Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09."

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med brugerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Efter aftale med Forvaltningen har vi ved tilsynet haft særligt fokus på brugernes indflydelse på og inddragelse i såvel eget liv som forhold af fælles karakter. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren, fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte brugere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Det er vores vurdering, at brugerne hører til målgruppen de fysiske rammer er forskellige i de 3 tilbud. Fælles er, at såvel de indendørs som udendørs faciliteter er tilpasset målgruppens behov. Overordnet set, er det vores vurdering, at rammerne er velegnede til formålet. Her er dog behov for bedre udnyttelse af lokalerne i Væksthuset, hvilket efter vores opfattelse bør have høj prioritet det er vores vurdering, at tilbuddene medvirker til at give brugerne en meningsfuld hverdag, hvor aktivitet og samvær er centrale aspekter. Vi oplever overalt en god stemning og atmosfære, præget af en ordentlig omgangstone og respektfuld tilgang til brugerne det tilstræbes at medinddrage brugerne ved at lytte til dem og aflæse deres signaler. Man forsøger ligeledes at følge brugernes initiativer. Flere profiterer af tegn til tale, hvilket vi ser praktiseret under besøget. Brug af kommunikative støtteredskaber, medvirker til at styrke brugernes mulighed for at udtrykke sig, og dermed opnå indflydelse det er vores indtryk, at organisationen er i en positiv faglig udvikling, hvor man har valgt at arbejde med en neuropædagogisk tilgang som fælles afsæt for indsatsen. Her arbejdes ligeledes systematisk med implementering af værdigrundlaget. På baggrund af samtale med flere medarbejdere, er det vores indtryk, at alle medarbejdere er optaget af den proces der er igangsat. Her 1

2 gives blandt medarbejderne udtryk for tilfredshed med arbejdsforholdene, herunder det kollegiale samarbejde og samarbejdet med ledelsen her opstilles enkelte og relevante mål for brugerne, som en del af den samlede skriftlige plan. Vi får oplyst, at man aktuelt arbejder på at ændre konceptet, således at A-husene fremover vil have deres egen beskæftigelsesplan, uafhængig af den botilbuddene udarbejder magtanvendelse forekommer sjældent. Det er vores indtryk, at her gennem den seneste tid har været fokus på magtanvendelsesbegrebet i organisationen. Medarbejderne fortæller, at de ofte drøfter dilemmaer og gråzoneområder det er vores vurdering, at medicinhåndteringen varetages på betryggende vis. Vi har givet en enkelt anbefaling til opbevaring. Iagttagelser og anbefalinger De 3 tilbud er en del af organisationen Bo-og naboskab Møn. Tilbuddene omtales internt i organisationen som A-husene (aktivitetshusene), hvorfor vi også vil benytte den betegnelse i rapporten. Beskrivelserne i rapporten omhandler overordnet alle 3 tilbud, med mindre andet er angivet. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Vi har forud for dette tilsyn været på forbesøg i tilbuddene. Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af vores første tilsyn i tilbuddet. Konklusioner og iagttagelser mv. er således på nuværende tidspunkt baseret på et forholdsvis begrænset grundlag. Målgruppe Målgruppen er overordnet voksne mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Hovedparten af brugerne kommer fra organisationens egne botilbud samt botilbuddet under Bo- og naboskab Vordingborg. Brugernes behov er mange og forskelligartede. Fælles er, at brugerne har behov for pædagogisk og praktisk støtte gennem hele døgnet. På baggrund af samtale med medarbejderne og samtale og samvær med brugerne, er det vores vurdering, at brugerne hører til målgruppen. Fysiske rammer Elverhøj har til huse i nyrenoverede og indbydende rammer. Her er tale om en bygning, der tidligere har været anvendt til børnehave. Her er indrettet forskellige aktivitets og opholdsrum, blandt andet flere sanserum. Her er tilhørende have, der er indrettet så brugerne uanset handicap, kan benytte faciliteterne. Et stort og frugtbart æbletræ inddrages i aktivitetstilbuddet. Her er i indretningen, af såvel de indendørs som udendørs rammer, taget højde for brugernes behov. Møllehatten har til huse i et industrikvarter, hvilket betyder, at her ikke er naboer i form af boliger. Brugernes til tider højlydte adfærd, er dermed ikke til gene for nogen. Samtidig er her i kvarteret en ro som brugerne profiterer af. Vi får oplyst, at man har et godt naboskab til de omkringliggende virksomheder. Eksempelvis har man en aftale med firma om at levere brugte effekter til en bruger, der har stor glæde af at skille dem ad. Rammerne tilgodeser brugernes behov for aktivitet, hvile og skærmning. Her er en hyggelig have. Væksthusets rammer består af få, men store lokaler. Brugerantallet taget i betragtning kan rammerne virke trange, idet hvert lokale skal rumme mange brugere med forskellige behov. Et af lokalerne fremstår aktuelt meget rodet og bruges primært til opbevaring. Her er planer om at indrette lokalet, så det 2

3 kan inddrages til aktiviteter. Denne opgave bør efter vores opfattelse, have høj prioritet. Her er en mindre tilhørende have. Man har valgt at overdække et stykke af haven, hvilket giver mulighed for udendørs aktivitet, også når det regner. De pædagogiske og omsorgsmæssige forhold Vi oplever overalt en god stemning og atmosfære. Brugerne er i gang med forskellige aktiviteter og i Væksthuset, som er det sidste tilbud vi besøger, er brugerne i gang med at spise madpakker. Vi ser eksempler på både gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter. Medarbejderne er nærværende i samværet med brugerne og her er en ordentlig omgangstone. Brugerne giver udtryk for og indtryk af tilfredshed og trivsel. Det er vores indtryk, at her er god forståelse for brugernes forskellige og individuelle behov. Det tilstræbes at give brugerne indflydelse ved at lytte til dem og aflæse deres signaler. Man forsøger ligeledes at følge brugernes initiativer. Således får vi eksempelvis fortalt om en bruger uden verbalt sprog, der en dag tog sin stol og flyttede den fra det ene rum til det andet. Pågældende bruger har siden den dag, været i den gruppe der holder til i det rum, hvor stolen blev placeret. Flere brugere profiterer at tegn til tale, hvilket vi ser praktiseret under besøget. Brug af kommunikative støtteredskaber, medvirker til at styrke brugernes mulighed for at udtrykke sig, og dermed opnå indflydelse. Her arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, som tager udgangspunkt i den enkelte brugers forudsætninger og behov. Medarbejderne oplever at have fået nogle brugbare redskaber, så forventninger og krav til den enkelte bruger afstemmes. Her samarbejdes med botilbuddene, eksempelvis omkring udviklingssamtaler. De brugere der profiterer af det, deltager i samtalerne. Nogle af brugerne har stort behov for en forudsigelig hverdag, hvor en fast struktur medvirker til at skabe tryghed. Eksempelvis ser vi i Møllehatten, hvorledes brugerne profiterer af en tavle, der hele tiden ved hjælp af billedmateriale, viser den næste aktivitet for den enkelte bruger. Medarbejderne er meget opmærksomme på, at brugerne her skal have mulighed for uforstyrret at gennemføre deres rutiner. Det er vores vurdering, at de tilrettelagte aktiviteter forekommer meningsfulde for brugerne. Udover de aktiviteter der foregår i tilbuddene, ser vi også eksempler på aktiviteter udenfor tilbuddet, eksempelvis svømning og folkedans. Aktuelt er man delvis i gang med forberedelserne til den årlige fælles julebasar, der afholdes i Væksthuset. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Man har i organisationen valgt at arbejde med en neuropædagogisk tilgang som fælles afsæt for indsatsen. Her er blandt medarbejderne udvalgt en gruppe frontløbere, der gennemgår et længerevarende uddannelsesforløb. Disse medarbejdere har et særligt ansvar for den fælles implementering i organisationen. Samtlige medarbejdere deltager i supervision, temadage med mere. På baggrund af samtale med flere medarbejdere, er det vores indtryk, at alle medarbejdere er optaget af den igangværende proces. Her arbejdes ligeledes systematisk med implementering af værdigrundlaget. Flere medarbejdere omtaler positivt, at de arbejder med cases på deres personalemøder. Et tiltag der til at starte med blev iværksat i samarbejde med en ekstern coach. Hovedparten af medarbejderne er uddannede pædagoger. Desuden er her ansat et antal omsorgsmedhjælpere, hvoraf flere er i gang med merituddannelse. Medarbejderne fremstår engagerede. Her gives udtryk for tilfredshed med arbejdsforholdene, herunder det kollegiale samarbejde og samarbejdet med ledelsen. Medarbejderudviklingssamtaler pågår aktuelt. Det er vores indtryk, at medarbejderne har en konstruktiv tilgang til opgaven. Vi bliver bekendte med flere eksempler på, hvorledes arbejdet tilrettelægges med henblik på til stadighed at kunne opretholde 3

4 en respektfuld og omsorgsfuld tilgang til brugerne. Eksempelvis arbejder man i Elverhøj med en rotationsordning, der samtidig sikrer at alle medarbejdere har grundigt kendskab til alle brugere. Den skriftlige dokumentation Som en del af brugernes samlede skriftlige plan, opstilles mål for indsatsen i A-husene. Vi har i forbindelse med tilsynsbesøg i botilbuddene gennemgået et udsnit af disse. Vi kan konstatere, at her opstilles enkelte og relevante mål for brugerne. Medarbejderne fortæller, at målene drøftes kontinuerligt på personalemøder. Vi får oplyst, at man aktuelt arbejder på at ændre konceptet, således at A-husene fremover vil have deres egen beskæftigelsesplan, uafhængig af den plan botilbuddene udarbejder. Magtanvendelse Magtanvendelse forekommer sjældent. Konkret har her været en enkelt indberetning i indeværende år. Det er vores indtryk, at her gennem den seneste tid har været fokus på magtanvendelsesbegrebet i organisationen. Medarbejderne fortæller, at de ofte drøfter dilemmaer og gråzoneområder. I forhold til en enkelt bruger har det vist sig nødvendigt at benytte sele i forbindelse med kørsel. Vi får oplyst, at man løbende er i dialog med myndighed omkring denne foranstaltning. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter. Vi har ført tilsyn med den mekaniske del af medicinhåndteringen. Vi har gennemgået medicinhåndteringen og vurderer, at den varetages på forsvarlig og betryggende vis. Vi har dog anbefalet, at medicinen i alle 3 tilbud fremadrettet opbevares i velegnede skabe, der udelukkende anvendes til medicin. Yderligere til opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Tilsynet giver ikke anledning til yderligere kommentarer og her er ikke punkter til opfølgning. Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Vi har fået en rundvisning og har opholdt os sammen med brugerne. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Brugernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med brugerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. 4

5 Aalborg, den 28. oktober 2013 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Henning Jacobsen 5

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Den Gamle Dyrlægegård

Den Gamle Dyrlægegård Den Gamle Dyrlægegård RAPPORT OVER TILSYN 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF TILBUDDET: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere