Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10. Formålet med tilsynet generelt er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner Det er vores vurdering, at beboerne hører til de beskrevne målgrupper tilgangen til beboerne er anerkendende og omsorgsfuld. Her er under vores besøg en behagelig og rolig atmosfære. Beboerne signalerer, at de trives og føler sig trygge. Det er vores vurdering, at beboerne får den hjælp, de har behov for, hvilket bekræftes af de pårørende, der giver udtryk for stor tilfredshed beboerne tilbydes en struktureret og forudsigelig hverdag med meningsfyldt indhold. Alle beboere har et aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes behov. De fysiske rammer og faciliteter, dels i de enkelte huse og dels de der er fælles for hele Sølund, giver gode muligheder for aktivitet og sansestimulering, hvilket er væsentlig for målgruppen de fysiske rammer er nyrenoverede og fremstår lyse og venlige. Her er i indretningen taget højde for beboerens behov, og her er gjort en indsats for at skabe et hjemligt miljø. Det er vores vurdering, at rammerne er velegnede til formålet overordnet er vores vurdering, at medarbejdernes kompetencer modsvarer beboernes behov. Her er fokus på løbende uddannelse og udvikling. Her samarbejdes tæt med Sølunds sundhedsteam, hvilket er medvirkende til at sikre, at beboernes samlede behov imødekommes medarbejderne fremstår engagerede og giver udtryk for generel tilfredshed med deres arbejdsforhold. De fortæller blandt andet, at her er et godt samarbejde kollegialt og med ledelsen, hvilket svarer til vores indtryk vi har gennemgået pædagogiske handleplaner for tilfældigt udvalgte beboere. Her er stor grundighed i arbejdet. Planerne er velskrevne og retningsgiven for indsatsen. Vi har ligeledes set 1

2 beboermapper. Disse kan med fordel systematiseres og gøres mere overskuelige. Det vil vi følge op på ved vores næste besøg. Iagttagelser og anbefalinger Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. Dette er altså vores første egentlige tilsynsbesøg her. Konklusioner og iagttagelser mv. er således på nuværende tidspunkt baseret på et forholdsvis begrænset grundlag. Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Vi er ikke bekendte med opfølgningspunkter fra tidligere tilsynsbesøg. Målgruppe Boenhed 10 består af 3 huse med 8 beboere i hvert hus. På Søbo er målgruppen voksne borgere med udviklingshæmning, der desuden har et syns- eller hørehandicap, eller begge dele. Aktuelt bor her 4 beboere der enten har et syns- eller hørehandicap, samt 4 beboere der er døvblinde. Beboerne har behov for hjælp til alt. Beboerne er aktuelt i aldersgruppen fra sidst i 40 erne til sidst i 60 erne. På Oasen er målgruppen voksne borgere med udviklingshæmning. Flere beboere har desuden en psykiatrisk overbygning og en enkelt beboer har desuden spastisk lammelse. Alle beboere i huset er kørestolsbrugere og har behov for totalpleje. Beboerne er i aldersgruppen fra midt i 20 erne til starten af 60 erne. På Nybo er målgruppen den samme som på Oasen. Dog kan enkelte beboere spise selv med støtte. Her er beboerne i aldersgruppen fra 50 år til midt i 70 erne. På baggrund af samtale med ledelsen og medarbejderne er det vores vurdering, at beboerne hører til målgruppen. Boligforhold og fysiske rammer De fysiske rammer er nyrenoverede og fremstår generelt lyse og venlige. Her er hyggeligt, rart, pænt og rent overalt vi kommer frem. Indretningen afspejler beboernes behov. F.eks. er belysningen på Søbo specielt egnede for mennesker der er svagtseende, ligesom der er forskellige pejlemærker, som kan anvendes ved hjælp af følesansen. Her er i indretningen af alle 3 huse lagt vægt på mulighed for stimulering af sanserne, ligesom her på fællesarealerne er god plads for kørestolsbrugere. Hvert hus har et stort fællesbadeværelse, hvor der kan anvendes badebåre. Beboernes boliger er indrettet forskelligt ud fra den enkeltes behov. Medarbejderne, og eventuelt pårørende, har stået for indretningen af de enkelte boliger. Man har tydeligvis har gjort sig umage for at den enkelte beboer skal føle sig tilpas i omgivelserne, som det er lykkes at give et individuelt præg. Beboerne har desuden adgang til en række fællesfaciliteter på området, blandt andet et nyt stort Snoezelhus, svømmehal, heste og dejlige naturskønne omgivelser. Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnet til formålet. 2

3 De pædagogiske og omsorgsmæssige forhold Tilgangen til beboerne tager overordnet udgangspunkt i Sølunds fælles værdigrundlag, der bygger på filosofien Gentle teaching. Dette afspejles tydeligt i den måde medarbejderne er sammen med og omtaler beboerne. Omgangsformen er kærlig og respektfuld. Her er under vores besøg en behagelig og rolig atmosfære. Beboerne signalerer, at de trives og føler sig trygge. Flere beboere opholder sig på fællesarealerne, mens andre er i egen bolig. Vi besøger blandt andet en beboer, der får aromaterapi. I Gentle teaching lægges der vægt på begreber som blandt andet relation, ligeværd og selvbestemmelsesret. Meningen er at skabe samhørighed og fællesskab for den enkelte beboer. Beboerne skal opleve at føle sig ønsket og elsket, opnå evnen til at holde af andre osv. Det kræver, at medarbejderne har kendskab til og forståelse for den enkelte beboers livssituation, ligesom deres tilgang til beboerne altid må være anerkendende. Alle beboere har en primær og en sekundær kontaktperson blandt medarbejderne. Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte beboeres behov. Her arbejdes ud fra kendskab til beboerens livshistorie, udviklingsbeskrivelser og eventuelt neuropædagogisk udredning. I arbejdet med de døvblinde beboere arbejdes desuden ud fra metoden PFP (Personlig Fremtids Planlægning). Her er fokus på at styrke beboerens kommunikationsmuligheder, blandt andet ved hjælp af tegn til tale, taktil tegnsprog, piktogrammer og billeder. Beboerne styrkes dermed også i muligheden for at sige til og fra. Vi har set flere eksempler på strukturtavler og dagskasser, hvilket er medvirkende til at give beboerne en tryg og forudsigelig dagligdag. Enkelte beboere kommer i Sølunds centrale aktivitetscenter. De øvrige beboere har et aktivitetstilbud i husene. Her er ansat 1-2 aktivitetsmedarbejdere i hvert hus. Af aktiviteter kan blandt andet nævnes sang, historie, gåture, alle former for aktiviteter der er sansestimulerende, brug af Snoezelhuset og ridning. Dagen er planlagt og struktureret, så alle beboere hver dag får tilbud om 1-1 kontakt. Mad leveres fra Sølunds centralkøkken. En gang om ugen laves der mad i husene, hvor nogle beboere kan følge aktiviteten på sidelinjen og alle kan nyde duften. Tiltag som dette er medvirkende til at understøtte det hjemlige miljø, ligesom beboerens sanser stimuleres ved blandt andet duften af mad. Sølund har sit eget sundhedsteam, bestående af læger, tandlæger, sygeplejersker, terapeuter og frisør. Desuden er her fast tilknyttet psykiater. Vi får oplyst, at det er en stor fordel, at her er tale om faste sundhedspersoner, der kender og har forståelse for målgruppen generelt og de enkelte beboere. Her er et godt samarbejde mellem sundhedsteamet og boenhederne, hvilket er medvirkende til at sikre, at beboernes samlede behov imødekommes. Vi har været i dialog med pårørende, der alle giver udtryk for stor tilfredshed med stedet. De oplever, at der tages godt hånd om deres pårørende, på en omsorgfuld og værdig måde. De pårørende oplever medarbejderne som dygtige og altid imødekommende. Informationsniveauet til de pårørende er tilfredsstillende og de inviteres med til handleplansmøder og lignende. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Hovedparten af medarbejderne er uddannede pædagoger, og her er desuden ansat et antal medhjælpere. Alle nye medarbejdere kommer gennem et 14 dages introduktionsforløb, og her afholdes en samtale efter 2 måneders ansættelse. Normeringen udmøntes således, at der i hvert hus er 3-4 i dagvagt, 3 i aftenvagt og 1 vågen nattevagt. Man prioriterer, at have flest personaleressourcer i dagtimerne, da det er her aktiviteterne er planlagt. Her er et velfungerende samarbejde med sundhedsteamet. Sygeplejerskerne kan kontaktes og tilkaldes døgnet rundt, og kommer fast rundt til alle boenheder om natten. 3

4 Det er vores indtryk, at medarbejderne løbende uddannes i forhold til målgruppens behov. På Søbo gennemgår alle medarbejdere f.eks. basiskursus vedrørende døvblinde, og de fleste medarbejdere har lært tegn til tale. Enkelte medarbejdere er i gang med diplomuddannelse indenfor specialpædagogik, en er på neuropædagogisk uddannelse, og her er uddannet forflytningsinstruktører i alle huse. Hvert hus har desuden en mentor for Gentle teaching. Medarbejderne oplever, at her er gode muligheder for faglig udvikling. På Sølund har man nogle interne netværksgrupper, der i daglig tale kaldes bobler. Her er blandt andet bobler for Gentle teaching, seksualitet, kommunikation, forflytning, ældrepædagogik osv. Boblerne mødes 4 gange årligt, og de pågældende medarbejdere fungerer som ressourcepersoner for de forskellige områder, i deres respektive boenheder. Medarbejderne fra Søbo deltager desuden i eksterne netværksgrupper, og har tæt samarbejde med Aalborg for døve. Her afholdes 2-3 temadage om året, der tilrettelægges i samarbejde med Sølunds interne konsulenter. Her er ansat både pædagogisk og psykologisk konsulent. Supervisionsforløb iværksættes ved behov, ligeledes i samarbejde med konsulenterne. Supervision kan gives både til grupper og individuelt. Personalemøder afholdes i de enkelte huse, med deltagelse af ledelsen. Her afholdes medarbejderudviklingssamtaler årligt. Medarbejderne fremstår kompetente og engagerede. De giver udtryk for generel tilfredshed med deres arbejdsforhold. De fortæller, at her er et godt samarbejde i de enkelte huse og med ledelsen. På grund af beboerne særlige behov er det ikke muligt at samarbejde i det daglige på tværs af husene. Den skriftlige dokumentation Her udarbejdes pædagogiske handleplaner. Vi har gennemgået planerne for tilfældigt udvalgte beboere i alle 3 huse. Vi kan konstatere, at her er stor grundighed i arbejdet. Planerne er velskrevne og særdeles fyldestgørende. Her indgår blandt andet udførlige dagsbeskrivelser med anvisning til medarbejderne, beskrivelse af støttebehov og risikovurdering. Til handleplanen hører et særskilt konklusionsskema, der giver et godt overblik over mål og metode. Vi har ligeledes set beboermapper fra alle 3 huse. Disse kan med fordel systematiseres og gøres mere overskuelige. Det vil vi følge op på ved vores næste besøg. Magtanvendelse Her anvendes beskyttelsesfiksering til enkelte beboere, hvilket er forhåndsgodkendt. Ellers forekommer her ikke magtanvendelser. Det kan dog være nødvendigt med en let fastholdelse af armen i forbindelse med blodprøvetagning. Det er her det sundhedsfaglige personale, der vurderer, om det er nødvendigt at blodprøven gennemføres. Magtanvendelsen indberettes i så fald i henhold til gældende regler. Medicinhåndtering Det skal for god ordens skyld understreges, at tilsynet ikke omfatter læge- og sygeplejefaglige forhold, herunder medicinhåndtering. Vi vil selvfølgelig på trods heraf reagere, hvis vi støder på åbenlyst uhensigtsmæssige forhold på dette område. Yderligere opfølgning til det kommende tilsynsbesøg Beboermapper. 4

5 Formål og fremgangsmåde I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Formålet med tilsynet er at påse, at beboerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det kommunale serviceniveau, der er fastsat i kvalitetsstandarderne. Samtidig vurderes atmosfæren og den måde, hvorpå hjælpen ydes. Som grundlag for vurderingerne og konklusionerne anvender vi Service- og Retssikkerhedslovens bestemmelser og tilknyttede vejledninger. Herudover anvender vi de gældende kvalitetsstandarder og foreliggende skriftlige materiale samt erfaringer og god praksis på området. Vi har fået en rundvisning og har hilst på flere beboere. Vi har endvidere inddraget repræsentanter blandt det personale, der var på arbejde samt ledelsen. Beboernes kropsprog, atmosfæren på stedet og gennemgangen af den skriftlige dokumentation, der beskriver samarbejdet med beboerne, indgår endvidere i grundlaget for vores vurderinger. Vi har forud for afgivelsen af denne rapport diskuteret resultaterne af tilsynsbesøget med ledelsen på stedet. Aalborg, den 9. oktober 2010 REVAS APS AF 1/ Aase Møller Marianne Christiansen 5

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere