Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,"

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den kl Godthåbsgade 8,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2 3 Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af specialområdet 7 4 Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af fritidsområdet 11 5 Drøftelse af distriktsændringer mellem Gug skole og Byplanvejens Skole 14 6 Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april Orientering om Målpil for Skolevæsnet Orientering fra rådmand og direktør 24 9 Eventuelt Godkendelse af referat 28

3 Tid Tirsdag 17. maj 2016, kl Sted Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Afbud Til stede Øvrige deltagere Tina French Nielsen, Per Clausen, Anna Kirsten Olesen Hans Thorup, Jan Nymark Thaysen, Jørgen Hein, Helle Frederiksen Martin Østergaard Christensen, Hardy Pedersen, Jakob Ryttersgaard og Pernille Fruergård Simonsen. Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 1 af 128

5 Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget Beslutning: Drøftet. Skoleudvalget ønsker, at der arbejdes videre med model c). Det skal ske i samarbejde med beskæftigelsesområdet, så emnet ønsket videresendt til byrådets budgetbehandling. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 12 af 528

6 Sagsbeskrivelse Resume Temaet omhandler EGU (erhvervsgrunduddannelse). Emnet var en del af temadrøftelserne frem mod budget 2016, men emnet blev udsat med henblik på fornyet drøftelse i forbindelse med budget Baggrund/beskrivelse EGU er en 2-årig kompetencegivende uddannelse som udbydes af kommunen. Uddannelsen er målrettet unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at starte på en ordinær ungdomsuddannelse. Det er uddannelsens mål at give de unge kompetencer til efterfølgende at fortsætte i EUD (erhvervsuddannelser) og videre faglig uddannelse eller i ufaglært arbejde med mulighed for senere faglig uddannelse. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt og tilpasses i videst mulige omfang den enkelte unges mål, interesser og evner. EGU tilrettelægges, så den giver erhvervskompetence, og eleven efter endt uddannelse kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den pågældende branche. Omdrejningspunktet i uddannelsen er praktisk oplæring i en privat eller offentlig virksomhed, hvor den unge ansættes som elev og modtager elevløn efter gældende overenskomst. I uddannelsen indgår ugers skolegang. Elever i praktik på en arbejdsplads, får løn svarende til den normale lærlingeløn i pågældende branche. På offentlige arbejdspladser er lønnen pr. januar 2016 kr ,34 om måneden før skat. I skoleperioder eller kursusperioder, får eleverne skoleydelse i stedet for løn. Skoleydelse pr. januar 2016 er: For under 18-årige kr. 138,00 om dagen ca ,00 kr. om måneden før skat For over 18-årige kr. 330,20 om dagen ca ,20 kr. om måneden før skat EUD reformen har med indførsel af karakterkrav - medført at flere er i målgruppen til EGU. I Aalborg varetages EGU-opgaven af Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor der er ansat 2 EGU vejledere. Hver vejleder har tilknyttet ca elever. Der henvises til bilag med oplysninger om EGU. Henvisning til planer og politikker EGU reguleres i lov om erhvervsgrunduddannelse mv. (Lovbekendtgørelse nr. 987 af 16/08/2010). Vurdering Der er stor forskel på EGU-tilbuddet i kommunerne. I Aalborg er der andre tilbud til målgruppen, men i mange mindre kommuner er der ikke alternativer til EGU. EGU vurderes som et godt tilbud fordi det er rettet mod unge der ellers ikke ville få en uddannelse. EGU kan således betragtes som en investering i de unges uddannelse. På landsplan er to ud af tre enten i beskæftigelse, under uddannelse eller selvforsørgende to år efter de har gennemført deres EGU. I en ny analyse af EGU (gennemført af Rambøll for Rådet for Ungdomsuddannelser) konkluderes, at elever der går på EGU i en kommune i Region Nordjylland i højere grad gennemfører EGU og i højere grad kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse end elever på EGU i kommuner i andre regioner. Af statistikken i bilaget fremgår det, at en del EGU forløb afbrydes. Afbrudte EGU-forløb er ikke nødvendigvis negativt, idet frafald kan ske til fx ordinær ansættelse eller anden uddannelse (jf. målet med EGU). I 30 pct. af de afbrudte forløb er årsagen, at eleven begynder anden uddannelse eller kommer i arbejde. EGU-forløb med offentlige praktik fører ikke til arbejde, men i stedet fx uddannelse. Derimod er der større sandsynlighed for at komme i job efter privat praktikforløb. Årsagen er, at private virksomheder kan oplære kl Side 23 af 528

7 eleverne i konkrete funktioner hvor de har behov derfor er der større sandsynlighed for ansættelse efterfølgende. Det er sværere og mere krævende at etablere private praktikforløb. Private virksomheder afholder selv lønudgiften. Når elever er i praktik det offentlige betaler kommunen lønudgiften. Da privat praktik oftere fører til ordinært job kan det være et mål at øge antal private praktikpladser. For at opnå flere private praktikpladser vil der være behov for at skabe incitamenter for de private virksomheder. Med trepartsaftalen på arbejdsmarkedsområdet er der skabt mulighed for sådanne incitamenter. Som en del af trepartsaftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at der skal indføres en bonusordning til private virksomheder, der tager EGU-elever i praktik. Bonusordningen indføres parallelt med den nye integrationsbonus i trepartsaftalen. Bonusordningen indebærer, at private virksomheder kan modtage en bonus på kroner, når de har haft en EGU-elev i praktik i seks måneder, og at de kan modtage ekstra kroner, når EGU-forløbet er afsluttet. Ordningen indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni Aalborg Handelsskole har vist interesse for et samarbejde omkring EGU forløb. Et sådan samarbejde kunne omhandle skoleforløb og praktikpladser i detailhandlen og dermed flere private praktikforløb. Det vurderes muligt at oprette 15 pladser. Økonomi og nøgletal EGU er det eneste af Skoleforvaltningens områder der er omfattet af budgetgarantien, som betyder at kommunen kompenseres for ændringer inden for området, fx elevtal. Kompensationen sker ved regulering i bloktilskuddet i forhold til ændringer på landsplan. Bloktilskud reguleres på baggrund af aktivitetstal to år tilbage. Det samlede antal elever der har været igennem et EGU forløb har i Aalborg været stigende. Antallet af pladser ligger aktuelt på ca Nøgletal vedrørende elevtal, startede forløb, afsluttede forløb, afbrudte forløb mv. fremgår af bilaget. På landsplan har elevtallet de senere år været stigende. Fra 2004 til 2012 er elevtallet steget. Fra 2012 har elevtallet været stagnerende og tilgangen af nye elever er faldet fra Dette har betydet, at Aalborg Kommunes bloktilskud er blevet reduceret med øget merforbrug til følge. I de store kommuner er udviklingen i EGU stabil eller i vækst afhængig af om EGU er en satsning. I 2016 udgør Skoleforvaltningens samlede budget til EGU 2,5 mio. kr. Der ydes statsrefusion på skoleydelsen (65 pct.), udgifter til undervisning (50 pct.) og supplerende tilskud (50 pct.). De senere år har der været stigende merforbrug på EGU. Merforbrug, Regnskabsår mio. kr , , ,2 Handlemuligheder Med det nuværende bloktilskud har Skoleforvaltningen et merforbrug på 1,2 mio. kr. (2015). På den baggrund kan der opstilles følgende handlemuligheder: a) Antallet af pladser reduceres, så budgettet kan overholdes b) Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser kl Side 34 af 528

8 c) Budgettet tilpasses (øges), så det passer til antallet af pladser og samtidig afsættes midler til udvikling af tilbuddet, herunder arbejdet med at øge antal private praktikpladser (bonusordning) kl Side 45 af 528

9 Bilag: Skoleudvalget EGU i Aalborg Kommune.pdf kl Side 56 af 528

10 Punkt 3. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af specialområdet Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med Budget Beslutning: Drøftet. Skoleudvalget ønsker, at der udarbejdes en ny timetildelingsmodel for specialområdet inden for den nuværende ramme. Forventet ikrafttrædelse den 1. august En ny timetildelingsodel skal understøtte harmonisering og transparens i forhold til elevmålgrupper, specialpædagogisk indsatser og personalesammensætning i specialtilbuddene. I relation til en ny tildelingsmodel skal der udarbejdes reviderede beskrivelse af den specialpædagisk indsats i de enkelte tilbud. Ligeledes ønskes udvalget, at en målrettet kompetenceudviklingsindsats prioriteres i de kommende år på dette område Desuden er det centralt, at modellen ses i lyset af mulige beslutninger inden for ny visitationsmodel og inklusionsområdet Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 17 af 428

11 Sagsbeskrivelse Nærværende punkt fremsendes, fordi Skoleudvalget i forbindelse med vedtagelsen af ændret timetildelingsmodel for pædagogressourcer i de mest specialiserede specialklasser og specialskoler ønskede en temadrøftelse af den samlede timetildeling på specialområdet. Baggrund Den 19. maj 2015 besluttede Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en ny model for tildeling af pædagogressourcer til de mest specialiserede specialklasser og specialskoler (de tilbud Aalborg Kommune overtog fra det tidligere Nordjyllands Amt). De mindre indgribende tilbud som specialklasser for elever med specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder, AKT-klasser og fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen var ikke omfattet af ændringerne. Den ændrede tildeling på pædagogområdet besluttede udvalget på mødet den 17. november De seneste års udvikling inden for specialområdet, og ændring i målgrupperne for de forskellige tilbud, kan give anledning til en ny timetildelingsmodel, der giver større sammenhæng til de nye elevgrupper. Den nuværende timetildelingsmodel er præget af mange forskellige niveauer, som måske kan reduceres i en ny model. Specialskoler Specialskolerne (Egebakken og Kollegievej) modtager elever, der hverken kan inkluderes i folkeskolernes almene undervisning eller i specialklasserne. Specialskolerne modtager ligeledes elever fra andre kommuner i Region Nordjylland i tilfælde af, at den pågældende kommune ikke selv er i stand til at give eleven et passende undervisningstilbud. Ud over Egebakken og Kollegievejens Skole er der Hospitalsundervisningen, Voksenskolen, og Godthåbskolen/Øster Uttrup skole, som er besluttet sammenlagt. Specialklasser: Specialklasserne modtager elever, der ikke pt. vil kunne inkluderes i folkeskolens almene undervisning. Det tilstræbes at tilrettelægge undervisningen, så eleven i videst muligt omfang inkluderes i skolens almene undervisning og om muligt udsluses til hjemskolen. Undervisningen af den enkelte elev må derfor lægge sig så tæt på den almene undervisning som muligt, hvad angår fagene og deres indhold. I Aalborg kommune er der specialklasser for: Elever med fysiske handicaps og specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med ADHD Elever med autismespektrumsforstyrrelser Elever med massive indlæringsvanskeligheder Elever med AKT-vanskeligheder Elever med sprog- og kommunikationsvanskeligheder De fleste specialundervisningstilbud har tilknyttet DUS-specialgruppe, som har en højere normering end DUS erne generelt. Eleverne i specialklasserne og skolerne kan indskrives i de tilhørende DUSspecialgrupper, således der skabes helhed og sammenhæng i det samlede tilbud. Herudover er der etableret fællestilbud med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. kl Side 28 af 428

12 Visitation I januar og september foretager PPR visitation til specialundervisningstilbuddene. Indstillingen foretages typisk af PPR s distriktspsykologer i samarbejde med skolen, forældre og evt. andre PPR-medarbejdere. PPR s tre visitationsteam udgøres af psykologer og konsulenter, der dagligt arbejder inden for og repræsenterer de forskellige specialområder. Personalet i specialklasserne/-skolerne udarbejder individuelle undervisningsplaner for alle eleverne minimum en gang årligt. Den individuelle undervisningsplan beskriver elevens faglige, personlige og sociale udvikling samt de inklusionsfremmende tiltag, der arbejdes med. I oktober/november måned foretager PPR revisitation i alle Aalborg Kommunes specialundervisningstilbud. Ved revisitationen vurderer PPR i samarbejde med skolerne, hvorvidt eleven fortsat er mest optimalt placeret i specialundervisningstilbuddet. Er dette ikke tilfældet vurderer PPR, om eleven skal inkluderes i almenskolen, eller overflyttes til andet specialundervisningstilbud. Nuværende tildeling Fordelingen af ressourcer internt mellem specialtilbuddene i Aalborg kommune er ikke blevet ændret siden Aalborg kommune overtog de mest specialiserede tilbud fra Nordjyllands Amt i forbindelse med kommunalreformen. Det betyder, at der er flere forskellige tildelingsmodeller på specialområdet. De senere år er der ændret i målgrupperne for specialtilbuddene. Ændringerne i målgrupperne er en konsekvens af inklusionsindsatsen, der bl.a. har resulteret i, at de bedst fungerende børn med særlige behov nu er inkluderet i folkeskolen. Det betyder, at de børn, der bliver visiteret til specialtilbuddene, har mere komplekse problemstillinger, end de tidligere havde. Mindre indgribende specialtilbud: Lærertimer Pædagogtimer/elev Pædagogtimer/ /elev - skoledel elev - fritidsdel Elever med specifikke indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder AKT-centre Gårdskolen 1) Lærertimer indeholder timer til understøttende undervisning. Pædagogtimer i skoledel indeholder timer til understøttende undervisning. Der er endvidere en pulje afsat til integrations/udslusning puljen er på 645 årlige lærertimer. Mere indgribende specialtilbud: Medhjælpertimer/elev Lærertimer /elev Pædagogtimer/elev - skoledel Pædagogtimer/elev - fritidsdel Medhjælpertimer/elev Specialskoler (0. klasse) Specialskoler ( klasse) Elever i K-klasse (0. klasse) Elever i K-klasse ( klasse) Fysisk handicappede elever Massive generelle (0. klasse) Massive generelle (1-10. klasse) kl Side 39 af 428

13 Elever med ADHD (0. klasse) Elever med ADHD ( klasse) Metroen Sulsted Landevej TF-klassen 1) ) Er beregnet som en gennemsnitnormering ud fra kommende skoleårs forventede elevtal (tilbuddet har vippenormering, hvorved skolen skal acceptere udsving i elevtallet). Lærertimer indeholder timer til understøttende undervisning. Pædagogtimer i skoledel indeholder timer til understøttende undervisning. En del af specialtilbuddene, primært tilbuddene til fysisk handicappede og fysisk udad reagerende, har for at have flere medarbejdere, ansat en del pædagogmedhjælpere. Økonomi Udgifter til specialundervisning i 2016: Specialklasser Specialskoler Puljer Fællestilbud Elever i andre kommuner Intern Skole Befordring Total: 158 mio. kr. 28 mio. kr. 4 mio. kr. 13 mio. kr. 4 mio. kr. 11 mio. kr. 25 mio. kr. 243 mio. kr. Beløbene er udregnet ud fra indeværende års bevilling af pladser, med indeværende års timepriser. For fællestilbuddene er kun skoleforvaltningens udgiftsandel medtaget. Øvrige beslutninger, der berører specialområdet Skoleudvalget besluttede på mødet den 19. april, at der arbejdes videre med at beskrive en ny visitationsmodel, der gennem udlægning af ressourcerne til specialundervisning, giver skolerne flere økonomiske handlemuligheder og dermed øgede muligheder for at tilrettelægge inkluderende tiltag lokalt til glæde for børnenes udvikling. Handlemuligheder Som det fremgår af oversigterne er der mange forskellige tildelingskriterier, både inden for de mindre indgribende specialtilbud og de mere indgribende specialtilbud, hvorfor det bør overvejes om der kan laves færre tildelingskriterier, der tager udgangspunkt i den ændrede målgruppe inden for de forskellige specialtilbud. Mange af specialtilbuddene har ansat pædagogmedhjælpere til at varetage en del af opgaveløsningen. I denne forbindelse bør det overvejes om en eventuel ny timetildelingsmodel skal indeholde en fast ressourcetildeling til pædagogmedhjælpere. En eventuel ændret timetildelingsmodel skal følge beskrivelsen og eventuel beslutningen om en ny visitationsmodel, som forventes vedtaget i august En ny timetildelingsmodel skal tage højde for de nye elevsammensætninger i de forskellige specialtilbud, og kan eventuel træde i kraft pr. 1. august kl Side 410 af af 428

14 Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af fritidsområdet Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal indgå i det videre arbejde med budget Beslutning: Drøftet. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 11 af af 328

15 Sagsbeskrivelse Resume Temadrøftelse af fritidsområdet beskriver den aftalte proces omkring analyse af fritidsområdet fra budgetrapport 2016, samt opstiller emner til politisk drøftelse inden for området. Fritidsområdet blev ligeledes drøftet på fællesmøde med Familie- og Socialudvalget den 29. april. Temadrøftelsen er på dagsordenen for at drøfte fællesmødets konklusion og præcisere hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med. Baggrund/beskrivelse Skoleudvalget igangsatte i januar 2016 en analyse af fritidstilbuddet til børn i klasse. Analysen omfatter dels tilbud til klasse og dels tilbud fra klasse. I forhold til klasse er der på alle skoler en DUS-ordning. I forhold til klasse er der på 34 skoler etableret DUS2 7 af disse har tillige brobygning til 6. klasse. I 6 skoledistrikter er der etableret juniorklub og i 10 skoledistrikter er der fritidscenter. Analysen består af to dele en kortlægningsdel og en analysedel. I kortlægningsdelen er alle skoledistriktet gennemgået i forhold til, hvilke fritidstilbud der findes samt oplysninger om børnetal, lokaler, ledelse og økonomi. Derudover er der gennemført interview med udvalgte skolebestyrelser, skoleledere, DUS-ledere, lærere, pædagoger, ledelse og medarbejdere i Ungdomsskole og på fritidscentre samt bestyrelse i Ungdomsskolen og Kulturskolen. Der er nedsat en styregruppe, referencegruppe og arbejdsgruppe i forhold til analysen. Skoleudvalget og Familie- og Socialudvalget drøftede på fællesmødet den 29. april kortlægningen af fritidstilbud og ønsker, at fritidsanalysen går videre ud fra nedenstående kriterier: - Der skal være et fritidstilbud i alle skoledistrikter og analysen skal fokusere på kvalitet og robusthed i tilbuddene (herunder antal børn bruger tilbuddet). Hvis der er dobbeltdækning i distrikterne, så skal der udarbejdes forslag til alternativ scenarium. - Argumentationerne for nuværende prioritering af placering af fritidscentrene fastholdes. - Det skal afdækkes hvilke tilbud og behov der er for og til 6. klasse. - Analysen formål er ikke at gennemføre et mindreforbrug. - Der skal ikke arbejdes videre med modulopbygning af DUS tilbuddene. For en nærmere beskrivelse af de forskellige tilbud henvises til sagsfremstillingen fra mødet den 29. april. Den endelige analyse præsenteres for Familie- og Socialudvalget den 24. juni og Skoleudvalget den 28. juni Henvisning til planer og politikker DUS1 og DUS2 er oprettet efter Folkeskoleloven, juniorklubber er oprettet efter Ungdomsskoleloven og fritidscentre efter Serviceloven. Lokalt er det besluttet, at DUS-ordningerne skal arbejde efter Indholdsplan for DUS. Vurdering Skoleforvaltningen vurderer, at DUS-ordningerne er godt i gang med den omstilling der kræves som følge af folkeskolereformen. Reformen har for mange pædagoger betydet mere tid i skoledelen denne ændring har naturligt haft meget fokus de seneste år. Flere pædagoger efterspørger i forbindelse med analysen mere fokus på fritidsdelen, en tydeligere beskrivelse af det pædagogiske indhold i DUS samt en tydeligere sammenhæng til skoledelens lærings- og trivselsmål. Folkeskolereformen har ligeledes betydet ændrede arbejdsvilkår for DUS-ledelsen. DUS-ledelsen har på mange skoler fået flere opgaver i skoledelen og indgår som en naturlig del af teamledelsen. Det vurderes, at der i forbindelse med en vurdering af det samlede DUS-tilbud bør ses på DUS-ledelsens arbejdsvilkår og organisering. kl Side 212 af af 328

16 I forhold til fritidstilbuddet fra 4. klasse er det vurderingen, at der er meget forskelligartede tilbud til målgruppen afhængig af, hvilket skoledistrikt man hører til i nogle distrikter er der et meget udbygget fritidstilbud med bredt aktivitetsudbud andre skoledistrikter er der slet ikke et tilbud. Økonomi og nøgletal Dækningsgraden i DUS 1 er i 2015/16 på 93% mod 89 % i 2012/2013. Efter en del usikkerhed og lidt frygt for et fald i børnetallet i forbindelse med folkeskolereformen, er børnetallet stabilt og altså p.t. faktisk med en højere dækningsgrad end før reformen. Dækningsgraden i DUS 2 er derimod faldet fra 55 % i 2012/2013 til 40 % i 2014/2015. Juniorklubber og fritidscentre har ikke oplevet en tilbagegang i børnetallet. Handlemuligheder Fritidstilbud til 0.-3: Der kan arbejdes på at skærpe det pædagogiske indhold og øge kommunikationen omkring DUS fx ved at reformulere Indholdsplan for DUS, udarbejde målpile i den enkelte DUS-ordning eller ved at målrette konsulentressourcer mod udvikling af DUS. I analysen indgår overvejelser om ændret organisering af ledelsen af DUS Fritidstilbud til klasse I forbindelse med analysen gennemgås skoledistrikterne med henblik på at vurdere, om der er behov for ændringer i nuværende fritidstilbud fra 4. klasse. Hensigten med gennemgangen er at sikre kvalitet og robusthed i tilbuddet. I skoledistrikter hvor der ikke på nuværende tidspunkt er tilbud til 6. klasse, kan der overvejes en udvidelse af DUS2 s målgruppe til også at omfatte 6. klasse. De skoledistrikter, hvor der er flere tilbud, der dækker samme målgruppe udarbejdes forslag til en ny organisering af fritidstilbuddet til målgruppen Ligesom det er tilfældet med fritidstilbuddet til klasse kan der arbejdes på at skærpe det pædagogiske indhold i fritidstilbuddet til elever fra 4. klasse. kl Side 313 af af 328

17 Punkt 5. Drøftelse af distriktsændringer mellem Gug skole og Byplanvejens Skole Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, konsekvensberegninger af mulige distriktsændringer mellem Gug og Byplanvejen skoledistrikter. Beslutning: Drøftet. Skoleudvalget ønsker, at forvaltningen vurderer de økonomiske konsekvenser ved tilpasning af udenomsarealerne ved Gug Skole. Desuden ønsker Skoleudvalget, at forvaltningen løbende følger udviklingen i elevtallet på alle skolerne nævnt i sagen, og går i dialog med skolerne om initiativer der kan understøtte at de elever der bor i skoledistrikterne anvender distriktets skole. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 14 af af 528

18 Sagsbeskrivelse Baggrund Sagen er til behandling fordi Skoleudvalget den 17. november 2015 besluttede, at der skal laves en vurdering af mulige distriktsændringer mellem Gug Skole, Byplanvejens Skole og Herningvej Skole. Forvaltningen har udvidet analysen, så konsekvenser for Seminarieskolen, Gistrup Skole og Nøvling Skole også indgår i beskrivelsen. Baggrunden for drøftelserne og analysen er henvendelser fra borgere i området omkring Prins Paris Allé, Helenavej, Ikarosvej og Kassandravej (i det følgende benævnt Mytologikvarteret ). Vejene ligger i et område, som i 2005 blev placeret i Byplanvejens skoles distrikt. I 2005 var hele universitetsområdet under udvikling og på daværende tidspunkt kunne de nærliggende skoler ikke rumme følgerne af udbygningsplanerne. Skoledistrikterne i universitetsområdet blev derfor ændret med den konsekvens, at de ovenfor nævnte veje blev tillagt Byplanvejens skoles skoledistrikt. Beslutningen blev truffet i Skole- og Kulturudvalget den 18. januar I bilaget er der vedlagt en række tal- og kortmateriale. Nuværende elevtalsprognose Den nuværende elevtalsprognose er udarbejdet sommeren 2015 (tabel 1). De største stigninger i elevtal ses på Gistrup Skole der går fra 720 elever i 2016/17 til 818 elever i 2021/22, Gug skole fra 856 elever i 2016/17 til 881 elever i 2021/22 og Herningvej Skole fra 425 elever i 2016/17 til 484 elever i 2021/22. I forbindelse med udarbejdelse af elevtalsprognosen laves også en kapacitetsopgørelse (tabel 2). Opgørelsen viser, at Gistrup Skole og Herningvej skole mangler 1-2 klasselokaler i løbet af prognoseperioden, mens øvrige skoler har tilstrækkelig kapacitet. Ny elevtalsprognose udarbejdes årligt og en ny prognose er klar inden sommerferien. På hvilke skoler går distriktets elever? Der er markante flytninger mellem skoledistrikterne i området. Gug Skole har blandt andre 98 elever fra Byplanvejens skoledistrikt og 35 elever fra Seminarieskolens skoledistrikt. Byplanvejens Skole har blandt andre 108 elever fra Seminarieskolens skoledistrikt og 43 elever fra Gug skoledistrikt, og Herningvej Skole har 253 elever fra andre skoledistrikter (tabel 3 og 4). Vejene i Mytologikvarteret ligger alle i Byplanvejens skoledistrikt. Der går imidlertid kun 7 elever fra kvarteret på Byplanvejens skole, mens 44 elever går på Gug skole, og 21 elever går på andre skoler heraf 12 på privatskole (tabel 5). Det frie skolevalg betyder således, at allerede i dag går hovedparten af eleverne fra Mytologikvarteret på Gug Skole. Status på frit skolevalg i de berørte skoledistrikter Langt størstedelen af de elever der via frit skolevalg søger anden skole end distriktsskolen får godkendt deres ansøgning. kl Side 215 af af 528

19 I skoleåret 2013/14 blev 3 elever i kommunen afvist, i 2014/15 og 2015/16 blev ingen afvist og i skoleåret 2016/17 er 6 elever afvist (tabel 6). Ingen elever fra Mytologikvarteret, der har ønsket anden skole end distriktsskolen, er blevet afvist. Ønske om skoledistriktsændring Der er foretaget en konsekvensberegning af, hvis Mytologikvarteret flyttes fra Byplanvejens skoledistrikt til Gug skoledistrikt (sidst i bilagsmaterialet er der et kort, der viser Mytologikvarteret). Opdaterede udbygningsplaner for området indgår i beregningerne af konsekvenserne. Skoleudvalget godkendte den 19. maj 2015 at en række veje i Visse (Myrtebo, Klokkebo, Kongshøjvej og Agrivej) flyttes fra Gug skoledistrikt til Nøvling skoledistrikt. Denne distriktsændring er medtaget i konsekvensberegningerne. Området Gug alper er placeret i Gug skoles skoledistrikt. Der har ikke tidligere været udbygningsplaner i området, og det har således ikke påvirket prognosen for Gug Skole. Med lokalplan (som aktuelt er i høring) vil dette ændre sig. Skoleforvaltningen er af den opfattelse at intentionerne bag beslutningen i Skoleog Kulturudvalget den 18. januar 2005 var, at området Gug alper er en del af det der oprindeligt blev skrevet som Gug-sydøst og dermed hører under Byplanvejens skoledistrikt. I de nye beregninger er Gug alper ikke medtaget, da lokalplanen endnu ikke er godkendt. Udbygningsplanerne i Gug alper vil derfor påvirke konsekvenserne for Gug Skole yderligere i forhold til de beregninger, der er lavet for Mytologikvarteret. Der er ikke i boligprogrammet andre udbygningsplaner, der grænser op til Mytologikvarteret. Beregningerne viser, at Gug Skole vil få maksimalt 4 spor på alle trin, bortset fra 7. klassetrin i 2021/22 og 8. klassetrin året efter, hvor der vil være 5 spor. Med de usikkerheder der normalt er forbundet med en prognose, vurderes det 5. spor i de to skoleår som meget usikkert (tabel 7 og 8). Gug Skole vil fra 1. august 2016 kunne rumme 40 klasser og dermed mulighed for fire spor fra klasse. Vurdering Gug Skole kan i de kommende år optage elever fra nabodistrikterne efter frit skolevalg, såfremt søgningen fortsætter på det nuværende niveau. Fortsætter en uændret søgning vil Gug skole nærme sig 1000 elever, og det vil efter forvaltningens vurdering kræve en udvidelse af udenoms arealerne. Hvis Gug Skole skal fortsætte uændret optag, så vil det derfor kræve en investering i arealer omkring skolen, og dermed en anlægsprioritering fra Byrådets side. Sagen er til behandling fordi Skoleudvalget den 17. november 2015 besluttede, at der skal laves en vurdering af mulige distriktsændringer mellem Gug skole, Byplanvejens skole og Herningvejens skole, såfremt Skoleudvalget ønsker at fortsætte drøftelserne om ændrede skoledistrikter i Gug området, foreslår Skoleforvaltningen, at der, i samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, foretages en samlet vurdering af skoledistrikterne i området ud fra en forventet udbygning de kommende år. Det er forvaltningens vurdering, at de 6 beskrevne skoledistrikter er indbyrdes afhængige, og der ikke kan ske ændringer i et distrikt uden også at vurdere de øvrige. kl Side 316 af af 528

20 Bilag: - Nuværende elevtalsprognose - Kapacitetsopgørelse - I hvilke distrikter bor skolernes elever? - På hvilke skoler går distrikternes elever? - Status på frit skolevalg i de berørte skoledistrikter - Konsekvenser af distriktsændringer - Kort over Mytologikvarteret kl Side 417 af af 528

21 Bilag: Skoleudvalget Bilagsmateriale.pdf kl Side 518 af af 528

22 Punkt 6. Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. april Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 19 af af 328

23 Sagsbeskrivelse Skoleforvaltningen forventer, at det samlede driftsregnskab for 2016 vil balancere med det korrigerede budget at det samlede anlægsregnskab for 2016 vil balancere. I den næste virksomhedsrapportering, pr. 31. maj 2016, præsenteres en grafisk fremstilling af de enkelte funktionsområder. Drift: Sektor: Skoler Sektor Skoler viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 597,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca ,9 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 28,7 %. I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 40 mio. kr. Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 637,4 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 30,6 %. Den tilsvarende forbrugsprocent for de første 4 måneder i 2015 var 31,0 %. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Sektor: Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 4 måneder på ca. 12,4 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 40,0 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 31,3 %. I forbrugsprocenten mangler kontering af husleje for årets første 4 måneder, ca. 0,9 mio. kr. Det korrigerede forbrug beløber sig dermed til ca. 13,3 mio. kr., hvilket giver en korrigeret forbrugsprocent på 33,3 %. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Anlæg: På nuværende tidspunkt forventes anlægsbudgettet anvendt. Nøgletal: I tillæg til virksomhedsrapporten vedlægges udvalgte nøgletal. Nøgletallene vil fremadrettet supplere virksomhedsrapporten med informationer omkring de forskellige aktiviteter på skoleområdet. Forklaring af de enkelte nøgletal fremgår af bilagene. kl Side 20 af af 328

24 Bilag: Skoleudvalget Bilag 1 Timer pr. elev Bilag 2 Klassekvotient kl Side 321 af af 328

25 Punkt 7. Orientering om Målpil for Skolevæsnet Skoleforvaltningen fremsender, til Skoleudvalgets orientering, Målpil for Skolevæsnet Sagsbeskrivelse Skoleforvaltningen har i gennem de seneste måneder arbejdet med målpilen for det samlede Skolevæsen gældende for perioden Målpilen er Skoleforvaltningens strategiske værktøj, som giver en overordnet ramme og pejling for den udvikling og de indsatser vi som samlet Skolevæsen står over for. Det er et dynamisk værktøj som revideres minimum én gang årligt. FL, FMU og UFL har været inddraget i processen. Udover at målpilen er med til at illustrere en strategisk ramme for vores arbejde, så er den også tænkt til at bidrage til et positivt arbejdsmiljø. Målpilen viser, hvad der er i pipeline de kommende år, og skaber på den måde forudsigelighed, kendskab og forventningsafklaring til kommende projekter og indsatser for alle ansatte. Sekretariatschef Pernille Fruergård Simonsen vil på mødet give en orientering om Målpil samt Kommunikationsplan for Skolevæsnet Beslutning: Til orientering. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 122 af af 228

26 Bilag: Skoleudvalget Målpil Aalborg Kommunes Skoler Version Endelig.pdf Kommunikationsplan målpil.pptx kl Side 23 af af 228

27 Punkt 8. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Til orientering. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 124 af af 228

28 Bilag: Skoleudvalget Skoleudvalgets aktiviteter 2016.pdf kl Side 25 af af 228

29 Punkt 9. Eventuelt Beslutning: Intet. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 126 af af 228

30 Bilag: Skoleudvalget Sagsoversigt 1. halvår 2016.pdf kl Side 27 af af 228

31 Punkt 10. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Tina French Nielsen, Anna Kirsten Olesen og Per Clausen var fraværende. kl Side 128 af af 128

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Skoleudvalget. Mødet den , kl. 13:00. Godthåbsgade 8, mødelokale 2 AALBORG BYRÅD Mødet den 21.01.2014, Godthåbsgade 8, mødelokale 2 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. s opgaver, ansvar og kompetencefordelingsplan.... 3 3. Skoleforvaltningens økonomi.... 6 4. Gennemgang

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 09.01.2018 kl. 08.30-12.00 Godthåbsgade 8, Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering om Skoleudvalgets

Læs mere

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune

Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune Punkt 10. Godkendelse af Kommissorium for genbeskrivelse af specialundervisningstilbuddene i Aalborg Kommune 2016-074575 Skoleforvaltningen indstiller at Skoleudvalget godkender, Kommissorium for genbeskrivelse

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel

Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel Punkt 3. Godkendelse af 1. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandling af ny visitationsmodel og sender visitationsmodellen i høring.

Læs mere

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017

Skoleudvalget d. 16. august Budgetrapport 2017 Skoleudvalget d. 16. august 2016 Budgetrapport 2017 Økonomiaftale Aftale om kommunernes økonomi for 2017: 2017: 2,2 mia. kr. af 2,4 mia. kr. tilbageført til kommunerne Modernisering- og effektiviseringsbidrag

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler

1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler 1. behandling - Helhedstilbud i specialklasser og på specialskoler Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der i de mest specialiserede specialklasser samt på Egebakken og Kollegievejens

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetrapport 2017, 1. udgave. Skoleudvalget den 21. juni 2016

Budgetrapport 2017, 1. udgave. Skoleudvalget den 21. juni 2016 Budgetrapport 2017, 1. udgave Skoleudvalget den 21. juni 2016 1 Indhold A. FORORD... 4 B. VISION OG MÅL... 5 C. LÆSEVEJLEDNING... 6 D. OVERBLIK... 7 E. OMPRIORITERINGSBIDRAG... 8 Procesforløb... 8 Overblik...

Læs mere

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren Dette notat beskriver den overordnede kompetencefordeling inden for folkeskolen under mellemformstyret. Specielt er der lagt vægt på byrådets, rådmandens

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017

Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af ny model på tosprogsområdet 2017 2016-026939 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender at forslag til ny model på tosprogsområdet 2017 godkendes

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016 Temadrøftelse af ny visitationsmodel Skoleudvalget d. 19. april 2016 Processen indtil nu Politisk behandling: Skoleudvalget besluttede den 17. november 2015 følgende i forhold til visitation: Skoleudvalget

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 16.06.2015 kl. 08.30 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Program for budgetpunkt 2 3 Budgetrapport 2016,

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser

2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser Punkt 6. 2. behandling af struktur på specialområdet - specialklasser 2014-38219 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at der fra og med skoleåret 2016/17 oprettes en klasserække med

Læs mere

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale

Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Forslag om lukning af Løvvangskolen - høringsmateriale Baggrund Løvvangskolen, der er beliggende nord for Forbindelsesvejen i Nørresundby, er en folkeskole, der består af tre dele en almen del, en specialklasserække

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling.

Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. Punkt 7. Mål og principper for den gode overgang fra dagtilbud til skole - 2. behandling. 2011-63361. Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender Mål og principper for den gode overgang i

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1 Sidenr. 1 Organisering og økonomisk styring af særligt tilrettelagt specialundervisning J.nr.: 17.03.00.A00 Sagsid.: 10/2629 SAGSFREMSTILLING: Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender forslag til organisering

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014 Budgettal på skoleområdet Budget 2014-2017 Budget 2014 (i 1.000 kr.) Drift Anlæg Skoler 2.043.124 58.500 Administration 34.193 0 I alt 2.077.317 58.500 Budget 2014 2017

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 19.04.2016 kl. 08.30-12.30 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af

Læs mere

Budgetrapport 2017, 4. udgave. Skoleudvalget den 16. august 2016

Budgetrapport 2017, 4. udgave. Skoleudvalget den 16. august 2016 Budgetrapport 2017, 4. udgave Skoleudvalget den 16. august 2016 1 Indhold A. FORORD... 4 B. VISION OG MÅL... 5 C. LÆSEVEJLEDNING... 6 D. OVERBLIK... 7 E. OMPRIORITERINGSBIDRAG... 8 Procesforløb... 8 Overblik...

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU

Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU Orientering Ny model på to-sprogsområdet SKU 17.11.2016 Beslutninger 07.04.2015 Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Skoleudvalget finder, at den nuværende beløbsramme som minimum modsvarer behovet;

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018

Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Vejledning til timebevillingsbudget for skoleåret 2017/2018 Generelt Timebevillingsbudgettet består af 5 faneblade: 1) Overblik 2) Tildeling af lærertimer 3) Tildeling af pædagogtimer (inkl. DUS) 4) Tildeling

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Referat: Godkendt. Punkt 1 7 er Skoleforvaltningens punkter. Punkt 8-11 er de forældrevalgte medlemmers punkter.

Referat: Godkendt. Punkt 1 7 er Skoleforvaltningens punkter. Punkt 8-11 er de forældrevalgte medlemmers punkter. Møde Fælles Rådgivende Organ Tid Torsdag den 3. marts kl. 18-20 Sted Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby Læring og pædagogik Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby skole-kultur@aalborg.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service Punkt 4. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af teknisk service 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres om og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet

Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet Punkt 22. Godkendelse af servicetjek af integrationen på skoleområdet 2017-006385 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender rapporten Servicetjek af integrationen på skoleområdet og herunder, at rapporten

Læs mere

Aalborg Kongres og Kultur Center, mødelokale Bondestuen, 1. sal.

Aalborg Kongres og Kultur Center, mødelokale Bondestuen, 1. sal. AALBORG BYRÅD Mødet den 17.06.2014, Aalborg Kongres og Kultur Center, mødelokale Bondestuen, 1. sal. 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Program for udvalgsmødet den 17. juni 2014.... 3 3. Besøgsrunde

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Nøgletal på skoleområdet

Nøgletal på skoleområdet Budget 2017-2020 Nøgletal på skoleområdet Skoleudvalget 21. juni 2016 Tabel 1 Elevtal på folkeskoler Elevtal 0.-9. klasse på folkeskoler Fra 2011/12 (sept.) til 2016/17 (feb.) Udvikling viser 2011/12 2015/16

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014

Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune. 7. oktober 2014 Specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune 7. oktober 2014 Inklusion - eksklusion Inklusion Elevens tilhørsforhold til klassen bevares: - Støtte på klassen - Støtte på/fra kompetencecenter Elevens tilhørsforhold

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser

Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Viften, Studievej 7,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den kl Viften, Studievej 7, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Ældre- og Handicapudvalget Mødet den 28.01.2015 kl. 09.00 Viften, Studievej 7, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Introduktion og rundvisning,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. februar 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:00 Fraværende: Gruppemøder: 08. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering

Skoleforvaltningen Kompetencefordelingsplan ( ) Kompetencens placering Folkeskolen Kompetencens placering Bemærkninger Uddelegering af rådmandens kompetence Overordnet ansvar for folkeskolen for drift af folkeskolen Jvf. Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt folkeskolen for opfyldelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Godthåbsgade 8, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 17.11.2016 kl. 08.30-13.00 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Virksomhedsrapportering/budgetopfølgning

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 19.05.2015 kl. 08.30 Godthåbsgade 8,

Dagsorden AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 19.05.2015 kl. 08.30 Godthåbsgade 8, Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Skoleudvalget Mødet den 19.05.2015 kl. 08.30 Godthåbsgade 8, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Budget 2016: Temadrøftelse af Skoletjenesten 2

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede

Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om den økonomiske udfordring i 2016 for den specialiserede undervisning samt

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere