Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: Bo- og Behandlingsstedet Jelling Have Bethaniavej Jelling Side 1 af 29

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 18 til 65 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) 18 til 65 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb) 18 til 65 år (spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder) 18 til 65 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, par) 18 til 65 år (selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd, udadreagerende adfærd, andet socialt problem) 18 til 65 år (alkoholmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis) 18 til 65 år (misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler) Pladser i alt: 44 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Merian Iris Larsen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 29

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Resultatssystem Ugeskema Oversigt over medarbejdere Formål for OK-Centret Jelling Have Værdigrundlag Budget Vedtægter Godkendelse Årsregnskab 2013 Metoder Procedure ved elektronisk indberetning af magtanvendelser Side 3 af 29

4 Observation Interview Interviewkilder Procedure for udfyldelse af voldsregistrering Voldsforebyggende handleplaner Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling Liste over indskrevne borgere Interview med ledelse Interview med medarbejdere Interview med borgere Beboere Ledelse Medarbejdere Side 4 af 29

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Merian Iris Larsen Boenhed 1 Jellinggård Boenhed 2 Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 29

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 29

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at der i tilbuddet i meget høj grad er fokus på at udnytte og udvikle borgernes fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det vurderes, at tilbuddet har forskelligartet beskæftigelsestilbud borgerne efter eget ønske kan vælge at deltage i. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på at udnytte og udvikle borgernes fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet særligt prioriterer uddannelse og beskæftigelse højt. Det vurderes, at tilbuddet har relevante og forskelligartet interne beskæftigelsestilbud borgerne kan deltage i. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med 5 (i meget høj grad Ledelsen oplyser, at når borgerne bliver indskrevet på tilbuddet, laves der i samarbejde med borgerne en aktivitets- og behandlingsplan. Aktivitets- og behandlingsplanen tager udgangspunkt i Side 7 af 29

8 borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå borgerens evner og udfordringer. Ledelsen fortæller, at enkelte borgere eksempelvis er medansvarlige i forhold til at passe tilbuddets dyr, dette indbærer daglig pasning af eksempelvis geder og kaniner. Ledelsen fortæller, at tilbuddet prioriterer højt at inddrage borgerne i de naturlige hverdagsting. Det kan være at tage ud at handle, at bære skrald ud etc. Ledelsen fortæller, at tilbuddet har fokus på se den enkelte borger. Der er fokus på at kunne gennemskue borgernes kvaliteter og hvordan disse kvaliteter kan anvendes og udvikles i form for beskæftigelse for borgeren. Dette kan eksempelvis være, at borgeren kan begynde at tage nogle enkelte kurser eller kunne holde foredrag om deres livshistorie. Ledelsen fortæller, at de har en borger der skal i 24/7 og fortælle om sit liv. Samme borger har også været på Enghaven og fortælle om sin livshistorie. Ledelsen fortæller, at formålet med beskæftigelsen også har til formål at skabe identitetsdannelse hos borgerne. Tilbuddet prioriterer højt, at borgerne oplever at de ved, at der er brug for dem. Aktuelt har de to borgere, som har en form for pedelfunktion, borgerne vasker og rengøre bilerne og slår græs. Ledelsen referer igen til at tage udgangspunkt i nogle hverdagsaktiviteter, som er en del af borgernes hverdag på tilbuddet. Andre borgere har beskæftigelsesaktiviteter i forhold til tilbuddets dyr, andre borgere holder have, nogle borgere laver pil. Med tiden vil der være mulighed for at blive lønnet i forhold til det arbejde de laver i deres hverdag på tilbuddet. Da tilbuddet var på ferie til Tyrkiet, var der en borger som fungerede som chauffør, en opgave borgeren tog til sig med stolthed. Side 8 af 29

9 Ledelsen fortæller, at de prioriterer at samarbejde med netværket, dette samarbejde handler om socialisering, et skabe et arbejdsliv, et social liv og netværk for borgeren. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at de eksempelvis har et tæt samarbejde med Jobcenter Vejle. Det beskrives at Jobcenter Vejle er gode samarbejdspartner, som har forståelse for hvilken målgruppe tilbuddet har. En borger på Jelling Gård har kørekort, borgeren får lov af tilbuddet til at låne tilbuddets bil. Ledelsen fortæller at de har tjekket om de formelle ting er på plads, men det er ledelsen klare opfattelse, at det skal ikke være borgerens manglende mulighed for transport, der skal forhindre ham i at få sin uddannelse. Ledelsen fortæller, at borgeren har reageret meget positivt på denne oplevelse, at det har en gavnlig effekt at vise borgeren den tillid, som eksempelvis fortæller ledelsen, at borgeren ofte ordner bilen, og viser stort ansvar i forhold til den tillid tilbuddet har vist ham. Ledelsen oplyser, at der ikke er mange borgere i uddannelses- og beskæftigelsestilbud. Ledelsen oplyser i den sammenhæng, at der arbejdes internt med beskæftigelse, dette tilrettelægges i borgernes ugeskema. Ledelsen oplyser, at på Jelling Gård er borgerne i gang med uddannelse. Ledelsen fortæller, at de borgere der er indskrevet på Jelling Gård, er unge der ikke har fået en pensionsordning, der er derfor fokus på at få dem i praktik i nærmiljøet. Ledelsen fortæller, at de borgerne på Jelling Gård alternativt kan også indgå i intern arbejdsbeskæftigelse. Mange af borgerne indskrevet på Bo2 har haft et langt arbejdsliv, mange af dem er nu på førtidspension, i forhold til den del af borgergruppen, er det ikke relevant med uddannelse. Der fokuseres i stedet for at aktivere borgerne i forhold til de aktiviteter og værksteder der er på tilbuddet. I forhold til borgergruppen på Bo2, er der et stort fokus på, at der skabes noget at stå op til for borgerne. Det handler om at skabe nogle rammer og aktiviteter, som det giver mening at stå op til. Side 9 af 29

10 Ledelsen fortæller, at borgerne selv er med til at bestemme hvad deres ugeplan skal udfyldes med. Blandt de indskrevne borgere på Bo1, er der nogle borgere der er tilknyttet VUC. Ledelsen fortæller, at det dog i øjeblikket ikke er mange. Ledelsen fortæller, at der i tilbuddet er fokus på borgernes muligheder for beskæftigelse. Mange af borgerne er så dårlige, at borgerne ofte aktiveres i forhold til beskæftigelse på tilbuddet. Tilbuddet har forskellige aktiviteter, hvor borgerne har indflydelse på den type beskæftigelse de vil arbejde med. Der er på tilbuddet eksempelvis et værksted, hvor borgerne kan arbejde med forskellige former for håndværk. Indskrevne borgere der er på kontanthjælp er tilknyttet jobcentret. Ledelsen fortæller, at mange af borgerne har været det i en årrække, og at det kan undre ledelsen, at der ikke er fundet en anden ordning for disse borgere. Ugeskema Der udarbejdes hver uge af tilbuddet sammen med borgeren et ugeskema. Ugeskema handler om at få arbejde og beskæftigelse med ind borgerens hverdag. Det handler om at finde nogle aktiviteter, hvor borgeren holder sig beskæftiget i ugens løb. Socialtilsyn Syd har modtaget et ugeskema. Intern beskæftigelse. Ledelsen fortæller, at der er mulighed for intern montagearbejde på gården, hvor man kan tjene en lille håndøre. Intern beskæftigelse kan fungere som en motivation for borgeren, men også for at sikre en hverdag, hvor borgeren oplever at have en kunnen og værdi. Der er endvidere borgere i skånejob, eksempelvis er der en borger ansat i køkkenet. Side 10 af 29

11 Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Optaget af få dem på enekelt forløb VUC, CVU (matsspecialeskole). Undervisning til kognitivt har nogle problemer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,9 Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet arbejder med relevante faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppen. Det er Socialtilsyn Syds vurdering, at tilbuddet i meget høj grad har fokus på dokumentation og resultatdokumentation, dels i forhold til den enkelte borgers udvikling, dels i forhold til evaluering og udvikling af tilbuddet og tilbuddets indsatser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en relevant opdeling af borgerne i tilbuddet i forhold til problemkompleksitet og behov hos borgerne. Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er i overensstemmelse med tilbuddets målgruppe. Side 11 af 29

12 Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet i meget høj grad er fokus på at dokumentation og resultatdokumentation. Det vurderes, at målemetoden er anvendelig på flere niveauer, dels i forhold til indsatsen over for den enkelte borgere og dels i forhold til evaluering og udvikling af tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) Jelling Have er godkendt til både 107 og 108. Ifølge tilbudsportalen er tilbuddets målgruppe: - målgruppe: alder: 18 til 65, erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade - målgruppe: alder: 18 til 65, selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd, udadreagerende adfærd, andet socialt problem - målgruppe: alder: 18 til 65, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, andre psykiske vanskeligheder - målgruppe: alder: 18 til 65, alkoholmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis - målgruppe: alder: 18 til 65, misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel, misbrug af andre rusmidler - målgruppe: alder: 18 til 65, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, andet overgreb - målgruppe: alder: 18 til 65, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse ifølge tilbudsportalen anvender tilbuddet følgende metoder: - Kognitiv terapi - Jeg-støttende samtale - Mindfulness Based Stress Reduction - Kropsterapi Side 12 af 29

13 - Social færdighedstræning - Adfærdsterapi - Psykoedukation -Systemisk terapi Ifølge tilbudsportalen anvender tilbuddet følgende faglige tilgange: - Adfærdsterapeutisk tilgang - Fountain House - Kognitiv tilgang - Psykoterapeutisk tilgang - Recovery-understøttende tilgang - Systemisk tilgang - Miljøterapeutisk tilgang - Narrativ tilgang - Neuropædagogisk tilgang Behandlingsgrupper. - Arbejdsliv - Fountain House - DAT - Kognitiv behandling - Kunstterapi - Miljøterapi - Musikterapi - NADA - Narrativ behandling - Naturvejledning Side 13 af 29

14 - Medicinsk behandling - Psykologbehandling - Psykoedukation - Selvværd - Systemisk terapi og behandling - Wellnes - Støtte og rådgivning til at komme ud af misbrug Introduktion af metoder og faglige tilgange til medarbejderne. Ifølge ledelsen anvendes den systemiske tilgang sammen miljøterapeutiske tilgang. Fastansatte medarbejder forventes at gennemfører tilbuddets basisår, som er introduktion i den systemiske og narrativ terapi og metode, med underviser fra DISPUK. Jelling Have betaler selv for de ansattes interne uddannelsesforløb, ledelsen oplyser i den sammenhæng, at tilbuddet er meget selvkørende. Der er i aktuelt ansat 270 medarbejder på OK-fondens tre tilbud; OK-Centeret Enghaven, OK-centret Jelling Have og OK-huset. Ledelsen fortæller, at de selv har valgt at have deres egen kursusafdeling. Ledelsen finder selv underviser til uddannelse af de ansatte. Når ledelsen skal beslutte, hvilken efteruddannelse de ansatte skal have, vurderer de det i forhold til tilbuddets målgruppe, og hvad der rører sig ude i samfundet. Ledelsen fortæller, at den systemiske tilgang er tilbuddets mantra, dette betyder, at det fælles sprog også er gennemsyret af den systemiske tilgang. Ledelsen fortæller, at der både anvendes intern supervision og ekstern supervision. Side 14 af 29

15 Ledelsen fortæller, at det er de faste medarbejdere, der sikrer metodeansvar, og dermed kvaliteten i tilbuddet. Det prioriteres højt i tilbuddet at anvende faste medarbejdere, og at tilbuddet derfor ikke har et højt vikarforbrug. De vikarer der anvendes, er en fast gruppe af vikarer, som særligt anvendes i ferieperioder. Ledelsen fortæller, at de ved ansættelse, anvender psykoterapeutisk samtale. Ledelsen fortæller, at det vigtigste er det personlige, derudover skal de ansatte have minimum to års uddannelse, dog er der et par enkelte ansatte, der er autodidakte og som har været inden for faget i mange år. Ledelsen fortæller endvidere, at det prioriteres højt, at de ansatte har egenskaber ud over det faglige, som også vil kunne anvendes i jobbet. Eksempelvis har de en social- og sundhedsassistent, der også var kyndig IT-bruger, den ansatte fungerer i dag som tilbuddets IT-ansvarlige, og alt der går ud af huset elektronisk, går først igennem den ansatte. Ledelsen fortæller, at der blandt de ansatte er repræsenteret flere faggrupper. Der er ansat pædagoger, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter og ergoterapeuter. Der er eksempelvis mange ældre borgere indskrevet, hvorfor der også er behov for social- og sundhedsassistenter, samt sygeplejersker. Ledelsen fortæller, at alle får et medicineringskursus. Der er klare funktionsbeskrivelse i forhold til hvad man må og ikke må (medicin). Alt medicin er i et lokale, i stedet for på værelserne. Der er to underafdelinger på Jelling have, disse to underafdelinger udgøres af Jelling have (Bo1 og Bo2) og Jelling Gård. På Jelling Gård er der fem pladser. Det er et krav, at de borgere der indskrives på Jelling Gård ikke er misbruger. Ledelsen oplyser, at de indskrevne borgere skal kunne lægge urinprøver og være villig til Side 15 af 29

16 at samarbejde med en behandler. Ledelsen fortæller, at der på Jelling Have er indskrevet borgere med misbrug, borgernes misbrugstype er blandet. Det er dog ledelsens opfattelse, at der er mindre grad af misbrug hos de indskrevne borgere end for et år siden. Ledelsen fortæller, at de har måtte sige farvel til to misbruger i år, som ikke var interesseret i at blive afvænnet. Visitation. Ledelsen fortæller, at de bliver kontaktet fra kommunen, derefter undersøger tilbuddet, hvad det er for en historie borgeren har. De har efterfølgende en samtale med borgeren. Tilbuddet foretager en vurdering af, om borgeren matcher med tilbuddets målgruppe og den indskrevne borgergruppe. Derefter vurderer ledelsen, hvorvidt de kan rumme borgeren i tilbuddet. Tilbuddet forlanger efter Servicelovens 141 en handleplan. Ledelsen oplyser, at det prioriteres højt, at de får en udarbejdet og fyldestgørende handleplan for borgeren. I forbindelse med indflytning, vil afdelingslederen være der til at tage imod borgeren og vise borgeren rundt og. Ledelsen fortæller, at det er vigtigt, at borgeren får en god start. En start hvor borgeren kan føle sig tryg. Ledelsen fortæller, at dette også kunne være i forhold til hvad borgeren kunne tænke sig af arbejde og uddannelse. Ansatte. De ansatte fortæller, at der på Jelling Have er en opdeling efter alder og funktion. Bo1: arbejde målrettet med recoverydelen Bo2: nogle gerontopsykiatrien. De borgere der er indskrevet på bo2 er ofte ældre, og er borgere, der Side 16 af 29

17 ofte har boet på tilbuddet igennem en længere periode. Størstedelen er visiteret efter 108. Bo1 og bo2. Bo2 kigger man meget på ressourcer. Der er nogle fysiologiske udfordringer. Indsatsen er meget individuel, der arbejdes med mestringsstrategier. Borgerne har deres faste vaner og rutiner. De ansatte oplyser, at personalegruppen afspejler målgruppen, og målgruppens behov. Bo1: Der er fokus på socialisering af borgerne. Et fokus på at arbejde hen imod muligheden for at komme i egen bolig, eller en mindre indgribene indsats. De ansatte fortæller, at Jelling Gård primært er for de lidt yngre indskrevet borgere. Ledelsen oplyser, at nogle af de indskrevne borgere er så dårlige, at det kræver en høj normering. Den støtte borgeren har brug for, vurderes ud fra den enkelte og den enkeltes behov. TEAM bedre liv. Misbruger skal være med i en gruppe, det er krav, at hvis man har et misbrug, så skal man ville behandles for det. Nogle kører individuelle løb. Meget kognitiv behandling. Team bedre liv hører med under bo1. Team bedre liv er aktiv misbrugere, arbejder hen mod bo1. I bo1 skal du arbejde mod et liv uden for tilbuddet, eksempelvis et mindre indgribene tilbud. Nattevagten sorterer medicin og lægger frem fra dag til dag, der er soreteret medicin en uge frem. Dagligdagen: Side 17 af 29

18 Almindelig morgenrytme. Opgaver/turnus - arbejdsopgaver (lave et måltid, hjælpe eller selv stå for - alt efter hvad man magter) Nogle går i værksted. Nogle har arbejde. Støtte til at holde lejligheden. Supervision. Fælles sparring/supervision. Sagssupervision. Der er cirka supervision en gang om måneden. Beskæftigelse i tilbuddet. Ledelsen oplyser, at der er fokus på borgernes kompetencer, og at borgerne oplever at få dem i spil. Ledelsen oplyser, at jo mere borgerne har at udfylde deres hverdag med, jo mindre fylder sygdommen. Ledelsen oplyser, at det er behandlingssted og ikke bosted. Ledelsen fortæller, at handleplanen er det primære arbejdsredskab for tilbuddet. En del af formålet med opholdet er, at borgeren behøver en mindre indgriben i deres liv. Tilbuddet arbejder med en del med økonomi, støtte til at kunne gå i brugsen, støtte til at tage medicin. På længere sigt er formålet, at borgeren vil kunne klare sig selv. Ledelsen fortæller, at de eksempelvis taler med borgeren om fremtiden. De taler med borgeren om, hvor borgeren kunne tænke sig at være om to år. Denne proces handler om at italesættelse af borgerens drømme, udvikle borgerens tanker og derefter arbejde med at borgeren kan opnå sine drømme. De skal se borgeren hver dag, de skal se dem cirka hver 8 time, det er både en sikkerhed for Side 18 af 29

19 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) personalet og borgeren. De går ikke ind uden at få lov, de går to ind, hvis de bliver nødt til at gå ind. Ledelsen oplyser, at de finder det vigtigt, at borgeren kender til sin handleplan. Tilbuddet holder et samarbejde kørende med sagsbehandler, hvor der løbende vil være opfølgning på handleplanen, det kan også være møde hver 2. eller 3. måned. Når borgere visiteres, screenes borgeren. Efter tre måneder laves der opfølgning, de tjekker mål en gang om måneden. Ledelsen oplyser, at med deres målemetode, kan de se hvor borgerne har flyttet sig. Ledelsen oplyser, at de kan lave grafer, så kan borgeren også selv kan følge med i deres udvikling. I tilfælde af status quo eller tilbagefald, handles der på det, det kan eksempelvis være at sætte nye mål. Ledelsen oplyser, at der er fokus på, at borgerne ikke kommer til at hænge fast i de gamle mål. Sagsbehandlere fortæller også, at de er glade for denne målemetode, og at tilbuddet kommer med fremadrettet relvante mål for borgeren. Ledelsen oplyser, at de anvender resultatkrav som målemetode. Metoden er udviklet på baggrund af interview med borgere, medarbejdere og pårørende. På baggrund af disse blev der udvalgt og udarbejdet indikatorer som tilbuddet vurderer og måler borgernes udvikling ud fra. - mål - indikator - ønsket målopnåelse - mål - benchmark tal Det beskrives at indikator er et kvantitativt udtryk for kvalitet eller adfærd. Et eksempel kan eksempelvis være pejlemærket "selvværd", som omformuleres til "procent af deltagere, som oplever øget selvværd". Det beskrives, at det samtidigt er vigtigt at fastlægge, hvornår et mål er opfyldt. Side 19 af 29

20 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Målopnåelse udtrykker hvad tilbuddet arbejder imod. Disse tal benchmarkes med det opnåede og bruges til at udpege områder, hvor indsatsen kan forbedres. Resultatkravene fungerer som en bruttoliste, der omfatter hele organisationens arbejde. I forhold til den enkelte borger anvendes listen som en guide, hvorudfra relevante mål udvælges. Derefter brydes disse ned i delmål og milepæle for borgeren i handleplanen, og der vil blive dokumenteret på dem i opfølgningen. Ikke belyst ved tilsynsbesøget. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad har fokus på at understøtte borgernes medinddragelse, samt indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i høj grad har indflydelse på hverdagen i tilbuddet, og inddrages i forhold til udarbejdelse af ugeskemaer. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i høj grad oplever at have indflydelse på eget liv i tilbuddet. Ligesom det vurderes, at borgerne i høj grad oplever at blive hørt, anerkendt og respekteret. Side 20 af 29

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad Ledelsen fortæller, at formålet med den interne beskæftigelse udover identitetsdannelse også skal sikre, at borgerne oplever at blive anerkendt. Det prioriteres højt, at borgerne oplever at blive anerkendt for det arbejde de yder, men også at borgerne oplever at bidrage til fællesskabet. Mange af de malerier og brugskunst borgerne laver på det interne værkssted anvendes som kunst og pynt i huset. Der er endvidere mulighed for at sælge og købe den kunst borgerne laver i værkstedet. Ledelsen refererer til den interne beskæftigelse som en livsstilsuddannelse, hvor borgerne også ender med at få et diplom. Ledelsen fortæller, at det handler om at gøre borgerne livsduelige. Men også at skabe identitet igennem uddannelse og/eller arbejde. Ledelsen fortæller i den sammenhæng, at hjemlighed og hygge er vigtige elementer i tilbuddet. Borgeren skal opleve et hyggeligt og trygt hus, og borgeren skal opleve at blive hørt og anerkendt. Tilbuddet ønsker at borgeren skal gå derfra med en rank ryg og en positiv reformulering. En del af opholdet hos Jelling Have og Jelling Gård er også at arbejde med at sikre, at borgeren oplever at kunne noget, at være noget værd og have en værdi. Ledelsen fortæller, at de tænker selv sig meget ind i det hvor ville de selv ville bo, eller hvor de ville anbringe deres egne børn. De har fokus på at skabe en kultur og en fælles etik, at her er de ordentlige, de er opmærksomme på at tale med medarbejdere der kommer fra en anden kultur. Borgerne fortæller, at de i høj grad oplever at blive set og hørt for dem de er, og ikke som "syge" mennesker. Borgerne oplever, at medarbejderne har tid til dem, og at oplever at blive taget alvorligt og lyttet til. Det er borgernes oplevelse, ar de både oplever at blive respekteret og anerkendt. Ledelsen og medarbejdere oplyser, at borgerne i høj grad hat indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Det oplyses eksempelvis, at borgerne selv er med til at planlægge Side 21 af 29

22 vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov deres ugeskema, ligesom borgerne selv har indflydelse på, hvilken beskæftigelse/aktivitet borgerne ønsker at deltage i. Ledelsen fortæller, at det er muligt, at borgerne kan have deres kæledyr med. Det er også en mulighed at få et kæledyr efter borgeren er indskrevet, hvis borgeren ønsker et kæledyr, drøftes dette efter tre måneder. Ledelsen fortæller, at det prioriteres højt, at borgeren forstår, hvad det indebærer at få et kæledyr. Det kan eksempelvis være at der tales om budget i forhold til at have et kæledyr. Hvad skal der til. Ledelsen fortæller, at der i øjeblikket er borgere som har katte, fugle og marsvin. Selv har tilbuddet også dyr. Tilbuddet har eksempelvis hængebugssvin, heste, geder, marsvin og kaniner. Det er ledelsens opfattelse, at de indskrevne borgere har stor glæde af dyrene på tilbuddet, og enkelte borgere har fået arbejdsopgaver i forhold til pasningen af dyr. Arbejdsopgaven med pleje og pasning af dyrene, gives kun til de borgere, der selv ønsker det. Borgerne oplever, at de i høj grad har indflydelse. De oplever ikke begrænsninger. De fortæller, at der er husregler, men at det er regler de har forståelse for. Borgerne fortæller, at der er beboermøde hver 3. måned. Der skal aktuelt være beboervalg. Den ene borger vil stille op. Borgerne fortæller, at temaer på beboermøder eksempelvis kan være, hvad for aktiviteter der skal arrangeres. Der indgås i en dialog og diskussion om de ønsker der fremsættes, eller ønsker om forbedring. Det er beboerudvalget der går videre til ledelsen. Borgerne oplever at ledelsen er lydhøre i forhold til ønsker der fremsættes. Der er endvidere husmøde hver tirsdag. Personalet deltager også på husmødet. Borgerne fortæller, at de eksempelvis også kan komme med ønsker til maden. En borger fortæller, at netop den dag har ønsket at de skulle have brændende kærlighed. Side 22 af 29

23 Borgerne fortæller de får ugeskema, nogle ting ligger fast fra uge til uge. Der kan selvfølgelig være nogle ting de skal, som lægebesøg. Borgerne oplyser, at de har selv været med til at vælge aktiviteterne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er socialtilsynets vurdering, at der i høj grad er fokus på borgernes trivsel i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne i høj grad oplever at trives i tilbuddet. Det er socialtilsynets vurdering, at i tilbuddet er fokus på sund og nærende kost, ligesom det er socialtilsynets vurdering, at der fokus på at aktivere borgerne til fysisk aktivitet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at der i høj grad er fokus på borgernes trivsel. Ledelsen oplyser, at ferier eksempelvis også er aktiviteter der understøtter trivsel i tilbuddet. På ferien betaler tilbuddet for medarbejderne, medarbejdernes rejse, løn, kost og logi. Tilbuddet giver et tilskud til borgere på kontanthjælp på 1000 kroner. Ledelsen oplyser, at de ønsker, at alle borgere der ønsker at komme med på ferie skal have muligheden for det. Der arrangeres endvidere også en skitur. Borgerne fortæller, at det er deres oplevelse, at de er blevet taget godt imod på tilbuddet. Borgerne beskriver, at de føler sig trygge i tilbuddet, ligesom borgerne også beskriver at de trives i tilbuddet. Det oplyses, at de er glade for, at der er en vågen nattevagt. Det oplyses, at borgerne har to kontaktpersoner, de oplever at have god kontakt til Side 23 af 29

24 kontaktpersonerne. De snakker dagligt om, hvordan dagen er gået. Borgerne fortæller, at det er meget forskelligt, hvor godt borgerne snakker sammen. Borgerne fortæller, at de er med i selvværdsgruppen, livshistoriegruppen. De kommer fra to forskellige grupperinger. Borgerne fortæller, at der var sensommerhøjskole, alle havde mulighed for at deltage. De overnættede et par nætter, de lavede en masser aktiviteter, personalet tilpassede det efter hvad de enkelte havde lyst til. De har lige været i Tyrkiet i en uge, borgerne fortæller, at de fik et tilskud per borgere, kontanthjælp fik tilskud på Der var både morgenmad og aftensmad på hotellet. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at de synes der er masser af aktiviteter på tilbuddet, som de kan udfylde deres hverdag med. Eksempelvis arrangeres der en tur til Bilka den første mandag i måneden. Ledelse og medarbejdere oplyser, at borgerne med støtte har adgang til relevante sundhedsydelser. De ansatte fortæller, at der er meget fokus på motion og aktiviteter. Der er fokus på at aktivere borgerne. Eksempelvis har tilbuddet et trænningslokale, hvor borgerne kan træne sammen med de ansatte. Ledelsen fortæller, at trænning med borgerne, også er fordelagtigt i forhold til at få borgeren til at tale, at det er en situation, hvor samtalen kan lettes og fungere mere flydende, da borgeren ikke oplever det samme fokus på sig selv, som når ansat og borger sidder overfor hinanden i et lokale. Side 24 af 29

25 Medarbejderne fortæller, at det vil blive indberettet til lægen, hvis en borger igennem en periode ikke har fået sin medicin. Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på team bedre liv, at der ikke er salg mellem borgerne. Det er meget forskelligt, hvor meget støtte borgerne skal have i forhold til sundhedsydelser. Men tilbuddet støtter i det omfang der er behov for. Der er perioder, hvor der er meget behov for det. Det er forskelligt hvor motiverede borgerne er for fysiske aktiviter, tilbuddet har et trænningsrum, wellnesrummet. Bo2 medarbejderen fortæller, at de er meget glade for det. Det oplyses, at der i tilbuddet er fokus på at servere sund og nærende kost. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på pædagogisk at forebygge magtanvendelser, ligesom det vurderes, at der vil være tilstrækkelig opfølgning på eventuelle magtanvendelser. Side 25 af 29

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen. Ledelsen oplyser, at der ikke har været magtanvendelser. Det oplyses, at der i stedet er fokus på at konfliktnedtrappe. Medarbejderne trækker sig, hvis der er optakt til konflikt. Hvis der er behov for at anvende magt, så tilkalde de hjælp. Medarbejdere. Det oplyses, at der ikke er mange magtanvendelser. Medarbejderen mener at det skyldes det anerkendende arbejde. At tilbuddet kan rumme borgerne, og rumme at være i nogle udfordrende situationer. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) En medarbejder fortæller, at hun aktuelt har undervisning i magtanvendelser. Tilbuddet har en procedure liggende i forhold til registrering af magtanvendelser som medarbejderne skal følge ved eventuel magtanvendelse. Proceduren er udleveret til Socialtilsyn Syd. Ledelsen oplyser, at der vil følges på eventuelle magtanvendelse i forhold til løbende læring og forbedring af indsatsen, så magtanvendelser fremadrettet kan forebygges. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er fokus på at forebygge overgreb i tilbuddet. Det vurderes hensigtsmæssigt, at tilbuddet udarbejder voldsforebyggende handleplaner ved behov. Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne i tilstrækkelig grad er bekendte med tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Side 26 af 29

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at der udarbejdes voldsforebyggende handleplaner. Ledelsen oplyser, at de er også opmærksomme på, om der er medarbejdere der går igen, hvorvidt den pågældende optrapper og nedtrapper konflikter. Socialtilsyn Syd har modtaget skabelon for voldsforebyggende handleplaner. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at der har været nogle episoder. Medarbejderne bærer derfor også alarmer, men der er normalt ikke behov for at anvende dem i dagligdagen. Det skaber dog en tryghed, hvis medarbejderne er alene. Ledelsen oplyser, at de har reflekteret over signalværdien. Medarbejderne fortæller, at hvis der opstår konflikter mellem borgerne, så prøver medarbejderne at minimere og nedtrappe konflikten. Medarbejderne fortæller, at de dog skal ikke gå imellem to borgere der er i konflikt, så skal de ringe 112. Ledelsen oplyser, at de har et godt samarbejde med landbetjenten. Men de har ikke mange konflikter. De prioriterer at trække sig, og trække de andre borgere væk fra konflikten. Ledelsen oplyser, at medarbejderne har været på konflikthåndteringskursus. Formålet med kurset var også i forhold til medarbejdernes egen sikkerhed. Trusler bliver meldt til politiet. Medarbejderne oplyser at være bekendte med tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb. Det oplyses endvidere, at forebyggelse tager udgangspunkt i den enkelte borger. Der udarbejdes voldsforebyggende handleplaner for borgerne ved behov. Side 27 af 29

28 medarbejderne Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 28 af 29

29 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad 0,20 Overskud - Ejendomsudgifter 22,20 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 65,80 Lønomkostninger, fast personale - 1,70 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 13,33 Sygefravær 64,10 1,00-3,84 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Side 29 af 29

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter

Notatskabelon til brug for tilbuddets høringssvar på tilsynsrapporter Angiv præcist Tema-, kriteriumeller indikatornummer Stamoplysninger om tilbuddet Kopi af høringsrapportens teksten Målgrupper listet i rapport Forandret virkelighedsopfattelse Depression Angst Tilbuddets

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere