KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S"

Transkript

1 KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune - Handicapafdelingen Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn på botilbud for handicappede 2007 Oktober 2007 KR Rådgivning Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål med tilsynet Tilsynsrapportens opbygning Metode Overordnet materiale som har indgået i tilsyn Tilsynets varsling Bocenter Harridslev Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring Bostedet Høvejen Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring Bostedet Tronholm Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring KR Rådgivning Side 2

3 8 Bofællesskabet Spentrup Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring Bofællesskaberne Resumé Bemærkninger og anbefalinger Lederkommentarer Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring Holberghus Resumé Bemærkninger og anbefalinger Oplysninger om tilbuddet Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Kvalitetsudvikling og sikring KR Rådgivning Side 3

4 1 Formål med tilsynet Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel der leveres fra hver enkelt institution. 2 Tilsynsrapportens opbygning Rapporten samler afrapportering af tilsynet med 7 handicapinstitutioner i Randers Kommune. Flere af institutionerne består af flere afdelinger og/eller flere huse. Der er ikke i afrapporteringen skelnet mellem disse, medmindre der har været bemærkninger, som adskiller sig fra de øvrige afdelinger på institutionen. Hver af de 7 institutioner beskrives for sig, men med samme fokus og dermed mulighed for benchmarking mellem de enkelte bosteder. Hvert afsnit vedrørende det enkelte bosted, indledes med resumé, bemærkninger og anbefalinger fra tilsynet. 3 Metode KR har indledningsvist haft et opstartsmøde med handicapchef Torben Rugholm, med henblik på at afstemme forventninger vedrørende form og indhold af tilsynet. Da der endnu ikke eksisterer en bekendtgørelse vedrørende tilsyn på de sociale institutioner, er der for så vidt vide rammer, særligt for metode i forbindelse med tilsyn. I Randers Kommunes Handicapafdeling har man valgt, at der skal gennemføres anmeldte såvel som uanmeldte tilsynsbesøg på institutionerne. Denne tilsynsrapport omhandler anmeldte tilsyn på samtlige handicapinstitutioner i Randers Kommune. Der har været enighed om, at der lægges vægt på en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, samtidigt med at tilsynet er en kontrol med den enkelte institution. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Opstartsmøde med leder af bostedet Dialogmøde med deltagelse af beboere/beboerråd, pårørende/pårørenderåd, medarbejdere og leder. Rundvisning og løbende dialog med beboere Feedback til leder og medarbejdere KR Rådgivning Side 4

5 Der deltager 2 konsulenter, hvoraf den ene sørger for at tage fyldige notater af dialogmøder såvel som observationer ved rundvisning. Rapporten har været sendt ud til den enkelte institutionsleder med henblik på rettelser i forbindelse med misforståelser m.v. 3.1 Overordnet materiale som har indgået i tilsyn Randers Kommunes overordnede Handicappolitik og Kvalitetsstandard for Handicapafdelingen i Randers Kommune. 3.2 Tilsynets varsling Oversigt over tidspunkter og organisering af tilsynsbesøgene, er sammen med informationsskrivelse til henholdsvis beboere og medarbejdere sendt ud til den enkelte institutionsleder ca. 1 måned inden tilsynsbesøget. Der er endvidere gennemført forberedende telefonsamtaler med den enkelte institutionsleder, hvor det bl.a. er drøftet hvorledes vi bedst muligt får repræsenteret beboere i dialogmøder. På nogle af bostederne er beboerne ikke i stand til at deltage i dialogform. Her har det været de pårørende typisk forældre som har repræsenteret beboeren. Tilsynet med beboeren har her været skærpet under rundvisning. KR Rådgivning Side 5

6 4 Bocenter Harridslev 4.1 Resumé Det overordnede indtryk af Bocenter Harridslev, er at det er et velfungerende sted, med høj grad af pædagogisk og omsorgsmæssig indblik og engagement i forhold til den enkelte beboer. Det er endvidere indtrykket at beboerne på stedet trives. Samarbejdet med pårørende fungerer godt de pårørende giver udtryk for en åbenhed fra bostedets side, som er værdsat. Endvidere inddrages såvel beboere og pårørende i daglige beslutninger, som vedrører den enkelte beboer. Alle beboere er i daglig aktivitet, tilpasset den enkeltes evner og behov. Man tilstræber på bocentret at anvende pædagogiske virkemidler i situationer hvor lovlig magtanvendelse alternativt kan benyttes. Dette forklarer at der ikke har været indberetninger siden sidste tilsynsbesøg. 4.2 Bemærkninger og anbefalinger Det træder umiddelbart i øjnene at man på bostedet bemærker at ingen af beboerne er i stand til at varetage egne økonomiske interesser, samtidigt med at der kun eksisterer 1 fuldt værgemål, samt 2 økonomiske værgemål. I alle øvrige beboersager, foregår økonomiske prioriteringer m.v. i samarbejde mellem bocentret, pårørende og beboeren. Der har indtil nu dog ikke været problemer i denne praksis på området. Det anbefales at man i Randers Kommune får ensartet forretningsgange på området. Da praksis i forhold til sagsbehandlers deltagelse ved opfølgningsmøder endnu ikke er på plads efter strukturreformen, anbefales det at Randers Kommune tager aktivt stilling til om man vil formalisere og konkretisere samarbejdet mellem bocentret og myndighedsområdet. Forholdet mellem sundhed og hygiejne, henholdsvis pædagogik og medinddragelse af beboeren, giver anledning til drøftelser mellem det pædagogiske personale og de pårørende. Det anbefales at man på bocentret tager emnet op til yderligere generelle drøftelser med de pårørende. Bocentret kan med fordel udveksle erfaringer med Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej vedrørende etiske overvejelser generelt og i forholdet magt kontra omsorg. 4.3 Oplysninger om tilbuddet Lovgrundlag Lov om Social Service 107 og 108 Adresse Bocenter Harridslev KR Rådgivning Side 6

7 Purager 1,3 og 5 Harridslev 8900 Randers Telefon Leder Hanna Bonde Antal afdelinger/enheder Bostedet består af 3 bygninger en kerneenhed og 2 bofællesskabsenheder, som hver især repræsenterer 3 forskellige støtteniveauer. Antal pladser I alt 25 pladser: Der bor 8 beboere i hvert hus. I kerneenheden er der desuden en aflastningsplads. Målgruppe Voksne udviklingshæmmede 4.4 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 14. september 2007, kl Materiale der har indgået i tilsynet for det konkrete bosted Serviceinformation 2006 og Servicedeklaration Sidste tilsynsrapport for henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsyn, foråret Eksempel på oplæg til handleplansmøde samt afgørelsesskema for 111 plan (nu 141). Beboerskemaer for tildeling af hjælp konkretisering af den enkelte beboers hjælpbehov. På hvilken måde er det sociale liv og samspil observeret Ved rundvisning på bostedet og observationer vedrørende de enkelte beboere. Ved samtidig dialog omkring sociale og samspilsmæssige situationer, eksempelvis spisesituationer og samlingssituationer i øvrigt. Hvor det har været muligt, ved samtaler med den enkelte beboere. Alle boenheder er besigtiget under rundvisning. Deltagere i tilsynet Ved dialogmøde: Tillidsrepræsentant sikkerhedsrepræsentant og leder for bostedet. 4 pårørende: 3 til børn der bor på bostedet samt 1 til en kusine. Ved rundvisning: Leder af bostedet viser rundt. Løbende dialog med medarbejdere på de enkelte enheder samt beboere, hvor det lader sig gøre. Fra KR Rådgivning: Bertel Lind og Christina Kaae Simonsen KR Rådgivning Side 7

8 4.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Personalet er vidende om, at der eksisterer overordnede rammer i Randers Kommune, men da disse endnu ikke er officielt sendt ud til institutionerne, forholder man sig selvsagt endnu ikke til disse. Det er besluttet at man på de enkelte bosteder arbejder indenfor de rammer der var gældende under amtet, indtil rammerne meldes endeligt ud i Randers Kommune. Under tilsynet har vi dog ikke mødt forhold, som vurderes at være i direkte modstrid med de overordnede rammer i handicappolitikken, herunder det udmeldte indsatsområde vedrørende afinstitutionalisering, som vurderes allerede at være et uskrevent indsatsområde i bocentret. Bostedet har et formuleret overordnet værdigrundlag og beboerinformation vedrørende tilbuddet. Disse er yderligere udspecificeret i forhold til ydelser på de 3 enheder; Kernen, Bofællesskab 1 og Bofællesskab 2. Bostedets overordnede mål er at skabe rammer der sikrer omsorg og tryghed for beboerne. Skabe et miljø hvor de bedste betingelser for at udvikle sig ud fra egne forudsætninger og i samspil med de øvrige beboere er til stede. Give den enkelte beboer mulighed for indflydelse og medbestemmelse på eget liv, for herigennem at opleve øget selvværd og livskvalitet. (Servicedeklaration 2006) Personalet kender til servicedeklaration og værdigrundlag og føler ejerskab for det. Som udgangspunkt oplever de at de lever op til de standarder der er besluttet for institutionen. Der ligger handleplaner på alle beboere og der følges op 1 gang årligt. Opfølgning foregår ved at handleplanen tages på personalemøde og gennemgås. Der er nedskrevet procedure for dataindsamling ved opfølgningen og alle relevante parter involveres. Handleoplæg og handleplan fungerer som løbende kvalitetsudvikling og sikring af indsatsen i forhold til den enkelte. Bostedets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige praksis På Harridslev arbejder man med en neuropædagogisk tilgang. Alle beboere har en tilknyttet kontaktperson. Bostedet benytter visualiseringer i høj grad. I alle 3 boenheder findes der beboerinformationer vedrørende aktiviteter for den enkelte beboer samt oplysninger om hvilke personaler der er på arbejde hvornår. I forhold til aktiviteter i løbet af ugen, er aktiviteterne skrevet ind i skemaform på en stor tavle, med illustration af aktiviteten, der hvor beboeren har behov for disse. Personaledækningen er illustreret med billeder af personalet. Alt i alt et meget handicap venligt system, som imødekommer den enkelte beboers behov for in- KR Rådgivning Side 8

9 formation, samtidigt med at formen imødeser den enkelte beboers særlige behov. De pårørende oplever og fortæller at maden er god. De beboere vi kommunikerer med under rundvisningen, nikker anerkendende til spørgsmål vedrørende maden og spisesituationen. Spisesituationen foregår i alle 3 huse samlet i gruppen. Det er lidt afhængigt af beboerens evne til at sidde med andre og beboerens hjælp behov. I Kernen er hjælp behovet omfattende hvor der i de andre 2 huse er mindre behov. Beboere kan melde ind med madønsker og når beboeren har fødselsdag bestemmer fødselaren selv menuen. Der udleveres en liste over menuen en måned frem, med plads til kommentarer og dermed indflydelse på kosten. Beboerne kommer ofte på toilettet også selvom de bruger ble. Man forsøger at undgå smuttere ved vedblivende at fastholde toiletbesøg. Der er altid personale tilstede på bostedet. Der er en nattevagt på Kernen, som også dækker ind i forhold til de 2 bofællesskaber. Uanset vi taler om kost eller hygiejne m.v. er det indtrykket, at der altid eksisterer pædagogiske overvejelser og drøftelser bag beslutninger vedrørende de forskellige emner. Hverdagens aktiviteter Alle beboere er i gang med enten dagtilbud, beskyttet beskæftigelse eller undervisning. Hvis beboeren ikke er i stand til, eller får udbytte af at komme ud af huset, iværksættes aktiviteter i huset. I weekenderne er der ofte flere ressourcer, da mange beboere kommer hjem til familien. Så bliver der arrangeret ture ud af huset. I hverdagen er der sjældent ressourcer til at tage på ture - ud over de faste aktiviteter som er skemalagte - da der oftest er behov for én til én kontakt med beboeren. Der er ridning og musik som faste ugentlige programmer. Nogle går til gymnastik og kommer i klub. Det er nødvendigt at være én til én i disse udadrettede aktiviteter. Nogle kommer på udlandsture andre vil hellere en tur til deres hjemegn, eller på kirkegården. Sprogbrug og omgangsformer Leder har tydeligt fingeren på pulsen med stedet og virker afholdt af både beboere, medarbejdere og pårørende. Tillidsfuldt miljø som bl.a. viser sig ved glade beboere, som synes det er spændende at få besøg. Vi får adgang til 3 4 lejligheder. En af lejlighederne tilhører en mand som sidder i kørestol, han mangler førligheden og sprog. Hans lejlighed er indrettet med billeder m.v. som kompenserer for manglende sprog. Personalet forstår at kommunikere med ham og gør os opmærksomme på, at han forstår alt hvad vi siger. Beboeren er tydeligt glad for at få besøg og viser glad sin billedbog frem.. Pårørende ved dialogmøde fremhæver enstemmigt at beboerne lever i et trygt og godt miljø Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Der findes en overordnet procedure for magtanvendelse og personalet giver udtryk for at KR Rådgivning Side 9

10 kende proceduren, herunder grænser mellem lovlig magtanvendelse og omsorg. Der udarbejdes beskrivelse af magtanvendelsessituationer, hvorefter leder vurderer om der er tale om en magtanvendelsessituation og i givet fald sørger for indberetning. Der er ikke foretaget indberetninger siden sidste tilsyn. Der ligger en på skrivebordet, som er på vej til indberetning. Man forsøger på bocentret, at anvende pædagogiske metoder frem for lovlig magtanvendelse, hvilket forklarer de få indberetninger. Der har været en juridisk konsulent fra amtet og fortælle om grænserne for magtindberetninger m.v. Leder af bostedet mener ikke at der er nogen af beboerne som er i stand til at varetage egne interesser på betryggende vis. 3 beboere har økonomiske værgemål, hvoraf 1 er et fuldt værgemål. Ellers er det i det daglige typisk pårørende som inddrages i beslutninger vedr. den enkelte beboer. Samarbejde med pårørende De pårørende er glade og tilfredse med samarbejdet generelt. De kan godt være uenige i den pædagogiske tilgang, hvor nogle mener at pædagogikken vinder over sundheden m.v. Et eksempel er når en beboer er overvægtig og den pårørende ønsker at personalet sørger for diætkost. Det vil personalet gerne, men kun når det kan foregå ved dialog med den enkelte beboer. Ofte får de pårørende breve, eller telefon opringning og når beboerne er på ferier, får de hjælp til at sende postkort. Det er som pårørende meget nemt at komme i kontakt med bocentrets personale. ligesom man bare kommer forbi og besøger sin pårørende, som man har lyst også uden forudgående aftaler. De pårørende har indflydelse på indretning af værelser og de oplever i det hele taget en åbenhed fra bocentret omkring alle dele vedr. beboeren. Eksternt samarbejde Sagsbehandler inviteres altid til opfølgningsmøde en gang årligt. Der har været forskellig praksis i de nu sammenlagte kommuner. Tidligere var Nørhald Kommune primært handlekommune for bocentret og de kunne ikke møde op til opfølgningsmøder p.g.a. manglende ressourcer. Socialkonsulent fra amtet mødte som regel op før hen. Man er lidt afventende i forhold til samarbejdsrelationerne i den nye Randers Kommune. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Der gives en sund og varieret kost som laves på bostedet af uddannet økonoma. Der er et rent og sundt miljø. Medicinhåndtering: Alle medarbejdere kommer på medicinkursus. Til de beboere som modtager meget medicin, afleveres medicinen i dosispakning fra apoteket. Medicinen opbevares for en uge af gangen i aflåst skab. Det tjekkes før udlevering, at der er den medicin, der skal være. KR Rådgivning Side 10

11 Bostedet har baderum med handicapvenlige badeforhold og beboerne bades jævnligt, ligesom de får hjælp til tøjvask m.v. af personalet. Brugerøkonomi Alle beboere får førtidspension. Pengene administreres efter aftaler med de pårørende og beboeren, bortset fra de som har økonomisk værgemål. Brugerindflydelse I kostplanlægning, hygiejne, tøjvalg. Eksempel vedrørende tøjvalg: En beboer kan ikke overskue et åbent tøjskab, men kun et valg mellem A og B. Så sørger pædagogen for at tilvejebringe de pædagogiske rammer tilpasset den enkelte. Beboerne inddrages også i aktiviteter. Mange af beboerne vil gerne det samme igen og igen, men med forskel. Der er ridning og musik som faste ugentlige programmer. Nogle går til gymnastik og kommer i klub. Det er nødvendigt at være en til en i disse udadrettede aktiviteter. Nogle kommer på udlandsture andre vil hellere en tur til deres hjemegn, eller på kirkegården. 4.6 Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Struktur Bocenter Harridslev består af 3 boenheder; Kernen, Boællesskab 1 og Bofællesskab 2. Ledelsen af centret varetages af forstander Hanna Bonde og afdelingsleder/stedfortræder. Der er ansat køkkenleder som står for indkøb og tilberedning af kosten. Kosten er delvist økologisk. I Kernen er der ansat en rengøringsassistent, som står for rengøring overalt. I bofællesskaberne står rengøringsassistenten for rengøring af badeværelser samt gulvvask én gang ugentligt. Rengøring derudover varetages af beboerne selv, med hjælp fra pædagoger. Personalegruppen i øvrigt består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, pædagogstuderende og pedel. Samarbejde og kommunikation Løbende daglig dialog med en opbygget mødestruktur som læner sig op af bocentrets værdigrundlag. Temaer dagsordensættes og der nedfældes politikker på forskellige områder. Der afholdes personalemøde hver 14. dag. Medarbejderne inddrages løbende, bl.a. via mødestrukturen. Sikkerhedsforhold Der iværksættes løbende tiltag i forhold til sikkerheden. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø er KR Rådgivning Side 11

12 ofte på dagsorden. Der er udformet voldspolitik både i forhold til vold mod personale og vold imellem beboere. Personalet er bekendt med politikken og ved hvordan de skal forholde sig i situationerne. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere har været på kurset Det kan nytte. Et amtsligt kursus om menneskesyn, udvikling, kompensation at det kan nytte at gøre noget og at alle kan udvikle sig livet igennem. Der er viden om neuropædagogik i personalegruppen, hvor nogle medarbejdere har været på kursus. Kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Gennemsnitlig ansættelsestid i bocentrets 8 års levetid, er 6 år. Ingen arbejdsbetinget sygefravær. Der har været længerevarende sygefravær begrundet i uheldige fysiske omstændigheder, men ikke noget som har bragt institutionens pædagogik og omsorg for beboerne i fare. Oplæring af nye medarbejdere Der findes en tjekliste i forhold til introduktionen af nye medarbejdere, hvor også ansvaret for de forskellige områder er placeret. Fysiske rammer I Kernen har beboerne eget værelse og stort fælles opholdsrum. De 8 beboere deles om 2 hygiejne rum og 2 handicaptoiletter. I bofællesskabsenhederne har beboerne egne lejligheder med toilet og bad. Overalt fremstår stedet lyst og venligt. Desuden rent og ryddeligt. Handicaptoiletter og baderum i Kerneenheden er praktisk indrettet, således personalet har et godt arbejdsmiljø. Det er dog meget institutionsprægede og store rum, set i forhold til den enkelte beboers trivsel. 4.7 Kvalitetsudvikling og sikring Igangværende og/eller planlagte udviklingstiltag Forstander Hanna Bonde fremhæver at dokumentation efterhånden fylder forholdsmæssigt meget i hverdagen og det kan være svært at opretholde balancen mellem løsning af kerneopgaver og udviklingsopgaver. Det pædagogiske arbejde udvikles løbende. Eksempelvis har 2 medarbejdere været på kursus omkring demens, da en beboer har fået tiltagende demens. Når medarbejdere er på kursus, forventes det, at de efterfølgende underviser deres kolleger. Der laves udviklingsbeskrivelser af indsatser ud fra Det kan nytte kurser og neuropsykologiske kurser. KR Rådgivning Side 12

13 På bocentret kompetenceudvikles medarbejderne efterhånden som nye opgaver kommer ind i huset. Dog er der ifølge medarbejderne afsat for få midler til kompetenceudvikling. KR Rådgivning Side 13

14 5 Bostedet Høvejen 5.1 Resumé Det overordnede indtryk af Bostedet Høvejen, er at det er et velfungerende sted, med høj grad af pædagogisk og omsorgsmæssig indblik og engagement i forhold til den enkelte beboer. Det er endvidere indtrykket er beboerne på stedet trives godt. Samarbejdet med pårørende fungerer godt de pårørende giver udtryk for en åbenhed fra bostedets side, som er værdsat. Endvidere inddrages såvel beboere og, når det er muligt, pårørende i beslutninger, som vedrører den enkelte beboer. Alle beboere er i daglig aktivitet, tilpasset den enkeltes evner og behov. Man tilstræber på bostedet at anvende pædagogiske virkemidler i situationer hvor lovlig magtanvendelse alternativt kan benyttes. Dette forklarer at der kun har været én indberetning siden sidste tilsynsbesøg. 5.2 Bemærkninger og anbefalinger Det bemærkes at der er divergerende opfattelser mellem bostedets personale og de pårørende, omkring forholdet mellem hygiejne og pædagogik. Det anbefales at man planlægger en dialog med de pårørende vedrørende emnet. Til trods for at bostedet udgiver et nyhedsblad 4 gange årligt, oplever nogle pårørende sig ikke informeret godt nok omkring de overordnede økonomiske dispositioner. Pårørende ønsker en større tydelighed omkring beboernes egenbetaling på ture og i forbindelse med aktiviteter m.v. Det anbefales, at imødekomme dette ønske. 5.3 Oplysninger om tilbuddet Lovgrundlag Lov om Social Service 107 og 108 Adresse Bostedet Høvejen Høvejen Randers Telefon Leder Hanne Vittrup Antal afdelinger/enheder Bostedet består af 4 afdelinger; Boform A; Boform B; Høvejen 31 og Høvejen 21, som begge er bofællesskaber. Antal pladser I alt 41 pladser fordelt i de forskellige afdelinger. KR Rådgivning Side 14

15 I boformerne er der 23 boliger på 21 m2, bestående af entre, badeværelse og stue. Boligerne har alle indgang fra fællesarealerne, hvor der er køkken, stue, vaskerum m.v. endvidere er der udendørs terrasse til hver af de to afdelinger. Der er 21 beboere fordelt på de 2 afdelinger samt 2 aflastningspladser, som benyttes på skift. Bofællesskaberne består af henholdsvis 6 rækkehuse og 8 lejligheder i begge afdelinger er der i tillæg fælles opholdsrum. I rækkehusene bor der 8 personer og i lejlighederne 9 personer. Målgruppe I boformerne er målgruppen voksne personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. I bofællesskaberne er målgruppen voksne personer med varigt nedsat funktionsevne. 5.4 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 26. september 2007, kl Materiale der har indgået i tilsynet for det konkrete bosted Servicedeklarationer, rev. 2003, Høvejens nyhedsblad; Høvenner samt DVD som fortæller om livet på bostedet. På hvilken måde er det sociale liv og samspil observeret Ved rundvisning på bostedet og observationer vedrørende de enkelte beboere. Ved dialogmøde, hvor også beboere og pårørende deltog og hvor dialog omkring sociale og samspilsmæssige situationer, eksempelvis spisesituationer og samlingssituationer i øvrigt indgik. Alle boenheder er besigtiget under rundvisning. Deltagere i tilsynet Ved dialogmøde: 3 beboere - 7 pårørende, heraf 2 par 4 medarbejdere (køkken, pæd.) - 2 ledere Ved rundvisning: Forstander og stedfortræder viser rundt. Fra KR Rådgivning: Bertel Lind og Christina Kaae Simonsen 5.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Personalet er vidende om, at der eksisterer overordnede rammer i Randers Kommune, men da disse endnu ikke er officielt sendt ud til institutionerne, forholder man sig selvsagt endnu ikke til disse. Det er besluttet at man på de enkelte bosteder arbejder indenfor KR Rådgivning Side 15

16 de rammer der var gældende under amtet, indtil rammerne meldes endeligt ud i Randers Kommune. Under tilsynet har vi dog ikke mødt forhold, som vurderes at være i direkte modstrid med de overordnede rammer i handicappolitikken, herunder det udmeldte indsatsområde vedrørende afinstitutionalisering, som vurderes allerede at være et uskrevet indsatsområde på bostedet. Bostedet har et formuleret overordnet værdigrundlag og beboerinformation i form af servicedeklarationen samt nyhedsblad vedrørende tilbudet. Disse er yderligere udspecificeret i forhold til ydelser på de 4 afdelinger. Bostedets overordnede værdigrundlag er Vi arbejder ud fra et fælles grundlag. Vi tror på at alle mennesker kan udvikle sig. Ligeværdighed, nærvær, respekt og åbenhed er nogle af nøgleordene i vores samvær. Vi vil styrke og udvikle din personlighed i samarbejde med dig, så du får størst muligt indflydelse på eget liv. Vi støtter dig i at gøre brug af dine ressourcer, så du kan få et godt og aktivt liv, med de udfordringer du har brug for. I samspil med dig, skaber vi et hjemligt og trygt miljø, hvor vi tilbyder et bredt spekter af oplevelser. Personalet kender til servicedeklaration og værdigrundlag og føler ejerskab for det. Som udgangspunkt oplever de at de lever op til de standarder der er besluttet for institutionen. Der ligger handleplaner på alle beboere og der følges op i henhold til servicelovens bestemmelser, minimum én gang årligt. Endvidere tages handleplanerne op på personalemøder, minimum én gang hvert ½ år. Der arbejdes med udvikling af IT styret handleplansarbejde i forhold til beboeren, hvor der dagligt kan følges op, i form af observationer. Der er udarbejdet en implementeringsog tidsplan for udbygning af systemet, eksempelvis handleplaner, mål og delmål. Bostedets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige praksis På Høvejen arbejder man med en praktisk og støttende tilgang til den enkelte. Alle beboere har en tilknyttet kontaktperson, som ud fra en vurdering af beboerens individuelle behov og i samarbejde med den enkelte, tilrettelægger indsatsen overfor beboeren. Der er beboermøde hver 14. dag, i de 3 af 4 boenheder, hvor man lægger vægt på at den enkelte beboer lærer at lytte til de andre, samtidigt med at fremsætte egne synspunkter. Der lægges vægt på dialog med beboeren i alle gøremål og det er en værdi for stedet at skabe en hjemlig og omsorgsfuld atmosfære. Vigtig beboerinformation meldes ud via opslag, nyhedsblad og informationer i kontakten mellem personalet og den enkelte beboer herunder på beboermøder. Der laves mad, afhængig af beboernes funktionsniveau i alle huse mere eller mindre. I et af husene laver beboerne selv mad. I et andet laver beboerne noget af maden. Mad til- KR Rådgivning Side 16

17 beredning foregår altid sammen med personale på stedet. Der er altid personale tilstede på bostedet. Der er 1 vågen nattevagt og 1 rådighedsvagt, som dækker hele bostedet. Uanset vi taler om kost eller hygiejne m.v. er det indtrykket, at der altid eksisterer pædagogiske overvejelser og drøftelser bag beslutninger vedrørende de forskellige emner. Hverdagens aktiviteter Alle beboere er i gang med enten dagtilbud, beskyttet beskæftigelse eller undervisning. Hvis beboeren ikke er i stand til, eller får udbytte af at komme ud af huset, iværksættes aktiviteter i huset. Der er aktuelt 4 beboere der ikke kommer ud af huset til aktiviteter alle 4 får et tilrettelagt forløb ved en ansat medarbejder på stedet. Generelt har beboerne en aktiv hverdag Kun få er med i klub 85, som er et centralt beliggende klubtilbud i Randers midtby, målrettet voksne handicappede personer. Der er en aftensskole på bostedet, hvor man kan lave mad og spille musik der er rift om pladserne. Beboerne har løbende mulighed for at komme ud at rejse. Dels er der mulighed for selv at arrangere en tur, dels arrangerer Høvejen ture/rejser og dels arrangerer både klubber og arbejdssteder ture og rejser, som beboerne deltager i.. En beboer er ikke tilfreds med nedskæringer af kolonidage (kolonidage er et antal dage hvor beboerne kan tage af sted uden at skulle betale for personale). Kolonidagene er skåret fra 10 til 6 dage årligt. Dagene skal placeres i sommerferieperioden. Der er ingen garanti for at alle 6 dage bliver brugt. Det er en mulighed/ en service med et max. på 6 dage, hvis det i øvrigt passer ind i organiseringen på bostedet. En beboer og flere pårørende beklager de få ressourcer der er i weekenden, hvor nogle beboere mangler aktivitet. Sprogbrug og omgangsformer Leder har tydeligt fingeren på pulsen med stedet og virker afholdt af både beboere, medarbejdere og pårørende. Tillidsfuldt miljø som bl.a. viser sig ved glade beboere, som synes det er spændende at få besøg. Ved dialogmøde virker de deltagende beboere trygge og tillidsfulde og medarbejdere og leder viser omsorg og engagement i den enkelte beboer. De pårørende påpeger at det er nemt at komme på bostedet og der er en behagelig atmosfære man kan altid ringe og kan den man får kontakt til ikke svare, bliver man henvist til rette vedkommende (typisk kontaktpersonen). Der opstår jævnligt uenigheder mellem pårørende og personale og det er de pårørendes opfattelse, at der er plads til uenigheder. Generelt giver både beboerne og deres pårørende udtryk for at der er en god atmosfære på bostedet. De pårørende fortæller samstemmigt, at beboerne altid er glde for at komme KR Rådgivning Side 17

18 hjem til bostedet, efter de har været på besøg hos forældrene. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Der findes en overordnet procedure for magtanvendelse og personalet giver udtryk for at kende proceduren, herunder grænser mellem lovlig magtanvendelse og omsorg. Der er foretaget én lovlig magtanvendelse siden sidste tilsynsbesøg. Man forsøger på bostedet, at anvende pædagogiske metoder frem for lovlig magtanvendelse, hvilket forklarer de få indberetninger. Leder af bostedet beretter at der tidligere har været flere magtanvendelsessituationer, end nu. Der er 3 økonomiske værgemål og 1 fuldt værgemål blandt. Beboerne. Samarbejde med pårørende De pårørende er glade og tilfredse med samarbejdet generelt. De kan godt være uenige i den pædagogiske tilgang, hvor nogle mener at pædagogikken vinder over hygiejnen m.v. (se nedenfor vedr. sundhed m.v.) Det er som pårørende meget nemt at komme i kontakt med bostedets personale. ligesom man bare kommer forbi og besøger sin pårørende, som man har lyst også uden forudgående aftaler. Det er rart at komme på bostedet og der er en behagelig atmosfære man kan altid ringe og kan den man får kontakt til ikke svare, bliver man henvist til rette vedkommende (typisk kontaktpersonen). Der kan opstå uenigheder mellem pårørende og personale, og det er de pårørendes opfattelse, at der er plads til disse uenigheder. Hanne Vittrup har tidligere opfordret de pårørende til at nedsætte et pårørenderåd. Efter dialogmødet opfordrer hun endnu engang. Eksternt samarbejde Sagsbehandler inviteres altid til opfølgningsmøde en gang årligt, dog er der flere gange at man oplever at sagsbehandler melder afbud. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Da bostedet selv står for mad lavning, tilstræbes det altid at kosten er sund og varieret. Der er et rent og sundt miljø. En pårørende er ikke helt tilfreds med hygiejnen. Han har bl.a. oplevet at sønnen er kommet hjem med snavsede underbukser m.v.. Endvidere mener flere pårørende at selve påklædningen er vigtig og ikke nødvendigvis håndteres korrekt af personalet. Der er uenighed mellem bostedet, som repræsentanter for en bestemt pædagogisk tilgang og synet på den enkelte og de pårørendes ønske om, at deres handicappede pårørende ser pæn og ordentlig ud i tøjet. Medicinhåndtering: Medicininstruks foreligger. Alle medarbejdere kommer på medicinkursus og ingen udle- KR Rådgivning Side 18

19 verer medicin uden kursus er gennemført. Ingen beboere styrer selv medicinen. Enkelte får lov at styre en dagsration. Brugerøkonomi Alle beboere får førtidspension. Pengene administreres efter aftaler med beboeren og de pårørende inddrages, bortset fra de som har økonomisk værgemål. Brugerindflydelse Der er beboermøder hver 14. dag, hvor der bl.a. kan arrangeres ture i det omfang der er personaleressourcer tilstede. Her har beboerne indflydelse og kan komme med forslag. Beboerne er ligeledes med til mad planlægningen i de enkelte afdelinger og kan selv bestemme hvorvidt de ønsker at spise sammen med de øvrige beboere eller i egen bolig. Desuden har beboeren mulighed for at planlægge rejsemål m.v. 5.6 Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Struktur Bostedet Høvejen består af 4 afdelinger, med i alt 41 pladser. Udover lederen er der ansat pædagogisk personale samt rengørings- og køkkenpersonale. Endvidere er der en pedel tilknyttet bostedet. Bostedet står selv for madlavningen og beboerne indgår i det omfang de evner. Der bliver gjort rent af ansat rengøringspersonale. Samarbejde og kommunikation MED system og sikkerhedsorganisationen fungerer på bostedet. Der foreligger APV og handleplan. Mødestruktur med fastlagte personalemøder, hvor gensidige informationer udveksles. Der er årlige MUS samtaler og kompetenceplaner foreligger i forlængelse heraf. På bostedet er MUS samtaler gennemført umiddelbart inden sommerferien. Sikkerhedsforhold APV og handleplan fungerer ifølge leder af bostedet. Der er udformet voldspolitik både i forhold til vold mod personale og vold imellem beboere. Personalet er bekendt med politikken og ved hvordan de skal forholde sig i situationerne. Vold som udtryksform er et tilbagevendende tema på Bostedet og det er ifølge Hanne Vittrup én af årsagerne til, at indberetninger om magtanvendelser er faldet så meget som de er. Kompetenceudvikling Tages løbende op på de årlige MUS samtaler. Der er afsat et beløb i budgettet til hver enkelt medarbejders kompetenceudvikling, lige- KR Rådgivning Side 19

20 som en fælles pulje. Midlerne bruges bredt og er decentraliseret til afdelingslederniveau. Kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Den gennemsnitlige ansættelsestid var indtil for nylig 12½ år. Der er imidlertid gået 2 på pension, så der er netop ansat 2 nye. Aktuelt er der 6 langtidssygemeldinger alle begrundet i fysisk sygdom og ikke arbejdsbetinget. Stedet benytter vikarer under sygdom. Flere vikarer har været tilknyttet i flere år. Oplæring af nye medarbejdere Der findes en tjekliste i forhold til introduktionen af nye medarbejdere, hvor også ansvaret for de forskellige områder er placeret. Fysiske rammer En beboer kunne ønske sig mere selvstændighed eks. At kunne låse sig selv ind om aftenen. En beboer er glad for sin boligs størrelse, da hun netop er flyttet fra noget mindre. Pladsen opleves nogle steder som trang i lejlighederne. Stedet er ikke moderniseret som det burde, mener nogle af de pårørende. Det gælder afdeling A og B. Det at voksne mennesker skal både bo, sove og opholde sig i samme rum er ikke i orden ifølge pårørende. En pårørende påpeger at det fælles i bebyggelsen dog ikke må forværres grundet ombygning og udvidelse af egne boliger. En anden pårørende er mere optaget af, at personaleressourcer er tilstrækkelige, frem for størrelsen på boligen. Generelt er det indtrykket at det er de pårørende frem for beboeren, som anser boligens størrelse som problematisk. Boligerne i boformerne er dog noget mindre, end det generelle niveau i Randers Kommunes handicaptilbud. 5.7 Kvalitetsudvikling og sikring Igangværende og/eller planlagte udviklingstiltag Man udvikler løbende på IT systemet, som nævnt ovenfor. Herudover er det indtrykket at Bostedet er optaget af de ændrede organisatoriske tilhørsforhold samt den forestående fusion med Bostedet Tronholm (Afsnit 6) KR Rådgivning Side 20

21 6 Bostedet Tronholm 6.1 Resumé Det overordnede indtryk af Bostedet Tronholm, er at det er et velfungerende sted, med høj grad af pædagogisk og omsorgsmæssig indblik og engagement i forhold til den enkelte beboer. Det er endvidere indtrykket at beboerne på stedet trives godt. Der forefindes en meget omfattende personalehåndbog, som giver et væsentligt indblik i bostedet og som også indgår som en del af introduktionen af nye medarbejdere. Alle beboere er i daglig aktivitet, tilpasset den enkeltes evner og behov. Man tilstræber på bostedet at anvende pædagogiske virkemidler i situationer hvor lovlig magtanvendelse alternativt kan benyttes. Dette forklarer formodentligt at der kun har været én indberetning om ulovlig magtanvendelse i år. 6.2 Bemærkninger og anbefalinger Man har kvalitetssikret meget ved Personalehåndbogen, som beskriver i meget konkrete vendinger både værdigrundlag, relevante procedurer o.a.. Det er dog et omfattende skriftligt materiale, med fare for, at medarbejdere overvældes af omfanget og helt undlader at benytte personalehåndbogen. Det samme gør sig gældende for procedurer vedr. handleplansarbejde og koncept for MUS, som ligeledes er omfattende, men også konkrete og umiddelbart brugbare. 6.3 Oplysninger om tilbuddet Lovgrundlag Lov om Social Service 107 og 108 Adresse Bostedet Tronholm Grenåvej Randers Telefon Leder Inger Stampesøe Antal afdelinger/enheder Bostedet Tronholm består af 5 boenheder samt et større fællesareal med bl.a. aktivitetsværksted. Antal pladser I alt 53 pladser fordelt i de forskellige boenheder. KR Rådgivning Side 21

22 1. sal består af 13 boliger; 2. sal består af 13 boliger, hvoraf én er en aflastningsplads; Spiren består af 11 boliger; Gården består af 8 boliger og Grenåvej 12 består af 8 boliger. Målgruppe Målgruppen er voksne personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt voksne personer med varigt nedsat funktionsevne. 6.4 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 21. september 2007, kl Materiale der har indgået i tilsynet for det konkrete bosted Bostedet Tronholms Personalehåndbog (2007): 151 sider indeholdende: Introduktion til nye medarbejdere Pædagogisk fundament/vision Arbejdsmiljø Politikker på Bostedet Tronholm Generelle oplysninger Organisationsplan Bilag Procedurebeskrivelse i forhold til udarbejdelse af 141 handleplaner og faglige handleplaner (2007) samt koncept for medarbejderudviklingssamtaler (2007). På hvilken måde er det sociale liv og samspil observeret Ved rundvisning på bocentret og observationer vedrørende de enkelte beboere, herunder løbende dialog. Ved dialogmøde, hvor også beboere deltog og hvor dialog omkring sociale og samspilsmæssige situationer, eksempelvis spisesituationer og samlingssituationer i øvrigt indgik. Alle afdelinger er besigtiget under rundvisning. Deltagere i tilsynet Ved dialogmøde: 4 beboere, 4 medarbejdere og 2 ledere Ved rundvisning: Leder og stedfortræder af institutionen viser rundt og vi taler med beboere som fremviser deres boliger. Fra KR Rådgivning: Bertel Lind og Christina Kaae Simonsen KR Rådgivning Side 22

23 6.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Bostedet Tronholm er et velbeskrevet tilbud. Da Tronholm også var kommunal før strukturreformen er de formulerede politikker og værdigrundlag udarbejdet i overensstemmelse med gl. Randers Kommunes overordnede og udmeldte rammer. Indtil der eventuelt kommer nye udmeldinger, arbejder Tronholm efter de retningslinier de hele tiden har arbejdet indenfor. Bostedet har et formuleret værdigrundlag som bygger på Randers Kommunes værdier; brugerorientering, helhed, udvikling, ansvarlighed og kvalitet. I bostedets værdigrundlag operationaliseres de overordnede værdier ud i henholdsvis stedets holdninger, forventninger og praksis (handlinger). Det er for omfattende at gengive i nærværende rapport, men der henvises til Bostedet Tronholms Personalehåndbog. Der er på stedet endvidere et besluttet pædagogisk fundament, Det kan nytte, som benyttes på mange af de øvrige handicapinstitutioner. Endvidere forventes det at personalet arbejder med en neuropædagogisk tilgang. Personalet kender til håndbogen og værdigrundlag, men giver udtryk for, at de har behov for indføring og støtte, for at kunne levere de beskrevne tilgange og metoder, særligt tilgangen Det kan nytte. Som udgangspunkt oplever de dog, at de lever op til de standarder der er besluttet for institutionen. Der ligger handleplaner på alle beboere og der følges op i henhold til servicelovens bestemmelser, minimum én gang årligt. Konceptet for handleplansarbejdet er netop fornyet, med en overordnet handleplan og en faglig handleplan, som alle beboere skal have udarbejdet. Bostedets pædagogiske, omsorgsmæssige og plejemæssige praksis På Tronholm arbejder man dels med en praktisk og støttende tilgang til den enkelte og dels med en mere terapeutisk, eller behandlingsorienteret tilgang. Alle beboere har en tilknyttet kontaktperson, som ud fra en vurdering af beboerens individuelle behov og i samarbejde med den enkelte, tilrettelægger indsatsen overfor beboeren, ud fra tænkningen det kan nytte og de besluttede værdier på bostedet. Der er nedsat et beboerråd som består af en beboer fra hver boenhed. Beboerne får hjælp og støtte til etablering af rådet, samt formidling fra beboermøderne. Der lægges vægt på dialog med beboeren i alle gøremål og det er en værdi for stedet at skabe en hjemlig og omsorgsfuld atmosfære. Vigtig beboerinformation meldes ud via opslag, beboermøder og informationer i kontakten mellem personalet og den enkelte beboer. Maden kommer fra Gudenåcentret/Kronjylland Maden er som regel god, men ikke altid. I dele af Tronholm (i nogle grupper) laver man selv dele af maden og andre steder laver man selv maden nogle dage om ugen. KR Rådgivning Side 23

24 Beboeren bestemmer selv om maden spises i fællesrum eller i egen bolig, bortset fra de beboere som har behov for hjælp, hvor maden indtages fælles. Der er altid personale tilstede på bostedet, som dækker hele bostedet. Beboerne giver udtryk for at de får den hjælp og støtte de har behov for bl.a. virker de glade for at de skal have bad minimum 3 gange ugentligt gerne oftere. Uanset vi taler om kost eller hygiejne m.v. er det indtrykket, at der eksisterer pædagogiske overvejelser og drøftelser bag beslutninger vedrørende de forskellige emner. Hverdagens aktiviteter Det tilstræbes at alle beboere har en indholdsrig hverdag og for de der fortsat er i den arbejdsdygtige alder, at beboerne er i gang med enten dagtilbud, beskyttet beskæftigelse eller undervisning. Hvis beboeren ikke er i stand til, eller får udbytte af at komme ud af huset, iværksættes aktiviteter i huset. Der er ansat en beskæftigelsesvejleder, som har aktiviteter dagligt i aktivitetsrummet, hvor der også foregår forskellige arrangementer ved højtider, bl.a. julemarked, påske, Sankt Hans m.v. Der afholdes årlig fest hvor beboere, pårørende, personale og kærester indbydes. Planlægningen af festen og produktion af pynt m.v. foregår på Tronholms aktivitetsdel sammen med beboerne. Derudover afholdes ca. hver 3. måned fest i aktivitetsrummet og her er der kun beboere og personale. Der spilles typisk musik og der danses m.v.. Beboerne er glade for festerne. Der har tidligere været et tema omkring malerier, hvor beboerne har malet. Efterfølgende har man holdt fernisering og billederne hænger fortsat på 1. sal i Tronholm. Generelt har beboerne således en aktiv hverdag. Sprogbrug og omgangsformer Personalet har tydeligt fingeren på pulsen med beboerne og kommunikerer respektfuldt og omsorgsfuldt med den enkelte. Der er et tillidsfuldt miljø som bl.a. viser sig ved glade beboere, som synes det er spændende at få besøg og som gerne deltager i dialogen. De 4 beboere har deres kontaktpersoner med til dialogmøde. Ikke alle kan udtrykke sig verbalt forståeligt, men personalet forstår den enkeltes kommunikation, som bl.a. kan observeres ved, at beboeren nikker ivrigt til personalets tolkning ved dialogmødet. Beboerne griner og er ivrige efter at svare på vores spørgsmål. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Der findes en overordnet procedure for magtanvendelse og personalet giver udtryk for at kende proceduren, herunder grænser mellem lovlig magtanvendelse og omsorg. Der findes i hver boenhed en mappe med procedurer for magtanvendelse, voldspolitik og håndtering i det hele taget akut opståede situationer. Mappen er overskuelig og synlig for medarbejderne. KR Rådgivning Side 24

25 Der er foretaget én ulovlig magtanvendelse i år og den er håndteret efter Randers Kommunes retningslinier. Man forsøger på bostedet, at anvende pædagogiske metoder frem for lovlig magtanvendelse, hvilket formodentlig forklarer de få indberetninger. Der er værgemål blandt beboerne. Det er typisk når beboere har formue, at der besluttes et økonomisk værgemål. Samarbejde med pårørende Der var ikke nogen pårørende tilstede ved dialogmøde. Der er i håndbogen beskrevet procedure for samarbejdet med pårørende som primært varetages af kontaktpersonen. Pårørende inviteres til forskellige arrangementer og der er en forventning om, at de pårørende løbende informeres dog med beboerens accept - samtidigt med at personalet forventes at være åbne overfor eventuel kritik fra pårørende. Det har dog ikke i tilsynet været muligt at snakke med de pårørende om hvorledes de oplever samarbejdet. Det ser ikke ud til, at der er en direkte inddragelse af de pårørende, til gengæld tager man på Tronholm den enkelte beboers ret til selvbestemmelse her til efterretning. Man hjælper den enkelte beboer til at bevare netværket, men det foregår altid med beboerens accept. Når en beboer ingen forældre har, hjælper personalet beboeren med at afsøge andre netværk. Eksternt samarbejde Med nogle af arbejdsgiverne fungerer samarbejdet ved at den enkelte beboer har en bog med frem og tilbage ellers fungerer det ved en opringning. Der er udpeget en sagsbehandler på myndighedsdelen til varetagelse af Tronholms beboeres sagsbehandling og det er personalet godt tilfredse med. I det hele taget oplever personalet at de har et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel som med kollegerne i forvaltningen. Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Der er et rent og sundt miljø, når man bortser fra de steder hvor ombygninger støver vældigt meget. Der leveres tilsyneladende en sund og varieret kost fra Kronjylland. Samtidigt laver de forskellige boenheder selv mad med varieret omfang. Alle beboere får bad minimum 3 gange ugentligt og gerne mere, hvis de selv ønsker det. Medicinhåndtering: KR Rådgivning Side 25

26 Medicin opbevares i aflåst skab. Nogle beboere administrerer selv medicinen. Nogle får færdigpakkede doseringer fra apoteket. I en af boenhederne er det hjemmeplejen der administrerer medicinen. Nogle beboere hælder selv medicinen op, hvor personalet kontrollerer at det er korrekt. Der er udarbejdet procedurer for medicinhåndtering i samarbejde med embedslægen. Hver afdeling har, inden for rammerne, mulighed for at tilpasse praksis til den enkelte boenhed. Brugerøkonomi Alle beboere får førtidspension. Der findes procedure for hvorledes medarbejderne skal forholde sig til beboernes økonomi og rådgivning m.v. desangående. Også her lægges vægt på den enkeltes selvbestemmelsesret i disponeringen af økonomiske prioriteringer. Brugerindflydelse Der er beboerrådsmøde hvert kvartal, hvor beboerne bliver hørt og kan få indflydelse på generelle forhold vedrørende bostedet. Derudover inddrages beboeren i hvilke aktiviteter m.v. man ønsker at deltage i. Beboerne bestemmer selv hvor de vil indtage deres mad, medmindre de har behov for hjælp. På Spiren foregår beslutninger vedr. aktiviteter således at man efter aftensmaden sætter sig ved sofabordet og snakker om hvad man kunne tænke sig 6.6 Organisatoriske, fysiske og personalemæssige forhold Struktur Bostedet Tronholm består af 5 boenheder, med i alt 53 pladser. Derudover Knasten, som er stedets eget aktivitetstilbud til beboerne og virker til at være et væsentligt samlingssted for bostedet. Der er ansat i alt 47 medarbejdere på bostedet og personalet er tværfagligt rekrutteret. Der er ansat rengøringspersonale som sørger for rengøring af alle fællesarealer, samt varieret i beboernes egne boliger. Madordninger varierer fra enhed til enhed, som tidlige omtalt. Samarbejde og kommunikation I personalehåndbogen er der et helt kapitel vedr. arbejdsmiljø, hvor medarbejderne bl.a. kan læse om forventninger til det interne samarbejde både mellem personalegrupper/faggrupper og boenhederne. MED system og sikkerhedsorganisationen fungerer på bostedet. Referater ligger tilgængeligt for alle. Mødestruktur med fastlagte personalemøder og gruppemøder, hvor gensidige informationer udveksles. Der er årlige MUS samtaler. Et nyt koncept for MUS er netop meldt ud til personalet og tages i brug i KR Rådgivning Side 26

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 3. GENEREL ANBEFALING... 3 Tilsynets varsling... 3 4. BOFÆLLESSKABERNE...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune. Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie Ringsted Kommune Mandag den 5. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune. Nordbanevej 22 og Caféen. Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ådalen, Skive Kommune Nordbanevej 22 og Caféen Tirsdag den 14. september 2010 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg Ådalen. Formålet

Læs mere

KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune - Handicapafdelingen Tilsynsrapport Uanmeldte tilsyn på botilbud for handicappede 2007 Januar 2008 KR Rådgivning Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Lindegården

Uanmeldt tilsyn Lindegården Uanmeldt tilsyn Lindegården Susanne Ramstedt 11-03-2010 1. Indledning...3 1.1 Baggrund for tilsyn, specifikt det uanmeldte tilsyn...3 1.2 Grundlag for tilsynet...3 1.3 Metode...3 2. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet - handicap Oplysninger om tilbuddet: Tilbuddets navn, adresse, tlf., mail: Organisationen Bramdrupdam, Centervej 7 19, 6000 Kolding. Tlf. 79797090 Org-bramdrupdam@kolding.dk

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap

Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Oplysninger om tilbuddet Årsrapport for tilsyn 2012 Voksensområdet handicap Tilbuddets navn: Kamelia, Levisonsvej 19, 6000 Kolding Tilbudstype/antal pladser/målgruppe: Botilbud oprettet efter 107 og almene

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune. Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Engparken, Rebild Kommune Lørdag den 24. maj 2014 fra kl. 08.30 og Dialogmøde mandag den 16. juni kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD

FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD FOR BEBOERE I SOCIALPSYKIATRISKE BOTILBUD 2 FORMÅL Beboere i de socialpsykiatriske botilbud har ret til at bestemme over sig selv, og personalet har kun undtagelsesvis mulighed for at gribe ind i denne

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00

Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune. Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Skovsbovej 111, Svendborg Kommune Onsdag dag den 15. juni 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Skovsbovej 111. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen

KR Rådgivning. Kontrakt. Randers Kommune Familieafdelingen KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Randers Kommune Familieafdelingen Kontrakt Gennemførelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn på børn og ungeinstitutioner samt Krisecentret for voldsramte

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune. Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kragelund Plejecenter, Silkeborg Kommune Lørdag den 25. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kragelund Plejecenter.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere