Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 46

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bo - og dagtilbuddene Klintebo Klintebovej Aakirkeby Tlf.: Hjemmeside: Bo- og dagtilbuddene Klintebo 104 (aktivitets- og samværstilbud) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 84 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Rikke Callesen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Klintebo er et længere varende botilbud, hvor borgerne ydes støtte efter SEL 85. Tilbuddet består af 35 selvstændige lejligheder, fordelt på 4 huse, Kridthuset, Stjernehuset, Langhuset og Havehuset. Derudover dagtilbuddet Strøby/ Side 2 af 46

3 *Samlet vurdering: Skovlyst, som er oprettet efter SEL 104. Kridthuset, er både et botilbud og et dagtilbud, bor der 5 voksne udviklingshæmmede med autisme og Stjernehuset er et helhedstilbud. Socialtilsynets overordnet konklusion er, at Klintebo fremstår som et tilbud, der arbejder aktivt med den enkelte borgers mulighed for udvikling. Tilbuddet har fokus på, at borgerne skal være tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, og tager i dette arbejde hensyn til den enkelte borgers ønsker og muligheder. Klintebo arbejder aktivt for, at den enkelte borger bliver understøttet i at indgå i sociale relationer, samt at leve et så selvstændigt liv som muligt. Medarbejderne og ledelsen er opmærksomme på, at borgerne har forskellige behov i relation til sociale fællesskaber og giver borgerne mulighed for at deltage socialt, i både større og mindre gruppper. Tilbuddet har fokus på, at kontakt til netværk og pårørende tager udgangspunkt i borgerens behov. Tilbuddet kan arbejde med, at sikre at der bliver arbejdet med borgernes selvstændighed, ved at have det som et eget mål i de pædagogiske planer. Borgerens handicap og funktionsniveau er forskelligt, hvilket fordrer forskellige faglige tilgange og metoder. Socialtilsynets konklusion er, at tilbuddet har fokus på, at den enkelte borger skal inddrages i at opstille mål for egen udvikling og arbejder på at tilpasse metoder for at sikre dette. Socialtilsynets videre konklusion er, at Klintebos arbejde med den enkelte borger, tager udgangspunkt i disse mål. Målene bliver løbende evalueret på regelmæssige møder og skriftlige dokumenteret i statusrapporter. Klintebo arbejder med at tilgodese den enkeltes borgers ønsker for eget liv, og udviser etisk refleksion omkring, hvordan de skal være sammen med borgerne. Tilbuddet arbejder aktivt med at forhindre brug af magt. Klintebo har et forholdsvis stort antal registreringer af vold og Side 3 af 46

4 trusler ovenfor medarbejderne, men har fokus på, hvordan dette i vidst mulig omgang kan undgåes. Medarbejdere og ledelse fremstår som kompetente, både i forhold til driften af tilbuddet, samt i det faglige arbejde. Socialtilsynet konkluderer at det overordnede økonomi på nuværende tidspunkt fremstår bæredygtigt, men at der er planlagte nedjustering af antal pladser, som medfører at Socialtilsynet konkluderer, at økonomien ikke er fuldt gennemskuelig. Tilbuddets fysiske rammer vurderes som meget varierende, men fremstår overordnet som relevante for tilbuddets målgruppe. *Afgørelse: Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Tilbuddet kan optimere arbejdet med borgernes selvstændighed, ved at have det som et eget mål i de pædagogiske planer. Tilbuddet kan arbejdet aktivt med nye vinkler i henhold til at få reduceret antallet af vold og trusler. Tilbuddets kardeks system er forældet, og derfor bør der arbejdes aktivt for at indførelsen af EKJ sker effektivt og hurtigt. Tilbuddet kan arbejde på, hvordan de fælles rammer i Langhuset kan fremstå som mindre institutionelle. Side 4 af 46

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema i forbindelse med Re - godkendelse. 4 pædagogiske planer. Tilsynsrapport Referat brugerråd. Tilbuddets kardeks. Tilbudsportalen. Oversigt over aktiviteter i helhedstilbud. Observation Interview De fysiske rammer. Interaktion borger- medarbejder Langehuset. Interaktion medarbejder - medarbejder. Interaktion medarbejder - ledelse Interaktion ledelse - ledelse. Interaktion ledelse - pårørende. Interaktion borger- medarbejder Havehuset. Botilbudsleder Pia Jonge. Afdelingsledere: Susanne Koefoed, Michael Bock, Trine Gylling, Flemming Sylvest Frederiksen Fælles interview medarbejdere 1 omsorgsmedhjæper 3 pædagoger 1 PGU 1 Sosu 1 pårørende Dialog med borgere, i forbindelse med rundvisning på tilbuddet. Side 5 af 46

6 Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Klintebovej 004, 3720 Aakirkeby : Klintebovej 004, 3720 Aakirkeby Nina Andreassen Rikke Callesen Afdelinger Klintebo Strøby/Skovlyst Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Re-godkendelse med udgangspunkt i kvalitetsmodellens 7 temaer. Side 6 af 46

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 46

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder med temaet uddannelse og beskæftigelse og tilbuddets borgere er som udgangspunkt tilknyttet beskæftigelse og uddannelse. Enkelte borgere er tilknyttet eksterne tilbud, hvor Socialtilsynet vurderer, at dette fremmer borgernes deltagelse i lokalmiljøet. Tilbuddet arbejder aktivt med at tage hensyn til den enkelte borgers behov og forudsætninger, og har derfor oprettet et helhedstilbud for de borgere der vurderes ikke at magte eksternt tilbud. Udover dette, har tilbuddet et bo - og dagtilbud, hvor fem af tilbuddets borgere er tilknyttet. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddet indgår i samarbejdsrelationer som understøtter at borgernes mål for uddannelse og beskæftigelse opnås. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter Tilbuddet arbejder aktivt med, at understøtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse Side 8 af 46

9 borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse og beskæftigelse. Der er en procedure for, at målene for den enkelte borger sættes i samarbejde med de eksterne tilbud, hvoraf dette dokumenteres i handleplanen. Denne følges der op på hvert år, hvori der også fremgår en vurdering af borgernes mål i relation til temaet. Socialtilsynet konstaterer at der er borgerne, der blandt andet på grund af alder, ikke ønsker at være tilknyttet uddannelse eller beskæftigelse, hvilke tilbuddet respekterer. Side 9 af 46

10 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Tilbuddet består af forskellige afdelinger, hvor der i følge ledelsen, er forskellig praksis på hvordan der arbejdes med borgernes mål i relation til skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Lederen af Stjernehuset fortæller, at tilbuddet er et helhedstilbud, hvor de mål der sættes for borgerne omhandler hele tilbuddet. Der bliver afholdt handleplans møder fast den måned hvor den enkelte borger her fødselsdag, hvor der følges op på de satte mål. Lederne fra de andre afdelinger fortæller om samme praksis med handleplans møde, men informerer Socialtilsynet om, at alle interessenter kan indkalde til handleplans møde ved behov. Lederne fortæller videre, at de fastsatte mål for dagtilbuddet understøttes i dagtilbuddet for at sikre helhed for borgerne. Medarbejderne fra Havehuset og Langhuset fortæller, at de er i løbende dialog med borger og tilbud for at sikre at borgeren er tilfreds med dagtilbud. Hvis dette ikke er tilfælde, kan borgerne tilbydes tilbud andet sted på øen. Medarbejderne informerer videre, at de eksterne tilbud benytter en dagbog, som følger borgeren. Kridthuset er et bo - og dagtilbud, hvor dagene er strukturerer forskelligt, men i følge ledelsen, tages der udgangspunkt i borgernes handleplan. Socialtilsynet har udført nedslag en i handleplan, hvor borgerne mål for uddannelse/ beskæftigelse fremgår og der er ydermere indskrevet mål og evaluering af, hvorvidt disse er opnået. I Klintebos interne dagtilbud Strøby/ Skovlyst, oplyser lederen, at der opsættes synlige mål for alle borgere og tilbuddet indgår i samarbejde med borgerne og andre relevante aktører, i opsætning af diss. Målene for borgerne drøftes på det årlige handleplansmøde, som afholdes i dagtilbuddet samt der sker løbende opfølgning på tilbuddets fastlagte møder. Medarbejderne fra Strøby/ Skovlyst beskriver, hvordan de i samarbejde med f.eks. kommunal sagsbehandler og pårørende opsætter mål, for at understøtte borgerens behov og ønsker. Strøby/ Skovlyst har implementeret it-understøttende dokumentationssystem, hvor medarbejder løbende sikrer dokumentation for målene, som følges op en gang månedligt, hvor medarbejderne beskriver hvor langt borgeren er nået med målet og alle mål evalueres til det årlige handleplansmøde. Side 10 af 46

11 Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) I det skriftlige materiale fremgår der, at 2/3 af beboerne er brugere af øens aktivitets- og beskæftigelsestilbud eller af Kommunikationscenteret. Et af husene på Klintebo har eget dagtilbud, Kridthuset. Udover dette, er der fire borgere der bor i helhedstilbuddet Stjernehuset. Lederen informerer om, at der er borgere som på grund af alder har fravalgt dagtilbud. Strøby/Skovlyst har 44 borgere i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Klintebo arbejder aktivt med at understøtte den enkelte borger i at indgå i sociale relationer og leve et selvstændig liv i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Da målgruppen er forskellige i de enkelte huse, benytter medarbejderne forskellig metoder, for at sikre borgernes mulighed for, at opstille egne mål. Socialtilsynet videre vurdering er, at der bliver opstillet mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed og disse bliver løbende evalueret. Temaet selvstændighed er ikke et selvstændig mål i de pædagogiske planer. Tilbuddet er opmærksomme på, at der jf. borgernes handicap, kan være borgere der ikke ønsker, eller er udfordret af, at skulle være aktivt deltagende i sociale relationer. Dette bliver der taget hensyn til. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har fokus på, at skabe mulighed for forskellige sociale arrangementer, så Tilbuddet kan arbejde med, at sikre at der bliver arbejdet med borgernes selvstændighed, ved at have det som et eget mål i de pædagogiske planer. Side 11 af 46

12 borgernes ønsker bliver tilgodeset. Eksempelvis er der i Langehuset mulighed for at spise i mindre grupper. Ligeledes er der oprettet en kvindeklub på tværs af de forskellige huse. Tilbuddet udviser åbenhed og understøtter borgernes deltagelse i det lokale liv. Dette viser sig ved, at der eksempelvis er bygget et gæstehus til eventuelt overnattende gæster. Enkelte borgere færdes alene i lokalmiljøet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at kontakten med de pårørende skal tage udgangspunkt i borgernes ønsker, og støtter derfor både med at opretholde kontakten til de pårørende, men er også behjælpelig med at sætte grænser, hvis det er dette borgeren har behov for. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad arbejder med, at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Borgerne i Stjernehuset er jf. deres handicap, udfordret i henhold til at arbejde med sociale relationer og til dels også selvstændighed, da de er tilknyttet enkeltmandsprojekter. Det er relevant fokus på, at borgerne skal mødes individuelt og at der på den baggrund er forskellige metoder der tages i brug. Dette for at sikre borgernes inddragelse i at opstille mål i relation til emnet. Side 12 af 46

13 Socialtilsynet har, i stikrpøver af handleplaner, læst hvordan der bliver opstillet mål i relation til borgernes sociale kompetencer og ydermere, hvordan der løbende bliver evalueret. Socialtilsynet har ikke kunne læse, at der er opstillet mål for borgernes selvstændighed. I dagligdagen bliver mål opført i kardeks som der løbende følges op på. Socialtilsynet ser kardeks som uoverskueligt, blandt andet fordi den er håndskrevet. Flere borgere færdes selv i nærmiljøet og bliver støttet og hjulpet af de lokale. Samarbejdet med de pårørende bliver udført på en etisk velfunderet og respektfuld måde, hvor der både tages højde for de borgere der ønsker støtte i at opretholde kontakten, men også med hensyn til de borgere, som kan have udfordringer i kontakt med de pårørende. Side 13 af 46

14 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 3 (i middel grad opfyldt) Ledelsen informerer om, at der grundet borgernes forskellige funktionsniveau er varierende metoder for at inddrage borgerne i at opstille konkrete individuelle mål for sociale kompetencer og selvstændighed. Enkelte borgere har behov for pædagogisk støtte for at få redskaber til, at kunne tage selvstændige valg. Det er fokus på, at borgere uden sprog skal mødes af medarbejdere der kender dem godt, for at sikre, at de selv er med til at opstille mål. Medarbejderne informerer om, hvordan de enkelte tilbud arbejder forskelligt. I Havehuset er det fokus på, at borgernes funktionsniveau vurderes og at dette danner grundlag for, hvilke krav der kan stilles. Eksempelvis, at man ikke beder en borger der ikke kan tælle, hente et bestemt antal tallerkener. De borgere der kan opstille mål, er med til dette. Socialtilsynet har udført nedslag i fem pædagogiske planer. Der fremgår mål relateret til sociale forhold, hvor der bliver noteret løbende evaluering. Der fremgår ikke et eksplicit punkt for arbejde med borgernes selvstændighed, men dette indgår som et generelt fokus. Eksempelvis står der flere steder beskrevet, hvordan borgerne skal motiveres til at deltage i egen personlig pleje i det omfang de har mulighed. Medarbejderne informerer om, at når der sættes mål for borgerne i relation til temaet, noteres dette i førnævnte kardeks. I kardeks, har hvert mål en selvstændig side, hvor det månedligt bliver samlet op for at vurdere indsatsen. Socialtilsynet har udført nedslag som bekræfter formen. Leder af Strøby/ Skovlyst oplyser, at de ikke har fast struktur for opsætning af mål indenfor denne indikator, men de er opmærksomme på såfremt borgerne har nogle behov, der skal imødekommes og understøttes af dagtilbuddet. Medarbejderne giver konkret eksempel på, at inddrage borgerne i indkøbsture, for at styrke deres sociale kompetencer. Side 14 af 46

15 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne informerer om, at der ikke er sociale relationer for borgerne i Stjernehuset, da de jf. deres handicap, er tilknyttet enkeltmandsprojekt og ønsker ikke socialt samvær. Ledelsen beskriver at nærmiljøet rummer borgerne. Medarbejderne i den lokale "Brugs", møder borgerne ved deres navne. Dette beskrives som en af årsagen til, at der er borgere som selv går op i byen. Videre informeres Socialtilsynet om borgere der kører knallert og tager ind til Rønne på egen hånd. Det beskrives videre, at enkelte borgere benytter det lokale bibliotek. På rundvisningen bliver Socialtilsynet vist en hytte i haven. Ledelsen beskriver at denne blev brugt, da tilbuddet på et tidspunkt havde en borger boende, som fik besøg af sine venner. De festede og havde behov for at overnatte. For at imødekomme dette, og samtidig skærme de borgere som ikke ville profitere at overnattende gæster i tilbuddet, blev hytten bygget. I en pædagogisk plan læser socialtilsynet, at der for en borger, arbejdes aktivt med Ipad, hvor formålet er, at den kan bruges som et kommunikations redskab, hvor vedkommende uafhængig af medarbejderne kan fortælle om sit liv. Medarbejderne informerer om, at der arrangeres aktiviteter for borgerne i et kulturhus. I høringssvaret fra tilbuddet, bliver Socialtilsynet gjort opmærksom på, at et forslag om besparelse der vil påvirke disse aktiviteter er sendt i høring. Socialtilsynet fik mulighed for tale med en pårørende, som informerer om, at borgerne på tilbuddet deltager i en lokal musik festival. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og 5 (i meget høj grad Medarbejderne fra Strøby/ Skovlyst fortæller, at de har tradition for at tage på ture, til f.eks. Natur Bornholm, teknisk museum, trolling mv. Tilbuddet sikrer, at der er turene tilrettelægges og tilpasses, så der ture for alle borgere. Ledelsen fortæller, at der er eksempler på pårørende der periodevis kommer daglig. Der er fokus på, at de pårørende skal følge sig velkommen. Socialtilsynet observerede, at den pårørende vi talte med, Side 15 af 46

16 behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen opfyldt) gik hjemmevandt omkring, og i samtalen fremgik der tydelig, at vedkommende havde kendskab til mange af borgerne. Ledelsen fortæller videre, at der bliver arrangeret årligt pårørendemøde med spisning, samt en sommerfest, som er godt besøgt. Det arrangeres også julearrangement. I Kridthuset og Stjernehuset holdes der små arrangementer, i de andre tilbud holdes der større arrangementer. I flere pædagogiske planer fremgår der, hvordan borgerne støttes i kontakt med deres familier. I Stjernehuset kommer de pårørende på besøg efter aftale, så den enkelte borger kan forberedes på dette. Udover dette, kører medarbejderne borgerne på besøg til deres forældre. Medarbejderne fortæller om en borger fra Stjernehuset, som nu benytter Ipad aktivt i kommunikationen med sine forældre. Ledelsen informerer konkret om en borger med massive kommunikative udfordringer. Vedkommende var ikke tilfreds med kontakt til pårørende. Der blev igangsat en proces, hvor borgeren fik redskaber til at sige fra ovenfor kontakten med forældrene. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse I samtale med en pårørende, blev Socialtilsynet bekræftet i, at de pårørende deltager aktivt og oplever sig som velkomne. Medarbejderne informerer om, at der kan være dilemmafyldte situationer, eksempelvis kan borgere have netværk de pårørende ikke bryder sig om. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller mål, enten sammen med den enkelte borger eller på vegne af den enkelte borger, hvoraf formålet med indsaten fremgår. Da borgernes handicap og deraf funktionsniveau er varierende, benyttes der forskellige metoder, så der Ledelsen kan overveje, hvorvidt et overlap for medarbejderne, ville give mulighed for, en systematiske erfaringsopsamling til forbedring af indsatsen. Side 16 af 46

17 sikres, at disse er tilpasset den enkelte borger. Der dokumenteres, delvist, progression i borgernes udvikling. Den enkelte borger har en handleplan, en pædagogisk plan og der dokumenteres løbende i kardeks. Ud over dokumentationspraksis, er der regelmæssige team møder, hvor de enkelte borgere er i fokus. Socialtilsynet vurderer, at det daglige dokumentationsarbejde, som skal ligge til grunde for en løbende læringsproces for medarbejderne, forhindres af et ikke tidssvarende dokumentationssystem, samt at der ikke er afsat tid til overlap medarbejderne i mellem. Tilbuddet arbejder aktivt med at sikre borgerne medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse. Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes etiske udgangspunkt er at støtte borgerne i at leve det liv den enkelte borger ønsker. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet respekterer de borgere, som ikke ønsker eksempelvis socialt samvær. I henhold til magtanvendelser er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske redskaber, samt løbende ændring af praksis, er medvirkende til at forhindre magtanvendelser. Side 17 af 46

18 Socialtilsynet bemærker, at der er et stort antal anmeldelse af overgreb mod medarbejdere, men vurderer, at de tiltag som er en del af tilbuddets praksis, er relevante for målgruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Tilbuddet har overordnet en bred målgruppe, men har valgt at inddele enkelte huset efter målgruppe. Eksempelvis er der et bo - og dagtilbud der henvender sig til borgere med autismespektrum forstyrrelser, og et andet tilbud der henvender sig til enkeltmandsprojekter. På grund af forskellige målgrupper, arbejdes der systematisk med flere faglige tilgange og metoder, dette for at sikre positive resultater for borgerne. Der fremkommer eksempler på borgere, der grundet psykiatrisk overbygning og fysiske handicap kan give ekstra udfordringer. Tlbuddet beskriver forskellige tilgange socialtilsynet bedømmer er målrettet de enkelte borgere og kan også vise til positive resultater for borgerne. Det enkelte team er ansvar for at de mål der sættes på handleplans møde, danner grundlag for de pædagogiske arbejde, og skal konkretiseres i pædagogiske handleplaner. Socialtilsynet bedømmer, at det daglige dokumentationsarbejde, som skal ligge til grunde for en løbende læringsproces for medarbejderne, forhindres af et ikke tidssvarende dokumentationssystem, samt at der ikke er afsat tid til overlap medarbejderne i mellem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Tilbuddet består af Langhuset, Havehuset, Bo - og dagtilbuddet Kridthuset, helhedstilbuddet Stjernehuset og dagtilbuddet Strøby/ Skovlyst. Da der i disse huse bor forskellige målgrupper, benyttes der forskellige metoder og faglige tilgange. Der er eksempler på borgere, som har særlige udfordringer grundet fysisk handicap, samt borgere med psykiatrisk overbygning. Medarbejderne informerer om, at dette kan give udfordringer i det pædagogiske arbejde. Side 18 af 46

19 Ledelsen fortæller at der i Langhuset arbejdes med neuroscreening som metode. Det henvises til en konkret borger, hvis målsætning var, at vedkommende kunne deltage i svømme undervisningen. Via at benytte denne metode, blev den faglige tilgang udviklet, og via boardmaker lykkes det borgeren at deltage i svømning. Medarbejderne informerer om at der generelt arbejdes efter neuropædagogiske principper i de forskellige huse. Det beskrives, at borgerne opleves som sociale, og der arbejdes derfor med, at etablere grupper. Eksempelvis er der etableret en "pige -gruppe" som mødes ugentlig. Ledelsen fortæller at der i Havehuset arbejdes med, at de borgere som har fysiske udfordringer, bliver sansesimuleret. Det er fokus på at fysiske tilgange, eksempelvis børstemassage, kan være et redskab for borgere som har taktil skyhed, til eksempelvis at kunne magte at have tøj på. Der fortælles videre konkret om en borger med psykiske udfordringer, hvor medarbejderne er oplært i en konkret faglig tilgang, som fungerer for den enkelte borger. Metoden går ud på, at hjælpe borgeren til ikke at dvale for meget i fortiden, men har fokus fremadrettet. Målet med borgeren kan forandre sig løbende, alt efter hvordan borgeren har det. I Kridthuset informerer ledelsen om en metode og faglig tilgang, som er struktureret og tilpasset den enkelte borgers ønsker og formåen. Dagtilbuddet er en integreret del af Kridthuset og benyttes primært af husets beboere. I dagtilbuddet arbejdes der struktureret, idet dette skaber forudsigelighed og en genkendelig hverdag. Der arbejdes med boardmaker / visuelt dagsskema samt konkreter i forhold til den enkelte bruger. Dette for at borgeren har mulighed for at overskue dagens forløb og aktiviteter. Dette blev bekræftet under Socialtilsynets rundvisningen. Side 19 af 46

20 Socialtilsynet informeres om, at der i Stjernehuset bor fire borgere med omfattende pædagogisk støtte, grundet individuelle forskellig artet og særlige behov. Ihøringsvaret blev Socialtilsynet gjort opmærksom på, at den gennesnitlige støtte til de fire borgere, er tre medarbejdere til fire borgere. Ledelsen beskriver hvordan der eksempelvis har været et læringsforløb for medarbejderne med formål, at lære borgernes små signaler at kende og kunne handle på disse. Målet for disse borgere kan være at have en god dag. Der benyttes derfor de metoder, som erfaringsmæssig har været med til at understøtte dette. Beboerne benytter ikke eksterne dagtilbud, men har sammen med personalet et struktureret dagsprogram, som foregår i deres lejligheder eller i nærområdet. Fokus er på fysiske aktiviteter, struktur, nærvær og omsorg. Beboerne i dette hus har det tilfælles, at de ikke ønsker megen kontakt med andre. Borgerne i Strøby/Skovlyst, kommer både fra Klintebo, øvrige botilbud eller er hjemmeboende, hvilket fordrer en bred pædagogisk faglig tilgang. Den overordnede referanceramme er en anerkende tilgang, desuden anvendes f.eks. autisme pædagogik, neuroscenning samt tilbuddet forskellige kommunikationssystemer. De har fortæller videre,at VISO inddrages i konkrete problemstillinger. Skovlyst, fungerer som et udeprojekt, hvilket giver mulighed for at skærme borgere, der har behov for det. Medarbejderne fra dagtilbuddet bekræfter, at tilbuddet har en bred målgruppe og der af forskellige behov for tilgange og metoder. Medarbejderne beskriver, hvordan nogle borgere har behov for primære pleje- omsorgsopgaver med fokus på vedligeholdelse af færdigheder, hvor borgerne ikke har de store mål, f.eks. forskellige stillingsskift i løbet af dagen og samtidigt sørge for aktiviteter, der giver borgeren oplevelser. Socialtilsynet observerer under rundvisningen, at en medarbejder har højt læsning, hvor en borger med betydelig nedsat funktionsevne, er inddraget i aktiviteten. Medarbejderne fortæller, at de anvender neuropædagogisk tilgang samt udgangspunkt i Kuno Beller, Side 20 af 46

21 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) med den opmærksomhed at borgerne også har livs erfaring, der skal tillægges vurderingen af borgerens reele funktionsniveau. Ledelsen beskriver, at der på handleplansmøde sættes mål for borgerne, hvorefter disse bliver evalueret i teams. Det er det enkelte teams ansvar, at der på baggrund af disse drøftelser løbende udarbejdes status. Det enkelte team benytter personalemøde, samt mail, til at informere kollegaer om hvilke pædagogiske retningslinjer der bruges. Målene og indsatsen bliver evalueret på møder, for at sikre, at borgerne når de mål der er sat. Der aftales her også, hvor længe det skal afprøves og hvordan det skal følges op på dette. Det er medarbejderne der er ansvarlig for, hvordan det samles op. Enkelte medarbejdere informerer om, at de ikke oplever sig selv som gode nok, til at følge op på borgernes mål, grundet tid eller manglende lyst fra borgerne. Blandt andet er der, i følge medarbejderne, ikke overlap. For at få tid til at læse i kardeks, møder enkelte medarbejdere ind før tid. I samtale med ledelsen bliver der efterfølgende pointeret, at dette ikke er en forventning fra ledelsens side. Der er ikke defineret hvilke sproglige retningslinjer der skal bruges. Socialtilsynet gør opmærksom på, at fagligheden med fordel kan fremstå som tydeligere i dokumentationen. Dette bliver modtaget positivt af ledelsen. Socialtilsynet bliver vist kardeks, og hvordan der systematisk opsamles daglige notater under de enkelte mål for den enkelte borger. Medarbejderne udtrykker at Kardeks er godt, men forældet. Der er en forventning om, at indførelsen af dokumentationssystemet EKJ, ville kunne medføre større muligheder for opfølgning af borgernes mål. Både leder og medarbejdere fra Strøby/ Skovlyst beskriver, hvordan de har god erfaring med dokumentationssystemer og er nu overgået til EKJ, hvor der arbejdes både med handleplaner, daglige notater og historik. Endvidere har tilbuddet en praksis, hvor diverse problemstilinger i den faglige tilgang til opnåelse af nogle mål, drøftes i supervisionsforum. I dette forum tages også succesoplevelserne op. Indikator 03.c: Tilbuddet kan 4 (i høj grad Socialtilsynet har i forbindelse med Re - godkendelsen, modtaget dokumenter der beskriver, at der Side 21 af 46

22 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold opfyldt) udarbejdes myndighedshandleplan jf. 141, samt pædagogiske handleplaner. Ledelsen beskriver, at den faglige plan bruges til at uddybe hvordan der arbejdes med 141 handleplanen. De bliver, i følge ledelsen, evalueret løbende på teammøderne, hvor det diskuteres hvorvidt de valgte metoder fører frem mod målet. Hvis der sker store forandringer, så kommunikeres med sagsbehandler, hvor målene efterfølgende justeres. I kardeks bliver der løbende dokumenteret hvordan arbejde fremmer målopfyldelsen, hvorefter dette bliver evalueret på team møde. Dette dokumenteres i referater. I statusrapporter beskrives også, hvorvidt målene er opfulgt. Der er enkelte mål hos borgerne, hvor de bliver gentaget år efter år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. I samtale med medarbejderne observerede Socialtilsynet et etisk fundament, hvor medarbejderne var bevidste om deres rolle i forhold til borgerne, med fokus på, borgernes mulighed for medinddragelse. Socialtilsynet er opmærksom på, at borgernes manglende interesse for deltagelse i brugerbestyrelsen, kan forhindre, at de får indflydelse på det kollektive plan. Grundet borgernes individuelle udfordringer, benyttes der forskellige metoder, for at sikre medinddragelse og indflydelse for borgerne. Medarbejderne er bevidst om, at de, som udgangspunkt, ikke har sanktionsmuligheder i relation til borgernes ønsker, men i større grad skal arbejde aktivt motiverende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet er i de dokumenter vi har læst, blevet opmærksomme på, at der ikke deltager borgere i brugerbestyrelsen. I høringssvaret bliver Socialtilsynet gjort opmærksom på, at Bo - og dagtilbud har Side 22 af 46

23 hver deres brugerbestyrelse. Yderligere bærer de referater vi har læst fra burgerbestyrelsen, præg af at have stort fokus på økonomi. Dette bekræftes i samtale med pårørende, som fortæller at brugerrådet oplever at bruge mere kræfter på politiske end pædagogiske emner. Den pårørende bekræfter udfordringen med at få borgere med i brugerbestyrelsen. Lederen informerer om, at der på nuværende tidspunkt sidder en borger i brugerbestyrelsen. Ledelsen informerer om, at der i det daglige pædagogiske arbejde er fokus på, at støtte borgerne i dialog med eksempelvis pårørende, hvis borgernes pårørende eksempelvis, er uenige i den måde borgerne ønsker at forvalte sin økonomi på. Den pårørende Socialtilsynet har været i dialog med, oplever at medarbejderne overholder tavshedspligten og beskriver, "at være sur på lovgivningen", når det medfører at medarbejderne ikke kan informere de pårørende omkring borgernes liv. Vedkommende hævder, at medarbejderne ville kunne vurdere, hvorvidt borgeren ville blive glad for og have det bedre hvis medarbejderne kunne dele information med de pårørende. Medarbejderne fortæller, at der eksempelvis i Stjernehuset arbejdes på, at borgerne inddrages i beslutninger, ved at de får stillet konkrete forslag op på billeder. Videre informeres Socialtilsynet om, en borger som til tider ikke ønsker at gå i seng. Medarbejderne udtrykker, at de ikke kan gå ind og tvinge borgeren i seng. Der beskrives videre et eksempel, hvor en borger kører knallert, uden at nødvendigvis have den fornødne kompetence. Den pædagogiske opgave heri er, at informere borgeren om de konsekvenser hans knallert kørsel kan få. I samtale med to borgere på gangen i det ene hus, fortalte de Socialtilsynet, at de oplever at bestemme over sig selv. Leder fortæller, at Strøby/ Skovlyst har eget brugermøde i hver gruppe, endvidere er der et Side 23 af 46

24 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov brugerråd sammen med botilbuddet. Der er i budgettet afsat kr, som borgerne frit råder over. Endvidere har borgerne indflydelse på planlægning vedrørende mad, fester, mv. Socialtilsynet bliver af pårørende, ledelse og kan i dokumenter læse, at brugerbestyrelsen generelt er udfordret af, at borgerne har svært ved at forstå indholdet, økonomi nævnes her som et eksempel. Der har været temaer, som også er rettet mod borgerne. Det nævnes kost, samt selv- og medbestemmelse. Socialtilsynet har udført stikprøver i tre handleplaner, hvor der står beskrevet, at borgerne ikke har deltaget ved handleplansmøde. Ledelsen beskriver, at der arbejdes med borgerinddragelse på flere områder, og beskriver hvordan borgerne deltager i planlægning af kost. Medarbejderne sætter rammer og viser hvilke råvarer der er tilgængelig. Borgerne vælger derefter menu ude fra en mappe med billeder. Ledelsen fortæller at der i forhold til de borgere som ikke har sprog, er vigtigt at have et kendskab til borgerne og tolke på svar. Eksempelvis er det borgere der som udgangspunkt altid siger nej. Konkret er der en borger, som ikke kan overskue at sige "ja" til aktiviteter i fremtiden. Denne borger får derfor tilbudt aktivteten samme dag som denne finder sted. Leder af Strøby/ Skovlyst fortæller, at borgerne også inddrages på det politiske niveau, ved at borgerne afgiver høringssvar, eksempelvis i forbindelse med beslutninger om nedskærelse. Selvom det er vanskeligt stof at forklare borgerne, prioriteres borgernes ytringsfrihed, endvidere giver det anledning til at tale med borgerne om demokrati. Medarbejderne og leder fortæller, at på det ugentlige gruppemøde, struktureres den kommende uge i samarbejde med borgerne. I udeprojektet Skovlyst, er flere aktiviteter sæson betonet. Der tages hensyn til borgere uden verbalt sprog, ved at at tolke på borgerne, eller inddrage botilbuddet eller pårørende om en given aktivitet er en god ide. Medarbejderne fortæller, at de også evaluere med borgerne f.eks. efter en fest, ved brug af nogle Side 24 af 46

25 værdi ord, hvor borgernes fortæller, hvad de forstår ved værdi ordene. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der er fokus på både fysiologiske og mentale forhold. Eksempelvis er der ansat en fysioterapeut. Udover dette beskrives en tæt kontakt med kommunens psykiatriske sygeplejerske. Tilbuddet har fokus på at medarbejderne skal være kreative i forhold til, at finde metoder som understøtter at borgeren indvilger i eksempelvis at få taget blodprøver. Side 25 af 46

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet var af flere omgange omkring i de forskellige huse og mødte enkelte steder borgere. Borgerne fremstod som glade og tilfredse med tilbuddet. Den pårørende Socialtilsynet har talt med hævder, at borgerne er glade for at bo på Klintebo. Medarbejderne understøtter dette, og beskriver overordnet trivsel blandt borgerne. Der er fokus på, hvordan medarbejderne kan måle trivslen blandt de borger der ikke har eksplicit talesprog. For enkelte borgere kan trivslen sikres ved at strukturen bliver holdt. Enkelte borgeres trivsel kan periodevis udfordres af, at borgere med forskellig artet behov bor sammen. Medarbejderne i Strøby/ Skovlyst har fokus på, at der skal være en ramme hvor borgerne trives, ellers stopper de i dagtilbuddet. Derfor sikrer medarbejderne, at alle borgere inddrages og anvender understøttenede kommunikation med borgere uden verbalt sprog. Medarbejderne oplever, at der er en god stemning blandt borgere i tilbuddet, der er med at sikre den generelle trivsel. Der kan være lidt uenighed med borgerns botilbud om hvorvidt man møder i dagtilbuddet med pletter på tøjet og havregrød rundt om munden. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer ved rundvisning, at der i både på Strøby og Skovlyst er en rolig stemning, hvor borgerne hygger sig med forskellige aktiviteter. En borger, socialtilsynet taler med under rundvisningen, beskriver de arbejdsopgaver servicegruppen har og fremviser krektivt arbejde samt fortæller om tilbuddets rejse til Liechtenstein, hvor de bl.a. besøgte et beskæftigelsestilbud. (Rejsen var bevilget af Philipsfonden) I de dokumenter Socialtilsynet har fået tilsendt inden Re -godkendelsen fremgår der, at tilbuddet regelmæssig får besøg af psykiatrisk sygeplejerske. Udover dette, beskrives der, at der er ansat en fysioterapeut, som giver borgerne behandling i målrettede træningsperioder. Side 26 af 46

27 Socialtilsynet læser nedslag i de pædagogiske planer, hvor der står beskrevet, hvis borgeren skal hjælpes med noget konkret, eksempelvis fysioterapi, men der fremgår ikke, hvordan borgerne støttes eksempelvis til almindelig læge - eller tandlæge undersøgelser. Ledelsen beskriver et eksempel, hvor en borger ikke ville tage blodprøve. Det resulterede i, at lægen kom på tilbuddet, men måtte køre igen. Ledelsen beskriver her, at medarbejderne reflekterede over hvad borgeren godt kan lide. Vedkommende er glad for gaver. Nu kommer lægen med en gave med til borgeren, hvilket har medført at der ikke er udfordringer med at eksempelvis tage blodprøve. Leder af dagtilbuddet fortæller, at der sjældent sker magtanvendelser og da det i princippet er frivilligt at komme i tilbuddet, har borgerne mulighed for at blive hjemme, hvis de har en dårlig dag. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer, at tilbuddets fysiske rammer giver tilbuddet god mulighed for at arbejde forebyggende, da der der stor arealer og mulighed for at trække sig tilbage og være alene. I de dokumenter Socialtilsynet har modtaget står der beskrevet, at Klintebo har ansat en fysioterapeut som har fokus på træning og aktivering. Formålet er at styrke den enkelte borger i at opnå større selvhjulpenhed og øget livskvalitet. Udover dette, er det fokus på behandling og træning til vedligeholdelse af borgernes motoriske færdigheder. Vedkommende har også ansvaret for anskaffelse af relevante tekniske hjælpemidler og instruktion i brugen af disse, samt vejleder medarbejderne i forflytnings - og arbejdsteknik. Medarbejderne informerer om, at en implementeret del af den pædagogiske praksis er at tale med borgerne om hvordan de har det. I de pædagogiske planer Socialtilsynet har læst, er der fokus på både borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder aktivt med at forebygge magtanvendelser og indtænker både Side 27 af 46

28 forebygger og håndterer magtanvendelser pædagogiske redskaber, samt ændring af praksis som tilgange for at forhindre brug af magt. Det er fokus på, at individuelle tilgang og kendskab til den enkelte borger er med til at give medarbejderne handlemuligheder så brug af magt, så vidt som muligt, undgås. Socialtilsynet videre bedømmelse er, at medarbejderne rforholder sig refleksvit til deres egen og kollegaers tilgange. Der er episoder, hvor kollegaer har opfordret hinanden til at indberette situationer, som er defineret som gråzone tilfælde. I de tilfælde hvor der har forekommet magtanvendelser, er det socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en fast procedure for indberetning, samt den efterfølgende opfølgning, for at sikre der sker læring og eventuelt ændring af praksis for at forhindre yderligere brug af magt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen informerer om at der forekommer magtanvendelser, samt at der ansøges om forhåndsgodkendelser ved behov. Der arbejdes aktivt på at forhindre de situationer hvor der har opstået magtanvendelser, eksempelvis ved at sikre at borgere som har udfordringer med at være sammen, slipper for dette. Konkret er der to borgere der tidligere har kørt bus sammen på arbejde, som nu kører med hver sin bus, for at forhindre situationer hvor der kan blive nødvendig med brug af magt. For at forberede borgere på situationer de ikke er så glade for, benytter eksempelvis medarbejderne SMS, medarbejderne beskriver at dette kan være med til, at reducere brug af magt fra medarbejdernes side. Ledelsen og medarbejderne beskriver at MED- udvalgsmøder har været et godt forum at diskutere magtanvendelser. Intentionen er at disse diskussioner fremadrettet skal finde sted på de enkelte huses personalemøder. Side 28 af 46

29 Ledelsen beskriver at de har en opmærksomhed på at være to skridt foran. Dette konkretiseres ved, at de har udarbejdet ide - katalog med forslag til, hvordan borgernes kan motiveres. For at undgå magt ovenfor en borger der ofte ikke vil børste tænder, er der lavet en aftale om, at vedkommende kommer til tandlæge månedlig. Udover disse tiltag informerer medarbejderne om pædagogiske retningslinjer, eksempelvis siger medarbejderne i Stjernehuset aldrig nej til borgere, da dette kan udløse en konflikt, som er med til at forhindre magtanvendelser. Medarbejderne informerer om en kultur, hvor episoder som har indeholdt elementer af magt bliver diskuteret med kollegaer. Der er eksempler på, at medarbejderne har opfordret hinanden til, at indberette magtanvendelser. I samtale med en pårørende beskrives et eksempel, hvor de pårørende fik besked om at der var udført en magtanvendelse. Dette resulterede i ændrede pædagogiske retningslinjer, hvor også de pårørende var inddraget i processen. Den pårørende beskriver, at borgeren nu får tilbudt piktogrammer som støtte i sociale aktiviteter, hvilket resulterer i, at vedkommende nu kan deltage, uden at der er behov for magt. Leder af dagtilbuddet fortæller, at der sjældent sker magtanvendelser og da det i princippet er frivilligt at komme i tilbuddet, har borgerne mulighed for at blive hjemme, hvis de har en dårlig dag. Medarbejderne beskriver i samtalen, hvordan de skal forholde sig, såfremt der foretages en magtanvendelse, men understreger, at de som udgangspunkt ikke anvender magtanvendelser. Medarbejderne beskriver videre, hvordan de rummelige fysiske faciliteter er medvirkende til at kunne undgå magtanvendelser, samt at borgerne ikke udsættes for tvang, men i stedet mødes med motivation. I skovlyst, hvor der er borgere som kan være udad reagerende, fortæller medarbejderne, at de har en boksebold og borgerne kan sparke til et træ og de forebygger ved at opfordre til pause eller Side 29 af 46

30 tilbyde en aktivitet, borgeren er glad for. Den sidste magtanvendelse tilbuddet havde, er for 2 år siden, hvor en borger havde udad reagerende adfærd og selv om medarbejderne trak sig med de øvrige borgere, gik borgerne med. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet observerer, at tilbuddets fysiske rammer og ude arealer, giver tilbuddet gode muligheder for at arbejde forebyggende så magtanvendelser så vidt muligt undgåes. Der beskrives en kultur hvor episoder der har medført magtanvendelser, diskuteres med kollegaer. Det er eksempler på, at kollegaer har opfordret til, at indberette gråzone tilfælde for at få en afgørelse på, hvorvidt det er accepteret praksis. Det er en fast procedure for magtanvendelsesindberetning, hvor magtanvendelser bliver diskuteret med både leder og kollegaer. Hvis der har været magtanvendelser når der er vikarer på arbejde, er det fokus på, at beskrive ovenfor vikarer og nye ansatte om disse processer. Det er ikke en procedure for at skrive det ned, når magtanvendelsesproceduren er gennemgået med nye medarbejdere. Medarbejderne fra dagtilbuddet oplyser, at de løbende har drøftelse af magtanvendelsesbegrebet særligt med fokus på grå zone tilfælde. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i middel grad, har fokus på tiltag som kan forhindre overgreb. Disse tiltag varierer fra de enkelte huse og er tilpasset de forskellige borgere. Da der forekommer overgreb på tilbuddet er det Socialtilsynets bedømmelse, at der findes relevante procedurer for hvordan der skal handles, samt hvordan borgerne skal støttes i forhold til, hvorvidt borgerne har været direkte eller indirekte inddraget i konflikten. Side 30 af 46

31 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne fortæller at der relativt ofte forekommer konflikter mellem borgerne. Det er derfor fokus på, hvordan de kan undgå de situationer hvor det erfaringsmæssigt kan forekomme konflikter. Ledelsen fremhæver, at der skal være plads til uoverensstemmelser, da borgerne ikke selv har valgt hvem de skal bo sammen med. Medarbejderne informerer om, at der i Stjernehuset kan opstå verbale konflikter, da borgerne generelt er sårbare. Et redskab heraf er eksempelvis "time timer", hvor der aftales, at borgeren skal være inde i lejligheden til den ringer for at sikre, at de som har det svært sammen, ikke kommer i fællesrummet samtidig. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 3 (i middel grad opfyldt) Medarbejderne fra Strøby/ Skvolyst fortæller, at der forekommer mest verbale overgreb fra borgerne, både mod medarbejderne eller øvrige borgere. Omkring forebyggelse, gives der et konkret eksempel, hvor medarbejderne er særligt opmærksomme på en borger, da medarbejderne vurderer der kan være en risiko for overgreb. Endvidere, gør de det klart for borgerne, at det er en arbejdsplads og dermed er der adfærd, som ikke accepteres. Tilbuddet inddrager botilbuddet og evt. pårørende, såfremt der er en problematik hvor det er hensigsmæssigt at få dem inddraget, for at finde en løsning. Ledelse informerer om, at der i 2013 var 277 registrerede episoder med vold mod personalet. Det har primært handlet om bid, krads, slag, riv og niv. Episoderne har været drøftet på personalemøder samt i MED -udvalget, med henblik på at finde nye vinkler for at reducerer antallet. Ledelsen beskriver, at der erfaringsmæssigt er god erfaring med, et fokus på at stoppe konflikten/ hændelsen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er det en fast procedure med, at skærme borgere fra de som skaber situationen og motivere til at komme væk fra situationen. Det beskrives at dette ligger på rygraden og denne viden bekræftes af medarbejderne. Side 31 af 46

32 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Eventuelle episoder bliver dokumenteret i kardeks, da det er opmærksomhed på hvem der var tilstedet og hvilke reaktioner borgerne har. Hver borger har et stamkort, hvor der er beskrevet hvem der skal kontaktes, hvis der er behov for dette. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Tilbuddet vurderes at have en hensigtsmæssig organisering, blandt andet ved, at der er oprettet huse for bestemte målgrupper. Fokus her er, at kompetencen målrettes de borgere, som bor i disse tilbud. Udover dette, vurderer Socialtilsynet at ledelsen og medarbejdernes fokus på at benytte hinandens kompetencer, samt inddrage ekspertviden, hvilket medfører, at borgerne bliver mødt af kompetente medarbejdere i deres hverdag. Ledelsen har fokus på strategi og har blandt andet planer for, hvordan medarbejdernes viden i større grad kan benyttes i hele organisationen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen i høj grad fremstår faglige kompetent, og besidder både ledelsesmæssigt og pædagogisk faglige kompetencer. Socialtilsynet bedømmer videre, at der er relevante muligheder for supervision og faglige netværk, både for medarebejdere og ledelse. Dette opleves som relevant og udviklende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 32 af 46

33 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Botilbudsleder har været leder siden Hun er uddannet pædagog og har efterfølgende gennemført en diplom i ledelse. Lederen for Kridthuset og Stjernehuset har arbejdet som socialpædagog 25 år og har været ansat på klintebo siden Hun har været leder siden 2002, har læst seks moduler på lederuddannelsen, samt har en kommunal lederuddannelse. Lederen for Langhuset, har tidligere været pædagog i huset, indtil han blev leder i Han har været tilmeldt lederuddannelse, men denne blev aflyst. I Havehuse er lederen uddannet psykoterapeut, og har været indenfor det pædagogiske område i syv år. Hun har været tilknyttet tilbuddet et år. Hun afventer også, at der bliver udbudt lederuddannelse. Leder af SACS har flere årig erfaring som leder og med at arbejde med målgruppen. I samtale med Socialtilsynet fremhæver ledelsen, at de lægger vægt på en anerkendende tilgang, med fokus på pædagogik og udvikling. Ledelsen fremhæver humor som en vigtig del af ledelsesarbejde. For at have et indgående kendskab til borgerne, har to af mellemlederne borgertimer. Medarbejderne udtrykker stor tilfredshed med ledelsen, men at den bærer præg af, at være en ny organisation, dette viser sig i, at ledelsen ikke altid ses som en enhed. Den samlede ledelse på Klintebo, har fast ledermøde hver tirsdag. Endvidere har SACS samarbejde med øvrige dagtilbud på øen. Ledelsen giver udtryk for, at den faglige tilgang "Det kan nytte", ikke står alene og ses i relation med yderligere faglighed. Medarbejderne fortæller, at ledelsen er tilgængelig og at medarbejderne er trygge ved, at henvende sig til lederen. Side 33 af 46

34 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) I tilsynsrapporten fra 2013 fremgår der, at tilbuddet modtager årlig faglig supervision 3 gange 3 timer pr. hus. Ledelsen informerer om, at der er planlagt fælles supervision for medarbejderne, da det opleves som positivt. I samtale med medarbejderne fremgik det, at de ikke var oplyst om dette. Øverste leder har mulighed for ekstern supervision, hvilket benyttes. Ledelsen informerer om, at der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for fælles supervision for ledelsen, men at dette er noget lederen er opmærksom på, at der skal være fremadrettet. Der er regelmæssig ledermøder, samt der er fastlagte møder mellem den enkelte mellemleder og øverste leder. Udover dette, er der fælles netværksmøder for botilbudsledere på Bornholm, hvor mellemlederne deltager hver tredje gang. Det er mulighed for supervision af tilbuddets øverste leder, hvilket har fungeret. Men det beskrives som positivt, at have en supervisor som er uvildig. Medarbejderne oplever, at der er forum for faglig sparring i tilbuddet. I tilbuddet modtager både medarbejdere og ledelse supervision en gang månedligt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet bedømmer, at driften af tilbuddet varetages kompetent, af medarbejdere med relevante kompetencer. Tilbuddet formår at inddrage viden fra andre, for at sikre at borgerne mødes af medarbejdere som har den viden der er behov for. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdernes sygefravær eller gennemstrømning, ikke er anderledes end på sammenligligne arbejdspladser. Side 34 af 46

35 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen fortæller, at der primært er ansat pædagoger, men at de også har ansat enkelte medhjælpere, hvoraf nogle har en pædagogiske assistent uddannelse. Yderligere er der ansat en fysioterapeut, samt at tilbuddet benytter en psykiatrisk sygeplejerske i kommunen. Vedkommende har løbende kontakt og sparring med oligofreniklinikken, for at sikre viden om målgruppen. Tilbuddet har på nuværende tidspunkt ikke sundhedsfaglige medarbejdere, det har været prøvet, men vurdering er, at fokus kom væk fra pædagogik.ledelsen informerer om et samarbejde med hjemmeplejen, hvis der er er borgere med plejebehov. Tilsynsrapport fra 2013 beskriver, at der til tider kan være et faglig spænd mellem de forskellige faggrupper. I samtale med medarbejderne fremhæves ikke dette som et aktuelt problem, men der er forskellig praksis for hvorvidt faggruppen er med til at afgøre hvilke opgaver medarbejderne får. I samtale med den pårørende fremhæver vedkommende, at der er god kontakt mellem borgere og medarbejdere, og i særdeleshed er der tætte bånde mellem den enkelte borger og dennes kontaktperson. Socialtilsynet observerede kontakten mellem medarbejdere og borgere, den fremstod som respektfuld og støttende. Medarbejderne i dagtilbuddet har forskellige faglige uddannelser, så som social- og sundhedsassistenter, pædagoger, samt værkstedsassistenter med håndværksmæssig uddannelse. Lederen beskriver, at medarbejderne har en høj faglighed og relevante kompetencer. Når ledige stillinger skal genbesættes lægges der vægt på, at få medarbejderne med relevant uddannelse i forhold til borgernes behov og varetagelse af den konkrete opgave i tilbuddet. Side 35 af 46

36 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen oplyser, at tilbuddets personalegennemstrømningen består af vikarer som stopper. Der er kun i forbindelse med alvolig sygdom, at fast personale ophører. På tilbudsportalen er gennemstrømningen opgjort til 9,1. På tilbudsportalen er det absolutte tal opgjort til 7,5. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder kompetence, uddannelse, erfaring og viden, som sikrer kvalitet i arbejdet med borgerne. Den enkelte medarbejders kompetence tager udgangspunkt i borgernes aktuelle behov, og kompetenceudviklingen tilrettelægges efter dette. Det er fokus på, at der på grund af den brede målgruppe, videndeles og samarbejdes på tværs af de enkelte huse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Tilbuddets medarbejdere besidder forskellige kompetencer for, at kunne imødekomme de forskellige behov borgerne har. Der arbejdes derfor med videndeling og samarbejde på tværs af de enkelte huse. Dette genspejler sig i tilbuddets metoder, da enkelte medarbejdere arbejder i enkeltmandsprojekter, hvor der er tydelige pædagogiske rammer omkring indsatsen, hvoraf andre medarbejdere arbejder mere gruppe orienteret og der er eksempelvis igangsat en pige klub. Side 36 af 46

37 Medarbejdernes kompetencer og mulighed for kompetenceudvikling gennemgås med den enkelte afdelingsleder i den årlige MUS - samtale. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen bekræfter socialtilsynet i, at der er en bred målgruppe som kræver at medarbejdernes kompetencer målrettes borgergruppen. Det er enkelte medarbejdere som har forskellige kursus for, at dække målgruppen. I samtale med medarbejderne fremgår det, at der er borgerens behov der skal definere medarbejdernes kompetenceudvikling. Det kan flyttes medarbejdere mellem de forskellige huse, for at højne det faglige niveau. På ledelsesplan aftales der, at de forskellige kompetencer kan understøtte tilgange i de andre huse. Dette bliver bekræftet i samtalen med medarbejderne, hvor der fremhæves, at der videndeles og arbejdes på tværs af husene. I forhold til screeninger, så arbejdes der på, at medarbejdere fra andre afdelinger kan udføre screeninger på andre borgere end de arbejder med til daglig. Der er kompetenceskema for den enkelte faggruppe og dette bliver gennemgået på MUS, på grund af dette opleves det ikke som nødvendig med en fælles kompetencekatalog. Medarbejderne bekræfter, at afdelingslederen har MUS - samtaler, hvor der bliver talt om muligheder for kompetence udvikling. Efter efterårsferien opstarter medarbejderne forløb om mindfulness endvidere er der planlagt neuropædagogisk uddannelse til nogle af medarbejderne. Tilbuddet sikre opdateret viden, f.eks. om neuropædagogik gennem internt læring og videndeling. Medarbejderne fra SACS giver udtryk for, at de har mulighed for opnå opdateret viden og relevante kurser, både ved at deltage i obligatoriske forløb, som ledelsen har valgt og ved afgivelse af individelle ønsker. En medarbejder har modtaget kursus i pileflet, da det er relevnt for udeprojektet i SACS. Medarbejderne peger på, at der mangler procedure for hvordan viden bliver omsat til praksis og at de har behov for samlet kompetence løft inden for neuropædagogik. Side 37 af 46

38 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) I gennem samtaler med medarbejderne, beskrives fremgangsmåder, hvor der fremgår, at borgerne mødes af medarbejdere med relevante kompetencer. Eksempelvis beskrives det, hvordan der i Langhuset er sat tiltag i gang, for at en borger med nedsat syn, nemmere kan bevæges sig omkring. Ligeledes er der i Langhuset lagt op til, at borgerne kan gruppere sig i mindre grupper, da medarbejderne har vurderet, at et stort fællesskab kan opleves som uoverskuelig. I Stjernehuset, arbejdes der eksempelvis med "time timer, for at give borgeren signal om, hvornår en aktivitet er færdig. Den pårørende fremhæver i samtale med Socialtilsynet, at borgerne bliver mødt af engagerede og dygtige medarbejdere. I samtale med to borgere, bekræfter de, en oplevelse af, at få den hjælp de har behov for. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 3,2 Socialtilsynet vurderer, at Klintebo overordnete økonomi fremstår som bæredygtigt, hvor borgerne modtager den hælp og støtte de har behov. Socialtilsynets videre vurdering er, at der er enkelte faktorer i henhold til nedjustering af pladser, der medfører at økonomien ikke er fuldt ud gennemskuelig. Til sidst er det socialtilsynets vurdering, er tilbudder løbende skal sikre sig, at det er økonomi til at sikre rekruttering af faguddannet medarebejdere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel til høj grad er økonomiske bæredygtigt. I bedømmelsen er det lagt Side 38 af 46

39 økonomisk bæredygtigt vægt på, at der på nuværende tidspunkt er et rimelig forhold mellem tilbuddets forventede omsætning og dækningsgrad. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 3 (i middel grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren er ikke aktuelt for kommunale tilbud i Leder oplyser, at midler til både ud- og indvendig vedligeholdelse, ikke indgår i tilbuddets økonomi, da BRK har ansvar for dette. Tilbudet beregner taksten ude fra en belægningsprocent på 90%. Ud fra de oplysninger Socialtilsynet har modtager, er det et rimelig forhold mellem tilbuddets forventede omsætning og dækningsgrad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets økonomi i middel grad, giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Socialtilsynet har i bedømmelsen lagt vægt på, at der er uafklarede forhold omkring de konsekvenser en reducering af antal dagtilbuds pladser vil få for budgette. Der er yderligere lagt vægt på, at budgetrammen kan have en påvirkening på, hvilke faggrupper der er muligt at rekruttere, hvilket ikke nødvendigvis tilgodeser borgernes behov. Side 39 af 46

40 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad opfyldt) Leder af dagtilbuddet oplyser, at tilbuddet skal nedjusteres fra 44 til 40 pladser, som en del af tilpasning af budgettet. Dette vil også medføre en reducering af antal medarbejdere, men der er på nuværende tidpsunkt ikke meldt ud, hvilke konkrete konsekvenser det får. Socialtilsynet bemærker, at budgetrammen kan påvirke, hvilke faggrupper der kan rekrutteres til tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets økonomi i middels grad er gennemskuelig for Socialtilsynet og de visterende kommuner. i bedømmelsen er det lagt vægt på, at tilbuddet står ovenfor nedjustering af borger antal, som vil påvirke budgettet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt) Da der er tale om et kommunalt tilbud, er der ikke beregnet nøgletal for Kravet om nøgletal, gælder for budgetåret 2015, og den årsrapport, som der skal afleveres af tilbuddet, 1. maj 2015, for året * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer at de fysiske rammer i stor grad tilgodeser borgernes behov og fremstår som en relevant ramme for den indsats, der ydes. Dette viser sig blandt andet i, at der eksempelvis er et tilbud, hvor borgernes har fået lydisoleret sine døre for at blive skærmet fra Tilbuddet kan arbejde på, hvordan de fælles rammer i Langhuset kan fremstå som mindre institutionelle. Side 40 af 46

41 støj. Langhuset bærer præg af at have været en institution, hvilket kommer til udtryk i lange gange, til dels sterile indretning og de mange hjælpemidler, der står i gangerne. Tilbuddet har pakker med bleer liggende ovenpå skabet og Socialtilsynet vurderer det som ikke hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en hyggelig ramme for borgerne. Langhuset har træningsmaskiner i den ene stue, hvilket er med til at underbygge borgernes muligheder for motion i det daglige. Socialtilsynet vurderer, at enkelte borgere er udfordret af at skulle dele fælles arealer med andre, der kan have modsatrettede behov. Borgernes lejligheder vurderes at fremstå som en tryg ramme omkring borgerne, da disse er indrettet i følge borgernes ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at Klintebo har fokus på, at borgenes handicap og diagnoser kan have en indvirkning på, hvordan de fysiske rammer skal indrettes. Socialtilsynet bedømmelse er at dette medfører, at de fysiske rammer på Klintebo understøtter borgernes udvikling og trivsel. Eksempelvis er der gennemført tiltag, så som at lydisolere lejligheder, for at skærme de borgere som er udfordret af for meget stimuli. Udover dette er der indtænkt mulighed for at de fysiske rammer skal give mulighed for sansestimuli, så som badekar og kuglebad. Dette er alt sammen tiltag, som understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 41 af 46

42 Socialtilsynet bedømmer, at den enkelte lejlighed bærer præg af, at være individuelt indrettet og fremstår som borgernes hjem. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet blev af medarbejdere, pårørende og borgere informeret om, at borgene trives med de fysiske rammer. Det pointeres, at enkelte borgere er udfordret af de vilkår de er underlagt, i forhold til at bo sammen med andre borgere. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Under rundvingningen på dagtilbuddet, observere socialtilsynet, at borgerne er fordelt i de forskellige grupperum, hvor der foregår forskellige aktiviteter. En borger, arbejder skærmet i itværkstedet med en medarbejder. Socialtilsynet bemærker at afdelingen Stjernehuset har lydisoleret borgernes døre, for at skærme lydfølsomme borgere fra stimuli. De forskellige afdelinger bærer præg af, at der bor forskellige målgrupper, og både Kridthuset og Stjernen er sparsomt møbleret og holdt i enkle mønstre og farver. Socialtilsynet erfarer, at der i Langhuset er udarbejdet hjælpemidler til en borger med synsnedsættelser, via en kæde, så borger selv kan finde omkring på afdelingen. Det bemærkes, at Langhuset i særdeleshed, har mange hjælpemidler stående fremme. Havehuset havde brede gange, så borgerne uden problemer kunne passere hinanden. Der er indrettet ekstra badeværelser, med badekar for de borgere som profiterer af karbad. I dagtilbuddet er der indrettet et kuglebassin og i Havehuset er der installeret en dobbeltvandseng. Der er store åbne ude arealer. Dagtilbuddet, består af Skovlyst, der er et udeprojekt med 15 borgere, de råder over to huse, hvor der i det ene hus er værksteder, fællesrum, med køkken og spiserum. Det andet hus indeholder bl.a. Side 42 af 46

43 it-værksted, fælles opholds/pauserum, der også anvendes til undervisningslokale, f.eks. undervisning om privatøkonomi. Derudover er der en lade, hvor tilbuddets havetraktor og andet maskinelt udstyr står, og hvor der er mulighed for at gå og skrue på en traktor. Borgerne kan erhverve kørekort til havetraktoren, som skal opfriskes årligt. Endvidere råder Skovlyst over egen bil, med plads til 5 pers. Skovlyst har bl.a. en æbleplantage og flere højbede, som er indrettet, så kørestolsbrugere kan komme til planterne. Der er indrettet drivhus hvor der fremstilles grøntsager og der er en hønsegård. Socialtilsynet obeservere at i Skovlyst, hænger en tavle, hvor medarbejderen, borgerne og diverse opgaver er visualiseret. Endvidere hænger der en oversigt med billeder af medlemmer af brugerrådet. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er 4 (i høj grad opfyldt) Strøby består af bl.a. af grupperne, kernehuset, sneglehuset og servicegruppen. Socialtilsynet observerer under rundvisningen, at der flere steder arbejdes med visualisering. Huset er opdelt, med forskellige rum, som er indrettet så det imødekomme borgernes behov, og der er plads til at nogle borgere anvender tekniske hjælpemidler. Derud over er der fælles opholdsrum med køkken og stor overdækket have. 2 gange ugentlig er der mulighed for fælles motion og der er kondicykler, som kan anvedes efter behov. I det store køkken, er indholdet i skabene visualiseret. Endvidere råder stedet over et sanserum, hvor der er mulighed for diverse aktiviteter og musik og it-værksted. I servicegruppen, hvor borgerne til opgave at udføre diverse praktiske opgaver i tilbuddet, samt de udfører diverse krative opgaver. Leder fortæller, at de mange rum giver en bred mulighed for, at arbejde med forskellige ting, ud fra borgernes ønsker. Socialtilsynet fik mulighed for at se enkelte lejligheder. De var forskellige indrettet, og bar både præg af borgernes interesser og behov. Side 43 af 46

44 borgernes hjem Socialtilsynet bemærket, at flere døre til lejlighederne i Langhuset og Havehuset stod åbne, til trods for at der ikke var borgere hjemme. Forespurgt viste det sig, at være forskellig praksis i de forskellige huse, om hvorvidt medarbejderne eksempelvis går ind med vasketøj eller rengør lejlighederne uden at borgerne var tilstedet. Medarbejderne var bevidste om, at lejlighederne var borgenes hjem, men at der i de tilfælde hvor medarbejderne gik ind, var efter aftale med borgerne. Side 44 af 46

45 Side 45 af 46

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere