Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 30. september 2014"

Transkript

1 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Birgitte Sindrup Sammia Jepsen Steen Overgaard Larsen Jesper Hohwy Ida Nøhr Larsen Lars Holsaae Diana Joel Ulla Stauner Dagsorden: Ad. 1. Formalia Ad. 1.1 Godkendelse af dagsorden HB godkender dagsordenen HB godkender dagsordenen HB godkendte dagsordenen som den fremgår af dette referat Ad. 1.2 Opfølgning på referat af HB møde den 17. juni 2014 HB fremkommer med spørgsmål og evt. bemærkninger med henblik på opfølgning af punkter i referatet som ikke er dagsordenssat for dette møde Referat som godkendt ved mailhøring HB følger op på referatet HB havde ikke opfølgning på punkter, som ikke var dækket af dette mødes dagsorden 1

2 Ad. 1.3 Ny formand og eller medlem til Forskningskontoen Overtandlæge Erik Sørensen, Silkeborg har meddelt, at han ønsker at udtræde af forskningskontoens bestyrelse. DOFT skal derfor udpege en ny formand og eller et medlem jf. forskningskontoens vedtægter Uddrag af forskningskontoens vedtægter. Mail fra Erik Sørensen HB udpeger ny formand og eller nyt medlem Birgitte orienterede om de kontakter hun havde haft i sagen. HB besluttede på denne baggrund at udpege overtandlæge Jesper Hohwy, Brønderslev som nyt medlem og formand for forskningskontoens bestyrelse. Forskningskontoens bestyrelse orienteres om nyudpegningen. Ad. 2. Debat og beslutningspunkter Ad. 2.1 GF 2014 Der afholdes GF lørdag den 25. oktober 2014 kl på Radisson Blu Hotel H.C. Andersen i Odense med dagsorden ifølge vedtægterne. HB har besluttet at gøre GF medlemsinddragende ved at fastlægge en række temaer der kan diskuteres i grupper. HB skal godkende korte oplæg ved bordformændene til temadiskussionerne HB skal godkende formandsberetning til offentliggørelse HB skal overveje forslag om vedtægtsændring i forhold til navn og medlemskreds samt tilknytning af studenterrepræsentanter HB skal godkende de reviderede årsregnskaber 2012 og 2013 til offentliggørelse HB skal godkende budget og kontingentsatser samt refusionsregler HB skal endvidere tage stilling til valg til tillidsposter (bestyrelse og suppleanter) samt statsautoriseret revisor og folkevalgte revisorer Udkast til oplæg til bordformænd Udkast beretning Forslag til vedtægtsændringer Reviderede årsregnskaber 2

3 Udkast til budget, kontingentsatser samt refusionsregler Oversigt over mulige kandidater og suppleanter samt endnu vakante pladser HB diskuterer og træffer beslutning om indholdet af GF (temaoplæg, formandsberetning, vedtægtsændringer, reviderede årsregnskaber, budget og kontingentsatser samt refusionsregler og kandidater til valghandlinger). HB godkendte beretningen med den tilføjelse, at den af Sundhedsstyrelsen nynedsatte arbejdsgruppe på omsorgstandplejeområdet skulle omtales i pkt. 2.3 HB godkendte oplæggene til bordformænd til temabordene HB godkendte vedtægtsændringsforslag for så vidt angik studenterrepræsentation i HB med samtidig reduktion af HB s størrelse, medens et flertal i hovedbestyrelsen efter en længere diskussion afviste forslaget om en bemyndigelse til navneskift i relation til en bredere medlemsrekruttering. HB besluttede aktivt at markedsføre muligheden for erhvervsudygtighedsforsikring af privat ansatte via DOFT herunder en aktiv rekruttering, samt at starte debatten i medlemskredsen om de forbedrede muligheder for at rekruttere ansatte i privat ansættelse tillige skal føre til en ændring af foreningens navn ved GF HB godkendte budgetterne for 2015 og 2016 og de heraf følgende kontingentsatser, der som tidligere år tillægges 2 % hvert af årene. HB godkendte de reviderede årsregnskaber. Offentliggørelse af GF materialet på hjemmesiden med notifikationsmail til medlemmerne. Ad. 2.2 Økonomi Der forelægges budgetopfølgning for de første 8 måneder af Budgetopfølgning for de første 8 måneder af 2014 Det indstilles, at HB tager budgetopfølgningen for de første 8 måneder af 2014 til efterretning. HB tog budgetopfølgningen til efterretning i det HB med tilfredshed konstaterede, at der kunne forventes et positivt årsresultat for tredje år i træk med mulighed for at genopbygge foreningens egenkapital efter de store tab i 2007 og

4 Ad. 2.3 Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Formanden har inviteret Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, der har takket foreløbigt ja til at mødes tirsdag den 30.september Efterfølgende er mødedatoen ændret til 21. oktober HB forbereder mødet og fordeler roller Dagsorden og skriftligt materiale til udvalgets medlemmer HB fordeler roller HB besluttede, at formanden kort forelægger de enkelte dagsordenspunkter med henblik på en debat med udvalgets medlemmer. HB medlemmerne supplerer formanden under debatten. Ad. 2.4 Besparelser på tandlægeskolerne DOFT er indgået i samarbejde med TF og PTO i relation til besparelser på tandlægeskolerne i København og Aarhus. Der har været afholdt møde med dekanatet og institutbestyreren i både København og senest den 14. august 2014 i Aarhus. Det er aftalt med dekanatet på KU, at de efter 11. april redegør for de nærmere planer for besparelsernes gennemførelse. Tandlægeorganisationerne leverer et dokument der beskriver de basale færdigheder, som aftagerne forventer at nyuddannede tandlæger er i besiddelse af samt oplæg til en undersøgelse, der kan dokumentere den oplevede kvalitet af nye kandidater i forhold til de basale færdigheder. Såvel København som Aarhus har foretaget egne aftagerundersøgelser og DOFT har indhentet tilbud om en undersøgelse af den oplevede kvalitet hos Ziirsen. Der har været afholdt møde mellem Birgitte og Henrik Nielsen omkring de basale færdigheder den 5. september Referater af møderne i København og Aarhus 4

5 Aftagerundersøgelserne fra København og Aarhus Tilbud på undersøgelse af oplevet kvalitet fra Ziirsen og TF s samt PTO s reaktion herpå. Pressemeddelelse fra KU om besparelserne HB diskuterer på baggrund af det foreliggende materiale, hvordan sagen bringes til en afslutning, så der kan ageres politisk i forhold til de gennemførte nedskæringer Birgitte oplyste, at hun havde haft møde med Henrik Nielsen med henblik på at få færdiggjort oplægget til de basale kliniske færdigheder. Der var nu enighed om, hvordan oplægget skulle skæres til. HB kunne tilslutte sig den af Ziirsen opstillede analyse med den økonomiske fordeling, som tidligere foreslået af TF s formand (Tandlægeskolerne 50 %, TF 25 %, PTO 12,5% og DOFT 12,5%). HB fandt, at sagen nu måtte afsluttes ved at tandlægeorganisationerne besluttede sig for hvad de ville for herefter at mødes med begge tandlægeskoler for at aftale det videre forløb. Birgitte kontakter TFs formand for at få sagen bragt til afslutning Ad. 2.5 Møde med KL s kontorchef for social- og sundhedsområdet samt ny sagsbehandler på tandlægeområdet 2. oktober 2014 På KL s sociale topmøde blev aftalt møde med KL s kontorchef på social- og sundhedsområdet Christian Harsløf. Siden er sagsbehandleren på tandlægeområdet Nina Gath udskiftet med Marie Silbye-Hansen. I mødet deltager Birgitte, Sammia og Lars Dagsorden Materiale til udlevering HB godkender materialet til udlevering (stort set identisk med materialet til ) og forbereder eventuelle andre tiltag i forhold til KL. HB godkendte materialet og formålet med mødet, nemlig at få en kontakt med KL med henblik på at afstemme politik og eventuelt samarbejde på en række vigtige områder for den kommunale tandpleje 5

6 Ad. 2.6 Medlemsfest m.v. Medlemsfest er afholdt 4. september med deltagelse af 25 medlemmer fra DOFT og 1200 medlemmer i alt. Medlemsfesten forventes gentaget til næste år. HB evaluerer og beslutter om DOFT skal deltage i fællesarrangementet næste år. HB fandt at arrangementet levede op til forventningerne med undtagelse af, at der var for lidt mad. HB besluttede at DOFT deltager igen næste år og i den forbindelse bør det overvejes, om der kunne lægges et DOFT arrangement (kursus, tr-møde eller lignende) i tilslutning til arrangementet, så flere uden for det storkøbenhavnske havde mulighed for at deltage Ideer videreformidles internt og i planlægningsgruppen Ad. 2.7 Projekt Tandtraumer World Oral Health Day Det har ikke været muligt at skaffe sponsorer til det fulde projekt. Det overvejes at gennemføre projektet i en print selv version HB træffer beslutning om, hvordan projektet skal afsluttes Ida oplyste, at det ikke havde været muligt at skaffe sponsorer til det store projekt. Hun overvejede derfor en print selv løsning, som formentlig kunne etableres, hvis de få positive sponsorer fortsat ville være med. HB tilsluttede sig dette. Ida kontakter sponsorerne for at høre om de er med på det reducerede projekt Ad. 2.8 SST nedsætter arbejdsgruppe om omsorgstandplejen Som opfølgning på serviceeftersynet nedsætter Sundhedsstyrelsen en arbejdsgruppe, der skal se på indholdet af omsorgstandplejen, klinikforhold, transport af borgere til klinik, visitation m.v.. HB har anmodet Børge Hede om at repræsentere foreningen og Børge Hede har accepteret. HB har tidligere fremsat bemærkninger til serviceeftersynets konklusioner og anbefalinger Kommissorium for arbejdsgruppen DOFT s kommentarer til serviceeftersynets konklusioner og anbefalinger 6

7 HB diskuterer om og i givet fald hvilke yderligere synspunkter, der skal fremføres i arbejdsgruppen. HB tog udpegningen til efterretning og fandt ikke, at der var yderligere synspunkter end de allerede fremførte. Udpegningen meddeles Sundhedsstyrelsen Ad. 2.9 Bemærkninger til procedurevejledning om vågen sedation Københavns kommunes børne- og ungdomstandpleje har henvendt sig med bemærkninger. Disse er behandlet i FU, der har foreslået formuleringer ændret. Københavns kommunes børne- og ungdomstandpleje har accepteret den nye formulering Mailkorrespondance med Københavns kommunes børne- og ungdomstandpleje HB godkender den af FU foreslåede formulering HB godkendte den ændrede formulering. Procedurevejledningen tilrettes Ad Tandreguleringsområdet i Danmark organisering nu og fremover. Den af HB nedsatte arbejdsgruppe har nu afleveret sin rapport. Arbejdsgruppens rapport HB evaluerer og beslutter om DOFT skal fremkomme med anbefalinger på baggrund af gruppens rapport. HB tog rapporten og dennes anbefalinger til efterretning. Arbejdsgruppen takkes og rapporten offentliggøres i nyhedsbrev 7

8 Ad 2.11 TIF mail 2 medlemmer af redaktionsudvalget har kommenteret HB s beslutning i relation til TIF mail Det skal i den forbindelse oplyses at sekretariatet nu har adgang til TIF mail arkivet og forventer at få TIF mail leveret i udveksling i nærmeste fremtid. Mailkorrespondance med medlemmerne HB evaluerer og beslutter om DOFT skal ændre beslutning i relation til TIF mailen. HB fastholder udvekslingsaftalen som den praktiseres nu. Medlemshenvendelserne besvares Ad Tekstannonce i tillæg til Berlingske Berlingskes bureau, der fremstiller tillæg til avisen har planlagt et tema om tandpleje. De tilbyder i denne forbindelse annonceplads i form af f.eks. en tekstannonce. Det modtagne tilbud HB evaluerer og beslutter om DOFT skal købe en sådan tekstannonce HB fandt det ikke hensigtsmæssigt at promovere egne synspunkter i et annoncefinansieret tillæg til et dagblad. Artiklerne måtte forventes at lægge sig op af kommercielle annoncørers interesser. DOFT stiller sig til rådighed med synspunkter og holdninger, hvis dette måtte være ønskeligt. Ad Prispolitik i DOFT s kursusvirksomhed Vi oplever i stigende grad, at flere og flere overskrider tilmeldingsfristen på kurser. Desværre giver det meget ekstra arbejde, både for sekretariatets kursusmedarbejder og for bogholderiet. Derfor tænker vi, at vi kan forsøge at få mere volumen på allerede fra starten, hvilket også gør det nemmere at booke på kursusstederne. Eksempel: 8

9 Vi holder kursus i april (årsmødet for tandplejens ledere) I januar kan man melde sig til og få en early bird pris inden fredag d. 30. kl og spare 300 kr. Pr. 31. januar og frem til tilmeldingsfristen almindelig pris. Efter tilmeldingsfristen og frem til kursusafholdelse: tillæg på 400 kr. Når man melder sig til via hjemmesiden, kan jeg se, hvornår kursustilmeldingen er blevet sendt, så man kan ikke snyde mht. dato eller lign. I andre organisationer er det ikke ualmindeligt, at de også beder kursisterne om selv at bestille hotel osv., hvis de melder sig for sent til, det synes vi dog ikke man skal ind på. HB evaluerer og beslutter om DOFT skal ændre prispolitik i kursusvirksomheden HB fandt, at en differentiering i prispolitik afhængig af tilmeldingstidspunkt skulle afprøves efter den anviste model. Rabatsats kunne ligge omkring 5 % medens den sene tilmelding kunne gøres lidt dyrere end rabatsatsen f.eks. i omegnen af 7,5 %. Afprøves i 2015 på kurser der udbydes med lang tilmeldingsfrist. Ad Etiske retningslinjer DOFT har tidligere modtaget en henvendelse fra Tandlægeskolen i København om foreningens etiske retningslinjer. DOFT måtte melde tilbage at foreningen ikke havde sådanne. HB besluttede at drøfte om foreningen burde have sådanne. HB diskuterer fordele og ulemper ved etiske retningslinjer og beslutter om et arbejde med udformning af sådanne skal igangsættes HB fandt, at såfremt man skulle have etiske retningslinjer måtte det være en uddybning af værdigrundlaget, som dannede grundlaget. HB fandt imidlertid ikke et behov for dette, men derimod et behov for, at DOFT til stadighed sikrede at egen praksis blev udfordret for at sikre faglig udvikling. 9

10 Ad. 3. Orienterings og efterretningssager Ad. 3.1 Orientering om Birgitte orienterer om: a) Indlæg på Altinget Sundhed, læserbreve til politikken og EB samt kontakt fra GO Aften Danmark (bilag) Ref.: Birgitte orienterede om de forskellige kontakter der havde været til pressen. HB tog orienteringen til efterretning b) Rus orientering (København) Ref.: Birgitte oplyste, at der var et højt deltagerantal og at den overvejende del meldte sig ind. Som noget nyt deltog RUNA forsikring. Det var fint, men der skal arbejdes lidt mere med det, så det bliver målrettet de studerende c) Diverse invitationer Ref.: Birgitte orienterede om en række modtagne invitationer, som hun dog ikke havde fundet relevant i DOFT regi. HB tilsluttede sig dette Lars orienterer om: d) Status kursusvirksomheden Ref.: Lars gav en status i forhold til afholdte kurser og kurser under planlægning HB tog orienteringen til efterretning e) Status IT hosting m.v. Ref.: Lars oplyste at materiale I relation til en vurdering af, om det afgivende firma havde overholdt gældende kontrakt nu var indsamlet og ville blive overgivet advokat snarest. f) Status personale Ref.: Lars oplyste at Ann-Louise Madvig Sigfredsson var gået på barselsorlov og der var ansat barselsvikar i form af Lotte Strøm. Der havde været en 2 ugers overlapsperiode til intern oplæring. g) Status sommerskole Ref.: Lars oplyste at knap 30 havde deltaget. Der er overvejende positive tilbagemeldinger. De gode erfaringer bør samles i en slags idekatalog om hvordan et praktikophold kan gennemføres. Ida orienterer om: h) Komiteen for Sundhedsoplysning herunder Bornholmermødet Ref.: Ida havde efterlyst at tand- og mundhygiejne blev taget med hvor det var relevant f.eks. diabeteskontrol i pjeceserien lær at tackle. Bornholmermødet havde været en succes med mange politiske kontakter. Komiteen har udarbejdet en kogebog til brug og uddeling i folkeskolerne i) Børnerådet Ref.: Ida orienterede om Børnerådets guide, som hun havde deltaget i udformningen af. Der orienteres i førstkommende nyhedsbrev. 10

11 Ad. 4. Kommende ledere j) Sukkersheriffen Ref.: Ida oplyste at projektet efter økonomisk afvisning i Nordeafonden ville blive søgt finansieret fra andre mulige sponsorer. k) AMG Ref.: Ida oplyste at hun deltog i AMG s næste møde for at blive orienteret om et ergonomiprojekt Sammia orienterer om: l) Dimissionshøjtidelighed KU Ref.: Sammia orienterede om dagen, der var rent repræsentativ Diana orienterer om: m) Rus orientering (Aarhus) Ref.: HB tog den skriftlige orientering til efterretning. Der skal findes lederemner og lederskribenter for de kommende måneder. Ref.: November Møde med KL og Folketingets Sundhedsudvalg v Birgitte December Besparelser tandlægeskolerne v Birgitte Januar 2015 Godt nytår Det vil vi arbejde med i HB v Birgitte 5. Næste møde Næste møde er fastlagt til den 24. oktober 2014 på SAS Radisson H. C. Andersen Hotel, Odense forud for udviklingsdag og GF. 6. Evt. Ref.: Der var ingen punkter at referere som godkendt af HB efter mailhøring 11

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, Carsten Christensen, Helle Søderberg, Jesper Hohwy Lars Holsaae Deltagere: Birgitte

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 10. februar 2012 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana Joel Steen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011

Referat af Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 7. juni 2011 Til: Fra: Anne Kaae-Nielsen, Birgitte Sindrup, Diana Joel, Kirsa Jespersen, Steen Overgaard Larsen, Pia Hein, Lene Rindal Nielsen Lars Holsaae Deltagere: Afbud: Anne Kaae-Nielsen Birgitte Sindrup Diana

Læs mere

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014

De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 De Offentlige Tandlæger Beretning 2012-2014 1 De Offentlige Tandlægers beretning 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk... 4 1.1 Bestyrelsens sammensætning og møder... 4 1.2 Medlemsrekruttering...

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014

Referat - møde i Forretningsudvalget den 25. februar 2015. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hans Henrik Gaardsøe, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen, Eva Glæsner

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 SÆRNUMMER GENERALFORSAMLING 21 2.-21. marts 21 DANSK PSYKOLOG FORENING indblik og udsyn DANSK PSYKOLOG FORENING ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21 Lørdag den 2. marts 21 Kl. 13.-18.: Generalforsamling (med

Læs mere