Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Handicap, Roskilde Kommune:"

Transkript

1 Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse samt botilbud, blev samlet med henblik på at samordne og effektivisere indsatsen over for mennesker med kognitive og fysiske handicap i Roskilde Kommune. Fra starten har tilgangen været at støtte og hjælpe borgerne, så de bliver så selvhjulpne som muligt på alle livets områder. Borgerne i CfH s regi er mennesker med medfødte hjerneskader (udviklingshæmning) og med erhvervet hjerneskade, der har betydelige kognitive vanskeligheder. Der kan også være tilknyttet fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Disse vanskeligheder kan komme til udtryk i problemskabende adfærd, som kræver betydelige neuropædagogiske kompetencer at kunne rumme. Derfor har centeret konstant lagt stor vægt på at sikre et højt fagligt grundlag på det neuropædagogiske område, så personalet kan støtte borgeren i at mestre et liv, så tæt på det normale, som det er muligt. Det faglige grundlag for denne (re)habiliterende 1 indsats, har fra starten været to strenget. Dels en betydelig vægt på at uddanne personalet gennem kurser og supervisioner på et neuropædagogisk grundlag, dels en bestræbelse på at videreudvikle den pædagogiske referenceramme, der går under betegnelsen Det kan nytte. Det kan nytte er en pædagogiske ramme, der har som hovedtese, at selv borgere med mindste funktionsevner, kan få et bedre liv, hvis man arbejder på at kompensere for deres handicap og udvikle deres ressourcer og kompetencer. I begge tilfælde bestræber vi os på at leve op til FN s handicapkonventions forventninger om øget selv- og medbestemmelse. Vi fokuserer på tre vigtige aspekter i den faglige indsats, nemlig: 1. Systematisk udvikling af det pædagogiske grundlag i centeret. I neuropædagogikken opgraderer vi personalets faglige viden på tre vigtige punkter: 1. viden om hjernen og dens funktionsmåde, 2. viden om tænkningen og mulige forstyrrelser i tænkningen og endelig 3. observation og fortolkning af den konkrete problemskabende adfærd. I Det kan nytte -tilgangen inddrager vi nye forskningsresultater fra Danmarks Pædagogiske Universitet der er 1 Rehabilitering skal forstås i den brede betydning, der også omfatter habilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats ( Hvidbog om Rehabiliteringsbegrebet. 2004) 1

2 udgivet i en lærebogsform, der nu giver muligheder for en systematisk dokumentation og evaluering af DKN-indsatsen. 2. Systematisk udredning, dokumentation og evaluering. Vi lægger vægt på at der i centeret arbejdes systematisk med klare mål, indsatser og resultater, der kan dokumenteres i systemet Bosted. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med myndighed, dels via den såkaldte VUM udredningsmodel, dels via den løbende revisitering, der følger af ændringer i borgernes behov. 3. Effektivisering gennem social innovation. Vi arbejder konstant på udvikling af en mangfoldighed af konkrete tilbud om aflastning, hjemmevejledning, beskæftigelse, uddannelse, samværs aktiviteter og botilbud, der matcher de handicappedes behov for støtte og hjælp. Center for Handicaps tilbud Nedenfor følger en kort gennemgang af Center for Handicaps tilbud: Aflastning, Serviceloven (SEL) 84: Margrethehøj er et visiteret aflastningtilbud på Københavnsvej målrettet børn, unge og voksne med betydelig kognitiv, fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, som bor hos forældre, ægtefælle eller andre nære pårørende. Tilbuddet har pt. en børneafdeling med 5 pladser og en voksenafdeling med 5 pladser. Voksen afdelingen lukkes oktober 2014, og voksenaflastning vil i stedet foregå i tilknytning til botilbud. Hjemmevejledning og bostøtte, SEL 85: Almen hjemmevejledning Hjemmevejledning er et visiteret tilbud til borgere over 18 år med - primært medfødt - kognitiv funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem. Formålet med hjemmevejledning er at støtte borgeren i at udvikle og fastholde kompetencer, der gør det muligt at håndtere egen hverdag med mindst mulig hjælp. Hjemmevejlederne tilbyder blandt meget andet hjælp til: Hjælp til læsning og skriftlig kommunikation Hjælp, råd og vejledning til styring af egen økonomi Råd og vejledning om at holde orden og rent i egen bolig Råd og vejledning om personlig hygiejne Kontakt til offentlige instanser Samtaler, råd og vejledning omkring kærester, venskaber og andre sociale relationer. Kontakt, råd og vejledning omkring uddannelse og arbejde Kontakt til dag- og fritidstilbud 2

3 Den overvejende del af borgerne i målgruppen bor i egen lejlighed i ejendomme, hvor der bor flere borgere med behov for hjemmevejledning. Her er der etableret fælles lejligheder til socialt samvær og til hjemmevejledning. Der findes i alt 12 bo- eller opgangsfællesskaber, hvor beboerne, som rettesnor, har samme funktionsniveau og alder, og derfor har mest muligt til fælles. Herunder er der et bofællesskab for ældre borgere og et bofællesskab for unge borgere, som flytter hjemmefra for første gang. Fælles faciliteterne er også et tilbud til borgere i målgruppen, som har egen bolig andre steder i kommunen. Der er visiteret ca. 185 borgere til almen hjemmevejledning. Specialiseret hjemmevejledning Specialiseret hjemmevejledning er et rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade efter ulykke eller sygdom. Vejlederne varetager nogle af de samme opgaver som i den almene hjemmepleje, men er derudover specialiseret i at udøve en målrettet rehabiliteringsindsats for den senhjerneskaderamte borger. Støtten tilrettelægges med udgangspunkt i hver enkelt borgers rehabiliteringsplan og er tæt koordineret med øvrige aktører på området. Der er visiteret ca. 35 borgere til specialiseret hjemmevejledning. Beskyttet beskæftigelse, SEL 103: Den beskyttede beskæftigelse ( 103) er målrettet borgere med kognitive og/eller fysiske funktionsnedsættelse samt borgere psykisk sårbarhed, som har en erhvervsevne, men behov for socialpædagogisk og håndværksmæssig støtte for at kunne finde sig til rette på en arbejdsplads. Den beskyttede arbejdsplads ligner en almindelig arbejdsplads med fx faste møde- og arbejdstider, frokost, krav om sygemelding, fast månedlig løn osv. Men samtidig er der plads og kompetencer til at tage de nødvendige hensyn til den enkelte borger at møde borgeren der hvor hun er. Målet er at skabe rammer, hvor borgeren udfordres, trives og udvikler sig personligt og professionelt mod størst mulig mestring af eget liv. For en del borgere fungerer den beskyttede beskæftigelse som afsæt for et løntilskuds/skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Lige nu er der således ansat 23 borgere på særlige vilkår i virksomheder rundt omkring i kommunen, og der arbejdes løbende på at matche flere borgere med job på det ordinære arbejdsmarked. Der er visiteret ca. 70 borgere til beskyttet beskæftigelse. I 2014 råder Center for Handicap over seks beskyttede arbejdspladser med et bredt spekter af beskæftigelsesmuligheder. Alle arbejdspladser fungerer desuden som praktiksted for STU forløb. 3

4 Ejendomsservice på Københavnsvej Ejendomsservice er et beskyttet beskæftigelsestilbud målrettet borgere, som ønsker at arbejde på håndværksområdet og som trives med at være ude, komme meget omkring og møde mange mennesker. Ejendomsservice udfører "grønne" og "blå" viceværtopgaver for både kommunale institutioner og private ejendomme: Havearbejde og vedligehold af grønne områder, fx klippe hæk, slå græs og luge bede. Vedligehold af bygninger, bl.a. maleropgaver og mindre byggeopgaver. Andre forefaldende viceværtopgaver, fx udskiftning af pærer og udbedring stoppede afløb. Ejendomsservice er fordelt i fire teams med hver deres faste opgaver i forskellige forskellige områder i Roskilde Kommune. Til hvert team er der tilknyttet 4-5 borgere samt 1-2 ansatte, som er uddannede håndværkere og har en pædagogisk overbygning. De fire teams mødes på Københavnsvej hver morgen kl. 8, hvor de også slutter dagen af kl Montage og pakkeri Pakkeri & Montage består af to afdelinger med plads til borgere tilsammen. Den ene afdeling er målrettet borgere med psykisk sårbarhed, mens den anden beskæftiger borgere med kognitiv funktionsnedsættelse. Begge afdelinger er målrettet borgere, der har brug et trygt arbejdsmiljø, hvor man kan arbejde i mindre teams og uden for meget forstyrrelse. Virksomheden udfører pakke og monteringsopgaver for en lang række forskellige virksomheder. Opgaverne spænder over komplicerede monteringsopgaver for fx medicinalvirksomheder til mere enkle pakkeopgaver for fx mikrobryggerier. Arbejdet i Pakkeri og Montage foregår ofte i mindre teams, som giver bedst mulighed for at skabe et trygt arbejdsmiljø, og hvor der kan tages hensyn til l borgernes individuelle behov, forudsætninger og interesser. Køkkenet i Svogerslev, Traktørstedet i Boserupgård Naturcenter og Cafeen på Roskilde Bibliotek I Centret har vi i de seneste år oplevet en stigende interesse for beskyttede arbejdspladser på køkken- og cafeområdet og kan derfor i dag tilbyde tre arbejdspladser til borgere, som er interesseret i at arbejde med tilberedning og servering af mad: Borgerne i Køkkenet i Svogerslev tilbereder hver dag maden til en frokostordning for borgere og ansatte i ITC Svogerslev og samtlige tilbud på Københavnsvej. Borgerne i de to nye cafeer i henholdsvis Boserupgård Naturcenter og Roskilde Bibliotek bager og tilbereder lettere anretninger samt deltager i betjening af cafeernes gæster. 4

5 Rengøring Lettere rengøring er velegnet til beskyttet beskæftigelse og kan etableres i flere af Center for Handicaps tilbud, hvis behovet opstår. Pt. udføres en del af rengøringen i Dagcentret i Svogerslev som en borgeropgave. Aktivitet og samvær, SEL 104: Tilbud efter serviceloven 104 er visiterede og målrettet borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for støtte og hjælp til at skabe en meningsfuld hverdag. ITC Dagcentret i Svogerslev Dagcentret er fordelt på 5 forskellige afdelinger, hvor hverdagen er tilpasset de kognitive og fysiske forstyrrelser i afdelingens borgergruppe. Der arbejdes på at inddrage borgernes interesser og behov mest muligt, som hver enkelt borger bruger og udvikler egne evner og resurser og oplever en tryg og meningsfuld hverdag. På tværs af afdelingerne har Dagcentret en række kreative aktivitetstilbud, som kan benyttes af alle borgere: Musik, sang og teater glas, keramik og maling krop, leg og bevægelse computer, medie og video og skiftende tema- og projektværksteder. Ca. 120 borgere er visiteret til Dagcentret. Skovhjælperordningen i Boserupgård Naturcenter Skovhjælperordningen er etableret som et 104 tilbud, men fungerer i praksis som et beskyttet beskæftigelsestilbud og opleves også som en arbejdsplads af tilbuddets borgere. Skovhjælperne hjælper Naturstyrelsen med at holde skoven pæn og ren, driver egen bigård, hønsegård og køkkenhave og assisterer naturvejlederen ved arrangementer for skoler og daginstitutioner. Ca. 24 borgere er visiteret til Skovhjælperordningen. Daghøjskolen på Københavnsvej Daghøjskolen er målrettet borgere med betydelig fysisk funktionsnedsættelse. De fleste borgere er kørestolsbrugere og har cerebral parese. Daghøjskolen er indrettet som en kreativt og udfordrende undervisningstilbud med borgernes interesser, behov og udviklingspotentiale i centrum. Aftenklub VI Aften klub VI er et klubtilbud/fritidstilbud til borgere med udviklingshæmning. Tilbuddet har åbent mandag og onsdag kl Klub Vi har 35 pladser. 5

6 Bosteder med døgndækning, SEL 107 og 108: I CfH s regi er flere midlertidige ( 107-) og længerevarende ( 108-) botilbud med døgndækning. De er målrettet borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Ca. 85 borgere er visiteret til varige botilbud. Koglerne i Jyllinge ( 108) er målrettet voksne med betydelige fysiske funktionsnedsættelser. Koglerne råder over 20 lejligheder. Hørhus i Roskilde vest ( 108) er bosted for voksne borgere med varigt og betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Hørhus har 24 pladser. Pilehøj i Roskilde centrum ( 108) er målrettet voksne med autisme. Pilehøj har plads til 9 borgere. Mariehusene i Svogerslev ( 107 og 108) er hjem for 30 voksne med varigt nedsat psykisk funktionsevne. Ågerupvej ( 107) er et midlertidigt botilbud med 5 pladser til unge. STU Københavnsvej lov om uddannelse til unge med særlige behov STU Københavnsvej er målrettet årige med særlige behov, som ikke har mulighed for at tage en ordinær uddannelse. STU Københavnsvej er et visiteret uddannelsestilbud, der adskiller sig fra den gængse STU-uddannelse (som bl.a. tilbydes i Specialcenter Roskilde) ved at lægge særlig vægt på læring gennem praktisk erfaring. Uddannelsen arbejder tæt sammen med de beskyttede beskæftigelsestilbud, som stiller praktikpladser og -vejledere til rådighed. STU Københavnsvej har eksisteret siden august 2013 og har foreløbig haft 6-8 elever indskrevet og 5 elever starter efter sommerferien

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Præsentation af fabos:

Præsentation af fabos: Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården

Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården Captiasag nr. 003698-2013 Overtagelse af det regionale Bo- og aktivitetstilbud Klintegården 1/19 Indhold side 1. Resume 3 Indledning og baggrund 3 Formålet med notatet 3 Opmærksomhedspunkter 3-4 Konklusion

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Mail : line@mariehjem.dk www.mariehjem.dk/line SEL 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Behandlingscenter ØSTERSKOVEN. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Institutionstype /

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Udviklingsplan for socialpsykiatrien

Udviklingsplan for socialpsykiatrien Udviklingsplan for socialpsykiatrien i Aalborg Kommune 2012-2015 Fagcenter for Socialpsykiatri Indholdsfortegnelse VI HAR NOGET PÅ HJERTE! 3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 4 KAPITEL 1: RECOVERY-ORIENTERET

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere