Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra og Faldet har dog ikke helt sam m e om fang som iførste halvår af U dviklingen er trods bedringen stadig langt kraftigere end iden sam lede beskæ ftigelse, og krisen er derfor stadig udtalt ivikarbranchen, der er blevet ram t hurtigt og hårdt af den økonom iske krise. af A rbejdsm arkedsøkonom Erik Bjørsted og stud.polit N iels Storm Knigge 3. decem ber A nalysens hovedkonklusioner A ntallet af beskæ ftigede ivikarbranchen faldt fra 2. til3. kvartal m ed ca. 650 personer, svarende til4,6 pct. D ette fald bringer antallet af vikarbeskæ ftigede ned på om - kring personer. Faldet er stort, m en dog m indre end ide første to kvartaler af , som var på over hhv og personer. Ialt er vikarbeskæ ftigelsen blevet reduceret m ed over fuldtidspersoner det seneste år, hvilket svarer til40 pct. U dviklingen er m æ rkbart kraftigere end iden sam lede beskæ ftigelse, og andelen af de beskæ ftigede, der er ivikarbranchen, er siden krisens start faldet fra 1,1 pct. til0,6 pct. A ntallet af SE-num re ivikarbranchen steg fra 2. til3. kvartal D et er dog for tidligt at spå om, det er slut m ed fald ivirksom hedsantallet for denne om gang. K ontakt A rbejdsm arkedsøkonom Erik Bjørsted Tlf M obil ae.dk Presseansvarlig Janus Breck Tlf M obil ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 U dviklingen i A T P-beskæ ftigelsen for vikarer A E har isam arbejde m ed H K /D anm ark lavet en analyse på baggrund af et detaljeret specialudtræ k 1 fra den m est aktuelle A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm ark Statistik. A TP-statistikken giver en opgørelse af antallet af fuldtidsbeskæ ftigede lønm odtagere på basis af lønm odtagernes A TP-indbetalinger. I figur 1 er udviklingen ivikarbeskæ ftigelsen vist sam m en m ed den sam lede beskæ ftigelse på baggrund af denne statistik. V ikarbeskæ ftigelsen faldt fortsat fra 2. til3. kvartalaf Faldet er stadig m æ rkbart, m en ikke i sam m e størrelsesorden som det er set tidligere på året. D et seneste kvartals beskæ ftigelsesfald var således på ca. 650 personer, svarende til4,6 pct. Tilsam m enligning var faldet fra 1. til2. kvartal på næ sten fuldtidspersoner iden endelig opgørelse. D er er derm ed endnu ikke tale om en vending, m en opbrem sningen ifaldet tyder på, at de største beskæ ftigelsesfald er overstået. Krisen ram te hurtigt og hårdt ivikarbranchen, og beskæ ftigelsen her er det seneste halvandet år blevet halveret siden toppunktet iførste kvartal20 0 8, hvor godt var beskæ ftiget ivikarbranchen. Iseneste kvartalvar knap beskæ ftiget ivikarbranchen, hvilket er sam m e niveau, som m an så ibegyndelsen af Figur 1. U dviklingen ivikarbeskæftigelse og den sam lede beskæftigelse pers pers Vikarbeskæftigelse Sam let beskæftigelse (højre akse) A nm.:sæ sonkorrigerede tal. A TP-beskæ ftigelsestalopgøres som et beregnet antalfuldtidsansatte lønm odtagere ud fra virksom hedernes A TPindbetalinger, som varierer alt efter, om m an er på heltid eller deltid. Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k af A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik. Ifigur 1 ses udviklingen ibåde vikarbeskæ ftigelsen og iden sam lede A TP-beskæ ftigelse. U dviklingen i den sam lede beskæ ftigelse er langt fra så kraftig som ivikarbranchen, selvom det også her går ganske dårligt for tiden. I alt faldt A TP-beskæ ftigelsen fra 2. til3. kvartal m ed næ sten personer, eller knap 1 procent. Inden for det sidste år er antallet af fuldtidsbeskæ ftigede ia TP-statistikken faldet m ed over , et fald på 4,5 procent. Itabel1 nedenfor kan ses en sam m enligning af de forskellige udviklinger ihhv. den sam lede beskæ ftigelse og vikarbeskæ ftigelsen. 1 Et specialudtræ k fra A TP-beskæ ftigelsesstatistikken for vikarbranchen (branchekode ) er nødvendig, da D anm arks Statistik kun offentliggør A TP-beskæ ftigelsen på det aggregerede 27-grupperingsniveau. 2

3 Tabel 1. Beskæftigelsesudviklingen sam let og for vikarer seneste kvartal og seneste år 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2009 A ntal Pct. A ntal Pct. V ikarer , ,1 Sam let beskæ ftigelse , ,5 A nm.:a ntalfuldtidspersoner. Kilde:A E på baggrund af D anm arks Statistik. Som konsekvens af den hastige udvikling ivikarbranchen går branchens andelaf dem sam lede beskæ f- tigelse hastigt ned. V ed toppunktet i1. kvartal var næ sten 1,1 procent af alle beskæ ftigede beskæ ftiget ivikarbranchen. Efter ialt 6 kvartalers fald er andelen itredje kvartal nu på lige godt 0,6 procent. U dviklingen er vist ifigur 2. Figur 2. Vikarbeskæftigelsens andel af den sam lede beskæftigelse Pct. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0, Pct. 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Vikarbeskæftigelsens andel A nm.:se figur 1. A ndelen er beregnet som den sæ sonkorrigerede vikarbeskæ ftigelses andelaf den sæ sonkorrigerede sam lede beskæ ftigelse i D anm ark. Kilde:Se figur 1. Forklaringen på, at vikarbeskæ ftigelsen falder både hurtigere og m ere end den sam lede beskæ ftigelse, er, at vikarbranchen er m ere fleksibelend den sam lede beskæ ftigelse. Således reagerer vikarbranchen hurtigere på et skift ikonjunkturerne end andre dele af arbejdsm arkedet. A ndelen af beskæ ftigede ivikarbranchen falder fortsat, og derm ed kan krisen ikke siges at væ re på retur. V ikarbeskæ ftigelsen har en høj grad af sæ sonudsving. Beskrivelsen af udviklingen i beskæ ftigelsen ovenfor tager højde for dette ved at benytte sæ sonkorrigerede tal. Sæ sonudsvingene er beskrevet i boks 1. 3

4 Boks 1. Sæsonkorrigerede data D et er en tilbagevendende tendens, at vikarbeskæ ftigelsen iårets 3. og 4. kvartalstiger, m ens den falder i1. kvartal. D en tilbagevendende stigning iandet halvår er et udslag af, at visse typer beskæ ftigelse er sæ sonafhæ ngige. D erfor sæ sonkorrigeres tallene, så m an kan fortolke på den kvartalsvise udvikling. D ette fæ nom en er ikke isoleret tilvikarbranchen, m en er gæ ldende for beskæ ftigelsen som helhed, hvor m an de seneste seks år har oplevet en relativ stor stigning iårets sidste halvdel. D esuden er vikarbranchen en branche, hvor de ansatte som oftest har en løsere tilknytning tilarbejdspladsen, hvilket gør denne branche sæ rlig følsom for sæ sonudsving ibeskæ ftigelsen. Julehandlen er et godt eksem pelpå denne tendens. U nder julehandlen efterspørger m ange butikker sæ rlig m eget arbejdskraft ien kort periode, hvoraf vikarer besæ tter en delaf disse job. U dviklingen i antallet af SE-num re U dviklingen iantallet af SE-num re kan aldrig svare fuldkom m en tiludviklingen iantallet af virksom heder, da der kan væ re knyttet adskillige (eller ingen) SE-num re tilet C V R-num m er. A lligevelkan udviklingen godt bruges som en indikator for antallet af virksom heder. Fra 2. kvartaltil3. kvartal steg antallet af SE-num re m ed 24. D enne stigning kom m er efter to kvartaler m ed kraftige fald. D en korte periode m ed kraftige fald kan væ re et billede på, at vikarbranchen hurtigt kan tilpasse om kostningerne (ved at afskedige folk) iforhold tilandre virksom heder, og derfor kan tilpasningen ske hurtigt. D et m å derfor forventes at de kraftige fald ikke gentager sig iden næ rm este tid, om end yderligere fald ikke kan udelukkes, når arbejdsm arkedskrisen forventeligt fortsæ tter sit greb i G enerelt har de seneste 10 år væ ret præ get af lutter positiv væ kst iantallet af SE-num re, m ed enkelte beskedne fald som undtagelser. Figur 3. U dviklingen iantallet af vikarvirksom heder (antallet af SE-num re) Æ ndring ise-nr Antal SE-nr Æ ndring (v. akse) Antal SE-num re (h. akse) A nm.:u dviklingen iantallet af SE-num re er ikke sæ sonkorrigeret, da der ikke kan påvises et statistisk signifikant sæ sonm ønster idenne tidsserie. Se desuden anm æ rkning tilfigur 1. Kilde:Se figur 1. U sikkerhed i A T P-beskæ ftigelsesstatistikken D et skalbem æ rkes, at det seneste kvartals talia TP-beskæ ftigelsesstatistikken altid er foreløbige tal, som revideres og opgøres som endelige talkvartalet efter 2. Blandt andet derfor bør æ ndringen iet en- 2 For en udførlig beskrivelse henvises tild anm arks Statistiks varedeklaration for A TP-beskæ ftigelsesstatistikken på w w.dst.dk/hom edk/vejviser/dokum entation/varedeklarationer/em negruppe/em ne.aspx?sysrid=

5 kelt kvartalikke tolkes for håndfast. H ertilkom m er, at der (undtagelsesvis) også kan kom m e revisioner flere kvartaler bagud itid. D a A TP-beskæ ftigelsesstatistikken beregnes på baggrund af virksom hedernes indbetalinger af A TP, kan virksom hedernes eventuelle fejlindberetninger, m anglende, udskudte, forsinkede A TPindbetalinger m v. slå ud ia TP-beskæ ftigelsesstatistikken. D er er både ia TP-huset og D anm arks Statistik indført system er, der søger at opfange disse forhold og korrigere A TP-beskæ ftigelsestallene herfor, m en korrektionen er naturligvis ikke perfekt. A lle lønm odtagere betaler som udgangspunkt A TP-bidrag, hvis de arbejder m ere end ni tim er om ugen. D er er forskellige A TP-satser, alt efter om der er tale om en fuldtids- eller en deltidsbeskæ ftigelse. D anm arks Statistik har ikke tal, der viser hvor m ange fuldtids- eller deltidsindbetalinger, der er. A TP-beskæ ftigelsen frem kom m er derfor ved at dividere de sam lede indbetalinger m ed satsen for en fuldtidsbeskæ ftiget, og derved frem kom m er et talfor antalfuldtidsbeskæ ftigede sam let og ide forskellige brancher. D esuden gæ lder det, at desto m ere detaljeret brancheniveau, der analyseres på, desto større er usikkerheden. D et er ifølge D anm arks Statistik ikke m uligt at opstille et m ålfor den sam lede usikkerhed i A TP-beskæ ftigelsesstatistikken. 5

6 Bilag Tabel 2:Baggrundstal til figur 1 og 2 (ikke-sæsonkorrigeret) Vikarbeskæftigelse Sam let beskæftigelse 1999K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 3* Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k på A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik 6

7 Tabel 3:Baggrundstal til figur 1 og 2 (sæsonkorrigeret) Vikarbeskæftigelse Sam let beskæftigelse 1999K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 3* Kilde:A E på baggrund af specialudtræ k på A TP-beskæ ftigelsesstatistik fra D anm arks Statistik 7

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf

Kriminelle betaler høj pris efter endt straf Nyt fra Juni 2008 Kriminelle betaler høj pris endt straf For ste gang er der gennemt en analyse af, hvilken økonomisk straf de kriminelle står til i Danmark, de har været i fængsel. Denne uformelle straf

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere