Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen"

Transkript

1 Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen: - Aftalen omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskaderådgivningen samt hjerneskadede. Egentlig behandling af hjerneskadede herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen - Aftalen omfatter rådgivning efter Servicelovens 10, 11 og Hjerneskaderådgivningen tilbyder koordination og rådgivning indenfor hjerneskadeområdet. - Hjerneskaderådgivningens målgruppe er personer med en hjerneskade opstået efter personens 2. år, hvor årsagen er akut sygdom eller skade af ikke-progredierende art. Aftalen omfatter som hidtil 7-65 årige. - Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning på baggrund af et tværfagligt samarbejde mellem neuropsykolog, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, social konsulent, undervisningskonsulent og sekretærer. - Hjerneskaderådgivningen på Fyn videreføres som entreprenørmodelafodense Kommune. - Området egner sig dårligt til takstafregning, da rådgivningen kræver opretholdelse af specialiseret personale og derfor er meget følsomt over for store udsving i aktiviteten fra år til år. Aftalen lægger derfor op til en finansieringsaftale, som en abonnementsordning, hvor den objektive fordelingsnøgle er befolkningstallet.

2 A F T A L E om drift af tilbud om undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med varig, akut pådraget hjerneskade 1 Formål I medfør af servicelovens 10, 11 og 12 påhviler det kommunalbestyrelsen, at yde blandt andet rådgivning til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen stiller nødvendig rådgivning og konsulentstøtte til rådighed omkring arbejdet med særlige behov. Formålet med denne aftale er, at overlade undervisning og rådgivning i tilknytning til personer i aldersgruppen 7-65 år med varig, akut pådraget hjerneskade til Odense Kommune, som påtager sig at udføre opgaver for de øvrige deltagende kommuner. 2 Aftalens parter Stk. 1. Som ydelsesleverandør deltager: Odense Kommune. Stk. 2. Som ydelsesbruger deltager Assens Kommune Nordfyns Kommune Kerteminde Kommune Langeland Kommune Middelfart Kommune Nyborg Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune Ærø Kommune 3 Målgrupper og ydelser omfattet af aftalen Stk. 1. Aftalen omfatter personer, som efter 2. leveår akut har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade som følge af blodprop, hjerneblødning, hovedtraume, infektion, iltmangel eller tumor, hvor patienten er opereret radikalt og er i stabil medicinsk gænge med afsluttet kemo- og/eller strålebehandling. 2

3 Stk. 2. Personen skal på henvisningstidspunktet være diagnostisk udredt og mindst være fyldt 7 år. Personer over 65 år er ikke omfattet af aftalen. Stk. 3. Hjerneskaden skal være den primære årsag til aktuelle funktionstab og skaden må ikke være af fremadskridende karakter. Stk. 4. Aftalen omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskaderådgivningen samt udredning af hjerneskadede. Egentlig behandling af hjerneskadede herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen. For en nærmere beskrivelse af ydelsen henvises til Bilag 1 i aftalen. 4 Visitation til udredning Stk. 1. Patientens bopælskommune henviser patienten til udredning i Hjerneskaderådgivningen, jf. 3. stk. 1. Stk. 2. Patientens bopælskommune foretager den nødvendige forudgående sagsbehandling i forbindelse med henvisningen til Hjerneskaderådgivningen. Stk. 3. Ydelsesleverandøren forpligter sig til alene at udføre rådgivning, som ud fra en faglig vurdering skønnes påkrævet i forhold til den hjerneskadede. Stk. 4. Odense Kommune kan som driftsansvarlig afvise at påbegynde udredning af personer, der er henvist til Hjerneskaderådgivningen af en ydelsesbruger, hvis det efter en faglig vurdering skønnes, at patienten falder uden for målgruppen eller patienten ikke har behov for ydelsen. Inden en person afvises, skal Odense Kommune drøfte spørgsmålet med patientens bopælskommune. 5 Ydelsernes pris Stk. 1. Ydelsesleverandøren beregner i overensstemmelse med de retningslinier for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark de samlede udgifter forbundet med ydelser efter denne aftale. Ved beregningen af de samlede udgifter medregnes ikke udgifter til befordring af brugerne til og fra ydelsesleverandøren. Udgifter i forbindelse med befordring af brugerne betales af ydelsesbrugeren. Stk. 2. De samlede udgifter fordeles forholdsmæssigt mellem ydelsesbrugerne efter indbyggertallet pr. 1. januar. For 2008 anvendes indbyggertallet pr. 1. januar 2007 og så fremdeles. For en nærmere beskrivelse af abonnementsbetalingen for det kommende kalenderår henvises til Bilag 2 i aftalen. 3

4 Stk. 3. Senest den 1. juni orienterer ydelsesleverandørerne hver enkelt ydelsesbruger om den samlede pris, den pågældende ydelsesbruger skal betale for det følgende kalenderår. Stk. 4. Senest den 1. april fremlægger ydelsesleverandørerne et endeligt regnskab for det foregående års drift. Over/underskud fra det foregående års drift indregnes i taksterne for det følgende år jf. dog stk. 6. Stk. 5. Senest den 1. maj meddeler hver enkelt ydelsesbruger til ydelsesleverandøren (parallelt med indmelding i forbindelse med kommunernes rammeredegørelse) om eventuelle ændringer i det forventede forbrug af ydelser i den kommende aftaleperiode. Stk. 6. Ydelsesleverandøren kan beslutte at overføre underskud eller overskud helt eller delvist til det følgende budgetår med henblik på efterfølgende modregning i abonnementsbetaling vedrørende senere regnskabsår. Stk. 7. Såfremt aftalen ikke forlænges for en eller flere aftalepartnere, jf. nærmere 7, udarbejdes refusionsopgørelse for den udtrædende kommunes andel af overskud/underskud for det seneste regnskabsår. 6 Betaling Stk. 1. Ydelsesleverandørerne sender til ydelsesbrugerne senest den 15. i hver måned en a conto afregning for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år, jf. 5. A conto afregning for januar måned tilsendes ydelsesbrugeren senest den 15. december i det forudgående år. Stk. 2. Ydelsesbrugerens betalingsforpligtelse, herunder betalingsform, forpligtelse til at betale morarenter mv. er reguleret efter samme regler, som er fastsat i rammeaftalen på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark for det pågældende år. 7 Aftalens varighed Stk. 1. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2008 og løber et kalenderår. Stk. 2. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Stk. 3. Såfremt en aftalepart ikke senest den 1. juli i aftaleåret skriftligt har meddelt de øvrige deltagere i aftalen, at man ikke ønsker at forlænge aftalen for det kommende kalenderår, anses aftalen for forlænget med et kalenderår. Forlængelsen sker på uændrede vilkår, bortset fra den årlige justering af prisen, jf. 5. 4

5 8 Salg af overskudskapacitet. Stk. 1. Ydelsesleverandøren er berettiget til at søge overskudskapacitet, som ikke kan fjernes af hensyn til det samlede beredskab, solgt til andre kommuner i eller uden for regionen. Stk. 2. Salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, må ikke ske på vilkår, der er mere favorable end de vilkår, der fremgår af denne aftale. Stk. 3. Indtægter ved salg af ydelser, som nævnt i stk. 1, skal indgå i det samlede regnskab for driften. 5

6 Bilag 1. Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Målgruppe Tilbudets indhold/ydelser Aftalen omfatter personer, som efter 2. leveår akut har pådraget sig en varig, ikke fremadskridende hjerneskade som følge af blodprop, hjerneblødning, hovedtraume, infektion, iltmangel eller tumor, hvor patienten er opereret radikalt og er i stabil medicinsk gænge med afsluttet kemo- og/eller strålebehandling. Personen skal på henvisningstidspunktet være diagnostisk udredt og mindst være fyldt 7 år. Personer over 65 år er ikke omfattet af aftalen. Hjerneskaden skal være den primære årsag til aktuelle funktionstab og skaden må ikke være af fremadskridende karakter. Aftalen omfatter rådgivning/undervisning af samarbejdspartnere til Hjerneskaderådgivningen samt hjerneskadede. Egentlig behandling af hjerneskadede herunder medicinsk behandling, genoptræning mv. omfattes ikke af aftalen. Aftalen omfatter således: Rådgivning, jf. servicelovens 34 og 69 afløses af 10, 11 og 12 pr. 1. januar Sagsudredning: fra papir. Sagsudredning: fra personinterview. Sagsbehandling: Forelæggelse i tværfagligt forum, udfærdigelse af handleplane 111 SL, Motiverende indstillinger ifm. ydelser. Konsultationer: konsultationer gennemført som hjemmebesøg/i Hjerneskaderådgivningen for brugere og/eller samarbejdspartnere. Sagssammenskrivning: til sagsbehandling - forelæggelse i tværfagligt forum. Koordinering: herunder koordineringsmøde, udskrivningsmøde på sygehus, møde med bruger og/eller samarbejdspartnere f.eks. pårørende, sagsbehandler. Afsluttende statusmøde: møde med bruger og/eller myndighedsinstans. Undervisning: grundkursus, indeholdende undervisning i hjernens opbygning og funktion samt grundlæggende indføring i neuropædagogisk metode i relation til forskellige typer af hjerneskade. Kurset udbydes 2 gange om året, hver med en varighed på 3 dage samt én opfølgningsdag. Deltagerantal: 20 kursister/personaler pr. gang. Visitation Henvisningskriterierne er : - Personer, som efter 2 års alderen har pådraget sig en varig hjerneskade - Diagnostisk udredt - Fyldt 7 år på henvisningstidspunktet og ikke over 65 år - Hjerneskaden skal være den primære årsag til aktuelle funktionstab - Skaden må ikke være af fremadskridende karakter 6

7 Tilbudsdata Pladser Uddybende kommentar Antal nyhenvisninger, som er optaget i År Hjerneskaderådgivningen voksne + 4 børn voksne + 10 børn voksne + 9 børn voksne + 10 børn voksne + 4 børn 7

8 Bilag 2. Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen. Jf. aftalens 7 vedrørende betaling sker afregningen via abonnementsafregning a conto (forudrettet) for 1/12 af ydelsesbrugerens samlede betalingsforpligtelse for det pågældende år en gang om måneden. Jf. aftalens 6 er abonnementsbetalingen beregnet i overensstemmelse med de retningslinjer for takstprincipper, der er optaget som bilag til rammeaftale på det sociale og socialpsykiatriske område i Region Syddanmark. Kommunens abonnementsandel beregnes på baggrund af kommunens befolkningsandel i forhold til det samlede befolkningstal pr. 1. januar det foregående år (Danmarks Statistiks opgørelser) for de kommuner, der er tilsluttet aftalen. For 2008 er abonnementsbetalingen således beregnet ud fra befolkningstal pr. 1. januar Af nedenstående tabel ses den årlig udgift for hver af de kommuner, der tilsluttes aftalen i 2008 befolkning Danmarks Statistik andel procent andel af udgifter Assens ,75% Nordfyn ,81% Faaborg-Midtfyn ,00% 0 Svendborg ,69% Middelfart ,57% Kerteminde ,48% Ærø ,58% Nyborg ,34% Odense ,53% Langeland ,25% ,00%

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om vederlagsfri behandling for alkoholmisbrug Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra

Læs mere

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune

Udfyldt af Assens Kommune Nuværende entreprenørområde Kort beskrivelse af tilbud Forventet omfang af tilbuddet. Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Udfyldt af Assens Kommune Udfyldt af Faaborg-Midtfyn Kommune Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder og botilbud. Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge og botilbud for

Læs mere

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under

A F T A L E. om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under A F T A L E om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn for børn og unge under 18 år 1 Formål I medfør af sundhedslovens 128 hvorefter kommunalbestyrelsen tilbyder tandpleje ved offentlige eller

Læs mere

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010

NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 NOTAT: REDEGØRELSE OMKRING NORDFYNS KOMMUNES FYNSKE ENTREPRENØRAFTALER FOR 2010 Dato 24.02.09 Med kommunalreformens ikrafttrædelse er hele myndighedsansvaret, herunder visitationsretten, og finansieringen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2010 Gældende for takstberegningen i budget 2011 - 2

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland 0 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2013 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og kommunikationsområdet. (Takstaftale) mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (Takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2014 Gældende for takstberegningen i budget

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland

Aftale om omkostningsberegning. og betalingsmodeller. på social- og specialundervisningsområdet. mellem. kommunerne i Region Sjælland Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2014 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland 2011 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde RAMMEAFTALE FORELØBIG UDGAVE Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 11. august 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Puljeansøgning til løft af ældreplejen i 2015...1 2. SSÆ - Den Sociale

Læs mere

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2010 for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisnings tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i Region Nordjylland

Læs mere

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller

Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller Fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller 2009 for de regionalt og kommunalt drevne sociale tilbud samt specialundervisnings tilbud, som er omfattet af rammeaftalerne i Region Nordjylland

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere