SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2009. CVR-nr. 34485216"

Transkript

1 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S 9136 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger...3 Hovedtal for koncernen...4 Nøgletal for koncernen...5 Ledelsespåtegning...6 Den uafhængige revisors påtegning...7 Selskabsoplysninger...8 Profil / forretningsgrundlag...9 Regnskabsberetning...12 Virksomhedsledelse, selskabsledelse og samfundsansvar...15 Aktionærinformation...18 REGNSKABER Koncernregnskab Resultatopgørelse...20 Totalindkomstopgørelse...21 Balance...22 Egenkapitalopgørelse...24 Pengestrømsopgørelse Årsregnskab Resultatopgørelse...49 Totalindkomstopgørelse...49 Balance...50 Egenkapitalopgørelse...52 Pengestrømsopgørelse SELSKABER I KONCERNEN...66 Sigma 2 er grøn fra inderst til yderst med et elforbrug, der er langt mindre end traditionelle teknologier, og med Intelligent Gas Control IGC er Sigma2 yderst gasbesparende. 2 af 66

3 Hovedpunkter og forventninger Hovedpunkter for 2009 Omsætning faldet fra 421,2 mio. kr. i 2008 til 257,5 mio. kr. i 2009, svarende til et fald på 39% Negativt resultat før skat på 48,6 mio. kr. Intet udbytte til aktionærerne Positivt cash-flow fra driften på 7,5 mio. kr. Egenkapitalandel på 51% Forventninger til 2010 Nulresultat på koncernniveau Omkostninger nedbragt med 46,5 mio. kr. i forhold til 2008 Mange nye produktintroduktioner Produktionskapacitet intakt MIG-A Twist - ny patenteret brænder med en hidtil uset ergonomi og fleksibilitet. Hvis godt design handler om produktets evne til at fortælle historien om sig selv og dets brugerfordele, så er MIG-A Twist uden tvivl et af svejsehistoriens mest vellykkede designprojekter. 3 af 66

4 Hovedtal for koncernen Nettoomsætning mio. kr. 257,5 421,2 417,1 356,7 296,4 Resultat af primær drift (EBIT) mio. kr. -48,3 16,3 19,6 14,3 6,8 Resultat af finansielle poster mio. kr. -0,2-7,2-1,7-0,3 1,9 Resultat før skat mio. kr. -48,6 9,2 17,9 14,0 8,7 Årets resultat mio. kr. -36,8 8,2 12,4 9,8 6,1 Aktiver i alt mio. kr. 218,3 277,1 294,0 271,6 245,4 Egenkapital mio. kr. 111,8 149,0 196,1 180,5 172,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet mio. kr. 7,5 14,5 12,8 27,9 28,7 Pengestrømme fra investeringsaktivitet mio. kr. -12,7-8,7-8,2-19,8-15,4 Heraf investering i materielle aktiver mio. kr. -6,1-9,9-9,2-14,9-6,8 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet mio. kr. 1,9-12,1 3,8-6,1-2,7 Årets pengestrøm i alt mio. kr. -3,2-6,3 8,4 2,0 10,6 Antal medarbejdere Personaleomkostninger pr. medarbejder tkr Omsætning pr. medarbejder tkr af 66

5 Nøgletal for koncernen Overskudsgrad -18,8% 3,9% 4,7% 4,0% 2,3% Egenkapitalens forrentning -28,3% 4,8% 6,6% 5,6% 3,6% ROIC -28,4% 8,7% 11,2% 8,6% 4,1% Egenkapitalandel 51,2% 53,8% 66,7% 66,5% 70,3% Likviditetsgrad 1,8 2,3 2,5 2,5 3,0 Indre værdi pr. 20 kr. aktie kr Børskurs noteret ultimo kr Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS) kr. -82,3 15,8 20,8 16,4 10,2 Pris pr. overskudskrone (PE) kr. Neg Udbytte pr. 20 kr. aktie kr. 0,00 0,00 5,00 5,00 3,00 Payout ratio Cashflow pr. 20 kr. aktie kr. 16,8 32,3 21,6 46,7 47,8 Price/Cashflow kr. 6,8 3,2 17,6 6,4 4,9 De anførte nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikers vejledning Anbefalinger og Nøgletal 2005, jf. nedenstående definition, bortset fra resultat pr. aktie, der er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (note 9). Overskudsgrad: Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning. Egenkapitalens forrentning: Resultat efter skat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. ROIC/Afkast af investeret kapital: Driftsresultat (EBIT) i forhold til gennemsnitlig investeret kapital. I den investerede kapital indgår materielle og immaterielle aktiver, varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige kortfristede driftsmæssige aktiver, reduceret med leverandørgæld, øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser, andre hensatte forpligtelser, og øvrige langfristede driftsmæssige forpligtelser. Egenkapitalandel: Egenkapitalens andel af den samlede aktivmasse, ultimo. Likviditetsgrad: Kortfristede aktiver inkl. let realisable værdipapirer i forhold til kortfristet gæld. Indre værdi pr. 20 kr. aktie: Egenkapitalen i forhold til aktiekapitalen (ekskl. egne aktier) ultimo. Børskurs noteret ultimo pr. 20 kr. aktie: B-aktiernes noteringskurs på Københavns Fondsbørs. Resultat pr. 20 kr. aktie (EPS): Resultat efter skat pr. aktie beregnet af den gennemsnitlige aktiekapital (ekskl. egne aktier), opgjort i overensstemmelse med IAS nr. 33. Pris pr. overskudskrone (PE): Børskursen i forhold til resultat pr. 20 kr. aktie. Udbytte pr. 20 kr. aktie: Udbytteprocent ganget med aktiens pålydende værdi. Payout ratio: Samlet udbyttebetaling i procent af ordinært resultat efter skat og minoritetsinteresser. Cashflow pr. 20 kr. aktie (CFPS): Cashflow fra driftsaktivitet beregnet af den samlede aktiekapital (ekskl. egne aktier). Price/Cashflow: Børskurs i forhold til CFPS (pris pr. likviditetskrone). 5 af 66

6 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2009 for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Fjerritslev, den 1. marts 2010 Peter Roed Kjeld Ranum Jens Viskinge Jensen adm. direktør formand næstformand Freddy Frandsen Anders Høiris Leif Larsen Vibeke Kappel Andersen 6 af 66

7 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S for 2009, side Koncernregnskabet og årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter for henholdsvis koncernen og moderselskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til koncernregnskaber og årsregnskaber for børsnoterede selskaber. Vi har i tilknytning til revisionen gennemlæst ledelsesberetningen, side 3 19 og afgivet udtalelse herom. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til koncernregnskaber og årsregnskaber for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde og afgive en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til koncernregnskaber og årsregnskaber for børsnoterede selskaber. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen i årsrapporten. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Aalborg, den 1. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Britta Bang Mikkelsen statsaut. revisor Steffen S. Hansen statsaut. revisor 7 af 66

8 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Aggersundvej Fjerritslev Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Stiftet: 1970 Hjemsted: Fjerritslev Bestyrelse Kjeld Ranum, formand (født 1938, indtrådt i Migatronics bestyrelse 1982) Bestyrelsesmedlem i: UIE United International Enterprises Ltd. Jens Viskinge Jensen, næstformand (født 1942, indtrådt i Migatronics bestyrelse 1994) Bestyrelsesmedlem i: Søby Værft A/S, Søby Værfts Fond Freddy Frandsen (født 1944, indtrådt i Migatronics bestyrelse 2000) Bestyrelsesformand i: Hans Følsgaard A/S Næstformand i: Hans Følsgaard Fonden Bestyrelsesmedlem i: Vestas Wind Systems A/S, Polaris Management A/S, Odense Stålskibsværft A/S, Aalborg Universitet, Nordsøen Oceanarium/Forskerpark, Utzon Fonden Anders Høiris (født 1953, indtrådt i Migatronics bestyrelse 2004) Bestyrelsesformand i: Intersport Danmark A/S, Brynje A/S, Kabooki A/S, Nørrebro Teater, Middelalder- Centeret I/S Næstformand i: Tack International A/S Bestyrelsesmedlem i: Monk Automobiler A/S Leif Larsen (medarbejdervalgt) (født 1953, indtrådt i Migatronics bestyrelse 2007) Specialarbejder Migatronic A/S Vibeke Kappel Andersen (medarbejdervalgt) (født 1971, indtrådt i Migatronics bestyrelse 2009) Salgsassistent Migatronic A/S Direktion Peter Roed, adm. direktør (født 1943, ansat i Migatronic 1971) Bestyrelsesmedlem i: Carsø & Aaby Staal A/S, Stenhøj A/S, PanPac Engineering a/s Revision KPMG Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S, Aalborg 8 af 66

9 Ledelsesberetning Idégrundlag Migatronics idégrundlag er at udvikle og producere produkter med tilknytning til svejsebranchen (primært til lysbuesvejsning) samt at markedsføre såvel egenproducerede som tilkøbte produkter inden for samme branche. Vision Under filosofien tænd, tryk og svejs er det Migatronics vision at være bedst og dermed blive størst inden for maskiner til lysbuesvejsning, hvor i verden der er et sådant behov. Denne vision er baseret på dyb kunnen og viden om lysbuesvejsning og den dertil relaterede teknologi. Migatronic stræber mod til hver en tid at have et produktprogram, der tilfredsstiller kundernes behov såvel teknisk som økonomisk. Migatronic fokuserer på en konkurrencedygtig totaløkonomi for kunderne, hvori indgår pris, leveringssikkerhed, service, vedligehold og levetid. Forretningsområder Migatronics hovedforretningsområde er Standard svejsemaskiner inden for MIG/MAG, TIG og MMA, der modulopbygges og konfigureres efter kundens ønske. Øvrige forretningsområder er: Service Tilbehør Automatisering Målsætninger Migatronic koncernens overordnede, økonomiske mål er: Organisk vækst minimum 10% pr. år Overskudsgrad på 1-3 års sigt 2 5% Overskudsgrad på langt sigt 5 8% På denne baggrund er det Migatronics mål at have en konstant styret vækst samt en væsentlig markedsposition inden for svejsebranchen på udvalgte markeder. Migatronic Omega er unik, fleksibel og matcher individuelle brugsmønstre i alle svejsemiljøer. Der kan vælges mellem tre strømstyrker, tre maskinversioner og tre betjeningspaneler. 9 af 66

10 Ledelsesberetning Koncernstruktur Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Moderselskab Danmark Salgsselskaber Øvrige selskaber Migatronic Welding Equipment Ltd. England Migatronic Equipement de Soudure S.A.R.L. Frankrig Migatronic Kereskedelmi Kft. Ungarn Migatronic Norge AS Norge Migatronic Nederland B.V. Holland Migatronic Schweißmaschinen GmbH Tyskland Migatronic s.r.l. Impianti per Saldatura Italien Migatronic CZ a.s. Tjekkiet Migatronic Svetsmaskiner AB Sverige Migatronic OY Finland Migatronic Automation A/S Danmark Udvikling, produktion og salg Suzhou Migatronic Welding Technology Co., Ltd. Kina Produktion og salg Migatronic India Private Ltd. Indien Produktion og salg Greenweld s.r.l. Italien Udvikling Migatronic-Export A/S Danmark Finansieringsaktivitet Migatronic koncernen består af moderselskabet og en række virksomheder, der alle er 100% ejede af moderselskabet. Migatronic Automation A/S producerer kundespecifikke anlæg inden for produktområdet svejseautomatisering. Migatronic India Private Ltd. og Suzhou Migatronic Welding Technology Co., Ltd. producerer og sælger svejsemaskiner til henholdsvis det indiske og det kinesiske marked. Herudover importerer og sælger selskaberne maskiner produceret af moderselskabet. Greenweld s.r.l. er et udviklingsselskab, der som en integreret del af udviklingsafdelingen i moderselskabet udvikler primært mindre, bærbare svejsemaskiner. De øvrige selskaber er salgsselskaber, der alle afsætter koncernens produkter i de respektive lande. Migatronic koncernen indgår i koncernregnskabet for Roed Invest ApS. Fremtiden var Migatronics tema på Schweissen & Schneiden 2009, i Essen. Udover designet på standen kom temaet også til udtryk i en række nye produkter og udvikling af fremtidssikrede styringskoncepter. Svejsemaskinerne kan hurtigt og enkelt opdateres med programmer til nye processer, metaller og gasser. 10 af 66

11 Ledelsesberetning Produkter Svejsemaskiner Migatronic har et komplet program af svejsemaskiner til lysbuesvejsning. Programmet spænder fra hobbymaskiner til avancerede maskiner til industrien. Industrimaskinerne kan sammenkobles med robotter for optimal automatisering af hele svejseforløbet. I det seneste år er der blevet udviklet både svejsemaskiner og tilbehør. Det er blevet til en lille kraftig inverterbaseret maskine til montører og andre segmenter, hvor pladsen er trang. Den roste Omega maskinserie, der blev introduceret i 2008, er blevet udvidet til håndtering af et større område af forsyningsspændinger. Dette giver Migatronic mulighed for at nå et bredere eksportmarked. På tilbehørssiden er der også introduceret store nyheder. Migatronics program af svejsebrændere har været udsat for et generationsskifte. Den nye serie hedder Mig-A Twist og indeholder et patenteret system til justering af brænderhovedets position. Med denne nye generation af svejsebrændere sættes der endnu højere standarder for ergonomi og design. Automatisering Migatronic har i mange år arbejdet inden for automatisering via datterselskabet Migatronic Automation A/S. Selskabet arbejder primært med automatiseringsløsninger inden for svejseområdet og har som leverandør til en række anerkendte virksomheder i Danmark og på de nære eksportmarkeder opnået stor viden inden for dette felt. I udviklingen af robotløsninger arbejder Migatronic Automation A/S tæt sammen med markedets førende robotleverandører. I det seneste år har den teknologiske udvikling i Migatronic været fokuseret på forbedring af brugsog svejseegenskaber gennem udvikling af maskinernes styringsprogrammer. Dette er blandt andet blevet demonstreret ved fremvisning af Migatronics seneste processtyring til MIG/MAG svejsning. Denne styring bærer navnet Intelligent Arc Control (IAC), hvilket henviser til den intelligens, som maskinerne indeholder til håndtering af de udfordringer, svejseprocessen ellers ville give brugeren. Et andet væsentligt fokusområde for Migatronic er automatisering af svejseprocesserne. Udover samarbejdet med datterselskabet Migatronic Automation samarbejdes der med flere eksterne systemintegratorer om udvikling af maskiner og komponenter til understøttelse af automationsløsninger. I den forbindelse er der blevet udviklet interfaces, som muliggør at endnu flere af Migatronics produkter kan kobles sammen med automatiseringsudstyr fra flere producenter. Fælles for alle udviklingsaktiviteter er filosofien: "Tænd tryk og svejs". Selv om teknologien bliver mere avanceret, arbejder Migatronic til stadighed med at gøre de teknologiske landvindinger let tilgængelige for brugerne. Produktion/logistik Med fokus på opfyldelse af kundernes behov arbejdes der på at udnytte virksomhedens ressourcer og kompetencer, således at produkterne frembringes det sted i verden, hvor det er mest optimalt for virksomheden under hensyntagen til såvel økonomi som kvalitet. Kundespecifikke løsninger til slutbrugere kan leveres hvor som helst i Europa i løbet af højst 5 arbejdsdage. Alle enheder, der indgår i en svejsemaskine, er designet og udviklet af Migatronic og derefter egenproduceret eller produceret af underleverandører. Migatronic Automation A/S er således en kompetent partner for danske og europæiske industrivirksomheder, der har brug for effektivisering og forbedring af konkurrencekraften for at klare sig på det globale marked. Produktudvikling/forskning Migatronic er teknologisk blandt Europas førende producenter af udstyr til lysbuesvejsning. Der investeres derfor betydelige ressourcer i at fastholde og udbygge denne position i markedet. 11 af 66

12 Ledelsesberetning Økonomisk udvikling og kommentarer til regnskabet tkr. KONCERN Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets resultat Migatronic koncernen realiserede i regnskabsåret 2009 et resultat før skat på 48,6 mio. kr. mod et overskud på 9,2 mio. kr. i Den negative udvikling i resultatet kan hovedsagelig henføres til et markant fald i omsætning samt til omkostninger i forbindelse med personalereduktioner i både ind- og udland, samt at gennemførte omkostningsreduktioner ikke har fuld effekt i Resultatet ligger betydeligt under de forventninger, selskabet havde ved indgangen til regnskabsåret, men på linje med de forventninger, der blev udtrykt i selskabets halvårsrapport. Koncernen realiserede en omsætning på 257 mio. kr. mod 421 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en omsætningstilbagegang på ca. 164 mio. kr. Resultatet af primær drift (EBIT) er faldet fra 16,3 mio. kr. til 48,3 mio. kr. Bestyrelsen betragter resultatet som værende uacceptabelt, men forventer, med de tiltag, der er foretaget med hensyn til at justere virksomheden til de givne markedsmæssige forhold, en væsentlig forbedring i det kommende år. Hele året har været præget af finanskrisen og den generelle afmatning af verdensmarkedet for svejsemaskiner. Dette har betydet et kraftigt fald i efterspørgslen efter svejsemaskiner på både hjemmemarkedet og eksportmarkederne. Denne udvikling understreger, at Migatronic opererer i et cyklisk marked, og at virksomheden derfor såvel omsætnings- som resultatmæssigt er meget afhængig af konjunkturudviklingen på verdensmarkedet. Set over hele året er omsætningen faldet i alt 39% på koncernbasis sammenlignet med sidste år, dog har omsætningen i løbet af året stabiliseret sig på et lavt niveau, og virksomheden har følgelig justeret omkostningsniveauet efter dette lavere omsætningsniveau. Omkostningstilpasningerne er foretaget i alle selskaber i både ind- og udland, og der er som følge heraf afholdt betydelige beløb til fratrædelsesgodtgørelser til medarbejdere, der er blevet afskediget. De gennemførte ændringer har resulteret i en reduktion af omkostningerne med 46,5 mio. kr. fra realiseret niveau i 2008 til budget Der er vækst i Indien og Kina, hvor Migatronic har egen produktion. Migatronic overtog i 2009 partnerens aktier i det tidligere joint venture selskab Suzhou Migatronic Welding Technology Co. Ltd. og ejer nu selskabet 100%. Med denne overtagelse åbner der sig flere muligheder for aktivitetsudvidelser i det kinesiske selskab, som kan være medvirkende til at øge Migatronics konkurrencekraft både i Kina og på andre markeder. I Indien har der været en mindre omsætningsstigning, som forventes at fortsætte, og der er i året opnået et positivt driftsresultat. Den faldende efterspørgsel efter svejsemaskiner på verdensplan kombineret med en fortsat overkapacitet inden for produktion af svejsemaskiner skærper konkurrencesituationen yderligere. Migatronic fastholder derfor, krisen til trods, et højt udviklingsniveau og tilfører dermed løbende markedet nye teknisk interessante og markedsefterspurgte produkter, således at markedet til stadighed oplever nye spændende og forbedrede produkter, både hvad angår svejseegenskaber og betjeningsvenlighed. Migatronic Automation A/S har gennemlevet et turbulent år. Ved årets indgang havde selskabet en relativt høj omsætning til flere underleverandører til bilfabrikker, hvilket bevirkede, at Migatronic koncernen havde en forholdsvis høj omsætning i første halvår sammenlignet med andet halvår af Ordrebeholdningen af mere standard betonede automatiseringsløsninger var derimod på et meget lavt niveau, som holdt sig hele året. Dette kombineret med, at ordrerne til bilbranchen var optaget på et utilfredsstillende prisniveau bevirker, at resultatet i Migatronic Automation A/S er helt utilfredsstillende og dermed er stærkt medvirkende til det utilfredsstillende resultat i koncernen. Der er foretaget tiltag i datterselskabet til at imødegå en tilsvarende situation i af 66

13 Ledelsesberetning Selskabet er hårdt ramt af krisen i industrien, der for øjeblikket udskyder mange automatiseringsprojekter. Det vurderes dog, at mange projekter ikke er helt opgivet men blot udskudt til bedre tider, og Migatronic Automation A/S forventer derfor fortsat at være med i kampen om ordrerne, når der igen kommer gang i hjulene. Der forventes derfor stadig en positiv udvikling inden for automatiseringsmarkedet, selv om også dette marked er cyklisk. I januar 2010 har Migatronic Automation A/S indgået en større kontrakt med en underleverandør til bilfabrikkerne. Pengestrømme Balancesummen er i regnskabsåret faldet 58,8 mio. kr., som primært skyldes lavere tilgodehavender fra salg og varebeholdninger afledt af udviklingen i aktiviteten. Pengestrømmene fra driftsaktiviteterne er positive med 7,5 mio. kr. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne udgør -12,7 mio. kr., heraf vedrører 7,5 mio. kr. investering i produktudvikling. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteterne er positiv med 1,9 mio. kr. Fremtiden Det markante fald i omsætningen, som Migatronic koncernen oplevede i 2009, vurderes at være bremset, og omkostningsniveauet er justeret til denne omsætning, således at der for 2010 forventes et nulresultat. De gennemførte reduktioner har ikke nedsat Migatronics produktionskapacitet. Der er intet i markedet, der indikerer en større omsætningsvækst i Det vurderes, at hele branchen er ramt på mindst samme niveau som Migatronic, og at den overkapacitet af produktion af svejsemaskiner, der findes på verdensmarkedet, skærper konkurrencesituationen yderligere og dermed også priskampen om ordrerne. Den hårde priskonkurrence kan få indflydelse på indtjeningsmarginalerne, som derfor betragtes som en væsentlig risikofaktor i Kina og Indien er stadig vækstmarkeder, og i begge lande forventes øget afsætning, især i Kina, hvor Migatronic koncernen nu ejer datterselskabet 100%. Der bliver også introduceret nye produkter på markederne i løbet af 2010, og disse vil bidrage positivt til omsætningen. Derudover bearbejdes en række nye markeder, som dog ikke forventes at bidrage væsentligt med omsætning i Forretningsmæssige risici Konjunkturforhold Migatronic koncernen er afhængig af udviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer, herunder særligt udviklingen inden for jern- og metalindustrien. En nedgang i konjunkturerne for disse segmenter afspejler sig negativt i indtjeningen for Migatronic koncernen, idet det kun over en længere periode vil være muligt at tilpasse omkostningerne til et lavere omsætningsniveau. Det er koncernens strategi at opnå en geografisk spredning i afsætningen, således at afhængigheden af konjunkturerne på enkelte markeder reduceres. Markeder Migatronic koncernen har igennem flere år haft en meget stærk markedsposition på det danske marked. Yderligere ekspansion skal hovedsagelig ske på de udenlandske markeder. Koncernens omsætning sker i dag til et bredt udsnit af lande, med hovedvægten på Europa, hvilket medvirker til at reducere ovennævnte risiko. Den geografiske spredning i Europa foretages primært gennem egne datterselskaber, mens spredningen herudover sker gennem egne dattervirksomheder i Indien og Kina samt gennem tilknyttede importører i øvrige lande. Konkurrenceforhold Markedet for producenter af svejsemaskiner er præget af hård priskonkurrence. Væsentlige internationale konkurrenter for Migatronic koncernen findes både i Danmark og i udlandet, foruden lokale producenter på de enkelte eksportmarkeder. Indtrængningsbarriererne til svejsemarkedet vurderes endvidere som lave, idet kapitalkrav m.v. i forbindelse med opstart af produktion af svejsemaskiner er relativt lave. Finansielle risici Koncernens og moderselskabets finansielle risici og styring heraf er omtalt i note 23, hvoraf fremgår, at koncernen og moderselskabet i mindre 13 af 66

14 Ledelsesberetning omfang er eksponeret over for valutakursudviklingen samt renteudviklingen. Forsikringsforhold m.m. Det er koncernens politik at forsikre sig mod risici, der kan true den finansielle stilling. Ud over lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstabsforsikring. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er forsikret til genanskaffelsesværdi. Miljøforhold Alle produktionsafdelinger i Migatronic har de nødvendige miljøgodkendelser fra offentlige myndigheder, og koncernen er ikke involveret i miljøsager. Begivenheder efter balancedagen Ud over indregnede forhold er der ikke indtruffet hændelser efter årsafslutningen af betydning for koncern- og årsregnskabet for Migatronic Pi og Delta er brugervenlige svejsemaskiner, der dækker ethvert behov for TIG og MMA svejsning på værkstedet såvel som i marken. Svejsemaskinerne dækker hele spektret fra bærbare on location til heavy duty versioner. 14 af 66

15 Ledelsesberetning Virksomhedsledelse Anbefalinger for god selskabsledelse Migatronic er omfattet af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S' anbefalinger for god selskabsledelse, hvor grundreglen i anbefalingerne er "følg eller forklar"-princippet. Migatronics bestyrelse følger løbende udviklingen inden for god selskabsledelse og har udarbejdet en fuldstændig beskrivelse af koncernens Corporate Governance-politik med udgangspunkt i Københavns Fondsbørs' anbefalinger. Beskrivelsen kan læses eller downloades på De seneste ændringer til anbefalingerne for god selskabsledelse er indarbejdet i beskrivelsen i Det er fortsat opfattelsen, at de væsentligste anbefalinger heri praktiseres af Migatronic. Selskabet har på følgende områder valgt en anden praksis: Kapital- og aktiestruktur Migatronics aktiekapital er opdelt i A-aktier og B- aktier, og bestyrelsen er af den opfattelse, at den eksisterende fordeling i to aktieklasser for indeværende er hensigtsmæssig for at sikre en kontinuerlig og stabil udvikling i selskabet. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at en ophævelse kan være gunstig, såfremt der skal tiltrækkes ny kapital. Bestyrelsen vil derfor løbende vurdere hensigtsmæssigheden af nævnte opdeling. Kvartalsrapportering Selskabet offentliggør ikke kvartalsrapporter, idet periodemeddelelser vurderes at give tilstrækkelige informationer om den økonomiske udvikling. Offentliggørelse af fondsbørsmeddelelser foretages kun på dansk. Bestyrelsens sammensætning og arbejde Migatronic har fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der alle er uafhængige i forhold til koncernen. Bestyrelsen er sammensat, så der er sikret et bredt erfaringsgrundlag i den samlede bestyrelse, bl.a. generel ledelseserfaring fra industrien, brancheerfaring samt indgående salgserfaring. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen, og de to medarbejderrepræsentanter vælges for fire år ad gangen. Der er ikke fastlagt regler for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i andre bestyrelser, aldersgrænse og tidsmæssig begrænsning for den samlede periode en person kan være medlem af bestyrelsen. Valg af medlemmer til Migatronics bestyrelse foretages ud fra en konkret vurdering af medlemmernes og kandidaternes kvalifikationer og kompetencer i hvert enkelt tilfælde. Migatronic benytter pga. koncernens størrelse og kompleksitet ikke bestyrelsesudvalg, herunder nominerings- og vederlagsudvalg. Det er indtil videre besluttet, at den samlede bestyrelse varetager revisionsudvalgets opgaver. Bestyrelsens og direktionens vederlag Bestyrelsen har ikke vurderet det nødvendigt at udarbejde en vederlagspolitik. Oplysning om vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af note 5. Bestyrelse og direktion har ikke modtaget aflønning i form af aktieoptioner eller warrants. Bestyrelsens og direktionens beholdning af aktier er angivet i afsnittet Aktionærinformation. Der er ikke indgået aftaler med bestyrelse, direktion og andre ledende medarbejdere i forbindelse med eventuel fremsættelse af overtagelsestilbud. Migatronics bestyrelse vil fortsat løbende inddrage anbefalingerne i ledelsen af selskabet, således at såvel selskabets som de øvrige interessenters interesser varetages bedst muligt. Hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for koncernens risikostyring og interne kontrol i forbindelse med regnskabsprocessen, herunder overholdelsen af relevant lovgivning og anden regulering i relation til regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen og direktionens holdning til god risikostyring og intern kontrol i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen indskærpes derfor til stadighed. Koncernens risikostyrings- og interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen kan alene skabe rimelig, men ikke absolut sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, 15 af 66

16 Ledelsesberetning tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen vurderer løbende væsentlige risici og interne kontroller i forbindelse med koncernens aktiviteter og deres eventuelle indflydelse på regnskabsaflæggelsesprocessen. Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer årligt koncernens organisationsstruktur og bemandingen på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og direktionen vurderer de overordnede procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Grundlaget herfor er en klar organisationsstruktur, klare rapporteringslinjer, autorisations- og attestationsprocedurer og personadskillelse. Bestyrelsen har fastlagt politikker og procedurer på de væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen. Der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen har etableret en central controllingfunktion til controlling af den finansielle rapportering fra dattervirksomheder. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen/revisionsudvalget. Risikovurdering Bestyrelsen/revisionsudvalget og direktionen foretager mindst årligt en overordnet risikovurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen og direktionen tager som led i risikovurderingen årligt stilling til risikoen for besvigelser og til de foranstaltninger, der skal tages med henblik på at reducere og/eller eliminere disse risici. Herunder vurderer bestyrelsen den daglige ledelses mulighed for at tilsidesætte kontroller og for at udøve upassende indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Beslutninger om tiltag med henblik på reduktion og/eller eliminering af risici baseres på en vurdering af væsentlighed og cost/benefit-analyser. Kontrolaktiviteter Kontrolaktiviteterne tager udgangspunkt i risikovurderingen. Målet med koncernens kontrolaktiviteter er at sikre, at de af ledelsen udstukne mål, politikker, manualer, procedurer m.v. opfyldes og rettidigt at forebygge, opdage og rette eventuelle fejl, afvigelser, mangler m.v. Kontrolaktiviteterne omfatter manuelle og fysiske kontroller og generelle it-kontroller og automatiske applikationskontroller i de anvendte it-systemer m.v. Direktionen har etableret en formel koncernrapporteringsproces, der omfatter budgetrapportering og månedlig rapportering inkl. afvigelsesrapporter med kvartalsvis ajourføring af skøn for året. Rapporteringen omfatter ud over resultatopgørelse og balance tillige informationer og supplerende specifikationer. Information og kommunikation Bestyrelsen fastlægger kravene til regnskabsaflæggelsen og til den eksterne finansielle rapportering i overensstemmelse med lovgivningen og forskrifterne herfor. Bestyrelsen sikrer i sammenhæng hermed, at gældende oplysningsforpligtelser overholdes, og at de afgivne oplysninger er dækkende, fuldstændige og præcise. Overvågning Overvågningen sker ved løbende og periodiske vurderinger og kontroller på alle niveauer i koncernen. Omfanget og hyppigheden af de periodiske vurderinger afhænger primært af risikovurderingen herfor og effektiviteten af de løbende kontroller. De generalforsamlingsvalgte revisorer rapporterer i revisionsprotokollen til bestyrelsen væsentlige svagheder i koncernens interne kontrolsystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Mindre væsentlige forhold rapporteres i Management Letters til direktionen. Bestyrelsen/revisionsudvalget overvåger, at direktionen reagerer effektivt på eventuelle svagheder og/eller mangler, og at aftalte tiltag i relation til styrkelse af risikostyring og interne kontroller i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen implementeres som planlagt. 16 af 66

17 Ledelsesberetning Samfundsansvar Migatronic ønsker at leve op til lovgivning og regler i de lande og lokalsamfund, hvor der opereres. Selskabet tilstræber at nå sine forretningsmæssige og økonomiske målsætninger under hensyntagen til selskabets værdigrundlag, der overordnet definerer selskabets holdninger til miljø og interessenter, herunder leverandører, nærsamfund og medarbejdere. Værdigrundlaget kan findes på selskabets hjemmeside. Der er således ikke vedtaget egentlige politikker for samfundsansvar som en del af koncernens overordnede strategi, idet Migatronic betragter samfundsansvarlighed som en naturlig del af selskabets forretningsprincipper, men ikke som et middel til at skabe forretning. Samfundsansvarligheden sætter præg på og sunde grænser for forretningsaktiviteterne, ligesom hensynet til forretningen præger og afgrænser de aktiviteter af samfundsansvarlig karakter, der iværksættes af selskabet. I det følgende beskrives nogle af de aktiviteter, der understøtter selskabets værdigrundlag i forhold til samfundsansvar. Der er i 2009 foretaget interviews af et antal medarbejdere i det kinesiske datterselskab for bl.a. at afdække og analysere, hvorledes selskabet forholder sig til og agerer i forhold til samfundsansvar. De foretagne interviews har desuden dannet grundlag for udarbejdelse en CSR statusrapport til IFU, idet IFU har ydet lån til Suzhou Migatronic. Da IFU har tilsluttet sig FN s Global Compact, er analysen baseret på principperne for Global Compact. Analysen har ikke afdækket problemer i forhold til selskabets samfundsansvar. På leverandørsiden arbejdes der efter de principper, der er vedtaget i selskabets værdigrundlag samt i henhold til gældende retningslinjer i kvalitetsstandarden ISO:9001. Der aflægges besøg hos alle væsentlige underleverandører, og i vurderingen af disse fokuseres bl.a. på medarbejderog miljøforhold. I 2008 blev der udarbejdet og indført en fraværspolitik. Intentionen bag fraværspolitikken er, at man ved at sætte fokus på den enkelte medarbejders fravær udviser omsorg for medarbejderen og for medarbejderens betydning for hele arbejdspladsens funktion og trivsel. Indeholdt i fraværspolitikken er regler for bl.a. afholdelse af fraværssamtaler efter fastdefinerede kriterier. Politikken var således på forkant med de ændringer i sygedagpengeloven, som trådte i kraft i januar Sygefraværet blandt produktionsmedarbejderne er faldet fra 5,0% i 2008 til 4,4% i 2009, hvilket bl.a. kan tilskrives fraværspolitikken. For funktionærernes vedkommende har der ikke hidtil været en fuldstændig registrering af sygdom. Denne registrering vil fremover blive foretaget i et nyt lønog HR-system, der er under implementering. Det er selskabets vurdering, at kunderne fremadrettet vil kræve produkter, der har en lavere energianvendelse i driftsfasen og kan skrottes på en miljømæssigt og økonomisk forsvarlig måde, når de er udtjente. Derfor er en del af indsatsen i selskabets udviklingsarbejde nu drejet i retning af disse områder. Bl.a. er der udviklet en gasregulering med sparefunktion, der både kan bibringe kunderne en økonomisk besparelse samt reducere den miljømæssige belastning. Selskabets produkter er omfattet af WEEEdirektivet, der pålægger producenten at sikre en miljømæssig korrekt bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter samt genanvendelse i størst muligt omfang. Migatronic har etableret de nødvendige systemer til håndtering af elektronisk affald og overholder dermed direktivet. En del af genanvendelsesprocessen foregår i Migatronics Praktikværksted, der bl.a. sorterer elektronikskrot. Afdelingen drives i samarbejde med Jammerbugt Kommune. Hovedparten af medarbejderne er personer, der pga. helbredsmæssige eller sociale forhold står uden for arbejdsmarkedet eller er i fare for at miste tilknytningen hertil, og som ved hjælp af kortere eller længere forløb i afdelingen kan øge deres muligheder for at opnå varig beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår på en arbejdsplads, f.eks. på Migatronic. Migatronic har tidligere i henhold til lovgivningen været pligtig til at lave miljørapportering i form af et grønt regnskab. Efter investering i miljøvenlige processer, bl.a. et pulverlakeringsanlæg til erstatning for vådlakering, anvendes ikke længere processer, der kan betegnes som miljøskadelige, og Migatronic er derfor ikke længere registreret som en miljøtung virksomhed. På den baggrund udarbejdes der ikke miljørapportering. 17 af 66

18 Aktionærinformation Udbytte Det er Migatronics generelle udbyttepolitik at udbetale udbytte svarende til en payout ratio på 30%, dog under hensyntagen til koncernens indtjening afvejet mod koncernens soliditet, likviditet samt konsolidering. Herved sikres selskabets aktionærer et løbende afkast af en tilfredsstillende størrelsesorden. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der på baggrund af årets resultat ikke udbetales udbytte til aktionærerne. Egne aktier Migatronic kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% af selskabets aktier. På generalforsamlingen den 23. april 2009 blev aktiekapitalen nedskrevet fra nom stk. B- aktier til nom stk. B-aktier ved nedskrivning af egne aktier erhvervet via et aktietilbagekøbsprogram gennemført i 2008 som beskrevet i årsrapporten for For at have en beholdning af egne aktier i beredskab ønsker Migatronic fortsat at opkøbe egne aktier, såfremt kursniveauet er attraktivt, og virksomheden vil derfor anmode generalforsamlingen om fornyet bemyndigelse til at opkøbe egne aktier. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på kr. består af 1 stk. A-aktie a tkr. og 3 stk. A-aktier a 100 tkr. samt stk. B-aktier a 20 kr. Hvert A- aktiebeløb på 20 kr. giver 10 stemmer, mens hvert B-aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme. A-aktierne på nom kr. svarende til 63% af stemmerne er ikke optaget til notering. A-aktiers overgang kræver selskabets samtykke. Vedtægter Der er ikke fastlagt særlige regler for vedtægtsændringer udover, hvad der fremgår af aktieselskabsloven. Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2009: A-aktier B-aktier B-aktier Kapital Stemmer Nom. Kr. Nom. kr. Antal % % Storaktionærer (>5%) Roed Invest ApS, Aabybro* ,86 73,49 Konsortium Via Veneto A/S, Herning** ,50 7,15 Peter Roed, Aabybro ,71 2,91 Bestyrelse Kjeld Ranum, Langå ,78 0,34 Freddy Frandsen, Vestbjerg ,35 0,15 Anders Høiris, Charlottenlund ,17 0,07 Vibeke Kappel Andersen, Fjerritslev ,01 0,00 Øvrige Egne aktier ,09 0,04 Øvrige navnenoterede aktionærer ,96 11,26 Ikke navnenoterede aktionærer ,57 4,59 Aktier i alt ,00 100,00 *Adm. direktør Peter Roed har bestemmende indflydelse i Roed Invest ApS. **Konsortium Via Veneto A/S har efter statusdagen afhændet sin ejerandel. Access Small Cap A/S har efter statusdagen erhvervet stk. aktier, svarende til 5,34% af aktiekapitalen. Vedrørende aktionærforhold henvises endvidere til afsnit om god selskabsledelse. 18 af 66

19 Aktionærinformation Finanskalender marts Årsrapport april Generalforsamling kl på Migatronic 22. april Periodemeddelelse august Halvårsrapport oktober Periodemeddelelse 2 Fondsbørsmeddelelser februar Årsrapport marts Overtagelse af joint-venture selskab i Kina 1. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling 23. april Forløb af ordinær generalforsamling 23. april Periodemeddelelse august Halvårsrapport oktober Periodemeddelelse december Finanskalender 2010 Forslag til generalforsamlingen Intet udbytte til aktionærerne Fornyet bemyndigelse til opkøb af egne aktier 19 af 66

20 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Resultatopgørelse 3 Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Indtægter i alt Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger , 11 Af- og nedskrivninger på langfristede aktiver Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Der fordeles således: Aktionærerne i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie (EPS) a 20 kr. (beløb i kr.) -82,3 15,8 9 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) a 20 kr. (beløb i kr.) -82,3 15,8 20 af 66

21 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder (ingen skatteeffekt) Værdiregulering af sikringsinstrumenter (renteswaps): Årets værdiregulering Værdireguleringer overført til finansielle omkostninger Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter indregnet direkte på egenkapitalen Anden totalindkomst efter skat Totalindkomst i alt Fordeles således: Aktionærerne i Migatronic A/S Minoritetsinteresserne af 66

22 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Balance AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver 10 Produktudviklingsprojekter (færdiggjorte og under udførelse) Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Andre langfristede aktiver Langfristede udlån Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver 13 Varebeholdninger Tilgodehavender Entreprisekontrakter Selskabsskat Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt af 66

23 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Balance PASSIVER 17 Egenkapital Aktiekapital Reserve for egne aktier Reserve for valutakursreguleringer Reserve for sikringstransaktioner Overført resultat Foreslået udbytte 0 0 Aktionærerne i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kreditinstitutter Kortfristede forpligtelser 19 Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger på entreprisekontrakter Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Hensatte forpligtelser Anden gæld Forpligtelser i alt Passiver i alt Anvendt regnskabspraksis 2 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Tilknyttede virksomheder se note 8 under noter til moderselskabet 21 Eventualforpligtelser og pantsætninger 22 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 23 Finansielle risici og finansielle instrumenter Oplysninger om nærtstående parter og transaktioner med 24 disse 25 Ny regnskabsregulering 26 Begivenheder efter balancedagen 23 af 66

24 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Egenkapitalopgørelse tkr. Egenkapital 1. januar 2008 Aktiekapital Reserve for egne aktier Reserve for valutakursregulering Overført resultat Reserve for sikringstransaktioner Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapitalbevægelser 2008 Årets totalindkomst Køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Udbetalt udbytte Egenkapitalbevægelser 2008 i alt Egenkapital 31. december 2008 Egenkapitalbevægelser Årets totalindkomst Køb af egne aktier Kapitalnedsættelse Udbetalt udbytte Ændret minoritetsandel Egenkapitalbevægelser 2009 i alt Egenkapital 31. december af 66

25 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Pengestrømsopgørelse Resultat af primær drift Betalte finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger Andre ikke-kontante driftsposter Valutakursregulering m.v Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i kreditorer og anden gæld Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af værdipapirer Køb af immaterielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Erhvervelse af egne aktier Afdrag på gæld til kreditinstitutter Optagelse af lån Ændring i bankgæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvide beholdninger 1. januar Kursregulering -1 0 Likvide beholdninger 31. december Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes direkte af koncernregnskabet. 25 af 66

26 KONCERNREGNSKAB 1. januar 31. december Note 1 Anvendt regnskabspraksis Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S er et aktieselskab hjemhørende i Danmark. Årsrapporten for perioden 1. januar 31. december 2009 omfatter både koncernregnskab for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S og dets datterselskaber (koncernen) samt separat årsregnskab for moderselskabet. Årsrapporten for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S for 2009 aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder, jf. IFRSbekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards (IFRS) udstedt af IASB. Grundlag for udarbejdelse Årsrapporten aflægges i DKK afrundet til nærmeste kr. Årsrapporten er udarbejdet efter det historiske kostprincip, bortset fra at værdipapirer og afledte finansielle instrumenter er målt til dagsværdi. Den anvendte regnskabspraksis, som er beskrevet nedenfor, er anvendt konsistent i regnskabsåret og for sammenligningstallene. Implementering af nye standarder og fortolkningsbidrag Nedenstående nye standarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling i 2009, men har medført ændringer af præsentation og noteoplysninger. Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret: IAS 1 (ajourført 2007) Præsentation af årsregnskaber IAS 23 (ajourført 2007) Låneomkostninger IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 2 Share-based Payments: Vesting Conditions and Cancellations Amendments to IAS 32 and IAS 1: Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on liquidation Amendments to IFRS 1 og IAS 27: Cost of an investment in a Subsidiary, Jointly-Controlled Entity or Associate Amendment to IFRS 7: Improving Disclosures about Financial Instruments Dele af Improvements to IFRS's May 2008 med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2009 I 2009 er IFRIC 15 "Agreements for the Construction of Real Estate" og IFRIC 16 "Hedges of a Net Investment in A Foreign Operation" godkendt med en anden ikrafttrædelsesdato i EU end de tilsvarende IFRIC som udstedt af IASB. Migatronic A/S har derfor førtidsimplementeret disse IFRICs pr. 1. januar 2009, så implementeringen følger IASB s ikrafttrædelsesdatoer. IAS 1 (ajourført 2007) har medført mindre ændringer af præsentationen af de primære opgørelser og visse noteoplysninger. Ledelsen vurderer fortsat, at koncernen og moderselskabet opererer på et forretningsmæssigt segment, og IFRS 8 har derfor kun medført få nye noteoplysninger. Ændringer til IFRS 7 har medført nye noteoplysninger om finansielle risici og finansielle instrumenter. 26 af 66

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2010. CVR-nr. 34485216

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2010. CVR-nr. 34485216 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S 9136 ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 34485216 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger...3 Hovedtal for koncernen...4 Nøgletal for koncernen...5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere