Pædagogisk Metode- beskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Metode- beskrivelse"

Transkript

1 Pædagogisk Metode- beskrivelse Side 1 af 9

2 Indledning Faglig tilgang Pædagogiske metoder - KRAP o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Neuropædagogik o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt - Social færdighedstræning o Beskrivelse o Valg o Implementering o Redskaber o Effekt Side 2 af 9

3 Indledning/læsevejledning Pædagogisk metodebeskrivelse er et dokument der beskriver, nogle af de tilgange og metoder der bliver brugt på Solglimt. Først beskrives forskellige tilgange som et fagbaseret værdisæt, der- næst har vi valgt at beskrive Neuropædagogik, KRAP samt social færdighedstræning. Social færdig- hedstræning har vi givet sit eget afsnit, da det er en stor del af det arbejdet på Solglimt, dog er vi beviste om, at det er et led i KRAP tilgangen. Faglig tilgang På Solglimt arbejder vi ud fra forskellige teorier og metoder. Vi ser hvert menneske som et individ og derfor tilpasser vi vores tilgang til den enkelte beboer, dette fordre vi som personale kan navige- re imellem flere forskellige tilgange. Det enkelte menneske skal mødes individuelt og der kan ikke laves nogen ensartet handling overfor alle, samt skal det enkelte menneske også mødes forskelligt ud fra, hvilken situation det står i, og ud fra hvilket overskud det har. Derfor skal vi som personale afveje beboerens ressourcer og behov, hver gang vi møder dem og vælge den bedste tilgang ud fra disse forudsætninger. Kommunikation Grundlæggende ønsker vi at beboerne skal føle sig forstået. Derfor lægger vi vægt på kommunikati- on på forskellig vis, verbal som non- verbal. Vi prioritere at bruge tid på samtale og at beboeren får den fornødne tid og støtte til at udtrykke sig. Vi støtter i, at den enkelte får sat ord på frustrationer og tanker og at anerkende disse. Vi vejleder beboerne i, at få kommunikeret og sat grænser på en respektfuld måde, så de ikke ople- ver at underkende sig selv men at kunne give udtryk på en respektfuld måde. Vi arbejder med konflikthåndtering, hvor vi vejleder og støtter beboerne til at kunne håndtere de udfordringer de møder i fællesskabet med andre mennesker. Vi støtter beboerne i at udtrykke sig på en hensigtsmæssig måde og søger altid at finde baggrunden for frustrationen. Identitets støtte Gennem kommunikation verbal som non- verbal, støtter vi den enkeltes identitet. Dette kan være selvstændighed i de daglige gøremål, selvstændighed i forhold til egne beslutninger, til og fravalg. Gennem en anerkendende tilgang til beboerne, ønsker vi at være et led i, at beboerne får en god selvfølelse. Relations støtte Relations arbejdet på Solglimt ses i forhold til, beboerne imellem, beboer og personale, familie, venner, gæster i huset, lokalbefolkningen i Vildbjerg. Vi hjælper beboerne med at danne relationer til hinanden, med respekt for at der er forskel på øn- sket relation. Det grundlæggende for al arbejde med beboerne starter med relations arbejdet mellem personale og beboere. Vi arbejder på at skabe en vedvarende positiv relation til beboerne, så de kan opnå til- lid til personalet og dermed benytter sig af den vejledning og støtte de har behov for. Side 3 af 9

4 Beboerne har forskellige relationer og det er vores arbejde og fokus at støtte i, at disse relationer vedligeholdes. Det har stor betydning at have nogle uden for Solglimt, som har interesse i den en- kelte, dette kan både være familie og venner. Demens Vi ser det som en kerneværdi at beboerne kan blive i eget hjem længst muligt. Dette betyder at be- boerne også har mulighed for at blive gamle på Solglimt. Vi har erfaring og kendskab til demens hos beboere med Downs syndrom. Vi tilstræber at skabe en hverdag der er tilpasset beboerens ressourcer, så vi vedligeholder evner længst muligt uden at presse beboeren. Hver dag vurderes beboerens ressourcer og aktiviteter tilpasses derefter. Når vores beboere udviser tegn på demens, søger vi den nødvendige ekspertise ifht diagnosticering og medicinering. Vi tilpasser dagligdagen, så den bliver så overskuelig som muligt og kompenserer der, hvor beboeren taber færdigheder. Struktur Der er behov for en vis genkendelighed og struktur i hverdagen, dette støtter vi beboerne i, at have for deres dag. Vi tilpasser beboerens behov for struktur, nogle har behov for mere struktur end andre, og alle har brug for struktur på hver sin måde. Redskaber vi arbejder med er f.eks. ugeskemaer, kalendere, Fysisk, psykisk, socialt, åndeligt Vores mål er at tage vare på det hele menneske, med udgangspunkt i at ethvert menneske skal ses som et individuelt menneske. Vi støtter i at have et godt fysisk helbred og laver fysiske øvelser med beboere, vi har fokus på bevægelse i forskellige afskygninger, seksualitet, vægt, vedligeholdelse af fysiske funktio- ner osv. Vi støtter beboerne til lægebesøg, tandlæge, fysioterapi, fodterapi osv. Den psykiske del af mennesket er grundlæggende for hvordan den enkelte oplever sig selv og andre. Vi tager højde for diagnoser og har i vores dagligdag opmærksomhed på den en- keltes velbefindende, humør, og respektere at ethvert menneske har et behov for at ud- trykke egne frustrationer, sorg, glæde og vrede. Beboerne bor i et fællesskab men der stilles ikke krav til, at være social anlagt. Der er re- spekt for at beboerne til- og fravalg af det sociale fællesskab. På Solglimt anerkender vi at mennesket har en åndelig dimension i sit liv. Vi har respekt for beboernes valg vedr. religion og vi taler om de åndelig spørgsmål og tanker den enkelte må have. Vi anerkender en tro og overbevisning om Guds eksistens og de beboere der ønsker at denne tro har indflydelse i hverdagen giver vi støtte til dette. Motivation Personalet på Solglimt forsøger sammen med beboeren at finde frem til, hvad den enkelte er motiveret for. Det er vores fokus at bruge disse motivationer konstruktivt og udviklende. Side 4 af 9

5 Vi præsentere muligheder for beboerne og oplyser om positive og negative konsekvenser ved handlinger og valg. Vi ser sammen på motivationerne og i nogle tilfælde ser vi om vi kan bruge motivationen i andre sammenhænge som kan skabe en eventuel forandring i positiv retning. Hvad er neuropædagogik? Neuropædagogik kan defineres som viden om hjernens funktioner omsat til praksis. På baggrund af viden om hjernens funktioner og deraf begrænsninger og ressourcer ved skader og funktionsned- sættelse, kan vi målrette og tilpasse den pædagogiske indsats. Neuropædagogik bygger på et helhedsorienteret syn på mennesket. Det betyder, at ud over beboe- rens diagnose, baserer vi den pædagogiske indsats på personens særlige menneskelige karakter- træk, personlighed, temperament og personens læringsstil, livshistorie, netværk og drømme - og mange andre faktorer. Derudover tager vi højde for beboerens aktuelle dagsform og tilpasser vores pædagogiske indsats efter det. Neuropædagogik handler helt grundlæggende om at se muligheder i hjernens arbejde frem for be- grænsninger. Det handler om at støtte og fremme beboerens kompetencer. Det handler om lige- værdighed, selvbestemmelse og frihed. Neuropædagogik er at styrke beboernes muligheder og at øge deres selvhjulpenhed og deres socia- le kompetencer. Igennem neuropædagogisk viden og indsats kan vi være med til at skabe struktur, mening og sammenhæng for beboerne og dermed øge deres trivsel og livskvalitet uanset hvilken alder, de har. Hvorfor har vi valgt at bruge neuropædagogik på Solglimt? Vi har valgt at bruge neuropædagogik på Solglimt, fordi neuropædagogikken repræsenterer den nyeste viden og forskning ifht vores beboergruppe. Neuropædagogikken ligger godt i tråd med vo- res menneskesyn på Solglimt, idet det tager udgangspunkt i muligheder og ressourcer men samtidig ikke er blind for begrænsninger og udfordringer. Personalet har deltaget i et længerevarende neu- ropædagogiks kursus forløb Implementering: Vi arbejder ud fra en viden om at hjernen er plastics og udvikles hele livet igennem. Derfor ved vi, at den pædagogiske indsats kan betale sig, uanset funktionsniveau og alder. Vi har fokus på, at bebo- ernes færdigheder holdes ved lige, så de kan så meget som muligt- længst muligt. Dette tænkes ind i Side 5 af 9

6 dagligdagen lige fra almindelige praktiske gøremål, fysiske færdigheder og andre aktiviteter som bla udfordrer beboerne kognitivt. Vi arbejder udfra at beboerne skal være så selvhjulpne som muligt og at vi skal kompensere og støt- te der hvor der er behov for dette. Vi har en ressourcefokuseret tilgang. Det betyder at vi først og fremmest ser på beboerens mulig- heder, evner og kompetencer frem for deres begrænsninger. Vi lægger vægt på at beboerne har så høj en grad af selvbestemmelse i eget liv som muligt, i det omfang der giver trivsel og mening for beboeren. Vi har fokus på at nedsætte beboernes stressniveau. Dette gøres bla ved at dagligdagen er så forud- sigelig og struktureret i det omfang, den enkelte beboer har brug for det. Til dette bruges der bla. tavler, kalender og ugeskema. Vi tilpasser aktiviteter og tilbud så beboerne får oplevelsen af at kun- ne mestre og overskue det, de går i gang med. Vi gør brug af eksperter ifht pædagogisk udredning, psykologisk udredning og pædagogisk sparring der hvor det giver mening. Det kan være Viso, Oligofreniklinikken, demenskonsulenter eller lign. Midt- i- en- hjernetid.aspx Krap På solglimt vil vi gerne støtte beboerne i at få udviklet nye kompetencer, nå det skal praktiseres er det det helt afgørende, at vi formår at møde beboeren lige præcis der hvor han/hun tankemæssig er og dette er afgørende for, at kunne forstå personens tanker og strategier. I forsøget på at praktisere dette, er der en risiko for at den professionelle komme til at tolke ud fra egne erfaringer og værdier. Dermed kommer den professionelle til at fabrikere sin egen forståelse af beboerens handlinger i stedet for at tage afsæt i beboerens virkelighed. For at undgå/minimere denne faldgruppe har vi valget at inddrage den pædagogiske teori KRAP i vores pædagogiske praksis. KRAP står for: Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik Side 6 af 9

7 Forklaring af begreberne: Kognitiv vil sige hvordan individet tænker og fortolker det der opleves. Ethvert menneske fortol- ker sine oplevelser og tænker videre ud fra disse fortolkninger. Ofte har to mennesker vidt forskelli- ge opfattelser af den samme situation. Da disse tanker i stor udstrækning styre individets følelser og adfærd, får det oplevede stor indfly- delse på menneskets trivsel. Ressourcefokuseret handler om at alle mennesker indeholder ressourcer, og at mennesket dy- beste set gør sit bedste i en givende situation, med de mennesker og de udfoldelse muligheder, der er tilstede. Velvidende at ikke alle strategier er hensigtsmæssige, hverken på kort eller langt sigt, så ses de som værende det bedste bud`. Anerkende er at mennesket bliver set som det er og taget alvorligt, at blive mødt som ligeværdig. Anerkendelse af sig selv er en forudsætning, for at vi kan indgå i anerkende relationer til andre. At blive mødt med anerkendelse er forudsætningen for dannelsen af et sundt selvværd, interesse for andre mennesker og tillid til, at en selv og andre er betydningsfulde. Pædagogik er relateret til praksis. Det er en pædagogiske metode, der kan anvendes i at gøre en hensigt til handling. Krap tager udgangspunkt i det der virke/lykkes men det er vigtigt at forstå, at dette ressource- syn ikke forhindrer os i at se på menneskets grundvilkår som de er altså ikke benægte, at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov. Implementering af Krap på Solglimt. Når vi bruger Krap på Solglimt er der lagt stor vægt på at det tager afsæt i praksis sammen med be- boeren, at vi sammen afdækker og registrere de faktorer der er nødvendige for, at vi kan få en fæl- les forståelse for i hvilken retning der skal arbejdes. Til dette indeholder Krap en række værktøjer til afdækning og indsamling af data ex, Måltrappe, perspektiv skemaer, 4 kolonne skema, ressource blomst mm. Side 7 af 9

8 Det der kendetegne Krap er at det stille krav til at den professionelle er nysgerrig og reflekterende både over det det der opleves men også over egen handlinger/overvejelser. På Solglimt har alle deltaget i krap kursus, så vi har en fælles udgangspunkt i hvordan vi anvender krap i den pædagogiske praksis både i det daglige, på hjemmedage, i pårørende samarbejde, status, p- møder og kursusdage. Krap artikel Man- kan- ikke- flytte- sig- derfra- hvor- man- ikke- er.aspx Social færdighedstræning Beskrivelse: Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdig- heder. Det er en pædagogisk metode, som sigter mod at bibringe personen bedre muligheder for at opfatte sociale situationer og herudfra handle hensigtsmæssigt. Når mennesker er sammen i sociale kontekster, er der altid mulighed for, at situationen mistolkes, og at der derfor vælges en handlings- strategi, som ikke er hensigtsmæssig for personen endsige for de øvrige tilstedeværende. Metoden er effektiv til at re- integrere borgeren i samfundslivet, da den øger den enkeltes kognitive evne og sociale handlemuligheder. Færdighedstræningen kan udvikle en række af de enkelte socia- le færdigheder, som alt i alt udgør byggestenene i en persons sociale kompetence. Man træner så- ledes ikke social kompetence som helhed, men nogle af de delelementer, som de sociale færdighe- der udgør. Metoden består af undervisning, træning af problem- og konfliktløsning, samtale og hjemmeøvel- ser. Social færdighedstræning handler desuden om indlæring af og træning i en lang række færdighe- der, såsom at kunne genkende egne og andres følelser, at kunne udholde følelser (både negative og positive), at kunne regulere følelser og at kunne aflæse sociale situationer og kommunikere hen- sigtsmæssigt i de forskellige situationer. Det overordnede mål med metoden er at bedre beboerens forståelse af mellemmenneskelige sig- naler samt træne dennes sociale handlekompetence. Side 8 af 9

9 Begrundelse af valg: Solglimt er et hjem med 16 forskellige beboere. Disse 16 voksne mennesker, som kommer fra for- skellige sociale sammenhænge er sat sammen på Solglimt, og skal her indgå i en fælles større sam- menhæng. Beboerne er til dagligt i flere sociale kontekster, heriblandt arbejdspladsen, deres hjem på Solglimt osv. I disse kontekster skal de forholde sig til forskellige sociale spilleregler, nye menne- sker og fællesskaber. Det kan være svært for beboerne at skulle indgå i og begå sig i forskellige soci- ale sammenhænge, samtidig med at de også skal holde styr på deres egen lille verden. Vi bruger social færdighedstræning på Solglimt, fordi denne metode hjælper til udvikling og fasthol- delse af social færdigheder både i mødet og relationen med medbeboere og personale, men også i forhold til nye kontekster og mennesker. Implementering: På Solglimt har hver enkelt beboer en kontaktperson tilknyttet. Igennem denne relation kan der på hjemmedage arbejdes med relationsstøtte, konflikthåndtering, sociale spilleregler osv. Igennem samtaler med beboerne opnås der indsigt i, på hvilke måde og i hvilke sammenhænge be- boerne har behov for hjælp og støtte i forhold til de sociale sammenhænge. Idet beboerne indgår i flere forskellige sociale sammenhænge og relationer er risikoen for konflikter høj. Her arbejder vi med konflikthåndtering, hvor vi vejleder og støtter beboerne i at kunne håndte- re de udfordringer, de møder i fællesskabet med andre mennesker. Herigennem arbejdes der også med relationsstøtte, både i forhold til beboerne i mellem, men også i forhold til personalet, venner, familie osv. Vi arbejder på at hjælpe beboerne med at danne re- spektfulde relationer til hinanden, som kan vedvares på en god og positiv måde. I mødet med andre mennesker og sociale sammenhænge, vil beboerne opleve forskellige sociale spilleregler. Det kan være en udfordring at ændre tilgang hver gang, man kommer et nyt sted hen. Her hjælper og støtter personalet beboerne ved at fortælle og vise i praksis, hvordan man bedst indgår i de forskellige spilleregler. F.eks. er det en naturlig og høflig ting, at hilse på nye mennesker ved at give dem hånden, i stedet for at give et knus eller slet ikke at ville hilse. På samme måde er det en naturlig ting at kunne stå pænt i en kø og vente til ens tur. Vi støtter, hjælper og guider beboerne i at begå sig i og indgå i de mange forskellige sociale spille- regler, de møder i hverdagen. Side 9 af 9

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND God Praksis i DV5 ACV opgave zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND Deduktivt projekt af den studerendes observationer - interview og opfattelser af den gode praksis i Døgn Voksen 5 Indhold Forord...

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk

Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Den lille hvide Elmehuset Alléen 3 2200 København N Tlf. 35 20 03 00 www.elmehuset.dk Indhold Elmehuset 04 Kom indenfor i Elmehuset 08 Hvordan vi arbejder 10 Vores mål og værdier 12 Vores pædagogik 14

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner

Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner Akutinstitutionen Udsigten under Center for Akutinstitutioner At man, naar det i Sandhed skal lykkes at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere

Blå Kors Danmarks metodeudviklingsprojekt. - et socialpædagogisk værktøj til systematisk udredning af misbrugerens problemer

Blå Kors Danmarks metodeudviklingsprojekt. - et socialpædagogisk værktøj til systematisk udredning af misbrugerens problemer Blå Kors Danmarks metodeudviklingsprojekt - et socialpædagogisk værktøj til systematisk udredning af misbrugerens problemer Beslutning Handling Stabilitet Førovervejelser Tilbagefald 1 2 Blå Kors Danmarks

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

MERK projektet i praksis

MERK projektet i praksis MERK projektet i praksis Beskrivelser fra den virkelige verden UDVIKLINGSHUSET / HR, Sønderborg Kommune 2012 1/54 Indhold Indledning... 2 At skabe kontakt gennem anerkendelse... 3 Drivkraft, mål og selverkendelse...

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere