Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Åkandehuset *Adresse: Ellingebjergvej Højby *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: *Tilbudstyper: Pladser i alt: (midlertidigt botilbud til voksne) Side 1 af 22

2 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Pernille Foged (Socialtilsyn Øst) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Det er Tilsynets vurdering, at Åkandehuset er et velfungerende tilbud til borgere med psykiatriske problemstillinger. Det er Tilsynets generelle vurdering, at borgerne trives i tilbuddet. Der er i tilbuddet fokus på at tilrettelægge indsatsen, så den understøtter borgernes kompetencer og selvstændighed. Rammer og indsats for udvikling af sociale relationer og netværk håndteres individuelt og fleksibelt under hensyn til den enkeltes borgers vanskeligheder og behov. Medinddragelse og indflydelse på eget liv, er grundstenen i den faglige tilgang "Åben Dialog" der praktiseres i Åkandehuset. Det er Tilsynets vurdering, at konceptet er med til at understøtte positiv udvikling for den enkelte borger. Det er Tilsynets oplevelse, at den individuelle tilgang og fleksible krav og mindst mulige rigide regler medvirker til at skabe en rummelig kultur, hvor man forsøger at bibringe borgerne gensidig tolerance, og på denne måde forebygger overgreb borgerne imellem. I betragtning af, at Åkandehuset målgruppe er så bredt defineret, mener Tilsynet, at det vil være relevant at supplere "Åben Dialog" med andre faglige tilgange - eksempelvis kan den neuropædagogiske tilgang være relevant i relation til borgere, der har en hjerneskade udover deres sociale eller psykiatriske problemstillinger. Dette bl.a. for at understøtte faglig forståelse for en rimelig kravsætning og kontekst, der kan medvirke til at forebygge brugen af magtanvendelse. Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderen i Åkandehuset samlet set besidder kompetencer, der er relevante i tilgangen til borgerne i tilbuddet. Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejderne er veluddannede og vidende. Det er Tilsynets vurdering, at den daglige drift og ledelse af indsatsen i Åkandehuset varetages af en ledelse med relevante kompetencer til at varetage opgaven. Ledelsen har fokus på kontinuerlig kompetenceudvikling i tilbuddet. Side 2 af 22

3 *Afgørelse: Det er Tilsynets vurdering, at de fysiske forhold som udgør rammerne om Åkandehuset på bedste vis tilgodeser og understøtter udvikling og trivsel hos borgerne i tilbuddet. Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder - eksempel på udviklingsplan. - oversigt, sammensætning af bestyrelse. - oversigt personale - oversigt beboere Rundvisning i tilbuddet. Besøg i beboers lejlighed. Deltagelse i frokost med beboere, personale og ledelse. Samtale med ledelse. Samtale med personalerepræsentanter. Samtale med beboer. mailkorrespondance med anbringende kommuner. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Side 3 af 22

4 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Pernille Foged Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Tilsynskonsulenter Anmeldt 2) Selvstændighed og relationer. 3) Målgrupper, metoder og resultater. 4) Organisation og ledelse. 5) Kompetencer. 7) Fysiske rammer 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 4 af 22

5 Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 Det er Tilsynets vurdering, at indsatsen overfor borgerne i tilbuddet, er tilrettelagt, så den understøttet borgernes kompetencer og selvstændighed. Tilsynet har forståelse for, at der med hensyn til at indgå i sociale relationer, primært arbejdes med udvikling af dette i det fælleskab, som Åkandehuset danner ramme om. Dette skal ses i lyset af borgernes individuelle udfordringer, som kan være barrierer for den enkelte borger for at indgå i sociale relationer. Kontakt til familie og netværk, støtter personalet i Åkandehuset op om - ud fra borgernes individuelle Side 5 af 22

6 forudsætninger og interesse for dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Det er Tilsynets vurdering, at indsatsen overfor borgerne i tilbuddet, er tilrettelagt, så den understøtte borgernes kompetencer og selvstændighed. Dette ses bl.a. på, at sociale kompetencer er et fokuspunkt i udarbejdelse af den individuelle udviklingsplan, der udarbejdes sammen med den enkelte borger. Hvad angår sociale relationer, er det tilsynets oplevelse, at der primært arbejdes med udvikling af disse i det fælleskab, som Åkandehuset danner ramme om. Dette skal ses i lyset af borgernes problematikker, der kan være barrierer for at indgå i sociale relationer. Dog er det Tilsynets oplevelse, at borgerne benytter nærområdet med butikker, beskæftigelse, oplevelse mm - alene eller sammen med personalet, ud fra de forudsætninger borgerne har for dette. Med hensyn til kontakt til familie og netværk støttet Åkandehuset op om dette ud fra borgernes individuelle forudsætninger, og det er den enkelte borger i tilbuddet, der selv træffer beslutning om kontakt til familie og netværk. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad Tilsynet har fået udleveret eksempel på individuel plan med opstilling af mål, metode, ressourcer og barriere. De sociale kompetencer er en del af skabelonen. Selvstændigheden understøttes i formen, da planen udarbejdes i samarbejde med borgeren, og som et udviklingspunkt der går igen i flere af planens emner. Der er løbende fulgt op og kommenteret skriftlig af tilbuddets leder under de enkelte mål/ emner. I selve den elektroniske udgave af planen, er der nederst et felt, der viser hvornår indsatsen skal evalueres. Denne dato er individuel i forhold til den enkelte borgers mål og ønsker og de aftaler, der er lavet med kommunen. Med flere af borgere holdes ugentlige samtaler, hvor målene løbende evalueres. Ligeledes evaluerer der altid, hvis der opstår større ændringer. Fra Åkandehusets hjemmeside: "Når den enkelte borger i kraft af sin udvikling bliver i stand til at deltage i aktiviteter uden for huset, eller bliver i stand til at varetage et beskyttet arbejde eller være fast beskæftiget, benytter vi de lokale tilbud, der tilbydes. Det er vores ønske at integrere os i lokalsamfundet og anvende de tilbud der findes både i privat og kommunalt regi inden for aktiviteter, beskæftigelse og uddannelse." Hvad angår sociale relationer, er det tilsynets oplevelse, at der primært arbejdes med udvikling af Side 6 af 22

7 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad disse i det fælleskab som Åkandehuset danner ramme om. Dette skal ses i lyset af borgernes problematikker, der kan være barrierer for at indgå i sociale relationer. Det er Tilsynets oplevelse, at borgerne benytter nærområdet med butikker, beskæftigelse, oplevelse mm - alene eller sammen med personalet, ud fra de forudsætninger borgerne har for dette. Det fremgår i samtalerne med ledelse og personalet, at det er den enkelte borger i tilbuddet der selv træffer beslutning om kontakt til familie og netværk. Nogle har sagt fra over familie, da de ikke rumme den. Personalet presser dem ikke. De kan opfordrer til besøg, hvor der så kan laves aftale om, at de kan ringe når de vil hjem (til Åkandehuset). Det fremgik i samtalen bl.a. at én beboer lige havde været på ferie med sin familie i sommerhus, en anden har tæt og jævnlig kontakt med sin mor. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er Tilsynets vurdering, at den faglige tilgang der bruges i Åkandehuset er med til at understøtte positiv udvikling for den enkelte borger. Det er Tilsynets vurdering, at medinddragelse og indflydelse på eget liv, er grundstenen i konceptet "Åben dialog" der praktiseres i Åkandehuset. I det daglige er medarbejdernes fokus på det individuelle - hvordan kommer borgeren videre, hvordan kan medarbejderne støtte i processen. I betragtning af, at Åkandehuset målgruppe er så bredt defineret, mener Tilsynet dog, at det vil være relevant at supplere "Åben dialog"med andre faglige tilgange - eksempelvis kan den neuropædagogiske tilgang være relevant i relation til borgere, der har en hjerneskade ( medfødt eller erhvervet ) udover deres sociale eller psykiatriske problemstillinger. Det er Tilsynets generelle vurdering, at borgerne trives i tilbuddet - dette blev oplevet ved besøget og gennem samstemmende tilkendegivelser ved de tre samtaler. Det er Tilsynets vurdering, at den faglige tilgang der benyttes i Åkandehuset "Åben Dialog", implicit I betragtning af, at Åkandehuset målgruppe er så bredt defineret, mener Tilsynet dog, at det vil være relevant at supplere "Åben dialog"med andre faglige tilgange - eksempelvis kan den neuropædagogiske tilgang være relevant i relation til borgere, der har en hjerneskade ( medfødt eller erhvervet ) udover deres sociale eller psykiatriske problemstillinger. Personalet er blevet bedre til at forebygge magtanvendelser og sætte ind pædagogisk - men Tilsynet fik også indtryk af, at der er refleksion over, hvordan målgruppen i tilbuddet evt. kan afgrænses anderledes, at der kan være borgere, man ikke kan rumme i tilbuddet. Side 7 af 22

8 understøtter udvikling af den mentale sundhed hos den enkelte borger, hvilket også er et overordnet mål med opholdet på stedet. Det er Tilsynets vurdering, at man i Åkandehuset arbejder med at understøtte udvikling hos borgerene i tilbuddet, hvilket bl.a. betyder samarbejde med eksterne specialister og borgernes familiære netværk om komplekse problematikker hos den enkelte borgere. Personalet er blevet bedre til at forebygge magtanvendelser og sætte ind pædagogisk - men Tilsynet fik også indtryk af, at der er refleksion over, hvordan målgruppen i tilbuddet evt. kan afgrænses anderledes, at der kan være borgere, man ikke kan rumme i tilbuddet. Det er Tilsynets oplevelse, at den individuelle tilgang og fleksible krav og mindst mulige regler medvirker til at skabe en rummelig kultur, hvor man forsøger at bibringe borgerne gensidig tolerance og forbygge overgreb. Side 8 af 22

9 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Det er Tilsynets vurdering, at den faglige tilgang der bruges i Åkandehuset er med til at understøtte positiv udvikling for den enkelte borger. Det vurderes, at Åkandehuset ved at praktisere "Åben dialog" på alle niveauer - også ved personalemøder - kan medvirke til skabelse af en fælles kultur blandt medarbejdere og borgere, hvor den enkelte aktivt lærer at tage ansvar for sin egen (og fælles) udvikling. I betragtning af, at Åkandehuset målgruppe er så bredt defineret, mener Tilsynet dog, at det vil være relevant at supplere "Åben dialog"med andre faglige tilgange - eksempelvis kan den Neuropædagogiske tilgang være relevant i relation til borgere, der har en hjerneskade ( medfødt eller erhvervet ) udover deres sociale eller psykiatriske problemstillinger. Det er tilsynets indtryk, at Åkanden, ved at indføre og dagligt praktisere brug af Danjournal systemet, sikrer en god dokumentation af indsatsen overfor den enkelte borger. Samtidig sikres en indbyrdes information og kommunikation om indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe På Åkandehusets hjemmeside står: Vores målgruppe er borgere med sociale og psykiske problemstillinger i aldersgruppen ca år: Vi har erfaring med: Psykiatriske problemstillinger Sociale problemstillinger Retslige foranstaltninger Udad reagerende adfærd Forstyrrelser i personligheden Misbrugsproblematikker Problemer med tilpasning, sociale relationer og samvær med andre Vi vil gerne byde de borgere velkomne, der har svært ved at bo, hvor de bor nu, ikke trives eller ikke har kunnet finde et egnet botilbud. Borgere med massive fysiske handicap og mental retardering, er ikke vores målgruppe. Borger med mindre fysiske handicap og udviklingshæmning, kan rummes hvis deres primære problem er socialt eller psykiatrisk. Side 9 af 22

10 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Åkandehuset tager i sin tilgang afsæt i konceptet "Åben dialog". I samtale med personalerepræsentanter spurgte Tilsynet til, hvordan denne tilgang skiller sig ud fra deres tidligere erfaringer i arbejdet med mennesker med psykiske problemstillinger. De fortæller bl.a. : Jeg ved ikke hvad der er rigtigt. Jeg har ikke det sidste ord. Som personale er man mere afventende men ikke passiv - spørger, reflekterer og respekterer. Udgangspunkt er i borgernes behov. Det er en meget mere anderkendende tilgang. Vi ved ikke bedst, vi kan komme med forslag og ideer, borgerne er meget mere medbestemmende. Vi kan prøve at synliggøre konsekvenser. Møder borgeren ydmygt, vi taler sammen, de kommer frem til løsningen selv. De kommer selv med det, de har på hjerte, alle beboere kan faktisk magte det. Det virker. I samtale med ledelsen fortæller de om "Åben dialog": Socialstyrelsens anbefaler Åben dialog på deres hjemmeside. Færre konflikter. Gøre op med fejlfinding, tale med borgerne og lade borgerne definere problemstillingen. Ikke hjælpe. I Åkandehuset øver vi dette i dagligdagen. Alle nyansatte undervises på to temadage. Hver måned afholdes temadag med ½-delen af personalet - i alt 4 årligt. Faglig tilgang og samarbejde. Aflæring. Konceptet bruges i al kommunikation - praktiseres også på personalemøder. Der er defineret 7 grundlæggende punkter. Disse omdefineres til Åkandehusets dagligdag f. eks.: "Hjælp her og nu" betyder på Åkanden, at der ikke er faste kontaktpersoner, men at tilstedeværende hjælper- eller hjælper med til at få hjælp et andet sted. Personalet er ikke passivt, men udfarende gennem af hverdagens samvær, tilgangen er en anden en tidligere. Borgerne bliver bedre til selv at komme. Der laves aftaler med borgerne om, hvordan kontakten skal foregå der tages hensyn til relationer. Vi anerkender, der er forskellige relationer. I samtalen med personalerepræsentanterne fremgår det, at borgerne indvisiteres af ledelsen. Målene i 141 handleplan skal udmøntes i dagligdagen. Journaler ligger i Danjournal- systemet, så personalet kan se hvilke ressourcer borgerne har. Delmål og mål nedskrives i Danjournal systemet, og drøftes også på teammøder. Personalet oplyser, at der er god kommunikation omkring aftalerne. Når der skrives i systemet, giver det overblik, der bliver altid fulgt op, alle skal læse og kvittere for læsning. Med hensyn til udvikling, kigges der på det individuelle, hvordan komme personen videre, hvilken støtte er relevant i processen. Side 10 af 22

11 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad Der er ved skriftlig henvendelse til handlekommuner kommet meget positive tilkendegivelse om, at man i Åkandehuset opnår og dokumenterer positive resultater, samt arbejder efter det formålet, som er med borgers ophold i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er Tilsynets vurdering, at medinddragelse og indflydelse på eget liv, er grundstenen i konceptet "Åben dialog" der praktiseres i Åkandehuset. I praksis holdes en månedlig "samling" hvor det fælles er på dagsordenen. I det daglige er medarbejdernes fokus på det individuelle - hvordan kommer borgeren videre, hvordan kan medarbejderne støtte i processen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Dette er grundstenen i konceptet "Åben dialog" der praktiseres i Åkandehuset. Der kigges på det individuelle, hvordan kommer borgeren videre, hvordan kan personalet støtte i processen. Første fredag i måneden er der "samling" med borgerne. Det fælles er på dagsordenen. Fælles informationer mm. Personale og ledelse søger at holde fokus på det professionelle, når borgernes beslutninger udfordrer deres normer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Tilsynets generelle vurdering, at borgerne trives i tilbuddet - dette blev oplevet ved besøget og gennem samstemmende tilkendegivelser ved de tre samtaler. Det er Tilsynets vurdering, at den faglige tilgang der benyttes i Åkandehuset, "Åben Dialog", implicit understøtter udvikling af den mentale sundhed hos den enkelte borger, hvilket også er et overordnet mål med opholdet på stedet. Eksternt fremgår det, at der samarbejdes med specialister - speciallæger o.a., således, at borgerne får tilgang til Side 11 af 22

12 relevante sundhedsydelser både indenfor psykiatri og somatik. Med hensyn til fysisk sundhed, oplyses det, at der er fokus på både sund kost og motion. Det kan være motion i lokale centre eller svømmehal eller en daglig cykel - eller gåtur sammen med personalet. I de forskellige aktiviteter vægtes det sociale aspekt højt, således at der også er opmærksomhed på trivsel borgerne imellem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Ved samtale ved tilsynsbesøget, fik Tilsynet flere positive tilkendegivelser af, at borgerne trives i tilbuddet. Tilsynet oplevede en god og positiv omgangsform mellem ledelse, personale og de borgere der var tilstede ved besøget. Personalet fortæller at der er samarbejde med psykiater, sagsbehandlere, specialister personalet tilbyder deres hjælp og tager med. I det udleverede eksempel på udviklingsplan, kan ses, at der er fokus på, at borgeren får relevante sundhedsydelser. Fokus på udvikling af den mentale sundhed, ligger implicit i den pædagogiske tilgang - "Åben dialog." Hvad er godt for borgerne ledelsen lægger retningen, medarbejderne er med til at definere indenfor rammerne. Resultatet kan måles på, at borgerne har fået det bedre, ikke drikker, ikke bliver indlagt så meget. Der vægtes det hjemlige, ikke det institutionsprægede. Personalet fortæller, at "det er fantastisk at se, hvordan borgerne trives. Deres oprigtighed. Det er et smukt sted at bo. De har boet her længe, så vi kan se på dem, hvad har de brug for, de ved, hvad de kan forvente." Fysisk sundhed: Der bruges de lokale muligheder. Flere borgere kommer fast i svømmehallen sammen med personalet, der er en klippekortaftale til svømmehallen. Det samme gælder for Vig motionscenter, hvor der også er 2 borgere der kommer fast. De borgere der ikke magter at gå til fast motion, deltager i daglige cykel og gå ture. Kost: På Åkandehuset forsøger man at gøre meget ud af, at den er korrekt og sundt sammensat, samt ser Side 12 af 22

13 spændende og tiltalende ud. Samtidig er der fokus på, at borgerne selv har indflydelse på, hvad de har lyst til at spise. I øjeblikket overvejes, at ansætte en medarbejder med fokus på kost - både planlægning, indkøb, tilberedning og økonomi, samt endnu mere involvering af borgerne. Man håber på denne måde at kunne anvende bedre råvarer og alligevel kunne holde kostbudgettet. Måltiderne spiser personalet sammen med borgerne for at gøre det til en god social oplevelse, man deler. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser I januar og februar, har der været foretaget 23 magtanvendelser på én borger i tilbuddet. Efterfølgende har der ikke været foretaget magtanvendelse på nær én. Personalet er blevet bedre til at forebygge magtanvendelser og sætte ind pædagogisk - men Tilsynet fik også indtryk af, at der er refleksion over, hvordan målgruppen i tilbuddet evt. kan afgrænses anderledes, at der kan være borgere, man ikke kan rumme i tilbuddet. Det er Tilsynets vurdering, at man i Åkandehuset arbejder med at understøtte udvikling hos borgerene i tilbuddet, hvilket bl.a. betyder samarbejde med eksterne specialister og borgernes familiære netværk om komplekse problematikker hos den enkelte borgere. Tilsynet drøftede i samtalen med ledelsen, det hensigtsmæssige i udvidelse metodevalget i og med, at målgruppen i Åkandehuset er defineret så bredt. Dette f.eks, gennem at gøre brug af en neuropædagogisk tilgang, når der er tale om indsats overfor borgere med hjerneskade, herunder hvilke relevante krav man kan stille til borgerne, og hvilke opmærksomhedspunkter man skal have til omgivelserne - den kontekst borgerne indgår i. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 3 (i middel grad I januar og februar, har der været foretaget 23 magtanvendelser på én borger i tilbuddet. Efterfølgende har der ikke været foretaget magtanvendelse på nær én igen den 5. maj. Dette blev drøftet på tilsynsbesøget, hvor ledelsen fortæller: Borgeren går i affekt. Politiet har flere gange været tilkaldt, de tog med i ambulancen, da borger blev indlagt det var for farligt for os. Vi har løbende samtale med borgeren, hvor vi spørger, hvad har DU brug for? Sparring med mor. Udviklingsplan med borger aftale med borgeren skrives i den. Aftale med borger om at undgå situationer, hvor der opstår konflikter. Prøver at forebygger på den måde Personalet bruger ledelsen, der er opmærksomhed på, om vedkommende er til fare for sig selv eller andre. Side 13 af 22

14 Tilsynet spørger til: Hvad det skyldes, at der på nær én gang ikke har været magtanvendelser i lang tid? Ledelsen mener der er tale om "udtrætning" i det udadreagerende reaktionsmønster hos borgeren - kombineret med en erkendelse af, at udadreagerne adfærd ikke hjælper vedkommnede, at det ikke fjernede andre smerter, samt at borgeren ikke orkede alt det, det medførte af dårlig samvittighed over det, vedkommende påførte andre, samt ærgrelse over alle sine ødelagte ting og økonomiske udgifter. Desuden at personalet er blevet bedre til at forebygge magtanvendelse i situationer, hvor borgeren får det svært/ bliver frustreret over forhold i sit liv. Man forsøger at sætte ind med pædagogik. Åkandehuset understøtter udvikling hos borgeren. Bruger en ikke konfronterende tilgang, hjælper borgeren til andre handlemuligheder, afleder og gør ting vedkommende kan lide, f.eks. gå tur flere gange om dagen. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Borgeren er i samtaler konfronteret med, at "det magter de ikke fortsat" (mange magtanvendelse) i Åkandehuset. At det kan få konsekvenser for opholdet (ledelsen fortæller, at vedkommende giver udtryk for at være glad for at bo i Åkandehuset og i øvrigt er i udvikling jf. udviklingsplan) Der ses en udvikling hos borgeren, der er samarbejde med dist. psykiatrien om medicin og bivirkninger. Der er læring og fokus på at bruge lovgivningen rigtigt. Der har været afholdt temadag om lovgivning vedr. magtanvendelse. Emnet tages på supervision. Magtanvendelser dokumenteres i skema 2. Forløbet op til magtanvendelsen beskrives. Tilsynet drøftede i samtalen med ledelsen, det hensigtsmæssige i, at gøre brug af en neuropædagogisk tilgang, når der er tale om indsats overfor borgere med hjerneskade. At der er erfaring for, at denne tilgang kan medvirke til at nedbringe magtanvendelser. Dette opnås gennem en forståelse af borgerens specifikke vaskeligheder pga. hjerneskaden - herunder hvilke relevante krav man kan stille til borgeren, og hvilke opmærksomhedspunkter man skal have til omgivelserne - den kontekst borgeren indgår i. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er Tilsynets vurdering, at man i Åkandehuset tilrettelægger individuelt og fleksibelt, således at der - situationsbestemt - tages mest muligt hensyn til den enkelte borgers behov. Det er Tilsynets oplevelse, at den individuelle tilgang og fleksible krav og mindst mulige regler medvirker til at Side 14 af 22

15 skabe en rummelig kultur, hvor man forsøger at bibringe borgerne gensidig tolerance og forbygge overgreb. Det er beskrevet i IT- og journaliseringssystemet, hvordan der skal reageres når en borger går i affekt, og der er risiko for overgreb mod personale og andre borgere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet På besøget fik Tilsynet fortalt, hvordan man f.eks. er opmærksomme på, fleksibelt at tilrettelægge spisesituationen under hensyn til borgernes habitus og indbyrdes forhold. Det er Tilsynets oplevelse, at den individuelle tilgang og fleksible krav og mindst mulige regler medvirker til at skabe en rummelig kultur, hvor man forsøger at bibringe borgerne gensidig tolerance og forbygge overgreb. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Borgerne indbyrdes, fortæller personalet - har det godt og skidt: Nogle er venner, nogle er kærester, nogle bryder sig ikke om andre, men de kan godt bakke hinanden op. Ligesom andre steder. Det er beskrevet i IT og journaliseringssystemet, hvordan der skal reageres når en borger går i affekt og der er risiko for overgreb mod personale og andre borgere. Der er aktuelt lavet aftale/ regler med borger om, hvordan man bedst kan støtte hende i samvær med kæreste, så overgreb forebygges. Aftalen er skrevet ned. Side 15 af 22

16 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Det er Tilsynets vurdering, at den daglige drift og ledelse af indsatsen i Åkandehuset varetages af en leder og en souschef med relevante kompetencer til at varetage opgaven. Ledelsen har fokus på kompetenceudvikling bl.a. gennem kontinuerligt ekstern supervision og intern uddannelse i tilgangen "Åben dialog". Da det i Lov om Socialt tilsyn fremgår, at leder af tilbuddet ikke har stemmeret i bestyrelsen, er det tilsynets anbefaling, at lederen genvurderer sin rolle som formand for bestyrelsen og overvejer om hendes samarbejde med bestyrelsen kan baseres på et andet grundlag. Tilsynet vurderer, at borgerne i Åkandehuset i dagligdagen har kontakt med personale der grundlæggende besidder relevant viden og kompetencer, der matcher målgruppen - borgere med psykiatriske problemstillinger. Tilsynet anbefaler, at der i Åkandehuset udvides med andre faglige tilgange og metoder, der især kan tilgodese borgere med forskellige hjerneskadeproblematikker, da borgere med disse udfordringer også beskrives som en del af målgruppen i Åkandehuset. Tilsynet anbefaler, at der i Åkandehuset udvides med andre faglige tilgange og metoder, der især kan tilgodese borgere med forskellige hjerneskadeproblematikker, da borgere med disse udfordringer også beskrives som en del af målgruppen i Åkandehuset. Side 16 af 22

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det er Tilsynets vurdering, at den daglige drift og ledelse af indsatsen i Åkandehuset varetages af en leder og en souschef med relevante kompetencer til at varetage opgaven, ligesom der kontinuerligt benyttes ekstern supervision. Da det i Lov om Socialt tilsyn fremgår, at leder af tilbuddet ikke har stemmeret i bestyrelsen, er det tilsynets anbefaling, at lederen genvurderer sin rolle som formand for bestyrelsen og overvejer om hendes samarbejde med bestyrelsen kan baseres på et andet grundlag. Se nedenstående henvisning til lov om Socialt Tilsyn: Lov om Socialt Tilsyn 14: Private tilbuds leder, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre en bestyrelses flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af tilbuddets leder, og lederen må ikke have stemmeret i bestyrelsen. Stk. 2. Socialtilsynet kan kun godkende tilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i stk. 1. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad 2 (i lav grad Leder er sygeplejerske med mange års erfaring indenfor psykiatriområdet. Både i behandlings- og socialpsykiatrien. Har over 20 års erfaring som leder. Har arbejdet som faglig chef i PUS med uddannelse og været med til at åbne to botilbud for PUS. Er udannet sygeplejefaglig vejleder. Souschef er uddannet plejer. Har erfaring fra lukkede afsnit. Fængselsfunktionær 7 år. PUS uddannelse. Har Lederuddannelse og erfaring som leder. Har NLP uddannelse. Der er ekstern supervision en gang om måneden. Åkandehuset er organiseret som et Anpartsselskab med bestyrelse, der aktivt "holder øje". Bestyrelsen består af medlem, der er jurist, medlem der er psykiatrisk sygeplejerske, medlem der er privat erhvervsdrivende. Leder af tilbuddet er formand for bestyrelsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det vurderes ud fra personaleliste tilsendt Tilsynet samt ved samtalerne under tilsynsbesøget, at borgerne i Åkandehuset i dagligdagen har kontakt med personale der grundlæggende besidder relevant viden og kompetencer der matcher en målgruppen - borgere med psykiatriske problemstillinger. Specifikt indenfor Side 17 af 22

18 tilgangen "Åben dialog" er personalet meget velkvalificeret. Tilsynet anbefaler, at der i Åkandehuset udvides med andre tilgange og metoder, der især kan tilgodese borgere med forskellige hjerneskadeproblematikker. Tilsynet vurderer, at personalegennemstrømning og sygefravær ikke udgør et problem i Åkandehuset. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse Det ses af personalelisten, at et overvejende antal medarbejdere har en kort eller mellemlang uddannelse indenfor social- sundhedsområdet og det pædagogiske felt. Åkandehuset ansætter også personer uden erfaring indenfor området, med interesse for - og ønske om at uddanne sig videre indenfor psykiatriområdet. Det fremgår af personaleliste tilsendt Socialtilsynet, at der ikke er stor personalegennemstrømning i Åkandehuset. Der var i samtalerne med ledelsen og personalet ved tilsynsbesøget, intet der indikerede, at sygefraværet i Åkandehuset var højt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderen i Åkandehuset samlet set besidder kompetencer, der er relevante i tilgangen til borgerne i tilbuddet. Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejderne er veluddannede og vidende. I og med, at Åkandehusets målgruppe er defineret så bredt, og at flere af borgerne har komplekse udfordringer begrundet i hjerneskadeproblematik, vurderer tilsynet, at der kan ske en yderlige opkvalificering ved at søge viden om andre faglige tilgange. I og med, at Åkandehusets målgruppe er defineret så bredt, og at flere af borgerne har komplekse udfordringer begrundet i hjerneskadeproblematik, vurderer tilsynet, at der kan ske en yderlige opkvalificering ved at søge viden om andre faglige tilgange. Side 18 af 22

19 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er Tilsynets vurdering, at medarbejderen i Åkandehuset samlet set besidder kompetencer, der er relevante i tilgangen til borgerne i tilbuddet. Det er Tilsynets oplevelse, at medarbejderne er veluddannede og vidende i forhold til tilgangen Åben Dialog, der praktiseres i alle sammenhænge både blandt personalet og forhold til borgerne. I og med, at Åkandehusets målgruppe er defineret så bredt, og at flere af borgerne har komplekse udfordringer, vurderer tilsynet, at der kan ske en yderlige opkvalificering ved at søge viden om andre faglige tilgange. Neuropædagogik blev drøftet som en relevant tilgang i forhold til borgere med hjerneskadeproblematikker - medfødte eller erhvervede. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Personalet er ikke kun uddannet i en bestemt faggruppe men en del har mellemlang uddannelse indenfor det sociale område. Medarbejderne i Åkandehuset udgøres af pædagoger, pædagogiske assistenter, SSA`ere, sygeplejerske, psykiatrimedhjælpere og psykiatrimedarbejdere. Psykiatrimedarbejdere har en kort faglig uddannelse f.eks. PUS uddannelse på tre moduler. Medhjælpere er personer, der ikke har erfaring fra tidligere, men har lyst til at uddanne sig indenfor fagområdet. Her ses der på personligheden ved ansættelsen. Ved tilsynsbesøget deltog Tilsynet bl.a. ved frokost i fælles køkken/ spisestue, ligesom der ved rundvisningen også var mulighed for at observere samspillet mellem medarbejdere og borgere. Tilsynet oplevede, at ledelse og medarbejdere har en respektfuld tilgang til borgerne i tilbuddet. Det oplyses ved samtalen med ledelsen, at i omgangen og tilgangen vægtes det hjemlige - ikke det institutionsprægede - at man gerne vil stå for et alternativ til det formelle og regelrytteriet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 5 Det er Tilsynets vurdering at de fysiske forhold som udgør rammerne om Åkandehuset på bedste vis tilgodeser og understøtter udvikling og trivsel hos borgerne. Side 19 af 22

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er Tilsynets vurdering at de fysiske forhold som udgør ramerne om Åkandehuset i høj grad understøtter udvikling og trivsel hos borgerne. Boligerne i Åkandehuset er rækkehuse beliggende i en glasgang med udgang til fælles arealer, som indeholder fælleskøkken, tv stue og hyggestue. Rammerne giver muligheder for, at der spises og haves socialt samvær både i køkken og stue - alt efter borgernes behov og sindsstemning. I forbindelse med lejlighederne er der personalerum samt fællesrum. Rækkehusene er lyse og handicapvenlige. De indeholder stue, soveværelse, køkken med hårde hvidevarer og rummeligt badeværelse. Alle boligerne har egen terrasse. Boligerne er indrettet efter den enkelte beboers personlige stil og interesse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad Det beskrives på Åkandehusets hjemmeside, at boligerne i Åkandehuset er rækkehuse beliggende i en glasgang med udgang til fælles arealer, som indeholder fælleskøkken, tv stue og hyggestue. I forbindelse med lejlighederne er der personalerum samt fællesrum. Rækkehusene er lyse og handicapvenlige. De indeholder stue, soveværelse, køkken med hårde hvidevarer og rummeligt badeværelse. Alle boligerne har egen terrasse, nogle med udsigt til Højby sø og andre til en hyggelig gård mod Hotel Højbysø. Ved rundvisning i forbindelse med tilsynsbesøget og ved besøg hos en af borgerne i dennes lejlighed, samt ved samtaler med flere bogere, tilkendegav borgerne overfor Tilsynet stor tilfredshed med de fysiske rammer både i egen bolig og i de fælles lokaler. Indikator 14.b: De fysiske 5 (i meget rammer og faciliteter høj grad imødekommer borgernes særlige behov Det fælles spise køkken og spisestue er nyindrettede, idet Åkandehuset i dag disponerer over flere lokaler end ved opstarten af tilbuddet i Åkanden er beliggende i en del af et nedlagt plejehjem, så boligerne er indrettet efter Ældreboligloven. Hver borger har sin egen lejlighed. Der er indrettet fælles stue og fælles køkken. Der spises både i køkken og stue alt efter borgernes behov og sindsstemning. Tilsynet på besøg i den ene borgers lejlighed, der var indrettet meget personligt. Der var akvarier og fugle, og mange ting, malerier og andre kreative ting. Udenfor havde vedkommende en have, hvor han også var i gang. Side 20 af 22

21 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 22

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Åkandehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere