Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Mandag den 14. maj 2012 kl Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Jan Prokopek, Christian Gregersen, Svend Albrechtsen, Lisa Nielsen Lars Riemann, Erik Renner Søren Lykke - Deloitte Afbud: Erik Lauritzen, Ole Stisen Referent: Lars Riemann Dagsorden bestyrelsesmøde: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Årsregnskab Orientering 7. Eventuelt 8. Næste møde LBRI/ Side 1 af 5

2 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6/ Referatet fra det sidste bestyrelsesmødet den 6. februar 2011 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Godkendelse af tegningsprotokollat Tegningsprotokollatet dateret den 14. maj 2012 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Beretning Direktørens beretning Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars B. Riemann præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen: Status genbrugsindsamlingen Vi befinder os stadig i en indkøringsfase af indsamlingen af genbrugsaffald fra husstandene. Området er nyt både for vores vognmand som står for indsamlingen og for vores kunder. Det betyder at vi har mange henvendelser fra kunderne både vedrørende hvordan der skal sorteres, hvor spanden må stå samt vedrørende glemte eller manglende tømning. Vi forventer at dette kommer ind i et mere normalt leje inden sommerferien. Indsamlingen af genbrugsaffald ved den enkelte husstand er kommet godt i gang. Måling på den de første 300 ton viser en fejlsortering på 1,6%. Dette er langt under de ca. 15% som vi havde frygtet så Sønderborg borgere kan godt sortere affald. Status dagrenovationsindsamling Der indgået kontrakt med Meldgaard A/S om indsamling af dagrenovation i vores nye ordning, som træder i kraft 1. oktober. JOKA A/S har fået ordren på leverance af affaldsspande til den nye dagrenovationsordning. Vi har derved fået den samme leverandør som på genbrugsindsamlingen. Danfoss vand Efter ca. 9 måneders betænkningstid har Danfoss vurderet vores tilbud om tilslutning til vores vandforsyning og lavet en beregning, som viser at de kan renovere deres eksisterende anlæg væsentligt billigere. Vi har ingen mulighed for at reducere omkostningerne, så de kan konkurrere med Danfoss beregnede pris, uden at vores øvrige kunder kommer til at betale for det. De foreløbige projektestimater viser at vi skal reducere vores anlægspris med ca. 6,5 mio. DKK for at kunne matche Danfoss pris. Bestyrelsen var enig om at Danfoss skal tilbydes tilslutning til kostpris hvile i sig selv men at tilslutningen ikke må komme til at belaste andre forbrugere hos Sønderborg LBRI/ Side 2 af 5

3 Forsyning. Bestyrelsen var enig om at det ikke var Sønderborg Forsynings opgave at drive erhvervspolitik. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Økonomi perioderegnskab og likviditet Erik Renner præsenterede periodens regnskab for 1. kvartal Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning. Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning. Projektstatus Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Projekt og planlægningsafdelingen er efter budget som følge af senere igangsætning af anlægsopgaver efter vinteren. Efterslæbet forventes at blive indhentet i løbet af året. Se vedlagte præsentation. Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning. 5. Årsregnskab Søren Lykke Deloitte gennemgik de fremsendte årsregnskaber og protokoller for de respektive selskaber. Se vedlagte præsentation. Generelt om revisionen Godt forløb - på baggrund af økonomistyring på højt niveau Protokollerne er uden væsentlige bemærkninger Rettelse i protokol for Nordborg Kraftvarmeværk vedr. CO 2 -kvoter Rejser og repræsentationsomkostninger kontrolleret uden bemærkninger Ikke-korrigeret fejl i Spildevand på 150 t.kr. er uvæsentlig Spildevand vejafvandingsbidrag på 1% Konklusioner på revisionen Alle årsregnskaber er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold Årsregnskaberne for Vand, Spildevand og moderselskabet inkl. koncernregnskabet har supplerende oplysninger vedrørende usikkerhed på de skattemæssige værdier i vandselskaberne Supplerende oplysninger er en henvisning til særlige forhold, der efter vores vurdering er korrekt indarbejdet i årsregnskabet Uændret problemstilling i forhold til sidste år Klagesager stadig kun lige begyndt resultatet af klagesagerne afventes På baggrund af denne gennemgang godkendte bestyrelsen alle selskabernes årsrapporter og protokoller og indstiller dem til generalforsamlingens godkendelse. 6. Domicilkøb Direktøren præsenteret en foreløbig beregning, der viser en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. DKK ved at købe ejendommen Ellegårdvej 8 i forhold til som nu at leje sig ind i ejendomme. LBRI/ Side 3 af 5

4 Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indlede forhandlinger med ejeren af ejendommen og udarbejde et konkret købstilbud. Det konkrete købstilbud vil blive forelagt bestyrelen til godkendelse. 7. Orientering Medarbejdervalg til bestyrelsen Der er nedsat et valgudvalg til håndteringen af valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne, bestående af B-siden af Samarbejdsudvalget og direktøren helt efter reglerne. Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og tre personlige suppleanter. Valgdatoen er fastsat til den 21. maj, hvor resultatet også vil blive offentliggjort og så repræsentanterne kan indsættes i bestyrelserne på generalforsamlingen den 22. maj. Der er otte kandidater til de seks poster. Der udsendes en orienterende mail til de nuværende bestyrelsesmedlemmer om valgets udgang så snart resultatet foreligger. Sønderborg Fjernvarme / NKVV Der er indledt drøftelser med Sønderborg Fjernvarme I/S om modeller for at de overtager Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund varme. Overtagelsen skal tage hensyn til gæld og værdier i selskaberne, tilslutningsafgift til Sønderborg Fjernvarme samt de skattemæssige aspekter i en overtagelse. Bestyrelsen vil blive løbende orienteret om drøftelserne. Øgede miljøinvesteringer Sønderborg Kommune har besluttet at hæve deres vejafvandingsbidrag til Sønderborg Forsyning fra 1% af anlægsinvesteringerne til 8% med tilbagevirkende kraft til Dette betyder en engangsbetaling på ca. 12,5 mio. DKK samt en fremtidig årligt betaling på ca. 4,5 mio. DKK. Bestyrelsen ønskede at denne ekstraordinære indtægt benyttet til øgede miljøinvesteringer. Som eksempel på et projekt der kunne komme ind under dette er det allerede fremtagen De fem haver, hvor et forsinkelsesbassin tilføres en ekstra dimension i form af en oplevelsesværdi. Denne type projekter ønskes fremmet af bestyrelsen. Sønderborg Forsyning laver et notat om hvor vide rammer forsyningsselskabet har for at tilføre tekniske projekter ekstra dimensioner. Kegnæs minirenseanlæg På baggrund af det fremsendte materiale om status for minirenseanlæggene på Kegnæs, tilsluttede bestyrelsen sig direktionens forslag om at kræfterne i opgave koncentreres om at få anlæggene til at fungere så optimalt som muligt efter den fremlagte plan og derved se fremad i løsninger. Ejerne og brugerne af minirenseanlæggene skal inddrages i de fremadrettede løsninger. LBRI/ Side 4 af 5

5 Hønekilden Sønderborg Forsyning er blevet opfordret til at sponsorere renoveringen af springkilden Hønekilden på havnen i Sønderborg. Sønderborg Forsyning har tidligere principielt sagt ja til dette, men projektet ser nu ud til at blive ca. 10 gange så dyrt som først antaget. Dette betyder at der fra projektophavet er en forventning om at Sønderborg Forsyning bidrager med ca DKK til projektet. Bestyrelsen besluttede at direktionen skal forhandle et realistisk niveau for deltagelse på plads med forvaltningen og projekthaverne. Bestyrelsen ønskede på baggrund af dette at der udarbejdes en generel politik for sponsorering for Sønderborg Forsyning. Generalforsamling 22. maj 2012 Direktøren bemyndiges til at varetage generalforsamlingen for driftsselskaberne. 8. Eventuelt Intet. 9. Næste møde Næste møde afholdes mandag den 20. august kl. 14:00-16:00 Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek Jan Callesen Ole Stisen Lisa Nielsen Svend Albrechtsen Christian Gregersen LBRI/ Side 5 af 5

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00

Nordvands bestyrelse. Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Nordvands bestyrelse Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe Kommuner J.nr.: Angiv jnr. 201453 Initialer: CNY Dato: 6. maj 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. Dato: 29. april 2015, kl. 08:30 11:00 Sted:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 12. maj 2014 Kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afdeling

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet.

BE14-2 J. nr. 200204/74444 Bestyrelsesmøde. Der var afbud fra Morten Kabell, hvorfor næstformand Ruben Kidde ledede mødet. Centralkommunernes Transmissionsselskab REFERAT 16-06-2014 BE14-2 J. nr. 200204/74444 Emne Bestyrelsesmøde Mødedato 28. maj 2014 kl. 08.30 Sted Deltagere CTR Allan Ahmad, suppleant for Morten Kabell Susan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 16. april 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree Administrativ

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 16. april 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 21 Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere