Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen"

Transkript

1 Ringsted Kommune Analyse af ledelses- og samarbejdskulturen 18. juni 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING AKTIVITETER OG METODE ANALYSENS KONTEKST OG KLK S BEMÆRKNINGER TIL ANALYSEN SAMARBEJDE MELLEM DIREKTIONEN OG CHEFGRUPPEN BESKRIVELSE AF SAMARBEJDET MELLEM DIREKTIONEN OG CHEFGRUPPEN... 8 Medio 2010 til januar Seminar januar Fra januar 2012 til maj VURDERINGER DIREKTIONENS VIRKEMÅDE BESKRIVELSE AF DIREKTIONENS VIRKEMÅDE Samarbejde og samspil mellem direktørerne i direktionen Strategi og retning Direktionen som koncernledelse VURDERINGER KOMMUNIKATION BESKRIVELSE AF KOMMUNIKATION Indhold og omfang af kommunikation Kommunikationsformer VURDERINGER LEDELSESSTIL BESKRIVELSE AF LEDELSESSTIL Tydelighed i ledelse Centralisering contra decentralisering Ordrer contra dialog Den personlige kommunikation, herunder håndtering af kritik Respekt for kommandoveje Regler contra værdier VURDERINGER PERSONALEPOLITIK OG LEDELSESGRUNDLAG BESKRIVELSE AF PERSONALEPOLITIK OG LEDELSESGRUNDLAG Udmøntning af personalepolitik og ledelsesgrundlag i organisationen TUS-samtaler Den ledelsesmæssige retning og tænkning i organisationen VURDERINGER MEDSYSTEMET KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 9.1 BESKRIVELSE AF MED SYSTEMET VURDERINGER SAMSPILLET MELLEM DET POLITISKE OG DET ADMINISTRATIVE NIVEAU BESKRIVELSE AF SAMSPILLET MELLEM DET POLITISKE OG DET ADMINISTRATIVE NIVEAU VURDERINGER ANBEFALINGER KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 1. Indledning Denne rapport indeholder en analyse af ledelses- og samarbejdskulturen i Ringsted Kommune. Analysen er ønsket på baggrund af en direktørsag, som Økonomiudvalget har haft til behandling, og hvor det blev konstateret, at der er samarbejdsproblemer i direktionen. På baggrund af ovenstående er det besluttet, at der gennemføres en analyse af, hvordan ledelse udfoldes og udmøntes i Ringsted Kommune herunder også samarbejdet i direktionen samt mellem direktionen og de næste ledelseslag. Ledelsestilgangen vil såvel i Ringsted Kommune som i enhver anden kommune være båret af den tilgang, som den øverste ledelse udøver. Analysen har derfor blandt andet haft til formål at afdække, hvorledes direktionen med kommunaldirektøren i spidsen lever op til Ringsted Kommunes personalepolitik om ledelsesprofessionalisme og fremme af en lede r- stil, som bidrager til at skabe en god ånd og tone på arbejdspladsen samt et godt arbejdsmiljø, og som sikrer, at der arbejdes bevidst efter kommunens målsætninger. I analysen indgår ligeledes de krav, som Ringsted Kommune stillede i forbindelse med direktøransættelser. Formålet med undersøgelsen er fx at afdække ledelseskultur, ledelse s- praksis og ledelsesvilkår med henblik på at kunne foretage kursjusteringer, hvis dette er nødvendigt til gavn for Ringsted Kommunes ledelse og dens medarbejdere. Rapporten består af følgende dele: Et kort metodekapitel, der beskriver forudsætningerne for rapportens tilblivelse (kapitel 2). Et kapitel med analysens kontekst og KLK s bemærkninger til analysen (kapitel 3). Syv kapitler med beskrivelser og vurderinger vedrørende følgende temaer: Samarbejde mellem direktion og chefgruppe (kapitel 4) Direktionens virkemåde (kapitel 5) Kommunikation (kapitel 6) Ledelsesstil (kapitel 7) Personale- og ledelsesgrundlag (kapitel 8) KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 MED-systemets virkemåde (kapitel 9) Samspil mellem det politiske og administrative system (kapitel 10). Et afsluttende kapitel, hvor alle anbefalinger er samlet (kapitel 11). 2. Aktiviteter og metode Som en central del af analysen er der gennemført en interviewrunde med repræsentanter for byrådet, hele direktionen, alle chefer bortset fra en enkelt, der er på barsel, alle institutionsledere bortset fra enkelte der meldte afbud samt B-siden i henholdsvis Hoved-MED og områdeudvalget vedrørende administration. I alt er der gennemført 42 interviews. I det godkendte kommissorium var der anslået 36 interviews - forskellen skyldes, at der er gennemført flere interviews med chefer end oprindelig antaget. Der var i kommissoriet anslået 10 interviews med afdelingschefer og ledere af stabsenheder, mens der reelt er gennemført 16. Følgende interviews er gennemført: Politikere Borgmester (individuelt interview) Udvalgsformænd (seks individuelle interviews) Gruppeformænd for de partier der ikke har en udvalgsformand (fem individuelle interviews). Ledelsen Direktionen (fire individuelle interviews) Afdelingschefer og ledere af stabsenheder (16 individuelle interviews, idet en afdelingschef var på barsel) Institutionsledere (otte fokusgruppeinterviews med fem-otte deltagere pr. gang). Personalet B-siden i Hoved-MED (fokusgruppeinterview med 11 deltagere) B-siden i Områdeudvalget for administration (fokusgruppeinterviews med fire deltagere). Alle interviews er gennemført af KLK s konsulenter. Alle interview er foretaget som fortrolige interviews i forhold til Ringsted. De kvalitative interviews i rapporten er udtryk for, hvordan ledelses- og samarbejdskulturen opleves af de interviewede. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 De oplevelser, som forskellige politikere, direktører, chefer, ledere og medarbejdere har givet udtryk for, er afdækket gennem uddybende eksempler og konsulenternes vurdering af relevans og sammenhæng til de øvrige indtryk fra interviewene. Denne måde at analysere en organisation på er særlig god til kvalitativt at udfolde perspektiver og opfattelser af organisationens indretning og funktion. Ligeledes er det erfaringen, at denne interviewform er god til at bringe de forskellige stemmer i organisationen i spil. Udover interviewrunden baserer analysen sig også på skriftligt materiale, som er stillet til rådighed. Det drejer sig om: Ringsted Kommunes vision: Organisationen Ringsted Kommune Ledelsesgrundlag Personalepolitik Den nye MED-aftale med bilag De ledelsesmæssige krav, som byrådet stillede i forbindelse med ansættelsen af de tre senest ansatte direktionsmedlemmer (job- og personprofiler på direktørstillinger) Direktionens virksomhedsplan Trivselsmåling 11 referater fra direktionsmøder i 2011 Tre referater fra møder mellem direktionen og chefgruppen Notat fra Reflektionsgruppe 1 fra februar 2011 om samarbejde mellem direktion og chefgruppe Notat fra HR-enheden om refleksionsgrupper. 3. Analysens kontekst og KLK s bemærkninger til analysen En organisation vil til enhver tid være præget af den kontekst den indgår i. Det samme kan siges om en analyse i en organisation. Derfor følger nedenfor nogle forhold, som det er væsentligt for læsere af nærværende rapport at være opmærksom på. Den nye direktion og direktionens opgaver Det er en væsentlig del af konteksten for denne analyse, at Ringsted Kommune pr. 1. august 2010 fik en delvist ny direktion, hvor tre nye direktører tiltrådte. Det drejer sig om kommunaldirektøren, økonomidirektøren samt børne- og kulturdirektøren. Det er en almindelig oplevelse blandt politikere, direktion, chefer, ledere og medarbejdere, at den nye direktion politisk havde til opgave dels at få gennemført en økonomisk genopretning, idet kommunens økonomi var en i en ganske alvorlig situation og dels at få gennemført et servicetjek af decentraliseringsstrategien. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 Der refereres i rapporten nogle steder til tiden siden den nye direktion trådte til. Der menes hermed således perioden fra 1. august Det primære fokus i rapporten er af denne årsag også lagt på perioden fra 1. august 2010 til maj 2012 (hvor interviewene er gennemført) med et særligt fokus på det aktuelle ledelses- og samarbejdsklima. Den overordnede organisering Ringsted Kommunes administration er organiseret efter forvaltningsprincippet med tre fagforvaltninger og en stabsforvaltning, der hver har en direktør i spidsen. Direktionen består således af en kommunaldirektør, en økonomidirektør og 3 fagdirektører. KLK gennemførte i 2010 en budgetanalyse på det administrative område i Ringsted Kommune. For så vidt angår den overordnede organisering var konklusionen: På baggrund af de gennemførte interviews er det KLK s vurdering, at den administrative opbygning af Ringsted Kommune er passende i forhold til de politiske og administrative ønsker. Det er KLK s erfaring, at det er en betingelse for opbygning af en effektiv administration i en kommune, at den strukturelle opbygning af forvaltningen netop passer til de forventninger og ønsker, der er fra politisk og forvaltningsmæssig side. KLK har i denne analyse af ledelses- og samarbejdskulturen lagt til grund, at kommunen har valgt en organisering efter forvaltningsprincippet. Som det fremgår i metodekapitel ovenfor er en central datakilde i analysen en interviewundersøgelse bestående af 42 interview. Det er konsulenternes klare indtryk, at samtlige de interviewede har haft en positiv og konstruktiv tilgang til deltagelsen i interviewene. Det er ligeledes konsulenternes opfattelse, at der har været en særdeles god forberedelse fra de interviewede. De interviewede er lovet diskretion, hvorfor enkeltpersoner ikke er citeret i rapporten. Hvor der fremkommer citater, er disse anonymiserede og alene anvendt for at fremhæve givne synspunkter. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 4. Samarbejde mellem direktionen og chefgruppen 4.1 Beskrivelse af samarbejdet mellem direktionen og chefgruppen Samarbejdet mellem direktion og chefgruppe har udviklet sig i perioden fra medio 2010 til maj En af de mest markante begivenheder i samarbejdet synes at være det seminar, der blev afholdt i chefgruppen i januar Nedenstående er samarbejdet mellem direktion og chefgruppe derfor beskrevet i tre hovedoverskrifter: Perioden fra medio 2010 til januar 2012, seminaret i januar 2012 og perioden fra januar 2012 til maj Medio 2010 til januar 2012 Stort set samtlige af de interviewede chefer og direktører oplever at samarbejdet mellem direktionen og chefgruppen i denne periode har været pr æ- get af visse udfordringer med at finde en samarbejdsmodel og samarbejdsstil, som kunne give et positivt udbytte af samarbejdet i almindelighed og chefgruppemøderne i særdeleshed. Nogle har den oplevelse, at der har været tale om mindre begyndervanskeligheder og kanter, som lige skulle slibes. Der er blandt enkelte af de interviewede en oplevelse af, at udfordringer i samarbejdet har været på et niveau, man må forvente i opstarten af et nyt samarbejde mellem en chefgruppe og en relativt nystartet direktion. Enkelte oplever ligeledes, at de udfordringer, der har været i opstarten af samarbejdet, ikke har haft nogen nævneværdig betydning for det faglige og ledelsesmæssige arbejde. Blandt de fleste af de interviewede er oplevelsen imidlertid, at der i perioden har været tale om alvorlige samarbejdsvanskeligheder mellem direkt i- onen og chefgruppen. Disse samarbejdsvanskeligheder har efter fleres opfattelse haft den betydning, at der har været et meget dårligt klima på chefgruppemøderne, at flere af chefgruppens møder er blevet aflyst, og at chefgruppen reelt har været sat udenfor indflydelse på styring og ledelse i Ringsted Kommune i denne periode. En af de interviewede sagde således: Der var altid en dårlig stemning, og sommetider skændes vi decideret. Dagsordner var meget tynde, så vi fik ikke besluttet noget særligt. En anden sagde: Møderne havde mest karakter af envejskommunikation fra kommunaldirektøren og sommetider økonomidirektøren. Det var vanskeligt at se værdien af møderne. Mange af de interviewede chefer nævnte, at særligt dagsordner til møderne i chefgruppen har været genstand for en del drøftelse. I starten, efter at den nye direktion kom til, oplevede mange, at dagsordnerne udelukkende KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 blev sat af direktionen. Der er blandt flere af de interviewede en oplevelse af, at der er tale om rene orienteringssager af en operationel karakter. Som reaktion på kritikken af disse forhold valgte man fra direktionens side at opfordre til, at afdelingscheferne nu også var velkomne til at komme med punkter til dagsordenen. De fleste af de interviewede oplever imidlertid i k- ke, at denne forandring af dagsordensskabelsen havde nogen positiv effekt for samarbejdet. Mange fortalte, at denne ændring betød, at hverken chefer eller direktører kom med indhold til dagsordenen. Dette betød, at der reelt ikke var nogen dagsorden til møderne, og en hel del af de aftalte møder i chefgruppen blev derfor aflyst. Flere af de interviewede - både på chefniveau og direktørniveau - oplyste, at det er deres oplevelse, at kommunaldirektøren var godt tilfreds med aflysningen af m ø- derne, da han egentlig ikke var klar over, hvad han ville bruge chefgruppen til. En af de interviewede sagde således: Det var, som om kommunaldirektøren ikke rigtig var klar over, hvordan han skulle bruge chefgruppen. Vi følte faktisk, at man i direktionen ikke rigtig havde respekt for os. En anden af de interviewede sagde: Det blev sådan, at alle de vigtige informationer fik jeg fra min egen direktør, fordi enten blev chefgruppemøderne aflyst, eller også blev der ikke sagt noget af værdi på møderne. Flere interviewede nævnte, at det opleves som et problem i samarbejdet mellem direktion og cheferne, at HMU flere gange er blevet orienteret om direktionsbeslutninger, før chefgruppen er blevet orienteret. Dette har medført situationer, hvor chefer har oplevet, at deres medarbejdere kendte til direktionsbeslutninger, som chefen ikke selv kendte til. Det har flere chefer oplevet som et problem for udøvelsen af god ledelse. Det er blevet oplyst fra direktionens side, at dette har været utilsigtet, og at det kun er sket yderst sjældent. Mht. den dybereliggende årsag til det dårlige samarbejde mellem direktionen og chefgruppen i denne periode, blev der i interviewene udtrykt forskelligartede holdninger. En del af de interviewede oplever, at chefgruppen som gruppe var dårligt fungerende, og at dette var tilfældet allerede før den nye direktion trådte til. Flere pegede på, at gruppen havde svært ved at finde fælles fodslag, og at gruppens størrelse i sig selv måske betyder, at det kan være vanskeligt at agere samlet. Enkelte nævnte, at der ofte sker ansvarsforflygtigelse i forbindelse med sager, som chefgruppen skal håndtere. En sagde således: Vi er sådan set alle sammen flinke og fornuftige mennesker, men der er bare en tendens til, at man skubber møgsagerne fra sig og forsøger at få dem placeret et andet sted. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 Andre oplever, at årsagen til dårligt fungerende samarbejde er, at den nye direktion med kommunaldirektøren i spidsen havde vanskeligt ved at se, hvordan chefgruppen kunne bruges. Der er således en oplevelse af, at kommunaldirektøren ikke ønskede at benytte gruppen som strategisk forum eller som et forum af mere generel og ledelsesmæssig karakter. Opleve l- sen er, at kommunaldirektøren ønskede, at cheflaget blev benyttet som et operationelt lag, der udelukkende havde til opgave at føre de beslutninger ud i virkeligheden, som blev truffet i direktionen. Og at man lige så godt kunne kommunikere den type oplysninger, der er nødvendige for at fungere operationelt i den traditionelle linjekommunikation mellem fagdirektør og chef. Næsten alle de interviewede har i forbindelse med dette tema nævnt, at der i februar 2011 blev udarbejdet et brev fra cheflagets refleksionsgruppe (refleksionsgruppe 1). Brevet blev udarbejdet på et møde afholdt den 1. februar 2011, hvor otte chefer var til stede. Brevet indeholdt chefgruppens evaluering af direktionens arbejde, af chefgruppens arbejde, af samarbejdet mellem cheferne som gruppe og direktionen samt overvejelser omkring, hvordan dette samarbejde kunne styrkes. Brevet blev behandlet på et efterfølgende møde i den samlede chefgruppe inklusiv direktionen. Flere af de interviewede oplevede, at direktionen og særligt kommunaldirektøren tog meget dårligt imod dette brev. Det blev oplevet således, at kommunaldirektøren blev meget vred over, at dette brev var udarbejdet, og at han gav udtryk for, at brevet indeholdt uretmæssig kritik. Flere af de interviewede chefer oplevede, at kommunaldirektøren på det pågældende møde reagerede så kraftigt på brevet, at man efterfølgende ikke følte, at det var muligt at kommunikere videre omkring en styrkelse af samarbejdet mellem chefgruppen og direktionen. En af de interviewede sagde således: Jeg synes det var pinligt, at vi ikke kan tale sammen uden at råbe ad hinanden. En anden sagde om hændelsen: I lang tid derefter havde jeg ikke lyst til at sige noget på møderne. De fleste interviewede chefer og direktører oplevede, at samarbejdet i r e- sten af 2011 fortsat var anstrengt og dårligt fungerende. Seminar januar 2012 Der blev i januar 2012 afholdt seminar i den samlede chefgruppe inklusiv direktionen. Dette seminar blev af mange af de interviewede opfattet som en hjørnesten i samarbejdet mellem direktion og gruppen af chefer. Flere interviewede oplevede det også som et decideret vendepunkt fra et ikkevelfungerende samarbejde til et bedre samarbejde. Ifølge nogle af de interviewede var indholdet på seminaret primært at drøfte udvalgte temaer med fokus på at komme til at arbejde på et konkret ni- KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 10

11 veau. Dette var bygget op på en måde, så de chefer som ikke var direkte ansvarlige for det område, som temaet vedrørte, havde mulighed for at give sparring på disse til den ansvarlige chef. De fleste af deltagerne på seminaret oplevede at seminaret foregik i en positiv tone, og at samarbejdet mellem cheferne og direktionen på seminaret var konstruktivt. Endvidere oplevede de fleste, at kommunaldirektøren på seminaret sendte nogle signaler om, at han ønskede at benytte chefgruppen fremadrettet som et strategisk forum. En af de interviewede sagde: Det var en del af formålet med seminaret at få samarbejdet på skinner igen, og jeg synes, at det kom det både til mht. tonen og selve samarbejdet. En anden siger: Det var et rigtig positivt seminar, og jeg synes, det var præget af en gensidig respekt. Fra januar 2012 til maj 2012 I perioden fra seminaret og frem til maj 2012 har der været afholdt to møder i chefgruppen. Der er blandt de interviewede delte meninger omkring, hvordan samarbejdet har fungeret i denne periode. Flere oplever, at den positive stemning fra seminaret i januar stadigvæk præger samarbejdsklimaet, og at chefgruppemøderne derfor er blevet bedre og mere behagelige at deltage i. En sagde således: Seminaret var et vendepunkt og jeg føler virkelig, at vi nu bliver taget seriøst som gruppe. Andre at de interviewede fremhæver imidlertid, at der er en oplevelse af, at det stadig er meget uklart, hvordan direktionen ønsker at benytte chefgruppen, og at der ikke har været nogen egentlig drøftelse af dette spørgsmål. Det opleves i forlængelse heraf, at dagsordnerne til møderne stadig er ret tynde. En del af de interviewede oplever, at det er blevet tydeligt, at chefgruppen er meget sammensat. Det uddybes på den måde, at nogle chefer har meget store opgaveporteføljer og mange medarbejdere, mens andre af deltagerne i chefgruppen har ganske få medarbejdere og mindre opgaveområder. I forlængelse heraf er der flere af de interviewede, som gør sig overvejelser omkring, hvorvidt størrelsen på chefgruppen overhovedet muliggør, at gruppen fungerer som et strategisk forum. KLK har fået udleveret tre referater fra møder i chefgruppen. Det drejer sig om møder fra den , den samt den Det fremgår, at der er relativt få punkter på dagsordenen, typisk tre til seks punkter. Punkterne er generelt relativt konkrete og af operationel karakter som fx opfølgning på chefseminaret i januar i relation til de nedsatte grupper, indførelse af enhedskort og orientering om MED-aftale og budget samt gensidig information. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 11

12 4.2 Vurderinger Vurderinger Det er KLK s vurdering, at der er sket en udvikling i samarbejdet mellem direktionen og chefgruppen, når der ses på perioden fra medio 2010 til maj Det er KLK s vurdering, at samarbejdet mellem direktionen og chefgruppen i perioden medio 2010 og til seminaret i januar 2012 har været præget af alvorlige samarbejdsproblemer. Det er endvidere KLK s vurdering, at en væsentlig årsag til det dårlige samarbejde i perioden medio 2010 til primo 2012 er en manglende direktionsmæssig afklaring og tydelig udmelding af, hvilke rolle man ønsker at chefgruppen skal spille. Det er ligeledes KLK s vurdering, at chefgruppens uhomogene sammensætning over en længere periode har vanskeliggjort samspillet i chefgru p- pen. Det er KLK s vurdering, har været en medvirkende årsag til det dårlige samarbejde mellem direktionen og chefgruppen. Det er KLK s vurdering, at kommunikationen på chefgruppemøderne fra såvel direktører som chefer i nogle tilfælde har været uhensigtsmæssig for etableringen af et godt samarbejde. Det er KLK s vurdering, at direktionen og særligt kommunaldirektøren - kan signalere en større parathed til dialog over for forslag til forbedringer af samarbejdet, end tilfældet var i forbindelse med behandlingen af brevet fra februar 2011 fra chefernes refleksionsgruppe. KLK forholder sig ikke til det konkrete indhold af brevet. Det er imidlertid vurderingen, at direktionen bør signalere, at man gerne vil i åben og ligeværdig dialog med chefgruppen også når det drejer som om vanskelige temaer, hvor der i udgangspunktet er uenighed. Det er KLK s vurdering, at der med seminaret i januar 2012, er taget et vigtigt og positivt skridt i retning af en forbedring af samarbejdet mellem direktionen og gruppen af chefer. Det er imidlertid også KLK s vurdering, at dette skridt primært gælder sa m- arbejdsklimaet, idet det er KLK s vurdering, at der fortsat mangler en afklaring og tydelig udmelding af, hvilken rolle chefgruppen skal have i Ringsted Kommune, og hvilken betydning den rolle har for, hvad dagsordner til møderne skal indeholde. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 12

13 Det er derfor KLK s vurdering, at det bør afklares, hvilken rolle chefgruppen skal spille fremadrettet i Ringsted Kommune. Denne afklaring kan med fordel tage udgangspunkt i en proces med deltagelse af såvel direktører som chefer. Processen kan danne udgangspunkt for en præcis beskrivelse af ansvarsdelingen imellem direktion og chefgruppe omkring strategiske og tværgående opgaver. Herunder en tydeliggørelse af, hvorvidt chefgruppen skal fungere som et forum, der giver strategisk sparring til direktionen, eller udelukkende er et rent koordinerende forum, hvor konkret arbejdsdeling i forhold til driften af kommunen foretages. Proces og beskrivelse bør tage udgangspunkt i de eksisterende organisatoriske forhold i Ringsted Kommune herunder antallet af direktører i direktionen og antallet af chefer i chefgruppen samt de politiske ønsker til organisationen. I forlængelse heraf er det KLK s vurdering, at der bør etableres en velfungerende ramme for, hvordan dagsordner til chefgruppemøderne bliver rel e- vante og matcher gruppens rolle i organisationen. 5. Direktionens virkemåde 5.1 Beskrivelse af direktionens virkemåde Samarbejde og samspil mellem direktørerne i direktionen Samarbejdet og samspillet i direktionen er i nedenstående beskrevet, som det opleves af både politikere, de enkelte direktører, chefer og ledere fra hver deres udgangspunkt. Flere af de interviewede direktører oplever, at man i direktionen har en åben og ligefrem tone, som betyder, at man er kontante, har lov til at være uenige, men arbejder i respekt for hinanden. Det opleves af disse direktører, at der i direktionen er mod til at være uenige og diskutere - men på en konstruktiv måde. Nogle af de interviewede politikere, chefer og ledere oplever også samspillet i direktionen på denne måde. Således sagde en af de interviewede: Min oplevelse er, at samarbejdet har fungeret fint. En anden af de interviewede sagde: Det er tydeligt, at der sommetider er forskellige holdninger i direktionen, men jeg har altid oplevet, at de taler ordentligt med hinanden. De taler om tingene på en fornuftig måde, og at de tør være uenige, mens andre er til stede, er et klart plus. Nogle af de interviewede chefer og ledere oplever imidlertid samarbejdet i direktionen som mindre konstruktivt. Dette baseres på konkrete observationer af samspillet i forskellige sammenhænge. De fleste af disse observationer er sket i 2010 og Flere har oplevet, at direktørerne var internt KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 13

14 uenige og havde vanskeligt ved at håndtere denne uenighed med respekt for hinanden. Flere af de interviewede har oplevelsen af, at der var flere fraktioner i direktionen, og at disse fraktioner arbejdede dårligt sammen. En af de interviewede sagde således: Der har tidligere været to hold i direktionen. Det ene hold ville arbejde mere værdibaseret og dialogbaseret, mens det andet hold i højere grad ville arbejde med styring og kontrol. En anden af de interviewede sagde: Det er tydeligt, at direktionen ikke fungerer som kollegium. Sommetider udstilles deres uenighed, og der er eksempler på, at en direktør undsiger andre direktører overfor baglandet. Flere af de interviewede chefer og ledere har oplevelsen af, at direktørerne i større forsamlinger ikke har udvist tilstrækkelig respekt for hinanden. Det er således oplevelsen, at i sammenhænge, hvor alle kommunens ledere har været samlet, har nogle direktører med deres kropssprog signaleret tydelig uenighed med andre direktører, mens disse talte. Der er også blevet nævnt et eksempel på, at der har været inviteret en ekstern oplægsholder til at tale om emnet decentralisering, og at denne oplægsholder blev undsagt fra en direktørs side med bemærkning om, at det bestemt ikke var vedkommende, der havde inviteret oplægsholderen. Nogle af de interviewede har peget på at i situationer i forbindelse med fremlæggelser, supplerer kommunaldirektøren fagdirektørernes indlæg. Dette er af nogle blevet oplevet, som kommunaldirektøren tager over i forhold til fagdirektørerne. Flere af de interviewede direktører har særligt fokus på samspillet mellem økonomidirektøren og fagdirektørerne. Der blev nævnt eksempler på, at det i direktionen har været uklart, hvilken rolle økonomidirektøren skulle indtage i forhold til fagdirektørerne. Dette blev ofte nævnt i sammenhæng med uklarhed omkring økonomifunktionens generelle rolle i forhold til fagforvaltningerne. Således sagde en af de interviewede: Det er uklart, om det er de enkelte fagdirektører, der bestemmer over egen økonomi, eller om det er økonomidirektøren. En enkelt har den oplevelse, at det har været økonomidirektørens rolle at sætte fagdirektørerne på plads, når de efter hans vurdering ikke opfører sig økonomisk ansvarligt. Ovenstående eksempler har blandt nogle af de interviewede betydet, at der i 2010 og 2011 har været et billede af en splittet direktion, som ikke talte med én stemme udadtil. Mange af de interviewede chefer og ledere oplever imidlertid, at der er sket en ændring over de seneste fem-seks måneder. Flere påpegede, at det er som om direktionen udadtil står mere sammen nu. Nogle nuancerede den betragtning ved at påpege, at der stadig kan være uenigheder i direktionen, KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 14

15 men at disse i højere grad håndteres internt. En af de interviewede sagde om emnet: Samarbejdet i direktionen har rykket rigtig meget det sidste halve år. Strategi og retning Som en del af analysen har der også i interviewene været spurgt ind til, hvorvidt direktionen er med til at lægge en strategi og sætte en tydelig retning for Ringsted Kommune. I forhold til dette spørgsmål påpegede mange af de interviewede, at man på et bestemt punkt fra direktionens side har sat en meget tydelig retning. Dette punkt er økonomistyringen, hvor det opleves, at det har været helt tydeligt meldt ud fra direktionen, at her skal budgetterne overholdes. Nogle af de interviewede påpegede, at dette står i kontrast til tidligere tiders lidt mindre stringente økonomistyring. En af de interviewede sagde: Der er helt klart lagt en strategi om at økonomien er vigtig nu. Der må ikke komme budgetoverskridelser. Der er mange af de interviewede, som oplever, at det stadig er uklart, hvad den mere overordnede strategi for Ringsted Kommune er, og at det dermed også er uklart, i hvilken retning organisationen indholdsmæssigt skal bevæge sig. Flere af de interviewede oplever, at direktionen ikke får tydeliggjort, hvad den overordnede strategi er. Det har efter fleres opfattelse den betydning, at direktionen i høj grad træffer nogle enkeltstående beslutni n- ger, som det er vanskeligt for den enkelte chef eller leder at sætte i sammenhæng med et tydeligt mål eller en tydelig strategi. Mange af de interviewede på institutionslederniveau oplever således, at der mangler sammenhængskraft imellem de strategiske lag af organisationen primært direktionen - og de operationelle lag i organisationen. Enkelte siger, at det formentlig kunne være med til at skabe et større engagement, hvis man på lederniveau tydeligere kunne se, hvordan det man gør i egen forvaltning og institution passer ind i den store strategi for kommunen. Det blev i denne sammenhæng udtrykt således af en af de interviewede: Direktionen har ikke magtet en fremadrettet strategi. Men det kan være, at det lykkes nu, hvor der er sat fokus på samarbejdet med cheferne. Enkelte af de interviewede har i interviewene givet udtryk for, at de synes det ville være relevant, hvis der blev iværksat en strategiproces fra direkt i- onens side. Flere af de interviewede kædede spørgsmålet om en strategisk retning sammen med den ledelsesstil, som benyttes (og som beskrives i kapitel 7 om ledelsesstil). En af de interviewede siger: Det er egentligt ok, at der udstikkes flere ordrer nu end tidligere, og at der sker en centralisering. Men KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 15

16 det ville være lettere at forstå den nye ledelsesstil, hvis der i højere grad var en vision og strategi for, hvad man vil på længere sigt med kommunen. En anden leder siger Vi kunne godt tænke os at vide, hvad det er vi arbejder hen imod, og hvilken rolle vi spiller i det. KLK har som en del af det skriftlige materiale fra kommunen modtaget referater fra 11 direktionsmøder. I referaterne fra direktionsmøderne er der primært tale om meget konkrete og specifikke punkter til behandling. De 11 referater fra direktionsmøderne bærer ikke præg af, at der på møderne i væsentligt omfang drøftes strategi, overordnede udviklingsopgaver eller overordnede temaer om ledelse. KLK har endvidere modtaget direktionens virksomhedsplan for Virksomhedsplanen har som formål at sikre, at byrådets vision og den strategiske planlægning omsættes til konkrete handlinger i organisationen. Virksomhedsplanen indeholder ikke i sig selv en egentlig strategi for, hvordan direktionen og organisationen vil arbejde med kommunens vision. Direktionen som koncernledelse Som beskrevet i kapitel 3 Analysens kontekst og KLK s bemærkninger til analysen er Ringsted Kommune organiseret efter forvaltningsprincippet. Dette indebærer i princippet, at fagdirektørernes fokus i overvejende grad er på udvikling og drift i den enkelte forvaltning, mens det er op til kommunaldirektør og økonomidirektør at sætte fokus på helheden i samarbejde med fagdirektørerne. I forbindelse med interviewene har det været drøftet, om direktionen i Ringsted Kommune på trods af organiseringen efter forvaltningsprincippet agerer som en koncerndirektion, der samlet set varetager den strategiske, tværgående styring af kommunen. Der er blandt de interviewede forskelligartede vurderinger af dette spørgsmål. Mange af de interviewede påpegede, at det at tænke tværgående og skabe synergi, er en stor udfordring, som man har arbejdet med længe i Ringsted Kommune uden at finde den helt gode løsning på det. Nogle af de interviewede oplever, at direktionen har en del fokus på at arbejde på tværs i kommunen og skabe fælles fodslag og synergier. Bl.a. er der iværksat nogle tværgående projekter, som flere af de interviewede oplever, bidrager til dette formål. Her blev det blandt andet nævnt, at arbejdet med landsbyråd foregår velkoordineret og på tværs af flere forvaltninger. De fleste af de interviewede oplever imidlertid, at direktionen langtfra er nået i mål mht. at få skabt en tværgående tænkning i organisationen. Man- KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 16

17 ge af de interviewede oplever, at fagdirektørernes fokus i langt højere grad er på de enkelte forvaltninger og de driftsmæssige forhold, som knytter sig til disse forvaltninger end på at tænke på tværs af hele kommunen. Dette betyder efter flere udsagn, at tænkning i kommunen i nogen grad er præget af faglige siloer frem for tværsektorielle synergier. En af de interviewede sagde: Vi er ikke specielt gode til at arbejde på tværs af kommunen, jeg synes heller ikke direktionen gør så meget for det, men jeg ved heller ikke om det er det, de er ansat til. Flere af de interviewede gjorde opmærksom på den historik, der er omkring det at opfatte kommunen som koncern. Det blev nævnt, at traditionen har været, at hver direktør er ansvarlig for sit eget fagområde, og at det har politikerne været meget godt tilfreds med. En af de interviewede sagde: Der har været en mulighed for at fremme søjletænkning. Man har varetaget sit eget område - og det gælder såvel det politiske som det administrative. Nogle af direktørerne har haft vanskeligt ved at slippe den gamle kultur. Der er imidlertid også nogle, som oplever, at der er sket et skift i holdningen. Nogle af de interviewede beskrev, at man fra direktionens side har været meget fokuseret på driften af de enkelte afdelinger i starten, men at man nu er blevet bedre til at tænke på den samlede styring af kommunen som koncern. Det blev dog også fremhævet i denne sammenhæng, at koncerntænkning ikke må gå ud over den enkelte fagdirektørs primære ansvar for sin egen gruppe af chefer. Spørgsmålet om koncerntænkningen blev af flere sat i forhold til den økonomistyring, som har været praktiseret. Det nævntes i denne sammenhæng, at der har været en oplevelse af, at nogle fagdirektører ikke tog tilstrækkeligt ansvar for den samlede økonomistyring, men havde mere fokus på egen forvaltning. Flere har denne i sammenhæng oplevet, at der har været nogle skarpe drøftelser i direktionen bl.a. om, hvornår forvaltningens bedste også var kommunens bedste. 5.2 Vurderinger Vurderinger Det er KLK s vurdering, at samarbejdet i direktionen er blevet bedre og udadtil fremstår som bedre i det seneste cirka halve år. Det er KLK s vurdering, at sammenspillet i direktionen i 2010 og 2011 indimellem har haft en karakter, som gav store dele af organisationen en opfattelse af intern splittelse og dårligt samarbejde om vigtige beslutninger. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 17

18 Det er KLK s vurdering, at alene opfattelsen af splittelse i sig selv har været medvirkende til, at nogle dele af organisationen har været i tvivl om, hvem fra direktionen man skulle lytte til. Det er KLK s vurdering, at økonomidirektørens rolle i forhold til fagdirekt ø- rerne mangler en tydelig afklaring. Det er KLK s vurdering, at denne rolleafklaring med fordel kan eksplicitere, hvordan man som direktør med overordnet ansvar for økonomistyringen i kommunen kan løfte denne opgave og samtidig respektere det styrings- og ledelsesrum, som de enkelte fagdirektører har. Herunder en afklaring af, om økonomidirektøren i spørgsmål af rent økonomisk karakter har beføjelse til at træffe beslutninger i forhold til de øvrige fagdirektørers områder. Det er KLK s vurdering, at denne rolleafklaring bør ske i et tæt samarbejde mellem kommunaldirektøren, økonomidirektøren og fagdirektørerne, og at en sådan rolleafklaring vil kunne bidrage positivt til det generelle samspil og samarbejde i direktionen. Det er KLK s vurdering, at det ikke er lykkedes direktionen at skabe og formidle en tydelig strategi for implementeringen af visionerne for Ringsted Kommune. Det er i forlængelse heraf KLK s vurdering, at forståelsen og oplevelsen af en fælles retning i organisationen i Ringsted Kommune kan bedres mærkbart ved udarbejdelsen af en sådan strategi. Det er endvidere KLK s vurdering, at såfremt en sådan strategi udarbejdes og formidles til den øvrige del af organisationen, vil direktionen med fordel kunne koble konkrete direktionsbeslutninger til denne strategi og herved skabe en øget forståelse og opbakning til direktionens beslutninger i organisationen og derved en øget sammenhængskraft i organisationen. Det er KLK s vurdering, at direktionen i Ringsted Kommune i højere grad fungerer som en traditionel direktørgruppe med fokus på fagdirektørrollen end som en koncerndirektion. Det er KLK s vurdering, at dette reducerer opnåelse af synergier på tværs af forvaltningerne. Disse synergier kan eksempelvis være økonomiske eller udviklingsmæssige gevinster ved at arbejde tværgående, men der kan også være tale om faglige synergier på temaer, som går på tværs af forvaltningsopdelingen. Det er imidlertid også KLK s vurdering, at denne problemstilling i nogen grad er koblet til Ringsted Kommunes bevidste valg om at have en traditionel organisering med fagforvaltninger. Det er endvidere KLK s erfaring, at mange kommuner i Danmark i lighed med Ringsted Kommune er udfordret på at finde balancen mellem tydeligt sektorfagligt ansvar hos den enkelte direktør og et tværg å- ende fokus i direktionen. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 18

19 6. Kommunikation 6.1 Beskrivelse af kommunikation Indhold og omfang af kommunikation Mange af de interviewede har peget på, at god og dækkende kommunikation fra topledelsen er væsentlig både i relation til det rent faglige og dermed deres muligheder for at udføre arbejdet bedst muligt og i relation til det at opleve et godt arbejdsmiljø. Mange af de interviewede har imidlertid tilkendegivet, at de ikke oplever, at kommunikationen fra direktionen er tilstrækkelig til at dække deres behov for information. Dette opleves ikke mindst i forbindelse med forandringsprocesser. I forbindelse med nogle af de beslutninger, der opleves som en øget centralisering, fx fælles indkøb og etablering af Ejendomscenter, accepteres den ledelsesmæssige beslutning, men den manglende kommunikation herom skaber frustration. Mange af de interviewede tilkendegiver således, at de anerkender de ledelsesmæssige beslutninger, der træffes, men den manglende eller manglefulde kommunikation medfører usikkerhed om den overordnede linje, og hvad der egentlig er gældende. Der savnes således en klar kommunikationsstrategi. Flere af de interviewede har således tilkendegivet, at de oplever, at centrale beslutninger ikke kommer ud i organisationen. Det opleves også, at den manglende information fra direktionen om bl.a. hvorfor ledelsen træffer de beslutninger, som de gør, er med til at reducere engagement og mindske ejerskabet. En chef siger således: Der er mange tiltag, som kommer oppefra. Forståelsen for, hvad det er, kan halte. Kommunikationen om, hvorfor vi skal gøre det, kan glippe, og så bliver det til en pligtsag. Det er blevet fortalt, at den manglende information også skaber usikkerhed om, hvor kommunen er på vej hen eller usikkerhed om, hvad der egentlig er gældende retningslinjer og regler. Det er således blevet fortalt forskelligt om, hvad man må, og hvad man ikke må. Et eksempel herpå er spørgsmålet om afskedigelseskompetence. Det har hidtil været oplevelsen, at afskedigelseskompetencen var decentraliseret til lederne, men med tvungen høring af personaleafdelingen. På et kursus for nylig for institutionsledere oplyser HR imidlertid ifølge flere af de interviewede, at kompetencen til afskedigelse ligger hos HR, hvilket en leder i interviewet kommenterer således: Og det undrede vi os jo så over, at vi ikke havde fået af vide. Og det kunne de jo godt se. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 19

20 Oplevelse af ikke at vide, hvor kommunen er på vej hen, illustreres af følgende citat: Jeg har ikke rigtig fået en fornemmelse af, hvad vej vinden blæser. Vi står lidt på dybt vand. Problemerne med den manglende interne kommunikation er erkendt af to p- ledelsen, og det er således oplyst, at der nu ansættes en medarbejder med særlig fokus på at få forbedret den interne kommunikation. Kommunikationsformer Direktionens nuværende kommunikationskanaler kan rubriceres i følgende kategorier: Referater fra direktionsmøder Mails fra direktionen Information via linjen, dvs. information via egen direktør eller chef Portalen. Referaterne fra direktionsmøderne opleves af de interviewede generelt som utilstrækkelige i deres informationsindhold. KLK har gennemgået elleve referater fra 2011, et fra hver måned bortset fra juli måned. De fleste sager er relativt kortfattet beskrevet og med kortfattede beslutninger. Eksempler på sager, der ofte optræder på direktionsmøderne, og hvor der reelt ikke kan læses noget ud af referaterne, er To do listen, Sager på vej og Presserulle, hvor referatet blot hedder: Blev gennemgået. Dog optræder der på møderne enkelte sager som regel af mere teknisk og konkret karakter, der er beskrevet som egentlige sager på vej til politisk behandling. Som eksempel på en sådan mere teknisk betonet sag kan nævnes en sag på mødet den om sikkerhed på PDA mobiltelefoner. Flere af de interviewede savner en generel information fra direktion eller kommunaldirektør om rigets tilstand fx i form af et nyhedsbrev. Der har tidligere eksisteret et medarbejderblad, men det blev lukket, da den nye direktion trådte til. I almindelighed opleves informationen via linjen (dvs. via nærmeste leder) om de mere fagspecifikke sager som tilfredsstillende. De fleste omtaler dialogen med deres direktør eller chef som god. Et citat illustrerer dette: Der kommer ikke meget fra direktionen. Man kan følge med på portalen, men man får mest ud af at spørge den enkelte direktør. Enkelte tilkendegav under interviewene manglende tilfredshed med den information, som man får på ledermøder mv. En medarbejder siger således: Jeg oplever også lukkethed omkring ledelsen. Vi får jo ikke af vide, hvad der sker efter le- KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 20

21 dermøderne i forvaltningen. Og folk snakker rigtig meget, hvis vi ingen information får. Som det er fremgået af ovenstående, oplever mange en mangel på kommunikation, ikke mindst i form af bedre skriftlig information. Det har ført til, at mange oplever, at de må læse om centrale nyheder i Dagbladet, hvilket opleves utilfredsstillende. En af de interviewede har således ironisk omtalt Dagbladet som Ringsted Kommunes personaleblad. Og det er blevet fortalt, at nogle medarbejdere i en forvaltning har foreslået, at medarbejderne fik en elektronisk udgave af Dagbladet, så de kan følge med i, hvad der foregår i Ringsted Kommune, også selvom de ikke bor i Ringsted og holder Dagbladet. Oplevelsen af den manglende kommunikation og de manglende kommunikationsformer kan illustreres af følgende citat: Der er en mund til mund kommunikationsvej ned gennem organisationen og en skriftlig kommunikation, der er ikke eksisterende. 6.2 Vurderinger Vurderinger Det er KLK s vurdering, at den generelle information fra topledelsen i Ringsted Kommune er utilstrækkelig i forhold til at skabe engagement og ejerskab til de forandringsprocesser, som direktionen har iværksat med hensyn til opstramning af økonomistyringen og de administrative processer. Det er således vurderingen, at kommunikationen i for høj grad er overladt til kommunikation via linjen, hvilket indebærer en risiko for, at den ikke formidles ensartet og stringent ned gennem organisationen, ligesom det ind e- bærer, at organisationen ikke oplever en fælles udmelding fra direktionen. Det er derfor KLK s vurdering, at der er behov for at optimere den generelle information fra topledelsen om, hvor kommunen er på vej hen, hvilke beslutninger, som der er truffet i denne relation, og hvilke problemstillinger der vil blive taget op i den kommende tid. Det også vurderingen, at topledelsen har erkendt problemstillingen og er indstillet på at få forbedret den interne kommunikation. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 21

22 7. Ledelsesstil 7. 1 Beskrivelse af ledelsesstil Tydelighed i ledelse Det er en generel opfattelse, at der med den nye direktion er kommet en tydeligere og mere konsistent ledelse, hvilket der er udbredt tilfredshed med. Det opleves fx, at der er færre retningsskift end tidligere, hvor man kunne more sig med at stille hinanden spørgsmålet om, hvad ugens direktionsmøde mon ville have af konsekvens for, hvilken vej man skulle gå fremover. Som eksempel på den mere konsekvente ledelsesstil har flere i interviewene fremhævet, at direktionen har fulgt op på trivselsundersøgelsen, der viste, at mange medarbejdere (ca. 47 % i 2010 og 36 % i 2011) ikke har deltaget i en TUS inden for det sidste år. Her blev der fra direktionens side stillet krav til chefer og ledere om at få afholdt TUS efter de gældende regler. Et andet eksempel er annulleringen af ledelsesudviklingsprojektet Urbanus, som den tidligere direktion havde iværksat, og som den nye direktion ret kort tid efter sin tiltrædelse annullerede, da den vurderede, at projektet ikke var det rigtige for Ringsted Kommune og ikke havde nogen bred opbakning. Det er en konsekvens i ledelsen, som de fleste af de interviewede er godt tilfredse med. Den mere konsekvente og tydelige ledelsesstil får dog også nogle til at føle, at en del ting på forhånd er fastlagt, og at det er blevet sværere at gøre sin indflydelse gældende. Som det er fremgået af kapitel 6 om kommunikation er der dog en udbredt opfattelse af, at der mangler udmelding om, hvad der er direktionens linje, og at denne manglende udmelding er med til at reducere tydeligheden i ledelsen. Centralisering contra decentralisering Det er en generel oplevelse, at der siden den nye direktion tiltrådte, er sket en bevægelse i retning mod mere centralisering. Der nævnes en række opgaver: indkøb, ejendomscenter, personaleadministration, herunder retten til at afskedige og belønne medarbejdere for en ekstra indsats. Der er hos mange af de interviewede en forståelse for og accept af, at en ny direktion træffer beslutninger om en ny styringsform, men det opleves, at det sker, uden at der er truffet en egentlig overordnet strategisk beslutning herom. Der er blandt de interviewede uklarhed over, hvad der politisk er truffet beslutninger om vedr. centralisering. Det opleves således, at cen- KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 22

23 traliseringen kommer drypvis via konkrete beslutninger og tiltag, og at det sker uden dialog og kommunikation. Det opleves samtidig, at den manglende dialog omkring centraliseringsprocessen medfører en dårlig og uhensigtsmæssig implementering af de konkrete tiltag. En chef udtrykker det således: Der er mange gode og nødvendige intentioner omkring centraliseringen, men der er for dårlig eksekvering. Det gælder både i forhold til kommunikationen, forberedelsen og udformning. Det opleves som nævnt oven for, at den manglende kommunikation og dialog omkring de enkelte tiltag medfører en uhensigtsmæssig implementering af de nye tiltag. De to eksempler, der hyppigst er blevet nævnt i interviewene, er den nye indkøbsordning og etablering af Ejendomscentret: Efter politisk ønske blev der i 2011 etableret et ejendomscenter, hvor budgetter og kompetencer vedrørende ejendommenes klimaskærm er samlet. Endvidere er skolernes pedeller nu samlet under Ejendomscentret. Det opleves ikke, at der blandt de interviewede er modstand mod selve ideen om et Ejendomscenter, men der er udbredt utilfredshed med den måde, det blev implementeret på. Budgetterne blev reduceret midt i budgetåret med en oplevelse af stor usikkerhed til følge. Og samtidig føler man ikke, at man har fået dækning for de beløb, der er trukket, som dette citat illustrerer: Vi starter med at blive trukket i vores budget og i vores pedeltimer og får så af vide, at nu kan man ikke det, og nu kan man ikke det. Jeg er blevet trukket fem timer om ugen til en pedel, men har ikke fået tilsvarende i bistand fra pedelkorpset. Tilsvarende oplever en decentral leder, at han nu også har en opgave med at stille stole op til møder og andre arrangementer, fordi der ikke er pedelbistand til rådighed, hvilket ikke har været kommunikeret ud på forhånd eller været dialog omkring. Også eksterne brugere af fx skolerne oplever, at det nu er blevet vanskeligere at lave fleksible løsninger med pedelkorpset i forhold til tidligere, hvor der kunne aftales separat i forhold til den enkelte skole og den enkelte pedel. Implementeringen af indkøbsaftalen opleves tilsvarende som meget rigid. Det opleves, at der kan købes billigere ind på en række områder lokalt, og at der ikke har været en dialog om denne problemstilling. Ordrer contra dialog Der er mange af de interviewede, der giver udtryk for, at topledelsen er præget af åbenhed, lydhørhed og dialog. Der er således flere, der tilkendegiver en ledelseskultur med stor åbenhed og et stort råderum fra direktionens side. Der er dog også en hel del, der oplever, at den mere stringente ledelsesstil også som konsekvens har haft, at der i højere grad end tidligere har ind- KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 23

24 fundet sig en ledelsesstil, der til tider er baseret på ordrer frem for dialog. En chef får fx at vide, at vedkommende ikke skal mene noget om en konkret sag. Det opleves som gammeldags ledelse. Det er blevet udtrykt således: De levner ikke plads til dialog. De stikker aldrig fingeren i jorden. Vi bliver let opfattet som nogle brokkehoveder. Når vi siger, at noget ikke fungerer, stopper dialogen. Der er således hos nogle en opfattelse af, at den nuværende ledelse ikke i tilstrækkelig grad lytter til chefer, ledere og medarbejdere, inden der træffes afgørelser. Et citat illustrerer denne opfattelse: Jeg oplever nu, at man bare skal rette ind. Og det reagerer jeg på som menneske. Den personlige kommunikation, herunder håndtering af kritik Den personlige kommunikation er den kommunikation, der finder sted direkte mellem to personer. Der er mange, der er meget glade for kontakten og dialogen med kommunaldirektøren. I tilfælde, hvor en chef har brug for rådgivning og vejledning, opleves det af mange, at kommunaldirektøren er lydhør og parat til at hjælpe. Som en af cheferne udtrykte det: Jeg måtte ringe til kommunaldirektøren en aften, og han var der med det samme. Jeg måtte tage kontakt til ham for at sige, at det her må ændres, og han har hjulpet mig meget. Jeg har ikke oplevet de krige, der står i avisen. Jeg har ikke stået for skud. En leder udtrykker det på denne måde: De gange, jeg har haft nogle svære sager, har jeg mødt en utrolig tillid og er blevet hjulpet på en behagelig måde. Og som et tredje eksempel på positive kommunikative relationer dette citat fra en af cheferne: Jeg har aldrig oplevet, at kommunaldirektøren ikke ville have en dialog omkring en sag, og det er faktisk en utrolig positiv ændring. Man kan adressere en problemstilling uden at den bliver glemt. Der er imidlertid en del af de interviewede, der peger på, at der i dele af organisationen i enkelte tilfælde er en meget hård tone i kommunikationen - især i situationer, hvor der er rejst kritik af ledelsen. Det drejer sig især om kommunaldirektørens og økonomidirektørens kommunikation, og de opleves til tider at have en konfronterende ledelsesstil. Der er flere, der rejser kritik at økonomidirektørens måde at kommunikere på. Den virker på en del som unødig kontant og levner efter deres opfattelse ikke megen plads til dialog. En af de interviewede udtrykker sin kritik således: Jeg har et godt samarbejde med økonomidirektøren. Overordnet sætter han økonomien meget højt. Og det får ham til virke meget firkantet og unuanceret, og han kan let komme til at tromle hen over det hele. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 24

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER

Den Gode Dialog. - Kommuneundersøgelse. Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER Den Gode Dialog - Kommuneundersøgelse Kommune D UDARBEJDET AF: JENS GULDAGER DenGodeDialog Kommuneundersøgelse Udgiver Styrelsen for Social Service Skibhusvej 42, 3. 5000 Odense Tlf. 6548 4000 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Udvikling af medarbejdere og organisation. Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen

Udvikling af medarbejdere og organisation. Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen Udvikling af medarbejdere og organisation Evaluering af Socialfondsprojekt - 3F Roskildeegnen Jannie Aasted Kubix Marie Stampe Lysgaard Mette Semey November 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Evaluering Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Projektnummer Projektperiode 1.1.07 31.1.08 Projektbeskrivelse Projektets formål og mål Projektets

Læs mere

Professionalisering af ledelse; effekter og spor

Professionalisering af ledelse; effekter og spor R A P P O R T 2 0 1 1 Professionalisering af ledelse; effekter og spor En undersøgelse af Ringsted kommunes lederudviklingsprojekt Udarbejdet af: Elvi Weinreich, Mette Stæhr og Peter Nygaard Mikkelsen

Læs mere

Kommunikation mellem kommune og landbrug

Kommunikation mellem kommune og landbrug institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Kommunikation mellem kommune og landbrug Hvordan går det? Lone Søderkvist Kristensen IGN Rapport Januar 2014 Titel Kommunikation mellem

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Forandring og forankring

Forandring og forankring Forandring og forankring Evaluering af projekter om psykisk arbejdsmiljø med støtte fra Udviklings- og Omstillingsfonden Udarbejdet for Statens Center for Kompetenceog Kvalitetsudvikling NFA Kubix Marts

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Indledning. Kommunen. 3 Mere uddybede tematiske beskrivelser og komparative analyser foretages i Pedersen & Rennison Politik, strategi

Indledning. Kommunen. 3 Mere uddybede tematiske beskrivelser og komparative analyser foretages i Pedersen & Rennison Politik, strategi Indledning I dette paper præsenteres et eksempel på en case-analyse af en dansk kommune i forbindelse med implementeringen af et nyt lønsystem den såkaldte Ny løn, der indtog det offentlige arbejdsmarked

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011

RAPPORT. Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 RAPPORT Forløb med virkningsevaluering i Den Åbne Dør Frelsens Hærs Kvindekrisecenter 2010-2011 Hun har vist, hun er der. Giver et kram. Bekymrer sig. Viser omsorg hvis ikke man vil hjælpe mig af hjertet,

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skoleledelse i folkeskolen

Skoleledelse i folkeskolen Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af Perception Research Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af Perception Research Skoleledelse i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere