Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007"

Transkript

1 Bachelorprojekt ved fysioterapeutuddannelsen Sundheds CVU Nordjylland 17. december 2007 Mette Gry Tind Lise Vestergaard Larsen Jette Poulsen Hold F04s - 7. semester Vejleder: Erna Rosenlund Meyer Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatternes tilladelse jf. bekendtgørelse af lov om ophavsret af nr. 763 af Denne opgave omfatter tegn inkl. mellemrum.

2 Gross Motor Function Measure Forord Dette bachelorprojekt er blevet til på baggrund af en fælles interesse for pædiatrisk fysioterapi. Vi har haft et ønske om at bidrage til et område, som vi mener, ikke har fået nok opmærksomhed. Vi vil gerne bidrage ved at skabe fokus omkring måleredskabet Gross Motor Function Measure - et måleredskab, der ikke har vundet den store udbredelse i Danmark. Ligeledes mener vi, at der er en generel mangel på standardiserede, valide og reliable måleredskaber til børn med cerebral parese, og specielt danske måleredskaber er en mangelvare. I vores arbejde med dette projekt har vi fået hjælp fra mange personer, og vi ønsker især at takke fysioterapeuterne på Vester Mariendal Skole Tanja Friis Sørensen, Inge Christiansen og Gunner Seidel, fysioterapeuterne på Odense Universitetshospital Lisbeth Torp-Pedersen og Anna-Marie Larsen. Ligeledes vil vi gerne takke Grethe Larsen, Anne Poulsen og Irene Longmuir for hjælp med oversættelsen. Vi ønsker yderligere at takke originalforfatter Dianne Russell, fordi hun har givet sig tid til at gennemgå og kommentere vores version af Gross Motor Function Measure. Og sidst men ikke mindst vil vi takke vores vejleder Erna Rosenlund Meyer. Dette bachelorprojekt er lavet af Lise Vestergaard Larsen Jette Poulsen Mette Gry Tind Sundheds CVU Nordjylland d. 17. december 2007

3 Gross Motor Function Measure Resumé Problembaggrund Cerebral Parese (CP) er det mest almindelige handicap hos børn. Fysioterapeuter er en vigtig del af behandlingsteamet omkring børn med CP, og det er vigtigt for dem at kunne dokumentere behandlingen. Der findes kun få måleredskaber designet til børn med CP, Gross Motor Function Measure (GMFM), som er et af disse, har desuden høj validitet og reliabilitet. GMFM foreligger ikke på dansk, og vi finder det derfor aktuelt at oversætte den. Formål Formålet er at oversætte udvalgte dele af GMFM til dansk samt face og content validere denne version. Yderligere ønsker vi at undersøge danske fysioterapeuters generelle oplevelse ved brugen af måleredskabet samt endvidere at belyse oplevelsen ud fra en neuropædagogisk og bevægelsesvidenskabelig vinkel. Materiale og metode Oversættelsesmetoden er valgt ud fra internationale guidelines. Undersøgelsen udføres gennem to kvalitative gruppeinterviews med børnefysioterapeuter, som til dagligt anvender GMFM. Resultater Informanterne vurderer, at den danske version af måleredskabet har en høj face og content validitet. Der gives udtryk for, at GMFM er god til at måle grovmotoriske færdigheder, dog er den meget omfattende. Der stilles store krav til fysioterapeutens pædagogiske overvejelser. Der er uoverensstemmelse mellem danske fysioterapeuter systemteoretiske behandlingstilgang og GMFM s hierarkiske grundlag. Konklusion og Perspektivering Vores studie tyder på, at den danske version af GMFM har en høj face og content validitet. Vi anbefaler dog, at der laves yderligere validitets og reliabilitetsundersøgelser. GMFM er et godt måleredskab, dog er det meget tidskrævende. Derfor er det vigtigt med en individuel tilgang til det enkelte barn for at holde det motiveret og koncentreret. Selvom danske fysioterapeuters behandling primært er baseret på en systemteoretisk tankegang og GMFM på en hierarkisk, konkluderer vi, at den kan anvendes til at dokumentere en del af denne behandling. Nøgleord Gross Motor Function Measure, cerebral parese, oversættelse, face validitet, content validitet, kvalitativt gruppeinterview, neuropædagogik og bevægelsesvidenskab.

4 Gross Motor Function Measure Abstract Background Cerebral palsy (CP) is the most common childhood motor disorder. Physical therapists are important members of the interdisciplinary team around children with CP, and it is important to document their treatment. There are only few measures designed for children with CP. One of these is Gross Motor Function Measure (GMFM), which has high validity and reliability. GMFM is not available in Danish; we therefore find it relevant to translate it. Objective The objective is to translate selective parts of GMFM into Danish, and to determine the face and content validity of the Danish version. Furthermore we wish to study Danish physical therapists general experiences with GMFM, and moreover to uncover these in a pedagogical neurological and a movement science perspective. Method The method of translation is chosen among international guidelines. The study is carried out thorough two qualitative group interviews with paediatric physical therapists, which daily uses GFMF. Results The participants are of the opinion, that the Danish version of the measure has high face and content validity. They express, that GMFM measures gross motor function appropriately. The measure is though very extensive. Physical therapists pedagogical considerations are very important. There is inconsistency between the Danish physical therapists treatment ideas of systems theory and the hierarchical basis of GMFM. Conclusion and Perspectives Our study indicates that the Danish version of GMFM has high face and content validity. We recommend further studies of the validity and reliability. GMFM is a good measure, though it requires a lot of time. It is therefore important with an individual approach to the child to keep it motivated and concentrated. Though Danish physical therapists treatment is primarily based on systems theory ideas and GMFM is on a hierarchical basis; we conclude, that it is possible to document part of the treatment with GMFM. Key Words Gross Motor Function Measure, cerebral palsy, translation, face validity, content validity, qualitative group interviews, neurological pedagogy and movement science.

5 Gross Motor Function Measure Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMBAGGRUND FORMÅL FORSKNINGSSPØRGSMÅL NØGLEORD LITTERATUR TEORI CEREBRAL PARESE DET RASKE BARN MOTORISK UDVIKLING BEVÆGELSESVIDENSKAB OG BEHANDLINGSTILGANGE NEUROPÆDAGOGIK GROSS MOTOR FUNCTION MEASURE METODE OVERSÆTTELSESPROCEDURE UNDERSØGELSE ETISKE OVERVEJELSER ANALYSE HELHEDSINDTRYK MENINGSBÆRENDE ENHEDER KONDENSERING SAMMENFATNING RESULTATER TEMA: VALIDERING AF DANSK VERSION TEMA: GMFM TEMA: PÆDAGOGIK TEMA: BEVÆGELSESVIDENSKAB DISKUSSION DISKUSSION AF RESULTATER DISKUSSION AF METODE KONKLUSION PERSPEKTIVERING FORDELING AF AFSNIT LITTERATURLISTE BILAGSOVERSIGT... 53

6 Gross Motor Function Measure 1 Problembaggrund Cerebral Parese (CP) er det mest almindelige handicap hos børn, med en incidens på 2,0/1000. CP dækker over et flersidigt syndrom med udspring i en hjerneskade. I 9 ud af 10 tilfælde opstår denne hjerneskade i fosterstadiet pga. ernæringsforstyrrelser som følge af manglende blod- eller iltforsyning. Symptomerne er individuelle og ses bl.a. i form af motoriske og kognitive dysfunktioner. Der ses en sammenhæng mellem udviklingen af CP, lav gestationslængde og lav fødselsvægt, og da lægerne i starten af 80erne blev bedre til at redde for tidligt fødte børn, gav dette en stigning i antallet af børn med CP. Siden hen er denne tendens faldet og nu stagneret, da lægerne ligeledes er blevet bedre til at behandle de for tidligt fødte børn. (Esben 2005, Trillingsgaard, Dalby & Østergaard 1997, I Danmark varetages behandlingen af børn med CP typisk af et tværfagligt team bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter, pædagoger, talepædagoger, læger, børneneurologer og neuropsykologer; det vil dog typisk være fysioterapeuten, der har den tætteste kontakt til barnet ( Den fysioterapeutiske intervention til CP børn kan baseres på flere forskellige teorier, men uanset hvilken indgangsvinkel man vælger, vil det altid være vigtigt at kunne dokumentere effekten af sit arbejde. Målemetoder bruges i fysioterapeutisk praksis til ressourcestyring ved at dokumentere effekten af ydelser. Det er vigtigt, at disse målemetoder er valide og reliable, da det er grundlag for kvalitetssikring af resultaterne (Beyer & Magnusson 2003). For at kunne arbejde evidensbaseret er det nødvendigt at dokumentere sin behandling. De senere år er der for alvor kommet fokus på evidens som begreb indenfor forbyggende og sundhedsfremmende indsatser. Sundhedsstyrelsen fremhæver i en rapport fra 2007, fordelene ved og vigtigheden af at anvende en evidensbaseret tilgang i sin praksis ( a). Vi vil i dette projekt bidrage til at forbedre mulighederne for at arbejde evidensbaseret med CP børn. Der findes et bredt udvalg af tests indenfor børneområdet, os bekendt findes kun Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) og Gross Motor Function Measure (GMFM), der er validerede til CP børn (Russell et al 2002). Fælles for PEDI og GMFM er, udover at de er specifikke måleredskaber til børn med CP, at den centrale vægt lægges på betydningen af funktionsniveau (Wium 2000). Den største forskel på de to er, at GMFM er et performance redskab, og PEDI er et self-report redskab (Beyer & Magnusson 2003). GMFM findes i to versioner, GMFM-88 og GMFM-66 med henholdsvis 88 og 66 punkter. GMFM består af et scoresheet og en testmanual i form af en bog Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & 1

7 Gross Motor Function Measure GMFM-88) User s Manual. GMFM har til formål at identificere ændringer i CP børns grovmotoriske færdigheder over tid. Ved anvendelse af et specifikt måleredskab undgår man irrelevante informationer, som kan være forstyrrende i forhold til at identificere ændringer over tid. Med et performance redskab måles barnets fysiske præstation, og resultatet bliver da objektivt. Jo mere objektivt måleredskabet er, jo mere validt og reliabelt bliver resultatet, det bliver altså placeret højt på et pålidelighedskontinuum (Beyer & Magnusson 2003). GMFM blev udviklet i perioden (Russell et al 2002), men har aldrig opnået den store udbredelse i Danmark. Vi var interesserede i at vide, hvor udbredt det egentlig er i Danmark i dag. Vi kontaktede derfor en af de mest anerkendte børnefysioterapeuter herhjemme, Christa Lange, der kun havde kendskab til 3 steder i Danmark, som allerede har implementeret testen. Vi har observeret vanskeligheder ved brugen af måleredskabet i praksis på Vester Mariendal Skole i Aalborg, som netop er ved at implementere GMFM. Derudover kan den enkelte fysioterapeuts sprogkundskaber blive betragtet som en fejlkilde ved brugen af den engelske udgave i Danmark. Det betyder, at den enkelte terapeut, der bruger måleredskabet, selv skal oversætte det. Dette kan medføre, at den ikke tolkes ens fra terapeut til terapeut, og derved mindskes både validitet og reliabilitet. Vi har en hypotese om, at en dansk version ville være tidsbesparende og knap så ressourcekrævende, da den ville være nemmere at gå til. GMFM er et evaluerende måleredskab og anvendes derfor ofte i forbindelse med forskning indenfor behandling af CP børn fx Ketelaar et al 2001 og Nordmark, Jarnlo & Hagglund Vi håber med en dansk version, at forskning hvor GMFM anvendes vil blive mere udbredt i Danmark. Selvom måleredskabet altså ikke er så udbredt i Danmark, finder vi det stadig relevant at oversætte GMFM til dansk. 2 Formål Formålet er at oversætte Gross Motor Function Measure scoresheet, explanation of terms og udvalgte dele af GMFM item scoring guidelines til dansk for dernæst at undersøge face og content validitet af den danske version. Yderligere undersøges danske fysioterapeuters generelle oplevelse ved brugen af måleredskabet, samt endvidere at belyse oplevelsen ud fra en neuropædagogisk og bevægelsesvidenskabelig vinkel. 2

8 Gross Motor Function Measure 3 Forskningsspørgsmål 1. Hvordan er face validiteten af Gross Motor Function Measure scoresheet, explanation of terms og udvalgte dele af GMFM item scoring guidelines efter oversættelse til dansk belyst via gruppeinterviews? 2. Hvordan er content validiteten af Gross Motor Function Measure scoresheet, explanation of terms og udvalgte dele af GMFM item scoring guidelines efter oversættelse til dansk belyst via gruppeinterviews? 3. Hvordan oplever danske fysioterapeuter Gross Motor Function Measure belyst ud fra: - Generelle oplevelser ved brug af måleredskabet. - Neuropædagogisk indgangsvinkel i forbindelse med den praktiske anvendelse af måleredskabet. - Bevægelsesvidenskabelig indgangsvinkel i forbindelse med måleredskabet og behandling af CP børn, og overensstemmelsen mellem disse. 4 Nøgleord Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are attributed on non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behavior, and/or by a seizure disorder". (Sonne-Holm et al 2007, s. 11) Gross Motor Function Measure Gross Motor Function Measure er et måleredskab designet til børn med cerebral parese. Det måler grovmotoriske ændringer over tid. Det findes i to versioner, GMFM-88 og GMFM-66 (Russell et al 2002). Når vi anvender udtrykket GMFM henviser det både til GMFM-88 og GMFM-66. 3

9 Gross Motor Function Measure Face validitet Face validitet kaldes også overfladevaliditet og henviser til, i hvilken grad måleredskabet ser ud til at måle det, det skal, og om det er overskueligt (Beyer & Magnusson 2003). Vi bruger validitetsbegrebet på engelsk, da der findes forskellige danske udtryk for dette, som kan være forvirrende (Aadahl & Lund 2003). Content validitet Content validitet kaldes også indholdsvaliditet og refererer til, i hvilken grad måleredskabet afdækker alle relevante aspekter af det område, det skal måle (Beyer & Magnusson 2003). Vi bruger validitetsbegrebet på engelsk, da der findes forskellige danske udtryk for dette, som kan være forvirrende (Aadahl & Lund 2003). Neuropædagogik Neuropædagogik er rettet mod en helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt læringsproces. Den pædagogiske metode bygges op i forhold til hvilke konsekvenser, hjerneskaden har for menneskets evne til kognition, perception og handling (Thybo 2000, Thybo 2004, Fredens 2006). Bevægelsesvidenskab Bevægelsesvidenskab omhandler forståelse af begrebet bevægelse, og hvordan bevægelser styres, læres og genlæres. Der findes indenfor bevægelsesvidenskab tre teoretiske modeller, som har til formål at give et mere nuanceret syn på bevægelse: refleks teorien, den hierarkiske teori og den systemteoretiske teori (Shumway-Cook & Woollacott 2001). 5 Litteratur I projektets startfase lavede vi en meget bred ustruktureret søgning for at danne os et overblik over relevant litteratur vedrørende CP, GMFM og målemetoder. Dette gjorde vi ved at læse i den litteratur, som vi allerede havde fra undervisningen og ved at søge på følgende hjemmesider; www. canchild.ca, og på Sundheds CVU s biblioteks søgemaskine SCVUBA. Efter vi havde sat os ind i den ovenstående litteratur, lavede vi en struktureret søgning på følgende emneord: 4

10 Gross Motor Function Measure - Cerebral palsy/ cerebral paresis - Pediatric physical therapy - Physioterapist/ Physical Therapist - Measurements - Child/infant - Motor learning - Motor skills - Gross Motor Function Measure - Content validity - Face validity - Cross-functional teamwork - ICF/ICIDH Til dette anvendte vi følgende databaser: - Amed - Cinahl - Pubmed - Cochrane Illustration af facetter og søgehistorie (Bilag 1 & 2) 6 Teori 6.1 Cerebral parese Cerebral parese er den mest alvorlige og mest almindelig forekommende diagnose hos børn med medfødt hjerneskade (Esben 2005, Piek 2006). Tilstanden CP har været kendt siden midten af 1800-tallet, hvor den engelske ortopædkirurg John Little beskrev og definerede denne. Selve betegnelsen cerebral parese er først blevet introduceret i 1889 af den engelske mediciner Sir William Osler. Sigmund Freud bidrog i 1897 med sine iagttagelser af børn med CP, hvor han konstaterede, at børnene udover motoriske og fysiske problemer ofte havde indlæringsvanskeligheder, mental retardering, nedsat synsevne og epileptiske anfald (Esben 2005). 5

11 Gross Motor Function Measure Det sidste forsøg på en præcis definition af cerebral parese er lavet i 2004 ved en international workshop: International workshop on definition and classification of cerebral palsy i Maryland, som foreslår følgende definition: "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are attributed on non-progressive disturbances that occurred in the developing fetal or infant brain. The motor disorders of cerebral palsy are often accompanied by disturbances of sensation, cognition, communication, perception, and/or behavior, and/or by a seizure disorder". (Sonne-Holm et al 2007, s. 11) Ætiologisk set er det meget svært at bestemme en enkelt årsag til, at CP opstår, og ofte skyldes tilstanden en interaktion mellem flere risikofaktorer (Sonne-Holm et al 2007). Læsion af hjernen før, under og kort efter fødslen kan resultere i CP. I 90 % af tilfældene er læsionen sket før fødslen og skyldes enten en degeneration af eller en blødning i hjernevævet, som medfører ernæringsforstyrrelser og dermed nedsættelse samt ødelæggelse af nervebanernes funktion (ibid.). Iltmangel har været opfattet som hovedårsagen til CP i mange år, men nyere forskning viser, at kun 10 % af tilfældene hos de mature børn skyldes dette. Hos de præmature børn øges risikoen for iltmangel med faldende gestationslængde og fødselsvægt. Trods udviklingen indenfor medicin og teknologi betyder, at flere for tidligt fødte børn reddes, ses der en stagnation i antallet af børn med CP, hvilket skyldes udvikling indenfor behandling af for tidligt fødte børn (Piek 2006). Klassificeringen af børn med CP er kompleks. Generelt indebærer det en kombination af følgende kategorier: - Grad af funktionsnedsættelse Mild, moderat og svær - Hvilke dele af kroppen, der er involveret Hemiplegi: halvsidig - en arm og et ben Diplegi: begge ben, i mindre grad en eller begge arme Tetraplegi: begge arme og begge ben Monoplegi: en arm eller et ben Paraplegi: begge ben 6

12 Gross Motor Function Measure - Typen af motorisk handicap Spastisk: Forhøjet tonus manglende kontrol Dyskinetisk: Ukoordinerede bevægelser Dystoni: Vekslende muskelspændinger abnorme bevægelser Artheose: Langsomme, vridende samt ufrivillige bevægelser Ataktisk: Rykvise, usikre bevægelser dårlig balance Hypoton: Nedsat spænding i muskler øget bevægelighed (Esben 2005, Piek 2006) Behandling af børn med CP foregår så vidt muligt i tværfaglige teams, og målet er af at hjælpe barnet med at overvinde flest mulige af sine funktionsvanskeligheder både de motoriske, de kognitive og de, der er forårsaget af evt. ledsagehandicaps. Målet for behandlingen skal være realistisk, og der udarbejdes en overordnet strategi, så barnets ressourcer udnyttes bedst muligt. (Sonne-Holm et al 2007, Behandlingen kan deles op i: - Medicinsk behandling - Ortopædkirurgisk behandling inkl. bandagering - Fysioterapeutisk og ergoterapeutisk behandling - Behandling af ledsagehandicaps inkl. psykisk- og socialstøtte ( Børn med mild til moderat CP lever ligeså længe som andre mennesker, hvorimod kun 50 % af børn med svær CP og flere ledsagehandicaps bliver mere end 20 år (ibid.). 6.2 Det raske barn motorisk udvikling Det er vigtigt for fysioterapeuter at forstå den motoriske udvikling hos CP børn for at kunne anvende GMFM. Forudsætningen herfor er at forstå udviklingen hos det raske barn. I de første måneder af et barns liv består de motoriske outputs primært af spontane bevægelser og reflekser. Disse primitive reflekser, som ses de første seks måneder af barnets levetid, er medfødte og vigtige for barnets overlevelse (Piek 2006). Tilstedeværelsen og den videre integration af de posturale reflekser er dog det vigtigste for barnets motoriske udvikling (Shumway-Cook & Woollacott 2001, Piek 2006). Barnet opnår først kontrol af hals og hoved, 7

13 Gross Motor Function Measure senere af krop, overekstremitet og til sidst af underkrop og underekstremitet. Ligeledes opnås først kontrol af de store led tæt på kroppen og til sidst de mindre led længst væk fra kroppen. Den motoriske udvikling sker først i asymmetriske mønstre, så symmetriske mønstre og til sidst krydsede bevægelsesmønstre (Shumway-Cook & Woollacott 2001, Ahlmann 2004). For at gøre den motoriske udvikling overskuelig opdeles denne i en række motoriske milepæle. Dette er nogle guidelines, der tager udgangspunkt i den grovmotoriske udvikling. De er beskrevet ud fra, hvad barnet kan og hvornår: - 2 måneder: Liggende løfte brystet fri af underlaget - 4 måneder: Sidde med støtte - 7 måneder: Sidde alene - 8 måneder: Stå med støtte - 10 måneder: Kravle - 11 måneder: Gå med støtte - 13 måneder: Kravle op ad trin - 14 måneder: Stå alene - 15 måneder: Gå alene (Piek 2006, Shumway-Cook & Woollacott 2001, Ahlmann 2004) Generelt kan man sige, at CP børn udvikler sig langsommere end raske børn, det er dog individuelt, hvornår barnet opnår de forskellige udviklingstrin (Piek 2006). 6.3 Bevægelsesvidenskab og behandlingstilgange Kernen i fysioterapi er bevægelse. Det er derfor centralt at forstå begrebet bevægelse, og hvordan bevægelser styres, læres og genlæres. Der findes indenfor bevægelsesvidenskab tre teoretiske modeller, som har til formål at give et mere nuanceret syn på bevægelse. Disse teoretiske rammer ligger til grund for klinisk arbejde og forståelsen for, hvordan vores behandling virker (Pind, Jalving & Mulbjerg 1995). Refleksmodellen antager, at CNS kontrollerer muskelaktivitet via reflekser, samt bevægelse er en summation af alle reflekser. Sensorisk input er altså en forudsætning for motorisk output, og netop dette giver problemer i forhold til forklaringen af voluntære bevægelsers opståen. (Pind, Jalving & Mulbjerg 1995, Shumway-Cook & Woollacott 2001). 8

14 Gross Motor Function Measure Den hierarkiske model beskriver, hvordan bevægelse styres af centrale programmer, der er kontrolleret fra højere dele af CNS, og hvordan den motoriske modning følger den vertikale modning af CNS. De øvre centre i CNS kontrollerer og inhiberer altså de lavere centre, og tillader dermed voluntære bevægelser. Problemet med denne teori er, at der i CNS ikke er plads til et program for hver af menneskets bevægelser. (Pind, Jalving & Mulbjerg 1995, Shumway-Cook & Woollacott 2001) Den sidste og nyeste af de tre modeller er den systemteoretiske. Den beskriver bevægelse som en kompleks helhed, der opstår som interaktion mellem individ, opgave og omgivelser. Behandlingen organiseres i forhold til opgave- eller adfærdsmål. (Pind, Jalving & Mulbjerg 1995, Shumway-Cook & Woollacott 2001) Ud over de tre systemer individ, opgave og omgivelser findes der en række subsystemer, som også påvirker bevægelse (jf. figur 1). Figur 1 Opgave (T): Mobilitet, stabilitet og manipulation Individ (I): Kognition, perception og handling Omgivelser (E): Åbne omgivelser og lukkede omgivelser (Shumway-Cook & Woollacott 2001) Disse teoretiske forståelsesrammer refleksmodellen, den hierarkiske model og systemteorien påvirker naturligvis behandlingstilgangene til børn med CP. Målet med behandlingen er at facilitere motorisk udvikling, at gøre børnene mere selvstændige indenfor både motoriske færdigheder, personlig pleje samt leg og fritidsaktiviteter. Dette har ikke ændret sig meget, men måden, hvorpå målet nås, har ændret sig (Ketelaar et al 2001). Tidligere arbejdede man meget ud fra neurofysiologiske tilgange, hvor vægten lå på at normalisere kvaliteten af bevægelser (ibid.). Denne behandlingstilgang byggede først og fremmest på de refleks-hierarkiske teorier om modning af CNS. Man så her CP som en sygdom, der skabte forstyrrelser i denne modning (ibid.). De unormale mønstre i den posturale kontrol og bevægelserne skyldtes en manglende inhibering af de lavere centre i CNS. Selve behandlingen bestod i at etablere normale bevægelsesmønstre gennem kontrollerede sensomotoriske erfaringer. Dette gjorde man ved at inhibere unormale 9

15 Gross Motor Function Measure bevægelsesmønstre og facilitere den posturale kontrol, så funktionelle bevægelser blev fremmet (Ketelaar et al 2001, Shumway-Cook & Woollacot 2001, Pind, Jalving & Mulbjerg 1995). De senere år er denne behandlingstilgang blevet kritiseret primært pga. dårlig funktionel overførelsesværdig (Ketelaar et al 2001). Nyere behandling til CP børn baseres derfor på mere omgivelsesmæssige faktorer. Behandlingen bygges i stedet primært på de systemteoretiske tankegange, hvor motorisk udvikling antages at opstå fra en dynamisk interaktion af mange subsystemer i en opgavespecifik kontekst (ibid.). Fokus ligger altså på det funktionelle og et aktivt syn på motorisk læring. Den motoriske læring opstår, når børnene aktivt forsøger at løse et problem i forbindelse med en funktionel opgave i stedet for at gentage et normalt bevægelsesmønster igen og igen (ibid). Terapeutens opgave bliver at skabe et passende miljø, som fremmer den motoriske læring, og hjælpe børnene med at finde strategier til at løse et meningsfyldt problem. Udviklingen de sidste 50 år er gået fra at være meget præget af de refleks-hierarkiske tankegange til at bevæge sig mere over i de systemteoretiske tankegange. Man kan altså sige, at behandlingstilgange til børn med CP har flyttet sig fra at fokusere på normalitet til at fokusere på funktionalitet (ibid.). 6.4 Neuropædagogik Neuropædagogik er et forholdsvist nyt begreb, som er opstået indenfor arbejdet med mennesker med hjerneskade, idet de midler, der anvendes på almenområdet, ikke er tilstrækkelige i forhold til arbejdet med dette (Thybo 2004). Begrebet er opstået ud fra neuropsykologi og kognitiv psykologi pga. stigende neuropsykologisk viden samt øget pædagogisk tænkning. Det teoretiske grundlag for den kognitive psykologi er i høj grad baseret på teorien om Lurias blokke (Thybo 2000). Neuropædagogikken er rettet mod en helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt læringsproces, der stiler mod at opnå så høj grad af livsduelighed og uafhængighed som muligt (Fredens 2006). Neuropædagogikken tager udgangspunkt i neuropsykologi, som er læren om forholdet mellem hjerne og adfærd. Den pædagogiske metode bygges op i forhold til hvilke konsekvenser, hjerneskaden har for menneskets evne til kognition, perception og handling (Thybo 2000). Fysioterapeuten vil via viden om neuropsykologi kunne arbejde neuropædagogisk og derved sikre, at arbejdet sker ud fra personens styrker og de funktioner i hjernen, der stadig er intakte, og dermed opnå resultater og succesoplevelser for personen frem for nederlag og frustration (Fredens 2006). Kendskab til neuropsykologien er derfor 10

16 Gross Motor Function Measure vigtig, når man skal forstå menneskets læringsforudsætninger og vurdere de konkrete opgaver, der danner udgangspunkt for den situationsbestemte læringsproces (Thybo 2000, Fredens 2006). Børn med CP har vidt forskellige læringsforudsætninger afhængig af deres hjerneskade og dennes indflydelse. I arbejdet med disse børn er det derfor vigtigt at undersøge og forstå deres udgangspunkt for at gennemføre de opgaver, man stiller dem overfor. 6.5 Gross Motor Function Measure Gross Motor Function Measure (GMFM) er udviklet på CanChild Centret i Canada af Dianne Russell i samarbejde med flere af hendes kolleger. Arbejdet begyndte i 1984, og i 1990 var den oprindelige udgave GMFM-88 klar til brug. Siden hen er der udviklet en nyere version - GMFM-66. Versionerne består af henholdsvis 88 og 66 opgaver, der testes. Måleredskabet er evaluerende, og formålet er at måle grovmotoriske ændringer hos børn over tid. GMFM er bygget over motoriske milepæle, som er karakteristiske for det raske barns udvikling. Det raske barn med en alder på 5 år skulle kunne gennemføre GMFM-88 med højeste score, hvilket kan bruges som en rettesnor for CP børns udvikling (Russell et al. 2002). GMFM er valideret til brug på børn med CP, og GMFM-88 er yderligere valideret til brug på børn med Downs syndrom. Da udgangspunktet for måleredskabet er motoriske milepæle, kan det formentlig bruges på andre grupper med grovmotoriske udviklingsforstyrrelser, dette vil dog kræve, at GMFM valideres til formålet (Russell et al 2002). GMFM er udviklet til brug for pædiatriske fysioterapeuter, og den kræver et vist kendskab til børn med CP. Derudover indskærpes det, at man, for at kunne bruge måleredskabet korrekt, skal sætte sig grundigt ind i manualen især afsnittet administration and scoring guidelines for the GMFM-88 and GMFM- 66. Dette for at forstå konceptet og formålet med GMFM (ibid.). Med manualen følger en CD-ROM, som indeholder nyttige tips og giver mulighed for at afprøve scoringen på samtlige opgaver og sammenligne scoren med en korrekt udført test. Man skal have prøvet testen på flere børn for at blive fortrolig med metoden, endvidere anbefalers det, at man sammenligner sin score med andre fysioterapeuters, som er bekendt med GMFM, for at afklare uoverensstemmelser (ibid.). GMFM er et criterion-referenced måleredskab, der består af udvalgte funktioner baseret på de motoriske milepæle, som er relevante for CP børn. Det måler, i hvilken grad børnene er i stand til at udføre disse funktioner gradueret på en skala fra 0-3, hvor 0 er lavest. 11

17 Gross Motor Function Measure På baggrund af GMFM-88 blev der i 1997 udviklet et funktionelt klassifikationssystem Gross Motor Function Classification System (GMFCS) (bilag 3) da der i sammenhæng med GMFM var brug for en mere præcis klassifikation af CP børn frem for middel, moderat, svær. Under GMFCS findes niveauer fra I-V, hvor I er det bedste. Ud fra GMFCS og GMFM-66 er der yderligere udviklet Motor Growth Curves (bilag 4), hvor man sammenholder et barns GMFCS niveau og dets GMFM-66 score for at forudsige barnets motoriske udvikling (Russell et al 2002.). Et andet klassifikationssystem, der kan nævnes i forbindelse med GMFM, er ICF (bilag 5). Da GMFM måler på funktioner, hører den under aktivitetskomponenten i ICF. Opgaverne er dynamiske, statiske og kombinationer af disse.(ibid.) Udviklingen af GMFM-66 Scoren for GMFM-88 udregnes i procent i forhold til den mulige max score. Der tages ikke højde for forskellige sværhedsgrader funktionerne imellem. Der er derfor tale om en ordinal skala, hvor en 10 % forbedring af scoren for ét barn ikke nødvendigvis er den samme reelle forbedring for et andet barn med en 10 % forbedring af GMFM scoren. Dette er en begrænsning, især da testen ofte bruges i forskningsøjemed (Russell et al 2002). For at tage højde for denne fejlkilde blev GMFM-66 udviklet. Dette blev gjort ved at analysere GMFM- 88 vha. Raschs model. Herved fik man en hierarkisk opdeling af de unidimensionelle punkter i testen. For en hierarkisk rangordning kan findes, er det nødvendigt, at opgaverne kun måler på én faktor, i dette tilfælde grovmotorik. Da sværhedsgraden for punkterne er kendt, får man en intervalskala, som gør resultatet stærkere. Idet der tages højde for sværhedsgraden, kan man ligeledes udregne et relativt nøjagtigt resultat, selvom ikke alle opgaver testes. (ibid.) Det fremgår dog ingen steder, hvor meget et barn procentvis skal have ændret sig, for at dette er signifikant. Scoren for GMFM-66 udregnes ved at indtaste scoren for hver testet opgave i et computerprogram Gross Motor Ability Estimator (GMAE) (ibid.). Hvilken skal man vælge? Da GMFM-88 består af 22 punkter mere end GMFM-66 er den mere specifik, og den indeholder især flere punkter omhandlende de tidligst udviklede motoriske milepæle, liggende og rullende. GMFM-88 vil derfor være at foretrække til de yngste børn og dem med en svær grad af CP, svarende til GMFCS niveau V. GMFM-66 er først og fremmest egnet til forskning, idet intervalskalaen giver et langt bedre sammenligningsgrundlag, men den har 12

18 Gross Motor Function Measure også sin berettigelse i klinisk sammenhæng, da den ikke er så omstændelig som GMFM-88 (Russell et al 2002). Responsiveness I 2005 blev der i Holland lavet et studie omkring responsiveness af GMFM-88 og PEDI. Resultatet af studiet blev, at begge måleredskaber er følsomme overfor grovmotoriske ændringer hos børn med CP over tid, især for børn under 4 år. Det blev ligeledes konkluderet, at der er risiko for en større grad af ceiling effect i GMFM-88 end i PEDI. Dette er især gældende for de første dimensioner af GMFM-88, da de er relativt nemme at gennemføre for børn med en mild til moderat grad af CP (Vos-Vromans, Ketelaar & Gorter 2005). Et andet studie konkluderede, at både GMFM-88 og GMFM-66 er følsomme overfor kliniske relevante ændringer, men GMFM-66 har størst sammenfald med fysioterapeuternes vurdering af ændringer i barnets grovmotorik. (Wang & Yang 2006). Validitet Der er lavet mange studier omkring validiteten af GMFM-66 og GMFM-88. Studierne er lavet både af forfatterne til testen, men en stor del er ligeledes lavet af uvildige personer, der ikke har nogen personlig interesse i, at GMFM får et validt resultat. Fælles for alle disse studier er, at både face og content validiteten er høj (Russell et al 2002). Reliabilitet Nordmark, Hägglund og Jarnlo udførte i 1997 et studie vedrørende intra- og interrater reliabilitet gældende for GMFM-88. I studiet deltog 15 fysioterapeuter uden nærmere kendskab til GMFM-88. De scorede hver 3 børn, som de så på video, og 6 måneder senere gentog de proceduren. Resultatet af studiet viste en høj grad af både intra- og interrater reliabilitet. Intrarater reliabiliteten var 0,68 og interrater reliabiliteten var 0,77 og 0,88 for henholdsvis første og anden scoring (Nordmark, Hägglund & Jarnlo 1997). Forfatterne til GMFM har ligeledes selv lavet flere studier, som indikerer en høj grad af reliabilitet. De fandt at både inter- og intrarater relibiliteten var 0,99 (Russell et al 2002). 7 Metode Den første del af vores metodeafsnit omhandler oversættelsesproceduren, hvor et kvantitativt måleredskab er omdrejningspunkt. På baggrund af oversættelsen iværksætter vi to kvalitative gruppeinterviews for at afdække face og content validiteten af den danske version af GMFM. 13

19 Gross Motor Function Measure Yderligere formål med interviewene er at undersøge danske fysioterapeuters oplevelse af GMFM. 7.1 Oversættelsesprocedure Idet omdrejningspunktet for vores oversættelse er et kvantitativt måleredskab, kommer vi på baggrund af dette til at beskæftige os med de kvantitative termer. Det er typisk indenfor den naturvidenskabelige forskning, at man anvender kvantitativ metode. De kvantitative egenskaber er de ting, der kan måles, observeres og laves statistiske beregninger på (Larsen & Vejleskov 2006). Man ser altså objektivt på data indenfor den kvantitative retning. Validitet og reliabiltet er to begreber, som er meget vigtige at være fortrolige med indenfor den kvantitative forskning. Validitet betyder gyldighed eller sandhed, og ofte vurderes denne ved at kontrollere et måleredskab med andre typer data, som vurderes værende sande. Validitet giver kun mening i en given sammenhæng, fx er GMFM valideret til CP børn, og vil derfor ikke nødvendigvis være validt til en anden diagnosegruppe. (Beyer & Magnusson 2003, Aadahl & Lund 2003) For at sikre at layout er overskueligt, samt at formål og mening fremgår tydeligt, har vi valgt at undersøge face og content validitet af den danske version af GMFM - Face validitet: Face validitet fortæller i hvilken udstrækning, en målemetode ser ud til at måle netop det, den er beregnet til at måle. Det er i tråd hermed vigtigt, at layoutet er overskueligt, så måleredskabet er nemt at anvende. Denne form for validitet er yderst vigtig. Hvis terapeuten ikke kan se formålet og meningen med redskabet, bliver det sjældent brugt, eller ikke brugt korrekt. Face validitet har derfor en praktisk betydning. Denne validitet vurderes subjektivt oftest efter, at målemetoden er færdigudviklet (Beyer & Magnusson 2003, Aadahl & Lund 2003). - Content validity: Content validity er beslægtet med face validitet, og denne vurderes også subjektivt. Med dette validitetsbegreb ønsker man at undersøge, om målemetoden omfatter et repræsentativt udvalg af de dysfunktioner, aktiviteter, holdninger osv., som er relevante for den aktuelle problemstilling. Dette vurderes som oftest af et panel af 14

20 Gross Motor Function Measure eksperter (forskere, klinikere, potentielle brugere), der bedømmer måleredskabet i alle dets aspekter (Beyer & Magnusson 2003, Aadahl & Lund 2003). Reliabilitet er et udtryk for en målings pålidelighed, præcision og reproducerbarhed. Det er nødvendigt at forholde sig kritisk til et måleredskabs reliabiltet, inden man vælger at anvende det. Reliabiliteten referer til måleredskabets evne til at udvise en høj grad af overensstemmelse ved gentagne målinger under ensartede eller tilsvarende omstændigheder. Målemetoder kan være mere eller mindre reliable afhængig af graden af subjektivitet og objektivitet stor grad af subjektivitet giver mindre grad af reliabilitet og omvendt (Lund & Røgind 2004, Aadahl & Lund 2003). Man kan ikke gå ud fra, at den danske version af GMFM er reliabel, blot fordi den originale version er det (Beyer & Magnusson 2003). I dette projekt har vi dog ikke ressourcer til at undersøge reliabiliteten af den danske version. Skulle vi undersøge dette, ville en ideel måde at gøre det på være at bruge Intraclass Correlation Coefficient (bilag 6), da man her kan få et relativt udtryk for hvor god intra- og inter-rater reliabilteten er (Lund & Røgind 2004, Beyer & Magnusson 2003). Den originale version testes endvidere på denne måde (Russell et al 2002).Intra- og interrater reliabilitet defineres som: - Intra-rater reliabilitet: Graden af overensstemmelse mellem to målinger fortaget af den samme bedømmer under samme omstændigheder. - Inter-rater reliabiltet: Graden af overensstemmelse mellem to bedømmere under samme omstændigheder. (Aadahl & Lund 2003) Oversættelsesmetode I litteraturen gives mange bud på guidelines til oversættelse af målemetoder, men der findes ingen bestemt metode, som anses for værende den gældende standard. I artikler der beskriver oversættelser af specifikke målemetoder, fremgår selve metoden sjældent. Maneesriwongul og Dixon har i et litteraturstudie forsøgt at samle de mest anvendte guidelines til oversættelse. De har udvalgt seks metoder, som er opstillet hierarkisk efter, hvad, de mener, sikrer den største kvalitet (bilag 7). Maneesriwongul og Dixon bygger deres kvalitetssikring på 15

21 Gross Motor Function Measure tilbageoversættelse, tests og sammenligning af den oprindelige og den oversatte version. Disse guidelines er meget overordnede og beskriver ikke metoden i detaljer (Maneesriwongul & Dixon 2004). For at komme dybere ned i anvendelsen af metoden, har vi beskæftiget os med den af Beyer og Magnusson beskrevne metode til oversættelse. De forholder sig i højere grad til hvilke og hvor mange personer, der skal deltage i oversættelsen og på hvilke tidspunkter i processen, disse skal på banen. Deres kvalitetssikring ligger bl.a. i en godkendelse fra originalforfatteren af den tilbageoversatte version (Beyer & Magnusson 2003). Derudover har vi lænet os op ad Hanne Thorsen, som er stor fortaler for at sikre kvalitet gennem hele processen og ikke blot på slutproduktet. Hun stiller sig kritisk overfor anvendes af selve tilbageoversættelsen som kvalitetssikring, idet der her ikke tages højde for kulturelle og sproglige forskelle. Hanne Thorsen tager til forskel fra os udgangspunkt i spørgeskemaer til almenbefolkningen, hvor vi tager udgangspunkt i et måleredskab, som henvender sig til fagfolk. Hun anvender fokusgrupper, hvor hun forsøger at kvalitetssikre via løbende vurdering og diskussion af oversættelsen. Hun benytter sig bl.a. af lægfolk i denne proces (Thorsen 2005). Vores metode kommer her til at afvige fra hendes, da vi henvender os specifikt til fysioterapeuter. Vi kan derfor ikke direkte overføre hendes tanker til vores oversættelsesmetode, men have dem in mente. Vi ender derfor med en metode bestående af aspekter fra Maneesriwongul og Dixon, Beyer og Magnusson samt Hanne Thorsen Anvendt oversættelsesmetode Indledningsvist indhentede vi tilladelse til oversættelse fra originalforfatter og copyright indehaver (bilag 8). Derefter anvendte vi følgende metode til oversættelse: - Oversættelse af engelsk version til dansk udføres individuelt af: Tre personer med fysioterapeutisk baggrund En person med engelskkundskaber - En samlet dansk version laves ud fra de fire ovenstående versioner Udfærdiges af ovennævnte personer - Samlet dansk version gennemlæses og rettes til Af en gruppe fysioterapeuter som til daglig arbejder med CP børn med henblik på det faglige aspekt Af en person med danskkundskaber med henblik på det sproglige aspekt - Tilbageoversættelse af den samlede danske version til engelsk 16

22 Gross Motor Function Measure En fysioterapeut med engelsk som modersmål og med dansk som andet sprog - Tilretning og godkendelse af tilbageoversættelsen Af originalforfatter - Overflade- og indholdsvalidering af den samlede danske version Vurderes på baggrund af gruppeinterviews med to grupper fysioterapeuter med kendskab til GMFM Deltagere i oversættelsesmetode - Tre personer med fysioterapeutisk baggrund Vi har valgt os selv, da vi har begrænset tid og midler til rådighed. Vi har endnu ikke meget praktisk erfaring, men vi har dog en stor teoretisk baggrund. Vi er bekendte med de faglige termer, og opdateret med den nyeste viden fra vores uddannelse. - En person med engelskkundskaber En tresproglig korrespondent fra Århus Handelshøjskole med engelsk som hovedsprog og 30 års erfaring. - En gruppe fysioterapeuter som til dagligt arbejder med CP børn 2 fysioterapeuter fra Vester Mariendal Skole i Aalborg, den ledende fysioterapeut og en børnefysioterapeut. - En person med danskkundskaber En person med bachelor i Dansk og kandidat i Kommunikation fra Aalborg Universitet. - En fysioterapeut med engelsk som modersmål og med dansk som andet sprog En fysioterapeut fra Aalborg Sygehus Syd med engelsk som modersmål. Hun har været uddannet siden 1973 og har boet i Danmark i 28 år. Hun oversætter jævnligt videnskabelige artikler for danske læger. - Originalforfatter Dianne Russell fra CanChild i Canada. Hun er tilknyttet som professor på McMaster University ved School of Rehabilitation Science. - To grupper fysioterapeuter med kendskab til GMFM 2 børnefysioterapeuter fra Odense Universitetshospital. 17

23 Gross Motor Function Measure 1 klinisk vejleder og 2 børnefysioterapeuter fra Vester Mariendal Skole i Aalborg Samlet dansk version Ved projektets afslutning foreligger den godkendte danske version af GMFM, bestående af følgende dele: - Gross Motor Function Measure (GMFM) scoringsark (GMFM-88 & GMFM-66 scoring) - Ordforklaring - Pointnøgle Godkendt dansk version (bilag 9) 7.2 Undersøgelse I vores undersøgelse af face og content validiteten samt af hvordan fysioterapeuter oplever brugen af GMFM, anvender vi en kvalitativ metode. De kvalitative egenskaber er de ting, vi ikke kan måle og veje, såsom følelser, erfaringer og værdier. Denne undersøgelse bliver udført via gruppeinterviews. Vi bevæger os både indenfor det hermeneutiske og fænomenologiske felt. I hermeneutikken tolkes på menneskelig mening for at opnå forståelse. Det er her vigtigt at være bekendt med sin forforståelse, når der fortolkes på samlede data herudfra. Forforståelse er de erfaringer, hypoteser, faglige perspektiver og teoretiske referencerammer, man har med i sin rygsæk (Malterud 1996, Kvale 1997). Under fænomenologien handler det om at sammenfatte informanternes beskrivelser på en loyal måde. Man må betragte det enkelte menneskes subjektive erfaringer som værende gyldige (Malterud 1996). Det er også vigtigt at være bekendt med sin forforståelse, når man bevæger sig indenfor det fænomenologiske felt, da denne danner baggrund for de valg, man træffer gennem forskningen. Man stræber her efter at tilsidesætte sin forforståelse (Kvale 1997, Birkler 2006), her taler man om tre regler; parentes-, beskrivelses- og ligeværdighedsreglen. Den første siger, at man skal sætte parentes om sine forhåndsopfattelser. Den anden siger; fortolk ikke men beskriv. Den sidste omhandler, at 18

24 Gross Motor Function Measure data skal tale for sig selv. Man må derfor ikke vægte et udsagn frem for andre (Hovmand & Præstegaard 2002). I vores projekt tager vi afsæt i en hermeneutisk tankegang, da vi fokuserer på nogle helt bestemte områder og søger en forklaring på disse. Vi tilstræber dog en fænomenologisk tilgang i analysen, da vi forsøger at være åbne og opdage nye aspekter. Vi forsøger, at være tro mod informanternes udsagn velvidende, at det ikke kan lade sig gøre at lægge sin forforståelse helt til side. Validitet og reliabilitet er vigtige begreber indenfor det kvalitative område for at sikre god videnskabelig praksis. Validitet kaldes i denne sammenhæng ofte for gyldighed. I tråd med fænomenologien anerkender man, at enhver person har sine egne erfaringer, som er gyldig viden i forskningen, og man kan derfor ikke snakke om én virkelighed. Det er vigtigt, at være kritisk overfor den viden, man trækker ud af forskningen. Dette for at sikre gyldigheden og overensstemmelse med data. (Malterud 1996) Vi vil gennem kommunikativ validering og kontinuerlig sammenligning med informanternes udsagn i den oprindelige kontekst være kritiske overfor vores eget produkt (Malterud 1996, Kvale 1997). Vi tilstræber at lave løbende kvalitetskontrol i alle undersøgelsens faser for at sikre en høj validitet. Da resultaterne i den kvalitative forskning er baseret på forskerens subjektive vurderinger, vil det ikke være muligt for en anden forsker at reproducere resultaterne. Ligeledes vil selve forskningsprocessen påvirke det udforskede felt ved at skabe bevidsthed, hvilket yderligere umuliggør en reproduktion. Malterud 1996, Kvale 1997) Reliabilitet sikres i den kvalitative forskning gennem en høj grad af intersubjektivitet (ibid.). Herved kan læseren gennemskue og vurdere de metoder, der er anvendt, og de konklusioner, der er draget.. For at sikre intersubjektiviteten er det vigtigt bl.a. at indvie læseren i sin forforståelse (Malterud 1996), dette gør vi ved at beskrive alle trin i vores metode detaljeret Forforståelse Vi har den opfattelse, at GMFM er et meget omfattende måleredskab, idet det består af henholdsvis 66 og 88 punkter. Dette, mener vi, stiller store krav til fysioterapeuten i forhold til motivation af barnet. Ligeledes formoder vi, at det kræver lang tid praktisk at anvende måleredskabet. Vi tror, at det engelske sprog kan være en begrænsning i forhold til udførelsen samt implementeringen af GMFM. Derudover fremgår visse vendinger i måleredskabet uklare, så det kan være svært at forstå den rette mening, og dette, mener vi, påvirker reliabiliteten. Udover sprogbarrieren mener vi, at implementeringen ligeledes vanskeliggøres 19

25 Gross Motor Function Measure pga. det omfattende indlæringsarbejde, som vi anser GMFM kræver. Denne indlæring er dog nødvendig for at opnå den høje grad af reliabilitet, som GMFM har. Derudover er vi af den opfattelse, at behandlingstilgangene til CP børn går mere og mere i retningen af at være systemteoretiske og opgaveorienterede. GMFM, mener vi derimod, er opbygget ud fra en refleks-hierarkisk tankegang. Vi er i tvivl om, om en systemteoretisk behandling kan dokumenteres med et refleks-hierarkisk måleredskab Semistruktureret gruppeinterview Det kvalitative gruppeinterview er præget af interaktion mellem intervieweren og informanterne og informanterne imellem (Halkier 2002). Vi har valgt dette, da vi gerne vil opnå diskussion og inspiration imellem informanterne. Gruppeinterviewet kan laves semistruktureret, og da vi har nogle forudbestemte temaer, som vi ønsker belyst, passer denne interviewform os godt. Det semistrukturerede gruppeinterview består af 2-4 informanter (Larsen & Vejleskov 2006). Interviewet styres af en på forhånd udfærdiget interviewguide. Denne skal til et semistruktureret interview indeholde en skitse over temaer, som skal dækkes, samt forslag til spørgsmål. I denne interviewform er man ikke bundet af sin interviewguide, men kan forfølge informanternes bemærkninger, man skal blot vende tilbage til sine temaer igen (ibid.) Dataindsamling Vi har fra projektets start haft kontakt til Vester Mariendal Skole, som var interesserede i at deltage i et gruppeinterview. Da de er i implementeringsfasen af GMFM, fandt vi det relevant yderligere at tage kontakt til et sted, hvor GMFM var mere indarbejdet. Via Christa Lange fik vi kendskab til andre steder i Danmark, hvor GMFM bliver anvendt. Vi kontaktede derefter ledende fysioterapeut Lisbeth Torp-Pedersen på Odense Universitetshospital, hvor man i flere år har anvendt måleredskabet. De indvilligede ligeledes i at deltage i vores gruppeinterview. Efterfølgende sendte vi de overordnede retningslinjer og emner for interviewet til de respektive steder via . Efter vi havde etableret kontakt til informanterne, udarbejdede vi en interviewguide (bilag 10). Dette gjorde vi med udgangspunkt i de af Kvale foreskrevne retningslinjer (Kvale 1997). Vi har valgt, at bruge vores forskningsspørgsmål som baggrund for vores temaer, og derfor får vi en deduktiv guide, hvor spørgsmålene er styret af den på forhånd valgte teori (jf. afsnit 20

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder

Cerebral Parese. William Little 1860 (Little s Diease) Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle vanskeligheder Historisk Cerebral Parese William Little 1860 (Little s Diease) Iltmangel under fødslen motoriske vanskeligheder Sigmund Freud 1897 Prænatalt motoriske vanskeligheder, epilepsi, mental retardation, visuelle

Læs mere

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004

Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Page 1 of 7 Cerebral Parese Teksten stammer fra Spastikerforeningens's hjemmeside: www.spastikerforeningen.dk 2004 Cerebral Parese Hvad er CP? Cerebral betyder 'vedrørende hjernen' - Parese betyder 'lammelse'

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering CPOP netværksmøde europædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering Fredag d. 18. marts 2016 Charlotte Reinhardt Pedersen ordsjællands Hospital Hillerød Børne

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: At få indsigt i forskellige udfordringer for børn med funktionsnedsættelse (med eller uden diagnose) At få viden om den fysioterapeutiske

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os med: Intervention ud fra et familiecentreret perspektiv og hvilken betydning

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015 Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse Formået børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os : Intervention

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen

BOBATH KONCEPTET. Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen 1 BOBATH KONCEPTET Erg109 Udarbejdet af Stina M. Larsen DAGENS INDHOLD Bobath konceptet teoretisk baggrund Bobath konceptet metoder rettet mod tonus Bobath konceptet - truncus 2 BOBATH KONCEPTET TEORETISK

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Cerebral parese (spastisk lammelse).

Cerebral parese (spastisk lammelse). Cerebral parese (spastisk lammelse). Hvad er cerebral parese? En gruppe af varige udviklingsforstyrrelser i forhold til bevægelse og holdning, der medfører aktivitetsbegrænsning og som er forårsaget af

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER?

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? LOUISE BØTTCHER, CAND. PSYCH, PHD UNI VERSI TET BØRN OG UNGE MED ANDERLEDES HJERNER - HVEM KAN

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER ICF-CY INDLÆG MARSELISBORGCENTERET 02-09-2010: IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologi H. C. Andersen

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap

Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Om to hovedtilgange til forståelse af handicap Handicapforståelser 2 To hovedtilgange til forståelse af handicap 2 Det medicinske handicapbegreb 2 Kritik af det medicinske handicapbegreb 3 Det relative

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS) GRIB MENNESKET

Læs mere

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE Primære mål At implementere styrketræning som en del af det samlede tilbud til børn og unge med CP i IKH. Sekundære mål At dokumentere eventuelle ændringer

Læs mere

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES

LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES HJERNE OG LÆRING NOVEMBER 2014 LÆRING MED EN HJERNE, DER FUNGERER ANDERLEDES LOUISE BØTTCHER, LEKTOR, UNI VERSITET Hvis man har en hjerne, der er anderledes fx på grund af en medfødt hjerneskade, hvad

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001 Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 091001 Indhold Grovmotorisk klassifikation, GMFCS-E&R...3 Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised....3 Hofte opfølgning...5

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Hjernens plasticitet og inklusion

Hjernens plasticitet og inklusion Hjernens plasticitet og inklusion Kan viden om hjernens plasticitet og neuropædagogik fremme og udvikle borgerens muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber? Af Anna Marie Langhoff Nielsen,

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S 2 0 1 6 OPLÆG Lidt om postural control v. Derek Trunk Control Mesaurement

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal

Model for fysioterapeutens arbejdsjournal J. nr. 6.2.6 FIA_30-09-09 los/ebo Model for fysioterapeutens arbejdsjournal Fysioterapeutuddannelsen i Århus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra september 2009 1 Model for

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

31-10-2011. bio. Marselisborgcentret 2011)

31-10-2011. bio. Marselisborgcentret 2011) Oplægget tager afsæt i teori-praksis koblingen og centreres om udfordringerne ved at kombinere praksis-videnog forskningsbaseret viden i fysioterapeutisk undersøgelse og specielt i funktionsundersøgelse

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Videnscenteret har flere bøger om emnet og vejleder gerne i forhold til elever med problematikker på området.

Videnscenteret har flere bøger om emnet og vejleder gerne i forhold til elever med problematikker på området. Neuropædagogik Neuropædagogik er en del af en i forvejen eksisterende specialpædagogisk og terapeutisk praksis relateret til en helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt undervisning og træning

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer

Retningslinjer for individuelle planer Retningslinjer for individuelle planer Dokumenttype: Lokal tilføjelse til regionale retningslinier for udarbejdelse af individuelle planer for borgere på Kingstrup Anvendelsesområde: Voksne med en erhvervet

Læs mere

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 1 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter

Læs mere

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14

Manual. Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14 Manual Opfølgningsprogram for cerebral parese Røntgen protokol 01.01.14 Indhold Grovmotorisk klassifikation, GMFCS-E&R... 3 Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised.... 3 Hofte opfølgning...

Læs mere

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen.

Af ergoterapeutstuderende Anja Christoffersen, Maria E. Hansen, Ann Christina Holm og Ditte Jakobsen. Ergoterapeuter kan hjælpe overvægtige børn Når børn skal tabe sig skal forældrene inddrages. En gruppe ergoterapeutstuderende har via deres bachelorprojekt fundet ud af, at ergoterapeuter kan gøre en indsats

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund

Neuropædagogisk efterudddannelse, VISS.dk, Landsbyen Sølund Neuropædagogisk efterudddannelse,, Landsbyen Sølund Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som henviser til nerve og pædagogik, der henviser til opdragelseskunst. Neuropædagogik

Læs mere

Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift.

Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift. Formålet med dette papir Give overblik over typiske syn på motorisk læring Kende kritikpunkter til dem Kende pædagogens rolle ift. dem Sensorisk input Closed Loop Motorisk output Sherrington 1906 1 Sensorisk

Læs mere

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk

International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk 1 af 6 15-01-2015 13:50 Artikler 17 artikler. ICF International Classification of Functioning, Disability and Health Engelsk International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere