Inspirationsmateriale til undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til undervisning"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til undervisning Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede Udviklet af: Jens Erik Assing Århus Social-og Sundhedsskole Olof Palmes Alle Århus N Tlf.: Februar 2010

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK hører til i den fælles kompetencebeskrivelse FKB 2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap. Uddannelsesmålet er relevant for flere af målgrupperne i FKB en, primært omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, personer med pædagogisk grunduddannelse og pædagogisk assistenter ansat i døgntilbud for udviklingshæmmede. I arbejdet med døgnanbragte udviklingshæmmede er der i de senere år udviklet en neuropædagogisk referenceramme. Denne forståelsesramme er præget af dels et fagsprog og dels en sammenhæng mellem dysfunktioners placering i hjernen og hvorledes dette ytrer sig såvel kognitivt som adfærdsmæssigt, samt hvordan det er muligt at tænke kompenserende pædagogiske tiltag ind. Arbejdsfunktioner Ovennævnte målgrupper varetager meget varierede arbejdsfunktioner. Området er karakteriseret ved en meget stor mangfoldighed af tilbud, gående fra meget svært handicappede, hvis livsytringer er få og små, over udviklingshæmmede med diverse sidediagnoser til udviklingshæmmede der selv tager på arbejde. Derfor er arbejdsfunktionerne meget forskellige, spændet går fra udpræget pleje og omsorg over vedligehold og udvikling af PADL funktioner, til støtte i IADL - funktioner, samt aktiviteter der udfordrer det enkelte menneske og giver det mulighed for at tilegne sig kreative, sociale og praktiske færdigheder, alt sammen med det sigte at vedligeholde og, om muligt, at øge det den enkeltes selvstændighed. Uanset hvilket funktionsniveau brugergruppen har, varetager målgrupperne i udpræget grad de borgernære aktiviteter, herudover indgår de også i samarbejdet med forældre/pårørende. Derudover indgår målgrupperne i et kollegialt, tværfagligt og professionelt samarbejde omkring den enkelte borger. Siden servicelovens 111 (handleplaner for voksne med nedsat funktionsniveau) d.1/ blev indført, har udarbejdelsen af disse været et omdrejningspunkt for det kollegiale samarbejde. Deltagerforudsætninger Deltagerne vil være medarbejdere, der arbejder med udviklingshæmmede, især indenfor døgnområdet. Det vil være institutioner der arbejder, eller ønsker at arbejde med en neuropædagogisk tilgang. 1 af 5

3 Struktur Det kan anbefales at deltageren har uddannelsesbevis fra Omsorgsmedhjælper arbejde med udviklingshæmmede og Samspil og relationer i pædagogisk arbejde. Desuden kan uddannelsen kombineres med Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud. Det er vigtigt at pointere at kurset skal ses som et introducerende grundkursus i neuropædagogik, hvor der gives en grundlæggende forståelse, viden og indsigt i hjernens opbygning og måder at fungere på, således at deltageren kan videregive sine faglige observationer og bidrage til udarbejdelsen af handleplaner. Deltageren vil ikke på baggrund af dette kursus, kunne lave forudsætningsanalyser, screeninger m.v., til dette kræves en uddannelse til neuropædagog. 2. Ideer til tilrettelæggelse I tilrettelæggelsen er det vigtigt at der tages højde for at deltagernes erfaringsgrundlag kan være meget forskelligt. Da en del af stoffet er begrebsmæssigt tungt og relativt komplekst, er det vigtigt at der gives deltagerne mulighed for at de kan bidrage med praksishistorier og eksempler fra egen praksis. Det anbefales at underviseren i tilrettelæggelsen inddrager case-arbejde og/eller rollespil. En case er en virkelighedsnær problemstilling der beskriver en situation, og som giver deltagerne mulighed for at analysere, problematisere og komme med løsningsforslag. Rollespillet er en metode, der synliggør og peger på aktuelle problemstillinger, der efterfølgende kan interveneres i. Det er vigtigt at deltagerne gives mulighed for aktivt medspil i undervisningen, således at de via praksishistorier, cases og rollespil ikke kun er i stand til at definere sammenhænge og problemstillinger, men også bliver i stand til at identificere disse. Temaer Af uddannelsesmålet fremgår det, at der er 3 temaer, der er med til at strukturere uddannelsesforløbet. Tema 1: Hjernens opbygning og måde at fungere på Tema 2: Hvordan bruges den neuropædagogiske referenceramme i praksis? 2 af 5

4 Tema 3: Respektfuld kommunikation i forhold til kolleger, den udviklingshæmmede og pårørende. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1: Hjernens opbygning og måde at fungere på. Det er en mulighed, at man introducerer til neuropædagogikken, ved at give et historisk rids over den udvikling neuro-psykologien/pædagogikken har gennemgået. Eksempelvis historien om Phineas Gage. Hensigten er her at give en indsigt i den udvikling der er sket i forhold til at beskæftige sig med skader og dysfunktioner, samt en indsigt i den moderne teknologiske udvikling, der har gjort det muligt at undersøge den raske hjerne. Det anbefales at det indenfor dette tema søges at give deltageren et overblik over hjernens opbygning. Det vil være hensigtsmæssigt at starte med neuronets opbygning, hjernens modningsprocesser, myelinisering og hjernens neuroanatomiske opbygning. Herefter vil det være hensigtsmæssigt nøjere at gennemgå de 3 blokke. Blok 1 (portneren). Der regulerer vågenhed og reaktionsberedskab. Blok 2 (produktionen), herunder højre og venstre hemisfære. Der skaber oplevelser af virkeligheden. Blok 3 (direktøren). Der bestemmer, hvad virkeligheden skal bruges til. Det er vigtigt at de forskellige blokkes funktion står klart for deltageren. Lige så vigtigt er det at gøre det så klart som muligt, hvorledes dysfunktioner i de forskellige blokke manifesterer sig. Det er her, at det er vigtigt at inddrage deltagernes praksishistorier og eksempler, således at de ikke kun teoretisk kan definere hvilke problemer der ytrer sig, men at de også er i stand til at identificere disse i deres praksis. Tema 2: Hvordan bruges den neuropædagogiske referenceramme i praksis? Det er vigtigt at gøre opmærksom på at neuropædagogikken ikke indeholder en facitliste. Neuropædagogikken er en referenceramme, med hvilken man kan kvalificere sine pædagogiske tiltag. Ud fra en overordnet forståelse af hvilke konsekvenser dysfunktioners placering i hjernen har for den enkelte borgers adfærd og tænkning, får man en ramme for hvad der er muligt og hvad der ikke er muligt. Det er i denne ramme man skal indtænke borgerens resurser, netværk, præferencer 3 af 5

5 og hele livssituation i det konkrete pædagogiske tiltag, således at man kan igangsætte målrettede aktiviteter og justere krav og forventninger, så de modsvarer den enkelte borgers situation. Det foreslås at man her arbejder med cases i grupper. Casene bør indeholde problemstillinger og beskrivelser der relaterer sig til hver af de 3 blokke. Øvelsen går ikke kun ud på at deltagerne er i stand til at definere dysfunktionernes placering, men at der også fremkommer kvalificerede bud på løsningsforslag. Tema 3: Respektfuld kommunikation i forhold til kolleger, den udviklingshæmmede og pårørende. Indenfor dette tema gives der flere muligheder, alt efter deltagernes forudsætninger kan det være hensigtsmæssigt at vægte mulighederne forskelligt. Det er ikke tanken at alle punkterne herunder skal i spil, de er blot nævnt som inspiration. Det vigtige i dette tema er at deltagerne bibringes en forståelse for egen andels betydning i en relation. At relationer består af gensidige påvirkninger, og at lineær kausal tænkning ikke er velegnet til at forstå relationer. Samtidig er det vigtigt at deltagerne får nogle redskaber til at forstå deres egen kommunikation. Udover læreroplæg tilrådes det at der arbejdes med rollespil, således at deltagernes kropssprog, op/ned-trappende sprogbrug, krydsende transaktioner, aggressive submisive assertive tilgange m.v. synliggøres og kropsliggøres, således at deltageren bevarer sin tydelige og respektfulde kommunikation. Nedenstående er inspirationspunkter til emner i tema 3: Basal relationsforståelse Anerkendende relationer Ikke Voldelig Kommunikation (Girafsprog) Assertion Transaktionsanalyse Konfliktforståelse Narrativ praksis 4. Litteraturliste mv. Tema 1 og 2, til inspiration. Fredens, K.; Mennesket i hjernen, Academica, af 5

6 Freltofte S., Petersen V.; Første føler vi siden tænker vi, Forlaget Bakkedal, 2004 Freltofte S., Petersen V.; Hjerner på begynderstadiet, Forlaget Bakkedal, 1994 (7. Oplag 2006) Freltofte S.; Svag funktion i højre hjernehalvdel, Forlaget Bakkedal 2003 Gade A.; Hjerneprocesser kognition og neurovidenskab, Frydenlund Grafisk, 1997 Eriksson H.; Neuropsykolgi, Hans Reitzel, 2003 Hansen S.; Fra neuron til neurose, Gad, 2002 Bergstrøm M.; Neuropædagogik en skole for hele hjernen, Hans Reitzel, 1998 Ehlers L.; De gådefulde frontallapper, Munksgaard, 2000 Knudsen A., Hyldig K.S.; Hallo er der hul igennem, Schønbergs Forlag 2008 Web adresser: www. Hjerneforum.dk Tema 3, til inspiration. Dickson A.; Og, jeg mener hvad jeg siger, Hans Reitzel, 1999 Harris T.A.; Jeg er OK, du er OK, Gyldendal, 1997 Latour og Filtenborg; Kommunikation og personlig udvikling, Klim, 2003, 2. udg. Lind L.; Forstå mig dog, Pædagogisk Bogklub, 2000, 2. udg. Berne E.; Hvad er det vi leger?, Gyldendal, 1995 Rosenberg M.B.; Ikke voldelig kommunikation girafsprog, Borgen, 2003, 3. udg. Weirsøe B.; Girafsprog empatisk kommunikation i pædagogisk arbejde, Hans Reitzel, 2002 Morgan A.; Narrative samtaler, Hans Reitzel, 2006 Nielsen K.S.; Narrativ praksis, Hans Reitzel, 2006 Barnett Pearce W.; Kommunikation og skabelse af sociale verdner, Dansk Psykologisk Forlag, af 5

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 47259 Udviklet af: Lis Tjørnelund lt@adm.sosuaarhus.dk Århus Social- og Sundhedsskole

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Borgere med misbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lis Tjørnelund, Århus social- og sundhedsskole; lt@adm.sosuaarhus.dk tlf til skolen 87412626 Solveig Dam Jensen, tidl. Sosu Syd 1. Uddannelsens

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44799 Udviklet af: Jeppe Sjøgren & sosumedia Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598 Udviklet af: Annette Langdahl Århus Social- og sundhedsskole Olof Palmes Alle 35 8200 Århus December 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 44383 Udviklet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 42929 Udviklet af: Bitten Salomonsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelse. Praktikvejledning af ernæringsassistentelever til arbejdsmarkedsuddannelse Praktikvejledning af ernæringsassistentelever Nr. 40423 Udviklet af Hanne Hyldgaard Langager og Maj-Britt Duus Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Februar

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje 47469 Udviklet af: Kirsten Pallesgård

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Praktikvejledning af PGU- og sosuelever 45864 Udviklet af: Else

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44261 Udviklet af: Hanne Holm CVU Vest Skolebakken 171 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 7614

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede 42669 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lena Nansen tlf. 8755 1941 lenn@viauc.dk og Elsa Munch Carlsen, tlf. 8755 1975 emc@viauc.dk,

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 41687 Udviklet af: Bjarne Friis Pedersen Århus social- og sundhedsskole Oluf Palmes Allé 35 8200 Århus Tlf.: 87412626 Februar 2010 Sammenhæng til FKB/TAK Uddannelsen

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere