Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004"

Transkript

1 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: / Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 (sag nr /04-22) (Landsstyremøde den 12. marts 2004) Nævnets redegørelse af marts 2004 om kystnært rejefiskeri og indhandlingstilskud for perioden 1. april september Landsstyret indstiller, at bevillingen på hovedkonto forhøjes med kr med henblik på udbetaling af indhandlingstilskud på kr. 0,40 pr. kg. indhandlet rå iset reje i perioden 1. april til 30. september 2004, og

2 at bevillingen på hovedkonto tilsvarende nedsættes med kr Finansudvalgets bemærkninger Landsstyret søger hermed om at fortsætte udbetalingen af indhandlingstilskud for rå isede rejer fra 1. april til 30. september Finansudvalget har behandlet tilsvarende ansøgninger i 2003 ved sag. nr. 4, 14 og 39. Der ansøges fortsat om et uændret tilskud på 0,40 kr. pr. kilo indhandlede rå isede rejer. Finansudvalget skrev i sin godkendelse af sag nr , atter citeret i afgørelse 03-39, til Landsstyret bl.a. at Udvalget finder endvidere endnu engang anledning til at understrege behovet for en langsigtet fiskeripolitik. Det er ikke samfundsøkonomisk forsvarligt til stadighed eller gennem længere perioder at lade Landskassen understøtte et urentabelt fiskeri. Der er behov for en færdiggørelse af den igangsatte strukturtilpasning, og Landsstyret må tage skridt til en fremskyndelse heraf Finansudvalget tager det for givet, at Landsstyret anvender den mellemliggende periode til at tilendebringe strukturtilpasningen, således at yderligere tilskud ikke vil komme på tale, hvad der også er formålet med strukturtilpasningsordningen. I forlængelse heraf anmodede Udvalget om en opdateret status for strukturtilpasningen i det kystnære fiskeri, samt Landsstyrets planer for færdiggørelsen heraf. Landsstyremedlemmet svarede 1. juli 2003 bl.a. at

3 Vedrørende strukturtilpasning, forudsætter jeg, at der er tale om strukturtilpasningen i det kystnære rejefiskeri, og kan i den forbindelse oplyse, at den ekstraordinære indsats på dette område kan siges at være nær afslutning i indeværende år. Det fremgår imidlertid nu af oplægget til Landsstyret, at det i Nævnets redegørelse af marts 2004 om kystnært rejefiskeri forudsættes, at "der løbende tilføres erhvervet tilskud frem til og med 2007 " Det kan således atter konstateres, at hverken den ekstraordinære indsats eller strukturtilpasning er afsluttet! Tværtimod arbejder Landsstyret tilsyneladende ud fra en forventning om i yderligere tre år at fortsætte en politik, som Finansudvalget flere gange tidligere klart har taget afstand fra!! Den foreliggende rapport dokumenterer klart, at kondemneringsindsatsen bør forstærkes, da flådesegmentet i størrelsesordenen BRT ud fra en gennemsnitsbetragtning har et negativt dækningsbidrag. Denne del af flåden er karakteriseret ved, at fartøjerne er gamle træskibe med en lille aktionsradius, ineffektive fangstredskaber og høje vedligeholdelsesomkostninger. Med den nuværende trend i prisudviklingen for rejer er der ikke i en overskuelig fremtid noget begrundet håb om, at driften af disse fartøjer bliver rentabel. Landsstyret bør derfor i særlig grad rette opmærksomheden mod dette urentable flådesegment. Dette for på sigt at kunne nedbringe behovet for offentlig subsidiering. Finansudvalget ønsker derfor oplyst, (1) hvorvidt Landsstyret nu forventer fortsat at udbetale indhandlingstilskud til og med 2007 samt (2) hvorvidt Landsstyret er enig i rapportens anbefalinger f.s.v. angår en forstærket kondemneringsindsats som ovenfor skitseret. Det ønskes endelig oplyst, (3) hvornår Landsstyret forventer strukturtilpasningen gennemført. Udvalget finder det imidlertid samtidig væsentligt at bemærke og anerkende det igangsatte arbejde i nævnet samt udviklingen af en fiskeriøkonomisk model. Udvalget finder det er af

4 afgørende betydning for fiskerierhvervet, at Landsstyret udvikler så vidt muligt objektive redskaber m.h.p. saglige afgørelser frigjort fra faglige og økonomiske særinteresser indenfor fiskeriområdet. Udvalget noterer sig derfor med bekymring de i rapporten fremførte betænkeligheder vedr. validiteten af den fiskeriøkonomiske model. Det er således af afgørende betydning, at administrationens datamateriale om den kystnære rejefiskerflåde til stadighed forøges og kvalificeres. Det påpeges i rapporten, at nævnets datamateriale om den kystnære flåde i form af årsregnskaber fra 2003 omfatter ca. 55% af de fartøjer, som er i drift i Problemet er her, at disse årsregnskaber er fremkommet fra fartøjer, der omfatter ca. 43% af sektorens samlede omsætning. Med andre ord er rentabilitetsforholdene for de 45% af fartøjerne, der frembringer 67% af sektorens samlede omsætning ukendt. Modellen skal kunne simulere effekten på beskæftigelsen i rejeindustrien, selskabers og privat ejede bådes økonomi, samt værditilvæksten i eksportsektoren af rejefiskeriet i Grønland ved f. eks. en omfordeling af TAC'en. Men hvis ikke modellen tilføres en signifikant andel af data er den ubrugelig f.s.v. som der hermed kan fæstnes tvivl til modellens resultater. Hermed vil fiskeripolitikken fortsat være karakteriseret af en begrænset viden om de grundlæggende økonomiske forhold i fiskeriet, hvilket ikke er overensstemmende med Finansudvalgets ofte fremførte krav om en langsigtet fiskeripolitik. Finansudvalget ønsker derfor oplyst, (4) hvilke skridt Landsstyret påtænker at tage m.h.p. forbedring af datamaterialet og sikring af den videre udvikling af den fiskeriøkonomiske model. Herunder ønskes (5) oplyst hvorvidt Landsstyret forventer at benytte sin af ejerskabet givne ret til at udbede sig relevante oplysninger om Royal Greenland A/S' landanlæg. Landsstyrets oplæg fremsendes bilagt et høringssvar fra Økonomidirektoratet (ØD) af 18. marts Det bemærkes, at dette i markant grad er kritisk overfor Landsstyrets indstilling. Det bemærkes endvidere, at der ikke foretages en nærmere vurdering af høringssvaret fra ØD i oplægget. Landsstyret fremkommer med en indstilling til Finansudvalget, men Landsstyret redegør ikke for, hvorledes Landsstyret når frem til denne indstilling. Finansudvalget skal derfor (6) anmode om Landsstyrets kommentarer til ØD's høringssvar.

5 Det bemærkes hertil, at indhandlingstilskuddet betegnes som et midlertidigt tilskud. Hvornår denne midlertidighed skal ophøre/bortfalde, eller opnå en mere permanent karakter er en politisk beslutning. Finansudvalget finder det imidlertid ønskeligt, at Landsstyret fremkommer med (7) nogle klare målsætninger for tilskuddet, hvoraf det bl.a. fremgår hvor længe tilskuddet skal bestå, hvilke behov tilskuddet skal søge at tilgodese, samt endelig hvornår tilskuddet har tjent sit formål og hvorledes dette kan fastslås. Om tilskud skal det til enhver tid haves i mente, at det er tilskudsgiveren (i den konkrete sag Hjemmestyret), der overfor tilskudsmodtageren fastsætter hvilke vilkår/betingelser, der udløser og betinger tilskuddet. (8) Landsstyrets kommentarer til dette imødeses. Udvalget skal endelig udbede sig en (9) orientering vedr. reglerne for udbetaling af indhandlingstilskud, med særligt henblik på de krav der stilles til modtagerne af tilskuddet. Finansudvalgets beslutning Finansudvalget afventer Landsstyrets besvarelse af, og kommentarer til, de ovenfor fremførte spørgsmål og problemstillinger forinden der træffes afgørelse i sagen. Med venlig hilsen Ole Thorleifsen Formand

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009

4. november 2008 EM2008/65 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 4. november 2008 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2009 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630

Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Referat af samråd i Revisionsudvalget 19. maj kl. 1630 Tilstede: Landstingsmedlemmer Landstingsmedlem Kristian Jeremiassen, KJ, formand, Atassut Landstingsmedlem Kim Kielsen, KK, Siumut Landstingsmedlem

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. august 2012 EM 2012/85. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. august 2012 EM 2012/85 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning De gældende regler om erhvervsfremme af fiskeri og fangst er fastsat i Landstingsforordning nr. 10 af 20. november

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit) 28. maj 2014 FM2014/45 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges på Finansloven 2015 at afsætte 5 mio. kr.

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 16. november 2012 EM/2012/S2 FM2012/52 BETÆNKNING afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Medlem afnaalakkersuisutfor Erhverv

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN. Fiskerikommissionens betænkning

NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN. Fiskerikommissionens betænkning NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS HJEMMESTYRE FISKERIKOMMISSIONEN Fiskerikommissionens betænkning Februar 2009 2 Indholdsfortegnelse Kommissoriet for, sammensætningen af samt arbejdet i Fiskerikommissionen...5

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål.

På baggrund af redegørelser indhentet fra de respektive landsstyreområder skal landsstyret hermed besvare de stillede spørgsmål. Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Den centrale Regnskabsafdeling 03. september 2007 Besvarelse af Revisionsudvalgets brev af 17. august 2007. Landstingets udvalg til revision af Landskassens

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende 8. november 2013 EM2013/124 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at ændre Hjemmestyrebekendtgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2004 SCHULTZ GRAFISK ISSN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 7 1. Embedets almindelige forhold... 9 1.1 Personale... 9 1.2. Rejser og besøg samt internationalt

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Oplæg til Naalakkersuisut

Oplæg til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Råstoffer 27. januar 2015 Sagsnummer: 2015-110613 Ad dagsordenspunkt: Oplæg til Naalakkersuisut Mål og principper for den økonomiske politik Indstilling Det indstilles,

Læs mere

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold:

Side 1. Styrelsesloven fastsætter nogle principper, som sikrer Lagtinget den afgørende magt over og kontrol med landskassens økonomiske forhold: Side 1 Bemærkninger til lovforslaget Generelle bemærkninger Indledning Revisionen af landsregnskabet og andre offentlige regnskaber samt behandlingen og godkendelsen i Lagtinget er vigtige elementer i

Læs mere