Virksomhedsplan Solbakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan Solbakken"

Transkript

1 Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv. 4 Borgerne er tilfredse med vores indsats. 5 Udvikling af det sociale arbejde 6 Styrket borgerkontakt og en organisation i udvikling 7 Medarbejdere.. 8 God kommunikation 9 1

2 Solbakken er en selvejende institution, under Jysk Børneforsorg, med driftsoverenskomst med Voksenhandicap, Aarhus Kommune, og består af følgende tilbud: Boenheden i Odder Bofællesskabet Holme(Potte- og Karetmagertoften) Bofællesskabet Absalonsgade Dagtilbuddet KopITryk Derudover består Solbakken af et Rådgivningscenter, der ikke er omfattet af driftsoverenskomsten, og som bl.a. tilbyder: * VISO konsulentydelser * Administration af BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) * STU- og fritidstilbud * Kurser til forældre og professionelle. * Boliger på Hømosevej Målgrupper Målgruppen er voksne med fysiske funktionsnedsættelser og kognitive dysfunktioner. Alle borgere har behov for pædagogisk støtte i varierende omfang. Primærmålgruppen er borgere med rygmarvsbrok, spasticitet eller erhvervet hjerneskade. Enkelte borgere har desuden udviklingshæmning Solbakken har særlig viden indenfor koblingen mellem de fysiske og de kognitive problemstillinger, herunder de sociale konsekvenser det har at vokse op med et handicap. Solbakken tilbyder rådgivning og kurser til forældre til børn og unge med fysiske funktionsnedsættelser, unge og voksne med fysiske funktionsnedsættelser, fagpersoner samt kommuner, regioner, skoler, bosteder, sagsbehandlere mm. Faglig forståelsesramme På Solbakken tilpasses indsatsen til borgernes individuelle behov og forudsætninger. Fælles er dog en neuropædagogisk tilgang og et fokus på empowerment samt medborgerskabsog habiliteringsbegrebet. Neuropædagogikken ses som en base og danner grundlag for en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgerne. Der arbejdes ud fra fire etiske grundprincipper samt fire værdier. Etiske grundprincipper:. Respekt for selvbestemmelse. Hensyn til fysisk og psykisk integritet. Respekt for værdighed. Omsorg for sårbarhed Værdier:. Respekt. Dialog. Faglighed. Fællesskab Læs mere om Solbakken på 2

3 Borgeren bliver bedre til at mestre sit liv Personlig udvikling Vi støtter borgerne, så de har mulighed for at leve så selvstændigt et liv som muligt. Det gælder både i fh.t. de praktiske ting i borgernes liv og i fh.t. det at mestre de øvrige facetter af tilværelsen. Der er særligt fokus på at støtte udviklingen af borgernes sociale kompetencer og deres muligheder for at blive aktive medborgere. Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes delhandleplan og der ydes en differentieret støtte tilpasset den enkelte. Netværk og medborgerskab Solbakken har, som selvejende institution gennem 75 år, tradition for et meget tæt samarbejde med civilsamfundet. Borgerne støttes i at udvikle deres sociale netværk og der er særligt fokus på at være inkluderet i de lokalmiljøer, man er en del af. Der er flere af borgerne, der arbejder som frivillige og der er generelt et rigtig godt samspil med nærmiljøet. Der arbejdes med demokrati forståelse og hvordan man bliver en aktiv samfundsborger, bl.a. via det borgerstyrede Brugernetværk, Fritidsskolen, beboer møder mv. Læring og selvforsørgelse I botilbuddene er der særligt fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt i fh.t. deres bolig og fritidsliv. Der er fokus på den generelle læring på Solbakkens dagtilbud KopITryk samt på Solbakkens STU. Derudover udbyder Solbakkens fritidsskole en række kurser med det formål at gøre deltagerne mere selvhjulpne. Dokumentation Som en del af borgernes delhandleplaner aftales der, i samarbejde med den enkelte, hvilke mål og delmål, der skal prioriteres højest. Indsatsen dokumenteres via det elektroniske dagbogssystem Bosted. Den danske kvalitetsmodel(dkm-social) anvendes for at sikre et højt fagligt niveau og en ensartethed i ydelserne. Udviklingsområder Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t. at støtte borgerne i at blive bedre til at mestre deres liv: Implementering af CSC Social og resultatdokumentation. Øget fokus på velfærdsteknologiske løsninger. Fortsat fokus på samspillet med civilsamfundet og borgerne som aktive medborgere 3

4 Borgerne er tilfredse med vores indsats Det er et vigtigt fokusområde, at borgerne er tilfredse med den hjælp de modtager fra Solbakken. Der drøftes løbende om der skal ske justeringer i indsatsen, så den bedre matcher borgernes ønsker og behov. Brugertilfredshed Borgerne, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere er via dialoger alle med til at optimere den indsats vi yder overfor borgerne. Borgerne bliver inddraget i alt det, der er muligt at inddrage dem i. Det er et fast princip, at der ikke holdes møder om borgerne, men i stedet med borgerne. Der er respekt for den enkelte, og det at man kan deltage og bidrage på forskellige måder. Brugertilfredshedsundersøgelse Der er i efteråret 2014 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse for borgerne i Solbakkens botilbud, der er omfattet af driftsoverenskomsten. Udviklingsområder: Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t. at skabe øget tilfredshed hos borgerne med vores indsats: Bearbejdelse af resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen i ledelse, bestyrelse, MED - udvalg og personalegrupper. Afholdelse af dialogmøder med borgerne om resultatet af undersøgelsen og udvælgelse af emner til videre bearbejdelse. Konkrete initiativer skal igangsættes på baggrund af ovenstående i fh.t. at udvikle indsatsen. 4

5 Udvikling af det sociale arbejde Der er fokus på at støtte borgerne i at udnytte de potentialer de har, og fokusere på de ressourcer der er til rådighed, både hos den enkelte og hos omgivelserne. Målet er, at den enkelte skal støttes endnu bedre i fh.t. evnen til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og situation, f.eks. i relation til uddannelse, arbejde, netværk mv. Udvikling I forhold til den indsats vi leverer på Solbakken, handler det om at være i dialog om, hvordan vi kan yde den bedst mulige støtte, ud fra de ressourcer, der er til rådighed. Vi er ved at revidere Solbakkens værdigrundlag, så det i højere grad er med til at understøtte indsatsen med at flytte fokus fra omsorg til den aktive medborger. Der er fortsat mange borgere tilknyttet Solbakken, der i et vist omfang stadig vil have brug for, at vi ikke kun understøtter dem i at leve deres liv, men som også fremadrettet vil have brug for massiv pædagogisk støtte og praktisk hjælp. Vi arbejder med at udvikle støtte til borgere, der tilhører Solbakkens målgruppe, men som bor i boliger, der ligger mere selvstændigt og ikke i umiddelbar nærhed af de eksisterende botilbud. Velfærdsteknologi Der er fokus på at være undersøgende og implementere de velfærdsteknologiske løsninger, der kan være med til at gøre borgerne mere selvhjulpne og forøge deres livskvalitet. Det gælder både i fh.t. hjælp til kommunikation og mestring af daglige gøremål. Vores erfaring er, at det gælder om at finde de rigtige løsninger, som borgerne også selv ønsker at benytte eller som de kan motiveres til at benytte. Vi har oplevet flere projekter, der bl.a. er strandet på at borgerne har tabt interessen muligvis også fordi de har set en risiko for at miste noget socialt, tekniske udfordringer, manglende viden og vedholdenhed fra medarbejderne samt den nødvendige tid til at få det implementeret. Udviklingsområder: Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t. at udviklingen af det sociale arbejde: Udvikling og etablering af levefællesskaber for personer med en BPA ordning. Etablering af flere selvstændige boliger til borgere i Solbakkens målgruppe. Fortsat fokus på de velfærdsteknologiske løsninger, der kan gøre borgerne mere selvhjulpne. 5

6 Styrket borgerkontakt og en organisation i udvikling Det er vigtigt, at borgerne som centrum i deres eget liv, bliver mødt og anerkendt som ligeværdige partnere i samarbejdet. Der er derfor særlig opmærksomhed på at alle, ud fra den enkeltes forudsætninger, forventes at bidrage aktivt til udviklingen af indsatsen. Styrket borgerkontakt På Solbakken er der en meget tæt daglig kontakt med borgerne. Det giver mulighed for løbende at drøfte samarbejdet og eventuel justering af dette. Delhandleplanerne, med de opsatte mål og delmål, er den naturlige platform for de formelt aftalte indsatsområder. Delhandleplanerne er borgernes udviklingsplaner, og det er derfor essentielt at de udformes i samarbejde med borgere og medarbejdere. Delhandleplanerne er koblet op på de helhedsplaner, der kommer fra sagsbehandleren. I praksis er mange borgere tilknyttet Solbakken gennem en længere årrække og det er her naturligt at delhandleplanen fungerer som helhedsplan. Vi oplever flere borgere, der stiller spørgsmål ved om de har pligt til at udvikle sig, og om de ikke bare kan få lov til at leve deres liv, som de ønsker. Hvis borgerne ikke ønsker at være med til at lave en delhandleplan, udarbejder vi i stedet en indsatsplan. Afbureaukratisering På Solbakken er holdningen, at opgaverne skal løses så smidigt og ubureaukratisk som muligt. Der er stor tillid til, at medarbejderne kan agere hensigtsmæssigt indenfor de udstukne rammer. Det opleves generelt hurtigere at igangsætte nye aktiviteter gennem Solbakken Rådgivningscenter, der ikke omfattet af driftsoverenskomsten med Aarhus Kommune. Resultatdokumentation Solbakkens bofællesskaber skal til at arbejde med resultatdokumentation i forbindelse med at vi overgår til at benytte CSC Social fra efteråret Udviklingsområder Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t. styrket borgerkontakt og udvikling af organisationen: Implementering, afprøvning og evaluering af resultatdokumentation som metode i samarbejde med borgerne. Fortsat fokusere på mulighederne for få initiativer til at lykkes ved at understøtte dem, frem for at lade dem drukne i bureaukratiske regler og retningslinjer. 6

7 Medarbejdere For at Solbakken skal kunne løse sin opgave med at understøtte borgerne i at være aktive medborgere, kræver det fagligt kompetente medarbejdere. I forbindelse med at kerneopgaven har udviklet sig endnu mere sig i retning af den aktive borger, er der behov for at der også sker en kompetenceudvikling af medarbejderne i den retning. Her er Det Sociale Akademi et godt initiativ, da det giver mulighed for at målrette udviklingen i den retning, der ønskes understøttet. Vi har fokus på fortsat at udvikle fagligheden både hos ledere og medarbejdere. Der er generelt et højt fagligt niveau på Solbakken og derfor er det også naturligt, at erfarne medarbejdere er medvirkende til at formidle deres viden til nyere medarbejdere. Nye medarbejdere introduceres bl.a. en gang årligt via en temadag, hvor erfarent personale og konsulenter videregiver deres viden og erfaring. Personalegruppen består af pædagoger, lærere, socialrådgivere, værkstedsassistenter, pædagogmedhjælpere og social- og sundhedsassistenter. Solbakken søger at udnytte ressourcer på tværs, og har fokus på, at de enkelte faggrupper skal bidrage med hver deres særlige blik og viden Der afholdes løbende fælles temadage og der tilbydes efteruddannelse og anden form for kompetenceudvikling. Den primære efteruddannelse er indenfor neuropædagogik, derudover har enkelte i personalegruppen f.eks. uddannelse i KRAP, IKT, seksualvejledning og kurser i medborgerskab. Der ydes derudover løbende faglig supervision og sparring. De fleste danske publikationer om Rygmarvsbrok stammer fra Solbakken, lige som vi også publicerer materiale om Spasticitet. Da Solbakken gennem mange år har specialiseret sig i arbejdet med personer med nedsat fysisk funktionsevne og eventuelle kognitive dysfunktioner, er vi af Socialstyrelsens VISO udpeget som særligt vidensområde. Vi rådgiver således over hele landet familier, kommuner, bosteder og institutioner gennem VISO. For at kunne levere en god indsats i forhold til kerneopgaven, prioriterer vi arbejdsmiljøet højt. Med udgangspunkt i tænkningen fra Social kapital vægtes tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, både internt og eksternt, særligt højt. Der er fokus på den gode og attraktive arbejdsplads. I den forbindelse har vi arbejdet meget med sygefraværet og bl.a. i en periode valgt at have mere positivt fokus på de medarbejdere, der hver dag passer deres arbejde, frem for de forholdsvis få, der er fraværende pga. sygdom. Udviklingsområder Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t medarbejderne: Der er fortsat behov for kompetenceudvikling af både ledelse og medarbejdere for at kunne levere den optimale indsats. Arbejdsmiljøet og den gode arbejdsplads skal fortsat prioriteres højt i både arbejdsmiljøgrupperne, MED udvalg og hos ledelsen. 7

8 God kommunikation Det er vigtigt, at have fokus på, at kommunikationen fungerer både i fh.t. borgerne, de pårørende, samarbejdspartnerne og internt på Solbakken. Alle har krav på at blive mødt i en respektfuld og anerkendende dialog, med respekt for de forskellige perspektiver vi hver især kan have. Borgerne og Pårørende Den daglige kommunikation med borgerne foregår som udgangspunkt på borgernes præmisser. Det er således medarbejdernes ansvar at finde den kommunikation og dialogform, der er bedst for den enkelte borger. Flere borgere har intet verbalt sprog og vi benytter derfor en kommunikationsafdækning for at finde frem til den optimale kommunikationsfrom for den enkelte. Det kan bl.a. være som en del af den neuropædagogiske udredning, men kan også udarbejdes separat. Borgernes kommunikation afdækkes systematisk, metoden er individuel og tilrettelægges efter funktionsniveau. I nogle tilfælde er det via observationer, i andre via samtaler. Der benyttes bl.a. ASK(Alternativ Supplerende Kommunikation) i fh.t. de borgere hvor det er relevant. Det er meget varierende i hvor høj grad borgerne ønsker deres pårørende inddraget i beslutninger i fh.t. deres liv. Kommunikationen med de pårørende aftales derfor altid individuelt med de enkelte borgere og deres pårørende og går som udgangspunkt altid gennem borgerne. Organisationer Vi samarbejder tæt med forskellige handicaporganisationer, herunder Spastikerforeningen, Rygmarvsbrokforeningen, Muskelsvindfonden og Hjerneskadeforeningen. Solbakken holder foredrag i de forskellige foreninger, og får via dette stor viden fra borgerne. Samarbejdet danner grundlag for vidensudveksling, eksempelvis ved at oplyse hinanden om nyeste forskning. Medlemskabet af Jysk Børneforsorg giver et stort netværk af forskellige tilbud, som Solbakken kan samarbejde og sparre med efter behov. Internt på Solbakken Den interne kommunikation prioriteres højt på Solbakken. Der er bl.a. fokus på at formidle den rette information til rette tid og på den rette måde. Dette gøres primært via vores intranet i form at ny viden og information samt referater fra diverse møder og udvalg. Der udsendes 4 gange årligt et nyhedsbrev, som er målrettet borgere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere. Udviklingsområder Vi vil i de kommende år særligt have fokus på følgende områder i fh.t kommunikation: Udvikling og etablering af nyt intranet i forbindelse med overgangen til brug af CSC Social Yderligere fokus på kommunikationen for de borgere, der har brug for ASK bl.a. i form af velfærdsteknologiske løsninger. Der skal i den forbindelse også ske en yderligere opkvalificering af medarbejderne. 8

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016

CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 CENTER FOR BO-OMRÅDETS Virksomhedsplan 2015-2016 Center for Bo-området Center for Bo-området er en enhed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Socialforvaltningen i Aarhus Kommune. Centeret består af 7

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7

KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 2013 3 BESKRIVELSE AF DAGTILBUDDET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LANGENÆSEN (SDT) INDHOLD KORT OM KVALITETSRAPPORTEN FOR 3 BESKRIVELSE AF DET 4 SIDEN SIDST 5 FORÆLDRESAMARBEJDE 6 FORÆLDRENES TILFREDSHED MED SAMARBEJDET 7 LÆRING OG UDVIKLING 9 BØRNENES ALSIDIGE PERSONLIGE

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere