SAM (Soundboard Area Microphones) principet. (uddrag af projektrapport samples raport)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAM (Soundboard Area Microphones) principet. (uddrag af projektrapport 2004 + 2011 samples raport)"

Transkript

1 SAM (Soundboard Area Microphones) principet. (uddrag af projektrapport samples raport) Instrumentet. Lydudbredelse faktorer. Når lyden genereres i feks. et strenge instrument foregår der en akustisk forstærkning af den anslåede streng via instrumentets klangflade og evt. resonansrum eller klangkasse. Såvel klangflade som resonansrum er medvirkende til at lyden fra instrumentet forstærkes væsentligt. Herefter udbredes lyden "som ringe" eller med rette som en kuppelformet bølgefigur væk fra instrumentet. Idet luftmolekylerne, som akustisk transporterer instrumentets lyd, imidlertid udgør en relativ stor akustisk modstand, vil lavenergistrukture som transienter(anslag) samt overtoneregister, hurtigt blive dæmpet hvilket betyder at der ved et opsamlingspunkt f.eks. 3 til 5 meter fra et instrument "mangler" en del af kildesignalets akkurate struktur.

2 Opsamlingspunkter. For opnåelse af bedste resultat (når vi taler HD lydoptagelser) er det vigtigt at så meget af instrumentets "rene og ufarvede" kildesignal findes i optagelsen senere kan der altid mixes med en blanding af kildesignal og ambiente signaler for at opnå den ønskede "stemning" altså det mente kunstnerriske udtryk. For således at opnå egale resultater bør optagelsen bestå af et kildesignal nær instrumentets akustiske forstærkningspunkt (for flyglets vedkommende sangbunden), dette for i det endelige mix at kunne bibeholde instrumentets egale transient som overtone register, som ellers vil blive "slørret" såfremt der opsamles lyd fra en vis afstand fra instrumentet, samt et eller flere ambiente signaler som udtrykker selve rummets karaktristika. Optagelser af et ambient felt kan foretages på flere måder, enten ved en mikrofonplacering i midten af rummet (5 til 6 meter) fra instrumentet eller i kort afstand fra vægflader for opnåelse af væggenes direkte farvning af den samlede rum akustik, eller begge dele. Des flere punkter der opsamles fra, des større bliver chancen for at kunne genskabe et meget præcist billede af den akustiske atmusfære i en optagelse. Dog kan der også benyttes for mange opsamlingspunkter så man løber ind i tidsmæssige som vinkelfase-messige problematikker. Mikrofonværktøjer. Udfra mange års erfaring og anvendelse af mange mikrofonværktøjer med divergerende frekvens- dynamik- og fase- response har målet i dette projekt været at skabe et mikrofonværktøj med i alle parametre en liniear response. Herved skal der ikke bruges tid på først at kompencerer for en mikrofons karakteristikker, hvorved man kan gå direkte til at "farve" kildesignalet mod det ønskede kunstneriske udtryk eller bibeholde kildesignalets ufarvede struktur. Udviklingen af den "perfrkte" mikrofon findes udarbejded efter læren omkring lineare & ulineare energiforskydnings processer. Hvor disse lineare parametre bla. findes opnået ved udvikling af DCC (Dual Chamber Cartridge) en dobbeltcellet mikrofonenhed som samtidig benytter DBC (Direct Balanced Cartridge) teknologien for at sikre højst mulige immunitet overfor RF (elektro magnetisk stråling) som støj og brum. (Normalt findes disse små elektret/minikondensator mikrofoner alene produceret som singel-ended enheder dvs. med et ubalanceret udgangssignal hvilket i et senere kredsløb således konverteres til et balanceret signal. Ulæmperne er her dels at der kan opstå indstråling af støj/brum på linien mellem mikrofon og konverteringskredsløb samt at kildesignalet via konverteringskredsløbet gennemløber en række komponenter som vil bevirke et øget støjniveau og derved "farve" kildesignalet en smule. Der er således tale om skabelsen af en HD (Hi Definition) mikrofonenhed. SAM (Soundboard Area Microphone) princippet bygger på opsamling af instrumentets direkte kilde signal, på det sted hvor instrumentet har sin akustiske forstærkning ved f.eks. et flygel, findes dette punkt mellem strengesættet og selve sangbunden eller klangfladen. For at kunne drage nytte af de akustiske signaler som befinder sig i dette miljø er det vigtigt at selve mikrofonhuset antager en fysisk form som dels ikke hindre eller dæmper de "naturlige" lydbølger ( luftmolekyle transporten) ved overfladen af klangfladen og derved unødigt kommer til at "farve" lyden. Dette er løst ved at anvende en rund form hvor luftmolekylerne passerer nogenlunde uhindret uden om mikrofonhuset og hvor de højeste frekvenser dæmpes/undertrykkes af et tyndt lag filt på mikrofonhusets ydderside.

3 I forbindelse med placering af selve mikrofon enhederne findes disse placeret i to "udhulninger" eller "paraboler" i horizontal retning ved mikrofonhuset disse fungerer som akustiske lincer og skal dels sikre at der i forb. med et stereo image bliver bibeholdt en kanalseperation på ca. 20dB, svarende til stereoseperationen hos den menneskelige hørelse dette igen for at sikre at der ikke optræder stereooverbios. Samtidig er de to akustiske lincer med til at sikre at lydtrykniveauet mellem instrumentets yderste tangent og center-tangent ligger inden for +/- 0.5dB. (altså under den hørbare grænse). Og endeligt skal den akustiske lince sikre at nærtliggende strenge ikke kommer til at bidrage med et for højt niveau og derved unødigt "farve" kildesignalet. Akustisk miljø mix. For at opnå det endelige og ønskede musikalske lydudtryk kan der i forbindelse med optagelse i studiemiljø, hvor den akustiske reflektionstid er meget kort tillægges signalet en rumklangseffekt. Ved optagelse i en koncertsal eller kirke hvor den akustiske reflektionstid findes relativt stor kan der med fordel opstilles et par mikrofoner i stereokonfiguration 5 til 6 meter fra instrumentet eller og evt. nær rummets vægflader (15 30cm fra vægene og med retning af 350 til 450mod instrumentet og vægfladen) herved opsamles en række direkte reflekterede og diffuse signaler som udgør rummets karakteristika. Disse ambiente signaler blandes efterfølgende i mixet med kildesignalet (optaget ved instrumentets klangflade). Når den akustiske lyd forplanter sig gennem et luftmedium vil luftmolekylerne tilstadighed støde sammen samtidig med at de foretager deres naturlige egenrotation som egen vibration(svingning) hvilket bevirker at jo længere fra instrumentets signalkilde vi opfanger lyden des mere er dette "farvet" af dels rummets ambiente forhold (akustik) og luftmelekylernes indbyrdes "kamp". I praksis betyder dette at kildesignaler som attact-transienter og overtone-register bliver akustisk "forurenet" eller "forvrænget" på vej mellem instrument og til opsamlingspunktet samtidig med at der inden for en radius af 2 til 3 meter fra instrumentet stadig opstår en række fasevinkelforskydninger idet der som tidl. nævnt optræder en lang række forskelligartede akustiske kastninger fra instrumentets fysiske flader. Først omkring 5 til 6 meter fra instrumentet findes disse forskelligartede vinkelretninger og tidsforskydninger udjævnet til nu at udgøre en samlet bevægelsesretning i luftmolekylestrukturen. Ved således at have to signaler at arbejde med, et kildesignal fra instrumentets klangflade og et ambient signal, kan der i det endelige mix bibeholdes en meget akkurat og egal expression af instrumentets transienter som overtoneregister og samtidig give det samlede lydbillede en accent af et bestemt akustisk miljø. ********** AAAAAAA Samtidig skal man have for øje eller med rette for øre at forstærkes signaler via et højttalersystem har dette også sine begrænsninger hvor der oftest her arbejdes med højeste frekvenser i området 18KHz 22KHz.

4 Findes piano musik optaget og gengivet på en CD vil den højeste frekvens ligge omkring 20KHz. De vigtigste faktorer som spiller ind ved optagelse eller naturlig gengivelse af instrumentets klang vil være en linear frekvenskarakteristik, en linear fasekarakteristik og en linear dynamikkarakteristik. Frekvenskarakteristikken bør ligge lineart mellem 16Hz og 16KHz 1dB (20KHz dog max -3dB). Der er altså intet fysiologisk grundlag for at mikrofonen skal kunne opsamle overtoner helt op i 100 KHz området da vi ganske enkelt ikke er i stand til at opfatte disse høje frekvenser i de lave amplituder disse forekommer i forbindelse med overtoner fra strengeinstrumenter. Fig 1. herunder viser den dynamiske frekvenskarakteristik for et flygel [Bösendorfer Imperial 290]. Frekvensdynamisk område for fundamentaltone register (8 oktaver): dynf => 48 db Frekvensdynamisk område (total incl. aktivt overtoneregister): dynftot => 67 db Fig 2. herunder viser den dynamiske frekvenskarakteristik for flygel sammenholdt med P6000S mikrofon system.

5 MIKROFON PLACERING::: Placering af mikrofonen(erne) spille også en væsentlig rolle for en neutral gengivelse af instrumentet. Ved omfattende studier af instrumentet, i dette tilfælde piano og flygel, findes det værd at bemærke at der for begge typer af disse strengeinstrumenter er tale om at den egentlige akustiske forstærkning og formidling af instrumentets toner, udspringer ved instrumentets klangflade (soundboard). Da alle instrumentets toner formidles via klangfladen vil det således være nærliggende at opsamle lyden ved dette punkt. For at undgå unødig modfasning og akustiske refleksioner fra instrumentets sideflader bør mikrofonen indsættes i en korrekt udformet lince for således at have kontrol over det akustiske område der opsamles lyd fra. For et flygels klangflade gælder det at strengevibrationen altid vil være i fase med den reflekterede lyd fra klangfladen.- derfor optræder der ingen faseforvrængning ved et sådanne opsamlingspunkt. I forbindelse med opsamling lyden vha. mikrofoner placeret omkring instrumentets kabinet, hvilket for flygel, giver en række komplekse problemstillinger med hensyn til afstand og fasevinkel idet der udenfor instrumentets kabinet optræder kastninger af lyden fra flere vinkler, så som, direkte fra strengene, refleksion fra klangfladen, refleksion fra kabinettets inderside, refleksioner fra instrumentets låg og endeligt refleksioner fra, for flygelets vedkommende, instrumentets bastoneresonator sektion. Disse forskelligartede lydkilder udgør tilsammen en uhyre kompleks akustisk diffusionsproces og taler vi et stereo mikrofon opsæt bliver det hele meget sjovere. Udviklingen af disse instrumentmikrofoner er foretaget i et upartisk og religions frit miljø og findes udelukkende baseret på fysiske fakta omkring akustiske forhold for instrumentet og den menneskelige hørelse.

6 Test Samples for REMIC Microphones. sep2011a P6000 Piano microphone. I efterfølgende findes test og sammenhold af forskellige flygler som mikrofoner. Som reference er valgt en meget anvendt mikrofon fra Neumann. U87 Ai. Neumann mikrofonerne findes i den anvendte test koblet i omni. Frekvens karakteristikken for de to anvendte mikrofoner nederst på side 5. Et direkte sammenhold er i denne test ikke mulig idet der findes anvendt forskellige flygler, forskellige mikrofonopsætninger samt forskellige miljøer som værker for optagelserne. Testen skal alene give et udtryk for forskelle i frekvens- og transient-respons samt dynamisk område som funktion af anvendte specieldesignet nærfeltsmikrofon REMIC P6000S/MM/M vs en ofte benyttet stormembrans mikrofon Neumann U87 Ai. Det bør bemærkes at REMIC mikrofonen er en miniature kondensator mikrofon/dobbelt electret (DCC) med et membran areal på blot 19,6mm 2 mod Neumann's stormembran mikrofon med et areal på 490,6 mm2, altså næsten 27 gange større. På trods af den "ringe" størrelse dækker Remic mikrofonen alligevel frekvensområdet mellem 6Hz til 22KHz. Men data fortæller ikke altid om lyden, hvorfor det er vigtigt at man bruger sine øre og ikke så meget sine øjne når det handler om lyd. På trods af det har vi alligevel valgt at medtage et par FFT analyser over de forskellige samples så man måske kan få en fornemmelse af hvordan "lyden ser ud". (bemærk venligst den markante forskel i transient forholdet mellem reference optagelsen og optagelserne foretaget med SAM (Soundboard Area Microphone) princippet. REMIC Microphones 2011.

7 Alle samples findes foretaget uden brug af filtre og optaget i 24/96 format. Sample #1. CD Track 1 : Optagelse af Steinway & Sons koncertflygel i Auditorium ved Vilnius Music Academy med typisk anvendt mikrofon opsætning, bestående af 2 stk. Neuman U87Ai. koblet i omni. I en afstand af ca.1½ meter fra flygel. Pianist, Viktoras Paukstelis. Respons: REMIC Microphones 2011.

8 Sample #2. CD Track 2 : Optagelse af Yamaha koncertflygel i Silkeborg Musik og Teaterhus før Thomas Helmig solo show ved pianist Poul Reimann.Anvendt 2 stk REMIC P6000M i forskudt stereoplan. (testen skal anskueligøre mulighed for optagelse af bredere stereoimage uden "farvning" af kildesignalet). Respons: Stereo billedet bliver her dannet som følge af tonale niveauforskelle på klangbunden og kun en mindre tidsforskydning. Hastigheden for lydudbredelse i luft er ca 344 m/s hvor den er omkring 4000 m/s i træmateriale da klangbunden reagerer på et strengeanslag overalt på fladen (næsten samtidig) vil luftmolekylerne således blive påvirket næsten samtidigt overalt på klangfladen (med en forskel på 4000m/s). dette bevirker i praksis at såfremt mikrofonerne befinder sig på klangfladen,1 meter fra hinanden, vil tidsforskellen mellem mikrofonerne antage 250µ sek hvorimod tidsforskellen ville antage en værdi omkring 3m sek såfremt mikrofonerne var placeret i en afstand af ca. 1 meter fra hinanden og 1m fra instrumentets klangbund. REMIC Microphones 2011.

9 Sample #3. CD Track 3 : Optagelse af Live jazz koncert på Montmartre i København med 1 stk. REMIC P6000S. Pianist Niels Lan Doky.(test af kildesignalstruktur vs den ambiente signalstruktur). Respons: REMIC Microphones 2011.

10 Respons sumarum: sammenhold af de 3 flygel optagelser. Sample #4. (no track) FFT of SAM (P6000SV3.1) vs Ambience mic. Church recording. Herunder sammenhold af de anvendte mikrofoners frekvensresponse: REMIC Microphones 2011.

11

12 2R Danish AV Research Fra PROJEKT DOKUMENTATION Mikrofonen placeres på flygelets klangbund (soundboard) Tonal niveau vægtning (topafskærmning). Mikrofonen (placeringen) sikre en ensartet amplitudegengivelse ved at udnytte en topafskærmning af det direkte lydindfald fra instrumentets strenge. Den horizontale åbningsvinkel (for direkte lydindfald) findes således varierende mellem 5.0 o 8.5o, afhængig om det direkte signal kommer ret forfra (hvor åbningsvinklen er mindst) eller ret fra siden (hvor åbningsvinkelen er størst). Dette bevirker i praksis at den direkte lyd fra de nærmeste strenge afskærmes fra mikrofonen og hvor denne afskærmning aftager som funktion af afstanden til fjernereliggende strenge, hvorved der opnås et resultat hvor amplituden for strengende imellem vil antage samme værdi inden for en snæver margin af blot 0.3 db. Til sammenligning. Placeres f.eks. en mikrofon cm fra strengene i center af piano, vil amplituden for det højeste og det dybeste register antage en amplitudeværdi som er ca. 5dB svagere end amplituden for centerregisteret, hvorved vi nu har en ujævn fordeling af hele pianos toneregister. Er afstanden mellem 40 50cm mellem mikrofon og strenge vil forskellen være ca. 2 3dB. Pianos klangbund danner således rammen om at opsamle en naturlig lyd hvor pianoklangbunden anvendes som en slags forstørret membran. Kanalseperation: Den menneskelige hørelse har en naturlig middelkanalseparation på omkring 20dB for frekvenser under 10KHz og op imod 30dB for frekvenser over 10 KHz, hvorsom lydkilden befinder sig ret fra siden af hovedet. Piano mikrofon findes således designet for imitation af den naturlige kanalseparation, ved at hver mikrofon membran findes vinklet 300 fra centeret, herved sikres at det ikke umiddelbart er muligt at foretage en overbias af det opsamlede stereo materialet.

13 Reflektioner: Bagfra kommende nærfelts refleksioner dæmpes i opsamlingspunktet ved hjælp af mikrofonens to paraboler. Herved sikres at eventuelle uønskede kabinet refleksioner ikke ligger i modfase med det ønskede kildesignal i opsamlingspunktet. Samtidig findes mikrofonhuset beklædt med et tyndt filtvæv som dæmper uønskede højfrekvente refleksioner og der undgås således en påvirkning af luftmolekylernes naturlige bevægelsesmønster ved opsamlingspunktet. Filtvævet bevirker dog en ubetydelig dæmpning af højfrekvens området med ca. 20KHz. Dette for at undgå "stående bølger" mellem mikrofonhus og innerside af flyglet. Ambiente lydkilder. Mikrofonens placering på pianos klangbund sikre en nogenlunde dæmpning af ambiente lydkilder som optræder uden for pianoets afgrænsede sider (kabinet). Den aktuelle dæmpning varierer mellem 6 15 db, afhængig af kildesignalets indfaldsvinken mod opsamlingspunktet. Idet der anvendes en frekvenslinear mikrofontype med kugle karakteristik (omnidirectional), samt udformningen af de akustiske linser ved mikrofonhuset, vil den opsamlede ambiente lyd altid være frekvensneutral, uanset retningsvinkel. End part II.

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger

Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Studie af LED - Afprøvning og demonstration af LED-belysningssystemer i større offentlige bygninger Rapport af delstudie vedrørende visuel komfort December 2013 Anne Lee 2, Jesper Pihl-Thingvad 1, Lars

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Fra del til helhed i electronica

Fra del til helhed i electronica Fra del til helhed i electronica - et forslag til anvendeligt analyseværktøj til analysen af electronica Bachelorprojekt Udarbejdet af: Jan Sørensen Vejleder: Morten Michelsen Institut for Kunst og Kultur

Læs mere

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6

#$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$(.)++&/&'2&!5/&2.6 !!!!!!!""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! #$%%&'()*')'*!$+!,-!%&,-.&/!,)(! %0()'*!$+!/&$( /&$(1&$/1,-1 2-34(&/!.)++&/&'2&!5/&2.6!5/&2.6! 1,789:;:?!@7>A7

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden.

EMC Skabe. Baseret på MultiFlex og MultiMount skabe. Galvaniseret ramme og skab, kun lakeret på ydersiden. 262 EMC SKABE MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 MCSE 268 IP 54, NEMA 12, IK10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Sidepaneler Døre Adskillelse plade Pakning Bund og topplader

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård.

Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Hørehandicap Teksten er stillet til rådighed fra hjemmesiden: www.hoerelse.info, der redigeres af Castberggård. Høreproblemer Øret er et meget fintfølende og kompliceret organ - et komplekst system, hvor

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

En digital opstrammer af højttaleren

En digital opstrammer af højttaleren TEST PA-HØJTTALERE Tekst og foto: Jens Walther, jw@monitor.dk En digital opstrammer af højttaleren De nye aktive og processorstyrede PA-højttalere i DDQ serien er en spydspids for LD Systems, og den nye

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik

Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik Struktur og tonalitet inden for rytmisk musik - udkast til analysemetode med henblik på den rytmiske musik af Martin Knakkergaard Nærværende artikel er egentlig blot den løsrevne indledning til et ikke

Læs mere

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN!

Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard HEY, JEG KAN! Jens-Ole Jensen - Lars Peter Bech Kjeldsen - Hanne Borup Lisbeth Marcher - Ilse Marie Mortensen - Lone Wiegaard Århus Kommune Børn og Unge HEY, JEG KAN! KROP, BEVÆGELSE OG LÆRING I DAGINSTITUTIONER HEY,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator

Historie og fremtid. LED ens historie fra indikator til illuminator Historie og fremtid Forventningerne til LED er er store, fordi udviklingen siden 1996 nærmest er eksploderet, men anskaffelsesprisen er stadig meget høj i forhold til lysdiodernes begrænsede lysmængde.

Læs mere