Hjemmehjælp til ældre 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmehjælp til ældre 2012"

Transkript

1 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens der i 2008 var næsten Antallet af hjemmehjælpsmodtagere over 65 år er dermed faldet med ca. 14%. I forhold til den del af befolkningen over 65 år, der bor i eget hjem, er andelen, der er visiteret til hjemmehjælp, faldet fra 19% i 2008 til 14% i Det svarer til at dækningen, dvs. andelen af 65+årige, der modtager hjemmehjælp, er faldet med ¼, jf. tabel 1. Samtidig med at antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet, er der sket et lille fald i det gennemsnitlige antal timer til den enkelte hjemmehjælpsmodtager. Faldet er på 6 minutter i gennemsnit, svarende til et fald på 2,8% fra 2008 til Faldet er hovedsagelig sket i den praktiske hjælp, hvor den visiterede ugentlige hjælp pr. modtager er faldet med næsten 20%, jf. tabel 2. Flest modtager praktisk hjælp, men langt de fleste timer går til personlig pleje Langt den største del af hjemmehjælpen går til personlig pleje. Den personlige plejer tegner sig for mere end 80% af hjemmehjælpen. Ca. 2/3 af hjemmehjælpen går til kvinder. Ser man på den enkelte hjemmehjælpsmodtager, får mandlige hjemmehjælpsmodtagere dog i gennemsnit ca. 30 minutter mere hjælp pr. uge end kvindelige hjemmehjælpsmodtagere. Forskellen i det gennemsnitlige antal minutter ligger hovedsagelig i den personlige pleje, jf. tabel 3. Selv om næsten halvdelen af alle hjemmehjælpsmodtagere kun modtager praktisk hjælp, tegner hjemmehjælpen til denne gruppe sig kun for 7% af det samlede antal hjemmehjælpstimer, jf. figur 1. Det betyder, at under 1% af de hjemmehjælpsmodtagere, der udelukkende får praktisk bistand, får hjemmehjælp i mere end 2 timer. For de, der modtager personlig pleje og evt. også praktisk bistand, er næsten halvdelen visiteret til mere end 4 timer bistand pr. uge, jf. figur 2. Der er visiteret flere timer end der faktisk leveres Der er betydelig forskel på det antal timer, den enkelte borger er visiteret til i landets kommuner. Det gennemsnitlige antal timer er næsten dobbelt så højt i den kommune, hvor det visiterede timetal er højest (Dragør med 5,2 timer), som i den kommune, hvor det er lavest (Tårnby med 2,5 timer). Samtidig er der dog også stor forskel på forholdet mellem visiteret og leveret hjemmehjælp i de enkelte kommuner, jf. tabel 4. På landsplan ligger den leverede hjemmehjælp mere end 10% under det antal timer, der er visiteret. Forskellen mellem den leverede og den visiterede hjemmehjælp er vokset lidt fra 2011 til 2012, jf. tabel 5. Opdelt på hjælp til personlig pleje og praktisk bistand er forskellen mellem leverede og visiterede timer ca. dobbelt så stor for den personlige pleje som for den praktiske bistand. Den leverede personlige pleje ligger 14% under det visiterede antal timer, mens de leverede timer til praktisk bistand ligger 6% unde det visiterede i 2012, for de kommuner, der har indberettet både visiteret og leveret hjemmehjælp.

2 Visiteret og leveret hjemmehjælp Danmarks Statistik offentliggør statistik for både visteret og leveret hjemmehjælp. Opgørelserne vedrører hjemmehjælp, hvor modtagerne har frit valg mht. leverandør, dvs. borgere i eget hjem, mens hjemmehjælp til personer, der bor i plejebolig eller på plejehjem, ikke indgår i opgørelsen. Begge opgørelser bygger på de oplysninger, kommunerne har indberettet om hjemmehjælp for de enkelte borgere. Den visiterede hjemmehjælp er den hjemmehjælp, kommunen har besluttet at borgeren skal have ved tildelingen af hjemmehjælpen. Den leverede hjælp er den hjemmehjælp, borgerne faktisk har modtaget. Antallet af timer i de to opgørelser svarer ikke til hinanden. Det gælder både for den enkelte borger, for de enkelte kommuner og på landsplan. Afvigelsen på landsplan er mindre end afvigelsen for de enkelte kommuner, idet der både er kommuner, der leverer mindre hjemmehjælp end visiteret, og kommuner, der leverer mere hjemmehjælp end visiteret. Danmarks Statistik har offentliggjort tal for den visiterede hjemmehjælp siden Det er ikke alle kommuner, der indberetter til Danmarks Statistik hvert år. Der er flere kommuner, der har indberettet tal for visiterede timer end for leverede timer. Danmarks Statistik er først begyndt at offentliggøre statistik for leverede timer fra Hovedparten af tabeller og figurer i denne artikel bygger på statistikken for visiterede timer. Alder og hjemmehjælp Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem alder og hjemmehjælp. Hjemmehjælp ydes efter behov ikke efter alder. Det gennemsnitlige antal timers hjemmehjælp til de, der modtager hjemmehjælp, er højere for personer under 65 år end for de årige. Kun for de 90+årige er det gennemsnitlige antal timer pr. modtager højere end for de under 65 årige, jf. figur 3. Langt hovedparten af hjemmehjælpen går dog til personer over 80 år, jf. figur 4. Mens personer over 80 år kun udgør ca. 22% af de 65+årige, der bor i eget hjem, modtager de ca. 66% hjemmehjælpen. Det er mest markant for de 90+årige, der kun udgør 3% af de hjemmeboende over folkepensionsalderen, mens de modtager ca. 23% af den visiterede hjemmehjælp. Andelen af hjemmehjælpsmodtagere i de enkelte kommuner Der er stor spredning kommunerne imellem, når det gælder andelen af borgere i eget hjem over 65 år, der er visiteret til hjemmehjælp. Allerød og Egedal ligger i bunden med henholdsvis 8,0% og 8,1% mens Aalborg og Frederiksberg ligger i top med henholdsvis 21,8% og 20,4%, jf. figur 5. Kommuner, der ligger omkring landsgennemsnittet på 14,3%, er markeret med grøn i figuren. For de 80+årige, der udgør hovedparten af hjemmehjælpsmodtagerne, er andelen lavest i Allerød og Norddjurs, hvor 39,8% og 30,6% er visiteret til hjemmehjælp i eget hjem, mens andelen af borgere, der bor hjemme og er visiteret til hjemmehjælp, er højest for Ålborg og Ishøj med hhv. 61,6% og 52,2%, jf. figur 6. Kommuner, der ligger omkring landsgennemsnittet på 42,4%, er markeret med grøn i figuren. 2

3 Tabel 1. Udviklingen i visiteret hjemmehjælp til hjemmehjælpsmodtagere, der bor i eget hjem Ændring Antal hjemmehjælpsmodtagere Antal modtagere I alt ,1% år ,8% 80+ år ,8% Andel, der modtager hjemmehjælp Procentandel modtagere I alt 19,0% 18,4% 17,3% 15,7% 14,3% 24,7% år 9,4% 8,9% 8,3% 7,4% 6,6% 30,1% 80+ år 49,5% 49,0% 47,7% 44,8% 42,4% 14,3% Note: Hjemmehjælp er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik. Antallet af plejehjemsbeboere er fratrukket det samlede befolkningstal, før udregning af andel hjemmehjælpsmodtagere. Afrunding kan medføre afvigelse fra tal i Statistikbanken. Kilde: AED06, RESI01, FOLK1 Tabel 2. Gennemsnitligt antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge pr. modtager 65+årige Timer pr. uge Ændring I alt gennemsnitligt antal timer per borger 3,61 3,60 3,63 3,45 3,51 2,8% Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje 4,55 4,73 4,83 4,61 4,74 4,2% Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp 0,64 0,60 0,58 0,54 0,51 20,7% Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp (timer i alt) 6,79 6,78 6,79 6,48 6,55 3,5% heraf personlig pleje 5,56 5,63 5,67 5,43 5,55 0,1% heraf praktisk hjælp 1,23 1,16 1,12 1,05 1,00 18,9% Bemærk: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp, indgår i beregningen af det gennemsnitlige antal timer for det pågældende år. Kilde: AED06, AED022. 3

4 Tabel 3. Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i 2012 på praktisk hjælp, personlig pleje og køn Timer pr. uge i alt Andel af timer Mænd Mænd Kvinder Mænd Mænd Kvinder og kvinder og kvinder I alt % 33% 67% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager personlig pleje % 58% 42% Visiterede timer til modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp % 27% 73% Visiterede timer til personlig pleje til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 29% 71% Visiterede timer til praktisk hjælp til modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp % 28% 72% Antal modtagere Mænd Mænd Kvinder og kvinder Modtagere Gns. timer pr. uge pr. modtager Mænd Mænd Kvinder og kvinder Timer I alt ,51 3,93 3,33 Modtagere der udelukkende modtager personlig pleje ,75 5,28 4,18 Modtagere der udelukkende modtager praktisk hjælp ,51 0,52 0,51 Modtagere af både personlig pleje og praktisk hjælp ,55 6,95 6,41 heraf personlig pleje 5,55 5,89 5,42 heraf praktisk hjælp 1,01 1,05 0,99 Note: Tallene er opregnede tal for hele landet på baggrund af tal fra de kommuner, der har indberettet tal for visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik i Kilde: AED022, AED06 4

5 Tabel 4. Top og bundplacering i 2012 for største og mindste antal gennemsnitlige visiterede timer til hjemmehjælp pr. hjemmehjælpemodtager 65+årige Placering Top 10 Gns. antal timer pr. uge Gns. antal timer pr. uge Placering Bund 10 Visiteret Leveret Visiteret Leveret 1 Dragør 5,23 3,65 1 Tårnby 2,46 2,57 2 Holbæk 4,93 3,85 2 Faaborg Midtfyn 2,68 2,53 3 Gribskov 4,86 3 Morsø 2,69 2,47 4 Hedensted 4,77 2,97 4 Skive 2,70 2,56 5 Helsingør 4,76 3,68 5 Solrød 2,78 2,43 6 Bornholm 4,51 6 Albertslund 2,78 2,84 7 Billund 4,45 3,54 7 Odense 2,79 2,85 8 Horsens 4,38 4,01 8 København 2,86 2,65 9 Haderslev 4,36 3,11 9 Kerteminde 2,87 10 Aarhus 4,29 3,19 10 Kolding 2,88 2,98 Note: Der mangler i alt data fra 14 kommuner: Fra AED06 og AED022 mangler: Fredensborg, Lemvig, Lyngby Taarbæk, Roskilde, Sorø og Vesthimmerlands kommuner. Fra AED023 og AED01 mangler: Bornholm, Brøndby, Faxe, Fredensborg, Frederikssund, Glostrup, Gribskov, Kerteminde, Lejre, Lemvig, Lyngby Taarbæk, Roskilde, Sorø, Vesthimmerlands kommuner. Kilde: AED06, AED022, AED023, AED01 Figur 1. Fordelingen af hjemmehjælpsmodtagere og visiteret hjælp i 2012 Fordeling af hjemmehjælpsmodtagere i 2012 Fordelingen af visiterede timer til hjemmehjælp i ,3% 15,2% 41,8% 6,7% 46,9% 78,1% Borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Borgere, der alene modtager praktisk hjælp Borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje Timer til borgere, der alene modtager hjælp til personlig pleje Timer til borgere, der alene modtager praktisk hjælp Timer til borgere, der både modtager praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje Kilde: AED06, AED022 5

6 Figur 2. Antal timers visiteret hjemmehjælp pr. uge i 2012 fordelt på praktisk hjælp og personlig pleje Ugentlige timer per modtager af praktisk hjælp 0,7% Ugentlige timer pr. modtager i 2012 personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp 5,2% 10,7% 8,3% 29,9% 99,3% 23,1% 22,7% Under 2 timer 2 7,9 timer Under 2 timer 2 3,9 timer 4 7,9 timer 8 11,9 timer 12 19,9 timer Mere end 20 timer Kilde: AED06 Tabel 5. Forholdet mellem visiterede og leverede timers hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper, personlig pleje og praktisk hjælp Leveret/visiteret Forskel Fordeling på aldersgrupper Alle aldre 88,4% 87,6% 11,6% 12,4% år 84,7% 83,1% 15,3% 16,9% år 85,3% 85,0% 14,7% 15,0% år 87,8% 87,0% 12,2% 13,0% år 88,6% 87,8% 11,4% 12,2% år 89,3% 88,3% 10,7% 11,7% 90 år og derover 90,8% 90,2% 9,2% 9,8% Fordeling på personlig pleje og praktisk hjælp I alt for begge typer ydelser 88,4% 87,6% 11,6% 12,4% Personlig pleje 87,3% 86,2% 12,7% 13,8% Praktisk hjælp 93,1% 94,0% 6,9% 6,0% Note: Tallene er beregnet på baggrund af de kommuner, der har indberettet tal til Danmarks Statistik for visiterede og leverede timer, jf. note til tabel 4. Kilde: AED022, AED01 6

7 Figur 3. Gennemsnitligt antal visiterede timer pr. uge til hjemmehjælp i 2012 fordelt på alder Gns. antal timer per uge 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gennemsnitligt antal visiterede timer per uge til hjemmehjælp i 2012 fordelt på alder 3,55 3,03 2,83 2,48 2,49 0,71 0,65 0,62 0,58 0,61 0,67 0,80 Under 65 år år år år år år 90 år og derover Praktisk hjælp Personlig pleje 2,70 3,86 Note: Kun kommuner, der har indberettet visiteret hjemmehjælp til Danmarks Statistik indgår i beregningen. Kilde: AED06, AED022 Figur 4. Fordelingen af befolkning og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp i 2012 Fordelingen af befolkningen over 65 år, der bor i eget hjem 90+ år: år: 3,0% 6,8% Visiterede timer til hjemmehjælp (antal timer) fordelt på befolkningen over 65 år, der bor i eget hjem år: 11,8% år: 36,4% 90+ år: 23,2% år: 9,0% år: 10,7% år: 17,5% år: 24,5% år: 22,5% år: 20,1% år: 14,4% Note: Fordelingen af befolkningen over 65 år er beregnet efter at tal for beboere på plejehjem og i plejebolig er fratrukket (da disser personer ikke bor i eget hjem). Kilde:www.statistikbanken.dk FOLK1, RESI01, AED022 7

8 Figur 5. Andel hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 65+ år i 2012 Lemvig Thisted Struer Jammerbugt Hjørring Morsø Vesthimmerland Rebild Skive Viborg Brønderslev Aalborg Mariagerfjord Randers Frederikshavn Norddjurs Læsø Andel modtagere <10 % % % % % % % % Uoplyst Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Frederikssund Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Egedal Holstebro Ringkøbing Skjern Herning Ikast Brande Silkeborg Favrskov Skanderborg Århus Syddjurs Samsø Horsens Odder Odsherred Billund Vejle Roskilde Hedensted Varde Kalundborg Holbæk Fredericia Vejen Nordfyn Lejre Greve Solrød Sorø Esbjerg Middelfart Kerteminde Ringsted Køge Kolding Odense Slagelse Stevns Fanø Faxe Assens Nyborg Haderslev Næstved Faaborg Midtfyn Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Langeland Ærø Lolland Guldborgsund Høje Taastrup Bornholm Lyngby Taarbæk Gladsaxe Gentofte Ballerup Herlev Glostrup Frederiksberg Albertslund Rødovre København Vallensbæk Brøndby Tårnby Ishøj Hvidovre Dragør 8

9 Figur 6. Andel hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem i alderen 80+ år i 2012 Lemvig Thisted Struer Jammerbugt Hjørring Morsø Vesthimmerland Rebild Skive Viborg Brønderslev Aalborg Mariagerfjord Randers Frederikshavn Norddjurs Læsø Andel modtagere <32,5 % 32,5 35 % 35 37,5 % 37,5 40 % 40 42,5 % 42,5 45 % 45 47,5 % 47,5 50 % 50 52,5 % 52,5 62,5 % Uoplyst Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Frederikssund Allerød Furesø Hørsholm Rudersdal Egedal Holstebro Ringkøbing Skjern Herning Ikast Brande Silkeborg Favrskov Skanderborg Århus Syddjurs Samsø Horsens Odder Odsherred Billund Vejle Roskilde Hedensted Varde Kalundborg Holbæk Fredericia Vejen Nordfyn Lejre Greve Solrød Sorø Esbjerg Middelfart Kerteminde Ringsted Køge Kolding Odense Slagelse Stevns Fanø Faxe Assens Nyborg Haderslev Næstved Faaborg Midtfyn Tønder Svendborg Vordingborg Aabenraa Sønderborg Langeland Ærø Lolland Guldborgsund Høje Taastrup Bornholm Lyngby Taarbæk Gladsaxe Gentofte Ballerup Herlev Glostrup Frederiksberg Albertslund Rødovre København Vallensbæk Brøndby Tårnby Ishøj Hvidovre Dragør 9

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024

Tænk demens ind i plejeboligen. Analyse og investeringsbehov 2014-2024 Tænk demens ind i plejeboligen Analyse og investeringsbehov 2014-2024 2014 Indhold 3 Byg godt til demente mennesker 4 Ældre Sagens ønsker 4 Demensindretning bør være et lovkrav 5 Demenssikring og GPS 5

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Cykling i Danmark - hvor står vi?

Cykling i Danmark - hvor står vi? Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykling i Danmark - hvor står vi? Arbejdspapir 1 4. Cykling i Danmark - hvor står vi? Indhold 1. Formål og sammenfatning...

Læs mere

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr

Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr NR. 9 NOVEMBER 2012 Voldsom forskel i kommunernes byggesagsgebyr Når man skal bygge et parcelhus på 150 kvm., koster det penge at indhente en tilladelse fra kommunen. Det er billigst i Herlev, her koster

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Juni 2012 UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.: Henning Gade Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: Juni 2012 Indhold

Læs mere

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere