Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse bemærkninger og anbefalinger grundlag Oplysninger Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sundhed, kost og motion Sprogbrug og omgangsformer Medicinhåndtering Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Belægning Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Kompetenceudvikling Eksternt samarbejde Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger BDO Kommunernes Revision

3 1 BDO har på vegne af Ishøj Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Løkkekrogen. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Løkkekrogen er, at botilbuddet har været igennem en turbulent periode med udskiftning i ledelsen, hvilket både har påvirket arbejdsmiljøet og bremset enkelte aktiviteter. Det er dog tilsynets, at ledelsen har udarbejdet realistiske og relevante planer for den videre drift af Løkkekrogen, og at medarbejderne har en positiv forventning i forhold til det videre arbejde. Tilsynet bemærker, at ledelsen er i gang med at afklare alle beboerne og udrede, hvilken paragraf, som den ydelse beboeren modtager, hører under - SEL 107 eller 108. Dette skal ses i sammenhæng med, at Løkkekrogen er oprettet som et 107 tilbud, men der er flere beboere med behov for støtte, jf. SEL 108. Det er tilsynets, at de fysiske rammer og stabiliteten i personalegruppen er med til at skabe tryghed og trivsel blandt beboerne på Løkkekrogen. Beboerne deltager i relevante aktiviteter, og medarbejderne fokuserer på en god måde på at tilbyde beboerne sund kost samt at motivere til deltagelse i fysisk aktivitet. Tilsynet oplever, at der en god omgangsform på Løkkekrogen. Beboerne har formel mulighed for indflydelse gennem beboermøder, og har ligeledes mulighed for indflydelse på deres egen hverdag. Medarbejderne beskriver, hvordan de tilskynder beboerne til involvering i forhold til egen hverdag. Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at der arbejdes ud fra den personcentrerede tilgang og ud fra en neuropædagogisk tilgang til beboerne. Det er dog tilsynets, at de planlagte temadage, hvor der er fokus på gennemgang af de to tilgange, er relevante i forhold til at skabe enighed i medarbejdergruppen om det teoretiske indhold samt teoriens betydning for praksis. Tilsynet vurderer, at ledelsen har lavet en god plan for det arbejde, der skal foregå i forhold til at skabe fælles forståelse for den pædagogiske indsats. Medarbejderne giver udtryk for, at der arbejdes meget individuelt med de pædagogiske planer/samarbejdsaftaler, og tilsynet anbefaler derfor, at der udarbejdes ens skabeloner samt retningslinjer for opfølgning på samarbejdsaftalerne. På den måde vil medarbejderne kunne dokumentere beboernes udvikling og det pædagogiske arbejde, der foregår på Løkkekrogen. I den sammenhæng vurderer tilsynet, at ledelsen er godt i gang med at udvikle Care som det elektroniske system, der skal anvendes til fremtidigt dokumentationsarbejde. Tilsynet konstaterer, at der ikke siden sidste tilsyn er fulgt op på anbefalinger vedrørende magtanvendelser, og anbefaler derfor, at der snarest udarbejdes interne retningslinjer for området, herunder for intern opfølgning og for håndtering af gråzoner. Nye medarbejdere og vikarer bør endvidere introduceres til bekendtgørelsen, ligesom der bør indføres en praksis om kontinuerligt at drøfte gråzoner på personalemøderne. Det er tilsynets, at der er en stabil personalegruppe på Løkkekrogen, og at der overordnet set er sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og beboernes behov for støtte. Samtidig er det dog tilsynets, at de planlagte MUS samtaler vil give ledelsen større viden om medarbejdernes kompetencer, således at der kan foretages en af eventuelle mangler og udviklingspunkter. I forhold til introduktion af nye medarbejdere anbefaler desuden tilsynet, at der bør være større fokus på gennemgang af det fastlagte introduktionsprogram. I forhold til pårørendesamarbejde vurderer tilsynet, at ledelsen har fokus på at skabe gode rammer for et godt samarbejde og bedre muligheder for dialog, herunder at oprette en hjemmeside med relevante informationer samt at afholde dialogmøde med de pårørende i starten af Tilsynet vurderer, at disse tiltag er påkrævet, da flere pårørende efterspørger et højere informationsniveau fra ledelsens side. 2

4 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkningen, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at leder har indledt en proces med henblik på at få udarbejdet en virksomhedsplan. 2. Tilsynet bemærker, at ledelsen sammen med Centrets udviklingsmedarbejder og kommunikationsafdelingen iværksætter en proces med henblik på at opdatere hjemmesiden. 3. Tilsynet bemærker, at ledelsen vil gennemføre den plan, der ligger for afholdelse af MUS samtaler i foråret Tilsynet bemærker, at der er lavet aftale med en brandmand om at komme og gennemføre brandøvelse. 5. Tilsynet bemærker, at ledelsen er i gang med at afklare alle beboerne og udrede, hvilken paragraf, der passer bedst på dem SEL 107 eller 108. Dette skal ses i sammenhæng med, at Løkkekrogen er oprettet som et 107 tilbud, men flere beboere har behov for døgndækning. 6. Tilsynet bemærker, at leder vil udarbejde retningslinjer for de pårørendes indflydelse for at tydeliggøre indflydelsesområder. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en fast skabelon for samarbejdsaftalerne samt udarbejdes en procedure, der sikrer, at planerne løbende revideres, således at målene afspejler den enkelte beboers aktuelle situation. 2. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes retningslinjer for magtanvendelser, og at retningslinjerne sammen med magtanvendelsescirkulæret gennemgås med medarbejderne med henblik på at skabe klarhed omkring procedurer og indberetninger. 3. Tilsynet anbefaler, at introduktion til retningslinjer vedrørende magtanvendelser og kendskab til organisatorisk sammenhæng indarbejdes i tjeklisten til brug for introduktion af nye medarbejdere. 4. Tilsynet anbefaler, at der kommer større fokus på gennemgang af det fastlagte introduktionsprogram i forbindelsen med nye medarbejders opstart på Løkkekrogen. Påbud Ingen påbud 3

5 2 grundlag 2.1 Oplysninger Adresse Løkkekrogen 9, Vallensbæk Leder Margherita Beknes Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt botilbud. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 107. Antal pladser og belægningsgrad Der er 7 pladser, heraf er to døgnpladser med vågen nattevagt, og på tidspunktet for tilsynet er der fuld belægning. Siden sidste tilsyn er en beboer flyttet ud og en ny er flyttet ind, august Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er udviklingshæmmede voksne, der har behov for hjælp og støtte i hverdagen. Tilbuddet er et SEL 107 tilbud, men to beboere er visiteret til 108 tilbud med overvågning om natten. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af: Leder Koordinator (socialpædagog) 6 socialpædagoger 2 omsorgsmedhjælpere (1 nat) 1 social- og sundhedsassistent (nat) Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 8. december 2011 kl Deltagere i interviews Ledelse: Margherita Beknes, har været på stedet et halvt år, har tidligere arbejdet på støttecenter for senhjerneskadede, dagområdet, stor ledelsesmæssig erfaring, omsorgsassistent. Leder for Løkkekrogen og Spindehuset. Henriette Thoudal Jespersen, konstitueret leder for Løkkekrogen og Spindehuset fra januar 2011, nu leder for hjemmevejlederne, sygeplejerske, primært arbejdet inden for socialpsykiatrien. 4

6 Lisbeth, koordinator, 3 år på Løkkekrogen, pædagog. Medarbejdere: En medarbejder, der har været på Løkkekrogen i 13 år, uddannet pædagog, En medarbejder, der har været på Løkkekrogen i 13 år, uddannet socialpædagog, En medarbejder, der har været på Løkkekrogen i 1 år, uddannet pædagog. Beboere: En beboer, der har boet på Løkkekrogen i 5 år. Pårørende: En mor til en datter, der har boet på Løkkekrogen i 17 år, En far til en søn, der har boet m på Løkkekrogen i 2 år, En far til en søn, der har boet m på Løkkekrogen i 17 år. Tilsynsførende Lene Thorius (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog), Iben Sahl Hansen (Chefkonsulent, cand.scient.pol.). 2.2 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved det sidste tilsyn (anmeldt, juni 2010), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at den overordnede referenceramme og pædagogiske metoder beskrives yderligere, og at de fremgår af hjemmesiden og tilbudsportalen og evt. virksomhedsplanen. Leder er i gang med at udarbejde virksomhedsplan og afventer nyt koncept fra Ishøj Kommune. Der er afholdt temadag om kendetegnene ved Løkkekrogen, herunder pædagogisk praksis. Leder har samlet medarbejdernes bidrag sammen og indholdet vil indgå i den kommende virksomhedsplan. I relation til beskrivelse af referenceramme og metoder, er der afholdt undervisning i efteråret 2011, hvor fokus har været på den personcentrerede tilgang og den neuropædagogiske tilgang. Leder overvejer at fortsætte dette forløb med den samme underviser for at der bliver mulighed for at blive helt konkrete i forhold til den pædagogiske praksis på stedet, og for at skabe en fælles forståelse af tilgangen på stedet. Efterfølgende skal løkkekrogens tilgang og praksis beskrives, så det kan anvendes på hjemmesiden. I forhold til at oprette hjemmeside vil Løkkekrogen sammen med kommunikationsafdelingen oprette en sådan. Tilbudsportalen skal opdateres og ledelsen er blevet orienteret om, at det er deres opgave. 2. Tilsynet anbefaler, at der i relation til en konkret borger undersøges, hvordan det kan sikres, at borgeren tilbydes tilstrækkelig specialiserede kommunikationsformer, så også denne borger opnår mulighed for optimal indflydelse på egen hverdag. 5

7 Borger, pårørende og medarbejdere har besøgt Hillerød Kommunikationscenter, og der er udarbejdet kommunikationspas og tavle. Beboeren har herudover fået flere valg i løbet af dagen, herunder eksempelvis valg ved måltider. To medarbejdere har været på Boardmarking kursus, og der er fokus på at anvende tegn-til-tale. 3. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen informerer de pårørende om de organisatoriske ændringer, der er sket på Løkkekrogen, samt om fremtidige perspektiver. Der er afholdt møde med de pårørende, hvor information er blevet givet. 4. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen udarbejder retningslinjer for god praksis for pårørendesamarbejdet. En mulighed er desuden at overveje om Løkkekrogen skal oprette et brugerråd eller et pårørenderåd eller en kombination heraf. Leder oplyser, at der ikke er udarbejdet retningslinjer for området. Der findes et pårørenderåd, men det er personalets indtryk, at der sjældent holdes møder. I starten af 2012 inviterer personale og ledelse til møde for alle pårørende. 5. Da der aldrig er gennemført en APV på Løkkekrogen, anbefaler tilsynet at der snarest muligt lægges plan for gennemførelse af en APV indenfor dette år. APV er gennemført, og der er lavet handleplan på baggrund af de punkter, der fremhæves i APV en. APV en skal evalueres , men ledelsen oplyser, at den også gennemgås løbende, for eksempel på personalemøder. 6. Da flere medarbejdere ikke har fået tilbudt MUS i knap fire år, anbefaler tilsynet at leder tilrettelægger gennemførelse af MUS samtaler inden for dette år. Heri kan med fordel indgå en afklaring af den enkelte medarbejders kompetencer og behov for ny viden/kursus. Der har ikke været afholdt MUS samtaler, men den nye leder har afholdt indledende samtaler, og der er planer om, at afholde nye MUS samtaler i foråret Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes interne retningslinjer for magtanvendelser, herunder for intern opfølgning og håndtering af gråzoner i relation til magtanvendelser. Nye medarbejdere og vikarer bør endvidere introduceres til bekendtgørelsen. Der er ikke udarbejdet retningslinjer for magtanvendelser, og der er ikke sket ændringer i praksis vedrørende introduktion af nye medarbejdere til retningslinjer vedrørende magtanvendelser. 8. Tilsynet anbefaler, at der snarest muligt udarbejdes interne retningslinjer for medicinhåndtering, og at de medarbejdere der håndterer medicin gennemgår medicinkursus. Dette punkt er håndteret. Der er udarbejdet en medicinmappe med håndteringsregler, og der er udnævnt en medicinansvarlig. Derudover har alle medarbejdere været på medicinkursus. Medicin opbevares i aflåste skabe på egne værelser/boliger. 9. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen udarbejder en evakueringsplan og informerer/taler med borgerne om denne; den bør oplyse om, hvordan borgeren skal forholde sig i tilfælde af brand. Tilsynet anbefaler desuden, at der afholdes en brandøvelse eller en instruktion i, 6

8 hvordan borgerne konkret skal forholde sig ved en evt. brand. En mulighed er at tale om emnet i forbindelse med et beboermøde. Ansvarlig har undersøgt, hvem der er ansvarlig for brandøvelser, og det har vist sig, at Løkkekrogen selv har ansvaret. Der er ikke afholdt brandøvelse, men beboerne er instrueret i, hvad de skal gøre ved brand. Der er lavet aftale med brandmand om at komme og gennemføre brandøvelse. 10. Tilsynet anbefaler, at Løkkekrogen udarbejder retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi, og at der ved indflytning udarbejdes en aftale som underskrives af såvel personale og borger/værge/pårørende. Der er udarbejdet retningslinjer/aftale. Der har været en klage vedrørende vikaranvendelse. Klagen omhandler, at der anvendes en vikar, der kun har været introduceret dagen før vikaren skulle på vagt. Klagen er besvaret af Ishøj Kommune, og det er vurderet, at løsningen er fagligt forsvarlig. Det fremgår af hvert af de 10 punkter, hvorledes tilsynet vurderer opfølgningen på anbefalingerne. De anbefalinger, der ikke er lavet tilstrækkelig opfølgning på, udløser en anbefaling igen i denne tilsynsrapport se afsnit 1.1. bemærkninger og anbefalinger Opfølgning fra andre tilsyn Der har ikke været ført andre tilsyn. Ingen bemærkninger. 2.3 Fysiske rammer Løkkekrogen er et bofællesskab, der ligger centralt i Vallensbæk tæt på Albertslund station og gode indkøbsmuligheder. Bofællesskabet har eksisteret siden Bygningen ejes af LEV og Ishøj Kommune står for den daglige drift. Huset er i ét plan og er en ombygget børnehave med syv boliger med eget tekøkken og badeværelse. Der er fælles stue, køkken og vaskerum. Ud for hver bolig er der en mindre terrasse, og der er adgang til en mindre fælleshave. Derudover rummer huset et kontor, personaletoilet, depot samt et opbevaringsrum med toilet. Borgernes værelse er individuelt indrettede og meget hyggelige. Overalt ses en pæn rengøringsstandard. Borgerne gør rent i det omfang de selv formår, men flere af borgerne betaler et rengøringsfirma til at udføre ekstra rengøring. Fællesstuen rummer sofaarrangement og TV, og er sammenhængende med køkkenet med spisebord. Ved spisebordet hænger en white board tavle. Borgerne har på skift til opgave at sætte fotos af de medarbejdere, der kommer på arbejde på næste vagt, op på denne tavle. På tidspunktet for tilsyn er der pyntet til jul og der står et juletræ i fællesstuen. 7

9 Beboeren, som tilsynet taler med, er meget tilfreds med sin lejlighed, og bruger ind imellem den terrasse, der ligger uden for lejligheden. Beboeren gør rent sammen med personalet, og der er meget pænt og rent på værelset. De pårørende beskriver, at der mangler et soveværelse i beboernes lejligheder, men ellers er de pårørende meget tilfredse med de fysiske rammer. Det store badeværelse fremhæves, og i forhold til rengøringsniveau er de pårørende meget tilfredse. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og indretning er i overensstemmelse med målgruppens behov, hvilket underbygges af beboerens tilfredshed med de fysiske rammer. 2.4 Pædagogik Pædagogisk metode og referenceramme Ledelsen beskriver, at der er igangsat en proces for at skabe en fælles forståelse for den pædagogiske praksis, der anvendes på stedet. Der tages afsæt i en personcentreret tilgang, og leder, der er relativt ny, vil bygge videre på den tilgang, der allerede anvendes på stedet. Det fremadrettede arbejde fokuserer på at skabe fælles forståelse for referencerammen og metoder samt at få nedskrevet tilgangen og indholdet i den, således at det både kan understøtte personalets tilgang, men også kan anvendes eksternt i beskrivelse af Løkkekrogen, for eksempel på hjemmesiden. Medarbejderne fortæller, at de grundlæggende arbejder udfra en neuropædagogisk tilgang. De har for år tilbage taget et kursus i neuropædagogik, men det er kun fire medarbejdere, der har været med på det kursus. Medarbejderne oplyser, at de tager udgangspunkt i den enkelte beboers kompetencer, og arbejder på at tilpasse opgaverne til beboernes færdighedsniveau, så beboerne ikke udfordres i forhold til opgaver, som personalet på forhånd ved, de ikke kan klare. Beboergruppen har meget forskellige behov og varierer i forhold til, hvor meget hjælp og støtte de har behov for. Der er lavet neuropædagogiske udredninger på ca. 5 beboere, men det er flere år siden. En medarbejder fortæller om den personcentrerede tilgang. Overordnet set betyder tilgangen, at der tages udgangspunkt i den enkelte beboer, og at medarbejderne ikke har projekter på beboerens vegne det vil sige, at de hele tiden skal lytte til beboernes ønsker. Det kan være en udfordring, da nogle beboere er meget åbne over for nye udfordringer, og andre trives med genkendeligheden i at tage ud på det værksted, de altid har gjort. En anden medarbejder er tilknyttet en bestemt beboer og beskriver sin tilgang som overordnet pædagogisk. På spørgsmål fra tilsynet beskriver medarbejderen, at der arbejdes med kommunikation. Medarbejderen beskriver, at hun altid tager udgangspunkt i beboerens dagsform, og at de kommunikative redskaber derfor kun anvendes succesfuldt på enkelte dage. Ellers tages der udgangspunkt i at yde omsorg og støtte og nærvær for den enkelte beboer. Tilsynet vurderer, at ledelsen har lavet en god plan for det arbejde, der skal foregå i forhold til at skabe fælles forståelse for den pædagogiske indsats. Det vurderes, at medarbejderne vil profitere af, at der skabes større forankring 8

10 omkring tilgangen og indholdet i den Pædagogiske planer Leder fortæller, at planen er, at de i fremtiden vil anvende Care som elektronisk dokumentationssystem. Ledelsen er i gang med at tilrette og tilpasse indhold og overskrifter til den praksis, der foregår, herunder handleplaner og statusbeskrivelser. Der har været nedsat arbejdsgrupper, der kom med input til indholdet. Der er lavet en plan for undervisning i Care. Leder ønsker, at systemet bliver endnu mere tilpasset til de beboere, der bor på botilbuddet end de kategorier, der anvendes til hjemmevejledning. Den justerede udgave skal gælde for både Løkkekrogen og Spindehuset. Medarbejderne fortæller, at de arbejder meget individuelt med samarbejdsaftalerne. Der findes ikke en fast skabelon, men medarbejderne fortæller, at de alligevel kommer omkring de relevante punkter via en personbeskrivelse, hvor der er faste punkter. Den enkelte beboer har indflydelse på, hvad der skal arbejdes med. Hver beboers samarbejdsplan bliver taget op to gange om året, og i foråret 2011 overholdte de den plan. Siden den nye ledelse tiltrådte, har medarbejderne været på kurser osv., hvilket har betydet, at en gennemgang af borgerne ikke er gennemført systematisk. Når der kommer mere stabilitet, er det planen, at den systematiske gennemgang skal genindføres. Beboeren, som tilsynet taler med, henviser til personalet, når tilsynet spørger til samarbejdsaftalen, men beboeren fortæller, at vedkommende får hjælp til rengøring, økonomi, at handle og at huske at komme til lægen. Beboeren synes, at medarbejderne er gode til at hjælpe ham, og at han får hjælpen på en god måde. Tilsynet vurderer, at der ligger en god plan fra ledelsens side i forhold til i fremtiden at tilpasse og anvende Care som elektronisk dokumentationssystem. Tilsynet anbefaler, at der skal udarbejdes en fast skabelon for samarbejdsaftalerne samt udarbejdes en procedure, der sikrer, at planerne løbende revideres, således at målene afspejler den enkelte beboers aktuelle situation. 2.5 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Alle beboere er i dagtilbud, det er dog forskelligt, hvor mange dage beboerne er afsted hver uge, idet dette varierer mellem en til fire dage. Desuden har beboerne mange fritidstilbud, herunder klubtilbud og aftenskole. Medarbejderne vurderer, at beboerne har en god hverdag. De beskriver, at beboerne er glade, når de kommer hjem fra deres dagtilbud. Beboeren, som tilsynet taler med, arbejder på Sandtoften, og det er han meget glad for. De er gode til at hjælpe ham med de ting, han skal lave, fortæller beboere, der er på stedet tre dage om ugen. Om torsdagen går han i klub ikke så langt fra Løkkekrogen. Han tager selv tager bussen ud til klubben. Om fredagen har beboeren hjemmedag, hvilket han er meget tilfreds med. I det hele taget er beboeren meget tilfreds med sin hverdag. 9

11 De pårørende er generelt tilfredshed med udbuddet af aktiviteter på Løkkekrogen, og med beboernes hverdag. En pårørende fortæller, at beboeren er meget tilfreds med stedet. De pårørende undrer sig over, at beboerne skal spise morgenmad og frokost inde på deres værelser - for sig selv. De pårørende har efterspurgt en begrundelse hos medarbejderne, men har ikke fået et svar. Da tilsynet spørger ledelsen om en årsag, fortæller den nye ledelse, at de ikke kender til denne praksis, men at de vil undersøge om der er indført ny praksis vedrørende indtagelse af morgenmad og frokost, og sørge for at der sker en formidling til de pårørende. En pårørende efterspørger fysisk aktivitet, da beboeren har stort behov for fysisk aktivitet på grund af vægtproblemer. Medarbejderne forsøger at få beboeren til at cykle på vej til sit arbejde, men de pårørende ønsker, at der tilskyndes til mere fysisk aktivitet. En anden pårørende fortæller, at det kan være svært at få beboerne til at deltage i aktiviteter. De pårørende fortæller, at der engang blev arrangeret svømning for beboerne en gang om ugen, hvilket der var stor tilslutning til. De pårørende efterspørger at svømning igen bliver arrangeret. Det er generelt de pårørendes oplevelse, at deres børn trives på Løkkekrogen. Tilsynet vurderer, at beboerne på Løkkekrogen har en god hverdag med aktiviteter, der er tilpasset deres behov. De fleste beboere er meget aktive, dog efterspørger de pårørende generelt mere motivation af beboerne i forhold til fysisk aktivitet, samt at svømning igen bliver arrangeret for beboerne en gang om ugen Medindflydelse og kommunikation Der afholdes beboermøde hver anden søndag, hvor beboere og personale for eksempel snakker om, hvor deres juletur skal gå hen, og ud fra kogebøger har beboerne været med til at bestemme hvilke retter, de skal spise. På køleskabet hænger et skema med madplan, hvoraf menuen og ansvarlig beboer fremgår. Madplanen er udarbejdet af medarbejderne, men er lavet ud fra en række helt overordnede ønsker fra beboerne. De medarbejdere, der har været på kommunikationskursus, har introduceret de andre medarbejdere til teknikkerne. Beboeren, som tilsynet taler med, giver udtryk for at have indflydelse på sin hverdag og på spørgsmålet om, hvorvidt man kan bestemme noget som beboer på Løkkekrogen, svarer han: Engang imellem. Det kan eksempelvis være, at han bestemmer, hvad han gerne vil købe for sine penge. Beboeren fortæller, at beboerne holder beboermøder, og at man her taler om, hvordan man har det, hvad man laver på arbejdet, og hvor de skal tage hen på tur. Man taler også om madplanen på beboermøderne, fortæller beboeren. Det er tilsynets, at beboerne gennem beboermøder har formel indflydelse på aktiviteter, ture og andre fælles beslutninger på stedet. Beboeren giver ligeledes indtryk af, at beboerne har indflydelse på relevante forhold i deres hverdag. 10

12 2.5.3 Sundhed, kost og motion Medarbejderne fortæller, at de har tilpasset beboernes ønsker til menu i en mere sund retning, idet de har taget udgangspunkt i De danske vægtkonsulenter og andre sunde opskrifter for at tilbyde beboerne mere sund kost. I forhold til motion arrangerer medarbejderne fælles gåture, når det er godt vejr og i sommerhalvåret. Det er altid de samme beboere, der deltager, men medarbejderne forsøger at motivere alle beboere til at deltage. Der har været oprettet et svømmehold sidste vinter, og på grund af personaleomlægning er det lige nu ikke muligt at gennemføre, men medarbejderne fortæller, at de har fokus på at få svømme aktiviteten oprettet igen. En beboer har udfordringer i forhold til overvægt, og medarbejderne forsøger at motivere denne beboer til at spise mere sundt. Helt konkret fortæller de, at de blender grøntsager, så det kommer til at virke som en sovs. Beboeren, som tilsynet taler med, fortæller, at de spiser meget sund mad på Løkkekrogen, og at beboerne kigger i kogebogen for at se, hvilken mad de skal have de forskellige dage. Det fungerer, ifølge beboeren, rigtig godt med at have en kogebog, hvor man kan se, hvad der skal handles ind til. Engang imellem er beboeren ude at gå ture, og hvis han mærker, at han er ved at få ondt i hovedet, så skal han huske at få mere frisk luft, fortæller beboeren. Det er tilsynets, at medarbejderne gør sig nogle gode og relevante overvejelser om, hvordan de kan gøre kosten mere sund for beboerne. Endvidere vurderer tilsynet det som positivt, at medarbejderne er opmærksomme på at oprette et svømmehold, så snart det er muligt Sprogbrug og omgangsformer Ledelsens er, at omgangstonen mellem personale og beboerne er respektfuld. Leder giver et eksempel på, hvordan en medarbejder på en god måde inkluderer beboerne. Det opleves som meget etisk korrekt. Medarbejderne fortæller, at der er en god tone imellem beboerne, og at det er sjældent, at der opstår konflikter mellem beboerne. Kendetegnet ved kommunikationen mellem beboere og personale er, at den er individuelt tilpasset. Eksempelvis i forhold til at anvende humor, så er det ikke alle beboere, der kan klare den form for kommunikation. En medarbejder giver et eksempel på, hvordan en sneboldkamp kan opfattes meget forskelligt af beboerne. Den beboer, som tilsynet taler med, fortæller, at beboerne generelt har det godt sammen, men at de ind imellem bliver sure på hinanden. Men så snakker man om det på beboermøderne om søndagen. Der er en regel om, at man kun må brokke sig over en anden, hvis vedkommende beboer er tilstede. Personalet taler ordentligt til beboerne, og beboeren er meget tilfreds med at bo på Løkkekrogen. De pårørende nævner ikke umiddelbart noget negativt i forhold til omgangsformer, men fortæller, at det sociale fællesskab ikke er så rigt. De pårørende nævner selv, at det kan hænge sammen med, at beboerne kan have svært ved at skabe sociale relationer på grund af deres udfordringer. 11

13 En pårørende fortæller, at der er sket en positiv udvikling i forhold til at vedkommendes voksne datter ikke længere bliver omtalt i 3. person, når personalet og den pårørende taler sammen. En pårørende fortæller meget positivt om en ny beboer, der er flyttet ind. Vedkommende bidrager meget til fællesskabet ved at fortælle levende om sin hverdag, og ved at spille guitar for de andre. Den pårørende fortæller, hvordan vedkommendes voksne datter, der ellers kommunikerer meget dårligt, på sin egen måde giver udtryk for glæde ved denne beboer. Det er tilsynets, at medarbejderne gør sig relevante overvejelser omkring kommunikationen med beboerne, og at den gode omgangstone understøttes af både beboers og medarbejdernes beskrivelser samt de pårørendes positive er af kommunikationen på stedet Medicinhåndtering Medarbejderne fortæller, at retningslinjerne for medicinhåndtering ikke er implementeret endnu, hvilket betyder, at der mangler et afkrydsningssystem, men at alle medarbejderne har været på medicinkursus. Utilsigtede hændelser er der ikke så mange af, da der kun er to beboere, der skal have medicin. Håndteringen af medicinen til disse to beboere fungerer godt. Medarbejderne har enkelte gange glemt en middagspille, men de når at give den inden for de to timer, der er tilladt. Der er ikke lavet nogle indberetninger på utilsigtede hændelser, men medarbejderne har selv øje for, at de efter deltagelse på medicinkursus nok vil have mere fokus på utilsigtede hændelser. Medicinen er placeret aflåst i hver beboers lejlighed. Tilsynet vurderer det som positivt, at alle medarbejderne har været på medicinkursus samt at der er udarbejdet retningslinjer for medicinhåndtering. Det vurderes som væsentligt, at medarbejderne har fokus på de utilsigtede hændelser Magtanvendelse og konflikthåndtering Jævnfør Opfølgning fra sidste tilsyn er der ikke udarbejdet retningslinjer for magtanvendelser. Derudover er der ikke sket ændringer i praksis vedrørende introduktion af nye medarbejdere til retningslinjer vedrørende magtanvendelser. På spørgsmål om kendskab til retningslinjer vedrørende magtanvendelser, fortæller medarbejderne, at de i baghovedet har styr på retningslinjerne, men at de sjældent drøfter dem. En medarbejder fortæller, at vedkommende ikke er informeret om retningslinjerne for magtanvendelser, og generelt oplever medarbejderne ikke, at de løbende drøfter gråzonetilfælde eksempelvis på personalemøder. De har tidligere haft en jurist fra kommunen med til personalemøde, der har informeret om regler og retningslinjer. Pr. 15. februar 2012 ansættes der en jurist i Centret, der bl.a. har til opgave at undervise medarbejdere om retningslinjer vedrørende magtanvendelser. Tilsynet konstaterer, at der ikke findes retningslinjer for magtanvendelser og 12

14 at der ikke eksister ren praksis for løbende drøftelser af emnet, herunder drøftelser af gråzoner. Derudover findes der ikke en praksis for at nye medarbejdere introduceres til retningslinjer og procedurer vedrørende magtanvendelser. Tilsynet anbefaler derfor igen, at der udarbejdes interne retningslinjer for magtanvendelser, herunder for intern opfølgning og håndtering af gråzoner i relation til magtanvendelser. Nye medarbejdere og vikarer bør endvidere introduceres til bekendtgørelsen, ligesom der bør indføres en praksis om kontinuerligt at drøfte gråzoner på personalemøderne. 2.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Rammer for arbejdet Ishøj Kommunes vision og mission anvendes og er eksempelvis blevet gennemgået på temadage for medarbejderne på Løkkekrogen, Spindehuset og i vejlederteamet. På den måde er det de styrende værdier for hverdagen, og ledelse fortæller, at de løbende drøfter, hvad værdierne betyder for praksis, men er klar over, at det er et arbejde, der skal pågå hele tiden for at sikre sammenhæng mellem vision og praksis. I forhold til de overordnede rammer for arbejdet eksisterer der en udfordring, idet Løkkekrogen er et tilbud efter SEL 107, mens to beboere er visiteret til støtte efter SEL 108. Ledelsen oplyser, at de er i gang med at afklare alle beboerne og udrede, hvilken paragraf, der passer bedst på dem SEL 107 eller 108. Tilsynet vurderer, at det er positivt, at ledelsen har gennemgået vision og mission på temadage med medarbejderne og påpeger vigtigheden af løbende at erindre de overordnede rammer for arbejdet. Tilsynet bemærker, at ledelsen er i gang med at afklare alle beboerne og udrede, hvilken paragraf, der passer bedst på dem SEL 107 eller Belægning Der er syv pladser og fuld belægning. Siden sidste tilsyn er der flyttet en beboer ud, og en anden er flyttet ind. Ingen kommentarer Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Personale flowet på Løkkekrogen har været rimelig stabilt, og siden sidste tilsyn er kun en nattevagt stoppet, grundet efterløn. Korttidssygefraværet er lavt, og ikke bekymrende eller alarmerende. De langvarige sygemeldinger har været begrundet med ikke-arbejdsrelaterede emner. Der findes en plan for introduktion af nye medarbejdere, men en ny medarbejder kender ikke til introduktionen. Tilsynet vurderer, at der er en stabil personalegruppe på Løkkekrogen. I 13

15 forhold til introduktion af nye medarbejdere anbefaler tilsynet, at der bør være større fokus på gennemgang af det fastlagte introduktionsprogram Internt samarbejde og kommunikation Der afholdes personalemøde hver uge, hvor fokus har været pædagogik, siden den nye ledelse er blevet tilknyttet. Hver anden uge holder Spindehuset og Løkkekrogen personalemøde sammen. Leder fortæller, at hun sidder på rådhuset, og at det føles som langt væk og ikke tilstrækkeligt. Så fremover vil hun deltage på personalemøder på de to botilbud hver uge og herudover have en hel dag på hvert tilbud for at komme tættere på personalegrupperne. Leder ønsker at være mere tydelig og skaber med den nye struktur rammerne for at kunne tage nogle problemstillinger i opløbet. Onsdag er der teammøde og et møde, hvor leder deltager. Der er supervision i hvert botilbud 8 gange om året. Desuden skal der indarbejdes ugentlige/hver 14. dags sparringsmøder med koordinator. Det er planen, at der skal udarbejdes funktionsbeskrivelse for koordinator for at skabe mere klarhed omkring hendes rolle. Medarbejderne fortæller, at der findes en dagbog, hvor medarbejderne giver beskeder til hinanden. Det er primært praktiske oplysninger, der registreres her. Medarbejderne vurderer, at det system fungerer godt. Der findes også en aftalekalender, hvor beboeres aftaler er nedskrevet. Der er også en beboermappe, hvor hver beboer har en sektion. Heraf kan det fremgå, hvis der har været en vigtig episode, som den resterende del af personalet skal kende til. Endvidere har medarbejderne et SVING system, der indeholder oplysninger om læger, arbejdssteder, kørsel, hjemmedage mm. For de medarbejdere, der har været på stedet i mange år, fungerer de forskellige systemer rigtig godt. Det er tilsynets, at mødestrukturen samt SVING system og dagbøger mm. er med til at understøtte et godt informations flow mellem medarbejderne. Med den nye plan om leders større tilstedeværelse på botilbuddet, herunder deltagelse i møder, vil muligheden for bedre informations flow mellem leder og medarbejdere ligeledes øges Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold APV er gennemgået og anbefalingerne er: Stabilitet i ledelse Ledelse deltage i supervision det er et ønsker den nye leder ikke ønsker at indgå i grundet etiske overvejelser omkring medarbejdernes ret til at have supervision uden ledelsen Medindflydelse op ad i systemet Gøre brug af kompetencer medarbejderne skal være bekendt med beboeres behov og medarbejderes kompetencer. MUS samtaler se opfølgning på sidste tilsyn Vold og trusler der er lige valgt AMR. Medindflydelse på arbejdsplaner det findes nu 14

16 Bedre kontorforhold er oprettet. Bedre IT tilgang der er købt pc er Forflytningsteknik der skal uddannes en vejleder, det er der ikke lavet endnu. I forhold til informationsniveau internt i huset er medarbejderne tilfredse, men i forhold til den turbulente periode, de har været igennem med ny leder og kommuneskift, oplever medarbejderne, at de har modtaget mange forskelligrettede oplysninger. Medarbejderne oplever, at de har skullet rette ind i forhold til nye retningslinjer, og at deres medbestemmelse er blevet indskrænket. Medarbejderne oplever ikke, at de har indflydelse på økonomien mere, hvor de tidligere eksempelvis kunne bestemme, hvilke kurser de ville på. De havde også indflydelse på, hvordan haven for eksempel skulle holdes. Nu er der mindre indflydelse, og det virker indskrænkende på arbejdsglæden. Dog er medarbejderne fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden, og håber på, at den nye ledelse vil kunne skabe stabilitet. Medarbejderne oplever ikke rigtig, at de har fået anerkendelse af, at de også har været igennem en proces, hvor meget er blevet ændret. Der opleves ikke trusler på stedet. I forhold til brandøvelser, har den ansvarlige undersøgt, hvem der er ansvarlig for brandøvelser, og Løkkekrogen har selv ansvaret for at iværksætte disse. Der er ikke afholdt brandøvelse for nylig, men beboerne er instrueret i, hvad de skal gøre ved brand. Der er lavet aftale med brandmand om at komme og gennemføre øvelse. Tilsynet vurderer, at der bliver taget hånd om anbefalingerne fra APV undersøgelsen, og tilsynet vurderer, at ledelsen er god til at prioritere indsatsen, og at de håndterer punkterne i en relevant rækkefølge Kompetenceudvikling Ledelsen medgiver, at der har været behov for at omstrukturere nattevagterne en pædagogisk nattevagt er blevet dagvagt og en medhjælper er blevet nattevagt. I forhold til at sikre at der er sammenhæng mellem kompetencer og beboernes behov vurderer ledelsen, at medarbejdernes store erfaring og stabilitet sikrer den sammenhæng. Medarbejderne efterspørger kompetenceudvikling i forhold til IT, som en del medarbejderne har svært ved. Endvidere nævnes det, at de løbende skal huske at udfordre den personcentrerede tilgang. Tilsynet vurderer, at der overordnet er sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer og beboernes behov for støtte. Samtidig er det dog tilsynets, at de planlagte MUS samtaler vil give ledelsen større viden om medarbejdernes kompetencer, således at der kan foretages en af eventuelle mangler og udviklingspunkter Eksternt samarbejde Det er leders intention at skabe en ramme for det gode pårørendesamarbejde, så samarbejdet bliver konstruktivt, og der skabes tydelighed omkring 15

17 indflydelse og inddragelse i stedets daglige gøremål. Strategien er at oprette en hjemmeside, hvor der løbende kan informeres om overordnede punkter, så det generelle informationsniveau højnes. Det kan eksempelvis være, at nye vikarer beskrives. Endvidere vil ledelsen invitere alle pårørende til møde, hvor information og dialog vil være på dagsordenen. Der skal også holdes fast i traditioner på stedet, hvor de pårørende er involverede. Derudover giver leder eksempler på, hvordan hun forsøger at tydeliggøre, hvad pårørende har, og ikke har indflydelse på. I den forbindelse vil leder udarbejde retningslinjer for de pårørendes indflydelse for at tydeliggøre indflydelsesområder. Medarbejderne oplever generelt et godt samarbejde med sagsbehandlerne, ligesom samarbejde med de pårørende generelt opleves positivt. En pårørende efterspørger et højere informationsniveau og påpeger, at der mangler en virksomhedsplan. Den pårørende ville gerne informeres om, hvor langt man er i processen omkring virksomhedsplanen. To pårørende oplever, at samarbejdet er velfungerende, og de kontakter personalet, hvis de oplever, at der er noget, der ikke fungerer. I disse situationer oplever de to pårørende, at der bliver taget hånd om problemerne. En anden pårørende fremhæver en god dialog med personalet, men efterspørger at der kommer handling bag de aftaler, der indgås. Det nævnes, at indsatsen opleves forskellig alt afhængig af hvilket personale, der er på arbejde. De pårørende udtrykker en mangel i forhold til den interne kommunikation mellem medarbejderne og giver eksempler på, at informationer ikke bliver videregivet mellem medarbejderne. Det er tilsynets, at ledelsen har fokus på at skabe gode rammer for et godt samarbejde med de pårørende, hvilket er påkrævet da flere pårørende efterspørger et højere informationsniveau. De pårørende efterspørger ligeledes en bedre kommunikation og videndeling/videregivelse af oplysninger mellem medarbejderne. Tilsynet bemærker samtidig, at leder vil udarbejde retningslinjer for de pårørendes indflydelse for at tydeliggøre indflydelsesområder. 16

18 3 Formål og metode 3.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ishøj Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 17

19 3.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 3.4 BDO s definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Gode og tilfredsstillende forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Forholdene på stedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Gode og tilfredsstillende forhold kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver at at og evt. angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. En bemærkning kan også påpege forhold, som tilsynet bemærker og som vil være relevant at følge op på ved det næste tilsyn. Ikke tilfredsstillende forhold Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og/eller almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Ikke tilfredsstillende forhold giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Kritisable forhold giver anledning til, at tilsynet kontakter forvaltningen i forlængelse af tilsynet og i den skriftlige rapportering anbefaler tilsynet kommunen at give et påbud. 18

20 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Chefkonsulent BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen København V 4.1 BDO Kommunernes Revision BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 19

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Løkkekrogen

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Løkkekrogen Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Nordmandshusene. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Nordmandshusene Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Lunden. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Lunden Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Gentofte Kommune. Østerled. Anmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Østerled Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Bofællesskabet Østermarken 8-10

Bofællesskabet Østermarken 8-10 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østermarken 8-10 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Café Hjerterummet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Café Hjerterummet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere