Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber"

Transkript

1 Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr Doknr Dato Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det fremgår af aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2014, at KL/Danske Regioner og regeringen er enige om, der skal ske en hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber. Dette kan ske gennem hurtigere regnskabslukning og løbende validering af registreringerne i økonomisystemet. Formålet er at forbedre den løbende budgetopfølgning og skabe et bedre grundlag for prioriteringsdrøftelserne i relation til det kommende års budget. Et hurtigt aflagt årsregnskab øger således regnskabets relevans og styrker budgetprocessen. Implementeringen af regelsættet om hurtigere godkendelse af årsregnskaberne sker gennem inddragelse af Budget- og regnskabsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. I dette notat redegøres der først i afsnit 2 for gældende ret i kommuner og regioner, herunder hvilke tidsfrister der gælder for regnskabslukningen og aflæggelsen af årsregnskabet. Dernæst følger der i afsnit 3 en beskrivelse af en planlagt fremrykning af årsafslutningen for 2013 i staten, og i afsnit 4 en tilsvarende planlagt fremrykning af fristerne for anmeldelser af kommunale udgifter til statslig refusion. I afsnit 5 beskrives fristerne for afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens der i afsnit 6 beskrives en case fra Gladsaxe Kommune, som har fremrykket den politiske godkendelse af årsregnskabet med ca. 4½ måned i forhold til fristen efter Økonomiog Indenrigsministeriets regler. Dernæst er der i afsnit 7 en redegørelse for Region Syddanmarks overvejelser om mulighederne for en hurtigere godkendelse af regionernes årsregnskab. I afsnit 8 overvejes mulighederne for at fremrykke regnskabsaflæggelsen og godkendelsen af årsregnskabet i både kommuner og regioner, mens der i afsnit 9 redegøres for afledte konsekvenser af fremrykningen af regnskabsaflæggelsen og godkendelsen af årsregnskabet. Samlet foreslås det, at regnskabsaflæggelsen fremrykkes med en måned, og at det endeligt politisk godkendte årsregnskab ligeledes fremrykkes med en måned. 2. Gældende ret 2.1. Kommuner Den kommunale styrelseslov indeholder nogle overordnede regler om aflæggelsen af kommunernes årsregnskab.

2 I henhold til 45, stk. 1, aflægges kommunens årsregnskab af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist. Økonomiudvalget er således tillagt en selvstændig kompetence. Det følger af, at Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, jf. styrelseslovens 18, stk. 3. Når økonomiudvalget har aflagt årsregnskabet til kommunalbestyrelsen, overtager denne den videre behandling af årsregnskabet, nemlig afgivelse til revisionen, jf. styrelseslovens 45, stk. 2, 1. pkt. Revisionens bemærkninger til årsregnskabet forelægges økonomiudvalget og fagudvalgene i det omfang bemærkningerne vedrører fagudvalgenes forvaltningsområder. Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og godkender regnskabet, jf., styrelseslovens 45, stk. 2, 2. pkt. Efter 46 i styrelsesloven kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte nærmere regler om bestyrelsen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen, om aflæggelse af årsregnskabet, om revision og om afgørelse af bemærkninger. Disse regler fremgår af budget- og regnskabsbekendtgørelsens for kommuner. I bekendtgørelsen 4, stk.1, er det fastsat, at den regnskabsmæssige supplementsperiode løber fra regnskabsårets udgang til udgangen af februar måned i det følgende regnskabsår. Kommunalbestyrelsen kan i kommunens kasse- og regnskabsregulativ fastsætte en kortere supplementsperiode, som dog ikke må fastsættes til at udløbe før den 15. januar. Efter supplementsperiodens udløb foretages en række afslutningsposteringer og afstemninger med henblik på at færdiggøre årsregnskabet. Det gælder bl.a. slutberegning af statsrefusion, der ikke foreligger ved supplementsperiodens udløb. Det specificerede årsregnskab i henhold til den autoriserede kontoplan for kommuner skal indberettes til Danmarks Statistik senest den 1. april, jf. afsnit 7.2 i Budget- og regnskabssystem for kommuner, der er bilag til bekendtgørelsen. Årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni det følgende år, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 1. Revisionen afgiver inden den 15. august beretning om revisionen af årsregnskabet til kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 3. Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af september måned til statsforvaltningen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen, jf. bekendtgørelsens 8, stk Regioner Reglerne om regionernes aflæggelse af årsregnskabet er principielt de samme som i kommunerne, jf. regionslovens 23 og 24. Forretningsudvalget varetager på det regionale område økonomiudvalgets opgaver i relation til aflæggelsen af årsregnskabet. 3. Fremrykning af årsafslutningen for 2013 i staten Der er i dag stor fokus på at forbedre og effektivisere de finansielle rapporteringsprocesser, og Moderniseringsstyrelsen har derfor gennem det seneste år arbejdet med planer for at fremrykke årsafslutningen for Behovet for fremrykning af den statslige regnskabsaflæggelse er yderligere blevet nødvendiggjort af, at finansministeren efter budgetloven fra 2015 skal foretage en efterfølgende udgiftskontrol på baggrund af de foreliggende regnskabstal og udmelde eventuelle konsekvenser inden udgangen af marts. Det er efter den gældende tidsplan før regnskabet er endeligt afsluttet og offentliggjort. 2

3 I forbindelse med årsafslutningen for 2012 deltog en række institutioner i en forsøgsordning med en fremrykket årsafslutning. Erfaringerne fra denne forsøgsordning er meget positive, og alle de deltagende institutioner har givet udtryk for, at der som udgangspunkt ikke vil være problemer med at fremrykke årsafslutningen. Forsøgsordningen indeholdt en fremrykning af bogføringen med ca. 14 dage og en aftestning af muligheden for at afslutte bevillingsafregningen i forlængelse af den almindelige bogføring og inden 1. februar. Erfaringerne fra forsøgsordningen er sammenfattet i følgende statements: Sammenfatning af erfaringerne fra forsøgsordningen 1. Der synes generelt ikke at være problemer med at fremrykke årsafslutningen med ca. en måned 2. En beslutning om at fremrykke årsafslutningen skal udmeldes i god tid inden årsafslutningen påbegyndes, hvor også de fornødne vejledninger skal foreligge 3. Der bør gennemføres en foreløbig årsafslutning efter periode 10 eller Muligheden for bogføring i periode 12 bør være længere end i årets øvrige perioder 5. Det nuværende koncept for opdelingen af periode 13 skal omlægges 6. Der skal i periode 13 udarbejdes periodiseringsoversigter, der sikrer en korrekt periodisering 7. ØSC skal foretage den fornødne understøttelse af processen 8. Der skal gennemføres de fornødne systemmæssige tilpasninger af processen På baggrund af erfaringerne fra forsøgsordningen kan årsafslutningen for 2013 fremrykkes med ca. en måned set i forhold til Herved kan statsregnskabet for 2013 fremsættes for Folketinget den 20. marts Tidsfristen for færdiggørelsen af de statslige institutioners årsrapporter kan ligeledes fremrykkes én måned, således at årsrapporterne for 2013 også skal foreligge den 20. marts 2014 samtidig med fremsættelsen af statsregnskabet. Den overordnede tidsplan for årsafslutningen for 2013 er angivet nedenfor: REGNSKAB 2012 REGNSKAB 2013 Afslut periode januar januar 2014 Afslut periode 13a (institutioner) 28. januar 2013 Afslut periode 13b (departementer) 7. februar 2013 Afslut periode 13c for bogføring med MODST godkendelse 31. januar februar februar 2014 Afslut bevillingsafregning 27. februar januar 2014 Regnskabsgodkendelse fra ministerier (regnskabserklæring) Fremsættelse af statsregnskab og offentliggørelse af årsrapporter 7. marts februar april marts 2014 Set i forhold til årsafslutningen for 2012 ændres der ikke ved bogføringen i periode 12. 3

4 Den væsentligste ændring er en afkortning af periode 13, som er supplementsperioden for både institutioner og departementer. I denne periode foretages de afsluttende posteringer og årsregnskabet afstemmes. Tidsplanen giver mulighed for en forlængelse af periode 13, hvis der opstår væsentlige problemer. Efter periode 13 foretages den endelige efterbehandling af statsregnskabet i Moderniseringsstyrelsen. Statsregnskabet fremsendes herefter til trykning hos Schultz i starten af marts måned med henblik på offentliggørelse den 20. marts Den overordnede proces for årsafslutningen for 2013 Der lukkes for den almindelige bogføring med udgangen af januar måned Der lukkes for bogføring af væsentlige fejlrettelser med udgangen af uge 6 Med fremrykningen af årsafslutningen for 2013 med ca. en måned set i forhold til årsafslutningen Der for er 2012 mulighed vil statsregnskabet for håndtering af kunne ekstraordinære være fremsat, fejl før i uge finansministeren 7 (tidsbuffer) skal udmelde Der resultatet godkendes af regnskaber den efterfølgende i uge 8 udgiftskontrol. (regnskabserklæringer) Fremrykningen af årsafslutningen i staten betyder, at statsregnskabet afgives godt to måneder tidligere til Folketinget end det tidspunkt, hvor kommunalbestyrelsen/regionsrådet skal afgive årsregnskabet til revisionen. 4. Fristerne for kommunernes anmodning om statsrefusion Fremrykningen af den statslige årsafslutning, således at fremsættelse af statsregnskabet og offentliggørelse af årsrapporter sker den 20. marts betyder, at der er behov for at ændre fristerne for anmeldelser af udgifter til statslig refusion. Der er i dag følgende frister for kommunernes anmeldelser af refusion: Foreløbig restafregning: 20. marts. Endelig restafregning: 1. juli. Forskudsrefusion 1. kvartal og løbende restafregning 4. kvartal. 10. november. Forskudsrefusion 2. kvartal og løbende restafregning 1. kvartal. 1. marts Forskudsrefusion 3. kvartal og løbende restafregning 2. kvartal. 1. juni Forskudsrefusion 4. kvartal og løbende restafregning 3. kvartal. 1. september. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at den gældende frist for aflevering af den foreløbige restafregning giver problemer i forhold til udarbejdelse af årsrapporter med regnskabsmæssige forklaringer. Der bliver hvert år aftalt en særlig procedure med henblik på at sikre, at data fra den foreløbige restafregning, som anvendes i de regnskabsmæssige forklaringer, foreligger i slutningen af marts, hvilket er absolut sidste frist i forhold til at kunne aflevere de godkendte og underskrevne årsrapporter den 15. april. Det er nødvendigt at udarbejde nogle foreløbige regnskabsmæssige forklaringer, som i slutningen af marts bliver tilrettet/korrigeret, når den foreløbige restafregning foreligger. Som følge af fremrykningen af årsafslutningen og med henblik på at undgå, at de regnskabsmæssige forklaringer skal udarbejdes i både en foreløbig og i en endelig udgave, vil det blive foreslået det, at fristen for den foreløbige restafregning bliver rykket frem til 15. februar. Som en overgangsordning vil den foreløbige restafregning for 2013 blive fremrykket til den 1. marts Det betyder, at kommunerne vil have lettere ved at fremrykke afslutningen af årsregnskabet, da kommunerne i dag har marts måned til at foretage afslutningsposteringer, herunder den foreløbige restafregning af statsrefusion. 5. Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet 4

5 Efter gældende regler foretages der en månedlig, foreløbig opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. Regionsrådene opkræver på grundlag af meddelelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den kommunale medfinansiering for ydelsesmåneden fra kommunerne hver den 25. i måneden efter den måned, hvor aktiviteten har fundet sted. Det indebærer f.eks., at den foreløbige afregning for december måned foretages den 25. januar året efter. Den endelige opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for ydelsesåret i sin helhed foretages den 25. marts i året efter ydelsesåret. Fristerne betyder, at alle kommuner og regioner formentlig har medtaget den foreløbige opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for hele året i årsregnskabet enten som registrering i supplementsperioden eller som en afsluttende postering efter supplementsperioden. Det er derimod mere tvivlsomt, om alle kommuner og regioner medtager den endelige opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for ydelsesåret i sin helhed, da denne foretages kort tid før fristen for indberetningen af årsregnskabet til Danmarks Statistik, som er den 1. april. Særligt kommuner og regioner, der har fremrykket regnskabsaflæggelsen i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets frister, har formentlig ikke den endelige opgørelse af den kommunale medfinansiering med i årsregnskabet. 6. Case Gladsaxe Kommune Den kommunale regnskabspris for 2011 blev tildelt Gladsaxe Kommune. I den forbindelse blev det afdækket, at kommunen er en af de hurtigste kommuner til at færdiggøre årsregnskabet og få det forelagt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkender kommunernes årsregnskab medio maj måned, dvs. ca. 4½ måned tidligere end fristen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, som er ultimo september måned. Gladsaxe Kommune lægger vægt på en hurtig rapportering, da årsregnskabet hermed bliver mere relevant. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen betyder, at kommunens godkendte årsregnskab foreligger før budgetforhandlingerne for det kommende budgetår, og at regnskabet dermed aktivt kan indgå i disse forhandlinger. Den overordnede tidsplan for årsafslutningen for kommunens afslutning af årsregnskabet for 2012 er nedenfor sammenlignet med fristerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt: GLADSAXE KOMMUNE ØKONOMI- OG INDEN- RIGSMINISTERIET Udløb af supplementsperiode 16. januar 2013 Ultimo februar 2013 Posteringsmæssig regnskabsafslutning Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen til revisionen Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskabet 4. februar april april juni april august maj september 2013 At regnskabet først kan godkendes medio maj skyldes den politiske behandling i de respektive fagudvalg. Det er Gladsaxe Kommunes ambition at smidiggøre denne del 1 Der kan fra centralt hold foretages bogføringer efter den 4. februar, hvis det er nødvendigt. 5

6 af processen, så årsregnskabet på sigt kan aflægges endnu tidligere. Kommunen har iværksat en række initiativer for at sikre en hurtig regnskabsafslutning og aflæggelse af årsregnskabet fordi opfattelsen er, at et hurtigt regnskab er et relevant regnskab: Pr. 31. oktober foretages en foreløbig afstemning af balancen. Formålet er at nedbringe antallet af udestående problemer i forbindelse med årsafslutningen. I december- januar måned har kommunen en struktureret og styret proces med henblik på at nedbringe antallet af ubehandlede og ubetalte fakturaer. Øget brug af restancebogføring. Udestående beløb bogføres som tilgodehavender, når faktura er udsendt i nyt år vedrørende gammelt år. Skyldige beløb bogføres som skyldige omkostninger, selvom faktura ikke er modtaget. Beløbet skal kunne dokumenteres og opgøres med fuld sikkerhed. Al restancebogføring sker centralt. Og der sker samtidig udligning af restancebogføringerne i nyt år på samme driftskonti, som udgift/indtægt er posteret på i gammelt år. Tekstdelen til årsrapporten påbegyndes primo januar - men emner som, der skal afrapporteres på, godkendes på direktørmøde i oktober/november. Supplementsperioden er den kortest mulige efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. Revisionen af årsregnskabet foretages sideløbende med den politiske behandling af årsregnskabet i fagudvalgene, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Revisionsberetningen foreligger derfor umiddelbart efter, at kommunalbestyrelsen formelt har overdraget årsregnskabet til revisionen. Kommunens tidsplan for regnskab 2012 fremgår af bilag. 7. Case- Region Syddanmark Region Syddanmark har vurderet, om der kan ske en hurtigere regnskabslukning og aflæggelse af årsregnskabet. Det er generelt Region Syddanmarks opfattelse, at en generel fremrykning af tidsfrister vil betyde, at omfanget af reguleringer vedrørende tidligere år øges, og at årsregnskabsoplysningerne mv. bliver mindre retvisende. Region Syddanmark er ikke bekendt med, at der er en nettogevinst ved at fremrykke aflæggelsen af årsregnskabet. Alligevel har Region Syddanmark vurderet, om der kan ske en fremrykning af de tidsfrister, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat for regnskabsaflæggelsen. Nedenfor er Region Syddanmarks forslag sammenholdt med Økonomi- og Indenrigsministeriets regler. REGION SYD- DANMARK ØKONOMI- OG INDEN- RIGSMINISTERIET Udløb af supplementsperiode Primo februar Ultimo februar Posteringsmæssig regnskabsafslutning Årsregnskabet afgives af regionsrådet til revisionen Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet Regionsrådet godkender årsregnskabet Primo/medio marts 1. april 1. juni 1. juni 1. juli 15. august 31. august 30. september 6

7 Det fremgår, at det er regionens opfattelse, at regnskabslukningen kan fremrykkes med 1 måned, ligesom selve godkendelsen af årsregnskabet i regionsrådet. 8. Overvejelser om fremrykningen af regnskabsaflæggelsen og godkendelse af årsregnskabet Der går i dag op til 5 måneder fra regnskabsåret er afsluttet, indtil kommunalbestyrelserne og regionsrådene kan afgive årsregnskabet til revisionen. Den endelige godkendelse af årsregnskabet og offentliggørelsen af dette foreligger op til 9 måneder efter regnskabsårets afslutning. Den forholdsvis lange periode kan medvirke til at mindske regnskabets værdi for politikerne og for den fremadrettede styring. Et hurtigt aflagt regnskab øger således regnskabets relevans - ligesom årsregnskabet kan styrke budgetprocessen, hvis det drøftes og godkendes af kommunalbestyrelserne/regionsrådene inden 1. behandlingen af budgetforslaget. En hurtigere regnskabslukning kan umiddelbart indebære, at periodiseringen bliver mindre præcis, men såfremt kommuner og regioner sætter fokus på udeståender i løbet af året, f.eks. mellemkommunale og -regionale betalinger, og gør øget brug af restanceførelser vurderes det at være muligt at aflægge et regnskab, som indeholder den samme grad af præcision som de gældende årsregnskaber, samtidig med at de foreligger tidligere. En hurtigere regnskabslukning fordrer, at regnskabsprocedurer formentlig skal laves om i en række kommuner og regioner. F.eks. kan arbejdet med årsafslutningen mindskes, hvis der flere gange årligt foretages en afstemning af balancen, og udestående problemer håndteres tidligere. Det forbedrer samtidig den løbende økonomistyring. Samtidig kan der være behov for at præcisere, at transaktionsprincippet gælder i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det betyder, at udgifter og indtægter skal bogføres på det tidspunkt, hvor transaktionen finder sted. Det indebærer, at indtægter skal bogføres, når ydelsen er leveret og et retskrav kan gøres gældende i forhold til modtageren. Bogføringen skal ikke afvente selve betalingen for leveringen af ydelsen. Ligeledes kan udgifter bogføres, selvom der ikke er modtaget en faktura. Det forudsættes dog, at udgiften kan opgøres med fuld sikkerhed og kan dokumenteres, så det er muligt at revidere regnskabet. Nedenfor er anført forslag til fremrykning af regnskabslukningen og godkendelsen af årsregnskabet: FORSLAG TIL NYE FRISTER GÆLDENDE FRISTER Udløb af supplementsperiode Ultimo januar Ultimo februar Posteringsmæssig regnskabsafslutning Årsregnskabet afgives af kommunalbestyrelsen/regionsrådet til revisionen Revisionen afgiver beretning om revision af årsregnskabet Kommunalbestyrelsen/regionsrådet godkender årsregnskabet 1. marts 1. april 1. maj 1. juni 15. juni 15. august 31. august 30. september 7

8 Det fremgår, at det foreslås, at supplementsperioden forkortes fra maksimalt 2 måneder til 1 måned, dvs. der lukkes for den almindelige bogføring med udgangen af januar måned. Dette svarer til den tidsfrist, der gælder i staten fra regnskab Perioden for den posteringsmæssige regnskabsafslutning er uændret en måned, mens fremrykkes en måned som følge af forkortelsen af supplementsperioden. Kommunerne vil ligesom i dag kunne medtage den foreløbige restafregning af statsrefusion i forbindelse med den posteringsmæssige regnskabsafslutning, som er blevet foreslået fremrykket fra den 20. marts til den 15. februar. Ligeledes vil både kommuner og regioner fortsat kunne medtage den foreløbige opgørelse og afregning af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, der afregnes den 25. januar. Den endelige afregning af medfinansieringen, der foretages den 25. marts, vil betyde, at den ikke kan medtages i årsregnskabet. Det kan betyde, at der kommer et spring i regnskabet. Det er dog tvivlsomt, hvor mange kommuner og regioner, der i dag har den endelige afregning af den kommunale medfinansiering med i årsregnskabet. Perioden til den politiske behandling af årsregnskabet, inden det overgives af kommunalbestyrelsen/regionsrådet er uændret 2 måneder. Dette skal ses i lyset af, at det er praksis, at fagudvalgene i kommunerne inddrages i udarbejdelsen af bemærkningerne til årsregnskabet på deres respektive områder. Herudover er det et lovkrav, at det samlede årsregnskab skal forelægges økonomiudvalget/forretningsudvalget og derefter kommunalbestyrelsen/regionsrådet. Perioden til at udarbejde revisionsberetningen foreslås ændret fra ca. 10 uger til 6 uger, således at revisionsberetningen afgives den 15. juni mod i dag den 15. august. Det er muligt at forkorte revisionsperioden, da det ikke længere vil være nødvendigt for revisionen at udarbejde revisionsberetningen hen over sommerferien som følge af fremrykningen af regnskabslukningen. I Gladsaxe Kommune foreligger revisionsberetningen allerede et par dage efter, at kommunalbestyrelsen har afgivet regnskabet til revisionen. Det skyldes, at revisionen foretages sideløbende med den politiske behandling. Det er imidlertid ikke muligt at omsætte denne praksis til en regel for alle landets kommuner, da regelgrundlaget må som det er tilfældet i dag bygge på en forudsætning, at der først sker en politisk behandling af regnskabet, inden dette overgives til revisionen. Perioden til endelig politisk godkendelse af årsregnskabet i kommunalbestyrelsen/regionsrådet foreslås øget med ca. 1 måned til i alt 2½ måned, således at årsregnskabet er endeligt godkendt senest den 31. august. Det er nødvendigt at øge perioden til politisk godkendelse, da denne fase nu kommer til at ligge hen over sommerferien. I øvrigt findes der ikke at være grundlag for at forkorte den reelle periode til den politiske behandling, da der i lovgivningen er fastsat krav om inddragelse af både fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i kommunerne og forretningsudvalg og regionsråd i regionerne i forbindelse med godkendelsen af årsregnskabet. Det samlede forslag betyder, at regnskabslukningen kan fremrykkes med en måned ligesom i staten, og at det endeligt politisk godkendte årsregnskab ligeledes kan foreligge en måned tidligere, dvs. den 31. august. Det betyder, at årsregnskabet i regionsrådene godkendes stort set samtidig med 1. behandlingen af budgetforslaget for det kommende år, som er senest den 24. august. I kommunerne vil godkendelsen af årsregnskabet ske i god tid, inden den politiske behandling af budgetforslaget for det følgende år. Økonomiudvalget skal således senest den 15. september udarbejde budgetforslaget, og 1. behandlingen af forslaget i kommunalbestyrelsen skal ske senest 3 uger før den 15. oktober. Fremrykningen af regnskabsaflæggelsen og godkendelsen af årsregnskabet øger således mulighederne for, at årsregnskabet bliver mere relevant, da det foreligger før der træffes beslutninger, om det kommende års budget. 8

9 Væsentligt er det også, at fremrykningen af regnskabsaflæggelsen sker ved, at det er regnskabslukningen, der foretages 1 måned tidligere, end det er tilfældet i dag. En tidligere regnskabslukning øger behovet for at optimere de løbende regnskabsprocedurer, således at arbejdet med årsafslutningen mindskes. Det vil samtidig understøtte målet om en forbedring af den løbende økonomistyring. Forslagene til ændring af tidsfristerne vil kunne iværksættes fra regnskab Afledte konsekvenser af fremrykningen af regnskabsaflæggelsen og godkendelse af årsregnskabet 9.1. Indberetning til Danmarks Statistik Fremrykningen af regnskabslukningen, således at det administrative regnskab er afsluttet senest den 1. marts giver mulighed for at fremrykke fristen for indberetning af de kommunale og regionale regnskaber til Danmarks Statistik fra den 1. april til den 1. marts. Det vil betyde, at Danmarks Statistik vil kunne offentliggøre regnskabstallene 1 måned tidligere, dvs. ca. den 20. april mod i dag ca. den 20. maj. Det vil kunne medføre, at der vil blive bedre tid til at forberede økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL/Danske Regioner Statsrefusion Den foreslåede fremrykning af afregningen af foreløbig restrefusion fra den 20. marts til den 15. februar, jf. afsnit 4, passer fint med en tilsvarende fremrykning af regnskabslukningen i kommunerne, da kommunerne hermed fortsat vil kunne periodisere den foreløbige restrefusion korrekt, selv om regnskabet skal lukkes 1 måned tidligere. Der bør tilsvarende ske en fremrykning af den endelige restafregning af statsrefusioner fra den 1. juli til den 1. maj, hvis revisionen skal afgive sin årsberetning den 15. juni. 9.3 Momsrefusion Fremrykningen af regnskabslukningen vil muliggøre at fremrykke kommunernes og regionernes frist for afregning af momsrefusion for regnskabsåret med 1 måned, således at denne frist vil kunne fremrykkes fra den 1. maj i året efter refusionsåret til den 1. april. Momssaldoopgørelsen ultimo regnskabsåret kan således færdiggøres i tilknytning til den posteringsmæssige regnskabsafslutning, der foreslås fremrykket til den 1. marts. Kommunen/regionen vil herefter ligesom i dag have 1 måned til at indhente revisors påtegning af opgørelsen. 9

10 Bilag 1 Tidsplan for aflæggelse af årsregnskab 2012 i Gladsaxe Kommune December 2012 Januar Udarbejdelse af tekstdel (årsrapport) Deadline for godkendelse af tillægsbevillinger i ØU, der også skal godkendes af BR Kick-off møde for regnskabsafslutning, forvaltninger Deadline for bogføring af ind- og udbetalinger på kasse- og bankkonti A. Deadline for afstemning af kasse- og bankkonti samt evt. bogføring af efterposteringer B. Deadline for aflevering af kasse og bankafstemninger til regnskabsafdelingen A. Deadline for indrapportering af tillægsbevillinger i ØS B. Deadline for aflevering af afskrivninger til RAF 12 Deadline for godkendelse af tillægsbevillinger i BR ØS-luk for bogføring af leverandør fakturaer Deadline for godkendelse af tillægsbevillinger i ØU, der ikke skal godkendes af BR. 18 Deadline for restanceførsler og omposteringer samt deadline for budgetomplaceringer Udsendelse af foreløbige regnskabsrapp. Og anlægsrapporter (årsrapp. + bilagssamling) til forvaltninger 10

11 Deadline for rapportering af resultatkrav + aktivitetstal til BOA (bilagssamling) via sharepoint Sikring af korrekt likviditetsbogføring A. Deadline for aflevering af statusafstemninger til RAF A. Deadline for aflev. af - tjenestemandspens. personaleoversigt, hensættelser, feriepenge, leasingforpligtelser samt deadline for ændringer i aktivbeholdninger. Februar 2013 Marts Frist for registrering af regnskaber fra selvejende inst. samt frist for reg. af restafregning af statsrefusion Godkendelse af regnskabsbemærkninger KFIU 6 6 Godkendelse af regnskabsbemærkninger BIU 7 7 Godkendelse af regnskabsbemærkninger SEU Udsendelse af endelige regnskabsrapp. Og anlægsrapporter til forvaltninger og revision

12 Deadline for aflevering af tekstdel (årsrapport) til RAF. 11 Deadline KFIU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr bilagssamlingen. Deadline BIU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr bilagssamlingen 13 Deadline SEU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr. bilagssamlingen 12 Årsrapport afleveres til DM 14 Godkendelse af regnskabsbemærkninger MIU Godkendelse af regnskabsbemærkninger TTU RAF sender udvalgsbidrag til gennemlæsning hos BOAs udvalgsansvarlige for bemærkninger Deadline MIU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr bilagssamlingen 21 A. Årsrapport behandles på DM B. Godkendelse af regnskabsbemærkninger ØU/BUU Godkendelse af regnskabsbemærkninger FSHU Endelig deadline for fagudvalgenes godkendelse af bemærkningerne til bilagssamlingen A. RAF returnerer et redigeret udvalgsbidrag til godkendelse i forvaltningen. B. Deadline TTU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA 25 vedr bilagssamlingen Deadline ØU/BUU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr bilagssamlingen 26 Årsrapport afleveres til ØU A. Deadline FSHU for aflevering af regnskabsbemærkninger til BOA vedr bilagssamlingen B. Forvaltningens endelige accept 27 af udvalgsbidrag til årsrapporten 27 Sidste frist for tilbagemelding vedr overførsel af driftsmidler og rådighedsbeløb. Tilbagemeldingen foretages i et regneark med angivelse 28 af kontonumre. 28 Skærtorsdag Langfredag 12

13 30 31 Påskedag April 2013 Maj Påskedag Bededag ØU-møde, endeligt regnskab og revisionsberetning behandles 8 8 Regnskab forelægges ØU til 1. behandling herudover også behandling af overførselssagen samt 9 afskrivningssagen BR-møde, endeligt regnskab og revisionsberetning behandles BR-møde, regnskab forelægges BR til 1. behandling og overdrages officielt til revisionen. Herudover også behandling af overførselssagen samt afskrivningssagen 17 Kristi 17 himmelfartsdag Revisionsberetningen udsendes til forvaltningerne

14 Forvaltningernes svar på revisionsberetningen afleveres til RAF Pinsedag Pinsedag

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN

Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Ledelsesnotat Kunde navn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2016 FLN Emne: Afsluttende revision af årsregnskabet 2016 Dato:

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2015. Samtlige regioner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for regionernes budgetlægning for 2015 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2014

Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune

UDKAST. Aftale om overdragelse af den organisatoriske forankring for Region Sønderjylland Schleswig fra Region Syddanmark til Aabenraa Kommune Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard/Leif Geest/ Karen Nielsen/Katja Sjødin Afdeling: Sekretariatet E mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22958 Telefon: 7663 1993

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner.

Af vedhæftede oversigt fremgår Social- og Indenrigsministeriets kontaktpersoner. Samtlige regioner Sagsnr. Doknr. Dato 03-09-2015 Budgetlægningen for 2016 Til brug for regionernes budgetlægning for 2016 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten. Endvidere beskrives muligheden

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2008 Marts 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om revisionen af statsregnskabet for

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2.

Revisionen skal omfatte alle regnskabsområder henhørende under regionsrådet, jf. lovens 28 stk. 2. Kontraktbilag 6 Region Syddanmark Revisionsregulativ for Region Syddanmark Indhold 1 Generelt 2 Opgavedeling mellem ledelse og revisor 3 Grundlaget for revisionsopgaven 4 Revisionens tilrettelæggelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget

Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalget Kompetencefordelingsplan for Inv o lver et Den økonomiske strategi fastsætter på baggrund af indstilling fra regler for kommunens økonomiske strategi, herunder likviditetsanbringelse, optagelse og omlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere