Praktikstedsbeskrivelse. CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade Agtrupvej 111, st Kolding. samt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikstedsbeskrivelse. CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade Agtrupvej 111, st. 4 6000 Kolding. samt"

Transkript

1 Praktikstedsbeskrivelse CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade Agtrupvej 111, st Kolding Senior- og Socialforvaltningen CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade samt CORTEX20 Dagcenter for erhvervet hjerneskade Bredgade Kolding Tlf Leder Lissi Borre Larsen Praktikvejleder Gitte Munk Nielsen Mail: Se vores hjemmeside: Præsentation af CORTEX Støttecenter for erhvervet hjerneskade CORTEX er et 85 tilbud under serviceloven. Organisatorisk hører vi til i Senior- og Socialforvaltningen i Kolding Kommune og er en del af handicapområdet. Støtten bevilges via handicaprådgivningen. Støtten retter sig mod at få brugerens dagligdag til at fungere igen efter skaden. Formålet er at give støtte, så brugeren kan leve et værdigt og meningsfuldt liv med skaden. Støtten tilrettelægges ud fra brugerens behov, skadens placering i hjernen og de følger det har givet. Målgruppe Brugerne er voksne mennesker, der har levet et almindeligt liv med skolegang og erhvervsarbejde, og som pludselig rammes af en skade i hjernen. Hjerneskaden kan være forårsaget af blodprop eller hjerneblødning. Der kan også være tale om skader efter ulykker, operation eller iltmangel. CORTEX giver støtte til brugere i eget hjem. Støtten tilrettelægges individuelt og fleksibelt i forhold til den enkelte. Aldersgruppen er fra 18 - ca. 65 år og brugerne har et meget varieret funktionsniveau og dermed er der forskel i omfanget af den støtte de modtager. Dog gælder det for alle, at de er i stand til at bo i en selvstændig bolig eventuelt sammen med ægtefælle og hjemmeboende børn.

2 Brugerne bor i hele Kolding Kommune. Der kan således være store afstande fra Hejls ved Christiansfeld, til Ødis, Vamdrup, Vonsild og Alminde. Pt. har vi ca. 110 brugere tilknyttet CORTEX. Hovedparten af brugerne er i aldersgruppen år. Brugerne kan have både fysiske- og kognitive funktionsnedsættelser. Flere af brugerne har udelukkende kognitive vanskeligheder (skjulte skader), som kan være svære at se i de første møder med brugeren, og som ofte medfører at omgivelserne misforstår og stiller for store krav til den skadesramte. Vi ser en udvikling hvor flere af vores brugere har dobbelt eller trippeldiagnoser, hvor hjerneskaden er det væsentlige, men hvor der også er misbrug og evt. psykiatriske problemstillinger. Personalesammensætning Personalet i CORTEX arbejder i teams, der er tværfagligt sammensat af: pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Pt. er vi 29 ansatte, herunder en administrativ medarbejder. Fra kontorene på Agtrupvej kører personalet, i egen bil, ud til brugere i hele Kolding Kommune. Støttebesøget foregår i brugerens eget hjem. Arbejdet kræver stor selvstændighed, idet man arbejder alene ude hos brugerne. CORTEX har åbent fra til året rundt. Der indgår skiftende vagter i din arbejdsplan. Pædagogik værdigrundlag Det tværfaglige personale har neuropædagogikken som fælles referenceramme. I CORTEX arbejder vi værdibaseret og lægger vægt på: Ansvarlighed Åben kommunikation Fælles mål og udvikling CORTEXs værdigrundlag udtrykker de værdier som vi ønsker at fremme i det indbyrdes samarbejde mellem ledere, medarbejdere, studerende, brugere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Hele værdigrundlaget kan ses i bilag 1. CORTEX20 Dagcenter for erhvervet hjerneskade I maj 2013 åbnede vi et dagcenter i tilknytning til CORTEX. CORTEX20 er et 104 aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne til samme målgruppe. Her skal brugerne også visiteres til at kun- Side 2

3 ne komme via handicaprådgivningen. Der er 3 faste medarbejdere i CORTEX20, som ud over tiden her også har dage med støttebesøg. Der er således dagligt fast 2 medarbejdere i CORTEX20. Dagcentret har åbent alle hverdage fra kl Brugerne kommer mellem 1 til 3 dage om ugen, afhængigt af visitation, og herudover kan alle visiterede brugere deltage i åbent hus to ugentlige eftermiddage, samt til ad hoc arrangementer. Alle aktiviteter sker i samarbejde med brugerne, såvel i planlægning som udførelse. Udgangspunktet er, at alle kan bidrage med noget i CORTEX20. Man bruger de ressourcer, man har og delopgaver planlægges herudfra i et tæt samarbejde med brugerne. Eksempler på aktiviteter kan være: kortspil, skak, pool, ITopgaver, maleværksted, møbelrenovering, tøj reparation, udarbejde nyhedsbreve og opslag, binde buketter til videre salg, bagning, madlavning, lettere rengøringsopgaver, tømning af opvasker mv. Der er 2 faste chauffører ansat til at køre brugere til og fra COR- TEX20 i stedets egen handicapbus. Kørsel kræver visitation fra handicaprådgivningen. Uddannelsesplan 1. Formål Medvirke til at uddanne pædagogstuderende i forhold til mennesker med nedsat funktionsevne. Medvirke til at udbrede kendskabet til senhjerneskadeområdet. Som uddannelsessted kan vi tilbyde: et studiemiljø, hvor du som studerende opfordres til under eget ansvar, at afprøve din viden og dine færdigheder. Vi lægger stor vægt på dit eget initiativ. Og vi giver dig en god introdkution og oplæring før du arbejder alene i hjemmet. give dig kendskab til brugere med erhvervede hjerneskader og de følger det kan give fysisk, psykisk og socialt. Side 3

4 give dig faglige forudsætninger for at yde støtte til brugere med hjerneskade ud fra de neuropædagogiske arbejdsmetoder. kendskab til arbejdet med skjulte hjerneskader og dobbeltdiagnoser. tilknytning til et team herunder deltage i teammøder og supervision med ekstern supervisor. tilknytning til én praktikvejleder, men med arbejde på tværs af teams. De øvrige ansatte i CORTEX og CORTEX20 stiller sig også til rådighed med vejledning. sundhedsordning for medarbejderne i Kolding Kommune. Overordnet mål for studerende i CORTEX og CORTEX20: At du bliver i stand til at sætte dig mål for dit samlede udbytte af din praktik og for dine egne læreprocesser. Det betyder: at du med hjælp fra den praktikansvarlige og vejlederen i starten af praktikken formulerer såvel dine faglige mål, dine handlemål og dine personlige mål. at du inden for første halvdel, men senest inden for 2/3 af din praktik, har formuleret og fået godkendt delmål for dine egne læreprocesser. Mål: At der for dig som studerende skabes rum for at reflektere over din egen praktiksituation. At du gennem denne proces erhverver dig en ny erkendelse og indsigt, som kan virke forandrende på dine handlinger i praksis. Det betyder: at vi skaber plads til at du kan være studerende. at din vejleder og de andre ansatte i CORTEX og CORTEX20 hjælper dig via vejledning, rådgivning, undervisning og feed back. At vi sammen med dig reflekterer over praksis, så du bliver i stand til at reflektere over egen praksis og begrunde dine handlinger ud fra faglige og etsike overvejelser, så du udvikler dine faglige kompetencer. Vi giver dig feed back i det daglige pædagogiske arbejde, via vejledning og på teammøder og dermed øver dig i at se på dig selv og dine handlinger. Målet er at du udvikler dine personlige kompetencer. Mål: Side 4

5 At du i løbet af din praktik tilegner dig teoretisk viden om det neuropædagogiske arbejde, og de problemstillinger en senhjerneskadet bruger kan have. At du udvikler kompetencer til at anvende denne viden. At du opsøger relevant viden fra andre faggrupper i CORTEX og CORTEX20. At du udvikler kompetencer til at indgå i relation og samspil med teamet, det tværfaglige personale i CORTEX og CORTEX20, eksterne samarbejdspartnere og eventuelt pårørende. Det betyder: at din vejleder via vejledning og dialog giver dig et indblik i den senhjerneskadede brugerens problemstillinger, så du i det pædagogiske arbejde kan finde fodfæste i forhold til brugergruppen. at du selv tager initiativer til aktiviteter/udviklingsarbejde i forhold til brugergruppen. at du via vejledning, det daglige samarbejde og pædagogiske diskussioner bliver i stand til selvstændigt at samarbejde med den enkelte bruger. I den forbindelse forventer vi, at du forholder dig til vores værdigrundlag, pædagogiske metoder, samarbejde og ledelse. Mål: At du har kompetencer til at beskrive dit daglige arbejde med brugeren fagligt. Det betyder: at du planlægger og laver skriftlige iagttagelser. at du dokumenterer dit arbejde i Bosted, CORTEX s elektroniske brugerjournal. at du laver dagsorden samt skriftligt referat fra vejledningstimer, og gerne også fra teammøder. at du fagligt bidrager til statusnotater. Mål: At du får den vejledning, der er nødvendig og praktisk mulig, for at du kan få et stort udbytte af din praktik. Det betyder: at vi i mødeplanen i gennemsnit afsætter 1 ½ times ugentlig vejledning (en del af denne bl.a. via overlap mellem vagterne). at vejledningen tager sit udgangspunkt i en fast dagsorden, som du har ansvaret for at udforme. Se bilag 3. at du i løbet af praktikken får vejledning med lederen om rammerne for arbejdet, såsom love, retningslinier, målsætningen for CORTEX, organisation og ledelse. Side 5

6 Vores forventninger til dig som studerende: Vi forventer at du: tager ansvaret for din egen uddannelse tager initiativer, der svarer til dit uddannelsesmæssige niveau har fokus på hvad du har brug for vejledning omkring får skabt god kontakt til personale, brugere og eventuelt pårørende deltager i relevant mødevirksomhed arbejder målrettet og studierelateret i praktikperioden overholder din tavshedspligt Medvirker til at fastholde et godt arbejdsmiljø CORTEX arbejder efter Serviceloven, især Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Voksne med særlige behov, som bor i eget hjem, kan ansøge kommunen om at få en støttekontaktperson (bostøtte 85). Handicapafdeling i kommune bevilger støtten. Kolding Kommunes handicappolitik: Kolding Kommunes handicappolitik skal sikre helhed og sammenhæng for borgere med en funktionsnedsættelse. En funktionsnedsættelse berører alle spektre af livet (familieliv, skoleliv, fritidsliv og arbejdsliv). Derfor må handicappolitikken være sammenhængende. Målgruppe Handicappolitikken omfatter alle borgere i Kolding Kommune, som synligt såvel som usynligt har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Med udgangspunkt i FN s handicapkonvention omfatter målgruppen borgere med en permanent fysisk, mental, intellektuel eller sensorisk (sansemæssig) funktionsnedsættelse, hvor samspillet med forskellige former for barrierer kan forhindre deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet. Vision Beslutninger og handlinger, der gælder for borgerne i Kolding Kommune, skal være for alle. Således skal ingen borger isoleres hverken fysisk, intellektuelt eller socialt på grund af en funktionsnedsættelse. Overordnet målsætning Mennesker med funktionsnedsættelser skal i videst mulig omfang have mulighed for et selvvalgt liv, som løbende tilpasses den livsfase og alder, det enkelte menneske er i. Side 6

7 (Se handicappolitikken i bilag 2, ) Yderligere information om Kolding Kommunes handicappolitik findes på 2. Pædagogens arbejde Vi arbejder tværfagligt i CORTEX og benytter især følgende 3 arbejdsmetoder: neuropædagogik, ergoterapi og pleje/omsorg (se bilag 3). Vi benytter den neuropædagogiske tilgang til vores brugere. Neuropædagogikken anvendes i kombination med ergoterapi, og der kan også i få tilfælde være tale om at yde personlig pleje og omsorg til brugerne. Støttens indhold tilrettelægges individuelt og i samarbejde med den enkelte bruger. Vi lægger en struktur på besøgene og laver strategier for arbejdet samt tilgang til brugeren. Vi tilstræber at besøgene ligger på faste tidspunkter på dagen/ugen. Typiske problemstillinger vi yder støtte til: At skabe overblik og struktur i hverdagen. Samtaler med henblik på at erkende den ny livssituation. At tage initiativer og få aktiviteter i hverdagen. Praktiske opgaver i hjemmet. Madlavning. At besvare og sortere post, økonomi. At danne og fastholde netværk. At finde og fastholde sociale aktiviteter. Støtten foregår primært i brugernes egne hjem, da det er her, brugerne skal klare deres hverdag og opnå trivsel med de ændrede livsvilkår. Støtten ydes med henblik på at forbedre/vedligeholde det opnåede funktionsniveau og har til formål at gøre brugeren så selvhjulpen som muligt. Udfra kenskab til skadens placering i hjernen, tilrettelægger vi støttens omfang, indhold og tilgang til brugeren. Brugernes motivation og samarbejde er afgørende for, om støtten kan lykkes og målene bliver opfyldt. Ved opstart af et forløb udarbejdes en pædagogisk plan mellem brugeren, kommunen og CORTEX, hvor formålene med støtten fremgår. Efter at have lært brugeren at kende udarbejder vi i fællesskab med brugeren en handleplan, som indeholder mål og delmål for samarbejdet. Side 7

8 Til brugere der har behov for hjælp til personlig pleje og omsorg, yder vi dette i kombination med de øvrige metoder. I langt de fleste forløb er det hjemmeplejen, som yder pleje og omsorg og CORTEXs personale yder den kognitive støtte. I de tilfælde, hvor CORTEX varetager plejeopgaven, er det fordi der ligger et væsentligt hensyn til brugernes behov for få personer omkring sig, der arbejder ud fra samme neuropædagogiske strategier. I CORTEX20 er pædagogens opgave at samarbejde tæt med brugerne omkrig al planlægning og udførelse af aktiviteter. Ud fra kendskab til sociale relationer og neuropædagogisk viden, guides brugerne i det sociale samvær og i fælles opgaveudførelse. Vi oplever, at mange brugere kan have svært ved selv at etablere og vedligeholde en social kontakt, og har brug for støtte til dette. En vigtig opgave for pædagogen er at være i stand til at aflæse den enkelte bruger og dennes behov for eksempelvis særlig afskærmning i en social kontekst. Aktiviteter planlægges sammen med brugerne ud fra en afdækning af og kendskab til, hvilke ressourcer den enkelte bruger kan bidrage med, såvel som aktiviteterne tilpasses den enkelte. Pædagogens opgave i aktiviteterne er at igangsætte, fasthold og afslutte aktiviteterne, samt bevare overblikket over disse undervejs. Pædagogens opgave er endvidere at komme med nye idéer, motivere og udvise engagement omkring aktiviteter. En del af pædagogens arbejde i CORTEX20 består i bestilling af varer og materialer til aktiviteter, opfyldning, småindkøb i dagligvarebutikker, lettere rengøringsopgaver. 3. Relevant litteratur som anvendes i institutionen Vi har i CORTEX et bibliotek med relevant litteratur i forhold til målgruppen. Hver enkelt studerende vil sammen med vejlederen have mulighed for at udvælge relevant litteratur. Vi kan blandt andet anbefale dig at læse Håndbog i neuropædagogik. 4. Vejledning Praktikansvarlig. Lederen er praktikansvarlig og har ansvaret for, at den studerende får vejledning i overens-stemmelse med gældende retningslinier. Den praktikansvarlige sikrer, at de krav, der stilles til den studerende, svarer til den studerendes uddannelsesmæssige niveau. Den praktikansvarlige deltager i en af de første vejledningstimer, hvor der er en samtale om læringsmålene. Den praktikansvarlige deltager en af de sidste vejledningstimer, hvor praktikken evalueres. Den studerende kan bruge den praktikansvarlige og afdelingslederen som vejleder, underviser, rådgiver og supervisor. Side 8

9 Den praktikansvarlige afholder efter ca. en måned en samtale med den studerende. Den studerende refererer i det daglige til sin praktikvejleder. Praktikvejlederen har gennemført praktikvejlederuddannelsen efter Er der problemer med målopfyldelsen, deltager den praktikansvarlige i en vejledningstime, hvor problemerne afklares. Hvis der i den forbindelse afholdes møde med seminariet, deltager den praktikansvarlige i mødet. Vi stiller krav om, at praktikvejlederen: er kvalificeret fagligt, pædagogisk og personligt. er i stand til at formidle såvel sin praksisviden som sin teoretiske viden. kan omsætte refleksioner til pædagogisk praksis, benytte denne i hverdagen og herigennem udvikle nye kompetencer. sikrer, at den studerende får tid og rum til at udføre sine handlinger i læresituationer. Situationer, der gerne må være udfordrende, men ikke umulige. afvikler et forbesøg i et samarbejde med den studerende, hvor de tilrettelægger selve praktikforløbet, herunder aftaler om arbejdstidsplanlægning, aftaler om ansvarsopgaver, aftaler om selvstændige aktiviteter og aktiviteter i samarbejde med det øvrige personale. Drøfter praktikdokument. sikrer, at vejledningen indgår regelmæssigt i praktikperioden. sikrer, at den studerende indføres i, hvordan hun skal forholde sig i uforudsigelige situationer, eks. vold eller trusler om vold. sikrer, at den studerende er bekendt med, hvordan evaluering og vurdering af praktikken foregår. er sparringspartner for det øvrige personale i arbejdet omkring den studerende. Vi forventer, at vejlederne i CORTEX og CORTEX20 (øvrigt personale): har et reflekteret forhold til egen praksis, og er i stand til at se på egne handlinger og give begrundelser for disse. har evne til at støtte og udfordre den studerende. er motiveret for at påtage sig dele af uddannelsesopgaven. tager vejlederrollen alvorligt, erkender opgavens omfang og føler sig ansvarlig. 5. Læringsmål/Uddannelsesplan Bekendtgørelsen om den 3. praktikperiode: a. Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis. b. Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis. Side 9

10 c. Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring. d. Etik, værdier og menneskesyn. e. Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis. Ifølge bekendtgørelsen skal den studerende kunne: a) beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession, b) yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov, c) redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt, d) skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og e) redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling. 3. praktikperiodes hovedoverskrift: Den pædagogiske profession, herunder fylder specialiseringen og det tværfaglige hver 50 % a) Professionens arbejdsområder og opgavefelt. b) Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder. c) Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder. d) Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og e) professionens historiske og kulturelle udvikling. f) Professionsbevidsthed og -identitet. g) Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver. CORTEX s uddannelsesplan Der vil være undervisning og vejledning indenfor følgende: orientering om servicelovens bestemmelse herunder bevilling af støtte efter 85, 83 og 104 rehabilitering efter frit sygehusvalg bevilling af handicapkørsel, hjælpemidler, talepædagog, vederlagsfri fysioterapi etc. Socialforvaltningens organisering i Kolding Kommune, herunder handicaprådgivningens opbygning Hercules ledelse, mission og værdigrundlag i CORTEX medarbejderindflydelse herunder medudvalg og arbejdsmiljøgruppen politikker og retningslinjer, herunder trivsels- og tilstedeværelsespolitikken procedure for bevilling af støtte, opfølgning og revurdering Side 10

11 økonomi Der bliver introduktion til brugerarbejdet både administrativt og ved sidemandsoplæring, så du herefter selvstændigt kan varetage brugerbesøg. Vi vægter observation og refleksion over den pædagoiske praksis. Drøftelse af kommunikation generelt og i forhold til den enkelte bruger. 6. Praktikdokument Det er den studerendes opgave at udforme praktikdokumentet. Praktikdokumentet skal indeholde noget om: Brugergruppen Samarbejde med personalet Samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere Organisationen set i en samfundsmæssig sammenhæng Læringsmålene Overvejelse over praktikperioden Notater samt oversigt over relevant litteratur I praktikperioden anvendes praktikdokumentet til at dokumentere Hvordan der arbejdes med læringsmålene Erfaringsopsamlinger om pædagogiske problemstillinger Indsamling af iagttagelser Processer og refleksioner Undervisning vejledning Du kan før forbesøget hente inspiration på vores hjemmeside. Se vores hjemmeside på På forbesøget kan du drøfte, hvilke muligheder der er for læring i CORTEX. 7. Godkendelsesprocedure Her henvises til bekendtgørelsens 22 stk Samarbejdet mellem studerende og vejleder: Fungerer dette samarbejde ikke, kontaktes lederen og der holdes et møde mellem studerende, vejleder og leder, hvor problemerne klarlægges. Findes der ikke en løsning, er det lederens ansvar at sørge for evt. konsulenthjælp fra seminariet, eller at finde en anden placering i huset. Målopfølgning: Er vejlederen i tvivl, om den studerende lever op til sin målformulering, skal lederen kontaktes. Lederen deltager i en vejledningstime, hvor problemerne klarlægges. Senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet, afholdes et møde med den studerende, vejlederen, lederen og seminariet. På mødet tilkendegiver vi som praktiksted, om den studerende kan forventes at nå de fastsatte mål. Er der tvivl herom, drøftes det, hvordan målene vil kunne nås. Side 11

12 Der udarbejdes en handleplan for resten af praktikken. I hele denne proces kan vejlederen gøre brug af sine øvrige pædagogkolleger. Vurdering af praktikforløbet: Ved afslutning af hver praktikperiode gives en skriftlig begrundet udtalelse til seminariet. Der gives en bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til de fastlagte mål ca. 14 dage før afslutning af praktikken. Af denne udtalelse fremgår det om praktikken er godkendt, eller om vi som praktiksted er betænkelige ved at godkende praktikken. Seminariet orienteres om vores vurdering. Hvis vi er betænkelige, indkalder seminariet til en praktikvurderingssamtale, hvor deltagerne er den studerende, vejlederen, lederen og den af seminariets medarbejdere, der har medvirket ved den studerendes praktik. Side 12

13 Bilag 1 CORTEXs brugergruppe tilhører denne del af de: Centrale kundskabs- og færdighedsområder Mennesker med nedsat funktionsevne a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og b) metodiske overvejelser. c) Brugeres livsbetingelser og trivsel, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår d) Inklusion og eksklusion. e) Omsorg, magt og relationsdannelse. f) Samarbejde med brugere, pårørende og profesionelle. g) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen. h) Brugerinddragelse og rettigheder. i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger. j) Kompensationsmuligheder. k) Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer. (I CORTEX er der udover ovennævnte, mulighed for at specialisere sig i: De skjulte skader) Side 13

14 Bilag 2 Desuden arbejdes der med Tværfaglighed Faglige kompetence mål Målet er, at den færdiguddannede kan etablere og indgå i samarbejde med andre professioner med henblik på at kvalificere og koordinere den pædagogiske indsats i en samfundsmæssig sammenhæng, medvirke til, at brugerens perspektiv inddrages og er i centrum for den tværprofessionelle indsats, inddrage faglig ekspertise fra relevante professionsområder skabe og udvikle tværprofessionelle netværk og ligeværdige samarbejdsrelationer, anvende og kommunikere viden om den pædagogiske profession ansvarsområde, kompetencer, værdier og etik. anvende centrale teorier, begreber og metoder, herunder kan reflektere over professionsrelevante dilemmaer i det tværprofessionelle arbejde. Specialisering Faglige kompetence mål Målet er, at den færdiguddannede kan anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder reflektere kritisk overfor pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde. Side 14

15 Bilag 3 Dagsorden til vejledning: 1. Siden sidst. hvad har jeg lært hvad var svært hvad undrer jeg mig over hvad var godt evaluering af planlagte aktiviteter 2. Aktuelle sager. pædagogiske emner brugere, pårørende, personale. andet 3. Fremtiden. hvad skal der ske frem til næste vejledning. hvem gør hvad. 4. Hvordan går det. med målopfyldning med mig som studerende/vejleder. 5. Evt. Side 15

16 Navn på socialfaglig metode Kort beskrivelse af den socialfaglige metode Neuropædagogik Vi benytter den neuropædagogiske tilgang til vores brugere. Neuropædagogikken anvendes i kombination med ergoterapi, og der kan også være tale om at yde personlig pleje og omsorg til brugerne. Metodens redskaber Neuropædagogik (efter Karen Margrethe Grønbæk)er en tværfaglig disciplin baseret på naturvidenskabelig, humanistisk og socialvidenskabelig teori samt på erfaringer hos alle implicerede i samarbejdet. Vi er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Vi samarbejder med brugeren om at definere de behov for støtte, som brugeren har og hvilke mål, der skal arbejdes efter. Metoden tager udgangspunkt i, hvor i hjernen brugerens skade er placeret. Støtten tilrettelægges ud fra brugerens ressourcer. Metodens systematik Vi aftaler med brugeren, hvor hyppigt støtten skal gives. Vi tilrettelægger indhold og en struktur på besøgene, og tilstræber at besøgene ligger på faste tidspunkter på dagen/ugen. Nogle typiske problemstillinger vi arbejder med er: Skabe overblik og struktur i hverdagen. Arbejde med erkendelse af ny livssituation. At tage initiativer og få aktiviteter i hverdagen. At holde hus og hjem. Støtte til madlavning. At besvare og sortere post, økonomi. Formålene med besøgene aftales med brugeren og kommunens Hvordan fastsættes mål og delmål sagsbehandler i forbindelse med etableringen af støtten fra CORTEX. I relation til formålene med besøgene opsættes mål og delmål i et for indsatsen? samarbejde mellem støttekontaktpersonerne og brugerne. Navn på socialfag- Ergoterapi lig metode Kort beskrivelse af den socialfaglige metode Metodens redskaber Ergoterapi har til formål at øge brugernes muligheder for meningsfuld aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. At brugerne bliver helt eller delvist selvhjulpen og dermed øger livskvaliteten i et aktivt hverdagsliv med henblik på at forbedre/vedligeholde opnået funktion. Træning/støtte i hjemmet foregår overordnet udfra den neuropædagogiske tankegang. Herunder genoptræning, vedligeholdende træning, sundhedsfremme, forebyggelse, kompenserende tiltag ifht. kognitive dysfunktioner. COMP, ADL-taxanomi. Side 16

17 Metodens systematik Støtten foregår primært i brugernes egne hjem, da det er her, brugerne skal klare deres hverdag og opnå trivsel på de ændrede livsvilkår. Vi arbejder på vigtigheden i, at brugerne får indhold i hverdagen og får nogle aktiviteter igang. Hvordan fastsættes mål og delmål for indsatsen? Udfra kenskab til skadens placering i hjernen tilrettelægger vi støttens omfang, indhold og tilgang til brugeren. Brugernes motivation og samarbejde er afgørende for, om støtten kan lykkes og målene bliver opfyldt. Ved opstart af et forløb udarbejdes en samarbejdsaftle mellem brugeren, kommunen og CORTEX, hvor formålene med støtten fremgår. Efter at have besøgt brugerne udarbejder vi i fællesskab med brugeren en handleplan, som indeholder mål og delmål for samarbejdet. Navn på socialfaglig metode Pleje og omsorg Kort beskrivelse af den socialfaglige metode Til brugere der har behov for hjælp til personlig pleje og omsorg yder vi dette i kombination med de øvrige metoder. I nogle forløb er det hjemmeplejen, som yder pleje og omsorg og CORTEXs personale yder den kognitive støtte. Det er brugernes funktionsniveau og adfærd, som afgør, om det er hjemmeplejen eller CORTEX der varetager denne opgave. I afgørelsen vægtes det bl.a.,om der er behov for få en stram struktur der kræver et tæt samarbejde af de involverede. Metodens redskaber Plejen og omsorgen tilrettelægges med henblik på, at brugeren bevarer de færdigheder, der er tilstede. Der er tid til at støtte brugeren i processen, der kan tage lang tid pga. hjerneskaden. Plejen og omsorgen foregår ud fra den neuropædagogiske tankegang og er ofte kombineret med ergoterapi. Metodens systematik Se metode nr. 1: Neuropædagogik. Side 17

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken

Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken Birkehuset Demensdaghjem Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken (6. semester) I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Trækronerne Vejledalen 3-5 2635

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015

Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Mælkebøttens praktikstedsbeskrivelse 2015 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder/Broparken: Daglig

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By:

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.dk. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN. 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6.

Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN. 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6. Uddannelsesplan for Specialiseringspraktikken AKTIVITETSCENTRET BYTOFTEN 3. Praktikperiode Den pædagogiske profession og Specialisering (6. semester) Den studerende skal i den tredje praktikperiode arbejde

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Vejledning til skabelonen Skabelonen er opdelt i tre hovedafsnit: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan Særlige

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Privat Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Lis Grønning Ja Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1.

Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. Praktikstedsbeskrivelse/uddannelsesplan Jf. bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog med virkning fra 1. August 2007 Generel info om praktikstedet/tilknytningsinstitution Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Handicap Basis - Bjerringbro Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med

Læs mere

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer

Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN. 80 børn 4 stuer Skema til ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Institutionstype/ foranstaltning Antal børn /

Læs mere

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler

Lindegården Lindelyvej 6 3480 Fredensborg 48 46 06 05 mkni@fredensborg.dk www.lindegarden-linden.dk. Huslæge Psykiater Fysioterapeuter Sagsbehandler PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Lindegården Lindelyvej

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011

Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar. Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Praktik i pædagoguddannelsen uddannelse, opgaver og ansvar Temadag om praktikken Den 20. juni 2011 Den organisatoriske ramme Uddannelsesbekendtgørelsen 13: Praktikkens omfang og længde 14: Praktikstedets

Læs mere

Den pædagogiske profession

Den pædagogiske profession Den pædagogiske profession Velkommen til informationsdag for praktikvejledere for studerende i 3. praktik efterår 2014 3. praktik. Information til praktikvejledere 24. juni Mette Hannibal UCC 8.30 9.30

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Poul Jensen Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 27. september 2010 Udfyldt af praktikstedet den: Revideret den: Beskrivelse af

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Bostedet Brunebjerg BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Bostedet Brunebjerg Brunebjerg

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg

Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Praktikbeskrivelse for Troldehøjen Silkeborg Institutionstype/ foranstaltning: Antal børn / unge / voksne Antal stuer / afdelinger Troldehøjen er en af Daginstitutionen Virklunds 2 dagtilbud. Troldehøjen

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven 1 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Institutionens E-mailadr.: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Idavang H.C. Ørstedsvej 1 7800

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Solveig Steen Schultz

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Solveig Steen Schultz Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Region Midtjylland Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN TF klassen Holmegårdskolen ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Norgesvej 6 9800 Hjørring 7233 5992, skolens kontor 7233 3850 Holmegårdskolen@hjoerring.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Langbrokrovej Langbrokrovej 1 9310 Vodskov Tlf.: 96385200 Mail: JTL-aeh@aalborg.dk INSTITUTIONSTYPE

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Diakonhøjskolen Skema/skabelon til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET A. BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE PRAKTIKSTEDET Skovvænget Ballerup Boulevard

Læs mere

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding

Daginstitutionen Skovbrynet Skovbrynet Kolding SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Jf. Ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 01, august 2013 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens

Læs mere

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Harte SFO PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. februar 2013 Dato: 10. januar 2013 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

Beskrivelse af praktikstedet

Beskrivelse af praktikstedet Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDETS NAVN: ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. HJEMMESIDE Botilbuddet Henning Smihtsvej Henning Smihtsvej 7 9000 Aalborg 99316995/99316996 http://www.aalborgkommune.dk/borger/voksne/handicap/

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Institution Dagnæs: Børnehuset Egehøjen Strandkærvej 38 A-B 8700 Horsens Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Institution

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted A. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Børnehaven Tirsdalen

Børnehaven Tirsdalen Børnehaven Tirsdalen Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Diakonhøjskolen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE og UDDANNALSESPLAN jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17.

Kombineret daginstitution 83 børn/ 22 ansatte 0 til 6 år 2 afdelinger: vuggestue og børnehave 6.30 til 17. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Børnehuset Delfinen Institutionens navn. Hellerupvej 18 Adresse. 2900 Hellerup Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv

Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv 1 Uddannelsesplan for studerende på Proaktiv Beskrivelse af praktikstedet Udarbejdet 2010 Adresse. Postnr. og By. Tlf.nr. Mail-adr. Hjemmeside. Praktikansvarlig. Praktikstedets målgruppe. Proaktiv Entreprenørvej

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

0Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

0Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE 0Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere