EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting)"

Transkript

1 EMA (Environmental Management Accounting) en god forretning Vejen til bedre økonomiske og miljømæssige resultater: Miljøøkonomistyring til myndigheder

2 Teksten er oprindeligt udarbejdet af Environmental Management Accounting Research & Information Center (EMARIC), Boston, USA for UNDSD (United Nations Division for Sustainable Development) (FN s Afdeling for Bæredygtig Udvikling) med støtte fra US EPA. Oversat af Flexsprog. Kommentarer, spørgsmål eller oplysninger om myndigheders EMA-aktiviteter modtages gerne på følgende adresse: Denne brochure må gerne gengives og distribueres. Oversættelse er også tilladt.venligst send oversatte udgaver elektronisk og i trykt form til

3 Vidste du... at mange - selv store og godt ledede - virksomheder og offentlige myndigheder ikke har ordentlig føling med deres energi- og råvareforbrug eller omkostninger som skyldes ineffektivt råvareforbrug, affaldshåndtering og tilsvarende spørgsmål? at mange virksomheder og myndigheder derfor væsentligt undervurderer de omkostninger, der følger med dårlige eller utilstrækkelige miljøpræstationer? Hvis du arbejder i et ministerium, en offentlig styrelse et amt eller kommune, bør du stille dig selv følgende spørgsmål... Hjælper min arbejdsplads sine interessenter i erhvervslivet med at forstå deres råvare- og energiforbrug og miljøomkostninger? Har min arbejdsplads nok tjek på sit eget råvare- og energiforbrug og miljøomkostninger? 3

4 Miljøøkonomistyring (EMA) hvad er det? Miljøomkostninger er meget andet end de direkte omkostninger til miljøbeskyttelse. Murauer Bier i Østrig (se boks side 7) implementerede EMA for at få et dækkende indtryk af virksomhedens råvareforbrug og affaldsomkostninger. EMA er af forskellige organisationer defineret forskelligt og er givet forskellige navne, men EMA er i bund og grund en bedre og mere omfattende økonomistyring med særlig fokus på omkostninger, der stammer fra råvarespild og andre miljøproblemer. Hovedpunkterne er: EMA fokuserer på virksomhedens interne omkostninger og omfatter ikke samfundseller miljørelaterede omkostninger, som en virksomhed ikke skal stå til regnskab for. EMA lægger særlig vægt på registrering af miljømæssige omkostninger som f.eks. affaldshåndtering og tabt værdi i form af råvarespild. Udover omkostningsoplysninger indeholder EMA oplysninger om mængder, strømme og hvorledes råvarer og energi bruges. EMA-oplysninger er værdifulde for ledelsen, men er særlig værdifulde for miljøledelse. EMA er ikke bare nyttig til intern styring og som grundlag for beslutninger, men oplysninger fra EMA bruges også i stigende omfang til ekstern rapportering i årsregnskaber eller årlige miljørapporter. 4

5 Hvorfor blev EMA udviklet? Der er flere årsager til udviklingen af EMA gennem de seneste år: Behov for forbedret produktionseffektivitet og materialeudnyttelse som følge af stærk global konkurrence. Stadig stigende udgifter til råvarer, affaldshåndtering, overholdelse af myndighedskrav samt potentielt erstatningsansvar. Større pres på virksomheder og myndigheder forbedre miljøforholdene. Begrænsninger konventionel økonomistyring, især i forbindelse med styring af udgifter til driftseffektivitet og miljøforhold. 5

6 Hvordan kan en virksomhed drage fordel af EMA? EMA hjælper virksomheden til, at: følge og styre råvarer, energi og affald mere nøjagtigt identificere, vurdere og styre omkostninger mere nøjagtigt, især omkostninger forbundet med råvarespild og styring af affaldsstrømme erkende og vurdere bl.a. de økonomiske fordele for virksomheden ved miljøledelsesaktiviteter måle og rapportere økonomiske og miljømæssige resultater og derved forbedre virksomhedens image over for kunder, investorer, bankforbindelser, medarbejdere, samfund, miljøorganisationer og myndigheder. EMA-oplysninger er af stor værdi for ledelsesaktiviteter, der har miljøet for øje. Antallet af beslutninger, der påvirkes af miljøspørgsmål og miljøomkostninger, er stadig stigende, og EMA har derfor stor betydning for såvel beslutninger vedrørende miljøstyring som for alle andre former for ledelsesaktiviteter. Med andre ord: med EMA fokuseres der ikke blot på bedre miljøbeslutninger, men på bedre ledelsesbeslutninger generelt. På denne side ser du nogle eksempler på de mange ledelsesaktiviteter, der kan drage fordel af EMA. På næste side er vist et eksempel på EMA s betydning for det østrigske bryggeri, Murauer Bier. Andre eksempler findes i følgende UNDSD-brochure: EMA - en god forretning. Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet (udgivet af Miljøstyrelsen). 6

7 Murauer Bier har nedbragt affaldsomkostningerne Styringsaktiviteter der kan forbedres med EMA Det østrigske bryggeri, Murauer Bier, bruger materialeopgørelser og omkostningsregnskaber til at beregne affaldsomkostninger, herunder købsværdien af råvarer, der er gået tabt som affald, samt omkostninger til bortskaffelse. Murauer har ud fra de indsamlede data indført aktiviteter, der minimerer mængden af affald. Virksomheden har i perioden således reduceret forbruget af ferskvand pr. produceret enhed med 19%; forbruget af brændselsolie pr. produceret enhed med 30%, og mængden af spildevand pr. produceret enhed med 32% Denne mellemstore virksomhed har derved sparet ca kr. Design af produkter og serviceydelser Indkøb Supply chain management Lager- og produktionsplanlægning Investeringsvurderinger Omkostningsfordeling Omkostningsstyring Prissætning af produkter og service Sammensætning af produkter og serviceydelser Evaluering og sammenligning af resultater 7

8 Hvordan kan myndigheder drage fordel af EMA? Fordelene ved EMA kommer ind på to væsentlige områder. For det første kan myndighederne anvende EMA til deres egne forretningsgange. For det andet kan private virksomheders implementering af EMA være til gavn for myndighederne, idet de hjælper med til at fremme og realisere politiske mål. Der er mange lande rundt om i verdenen, der på hver sin måde fremmer EMA, bl.a. Argentina, Australien, Canada, Colombia, Filippinerne, Finland, Guatemala, Holland, Italien, Japan, Sydkorea, Nicaragua, Portugal, Slovakiet, Storbritannien, Sverige, Tanzania, Tjekkiet, Tyskland, USA, Vietnam, Zimbabwe, Ægypten, Østrig m.fl. Det gælder også regionale og internationale organisationer, heriblandt EU Kommissionen, FN s Miljøprogram (UNEP) samt FN s Afdeling for Bæredygtig Udvikling (UNDSD). 8

9 Myndigheders fordele ved at virksomheder implementerer EMA Fordele ved at implementere EMA til myndigheders egne forretningsgange EMA øger antallet af instrumenter og antallet af virksomheder og myndigheder, der er involverede i opfyldelsen af de miljømæssige og økonomiske målsætninger. På følgende måder hjælper det myndighederne til bedre at nå deres mål: jo bedre erhvervslivet er i stand til at begrunde miljøhandlingsplaner ud fra egne økonomiske interesser, jo mindre bliver myndighedernes økonomiske, politiske og andre byrder til miljøbeskyttelse. erhvervslivets indførelse af EMA forbedrer effektiviteten af den eksisterende politik/ lovgivning. myndighederne kan bruge erhvervslivets EMA-oplysninger som hjælp til at få et overblik over de regulerede virksomheders økonomiske og miljørelaterede resultater. erhvervslivets EMA-oplysninger kan bruges i forbindelse med regeringers programpolitik. erhvervslivets EMA-oplysninger kan bruges til regnskabsformål lokalt og nationalt. Myndigheders EMA-oplysninger kan anvendes til ledelsesbeslutninger om forretningsgange såsom indkøb, budgettering og miljøstyringssystemer. Myndigheders EMA-oplysninger kan anvendes til at skønne og rapportere økonomiske og miljømæssige præstationer. I det følgende ser du to eksempler på myndigheders implementering af EMA: 9

10 EMA til kommunal håndtering af fast affald i USA I USA benævnes EMA til kommunal håndtering af fast affald som FCA (Full Cost Accounting) men principperne for FCA og EMA er stort set de samme. De lokale myndigheder i byen Columbia, Missouri, indførte FCA for mange år siden som hjælp til planlægning af serviceydelser til indbyggerne i forbindelse med håndteringen af fast affald, bl.a. renovation, indsamling af genbrugsaffald samt drift af lossepladser. Når bystyret skal træffe beslutninger om udvidelse og forbedring af driften, anvendes FCA til at planlægge, vurdere, udvælge og integrere de mest omkostningseffektive muligheder. FCA anvendes til at beregne de mest hensigtsmæssige månedspriser for serviceydelserne. Med FCA har myndighederne således kunnet fastholde rimelige priser samtidig med udbud af flere serviceydelser. Rapport nr. EPA530-R fra US Environmental Protection Agency (den amerikanske Miljøstyrelse): Full Cost Accounting in Action: Case Studies of Six Solid Waste Management Agencies, US EPA Office of Solid Waste and Emergency Response, December

11 EMA i Storbritanniens Miljøstyrelse Miljøstyrelsen i Storbritannien har som led i et større effektiviseringsprogram indført EMA-principperne. Programmets EMA-del er et femårsprojekt om grønne regnskabssystemer, der startede i I forbindelse med dette regnskabsprojekt udvikler og integrerer styrelsen et miljøregnskabssystem som: giver input til vigtige processer såsom planlægning og regnskabsførelse identificerer ca. 700 mio. kr, af styrelsens vigtigste miljøomkostninger (dvs. energi, vand, spildevand etc.) kæder økonomiske data sammen med andre kvantitative oplysninger, såsom data om materialestrømme. I perioden har effektiviseringsprogrammet reduceret styrelsens rejseudgifter med 10 pct., CO2-udledninger med 30 pct., og har sparet styrelsen for ca. 60 mio. kr. i udgifter til el, vand, varme, papirvarer og trykning. Med effektiviseringsprogrammets EMA-del har styrelsen nøjagtigt og effektivt kunnet sætte tal på og rapportere disse effektiviseringsfortjenester. 11

12 EU's henstilling om miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber Grønne regnskaber i Danmark 12 EU-kommissionen vedtog i maj 2001 en henstilling om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberetninger. Henstillingen omfatter poster såsom miljøudgifter, miljøforpligtelser og risici og beslægtede aktiver samt miljømæssige resultater, der kan påvirke den rapporterende virksomheds økonomiske situation. Henstillingen skal opmuntre til rapportering af flere miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsrapporter for at give alle berørte parter mere pålidelige oplysninger for at understøtte EU s målsætninger inden for miljøbeskyttelse. Hertil kommer, at den skal bidrage til øget politisk harmonisering inden for EU. Kommissionens henstilling af 30 maj 2001 om anerkendelse, måling og offentliggørelse af miljøspørgsmål i virksomheders årsregnskaber og årsberetninger (meddelt under nummer K(2001) 1495) (2001/453/EF) I Danmark fremmes virksomheders regnskab med materialeforbrug iht. EMA gennem bestemmelserne i loven om grønne regnskaber, der kræver, at en række virksomheder rapporterer følgende: oplysninger om brug af vand, energi og råvarer typer og mængde af forurenende stoffer udledt til luft, vand og jord typer og mængder af forurenende stoffer i produktionsprocesser, affald eller produkter. En evaluering i 1999 af loven fra 1995 viste, at 41 pct. af de regulerede virksomheder har opnået miljøforbedringer gennem grønne regnskaber, og at 52 pct. har opnået en økonomiske gevinst. Dertil kommer, at danske virksomheder, der aflægger grønne regnskaber, har en konkurrencefordel, når eksterne aktører - fx industrikunder i Tyskland - beder om disse oplysninger. Dialogen mellem de rapporterende virksomheder og de lokale myndigheder er forbedret, og staten bruger de indsamlede data som hjælp til at opfylde egne rapporteringsansvar iht. internationale aftaler.

13 Forskellige indfaldsvinkler til EMA Der er flere måder at gribe EMA an på.virksomheder og myndigheder kan vælge forskellige EMA-fremgangsmåder ud fra de ressourcer og de tidligere erfaringer, de har. En virksomhed eller myndighed, der ingen erfaring har med EMA, kan vælge at begynde med én eller to mindre EMA-projekter. Dette gælder også virksomheder, der har begrænsede ressourcer Når først fordelene ved EMA er tydeligt påvist, kan virksomheden eller myndigheder gå videre med mere omfattende projekter. Måske kan man oprette en EMA-database parallelt med eksisterende interne regnskabs- og informationssystemer; eller måske integrere EMA-oplysninger med eksisterende systemer. Alle organisationens eksisterende regnskabs-, informations- og ledelsessystemer bør anvendes til at understøtte EMA. Disse kan så yderligere forbedres med EMA. Virksomheder og myndigheder kan bruge andre betegnelser til at beskrive deres EMA-tiltag. Nogle bruger måske betegnelsen Environmental Cost Accounting eller FCA ( Full Cost Accounting ) i stedet for EMA. Det vigtigste er at huske, at der er forskellige metoder at vælge imellem. En virksomhed eller myndighed kan vælge det sprog og den metode, der passer bedst med dens ledelsesbehov og derefter arbejde på at forbedre eller udvide den valgte metode i et tempo, der passer organisationen. 13

14 Hvad er det næste du skal gøre? Først og fremmest skal du stille dig selv disse spørgsmål igen: Hjælper min arbejdsplads sine interessenter i erhvervslivet med at forstå deres råvare- og energiforbrug og miljøomkostninger? Erkender og styrer min arbejdsplads i tilstrækkelig grad sit eget råvare- og energiforbrug og miljøomkostninger? Hvis du er i tvivl om svarene, eller du tror, at svaret er nej så overvej at udarbejde og starte et EMA-projekt. Opnå fordelene ved EMA i form af forbedrede økonomiske og miljømæssige resultater. 14

15 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om arbejdet i FN s arbejdsgruppe med EMA og adgang til gruppens publikationer kan fås på følgende Internet adresse: Der er udgivet to håndbøger af interesse for myndigheder: en teknisk arbejdsbog: Environmental Management Accounting Procedures and Principles. En arbejdsbog med titlen Environmental Management Accounting Policies and Linkages. Endvidere kan du finde en introduktionsbrochure om EMA, der er udarbejdet til erhvervslivet med titlen: Clean & Competitive: Environmental Management Accounting for Business (udgivet af Miljøstyrelsen under titlen: Kontant og konkurrencedygtig: Økonomisk miljøstyring (EMA) til erhvervslivet). Alle publikationer kan downloades til eget brug, men kan også købes i trykt form på FN s hjemmeside for publikationer: På den internationale hjemmeside om EMA: kan du finde oplysninger om en lang række EMA-materialer såsom håndbøger og case studies samt oplysninger om EMA-kontakter, muligheder for etablering af netværker, links til andre hjemmesider og specialarrangementer. Oplysninger om muligheder for etablering af EMA-netværk i dit område kan fås ved at kontakte et af Environmental Management Accounting Network (EMAN) netværkene: EMAN Europe EMAN Asia-Pacific EMAN Americas under oprettelse send en til Du kan også kontakte revisororganisationerne og høre, om de har oplysninger om EMArelaterede aktiviteter. 15

16 Myndigheder kan opnå fordele ved miljøøkonomistyring EMA er et nyt redskab til miljøøkonomistyring, som er udviklet af FN s Afdeling for Bæredygtig Udvikling. Det er allerede taget i brug af virksomheder og myndigheder i en række lande med gode økonomiske og miljømæssige resultater til følge. Denne brochure fortæller kort om EMA og dets fordele samt giver eksempler på myndigheder i Storbritannien og USA, der bruger systemet i deres arbejde. Desuden findes en guide til yderligere oplysninger. Denne brochure kan fås gratis i Miljøbutikken Tlf.: Tryksagen er svanemærket. 100% genbrugspapir. Layout: Jesper Laier Kann-Christensen/LaierGrafik Tryk: Schultz Grafisk. Oplag oplag 2002 Strandgade 29 DK-1401 København K Tlf.:

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet

EMA. en god forretning. (Environmental Management Accounting) Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet EMA (Environmental Management Accounting) en god forretning Kontant og konkurrencedygtig: Miljøøkonomistyring til erhvervslivet Vidste du... at mange selv store og godt ledede - virksomheder i høj grad

Læs mere

Perspektiver på udviklingen og anvendelsen af Environmental Management Accounting

Perspektiver på udviklingen og anvendelsen af Environmental Management Accounting Perspektiver på udviklingen og anvendelsen af Environmental Management Accounting Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Pall Rikhardsson Handelshøjskolen i Århus Miljøprojekt

Læs mere

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers

Miljøøkonomistyring i danske virksomheder. Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Miljøøkonomistyring i danske virksomheder Anne Søgaard Melchiorsen og Birgitte Mogensen PricewaterhouseCoopers Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 11 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Keynotes 2012 Indledning side 2

Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 2 Keynotes 2012 Indledning side 3 Indledning Baggrund En virksomhed med /Den Grønne Nøgle signalerer til omgivelserne, at der gøres en indsats for at passe på miljøet. HORESTA

Læs mere

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0

Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI. Version 3.0 RG Retningslinjer for bæredygtighedsrapportering 2000-2006 GRI Retningslinjer for Bæredygtighedsrapportering RG Indholdsfortegnelse Forord Bæredygtig udvikling og behovet for gennemsigtighed Generelle

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv

Udbudshåndbog. Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv Udbudshåndbog Udbudshåndbog Morten Kronholm, Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser...

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

ANTALIS CSR- RAPPORT

ANTALIS CSR- RAPPORT ANTALIS CSR- RAPPORT 2014 ANTALIS I TAL Antalis er Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation. 5.585 MEDARBEJDERE ANTAL KUNDER 120.000 1,815 MIO. TON PAPIR

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER 4.5.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 124/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger

Læs mere

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov inden for det ydre miljø - Projektrapport Udført af: Svend Jensen ERA i samarbejde med Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelsessekretariat

Læs mere