(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRIC-fortolkningsbidrag 19 og IFRS 1 (EØS-relevant tekst) EUROPA KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder ( 1 ), særlig artikel 3, stk. 1, og ud fra følgende betragtninger: (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse nr. 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ( 3 ), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og meddelte Kommissionen, at den var afbalanceret og objektiv. (4) Vedtagelsen af IFRIC 19 indebærer, at IFRS 1 også skal ændres for at sikre, at der sammenhæng mellem de internationale regnskabsstandarder. (1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 ( 2 ) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober (2) Den 26. november 2009 offentliggjorde IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) fortolkningsbidrag 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter (i det følgende benævnt»ifric 19«). IFRIC 19 tjener til at give vejledning i, hvordan en debitor regnskabsmæssigt bør behandle egenkapitalinstrumenter, der er udstedt for helt eller delvist at opfylde en finansiel forpligtelse efter genforhandling af vilkårene knyttet til forpligtelsen. (5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 foretages følgende ændringer: (3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at IFRIC 19 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning 1) IFRIC-fortolkningsbidrag 19 indsættes som anført i bilaget til denne forordning. 2) IFRS 1 ændres som angivet i bilaget til denne forordning. ( 1 ) EFT L 243 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 320 af , s. 1. ( 3 ) EUT L 199 af , s. 33.

2 L 193/2 Den Europæiske Unions Tidende Artikel 2 Virksomhederne anvender IFRIC 19 og ændringen til IFRS 1 som anført i bilaget til denne forordning senest fra den dato, der indleder deres første regnskabsår efter den 30. juni Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

3 Den Europæiske Unions Tidende L 193/3 BILAG INTERNATIONALE REGNSKABSSTANDARDER IFRIC 19 IFRS 1 IFRIC-fortolkningsbidrag 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter Ændring til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS Kopiering tilladt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Alle eksisterende rettigheder forbeholdes uden for EØS med undtagelse af retten til at kopiere til personlig brug eller anden form for»fair dealing«. Yderligere oplysninger fås hos IASB på adressen

4 L 193/4 Den Europæiske Unions Tidende IFRIC-FORTOLKNINGSBIDRAG 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter HENVISNINGER Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger IAS 1 Præsentation af årsregnskaber IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl IAS 32 Finansielle instrumenter: Præsentation IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling BAGGRUND: 1 En debitor og en kreditor kan genforhandle vilkårene knyttet til en finansiel forpligtelse med det resultat, at debitor opfylder forpligtelsen helt eller delvist ved at udstede egenkapitalinstrumenter til kreditor. Disse transaktioner benævnes undertiden»debt for equity swaps«. IFRIC har modtaget anmodninger om vejledning i den regnskabsmæssige behandling af sådanne transaktioner. ANVENDELSESOMRÅDE 2 Fortolkningen omhandler den regnskabsmæssige behandling hos en virksomhed, når vilkårene knyttet til en finansiel forpligtelse genforhandles med det resultat, at virksomheden udsteder egenkapitalinstrumenter til en af sine kreditorer for at opfylde forpligtelsen helt eller delvist. Den omhandler ikke den regnskabsmæssige behandling hos kreditor. 3 En virksomhed må ikke anvende denne fortolkning på transaktioner, når a) kreditoren også er en direkte eller indirekte aktionær og handler i sin egenskab af en eksisterende direkte eller indirekte aktionær b) kreditoren og virksomheden kontrolleres af samme part eller parter før og efter transaktionen, og indholdet af transaktionen omfatter en udlodning af egenkapital fra eller en tilførsel af egenkapital til virksomheden c) opfyldelsen af den finansielle forpligtelse gennem emission af ordinære aktier er i overensstemmelse med de oprindelige vilkår knyttet til den finansielle forpligtelse. PROBLEMSTILLINGER 4 Dette fortolkningsbidrag omhandler følgende problemstillinger: a) Kan egenkapitalinstrumenter, der udstedes af en virksomhed i forbindelse med hel eller delvis opfyldelse af en finansiel forpligtelse, betragtes som»det betalte beløb herfor«, jf. afsnit 41 i IAS 39? b) Hvordan skal en virksomhed i første omgang måle værdien af egenkapitalinstrumenter, der udstedes for at opfylde en sådan finansiel forpligtelse? c) Hvordan skal en virksomhed regnskabsmæssigt behandle en eventuel forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af den opfyldte finansielle forpligtelse og det beløb, egenkapitalinstrumenterne første gang blev målt til? KONSENSUS 5 Udstedelse af en virksomheds egenkapitalinstrumenter til en kreditor med henblik på hel eller delvis opfyldelse af en finansiel forpligtelse udgør det betalte beløb herfor, jf. afsnit 41 i IAS 39. En virksomhed skal først fjerne en finansiel forpligtelse (eller en del af en finansiel forpligtelse) fra sin balance, når den er opfyldt, jf. afsnit 39 i IAS 39.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 193/5 6 I forbindelse med førstegangsindregningen af egenkapitalinstrumenter, der udstedes til en kreditor med henblik på hel eller delvis opfyldelse af en finansiel forpligtelse, skal en virksomhed måle egenkapitalforpligtelserne til dagsværdi, medmindre dagsværdien ikke kan måles pålideligt. 7 Hvis dagsværdien af de udstedte egenkapitalinstrumenter ikke kan måles pålideligt, skal deres dagsværdi måles til dagsværdien af den opfyldte finansielle forpligtelse. Ved måling af dagsværdien af en opfyldt finansiel forpligtelse, der omfatter et anfordringselement (f.eks. et anfordringstilgodehavende), finder afsnit 49 i IAS 39 ikke anvendelse. 8 Hvis kun en del af den finansielle forpligtelse er opfyldt, skal virksomheden vurdere, om en del af det betalte beløb vedrører en ændring af vilkårene for den resterende forpligtelse. Hvis en del af det betalte beløb rent faktisk vedrører en ændring af vilkårene for den resterende forpligtelse, skal virksomheden fordele dagsværdien af det betalte beløb mellem den del af forpligtelsen, der er opfyldt, og den resterende forpligtelse. I forbindelse med denne fordeling skal virksomheden tage hensyn til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder, der har forbindelse til transaktionen. 9 En eventuel forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af den opfyldte finansielle forpligtelse (eller en del af en finansiel forpligtelse) og det betalte beløb herfor skal indregnes i resultatet, jf. afsnit 41 i IAS 39. De udstedte egenkapitalinstrumenter skal førstegangsindregnes og måles på den dato, hvor den finansielle forpligtelse (eller en del heraf) opfyldes. 10 Hvis kun en del af den finansielle forpligtelse er opfyldt, fordeles det betalte beløb i overensstemmelse med afsnit 8. Det betalte beløb, der fordeles til den resterende forpligtelse, skal indgå i vurderingen af, om vilkårene for den resterende forpligtelse er blevet væsentligt ændret. Hvis den resterende forpligtelse er blevet væsentligt ændret, skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle ændringen som ophør af den oprindelige forpligtelse, og der skal indregnes en ny forpligtelse, jf. afsnit 40 i IAS En virksomhed skal give oplysninger om en gevinst eller et tab, der er indregnet i henhold til afsnit 9 og 10, som en særskilt resultatpost eller i noterne, jf. afsnit 9 og 10. IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANG 12 En virksomhed skal anvende dette fortolkningsbidrag på årsregnskaber, der begynder den 1. juli 2010 eller derefter. Det er tilladt at anvende det tidligere. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag på et årsregnskab, der begynder før den 1. juli 2010, skal den give oplysning herom. 13 En virksomhed skal anvende en ændring i regnskabspraksis i henhold til IAS 8 fra begyndelsen af det første sammenlignelige regnskabsår. Appendiks Ændring til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS Ændringen i dette appendiks finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. juli 2010 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag på et tidligere regnskabsår, skal disse ændringer anvendes på dette tidligere regnskabsår. Der er tilføjet en overskrift og afsnit D25 til appendiks D. Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter D25 En virksomhed, som anvender IFRS for første gang, kan anvende overgangsbestemmelserne i IFRIC 19 Opfyldelse af finansielle forpligtelser med egenkapitalinstrumenter.

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7237 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2010-01 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-01 IFRS-nyt 2010-01 har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) IFRS, der træder i kraft for regnskabsåret

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) EU har godkendt følgende nye standarder, ændringer til standarder og fortolkningsbidrag: IFRS-nyt 2009-02 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2009-02 IFRS-nyt 2009-02 har følgende indhold: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Nyheder vedrørende anden regulering for børsnoterede

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/417 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastsætte krav om, at virksomhederne i deres årsregnskaber

Læs mere

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen

Frivillig implementering af IFRS og de deraf afledte konsekvenser for regnskabsaflæggelsen Aalborg Universitet Speciale på cand.merc.aud-studiet April 2011 Frivillig implementering af IFRS og de deraf Vejleder: Hans B. Vistisen Specialeskriver: Jacob Tækker Nørgaard Afleveret den: 14. april

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

Regnskab IFRS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS?? Our mission: To help our clients and our people excel 2 Forord Den 5. juni 2002 vedtog EU's Ministerråd den forordning, der kræver,

Læs mere