Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 17. juni 2010 Indledning og formalia Grenen er en døgninstitution med særligt sikrede, sikrede og åbne døgnafdelinger for 39 unge mellem 12 og 17 år. Målgruppen er kriminelle eller kriminalitetstruede unge, der er anbragt som følge af en afgørelse truffet af retten eller de sociale myndigheder. Institutionen består af syv afdelinger beliggende i Glesborg, Dalstrup, Grenaa og Randers samt interne skoler og værksteder. Tilbuddet drives i henhold til Lov om Social Service 67. Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Forinden tilsynsbesøget forberedte tilsynet sig ved hjælp af rapporterne fra de seneste anmeldte tilsyn på afdeling Randers og på afdeling Grenå, den udarbejdede handleplan, fire magtindberetninger, samt hjemmesiden og Tilbudsportalen. Under tilsynsbesøget blev der ikke udleveret yderligere materiale. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på afdeling Randers den 5. november Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten: Dokumentation. Hvordan kan tilbuddet implementere og anvende Bosted System med henblik på dokumentation af indsatsen, understøttelse af faglig indsats og udvikling samt sikring af personfølsomme oplysninger? Arbejdsmiljø. Hvordan kan samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere understøttes gennem fastsættelse af mål og delmål samt evaluering af de tre arbejdspunkter: Pædagogisk linje, kommunikation og den gode beslutning? Opmærksomhedspunkterne omhandlede forhold på afdeling Randers, som delvis kan overføres til afdeling Grenå. Der er ikke udarbejdet en skriftlig handleplan for opmærksomhedspunkterne, så tilsynskonsulenterne er ikke bekendte med eventuelle udviklingstiltag i forhold til disse. Udviklingstiltagene vil blive beskrevet under de relevante punkter i nærværende rapport. Tilsynsrapporten er ikke tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, men på Region Midtjyllands hjemmeside og på Tilbudsportalen. Seneste anmeldte tilsyn på afdeling Grenaa var den 6. oktober Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten: Pædagogisk plan/fokuspunkter: Det er under interviewet lidt uklart for tilsynsteamet, hvor systematisk, individuelt og fagligt funderet brugerinddragelsen vedrørende fastsættelse af fokuspunkter udfolder sig i afdelingen. Kan tilbuddet arbejde med sin interne arbejdsgang vedrørende pædagogisk plan, således at det bliver tydeliggjort, at

2 tilbuddets praksis faktisk rummer inddragelse af de unge i fastlæggelse af fokuspunkter. Om registrering af vold og trusler mod personalet: Er afdelingen tilstrækkeligt opmærksomme på at registrere vold? Kan afdelingen overveje om voldspolitikken udmøntes efter hensigten? Fysiske rammer: Tilsynsteamets generelle indtryk er, at indretningen i eksisterende bygning er utidssvarende og sætter begrænsninger for den pædagogiske indsats. Endvidere påpeger ledelsen, at de mange etager og de mange døre samt mange små rum dels ikke fremmer effektiviteten og dels ikke er velegnede til aktiviteter. Værelser til de unge er celleagtige og upersonlige, og skønnes ikke befordrende for den pædagogiske proces. Opmærksomhedspunkter fra sidste rapport: Tilbuddet har ikke arbejdet tilstrækkeligt med opmærksomhedspunkterne, oplyser forstander. Opmærksomhedspunkterne omhandlede forhold på afdeling Grenaa. Der er udarbejdet en skriftlig handleplan for opmærksomhedspunkterne, datoen fremgår ikke. Handleplanen beskriver flere udviklingstiltag i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter. De fysiske rammer er fortsat utidssvarende og begrænsende for den pædagogiske indsats, men tilbuddet skal flytte til egnede rammer på Grenen-Dalstrup i november Udviklingstiltagene vil i øvrigt blive beskrevet under de relevante punkter i nærværende rapport. Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside, og på Tilbudsportalen. Dette uanmeldte tilsyn var på Grenen-Grenaa og havde fokus på: - Opfølgning på opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn samt - Individuelle planer, brugerindflydelse, magtanvendelse, medicinhåndtering og arbejdsmiljø. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Afdelingsleder Jens Dam Christensen Medarbejdere: Mandlig medarbejder Navnet er kendt af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Beboere/brugere: Ung mand, 15 år Ung mand, 17 år Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Program Tilsynet foregik i tidsrummet kl til Der blev gennemført interviews med afdelingslederen, en medarbejder og to unge. Rundvisningen var ved medarbejderen. Opsamlingen foregik sammen med afdelingslederen. Tilsynets samlede vurdering Grenen-Grenaa tilbyder en tydelig og struktureret hverdag med undervisning, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Aktuelt er der indvisiteret fem unge mænd mellem 15 og 17 år. Side 2

3 Der arbejdes med individuelle planer, som munder ud i mål kaldet fokuspunkter. Hele indsatsen omkring den unge planlægges og koordineres på planlægningsmøde sammen med afdelingslederen og socialrådgiveren. Den unge har ikke direkte indflydelse på fokuspunkterne, som er de mål, den unge med støtte fra de pædagogiske medarbejdere skal arbejde på at nå. De unge, som tilsynet talte med, kendte ikke egne fokuspunkter, og de var ikke tilgængelige på tavlen i værelserne. Tilsynet vurderer, at de unge bør inddrages i arbejdet med fokuspunkterne, så målene gøres vedkommende og så de unge tager ejerskab for dem. De unge deltager i ungemøde hver onsdag. Der tales om ugens forløb, ønsker til mad og aktiviteter, og der er mulighed for at drøfte regler og kritik. De unge har medindflydelse på aktiviteter, så som fri fælles aktivitet og selvvalgt aktivitet. De unge, som tilsynet talte med, oplever ikke at have indflydelse på hverdagen, idet alt er regelsat. De unge har en oplevelse af, at omgangsformen ikke er gensidig, og tilsynet vurderer, at der med fordel kan arbejdes med medarbejdernes funktion som rollemodeller. Grenen-Grenaa har haft én magtanvendelse i Retningslinjerne for magtanvendelse er jævnligt i spil, og der er en klar procedure. Medarbejderne har fokus på at være tydelige og præcise i kommunikationen. Der er ikke udarbejdet en instruks for medicinhåndtering. Det sker ind imellem, at en ung er i medicinsk behandling, men aktuelt får ingen af de unge medicin. Tilsynet pointerer, at Grenen skal have en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering, og det kan anbefales at udarbejde en overordnet instruks for hele Grenen og dernæst udmønte den i en lokalinstruks på hver enkelt afdeling. Grenen-Grenaa har 13 medarbejdere. Om dagen og om aftenen er der tre medarbejdere på arbejde, og der er to sovende medarbejdere om natten. Medarbejderne er for nylig inddelt i tre team. Arbejdsmiljøet beskrives som godt, og der er en positiv stemning med en åben og direkte kommunikation. Der arbejdes med kollegial sparring, og trusler om vold og vold registreres. Der er været fire episoder i 2010, men der er ikke klarhed over, hvordan registreringerne anvendes efterfølgende, og heller ikke hvornår episoder politianmeldes. Tilsynet vurderer, at afdelingslederen og medarbejderne bør have en drøftelse af, hvordan registreringerne anvendes med henblik på at undgå misforståelser og sikre medarbejdernes trivsel. Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder opdaterede, og døgntaksten på 6024 kr. for botilbuddet og 571 kr. for skoletilbuddet fremgår. Tilsynskonsulenterne ser følgende opmærksomhedspunkter Individuelle planer: De unge bør inddrages i arbejdet med fokuspunkterne med henblik på at kende målene for egen adfærd og udvikling, og det anbefales at overveje, hvordan målene gøres vedkommende for den unge. Medicinhåndtering: Grenen skal have en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering, og det anbefales at udarbejde en overordnet instruks for hele Grenen og dernæst udmønte den i en lokalinstruks på hver enkelt afdeling. Arbejdsmiljø: Tilsynet vurderer, at afdelingslederen og medarbejderne bør have en drøftelse af, hvordan registreringer om vold og trusler om vold anvendes, og hvordan ansvaret er fordelt. Den generelle faglige indsats Side 3

4 Grenen-Grenaa tilbyder ophold til fem personer mellem 15 og 17 år, der er sigtet for kriminalitet. Indsatsen centrerer sig om omsorg, opdragelse og udvikling af praktiske og boglige færdigheder gennem en tydelig og struktureret hverdag med kontaktstærke og grænsefaste voksne. Gennemsnitligt varer et ophold mellem tre og fire måneder. Aktuelt bor der fem unge mænd i alderen 15 til 17 år. Individuelle planer Hver ung har en individuel plan, som er udarbejdet af medarbejderne. På planlægningsmødet hver anden uge fremlægger hver enkelt medarbejder sin oplevelse og undren omkring den enkelte unge. Der fokuseres på, hvilke mål der er opfyldte, og hvilke der skal arbejdes videre med, lige som eventuelle nye mål tilføjes. Afdelingslederen og socialrådgiveren deltager i mødet, og planen, der ligger i Bosted System og synliggøres via en projektor, tilrettes af en medarbejder på mødet. Afdelingslederen og medarbejderen, som tilsynet talte med, fortalte, at målene formuleres som fokuspunkter på tavlen i den unges værelse. Den unge har ikke indflydelse på punkterne, men har lov til at kommentere på dem, lige som der gøres en indsats for at formulere dem, så de kan forstås og arbejdes med af den unge. Nogle fokuspunkter er naturlige i starten af opholdet, mens andre kommer til efterhånden. De unge, som tilsynet talte med, kendte ikke egne fokuspunkter, og de var ikke tilgængelige på tavlen i værelserne. De pointerede, at der ikke formuleres mål under opholdet, men at de har fokus på at efterleve det strukturerede dagsskema og de tilknyttede regler. Tilsynet vurderer, at de unge bør inddrages i arbejdet med fokuspunkterne. Den unge skal som minimum kende målene for egen adfærd og udvikling, og det anbefales at overveje, hvordan målene kan gøres vedkommende for den unge. Brugerindflydelse Der afholdes ungemøde hver onsdag. Der udarbejdes en dagsorden, og en medarbejder skriver referat. Det drøftes i fællesskab, hvordan ugen er gået, lige som regler og kritik kan drøftes. Ønsker til mad og aktiviteter er et fast punkt. Samme dag som planlægningsmødet laves en aktivitetsplan for de næste to uger. Der er fri fælles aktivitet i form af sport to timer hver dag, og der er selvvalgt aktivitet alle aftener, undtagen fredag og lørdag. Fredag aften er fri aften, men i praksis ses ofte en film i fællesskab. Lørdag aften er der en voksen aktivitet, og den har ofte karakter af en overraskelse. De unges medindflydelse på de selvvalgte aktiviteter betinges af det praktisk mulige, når der er tre medarbejdere på arbejde. Én medarbejder har tjansen sammen med en ung, og de varetager således det praktiske i form af madlavning og rengøring. De to andre medarbejdere deler sig, og de er hver sammen med to unge. På den måde skal der være en vis enighed om aktiviteterne. Hver dag er skemalagt fra kl til 22.30, hvilket fremgår af en fælles tavle i køkkenet, og de unge kommer i skolen og på værkstedet to sammen, og til middag byttes aktivitet. Medarbejderen, som tilsynet talte med, oplever, at strukturen fungerer hensigtsmæssig, men den bliver triviel for de unge, der har et ophold ud over et halvt år. Medarbejderen synes, de unge har medindflydelse, selv om de har en oplevelse af at være uden indflydelse. De unge, som tilsynet talte med, oplever ikke at have indflydelse på hverdagen, idet alt er regelsat. Reglerne kan ikke ændres, undtagen på fællesmøde for medarbejderne på hele Grenen. De unge har en oplevelse af, at regler ikke er gensidige, for eksempel sker det, at medarbejderne taler grimt til de unge, selv om de unge skal tale pænt, lige som det sker, at medarbejderne kommer for sent, selv om de unge skal passe tiden. Tilsynet vurderer, at der Side 4

5 med fordel kan arbejdes med medarbejdernes funktion som rollemodeller, idet en positiv omgangsform bedst læres i et gensidigt miljø. Medarbejderne tager kontakt til forældrene straks, når en ung bliver indskrevet. Der gøres en aktiv indsats for at holde de pårørende orienteret om den unges situation, og når den unge må modtage besøg, støtter medarbejderne den unge i kontakten med forældrene, så det bliver nemmest muligt for dem at komme på besøg. Socialrådgiveren har løbende kontakt med de pårørende. Magtanvendelse Grenen-Grenaa har haft én magtanvendelse i Magtanvendelsen omhandlede nødværge/nødret i henhold til Straffelovens 13 og 14, jf. 2, stk. 3 i Bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet af den 9. juli Retningslinjerne for magtanvendelse er jævnligt i spil, idet der vedvarende forekommer enkelte magtanvendelser. Ved magtanvendelse kontaktes afdelingslederen, som orienterer forstanderen. Afdelingslederen konstaterer, om der er tale om en tilladt magtanvendelse, og vurderer om der er ro i huset, og om de unge og medarbejderne har det ok. Afdelingslederen og medarbejderen, som tilsynet talte med, pointerede, at medarbejderne har fokus på at være tydelige. Medarbejderen koordinerer forståelse med den unge, og i kommunikationen er det afgørende for medarbejderne at få en kvittering tilbage, så misforståelser og konflikter undgås. De unge, som tilsynet talte med, synes, de voksne er strenge, og de oplever det at blive sendt på værelset som en manifestation af medarbejdernes magt. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Medicinhåndtering Grenen har ikke en samlet og overordnet instruks for medicinhåndtering. En afdelingsleder fra en anden afdeling er medicinansvarlig og er i gang med at udarbejde noget på skrift. Tilsynet pointerer, at Grenen skal have en fyldestgørende instruks for medicinhåndtering i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af den 30. juni Det anbefales, at instruksen forholder sig til hele processen omkring håndteringen af medicin, fra ordinationen modtages, til emballagen bortskaffes. Det betyder, at der indgår en beskrivelse af de forskellige personers ansvars- og kompetenceområder, lige som registreringen af fejl og andre utilsigtede hændelser præciseres. Det kan anbefales at udarbejde en overordnet instruks for hele Grenen og dernæst udmønte den i en lokalinstruks på hver enkelt afdeling. Aktuelt er ingen af de unge i medicinsk behandling. Når en ung får medicin, varetager afdelingslederen opgaven, og medarbejderne skal kun udlevere det doserede medicin. Medicinen opbevares på afdelingslederens kontor. Smertestillende håndkøbsmedicin opbevares i et aflåst skab på medarbejderkontoret, og udleveret medicin registreres på et skema. Tilsynet gør opmærksom på, at alle præparater godkendt af lægemiddelstyrelsen, her under håndkøbsmedicin og naturlægemidler, bør være ordineret af en læge med henblik på at undgå fatale bivirkninger og interaktioner. Medarbejdere og medarbejderforhold Side 5

6 Grenen-Grenaa har 13 medarbejdere og én afdelingsleder alle med en praktisk faglig baggrund. Desuden er der tilknyttet en socialrådgiver. Om dagen er der tre medarbejdere, foruden en lærer og værkstedsassistent, og om aftenen er der ligeledes tre medarbejdere på arbejde. Om natten er der to sovende medarbejdere på arbejde. Fremmødet er ens i hverdagene og i weekenderne. Medarbejderne er som noget nyt inddelt i tre team to team med fire og ét team med fem medarbejdere. Teamene skal blandt andet løbene opdatere de unges individuelle planer og arbejde dynamisk med disse samt varetage samarbejdet med pårørende. Arbejdsmiljø Såvel afdelingslederen som medarbejderen beskriver et godt arbejdsmiljø, hvor stemningen er positiv, og kommunikationen åben og direkte. Medarbejdergruppen opleves som stabil, men det oplyses, at en medarbejder rejser i den nærmeste fremtid da vedkommende har søgt nye udfordringer på en anden af Grenens afdelinger, og en vikar får stillingen, idet den er tidsbegrænset. Der er tilknyttet tre til fire vikarer, som er stabile over tid. I hverdagen gøres en indsats for at sætte fokus på indsatsen og undres sammen. Der er et punkt på overlap, hvor der arbejdes med kollegial sparring, så medarbejderne får talt sammen og arbejdet afsluttet, inden de går hjem fra arbejde. Afdelingslederen og medarbejderen er enige om, at der gøres en aktiv indsats for at minimere trusler om vold og vold, og at sådanne episoder ikke accepteres. Der er strammet op på proceduren, og afdelingslederen er opmærksom på at fange episoderne ved overlap. I 2010 er der registreret fire episoder. Der er ikke klarhed over, hvordan registreringerne anvendes, idet medarbejderen mener, at afdelingslederen politianmelder alle episoder, mens afdelingslederen fortæller, at der går år imellem, at en episode politianmeldes. Tilsynet vurderer, at afdelingslederen og medarbejderne bør have en drøftelse af, hvordan registreringerne anvendes, og hvordan ansvaret er fordelt med henblik på at undgå misforståelser og sikre medarbejdernes trivsel. Når tilbuddet skal flytte til Grenen-Dalstrup i november 2011, forventer afdelingslederen, at der bliver separat skole og værksted for alle afdelinger. Aktuelt oplever afdelingslederen det som problematisk, at læreren og værkstedsassistenten har andre afdelingsledere, idet de er en del af afdelingen i praksis i hverdagen. Andre forhold Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder med relevante og opdaterede oplysninger. Taksten er 6024 kr. i døgnet, dertil kommer taksten for skoletilbuddet på 571 kr. i døgnet. Side 6

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 7200 E-mail: hans.mikkelsen@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Elbæk Højskole Udført den 8. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 14-06-2011

Læs mere

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen

Afdelingsleder Marianne Eskesen Frank Nielsen Allan Borresen Søren Thøstesen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Granbakken Egegården, Nedergårdsvej 10, 8960 Randers SØ Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk

Tlf.: 7847 8600 E-mail: mail@holmstrupgaard.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Holmstrupgård Udført den 22. marts 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 01-06-2011

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup.

Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 19. november 2008 ved Tuesten Huse, Tuestensvej 2, 8381 Tilst. Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde

Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn den 27. oktober 2008 ved Stormly Bo- og Dagtilbud Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf. 87 28 94 00 Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen

Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf. 87 28 94 00 Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf. 87 28 94 00 Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn

Teamledere: Christoffer Fanø. Joos Gregersen. Rasmus Brøner. Therese Bohn Regionshuset Viborg MultifunC Midtjylland Damagervej 26 A 8260 Viby J Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato: 30.9.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011

Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011 Anmeldt socialfagligt tilsyn 2011 Tilbuddets navn: Østerskoven Amerikavej 46 9500 Hobro Region Nordjylland Specialsektoren Dato for tilsyn: 6. maj 2011 Tilbuddet repræsenteret af: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013

Tilsynsrapport. Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Tilsynsrapport Bofællesskabet Skibet Anmeldt tilsyn 17.06.2013 Organisation, ledelse og personale Tilsynet vurderer, at Bofællesskabet Skibet er et velfungerende tilbud. Det vurderes desuden, at personalet

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Forsorgshjemmet Vibohøj Rørsangervej 5 8800 Viborg Disposition Konklusion, påbud, anbefalinger og forslag, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 Kerneydelse, Skriftlig dokumentation og IT sikkerhed, Magtanvendelse

Læs mere