Bilag 3 til punkt 3 Årsregnskab Årsregnskab Side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3 til punkt 3 Årsregnskab 2010. Årsregnskab 2011. Side"

Transkript

1 Årsregnskaber 2010 og 2011

2 Bilag 3 til punkt 3 Årsregnskab 2010 Landsmøde Årsregnskab 2011 Side Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Pengestrømsopgørelse 13 Noter til årsregnskabet 14 Pengestrømsopgørelse 12 Noter til årsregnskabet 13

3 Landsmøde Navn: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade Valby Navn: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade Valby Hovedbestyrelse: Ole Thomsen - formand Signe Bo - næstformand Jens Christian Sandbjerg - kasserer Gitte Malene Berle Bjarke Buhl Søren Jellesmark Annie Engrob Knudsen Anna Nees Edel Kjær Pedersen Natashia Peterson Simon Rasmussen Bessie Rauff/Lene Suh Nicolaisen - medarbejderrepr. Christian Jessen - obs., repr. for Y s men Hovedbestyrelse: Ole Thomsen - formand Natashia Peterson - næstformand Jens Christian Sandbjerg - kasserer Gitte Malene Berle Bjarke Buhl Søren Jellesmark Annie Engrob Knudsen Anna Nees Edel Kjær Pedersen Signe Bo Simon Rasmussen Bessie Rauff/Lene Suh Nicolaisen - medarbejderrepr. Hardy Melstrup - obs., repr. for Y s men Administrationschef: Gorm Skat Petersen Administrationschef: Gorm Skat Petersen Generalsekretær: Kirsten Lund Larsen Generalsekretær: Kirsten Lund Larsen Revisor: AP Statsautoriserede revisorer Olof Palmes Allé 25A, Århus N Revisor: AP Statsautoriserede revisorer Olof Palmes Allé 25A, Aarhus N

4 Landsmøde

5 Landsmøde Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. De i resultatopgørelsen og noterne anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt revisionsinstruks for revisorer der reviderer regnskaber for organisationer, der gennem DUF søger støtte i.h.t Lovbekendtgørelse nr af 15. december Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevant for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med god regnskabsskik. Forvaltningsrevision Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved institutionens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevison I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om KFUM og KFUK har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået KFUM og KFUKs rapportering i årsregnskabet om mål og resultater for KFUM og KFUK. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater er dokumenterede. KFUM og KFUK i Danmark 5 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne af KFUM og KFUK i Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for KFUM og KFUK i Danmark for regnskabsåret 1. januar december 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter god regnskabsskik. De i resultatopgørelsen og noterne anførte budgettal er ikke revideret, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk lovgivning, samt revisionsinstruks for revisorer der reviderer regnskaber for organisationer, der gennem DUF søger støtte i.h.t Lovbekendtgørelse nr. 810 af 29. juni Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

6 Landsmøde Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om mål og resultater ikke er dokumenterede. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 10. marts 2011 AP Statsautoriserede revisorer Jesper Birn statsautoriseret revisor

7 Landsmøde Ledelsesberetning På Landsmødet i 2010 blev budgettet for 2010 godkendt med et underskud på kr Resultat blev et overskud på kr inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. I 2009 var det tilsvarende resultat kr Efter henlæggelser og resultater for Unitas Forlag og Unitas Rejser blev resultatet kr er det første år, hvor Hovedbestyrelsens ændrede principper for indregning af forretningernes overskud og for budgettering af midler fra nedlagte foreninger og testamentariske gaver slår igennem. I 2010 er der indregnet kr som er overført fra hensatte midler i Indtægterne består af tre hovedposter: Í Medlemsbidrag Í Offentlige tilskud Í Indsamlede midler Det er igen i 2010 gaver og bidrag, der er medvirkende til det gode resultat. Der var budgetteret med kr og resultat blev kr Der er i årets løb modtaget kr i arvebeløb og ekstraordinært kr fra nedlagte foreninger. Indtægterne er anvendt på følgende hovedområder: Í Ansatte medarbejdere Í Organisationsudgifter Í Administration og IT Í Internationalt arbejde På udgiftssiden følger resultatet budgettet i store træk. Begivenheder efter balancedagen Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling. Ledelsesberetning På Landsmødet i 2010 blev budgettet for 2011 godkendt med et resultat på kr Resultat blev et overskud på kr inden henlæggelser til kommende år og indregning af forretningernes resultater. I 2010 var det tilsvarende resultat kr Efter henlæggelser og resultater for Unitas Forlag og Unitas Rejser blev resultatet kr er det andet år, hvor Hovedbestyrelsens ændrede principper for indregning af forretningernes overskud og for budgettering af midler fra nedlagte foreninger og testamentariske gaver slår igennem. I 2011 er der indregnet kr som er overført fra hensatte midler i Der er overført kr til de kommende tre år. Indtægterne består af tre hovedposter: Í Medlemsbidrag Í Offentlige tilskud Í Indsamlede midler Gaver og bidrag er igen medvirkende til det gode resultat. Der var budgetteret med kr og resultat blev kr Der er i årets løb modtaget kr fra nedlagte foreninger og kr i arvebeløb. Indtægterne er anvendt på følgende hovedområder: Í Ansatte medarbejdere Í Organisationsudgifter/Programudvikling mm Í Administration og IT Í Internationalt arbejde På udgiftssiden følger resultatet budgettet i store træk. For de kommende år forventes et positivt resultat på omkring kr i og kr i Begivenheder efter balancedagen Der er fra regnskabsårets udløb og frem til regnskabsaflæggelsen efter vor opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af organisationens økonomiske stilling.

8 Landsmøde Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og relevant lovgivnings regnskabsbestemmelser samt god regnskabsskik. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tipstilskud Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til seneste offentlige ejendomsvurdering, op- og nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevares. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne og relevant lovgivnings regnskabsbestemmelser samt god regnskabsskik. Hovedaktivitet Landsorganisationens primære aktitivitet er at drive lokalforeninger inden for det kristelige miljø samt beslægtede aktiviteter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregningen og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Tipstilskud Som tilskud for indeværende regnskabsår indtægtsføres tilskuddet modtaget ultimo i regnskabsåret, udregnet på basis af sidste års regnskab. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter det samlede vederlag, inkl. pensioner og værdien af personalegoder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til seneste offentlige ejendomsvurdering, op- og nedskrivninger føres direkte på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen, idet den årlige vedligeholdelse antages at sikre, at værdien bevares. Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nytidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Beregningen af nutidsværdien anvender leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor efter en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som foreningens øvrige materielle anlægsaktiver.

9 Landsmøde Anvendt regnskabspraksis Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor foreningen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nytidsværdi af de fremtidige leasingydelser. Beregningen af nutidsværdien anvender leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor efter en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som foreningens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 3-6 år Anskaffelser under kr pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Hensættelser Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. Midler fra nedlagte foreninger samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år. Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver, fortsat Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-6 år Anskaffelser under kr pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderforeningens regnskabspraksis. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Hensættelser Formålsbestemte beløb anføres under hensættelser og kapital til særlige formål. Afgangen føres i takt med afholdelse af de formålsbestemte udgifter. Midler fra nedlagte foreninger samt arv, hensættes og indtægtsføres over de efterfølgende 3 år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Pengestrøm, likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. KFUM og KFUK i Danmark 9

10 Landsmøde Resultatopgørelse for 1. januar december 2010 Resultatopgørelse for 1. januar december 2011 Budget Note Medlemsbidrag Offentlige tilskud Indsamlede midler Indsamling til internationale formål Medlemsbutik Andre indtægter Donationer til UdviklingsPuljen Indtægter Møder i organisationen Udvalgs- og projektarbejde Interne medier Internationalt arbejde Arrangementer Ansatte medarbejdere Generelle omkostninger Administration og IT Indsamling til internationale formål Bygningsdrift Omkostninger Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Overført til UdviklingsPuljen Resultat i KFUM og KFUK Overført fra hensatte midler Overført til kommende år Kompensation til DKG Resultat i tilknyttede virksomheder ÅRETS RESULTAT Budget Note Medlemsbidrag Offentlige tilskud Indsamlede midler Indsamling til internationale formål Medlemsbutik Andre indtægter Donationer til UdviklingsPuljen Indtægter Møder i organisationen Udvalgs- og projektarbejde Interne medier Internationalt arbejde Arrangementer Ansatte medarbejdere Generelle omkostninger Administration og IT Indsamling til internationale formål Bygningsdrift Omkostninger Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Overført til UdviklingsPuljen Resultat i KFUM og KFUK Overført fra hensatte midler Overført til kommende år Kompensation til DKG Resultat i tilknyttede virksomheder ÅRETS RESULTAT

11 Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Aktiver Note Note Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Indestående i tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Indestående i tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER

12 Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Aktiver Aktiver Note Note Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Indestående i tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Indestående i tilknyttede virksomheder Værdipapirer Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Beholdning af handelsvarer Varebeholdninger Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER Diverse tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver AKTIVER

13 Landsmøde Balance pr. 31. december 2010 Balance pr. 31. december 2011 Passiver Passiver Note Note Kapitalkonto Egenkapital Kapitalkonto Egenkapital Hensættelser Hensættelser Hensættelser Hensættelser Leasingforpligtelse Etableringstilskud Langfristede gældsforpligtelser Leasingforpligtelse Etableringstilskud Langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter 0 0 Internationale indsamlinger Oikos UdviklingsPuljen Diverse kreditorer Skyldige feriepenge funktionærer Periodiseringer Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER Gæld til pengeinstitutter 0 0 Internationale indsamlinger Oikos UdviklingsPuljen Diverse kreditorer Skyldige feriepenge funktionærer Periodiseringer Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser 27 Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

14 Landsmøde Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Årets resultat Årets af- og nedskrivninger Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Årets resultat Årets af- og nedskrivninger Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb/salg af materielle anlægsaktiver Køb/salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb/salg af materielle anlægsaktiver Køb/salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte tilknyttede virksomheder 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i hensættelser Ændring af leasingforpligtelse Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i hensættelser Ændring af leasingforpligtelse Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Ændring i likvider Likvider og gæld til pengeinstitutter primo Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo Likvider og gæld til pengeinstitutter primo Likvider og gæld til pengeinstitutter ultimo

15 Landsmøde Note Budget Note Budget Medlemsbidrag 1 Medlemsbidrag Børn Unge Unge-voksne Voksne Eventmedlemskab Gruppekontingenter - Skoler Børn Unge Unge-voksne Voksne Eventmedlemskab Gruppekontingenter - Skoler Medlemstallet og fordelingen på alder er medtaget efter oplysning fra foreningen. Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlemsbidrag opgjort således: Medlemmer under 30 år heraf ej tilskudsberettiget Medlemmer over 30 år Antal medlemmer er i.f.t. betalt medlemsbidrag opgjort således: Medlemmer under 30 år heraf ej tilskudsberettiget Medlemmer over 30 år Medlemstallene pr er ikke omfattet af revisionen som følge af, at KFUM og KFUK ved tipsansøgning vedrørende 2011-tilskud fik bevilliget tilskud for en toårig periode, jf. tilskudsbekendtgørelsen Offentlige tilskud 2 Offentlige tilskud Tipstilskud, ordinært driftstilskud tilskud Nordisk Ministerråd Andre tilskud Tipstilskud, ordinært driftstilskud tilskud Nordisk Ministerråd Andre tilskud

16 Landsmøde Note Budget Indsamlede midler Note Budget Indsamlede midler Landslotteri Arv Legater Gaver og bidrag Kollekt Heraf overført til lokalforeninger Gaver Gavebreve Overført til lokalforeninger i alt Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark Landslotteri Arv Legater Gaver og bidrag Kollekt Heraf overført til lokalforeninger Gaver Gavebreve Overført til lokalforeninger i alt Indsamlede midler til KFUM og KFUK i Danmark Af gaver og bidrag er der kr fra nedlagte foreninger. Der er indsamlet kr. 0 via sms Af gaver og bidrag er der kr fra nedlagte foreninger. Der er indsamlet kr. 0 via sms 4 Indsamling til internationale formål 4 Indsamling til internationale formål IND I EN anden verden, Camp Duncan Solidaritets 10 er Across Europe Break the Silence Internationale indsamlinger i øvrigt IND I EN anden verden, Camp Duncan Solidaritets 10 er Across Europe Break the Silence 0 0 Internationale indsamlinger i øvrigt Der er i året indsamlet kr og udbetalt kr Der er i året indsamlet kr og udbetalt kr Møder i organisationen 5 Møder i organisationen HB- og FU-møder Landsmøde Stabsmøder/medarbejdermøder HB- og FU-møder Landsmøde Stabsmøder/medarbejdermøder

17 Landsmøde Note Budget Udvalgs- og projektarbejde Note Budget Udvalgs- og projektarbejde Børneområdet Unge inkl. Ten Sing Familieudvalget Voksenudvalget Uddannelse Kristendomsområdet Kommunikationsudvalget Internationalt udvalg Integrationsprojekt Interne medier Børneområdet Unge inkl. Ten Sing Familieudvalget Voksenudvalget Uddannelse Kristendomsområdet Foreningsudvikling Fremtidsforum Internationalt udvalg Ufordelt Pulje Integrationsprojekt Bricks Faze HorYsont Internet Internationalt arbejde 7 Interne medier Bricks Faze Markant Internet Kontingenter Udenlandske kurser/møder Indenlandske kurser/møder Internationalt arbejde Kontingenter Udenlandske kurser/møder Indenlandske kurser/møder

18 Landsmøde Note Budget Ansatte medarbejdere Note Budget Ansatte medarbejdere Udviklingskonsulenter Daglig ledelse Landskontor Studentermedhjælpere Andre personaleomkostninger Arbejdsomkostninger Uddannelse Annoncer, forsikring m.v Udviklingskonsulenter Daglig ledelse Landskontor Studentermedhjælpere Andre personaleomkostninger Arbejdsomkostninger Uddannelse Annoncer, forsikring m.v Gennemsnitligt antal medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere Generelle omkostninger 10 Generelle omkostninger Fundraising Kontingenter til andre organisationer Annoncer og repæsentation Tab på lukkede foreninger Diverse tryksager Diverse afgifter Kollektiv ulykkesforsikring IT værktøj til foreninger Fundraising Kontingenter til andre organisationer Annoncer mv Repræsentation og gaver Tab på lukkede foreninger Diverse tryksager Diverse afgifter Kollektiv ulykkesforsikring Administration og IT 11 Administration og IT Administration IT Administration IT

19 Landsmøde Note Budget Bygningsdrift Note Budget Bygningsdrift Lejeindtægt Ejendomsskat og forsikringer Varme og el Vedligeholdelse m.v Rengøring og vicevært Lejeindtægt Ejendomsskat og forsikringer Varme og el Vedligeholdelse m.v Rengøring og vicevært Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver 13 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Driftsmateriel og inventar Driftsmateriel og inventar Leasing aktiver Leasing aktiver Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 0 Avance/tab ved salg af materielle anlægsaktiver Finansielle indtægter 14 Finansielle indtægter Renteindtægter Kursgevinst på værdipapirer Kassedifferencer Renteindtægter Kursgevinst på værdipapirer Kassedifferencer Finansielle omkostninger 15 Finansielle omkostninger Kurstab på værdipapirer 0 0 Renteudgifter Renteudgifter leasing Kurstab på værdipapirer Renteudgifter Renteudgifter leasing Resultat i tilknyttede virksomheder 16 Resultat i tilknyttede virksomheder Unitas Forlag A/S Unitas Rejser A/S Unitas Forlag A/S Unitas Rejser A/S

20 Landsmøde Note Budget Grunde og bygninger Note Budget Grunde og bygninger Valby Langgade 19 Saldo primo Årets op- og nedskrivninger 0 0 Regnskabsmæssig værdi Valby Langgade 19 Saldo primo Årets op- og nedskrivninger 0 0 Regnskabsmæssig værdi Driftsmateriel og inventar 18 Driftsmateriel og inventar Kostpris primo Tilgang 0 0 Afgang Kostpris ultimo Kostpris primo Tilgang Afgang 0 0 Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi Af- og nedskrivninger primo Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi I posten driftsmateriel og inventar indgår leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på kr I posten driftsmateriel og inventar indgår leasede aktiver med en regnskabsmæssig værdi på kr Indestående i tilknyttede virksomheder 19 Indestående i tilknyttede virksomheder Unitas Rejser Saldo primo Resultat Udloddet udbytte Unitas Rejser Saldo primo Resultat Udloddet udbytte Unitas Forlag Saldo primo Resultat I alt Unitas Forlag Saldo primo Resultat I alt

21 Landsmøde Note Budget Værdipapirer Note Budget Værdipapirer Investeringsbeviser Aktier (kursværdi) gældsbrev KFUM & KFUK i Aulum, kurs gældsbrev IM Ringkøbing gældsbrev IM Tønder gældsbrev FDF Sæby Valby Uddelingsfond Investeringsbeviser Aktier (kursværdi) gældsbrev IM Ringkøbing gældsbrev IM Tønder gældsbrev FDF Sæby Valby Uddelingsfond Diverse tilgodehavender 21 Diverse tilgodehavender Diverse debitorer Forudbetalte omkostninger mv Diverse debitorer Forudbetalte omkostninger mv Kapitalkonto 22 Kapitalkonto Saldo primo Opskrivning af ejendom til senest off. vurdering 0 0 Overført resultat Etableringstilskud, nedskrevet Saldo primo Nedskrivning af ejendom til senest off. vurdering Overført resultat Etableringstilskud, nedskrevet Hensættelser 23 Hensættelser Lederuddannelse Hensat til ungdomsarbejde i Valby PionerPuljen Hensat til driften de kommende år Lederuddannelse Hensat til ungdomsarbejde i Valby PionerPuljen Hensat til driften de kommende år

22 Landsmøde Note Budget UdviklingsPuljen Note Budget UdviklingsPuljen Indtægter Donation fra KFUM og KFUK i Holbæk Donation fra KFUM og KFUK i Horsens Donation fra Distrikt Århus Indtægter i alt Uddelinger Udvikling af lokale hjemmesider Kolding Brug din stemme Aalborg, Tensing Diskoregistreringssystem Esbjerg, lektiecafé Esbjerg, caféudvikler Give Aulum Uddelinger i alt Bestyrelsesmøder Udgifter i alt Overført fra I alt Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Heraf tilsagn om donation I alt til disposition Indtægter Donation fra KFUM og KFUK i Holbæk 0 0 Donation fra KFUM og KFUK i Horsens Donation fra Distrikt Aarhus Indtægter i alt Uddelinger Aulum, rest Brug din stemme Diskoregistreringssystem Distrikt Midtjylland, teensommerlejr Distrikt Syd og Trekanten Distrikt Syd og Trekanten, store lederdag Distrikt Syd og Trekanten, teensommerlejr Distrikt Sydvestjylland Efterskolenetværksdag Esbjerg, Cafe Esbjerg, caféudvikler, rest Esbjerg, lektiecafé, rest Gellerup, FBI-klub Give Herning, Konfi'fest Ikast, Konfiikast Kolding Palæstinaværket Restbevilling, lokale hjemmesider Tante Andante, PR Tante Andante, rest Teensommerlejrlederkursus Aalborg, Tensing Bevilgede ikke udbetalte donationer Distrikt Århus Uddelinger i alt Bestyrelsesmøder Udgifter i alt Overført fra I alt Bevilgede, ikke udbetalte tilskud

23 Landsmøde Note Budget Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Unglederkursus, bevilget i 2009, aflyst Aleneforældrekursus Landsorg. Udvikling af netværksdag for efterskoleansatte Aulum Rest Esbjerg Rest Teensommelerlederkursus Lemvig, Tante Andante Rest Gellerup Anlæg af udendørs bane Lemvig, rest Esbjerg, rest Esbjertg, rest Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt 25 Langfristede gældsforpligtelser Af den samlede langfristede gæld kr forfalder kr indenfor 1 år og kr. 0 efter 2 år. Note Budget Heraf tilsagn om donation I alt til disposition Bevilgede ikke udbetalte donationer Distrikt Århus Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Aleneforældrekursus Aulum Distrikt Midtjylland Distrikt Syd og Trekanten Esbjerg Esbjerg, rest Esbjerg, rest Gellerup Landsorg. Udvikling af netværksdag for efterskoleansatte Lemvig, rest Lemvig, Tante Andante Teensommelerlederkursus Unglederkursus, bevilget i 2010, aflyst Varde Bevilgede, ikke udbetalte tilskud, i alt Diverse kreditorer 25 Langfristede gældsforpligtelser Skyldige omkostninger m.v Skyldig ATP, pension og feriepenge Gældsbrev Kristian Hansen Gældsbrev Aulum Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Af den samlede langfristede gæld kr forfalder kr indenfor 1 år og kr. 0 efter 2 år. 26 Diverse kreditorer Skyldige omkostninger m.v Skyldig ATP, pension og feriepenge Gældsbrev Kristian Hansen Af de samlede værdipapirer kr er værdipapirer kr og et ejerpantebrev kr deponeret til sikkerhed for kassekredit på max Sikkerhedsstillelser, eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser Af de samlede værdipapirer kr er værdipapirer kr og et ejerpantebrev kr deponeret til sikkerhed for kassekredit på max KFUM og KFUK i Danmark 22

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17

Årsregnskab 2010. CVR-nr. 62 61 46 17 Årsregnskab 2010 CVR-nr. 62 61 46 17 Side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 14. maj 2014 Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013

Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 Kop & Kande a.m.b.a Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 65 66 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /3 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR.

JEM & FIX A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015. Peter Lambert CVR-NR. jem & fix A Skomagerve 7100 Vejle 10360641 JEM & FIX A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2015 Peter Lambert CVR-NR.

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere