På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:"

Transkript

1 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet i stabsapparatet 2. Tværgående projekter 3. De fire stabes drift og interne udvikling af driften Økonomiudvalg De fire stabe fungerer som ét stabsapparat Fællesskabet i stabene kommer før den enkelte stab. Dialog er en forudsætning for udvikling og fælles forståelse ud fra forskellig faglighed. Stabscheferne taler sammen og sikrer en god dialog med direktionen på baggrund af faglighed samt stor fælles fokus på OEI-strategien. Fokus på resultater. Relanceringen er lykkedes, når der er målt tilfredshed hos "kunderne" - bl.a. direktionen. Kommunikation: Udvikling af nyhedsbrev "Nyt fra stabene" I løbet af foråret laves interview med en række aftaleholdere og medarbejdere i stabene for at afdække udviklingsmuligheder for nyhedsbrevet. På baggrund af disse input laves spørgeramme til et elektronisk spørgeskema, som sendes til et udpluk af aftaleholdere og medarbejdere i stabene. Resultatet af såvel interviews som brugerundersøgelse bruges herefter til at beskrive et koncept for Nyt fra stabene. Kulturprojekt: Stabene arbejder med et kulturprojekt i to spor: Spor 1 - Fælles socialt og kulturelt spor med henblik på at styrke samarbejdet og vidensdeling på tværs af stabene. Spor 2 - Konsulentfunktionen, hvor der er fokus på hvordan stabene betjener organisationen som rådgivere, konsulenter og kontrollanter. Tilfredshedsundersøgelse: Der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse i 2011 blandt aftaleholderne Kommunikation: Udvikling af nyhedsbrev "Nyt fra stabene" Der nedsættes en arbejdsgruppe, som gennemfører interviews og spørgeskemaundersøgelse i foråret Herefter udarbejdes forslag til koncept for Nyt fra stabene, som godkendes af stabscheferne. Efter godkendelse implementeres ændringerne. Kulturprojekt: Spor 1 - Der er afholdt 2 sociale arrangementer i Spor 2 - Der er udarbejdet projektbeskrivelse samt handlingsplan. Tilfredshedsundersøgelse: Tilfredshedsgraden skal øges i forhold til sidste undersøgelse. Udvikling af nyhedsbrev "Nyt fra stabene" Løbende rapportering i Nyt fra stabene. Kulturprojekt: Spor 1 - Høj grad af deltagelse i de sociale arrangementer Spor 2 - Løbende mundlig/skriftlig dialog med medarbejderne. Tilfredshedsundersøgelse: Skriftlig afrapportering om resultatet til koncernledelsen Hjemmesiden [ ] Kommende kanalstrategi, strategien for omstilling, effektivisering og innovation og nationale e2012 mål KLs e2012 vision: Kommunerne tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov. FMK Aftaleportal Side 1 af 6 sider 17. juni 2011

2 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Bedre løsninger den digitale service på hjemmesiden giver borgerne klare fordele og kommunen en mere effektiv administration Stærkere fokus politikere og ledere har mod og vilje til at gå forrest og prioritere den digitale kommunikation på hjemmesiden Øget anvendelse den digitale service på hjemmesiden er borgernes førstevalg Projektet løber over to år Den kommende fælles kanalstrategi, bliver vedtaget af kommunalbe-styrelsen og skaber dermed stærkere politisk og ledelsesmæssigt fokus, skal sætte de overordnede mål og indsatser inden for udvalgte områder, som giver en god businesscase ift. selvbetjening det skal kunne betale sig for os at markedsføre visse løsninger, også ud fra løsningernes integration med fagsystemer. Dele af kanalstrategien skal føre til en overordnet webstrategi, der udstikker retningslinierne for hjemmesidens målsætning og indsatser. Hjemmesiden skal have en enkel og let tilgængelig adgang til selvbetjening både med en samlet indgang, hvor alle løsninger findes og med indgange på de enkelte emnesider. I denne del af projektet skal vi finde ud af, om vi f.eks. fortsat vi have KMDs Selvbetjeningsportal og generelt afklare, hvilke selvbetjeningsløsninger vi vil tilbyde. Vurderingen skal bl.a. baseres på, om løsningerne er rentable for forretningen. Kort sagt på jysk: Kan det betåle sig? I kraft af implementeringen af kanalstrategien, hvor vi lukker dyre og ineffektive kanaler og samtidig forbedrer den billigere digitale kanal, skal vi kunne se konkrete gevinster. Vi finder frem til disse ved businesscases på udvalgte løsninger. Vi laver nulpunktsmålinger, opstiller KPIer og evaluerer løbende på, om vi når målene Pressen Indblik Nyt fra stabene Infolet Noget festligt - eventagtigt Interne kommunikationskanaler [ ] For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige kanaler og udnytter de enkelte kanalers styrker. Typisk kan man med fordel bruge de forskellige kanaler i et samspil, så man når så bredt ud som muligt. De interne kommunikationskanaler skal bidrage til at vi kan leve op til kommunikationspolitikkens formål om, at medarbjderne føler sig inddraget og oplever kommunikation som et element, der motiverer til vidensdeling og udvikling. De interne kommunikationskanler skal skabe rum til den nødvendige kommunikation, der har længst vej gennem organisationen - nemlig direktionens budskaber i forhold til overordnede politikker og strategier. Der skal udarbejdes en intern kanalstrategi, som beskriver de forskellige interne kanaler: linjekommunikation, Indblik, Infolet, mails, sms, telefon, MED-systemet, dagsordner og referater, forskellige mødefora og nyt fra stabene. Den interne kanalstrategi skal sikre, at der er interne kommunikationskanaler til rådighed, så ledere og medarbejdere kan leve op til det ansvar den enkelte har for at skabe god kommunikation (jvf. Kommunikationspolitikken). Når kanalstrategien er udformet, skal der defineres en række målsætninger, som der måles på. Tilfredsheden med kanalerne skal måles hos såvel direktion, ledere som medarbejdere i såvel kvalitativ som kvantitativ form. Der følges løbende med i læsertal for de enkelte kanaler i det omfang det er muligt. Projektet løber over de kommende 2-3 år, hvor der i første omgang udformes en kanalstrategi. Der er allerede udpeget nogle indsatsområder, som skal følge i halen på strategien med udgangspunkt i denne. Når strategien er udformet vil der efterfølgende kunne udpeges yderligere indsatsområder, som kan prioriteres i de kommende år. I efteråret 2010 udpeges en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til kanalstrategi. I strategien kortlægges de forskellige interne kommunikationskanaler og der laves overvejelser om formål og målgrupper for de enkelte kanaler samt overvejelser om, hvordan de forskellige kanaler med fordel kan bruges hver for sig og i kombination. FMK Aftaleportal Side 2 af 6 sider 17. juni 2011

3 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Udformning af intern kanalstrategi (forår 2011) Herefter: Udarbejdelse af strategi for intranet med udgangspunkt i kanalstrategien Udarbejdelse af ny profil for Indblik med udgangspunkt i strategien Udarbejdelse af værktøjer, der kan understøtte ledernes kommunikationsindsats. Løbende orientering om milepælene i Indblik, Nyt fra stabene og Infolet. It -Sikkerhed [ ] Målet er dels at opfylde revisionens krav til en it-sikkerhedspolitik, men lige så væsentligt, er at få en politik, der er dynamisk og som virker uden for papiret. 1.At de dele af it-sikkerhedspolitikken der vedkommer den almindelige medarbejder er kendt og bliver brugt. 2.Der er indgået Databehandleraftaler hvor det skønnes nødvendigt. 3.Der er foretaget anmeldelser til datatilsynet, hvor det er nødvendigt. 4.Der er udfærdiget nødplaner hvor det skønnes nødvendigt 1. Der iværksættes en awareness kampagne 2. Der opgøres et behov for databehandler aftaler. Og der indgås aftaler hvor der mangler. 3. Der opgøres et behov for anmeldelser til datatilsynet, og der anmeldes hvor der mangler. 4. Der opgøres et behov for nødplaner, og udfærdiges hvor der mangler. Punkterne 2 4 gøres færdigt pr. system, sådan at de højest prioriterede systemer tages først. Og forløbet påtænkes at være afsluttet i At det fremgår af kampagens afrapportering at medarbejderne kender og forholder sig til it-sikkerhed. 2. At der findes aftaler hvor det skønnes nødvendigt 3. At der findes anmeldelser hvor det skønnes nødvendigt. 4. At der findes nødplaner hvor det skønnes nødvendigt. 1. Det skal være en del af kampagne at der afrapporteres om graden af kendskab til it-sikkerhed blandt medarbejderne. Rapporten kommunikeres via INFOLET og Indblik 2. Der afrapporteres løbende ved en statusopgørelse og en tidsfrist for hvornår alle aftaler er indgået. Opgørelse og tidsfrist kommunikeres ud via INFOLET 3. Der afrapporteres løbende ved en statusopgørelse og tidsfrist for hvornår alle anmeldelser er afsendt. Opgørelse og tidsfrist kommunikeres ud via INFOLET. Der laves et opslag bredt i organisationen når de væsentligste dele af it-sikkerhedspolitikken er på plads. Gerne via INFOLET og Indblik. Og ligeledes igen når alle bilag inklusive anmeldelser og databehandleraftaler er på plads. Nedbringelse af antallet af arbejdsskader i hjemmeplejen med focus på rygskader [ ] Hjemmeplejen har et fysisk hårdt arbejde. Hvis personalet ikke bruger de hjælpemidler, som er til rådighed, sørger for god tilrettelæggelse af arbejdet og selv tager ansvar for egen krop i arbejdsmiljøet med f.eks. god rygtræning vil der ske mange skader. Skaderne har store omkostninger både menneskelige og økonomiske. Da kommunen er selvforsikret, er det forbundet med store udgifter, hvis der ikke arbejdes forebyggende og sikres et lavt antal arbejdsskader. Desuden er der omkostninger ved nedslidning, sygefravær og vikardækning. Derfor skal der fortsat arbejdes målrettet med at nedbringe antallet af arbejdsskader. Indsatsen er en fortsættelse af den indsats, der er gjort i 2010 og forventes fortsat i Målet er at fastholde det lave antal af rygskader, der er opnået i Det handler om skader sket i arbejdsmiljøet. Vinterens faldskader indgår ikke i opgørelsen. FMK Aftaleportal Side 3 af 6 sider 17. juni 2011

4 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Forsikringskontoret vil igen i 2011 støtte op om forflytningsundervisningen. Der vil blive tilbudt ca. 50 pladser på rygtræningsholdene til hjemmeplejen. Indsatsen fra 2010 med holdningsbearbejdning om, at den enkelte tager vare - både på sig selv og sin kollega - i arbejdsmiljøet fortsættes. Indsatsen med tilbud om rygtræning til alle nye Sosu-elever fortsættes. Indsatsen fortsætter i Det samlede antal rygskader vil blive opgjort efter udgangen af Vinterens faldskader indgår ikke. Indblik Infolet Pressemeddelelse Nyt fra stabene Lagkage til personalet Opsætning af ABA-anlæg og ITV-overvågning Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny forsikringspolitik med stærkt øget selvforsikring samt en ny risikostyringspolitik gældende fra 1. januar Nedbringe risikoen for en skolebrand, sikre sikker drift af skolen. 33% af skolerne får installeret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg) i Nedbringe institutionernes udgifter til hærværk. Nedbringe Forsikringskontorets udgifter til indbruds erstatninger. 33% af aftaleholderne (relevante institutioner) får installeret netværksbaseret ITV overvågning i 2011 Begge projekter løber ind i Projekterne skal i EU udbud. I efteråret 2010 afholdes udbudsforretninger for begge projekter, som forventes afsluttet 1. januar I udbudsmaterialet vil vi opsætte krav til tidsplan, der sikrer målsætningen kommer i hus. Udbudsforretninger er afholdt 1. januar 2011, så de første anlæg kan installeres den 1. uge af januar Årsrapport Indlæg i Indblik Indlæg i Nyt fra Stabene Infolet Politisk betjening herunder dagsordener Indsatsen er indarbejdet som en del af aftalen med afsæt i organisationens ledelsesværdier: o Vi forenkler det komplicerede o Dialog er en forudsætning for vi lykkes o Vi tager ansvaret på os o Det skal være sjov at gå på arbejde Politikerne skal som resten af organisationen have arbejde med og inddrages ud fra dette værdisæt. Den overordnede målsætning for indsatsen er, at sikre politikerne den bedst mulige betjening, så politikerne understøttes optimalt. Politikerne vil i slutningen af året blive bedt om, at evaluere på indsatserne enkeltvis. FMK Aftaleportal Side 4 af 6 sider 17. juni 2011

5 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Der vil i løbet af 2011 blive arbejdet med 4 indsatser: 1: Optimering af udvalgsmøder, fokus på udvalgsformanden samt udvalgssekretærens roller, opgaver og ansvar. Udvalgsformanden samt udvalgssekretæren vil være omdrejningspunkterne for forløbet. Forløbet vil finde sted i 1. kvartal af : Administrative rutiner skal lettes/forbedres, herunder indlevering af vederlag, kørselssedler, mv. Dette skal så vidt muligt foregå elektronisk. Der vil blive arbejdet med denne indsats i 2 samt 3. kvartal : Der skal udbydes it-kuser løbende over året. 4: Der skal sikres en god dialog og kommunikation mellem administration og politikerne, så at informationsflowet optimeres. Denne indsats vil være i fokus fra 2. kvartal Med 6 måneders mellemrum vil udvalgsmedlemmerne blive bedt om at evaluere på kvaliteten af udvalgsmøderne, herunder længde, frekvens, struktur, materiale kvalitet samt udbytte. Ved udgangen af 2011 sker der en evaluering af tiltagene i forbindelse med at lette og forbedre de administrative rutiner. Administrations personalet vil blive adspurgt om tidsforbrug og lethed i proceshåndtering. Løbende opfølgning på kvaliteten og relevansen af de udbudte it-kurser. I udgangen af hvert kvartal vil der ske en måling af tilfredsheden med betjening hos politikerne samt i administrationen. Målet er, at minimum 85% af politikerne er tilfredse med den betjening de får fra administrationen. Evaluering af indsatser hos politikerne. Tilbagemelding til politikerne om resultater. Dialog med direktion omkring politikernes tilbagemeldinger, og forslag til yderligere behov. Information om evalueringer på Infolet, og i Indblik samt på hjemmesiden hvor relevant. Samarbejde med pressen Et godt samarbejde med pressen er en forudsætning for en god mediedækning af alle de aktiviteter, der finder sted i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der laves minimum 70 pressemeddelelser i 2011 og 75 % af disse giver omtale i medierne. Årlig evaluering af samarbejdet med pressen viser, at såvel vi som pressen er tilfredse med samarbejdet. Der laves løbende opgørelse over pressemeddelelser og den omtale de giver. Der afholdes et årligt evalueringsmøde med pressen (januar 2011). Inden dette afholdes skal redaktørerne på de lokale redaktioner af Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis evaluere deres kontakt med os på en række parametre (åbenhed, mulighed for at komme i kontakt, tilbagemeldinger m.v.). Alle aftaleholdere bliver bedt om at evaluere deres kontakt til pressen inden det årlige evalueringsmøde. Der laves minimum 70 pressemeddelelser i 2011 og 75 % af disse giver omtale i medierne. om pressens evaluering til lederforum på mødet i februar til pressen om vores evaluering af samarbejdet sker på det årlige evalueringsmøde Sb-SYS [ ] Målet er at SBSYS bliver den fælles platform for opsamling af dokumenter i den administrative del af kommunens virke og aflevering til statens arkiver hvor det er (økonomisk) fornuftigt. FMK Aftaleportal Side 5 af 6 sider 17. juni 2011

6 [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] 1. At SBSYS er udbredt til de administrative arbejdspladser i kommunen inkl. Institutioner. 2.Der opgøres hvilke systemer der skal aflevere dokumenter til statens arkiver, og om der i givet fald er økonomi at få SBSYS til at aflevere i stedet for fagsystemerne ved en spejling af sagerne ind i SBSYS. 1. Der iværksættes undervisning for det administrative personale ved: Skoler, Plejecentre, støttecentre, institutioner og bosteder. 2. a. Der skal vælges og indgås aftale med et arkiv der skal afleveres til. b. Der skal opgøres et samlet overblik over hvilke typer dokumenter der skal afleveres og fra hvilke systemer. c. Det skal opgøres om der er økonomi i at spejle sager fra fagsystemer ind i SBSYS og aflevere her fra. d. Nødvendig programmering skal iværksættes (f.eks. GeoKon til SBSYS) Punkt 2 skal afvikles så der ikke forekommer overskridelse af de lovbestemte krav til aflevering til arkiv. ( ) 1. Der er udbudt og gennemført uddannelse for det administrative personale ved: Skoler, Plejecentre, støttecentre, institutioner og bosteder. 2. a. At der er indgået en aftale med et arkiv b. Der er en plan for hvilke dokumenttyper der skal afleveres og fra hvilke systemer c. Der skal laves buisnescases pr. system d. Der skal laves programmering mellem Ditmer og respektive leverandører. 1. Der afrapporteres løbende til direktionen. 2. Der skal gennemføres en afklarende fase der a) Samlet opgør hvilke systemer der skal afleveres fra. b) Hvad det vil koste at aflevere system for system c) Hvilke mulige arkiver der kan afleveres til inkl. priser. d) et overslag over hvor der er økonomi i at aflevere via SBSYS. Herefter laves et politisk oplæg indeholdende et forslag til strategi for aflevering til statens arkiver. Efter vedtagelse laves detaljeret projektplan. FMK Aftaleportal Side 6 af 6 sider 17. juni 2011

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Intern kanalstrategi For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i og fra en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Aftalestyringskoncept [01-01-2011-31-12-2012] Faaborg-Midtfyn Kommune er en aftalestyret organisation, hvor samtlige drifts-, anlægs- og finansieringsposter

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Center for ophold, botilbud, familiepleje

Center for ophold, botilbud, familiepleje Center for ophold, botilbud, familiepleje Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler Notat 21. februar 2011 Sagsbeh: AFP Sagsnr.: 2010-7638 Dokumentnr.: 2010-124243 Dokumentation og Styring Kommunaldirektørområdet Evaluering af Ganske enkelt! Ideer til smidigere arbejdsgange og færre regler

Læs mere

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune

Videndelingsmodellen. Sundhed & Omsorg marts Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Videndelingsmodellen Sundhed & Omsorg marts 2012 Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Det er afgørende for en dynamisk organisation som Sundhed & Omsorg hele tiden at være i stand til at opsamle og dele viden.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 IKT-staben Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 2007 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative ramme...4

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsikringskontoret gør nu status over 5. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2011 har generelt været et

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANEL I HOLBÆK KOMMUNE 2015 FORMÅL MED BORGERPANELET Som en del af Demokratieksperimentariet og Strategi for brugerundersøgelser er det besluttet, at der som et 1-årigt eksperiment etableres et borgerpanel.

Læs mere

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde KOMHEN-tælleuger - efterår 25 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde Baggrund Projektet omkring de nationale KOMHEN-tælleuger er en obligatorisk opgave for alle kommuner, og kører hvert år i efteråret.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien

Økonomiudvalg. Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien 2015-2016 Økonomiudvalg Ledelsesadfærd, der understøtter udviklingsstrategien Koncernmål (01-01-2015-31-12-2015) Motivation Den nye udviklingsstrategi Sammen om nødvendige forandringer sætter retning på

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Aastrup Skole årsberetning 2007

Aastrup Skole årsberetning 2007 Aastrup Skole årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008

Stabene Status-opfølgning d. 1. september 2008 Stabene -opfølgning d. 1. september 2008 Formål med -opfølgningen Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via aftaler, evaluering og dialog. Derfor udformer alle aftaleholdere

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - CENTER Guldborgsund Kommune Økonomi og IT, Styringsenheden 10. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 OPFØLGNING, EVALUERING

Læs mere

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode

Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode Høring af den reviderede fælleskommunale dokumentationsmetode 26. maj 2011 [Resultatet af høringen] Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status på besvarelser... 3 Gennemgang af høringssvarene... 4 Værdien

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere