Kratholmvej 52 Matr. nr. 1aø Svenstrup By Stenløse 12. februar 1985 Varmecentral Korup Sandvadvej Odense NV Matr.nr. 8dv Korup By, Trøstrup-Korup 22. juli 1982 Varmecentral Sygehuset Heden 3 Z Matr. nr. 1cc 5000 Odense C Vestermarken, Odense Jorder : 21. juni 2009 Varmecentral Billedskærervej Billedskærervej Odense M Matr.nr. 7 qy Hunderup Odense Jorder 18. december 2009 Kraftvarme Lind Hansens Vej Lind Hansens Vej 4, 5000 Odense C Matr. nr. 34Ø Marienlund hgd Odense Jorder 23. februar 2011 Varmecentral Otterup Bøgevej Otterup Matr. nr. 6 fk m.fl., Hjortslev By 6. september 1988 Varmecentral Bolbro Møllemarksvej 37B, 5200 Odense V Matr. nr. 5 df m.fl. Bolbro, Odense jorder 6. april 1978 Miljøgodkendelse nyt tankanlæg 27. juli 1994 Varmecentral Næsby Højløkke Alle 59 Matr. nr. 3 eu, Næsby By, Næsby 28. marts 1990 Varmecentraler herunder er med ydelser under 5MW og kræver ingen miljøgodkendelse. (kategori G103) Varmecentral Bullerup Brolandvænget Agedrup Matr. nr. 2 L, Bullerup By, Agedrup 16. oktober 1979 Varmecentral Næsbyhoved Broby Sandgravvej 3 Matr.nr. 8 k, Næsbyhoved Broby, By 27. januar 1992 Varmecentral Fangel Borrebyvej 7 Matr. nr. 11e Fangel by, Fangel Varmecentral Centrum Enggade Odense C Matr. nr f, Odense Bygrunde 20. maj 1988 Varmecentral Pårup Havrevænget Odense NV Matr. nr. 6 ce. Pårup By, Pårup Miljøgodkendelse af tank- og kloakanlæg (kategori G102) 15. april Samlet ny godkendelse 18. nov Varmecentral Lumby Slettensvej 351 Matr. nr 19 l, Lumby By, Lumby Dalum Kraftvarme Dalumvej Odense SV Matr. nr. 1 Kristiansdal Hovedgård 4b Hjallese By Dalum 27. november 2009 Varmecentral Sanderum Sanderumvej Odense SV Matr. nr. 7 bd, Sanderum By, Sanderum 27. januar 1992 Varmecentral Davinde Udlodsgyden Odense SØ Matr. nr. 4 e Davinde By, Davinde Varmecentral Dalum Zachariasvænget 40 Matr. nr. 4gy, Hjallese By, Dalum 21. december 2009 Varmecentral Stige Nistedvej 40 Matr. nr. 5 m, Hauge By, Lumby 4. september 1980 Varmecentral Transportabel 7 Teknikvej 26 Matr. nr. 17AA Hjallelse by Dalum Varmecentral Dyrup Højmevej Odense SV Matr. nr. 8x, Højme By, Sanderum 27. december 1978 Varmecentral Syd Øst Ørbækvej 418, 5220 Odense SØ Matr. nr. 13 e, Neder Holluf By, Fraugde Miljøgodkendelse 25. oktober Tilføjelser 27. maj 1982 og 2. januar Senest godkendelse (kategori G101) 11. oktober 1993 Varmecentral Højby Knullen 28A Matr. nr. 12ag, Højby By, Højby 20. december 1985 Varmecentral Vollsmose Kildegårdsvej Odense NØ Matr. nr. 20 e, Skt. Jørgensmark, Odense Jorder 14. december Årsrapport, CSR og miljøforhold 2014

6 Ressourceopgørelse samlet Forbrug og produktion Enhed Købt energi TJ 8.569, , , , ,3 Egenproduktion: Varme TJ 411,0 315,2 158, , ,8 Egenproduktion: El MWh , ,0 Varedeklaration: Fjernvarmens samlede emissioner 2 (kuldioxid) kg/gj 20,5 20,5 20,5 18,6 14,3 SO 2 (svovldioxid) gr/gj 6,4 5,8 4,8 5,3 2,9 NOx (kvælstofoxider) gr/gj 42,5 47,3 53,6 43,5 47,2 Udgående stoffer SO 2 (svovldioxid) tons 20,0 3,3 10,2 11,4 17,7 (kuldioxid) tons x ,9 21,2 1,7 7,0 3,4 NOx (kvælstofoxider) tons 27,0 34,5 16,2 76,2 104 Volumen af røggasser (uden Dalum Kraftvarme) Nm 3 x , , , , ,3 Brændselstyper Fuelolie tons 298, Gasolie 0,1%S m , ,8 366,5 12,7 0 Gasolie 0,2%S m 3 330,7 45,9 6,2 0 0 Gasolie 0,005% S m 3 801, , , ,8 355,9 Naturgas Nm x , , , , ,7 Flis tons El-forbrug Varmecentralernes elforbrug: MWh 1.830, , , ,5 935,7 Elforbrug til egne pumpestationer MWh 6.821, , , , ,8 Fjernvarme Fyn A/S andel el til FV pumper MWh , ,06.004, ,9 Vandforbrug Spædevandstilsætning til fjv. nettet m 3 x ,1 179,6 139,2 132,6 125,0 Spædevandsforbrug centraler m 3 x ,1 12,7 8,3 9,9 5,5 Spildevand, rengøring m.m. m 3 x ,5 5,0 4,4 5,7 3,4 Opvarmning Rumopvarmning GJ Egenopvarmning GJ Forbrugsstoffer/kemikalier Natriumclorid (salt) tons 2,5 1,9 2,1 1,6 0,3 Antiscaling liter 88 59,4 37,5 56,5 31,5 Affald Div. brandbart tons 15,1 18,4 21,2 10,2 17,9 Div. ikke brandbart tons 6,5 4,5 0,9 2,7 2,7 Pap og papir tons 3,8 3,7 2,8 3,1 4,9 Jernskrot tons 279,7 345,6 555,8 320,0 283 Driftstimer Varmecentralernes samlede kedelforbrug timer Fjernvarmerør 3 Præisolerede fjernvarmerør km 42, ,1 19,5 33 Personale Ansatte pr Antal pers Dalum Kraftvarme 2013 opgørelse maj - dec. 2. Faktisk udledning incl. emission elforbrug fra fjernvarmen. 3. Tidligere opgjort i km/rør, nu opgjort i km/rende; derfor halveres mængde km fra Årsrapport, CSR og miljøforhold

7

Fjernvarme Fyn A/S. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Fjernvarme Fyn A/S. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Fjernvarme Fyn A/S Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013 CSR-Erklæring fra Fjernvarme Fyn A/S Samfundsansvar og bæredygtighed CSR-redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen

Læs mere

og information sikrer, at virksomhedens medarbejdere udfører deres opgaver miljømæssigt forsvarligt. Konvertering til miljøvenlig fjernvarme

og information sikrer, at virksomhedens medarbejdere udfører deres opgaver miljømæssigt forsvarligt. Konvertering til miljøvenlig fjernvarme CSR og miljøforhold CSR CSR-redegørelsen er en del af ledelsesberetningen for Fjernvarme Fyns årsrapport for året 2015. Med denne erklæring synliggøres de forskellige indsatsområder samt gennemførte projekter.

Læs mere

Energiforsyning i Odense Kommune

Energiforsyning i Odense Kommune Energiforsyning i Odense Kommune Fremtidig forsyningsstruktur Nedenstående tabel angiver Odense Kommunes fremtidige princip for forsyning af bygninger (vedtaget i Klimaplan 2010-2012) Områdetype Byggeri

Læs mere

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn

Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Regionalmøde 2015, Odense den 3. marts 2015 Strategisk energiplanlægning Hvad har det betydet for Fjernvarme Fyn? Peer Andersen, Fjernvarme Fyn Disposition: 1. El- og varmeproduktion på Fynsværket 2. Udvidelser

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 RESSOURCEOPGØRELSE CENTRAL OG KRAFTVÆRKSOPGØRELSE

GRØNT REGNSKAB 2016 RESSOURCEOPGØRELSE CENTRAL OG KRAFTVÆRKSOPGØRELSE GRØNT REGNSKAB 2016 RESSOURCEOPGØRELSE CENTRAL OG KRAFTVÆRKSOPGØRELSE Indhold Ressourceopgørelse for: Varmecentral Bellinge... side 2 Varmecentral Billedskærervej... side 3 Varmecentral Bolbro... side

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Halmens dag. Omstilling til mere VE v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 25. april 2016 Fjernvarme Fyn generelt Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune (3%).

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer

Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Albertslund 26. januar 2009 Klimaarbejdet i Albertslund Miljø- og Teknikdirektør Niels Carsten Bluhme Fjernvarme - Målsætninger og konkrete initiativer Introduktion til Albertslund Klimaplanen Fjernvarme

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001

Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Ishøj Kommune Ishøj Varmeværk Grønt Regnskab 2001 Foto : Indkørsel til Ishøj Varmeværk Ishøj Varmeværk - Industrivangen 34-2635 Ishøj - Tlf.: 43 57 76 76 - E-mail : sf@ishoj.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn.

Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. Energipolitisk konference. Mål og strategi for køb af et kraftværk v. Jan Strømvig, Fjernvarme Fyn. 31. Marts 2016 Hvorfor købte vi Fynsværket? Vi vil sikre varmeforsyningen Vattenfall ønskede at lukke

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder

Resultatkrav. Alle byzoneområder er forsynet med fjernvarme, alle nye udstykningsområder indenfor eller i forbindelse med forsyningsområder &9(+)8316à():%61)*367=2-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med fremskaffelse og distribution af fjernvarme. Områdets udgifter skal lovgivningsmæssigt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR-Politik: SUBSTANS

CSR-Politik: SUBSTANS CSR-Politik: SUBSTANS Den 15. september 2016 Definition: CSR (Corporate Social Responsibility, ofte også Corporate Sustainability and Responsibility) er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2013 Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO 2 -opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Det Energipolitiske Udvalg 2007-08 (2. samling) EPU alm. del Bilag 104 Offentligt Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Rantzausgade 4 Antal beboere Grønt regnskab Rantzausgade 4 Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd

Håndbogen. - baggrund - indhold - anvendelse. v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Håndbogen - baggrund - indhold - anvendelse v/ Lisbet Hagelund, DTL Danske Vognmænd Baggrund Viden findes; fokus på implementering i virksomhederne Baggrund Et miljøråd DTL presentation DTL presentation

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere