statens naturhistoriske museum københavns universitet Strategiplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statens naturhistoriske museum københavns universitet Strategiplan 2014-2016"

Transkript

1 statens naturhistoriske museum københavns universitet Strategiplan

2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Om Statens Naturhistoriske Museum... 2 Udfordringer de kommende år... 5 Organisationsudvikling... 6 Værdiskabende uddannelser i vækst Excellent forskning Styrket samspil med omverdenen Infrastruktur Dialog og kommunikation II Statens Naturhistoriske Museum

3 Forord Statens Naturhistoriske Museum er under forandring. Fra at være fire mindre universitetsmuseer er museet nu et samlet nationalt hovedmuseum for naturhistorie med en stærk forankring i Københavns Universitet og en placering midt i Danmarks hovedstad. Museet er et universitetsmuseum i verdensklasse, hvor ansatte producerer excellent forskning, og hvor Danmarks nationale og en af verdens vigtigste naturhistoriske samlinger opbevares. Den kommende femårsperiode bliver afgørende for museets udvikling, idet museet skal samles fysisk i nyt og gammelt byggeri i og omkring Botanisk Have. Finansieringen af nybyggeri og ombygning, fjernmagasiner, udstillinger mv. skal tilvejebringes, og samlinger skal forberedes til flytning, byggeorganisationen skal etableres og det nye museum skal bygges. Parallelt hermed skal alle museets mangeartede forsknings-, formidlings-, undervisnings-, samlings-, driftsog administrationsopgaver udvikles og drives. Det får den betydning for museets ansatte, at al fremdrift vil være rettet mod det nye museum. Den altoverskyggende udfordring og opgave i de kommende år vil være at gøre os klar til at åbne dørene for publikum og forskere i med en aktiv og udadvendt formidling, der kommunikerer forskningen bredt ud. Vi skal fortsat styrke vores forskning og samtidig sikre sammenhængen med Statens Naturhistoriske Museums samlinger, undervisning og formidling. Nærværende strategi tager udgangspunkt i Strategisk plan for Statens Naturhistoriske Museum, i Københavns Universitets Strategi 2016 og i SCIENCE 2016-strategien. Statens Naturhistoriske Museums strategi har til formål at beskrive museets arbejdsfelter og lægge sporene ud og sætte pejlemærker op for de kommende års indsats på alle områder. Strategien med tilhørende handlingsplan er tænkt som en vejviser, som medarbejderen med jævne mellemrum kan konsultere for at sikre, at vi er på vej mod de høje mål, vi alle har for Statens Naturhistoriske Museum. København, august 2014 Morten Meldgaard Direktør Som universitetsmuseum er forskningen museets motor, og Statens Naturhistoriske Museum har haft succes med at styrke den, bl.a. ved at tiltrække fire grundforskningscentre. Statens Naturhistoriske Museum har et attraktivt forskningsmiljø, der tager udgangspunkt i museets samlinger. Samlingerne udgør en enestående forskningsinfrastruktur og er tæt forbundet Strategiplan

4 Om Statens Naturhistoriske Museum Statens Naturhistoriske Museum er organiseret som et institut under Københavns Universitet. Museet blev dannet i 2004 i forbindelse med den organisatoriske sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have. Statens Naturhistoriske Museums kernevirksomhed er forskning, uddannelse, formidling og bevaring af de naturhistoriske samlinger. Mission Museet skal indsamle, udforske og udbrede viden om fortidens, nutidens og fremtidens natur til glæde for mennesker og til gavn for natur og samfund. Museet skal have en medarbejderstab, der gennem professionalisme, respekt og gensidig forståelse for hinanden kan drive vore faglige mål og missioner. Vision Museets vision er at være anerkendt som et af de museer, som indenfor forskning, samling og formidling leverer det bedste videnskabelige grundlag for at løse de klimatiske og biologiske, nationale og globale udfordringer, som vi står overfor. Værdier Museets værdier blev fastlagt i forbindelse med udviklingen af Strategisk Plan , og Statens Naturhistoriske Museums Scientific Advisory Board fremhævede i forbindelse med sin rapportfremlæggelse i 2012 de valgte værdier som stærke og velvalgte. Fakultetets værdier, som de kommer til udtryk i strategien SCIENCE 2016, gælder også for Statens Naturhistoriske Museum, og der er på den baggrund sket enkelte justeringer i forhold til museets 2010-værdier. Gavmildhed. Museet skal være et fristed for gæsteforskere og publikum. Museet skal være favnende og give plads til fordybelse. Det skal være stedet, hvor man kan åbne sanserne og lukke naturens skønhed og forunderlighed ind. Medarbejdere og studerende skal opleve museet som et åbent og imødekommende sted at arbejde og studere. Et sted med frihed til forskning, fordybelse og forundring. Autenticitet. Museet opbevarer nationens skatkammer af naturhistoriske genstande. Museets samlinger anvendes som en væsentlig ressource i museets forskning, undervisning og formidling. Det er herfra forskerne får deres arbejdsmateriale, og her der gøres opdagelser. Det er her forskernes optegnelser og bøger gemmes. Det er her nye genstande fra forskernes arbejde og indsamlinger i naturen rundt om i verden registreres og opbevares. Publikum skal møde de originale, forskningsrelaterede genstande i udstillingerne. 2 Statens Naturhistoriske Museum

5 Troværdighed. På museet kan man finde den nyeste viden om naturens mangfoldighed. Det er her, man kan søge viden og svar på spørgsmål om naturhistorien, og det er her, man kan stille spørgsmål til forskerne, som er specialister på deres fagområde. Det er her, man kan studere de autoritative kilder til forståelse af naturens verden. Originalitet. Museet skal overraske og inspirere. Det er her, originale ideer om naturens sammenhænge opstår og trives, og hvor tværfaglighed, nationale og internationale kontakter opstår. Det er her, nysgerrigheden trives, og ny viden og indsigt opnås for børn og voksne, professionelle og amatører. Ekspertise. Museets medarbejdere er højt kvalificerede og har specialiseret viden inden for de mange fagområder, som museet rummer. Museet er præget af stor kreativitet og originalitet og skal være en arbejdsplads, hvor dette respekteres, udnyttes og videreudvikles i det daglige arbejde, og hvor der er udstrakt frihed under ansvar. Ansvarlighed. Som hovedmuseum for naturhistorie har Statens Naturhistoriske Museum ansvar for bevarelse og forvaltning af den danske stats naturhistoriske samlinger og skal sikre, at disse danner grundlag for forskning og formidling. Dette ansvar varetages via bedst mulige opbevaringsforhold sammenholdt med bedst mulig samlingsforvaltning og en medarbejderstab med indgående kendskab til samlingernes forsknings- og udstillingspotentiale. Internationalisering. Museet er en del af en international verden. Forståelsen og bevarelsen af Jordens biodiversitet er en global udfordring, der kræver internationalt perspektiv og samarbejde. Museets forskning er internationalt anerkendt. Museet publicerer internationalt og rekrutterer stadig flere internationale topforskere på alle niveauer. Undervisningen på kandidatog ph.d.-niveau foregår hovedsageligt på engelsk. Bæredygtighed. Naturen er under forandring på grund af klimatiske ændringer og på grund af menneskets forbrug af ressourcer. En af museets fornemste opgaver er at formidle budskabet om bæredygtig udvikling, og museet bør ligge forrest i bestræbelserne på at fremme bæredygtighed og på at bevare mangfoldigheden på Jorden. Dette samfundsansvar udvikles bl.a. gennem et tæt samarbejde med myndigheder og erhvervsliv. Strategiplan

6 4 Statens Naturhistoriske Museum

7 Udfordringer de kommende år I de kommende år bliver den altoverskyggende udfordring at etablere et nyt naturhistorisk museum ved Botanisk Have i København. Der er dog mange andre væsentlige opgaver, der også skal løftes. De vigtigste udfordringer i de kommende år er: 1. Opbygning af et nyt museum omkring Botanisk Have, herunder: a. Koordinering og styring af byggeri i forhold til Statens Naturhistoriske Museums behov b. Produktion af udstillinger, skole- og publikumsfaciliteter til det nye museum c. Databaseregistrering og flytning af samlingerne til det nye museum og til fjernmagasiner d. Sikre en gennemarbejdet og tilstrækkelig kommunikation i såvel projekterings- som byggefasen 2. Opfølgning på Udredning om bevaring af kulturarven, herunder etablering af en bevaringsenhed og en sikringsorganisation 3. Etablering af en organisation til vedligeholdelse og drift af museets bygninger og faciliteter 4. Etablering af en organisation til vedligeholdelse af museets udstillinger 5. Vedligeholdelse af forskningsinfrastruktur på højeste niveau 6. Fortsat udvikling af en tematisk og tværfaglig tilgang til forskning og undervisning 7. Fortsat udvikling af en tværfaglig samlingsorganisation 8. Øget strategisk samarbejde nationalt og internationalt 9. Udvikling af erhvervs- og myndighedsrettede aktiviteter 10. Udvikling af publikumstilbud til brug i det nye museum 11. Udvikling af kommercielle aktiviteter og en kommerciel profil 12. Udvikling af fælles identitet og kultur for alle medarbejdere og ejerskab for Statens Naturhistoriske Museum som ét museum 13. Udvikle museets identitet inden for Københavns Universitet 14. Øge synlighed af og tilgængelighed til Statens Naturhistoriske Museums uddannelsesmuligheder for universitetsstuderende 15. Sikre og udbygge vores fysiske samlinger i tidssvarende og tilgængelige magasiner 16. Udnytte potentialet i den stigende internationalisering i en global verden af museets forskning og forskere Strategiplan

8 Organisationsudvikling Antallet af medarbejdere på museet er vokset hvert år de sidste syv år, og i 2014 nåede det samlede antal årsværk op på 281. Målet er, at hver eneste medarbejder hver dag bidrager til Statens Naturhistoriske Museum og er glade for deres arbejde. Ny organisation Statens Naturhistoriske Museum vokser kraftigt i disse år. Det stiller store krav til, hvordan vi indretter os og imødegår udfordringen om at forene øget differentiering med en fortsat stærk sammenhængskraft. Samtidig er der et generationsskifte i gang blandt især de videnskabelige medarbejdere og på samlingsområdet både ved øget tilgang af yngre medarbejdere med kortere museal erfaring og ved afgang af medarbejdere, som har været på museet i mange år. Direktion Administration og service Kommunikation Bygningsudvikling Disse store medarbejderforandringer nødvendiggør et særligt fokus på værdiskabende samarbejde for at sikre vidensoverførsel og et attraktivt arbejdsmiljø. Der skal samtidig sættes fokus på at tiltrække kvindelige forskere for at sikre en bredt funderet medarbejderskare. Forskning Uddannelse Samlingsafdeling Udstillingsafdeling Formidlingsafdeling Botanisk Have Den voksende medarbejderskare udgør desuden en udfordring for den interne kommunikation, da informationer har sværere ved at flyde rundt i en større og mere uensartet organisation. Der ligger et særligt ansvar på ledelsen for at sikre medinddragelse og en høj grad af dialog, som er et grundvilkår for tillid mellem de mange medarbejdere og ledelsen. Der er samtidig en hel række initiativer i gang på museet, og flere kommer til med den voksende medarbejderstab. Det skal være et grundvilkår for Statens Naturhistoriske Museum, at der skabes sammenhæng og samarbejde på tværs af museets GeoGenetik Evolutionary Genomics Geobiologi og Mineraler Jord- og Planetforskning Interaktion mellem Liv og Miljø Biosystematik Biodiversitet 6 Statens Naturhistoriske Museum

9 mange forskellige sektioner og afdelinger samt de mange tværgående initiativer, som museet rummer. Sammentænkning af aktiviteter, faciliteter og infrastrukturer kan give stimulerende synergi, der kaster nye initiativer af sig. For at understøtte denne udvikling vil museet sikre en fagligt kompetent administration med fokus på kompetenceudvikling inden for organisationen. Museets ledelse og administration skal være i dialog om forventninger og vilkår til og for administrationen. Dermed kan administrationen bidrage til at løse de udfordringer, museet står overfor, herunder skabe øget effektivitet i takt med at museets kapacitet forøges. Statens Naturhistoriske Museum vil afsætte de nødvendige ressourcer til udviklingen af administrationen samtidig med øget effektivisering, så der skabes et fornuftigt proportionalitetsforhold mellem ressourcer og ydelser. Statens Naturhistoriske Museums største opgave i de kommende år bliver at gøre sig klar til at indtage det nye museum samt sikre en vedvarende positiv udvikling i organisationen, så den kan følge med den fremgang, der opleves. Andre institutioner af Statens Naturhistoriske Museums størrelse har en intern organisation, der kan håndtere sådanne udviklinger og krav i forhold til personale og organisation. Statens Naturhistoriske Museum skal have fokus på at udvikle en sådan tidssvarende organisation, der kan håndtere og forestå kompetenceudvikling af såvel personer som organisation, herunder bidrage til effektive processer og forandringsledelse, så vi internt rustes til at løse fremtidens udviklingsopgaver samt understøtte ledelsen. Organisationen udvikles med ét ben i Kommunikationsafdelingen og ét ben i HR-sektionen. Anderledes institution med klar identitet Statens Naturhistoriske Museum har en særlig udfordring i forhold til de rammer, som Københavns Universitet fastlægger, fordi vi som institution har flere opgaver end de andre institutter på både SCIENCE og Københavns Universitet, herunder nationale forpligtelser i forbindelse med de videnskabelige samlinger. Med udviklingen af museet og museumsbyggeriet er det blevet stadigt vigtigere, at Statens Naturhistoriske Museum som organisation formår at etablere og udvikle en finansiel strategi, som kan gøre det muligt at tiltrække og fastholde en excellent forskerstab, fortsætte udbygning og forædling Vi vil Fastholde et stærkt engagement gennem medinddragelse og dialog Sikre en velfungerende ledelse, en kompetent administration og en klar uddelegering af ansvar Skabe et stærkt fællesskab og et attraktivt arbejdsmiljø via faglige og sociale aktiviteter Etablere infrastrukturer til understøttelse af forskning, formidling, samlingsvirksomhed og uddannelse Have fokus på systematisk kompetenceudvikling fagligt og personligt for alle medarbejdergrupper Understøtte et stærkt samarbejde og udnyttelse af de samlede ressourcer Udarbejde klare stillingsbeskrivelser og sektionsfunktionsbeskrivelser Have fokus på en anerkendende tilgang Etablere en fagligt kyndig og dedikeret sikringsorganisation Skabe de bedst mulige ydre rammer for Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet Strategiplan

10 8 Statens Naturhistoriske Museum

11 af de naturvidenskabelige samlinger i verdensklasse, skærpe udbuddet af museale formidlings- og undervisningsaktiviteter og forestå en kommerciel virksomhed uden at miste fokus og troværdighed på nogen af områderne. Udviklingen af Statens Naturhistoriske Museum og tiltrækningen af dygtige forskere har desuden betydet, at der i dag indgår et stigende antal grundforskningscentre på museet. Det er målet som minimum at fastholde antallet af grundforskningscentre på det nuværende niveau. En væsentlig udfordring forbundet med denne udvikling er at få centrenes medarbejdere og deres forskning integreret med museets øvrige organisation og aktiviteter. Det er afgørende for udviklingen af en fælles og klar identitet, at alle ansatte deltager i museets grundopgaver. Museets ledelse sigter derfor på at skabe en virksomhedskultur og opbygge en medarbejderstab, der kan løse opgaver bredt på museet, hvilket vil skabe fundamentet for en fælles identitet og holdånd og samtidig bidrage til at løse den udfordring, det er at være en anderledes og forskelligartet institution. Ydre organisatoriske rammer En udfordring for Statens Naturhistoriske Museum er de ydre organisatoriske rammer. For at skabe rum til at udvikle museet som både hovedmuseum for naturhistorie og universitetsinstitut skal der sikres en konstruktiv dialog med fakultetet og Københavns Universitets øverste ledelse og med uddannelsesministeriet. Det skal skabe en bedre forståelse for de særlige vilkår, museet har, hvor vi som en del af hverdagen skal leve op til universitetsloven og museumsloven, og som adskiller Statens Naturhistoriske Museum fra såvel andre museer som andre universitetsinstitutter. Tilsvarende er en konstruktiv og effektiv dialog med såvel Kulturministeriet som Uddannelses- og Forskningsministeriet afgørende for museets udvikling. En kompetent og fremsynet museumsledelse skal skabe forudsætningerne for en fornuftig og strategisk velfunderet udvikling af Statens Naturhistoriske Museum som organisation og sørge for, at den enkelte medarbejder har klare rammer for sit arbejde. En del af den ledelsesmæssige udfordring er også at etablere og formidle en klar og anerkendt fordeling af ansvar og beslutningskompetencer i organisationen. Statens Naturhistoriske Museum yder et særligt bidrag til fakultetet, fordi museet hver dag er i direkte dialog med omverdenen via både forskning og formidling samtidig med, at der her er en unik ekspertise inden for formidling, udstilling og undervisning. I kraft af sin meget udadvendte rolle er museet spydspids i f.eks. rekruttering, interesseskabelse og forskningsformidling ikke blot inden for de naturhistoriske områder, men på tværs af universitetets og fakultetets fagområder. Sikring og beredskab Statens Naturhistoriske Museum har store og vigtige fysiske samlinger i sine magasiner samlinger som kontinuerligt øges. Hertil kommer en lang række IT-baserede forskningsoplysninger og fredede bygninger, som museet også har ansvar for. Et museum af Statens Naturhistoriske Museums størrelse og kapacitet skal have en dedikeret sikringsorganisation. Museet skal i de kommende år have fokus på udviklingen af en sikringsorganisation, der kan håndtere forebyggelse, katastrofehåndtering og genopretning. Dette bliver ikke mindre vigtigt af, at det nye museum forventes at kunne leve op til moderne standarder for sikring. Statens Naturhistoriske Museum bør ligeledes leve op til Kulturministeriets krav til sikring og værdiredning. Strategiplan

12 Værdiskabende uddannelser i vækst Statens Naturhistoriske Museum vil være med til at skabe interesse for naturvidenskab og give indsigt i naturvidenskabelig forskning. Som hovedmuseum for naturhistorie i Danmark har Statens Naturhistoriske Museum en særlig position på området og kan med sine ekspertiseområder tilbyde undervisning på højt fagligt niveau. Museet har potentialet til at skabe og levere undervisning inden for områder, hvor andre danske universitetsinstitutter ikke har ekspertise. De særlige fagmiljøer på museet skal danne baggrund for kurser udbudt af museets forskere inden for deres ekspertiseområder og gerne flere i samarbejde. Hvor de øvrige institutter på SCIENCE er bygget op omkring enkelte discipliner, dækker Statens Naturhistoriske Museum en bred vifte af discipliner. Det giver museet en unik mulighed for at etablere faglige miljøer og uddannelser, som bringer de forskellige discipliner sammen. En sådan udvikling vil både have en positiv effekt på Statens Naturhistoriske Museum og SCIENCE s mulige uddannelsesudbud og desuden understøtte Statens Naturhistoriske Museums og SCIENCE s myndighedsbetjening, idet der i stigende grad efterspørges viden og kompetencer med input fra forskellige discipliner i såvel den offentlige som den private sektor. Undervisningsudbud Museet ønsker at stille sin specialviden til rådighed, så Københavns Universitets og fakultetets undervisningsudbud også dækker de særlige kompetencer, som forskerstaben på Statens Naturhistoriske Museum besidder. Dette vil styrke de studerendes tværfaglige indsigt og give dem mulighed for at opnå unikke kompetencer, som samfundet som helhed kan nyde godt af. Derfor skal Statens Naturhistoriske Museum som et institut under universitetet have indflydelse på relevante studieordninger/studieplaner. Statens Naturhistoriske Museum vil derfor have fokus på at udbyde kurser, hvor vores faglighed tilsiger det, og hvor det er fagligt efterspurgt. Statens Naturhistoriske 10 Statens Naturhistoriske Museum

13 Vi vil Stille gode og tidssvarende studiefaciliteter til rådighed for studerende Øge det udbudte antal af kurser på både bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, så udbuddet afspejler både bredden og dybden af Statens Naturhistoriske Museums forskning Søge samarbejde via studienævnsstrukturer på relevante fagområder og indflydelse på de relevante studieordninger under SCIENCE Søge at sikre at Statens Naturhistoriske Museums undervisningsudbud indgår i relevante etablerede uddannelser, primært på SCIENCE Arbejde for undervisningstilbud på tværs af fakulteter og institutter, gerne med Statens Naturhistoriske Museum som udbyder Understøtte og udvikle engagerede og kompetente undervisere Inddrage erhverv og myndigheder i undervisningen for at øge de studerendes kendskab til postgraduate karrieremuligheder. Øge kendskabet til Statens Naturhistoriske Museums forskning i undervisningsmiljøerne Øge synligheden af Statens Naturhistoriske Museums undervisningsudbud Strategiplan

14 12 Statens Naturhistoriske Museum

15 Museums særkompetencer giver mulighed for at levere specialiserede undervisningstilbud i form af såvel kurser som (bachelor-/ kandidat-) projektarbejde. Statens Naturhistoriske Museum vil udbrede kendskabet til museets særlige forskningsmiljøer først og fremmest til studerende på SCIENCE. Miljøerne skal være synlige og tilgængelige, nationalt som internationalt, med henblik på at øge rekrutteringen til museets kurser og projekter. Kurser og fagmiljøer skal være attraktive og synlige for alle studerende, så Statens Naturhistoriske Museum kan tiltrække dygtige studerende på alle trin. Museet skal udvikle sine tilbud inden for vores særlige områder, hvor vi er bedst. Dette indebærer udvikling af kurser inden for alle museets forskningsdiscipliner, enten som kurser udbudt af museet alene eller i samarbejde med andre institutter. Statens Naturhistoriske Museums forskning skal være synlig i undervisningen, ved at de studerende møder aktive forskere, og Statens Naturhistoriske Museum skal tillige udvikle og oprette kurser i relaterede fagdiscipliner, som er til stede på museet, f.eks. inden for praktisk naturvidenskabelig formidling, samlingsforvaltning og konservering. Undervisningsadministration og studiemiljø En særlig udfordring for udbredelsen af Statens Naturhistoriske Museums kurser er kendskabet til og synligheden af vores forskningsmiljøer og udbuddet af kurser for studerende. Der skal etableres en professionel studieadministration for rådgivning af studerende, og det skal gøres enkelt at finde et relevant projekt eller kursus på museet. Det skal samtidig gøres mere enkelt og lettere at få adgang til dialog med den enkelte forsker, så de studerende oplyses om værdien af de særlige kompetencer, som en forsker på museet besidder. I takt med at der indskrives flere studerende på vores kurser og flere skriver deres projekter ved Statens Naturhistoriske Museum, bliver det væsentligt, at museet har et attraktivt og aktivt studiemiljø, hvor de studerende kan udveksle erfaringer med hinanden om de vilkår, som gør sig gældende på museet. Strategiplan

16 Excellent forskning Forskningen er Statens Naturhistoriske Museums motor, og den drives af ca. 130 forskere. I 2014 husede museet fire grundforskningscentre, hvis tilstedeværelse på museet har ført til større og slagkraftige forskningsgrupper med en bredere international rekruttering end tidligere og med fokus på publikationer i de bedste internationale tidsskrifter. Forskningens omdrejningspunkt Museets forskning har som overordnet tema beskrivelsen og udforskningen af altings oprindelse og udvikling og beskrivelsen af den biologiske og geologiske mangfoldighed omkring os. Forskningen, der udføres på Statens Naturhistoriske Museum, er primært grundforskning, som øger forståelsen for sammenhænge mellem Jorden og solsystemets opståen og udvikling, den levende naturs opståen og udvikling, samspillet mellem natur og menneske og den sammenhæng og de afledte effekter, der kommer heraf. 14 Statens Naturhistoriske Museum

17 Vi vil Øge antallet af publicerede videnskabelige multidisciplinære artikler Øge antallet af eksterne bevillinger og opbygning af infrastruktur i forbindelse med nye grundforskningscentre på museet Øge interessen for museets forskning og resultater for publikum, skoler og gymnasier, dagspressen m.m. Fastholde vidensberedskab inden for museets forskningsområder med henblik på varetagelse af nationale forpligtelser, herunder forsvarlig kuratering og drift af samlingsvirksomhed generelt Etablere tydelige incitamentsstrukturer til øget ansøgningsaktivitet for museets forskere Tiltrække de bedste studerende og forskere inden for alle museets aktivitetsområder og skabe de rigtige rammer for deres forskning Udarbejde en strategi for museets indsats for beskrivelsen af Jordens biodiversitet Vedblive at have fokus på forskningsetik og god videnskabelig praksis Arbejde for at øge andelen af fastansatte kvindelige forskere Museet har traditionelt lagt stor vægt på udforskningen af Danmark og det nordatlantiske område, særligt Grønland. Museets ekspeditioner har imidlertid en global dækning og er jævnligt gået til f.eks. Tanzanias bjergregnskove, Thailands jungler, Sibiriens nåleskove, Etiopiens højland og oceanernes dyb. De omfattende samlinger herfra understøtter en bred vifte af international forskning. Således er udgangspunktet for forskningen museets samlinger i bredeste forstand. Det gælder de indsamlede genstande lige fra stjernestøv og meteoritter over bjergarter og fossiler til præparater af nutidens planter, dyr og svampe såvel som en mængde informationer om, hvilken kontekst de indsamlede genstande er fundet i. Samlingerne indeholder også en mængde data, som ikke er knyttet til museumsgenstande, såsom ringmærkningsdata, udbredelsesdata og geologiske kortlægninger genereret gennem århundreder. Museets samlinger er en international state-ofthe-art infrastruktur, der stimulerer banebrydende forskning. Tværfaglig og tværinstitutionel forskning En særlig udfordring i de kommende år vil være at fastholde den positive udvikling og samtidig bibeholde det samfundsmæssige perspektiv. Naturvidenskabelig forskning bliver stadig mere specialiseret. Behovet for tværfaglig forskning og integration bliver derfor større, og ofte er det på grænsefladerne mellem fagene, at nye ideer opstår. Museet har med sin faglige bredde og sine mangeartede samlinger og udstillinger samt med de fysiske rammer i Botanisk Haves frilandsområder og væksthuse særlige muligheder for at understøtte tværfaglig synergi. Vi ønsker at opsøge og indgå i projekter, hvor grundforskningen anvendes i et samfundsmæssigt regi, f.eks. inden for biodiversitetsforskning. Sådanne projekter skal søges udviklet i samarbejde med andre offentlige og private institutioner, hvis mål stemmer overens med museets værdier. Statens Naturhistoriske Museum opsøger desuden aktivt eksterne kræfter på og uden for Københavns Universitet for at indgå samarbejde om forskningsprojekter, der tager udgangspunkt i museets formidling og undervisning. Forskerorganisationen I efteråret 2013 gennemgik museet en reorganisering af forskningsområdet inspireret af den tværvidenskabelige tilgang, som museets grundforskningscentre har haft stor succes med. Strategiplan

18 16 Statens Naturhistoriske Museum

19 Hensigten var og er at fremme og fastholde fremragende international grundforskning og forskningsbaseret formidling, undervisning og samlingskuratering og dermed løfte den nationale opgave som hovedmuseum for naturhistorie. Formålet med reorganiseringen er tillige at få yderligere fokus på forskningsproduktion og forskningsuddannelse, og tiltaget understøtter derfor opbygningen af stærke forskningsmiljøer, særligt tværfaglige. Museet ønsker også at fastholde den brede specialistdækning inden for museets forskerstab, således at museet kan opretholde den forskningsbaserede kuratering af samlingerne samt en bred formidling og undervisning. Forskningsmidler En konkret udfordring er hjemtagelsen af forskningsmidler. Gennem et øget fokus på fondsbevillinger både nationalt og internationalt samt ved at stimulere medarbejderne til at skrive ansøgninger vil Statens Naturhistoriske Museum øge sin hjemtagelse af forskningsmidler. Forskerrekruttering og forskningsuddannelse Museets forskerstab er engageret og internationalt anerkendt. Vi vil yderligere fremme ansættelsen af særligt aktive internationale forskningstalenter, der har vist et betydeligt potentiale, og som vil basere deres forskning på museets samlinger. Internationale opslag skal sikre det bredest mulige rekrutteringsgrundlag og sammen med aktiv søgning åbne for at tiltrække kandidater, der har mulighed for at igangsætte større forskningsinitiativer. Museet kan ved særlige strategiske tiltag for den etablerede forskerstab samt i forbindelse med nye rekrutteringer tilbyde ekstra ressourcer eller starthjælp i form af ph.d.-studerende, postdoc-stillinger, driftsmidler og laboratorier. Museet vil også gøre en særlig indsats for at sikre en balanceret kønsfordeling blandt museets forskere, dels i forbindelse med nyansættelser og dels ved at understøtte og profilere museets fremragende kvindelige forskere på alle niveauer som rollemodeller for andre kvindelige forskere og dermed medvirke til at øge antallet af kvindelige ansøgere og ansatte de kommende år. Inden år 2020 ser vi gerne, at mindst 30 % af museets forskningsstab er kvinder. Når sektionerne fremsætter forslag om ansættelse af videnskabeligt personale, så forventes forslaget at afspejle samspillet mellem formidling, samlingskuratering og den relaterede forskning samt indeholde en holdbar finansiering. En vigtig forudsætning for at øge kvaliteten af den forskning, der produceres, er rekruttering og uddannelse af ph.d.-kandidater med stort potentiale. Konkret ønsker vi at rekruttere studerende, der har demonstreret excellence allerede forud for deres ph.d., og som i udgangspunktet har vist sig i stand til at udføre deres egen forskning. Strategiplan

20 Styrket samspil med omverdenen Som hovedmuseum er vi Danmarks væsentligste formidler af naturhistorie og naturvidenskab. I mødet med hundredtusindvis af besøgende hvert år har museet en særlig mulighed for og forpligtelse til at inspirere og skabe varig interesse for naturen og naturvidenskab. Museets millioner af genstande er fundamentet for museets udstillinger og formidling. Specialiserede fagfolk inden for konceptudvikling, udstillingsdesign, formidling og undervisning skal skabe et museum, der vækker international opmærksomhed. Statens Naturhistoriske Museum er i dialog med sine omgivelser både borgere, erhvervsliv og myndigheder og vi skal i årene fremover fortsat være en åbenlys og attraktiv samarbejdspartner for myndigheder og erhverv, der søger ekspertise inden for det naturhistoriske område, hvor museet har sin styrke. Myndighedssamarbejde Statens Naturhistoriske Museum har en lang historie for myndighedsbetjening, hvorigennem museet både inden for forsknings- og undervisningsområdet har udviklet og udført projekter for myndigheder såvel som erhvervslivet. Nogle myndighedssamarbejder er langsigtede og af national karakter, mens andre er mere kortvarige og opfylder et umiddelbart vidensbehov. Samarbejde med brugere Museet betjener mange brugere, både indenlandske og udenlandske, videnskabelige såvel som det brede publikum. Ofte er henvendelserne rettet mod samlingsgenstande eller museets forskning. Statens Naturhistoriske Museum vil fortsat kunne betjene disse brugere på professionel vis og vil have fokus på opretholdelsen af specialistdækning på samlingsområderne. Som en del af Statens Naturhistoriske Museums målsætning om at være en attraktiv samarbejdspartner for erhverv og myndigheder skal der skabes rum for, at forskere og studerende med innovative projektforslag kan få støtte og mulighed for at udvikle partnerskaber på tværs af institutionelle grænser. Vi skal desuden lægge vægt på museets særlige ekspertiseområder og søge at fremme forskningsbaseret myndighedssamarbejde. Statens Naturhistoriske Museum bør være den foretrukne institution at søge samarbejde med for de myndigheder og dele af erhvervslivet, der arbejder med biodiversitet og biodiversitetsbevarelse. 18 Statens Naturhistoriske Museum

21 Statens Naturhistoriske Museum skal i de kommende år have fokus på at fastholde nuværende og udvikle nye kompetencer inden for tværdisciplinær rådgivning og uddannelse med fokus på biodiversitet og bæredygtighed. Dette ligger i tråd med vores særlige muligheder på undervisningsområdet som et institut, der rummer ekspertise inden for flere discipliner. Vores uformelle myndighedsbetjenende funktion og deraf følgende erfaring bør fastholdes, og Statens Naturhistoriske Museum vil arbejde for en formalisering af de allerede eksisterende forhold, samtidig med at vi vil opretholde de gode samarbejdsrelationer inden for både myndigheder og erhvervsliv. Frem mod det nye museum Der skal i perioden frem til åbningen af det nye museum udvikles og produceres udstillinger, der gør nationens naturhistoriske kulturarv tilgængelig for borgerne. Det er museets ambition, at det nye museums udstillinger er både nyskabende og af international kvalitet. Andre typer af formidling, for eksempel undervisning, digital formidling og aktiviteter for publikum, skal udvikles sideløbende. For at øge dialog og kontakt med brugere i hele landet og på alle tidspunkter vil Statens Naturhistoriske Museum skabe Vi vil Være opsøgende over for relevante myndigheder og tilbyde vores ekspertise i samarbejdsrelationer Søge øget samarbejde og integration med Københavns Universitets Sustainability Science Centre Fastholde Statens Naturhistoriske Museums besøgstal frem mod åbningen af det nye museum Udvikle udstillinger til det nye museum, bl.a. gennem research og konceptudvikling, samarbejde med museets eksperter inden for de forskellige fagområder og samarbejde med internationale udstillingseksperter Søge støtte til nye udstillinger gennem visuelt inspirerende beskrivelser til fonde og andre interessenter Strategiplan

22 digitale formidlingsflader og platforme. Digital formidling skal stimulere interessen for videnskab og gøre naturhistorien tilgængelig, menneskelig og inspirerende. Med udsigten til at bygge et af verdens førende naturhistoriske museer ligger det naturligt i museets strategi at markere sig tydeligt på det voksende digitale område. Ambitionen er at blive et centrum for brugere, der vil gøres klogere på den verden, vi bebor, men også at deltage i den offentlige debat med relevant kommunikation og dialog om verdens naturfænomener og videnskabelige gennembrud. Digital formidling skal også bidrage til, at museet når ud til flere unge mennesker og bredere målgrupper. Statens Naturhistoriske Museum besidder stor og unik erfaring og ekspertise i videnskabsformidling på en række områder, blandt andet inden for udvikling af udstillinger og formidling af naturhistorie og naturvidenskab, undervisning i naturvidenskab og brug af nye medier i videnskabsformidling. Statens Naturhistoriske Museum skal deltage i tænketanke, udvalgsarbejder og andre sammenhænge, hvor museer, udstillinger, natursyn og naturvidenskabelig formidling diskuteres og behandles. Udstillinger i de kommende år Frem mod åbningen af det nye museum skal Statens Naturhistoriske Museum udvikle formidlingsområdet og fastholde sit besøgstal og yderligere forøge det, når det nye museum åbner. Opnåelse af høje besøgstal er en udfordring for naturhistoriske museer i Danmark i sammenligning med andre typer af museer. Det vil være en særlig udfordring for Statens Naturhistoriske Museum at fastholde sit besøgstal over de kommende år, da store dele af museets udstillinger og faciliteter lukkes ned i forbindelse med byggeriet af det nye museum. For at fastholde besøgstallet skal vores nuværende udstillinger vedligeholdes og suppleres af særudstillinger. Selvom meget energi vil blive lagt i udviklingen af udstillinger og undervisningstilbud til det nye museum, skal Statens Naturhistoriske Museum sørge for tillige at vægte vedligeholdelsen af eksisterende udstillinger og samtidig åbne nye særudstillinger for at skabe opmærksomhed og stadig nyhedsværdi omkring museet. Det vil for eksempel ske med den kommende udstilling af museets nye, 17 meter lange dinosaur Misty, der vil komme til at stå som et vartegn for museet og tiltrække gæster fra både ind- og udland. Eksterne midler vil primært blive søgt og anvendt i forbindelse med udstillingerne til det nye museum. Nye udstillinger i de eksisterende museumsrammer vil derfor primært blive båret af interne kræfter og midler. 20 Statens Naturhistoriske Museum

23 Publikumsaktiviteter I perioden frem til det nye museum vil museet videreføre og videreudvikle den populære tværfaglige foredragsrække Vin & Videnskab. Større events for publikum som Kulturnatten og Botanisk Haves Dag videreføres ligeledes i de kommende år. Museet vil fortsat eksperimentere med at udvikle nye aktiviteter i Magasinet og i børneværkstederne samt udvide denne indsats til Botanisk Have. I det kommende år skal muligheden for at afprøve idéen om arbejdende værksteder i udstillingsområderne afsøges. Det kan f.eks. være guldsmede, der laver smykker i mineralsalen på Geologisk Museum, kunstnere, der tegner/maler/laver skulpturer i udstillingerne, eller konservatorer, der udstopper dyr på Zoologisk Museum. I Botanisk Have vil museet i de kommende år arbejde for at sikre design og indretning af en række områder med faste installationer og faciliteter, der kan bruges til publikumsaktiviteter, kommercielle aktiviteter, undervisning mm. Kursus i praktisk formidling Som museal formidler vil Statens Naturhistoriske Museum desuden undersøge muligheden for at udbyde et kursus i praktisk formidling af videnskab, hvor vi som hovedmuseum besidder unikke kompetencer og erfaringer. Haven i hovedstaden En del af vores kontakt til omverdenen består i, at museet huser en både kulturelt spændende men også videnskabelig og formidlingsmæssig værdifuld Botanisk Have med en stor samling af levende planter, der både har betydning for naturbevarelse, og fungerer som et levende laboratorium for museets forskere. Statens Naturhistoriske Museum skal udvikle en strategi for Botanisk Haves videnskabelige, formidlingsmæssige og bevaringsmæssige aktiviteter. Skoler og gymnasier Statens Naturhistoriske Museum vil have et særligt fokus på udviklingen af grundskole- og gymnasieaktiviteter, hvor interessen for naturhistorie og naturvidenskab skal grundlægges. Frem mod det nye museum skal der fortsat tilbydes og udvikles en mangfoldighed af tilbud indenfor klassisk undervisning og faglige arrangementer af høj kvalitet til både elever og lærere. Vi ønsker at opsøge nye projekter og nye samarbejder med skoler, gymnasier og andre institutioner, heriblandt læreruddannelserne. Museet vil derudover have fokus på at udvikle partnerskaber og nye tilbud, der understøtter den nye folkeskolereform. En særlig udfordring for museet består i at udvikle undervisning og aktiviteter, der kan fungere, når dele af museet lukkes ned i forbindelse med byggeriet af det nye museum. Det er desuden en udfordring at tilbyde undervisning til et forventeligt meget større antal besøgende skoler på det nye museum. Museet ønsker i den forbindelse at udvikle og eksperimentere med nye undervisningsformer, heriblandt flere landsdækkende tilbud og online-undervisningsressourcer med både nationalt og internationalt sigte, samt at øge fokus på udeskole- og feltundervisning. Strategiplan

24 Infrastruktur Adgang til moderne velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at Statens Naturhistoriske Museum kan varetage sine kerneopgaver inden for forskning, undervisning, formidling og samlingsforvaltning. Laboratorier Statens Naturhistoriske Museum skal have moderne stateof-the-art laboratoriefaciliteter, som gør det muligt at udøve forskning på højt internationalt niveau og gør det attraktivt at forske ved Statens Naturhistoriske Museum for såvel egne forskere som studerende, postdocs, internationale videnskabelige gæster samt eksterne samarbejdspartnere. Laboratoriefaciliteterne skal servicere hele Statens Naturhistoriske Museum og skal udvikles og opdateres på en fremsynet måde, således at laboratorierne også fremtræder velanlagte og moderne, når det nye museum står færdigt. Museet skal endvidere sikre, at vi har tidssvarende værksteder til den basale vedligeholdelse og konservering af samlingerne. Statens Naturhistoriske Museum skal have fokus på udvikling af museets laboratoriefaciliteter. Der skal udarbejdes en samlet plan, så udvikling og vedligeholdelse af laboratorier optimeres, og faciliteterne udnyttes så effektivt som muligt. Laboratorierne skal organiseres på en sådan måde, at alle museets forskere har adgang til disse faciliteter. Driften af laboratorierne finansieres delvist via brugerbetaling, men Statens Naturhistoriske Museum vil sikre, at der afsættes midler, så interne projekter, medarbejdere og studenter, som ikke har mulighed for at betale brugerafgift, kan få adgang til faciliteterne. Statens Naturhistoriske Museum vil gennem koordinering og planlægning tilsikre tid til interne opgaver. 22 Statens Naturhistoriske Museum

25 Statens Naturhistoriske Museum vil fortsat tilbyde en core facility inden for DNA-sekvensering i form af Det Nationale High-Throughput DNA Sekvenseringscenter. Dette center vil tilbyde sekvensering af DNA til interne og eksterne kunder. Det er målet, at centeret til enhver tid kan tilbyde et produkt, der er baseret på den nyeste form for sekvenseringsteknologi. Centeret vil dermed sikre fundamentet for at museets forskere kan være med helt fremme og tilmed førende på verdensplan inden for anvendelse af DNA og RNA. IT Statens Naturhistoriske Museum skal sikre opdateret IT-infrastruktur for alle medarbejdere. Museet skal have øget fokus på digitalisering af samlingerne, således at digitale data i højere grad gøres tilgængelige for forskning og samfund. Statens Naturhistoriske Museum skal derfor deltage i samarbejde på internationalt plan med udvikling af en individregistreringsdatabase for derved at sikre udviklingen af det bedste og bredest anvendelige program til digital lagring og webvisning af samlingsdata. Museet er vært for organisationer, der samler og tilgængeliggør biodiversitetsdata nationalt og globalt, herunder GBIF og DanBIF, og Statens Naturhistoriske Museum skal fremover være en aktiv samarbejdspartner omkring mobilisering af biodiversitetsdata.statens Naturhistoriske Museum skal fremadrettet have specialiseret IT-udstyr og -programmer, der kan sikre tilstrækkelig regnekraft til krævende forskningsprojekter, og museet skal sikre at digitale data opbevares sikkert. Samlingsinfrastruktur Som dansk hovedmuseum for naturhistorie har Statens Naturhistoriske Museum ansvaret for nogle af verdens fornemste samlinger inden for naturhistorie. Samlingerne danner grundlag for forskning, uddannelse og formidling og benyttes af såvel interne som eksterne forskere, både danske og i høj grad også internationale forskere. Der er et udstrakt samarbejde mellem naturhistoriske museer verden over, og de samlinger, som museerne har tilsammen, udgør et gigantisk stykke forskningsinfrastruktur. Det er således samlingerne, der sætter museet i stand til at drive den samlingsbaserede forskning, og det er samlingerne, der sætter museet i stand til at fremvise udstillinger med autentiske naturhistoriske genstande, som ingen andre kan levere i tilsvarende kvalitet og mængde. Er museets forskning afhængig af samlingerne, gør det modsatte sig også gældende. Jo mere der forskes i samlingseksemplarerne, desto mere værdifulde bliver de på grund af den ekstra information, der bliver knyttet til dem. Statens Naturhistoriske Museum vil Vi vil Etablere og vedligeholde moderne veludrustede fælles laboratoriefaciliteter til forskning, undervisning, samlingsbevarelse og formidling Indgå samarbejde med andre store museer i hovedstadsområdet omkring etablering af nyt moderne fjernmagasin Fortsætte samarbejdet på internationalt plan om udvikling af et fælles individregistreringssystem Levere den bedst mulige billeddokumentation til forskning, undervisning og formidling Skabe bedst mulig bevarelse af museets unikke samlinger Fortsætte udbygning af museets samlinger samt sikre deres tilgængelighed for forskning, undervisning og formidling Øge digital adgang til museets samlinger Strategiplan

26 24 Statens Naturhistoriske Museum

27 fastholde sin position som et af verdens førende naturhistoriske museer og sikre samlingernes fortsatte udvikling, pasning og tilgængelighed. Udover at være et forskningsredskab og udover at være en ressource for udstillingerne er samlingerne også et stykke kulturarv. Hvert eksemplar udgør et vidnesbyrd om naturens tilstand på et givet sted til en given tid, og ikke mindst i et stærkt kulturpåvirket land som Danmark knytter dette an til menneskets fremfærd i naturen. Mange eksemplarer har endvidere kulturhistorisk værdi, fordi de f.eks. repræsenterer en tidstypisk konserveringsteknik eller har ligget til grund for klassiske illustrationer. Statens Naturhistoriske Museum skal have fokus på vedligeholdelse og udbygning af samlingerne. Dette skal ske gennem udarbejdelsen af en overordnet samlingspolitik, der skal holde fokus på en strategisk udbygning af samlingerne og deres registrering, bevaring og anvendelse. Tilgængeligheden af samlingerne for fagfolk såvel som lægmand skal optimeres via øget digitalisering og bedre og lettere tilgængelige webbaserede systemer. Desuden skal Statens Naturhistoriske Museums mange spredte samlinger samles i nye tidssvarende magasiner, og en skånsom og effektiv flytteproces skal igangsættes. Bygninger og apparatur Statens Naturhistoriske Museum vil fremstå som et moderne og attraktivt naturhistorisk museum. Gennem visionær og målrettet planlægning skal Statens Naturhistoriske Museum være et fysisk attraktivt sted for alle medarbejdere og fortsat tiltrække studerende og forskere både nationalt og internationalt. Statens Naturhistoriske Museum skal bygningsmæssigt vise, at vi er et moderne og professionelt naturhistorisk universitetsmuseum med en særegen historie. Statens Naturhistoriske Museum skal fastholde fokus på det nye museumsprojekt, så det færdige museum stemmer overens med vores mål. Der skal føres tilsyn med, at projektet understøtter vores infrastrukturelle behov for såvel forskning, undervisning, formidling og samlinger som for vores øvrige museale aktiviteter. Statens Naturhistoriske Museum har mange forskningsaktiviteter rundt om i verden, som indebærer behovet for at kunne opholde sig fysisk på lokaliteten, ofte i fjerntliggende egne. Statens Naturhistoriske Museum skal derfor søge at optimere muligheden for at udføre forskning sådanne steder under forhold, der gavner fortsatte aktiviteter. Da Statens Naturhistoriske Museum hvert år byder tusinder af danskere indenfor, skal museet desuden skabe inspirerende, indbydende og tidssvarende fysiske rammer for de besøgende. Herunder skal udstillinger understøttes af tidssvarende teknologi og løbende vedligeholdelse. Derudover vil Statens Naturhistoriske Museum arbejde for, at der indrettes et multimedieværksted og et moderne udstillingsatelier, der giver fysiske rammer for udviklingen af udstillinger. I forhold til undervisningen er det afgørende at få etableret et DNA-laboratorie og generelt have state-of-the-art laboratorier til undervisningsbrug. Da det forventes, at Statens Naturhistoriske Museum skal varetage mere universitetsundervisning fremover, vil en vigtig udfordring være at sikre kapacitet til på én gang at kunne varetage disse øgede undervisningsaktiviteter og samtidig fastholde rammerne for de eksisterende publikumsrettede aktiviteter, såsom undervisning af gymnasie- og grundskoleelever samt kurser for lærere. Strategiplan

28 Dialog og kommunikation Statens Naturhistoriske Museums eksterne kommunikation skal være både proaktiv og reagerende. Kommunikationen skal være proaktiv og understøttende ift. at skabe et bredt og positivt kendskab til museets forsknings-, formidlings-, uddannelses- og samlingsaktiviteter samt det nye museumsbyggeri. Samtidig skal kommunikationen være reagerende, imødekommende og konstruktiv gennem dialog med omverdenen, herunder pressen. Den interne kommunikation på museet har til formål at fremme dialogen og sammenhængskraften i organisationen og sikre, at medarbejderne føler sig velinformerede i en tid med forandringer. EFTER 150 MILLIONER ÅR ER DEN HER ENDELIG Mød kæmpedinosauren Misty på den største udstilling i museets historie. Fra 1. oktober 2014, ZOOLOGISK MUSEUM 26 Statens Naturhistoriske Museum statens naturhistoriske museum københavns universitet

29 Vi vil Fastholde fokus på at udvikle en overskuelig og navigerbar hjemmeside Samle museets visuelle produktion i forbindelse med kommunikation og markedsføring og etablere en gennemgående visuel identitet og genkendelighed på alle platforme Optimere den eksterne kommunikation gennem en intern forventningsafstemning for, hvad god ekstern kommunikation er og kræver af både den enkelte, afdelingerne og museet som helhed Styrke samarbejdet med den centrale kommunikationsafdeling på Københavns Universitet og SCIENCE Kommunikation Etablere et faglig fællesskab for alle web- og kommunikationsfolk på tværs af museets centre, sektioner og afdelinger, så den eksterne kommunikation styrkes Styrke den interne dialog ved at udvikle kommunikationsplatforme for dette, bl.a. museets intranet så det bliver et informationsknudepunkt for flere vigtige aktiviteter Webkommunikation Museets website er et centralt omdrejningspunkt for museets eksterne kommunikation. Der er pt. behov for, at hjemmesiden udvikles og reorganiseres, bl.a. pga. en række organisatoriske ændringer, så museet kan imødegå de krav og ønsker, der er fra såvel medarbejdere som omverden. Forudsætningen for et levende, dynamisk og opdateret website er, dels at der ligger en klar webstrategi til grund for den retning, som museets website skal bevæge sig i, dels at medarbejdere på tværs af museets afdelinger er med til at sikre udvikling og vedligeholdelse af sitet. Det er ambitionen, at Statens Naturhistoriske Museum de kommende år vil rejse penge til udvikling af et nyt webunivers, som skal implementeres i forbindelse med åbningen af det nye museum. Markedsføring og branding Statens Naturhistoriske Museum skal i de kommende år brandes som ét museum med flere besøgsadresser. Grundlaget for dette er etableringen af en fælles grundfortælling for Statens Naturhistoriske Museum. Dette vil styrke den fælles identitet på alle planer. Som et led i dette skal de visuelle materialer såvel offline som online strømlines og samles, så Statens Naturhistoriske Museum sender et entydigt signal til omverdenen. Målet er at styrke museets brand og genkendelighed. Frem mod åbningen af det nye museum skal Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med det øvrige Københavns Universitet arbejde på at udvikle en identitet og designlinje, der er afstemt i forhold til de behov, som et nationalt hovedmuseum har. Ekstern kommunikation Museets eksterne kommunikation skal være imødekommende, troværdig og professionel. Statens Naturhistoriske Museums omtale i medierne er stigende, og museet nyder ofte godt af positiv omtale, men denne mediebevågenhed betyder også, at antallet af henvendelser fra pressen er stigende, og at der generelt stilles flere krav til museet og dets medarbejdere i forbindelse med den eksterne kommunikation. Der er derfor behov for en intern forventningsafstemning og en fælles forståelse for, hvad god ekstern kommunikation er og kræver. Målet er, at god kommunikation skal være en del af alle medarbejderes Strategiplan

Strategi 2013-17. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Strategi 2013-17. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet Strategi 2013-17 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet København 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 1 1. Indledning... 2 Fagligt

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 1 KEMI PÅ KU Strategi 2016 Kemisk Institut 2 Kemisk Institut Strategi 2016 3 FORORD Kemisk Institut (CHEM) er Københavns Universitets

Læs mere

STRA TEGI PLAN 2013-2016

STRA TEGI PLAN 2013-2016 STRA TEGI PLAN 2013-2016 STRATEGIPLAN 2013-2016 KORT OM STRATEGIPLAN 2013-2016 S. 3 INDLEDNING S. 4 DESIGNMUSEUM DANMARKS FORMÅL: AT UDBREDE GODT DESIGN! S. 4 STRATEGIPLANEN HVILER PÅ STRATEGIPLAN JANUAR

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet DATA L O G I S K I N S T I T U T DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Opfølgning på fakultetsstrategien Indhold Forord... 3 Kapitel 1 - Instituttets udfordringer,

Læs mere

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING Forord 2 Udvalgte nøgletal for 4 Om Statens Naturhistoriske Museum 6 Nyt museum afsløring af vinderprojektet 8 Publikumsformidling 12 Skole- og gymnasietjenesten

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

VUC flytter alt - også grænser

VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt - også grænser VUC flytter alt også grænser Redigeret af Søren Carøe VUC flytter alt - også grænser Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk i samarbejde med VUC Nordsjælland, VUC

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere