Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe Ottosen Afbud: Medhat Khattab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober Forslag til Kommuneplan Tilskud til frivilligt socialt arbejde Overtagelse af det regionale botilbud Skovsbovej Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale institutioner Valg af medlemmer til det fælleskommunale beboerklagenævn Frivilligpolitik på det sociale område Kvalitetsstandarder for ældreområdet Servicebevis Godkendelse af programoplæg og projekteringsbevilling for Vindeby Pilevej Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen Lukket - Salg af kommunal ejendom Til efterretning...104

2 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober /6802 Budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 for Socialudvalgets område forelægges. Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Åben - Budgetopfølgning pr. 31/10 Taget til efterretning Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagen behandling. 2. Forslag til Kommuneplan /43811 ALT Forslag til Kommuneplan Om kommuneplanen Forslag til Kommuneplan indeholder de overordnede planbestemmelser for udviklingen af Svendborg Kommune, bortset fra målsætning for vandmiljøet og Natura 2000-områder, der fastlægges i de statslige vandplaner og Natura 2000 planer. Planperioden er lovtvungen 12 år, , men kommuneplanforslaget indeholder derudover en perspektivperiode for enkelte emner, f.eks. byudvikling, så tidshorisonten er på i alt år. Forslag til Kommuneplan er udarbejdet i overensstemmelse med Statens overordnede forudsætninger herfor og bygger på Strategi Svendborg 08, vedtaget af byrådet den 28. oktober Heri er de overordnede retninger for kommuneplanen fastlagt. Byrådet vedtog i den forbindelse, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen. Derudover har der været afholdt temamøder med Byrådet og Udvalget for Kultur og Planlægning. 90

3 Med kommunalreformens gennemførelse har kommunerne nu ansvaret for planlægningen af både byerne og det åbne land, herunder en række emner, som tidligere blev behandlet i regionplanerne. Forslag til Kommuneplan er en helhedsorienteret plan og indeholder emner dækkende fra byudvikling over mål for daginstitutioner til retningslinjer for anlæg til muslingeopdræt. Forslag til Kommuneplan er Svendborg Kommunes første samlede plangrundlag. Den afløser tre kommuneplaner og retningslinjerne i Fyns Amts regionplaner, som vil være gældende indtil vedtagelsen af Kommuneplan Retsvirkninger Kommuneplanen binder byrådet forstået på den måde, at byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. I lokalplanlægningen og ved behandling af enkeltsager skal byrådet således virke for, at retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur efterleves. Udover at kommuneplanen fastsætter rammerne for lokalplanlægningen, fungerer kommuneplanen som administrationsgrundlag for en række områder indenfor naturbeskyttelse, veje mv. Kommuneplanforslagets form og opbygning Forslag til Kommuneplan er udarbejdet som en 100 % digital kommuneplan, hvilket vil sige som en hjemmeside. Den primære baggrund for dette har været ønsket om at sikre en altid opdateret kommuneplan, som er let tilgængelig for borgere, politikere og embedsmænd. Kommuneplanforslaget kan ses på Se hovedbilaget for en kort beskrivelse af kommuneplanforslagets opbygning. Kommuneplanforslagets indhold Da kommuneplanforslaget er en fuld revision, er det en hel ny tekst for stort set alle emner, ligesom hovedparten af retningslinjerne er reviderede. Dog er temaer og retningslinjer for det åbne land i vid udstrækning overført fra regionplanen, jf. beslutningen i Strategi Svendborg 08. Se hovedbilaget for et uddrag af nogle af de væsentligste ændringer. Bilag Der er ni bilag til Forslag til Kommuneplan : Hovedbilag Miljøvurdering Oversigt over ændrede rammer Oversigt over nye rammer Oversigt over udtagne rammer Oversigt over retningslinjer Oversigt over mål 91

4 Oversigt over ønsker og forslag Ønsker og breve Se hovedbilaget for uddybning. Offentlig høring Det er et krav i Planloven, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i mindst otte uger, før kommuneplanen kan endelig vedtages. Der er planlagt følgende borgermøder, hvor det har været målet at afholde et borgermøde i hvert lokalområde, dog kun ét i Svendborg by: Uge 3 Tirsdag den 19. januar 2010 Vester Skerninge Skole Torsdag den 21. januar 2010 Stenstrupskole Uge 4 Mandag den 25. januar 2010 Gudme Skole Onsdag den 27. januar 2010 Skårup Skole Uge 5 Tirsdag den 2. februar 2010 Byskolen Svendborg Torsdag den 4. februar 2010 Lundby Skole Redaktionel bearbejdning I løbet af den politiske behandling vil der pågå et redaktionelt arbejde med indsættelse af links, grafiske elementer og andre ikke indholdsmæssige ting i den digitale kommuneplan, således at Forslag til Kommuneplan er klar til at sende i offentlig høring umiddelbart efter Byrådets vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte. Lovgrundlag: Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Forslag til Kommuneplan sammen med miljøvurderingen sendes i offentlig høring i perioden 30. december 2009 til 26. februar Der afholdes seks borgermøder om Forslag til Kommuneplan i løbet af offentlighedsfasen. Byrådet peger på ét af alternativerne for vindmølleplanlægning til fremsendelse i offentlig høring. Der igangsættes en revision af kommunens parkeringsvedtægt i overensstemmelse med normerne i Forslag til Kommuneplan

5 Åben - Miljøvurdering af Forslag til Svendborg Kommuneplan Åben - Hovedbilag til Forslag til Kommuneplan Åben - Oversigt over mål Åben - Oversigt over retningslinjer Åben - Oversigt over ændrede rammer Åben - Oversigt over nye rammer Åben - Oversigt over udtagne rammer Åben - Oversigt over ønsker og forslag Åben - Ønsker og breve Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at forslaget til kommuneplan suppleres, så tilgængelighed mere tydeligt indgår som et overordnet tema på tværs af kommuneplanen og at der skabes mulighed for etablering af plejeboliger, gæsteboliger og hospice. Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagen behandling. 3. Tilskud til frivilligt socialt arbejde /36450 Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. I følge Serviceloven skal kommunen: Samarbejde med frivillige sociale foreninger Afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. Underudvalget for Ældre og Handicap vedtog den retningslinier for uddeling af tilskudsbeløb. Heri fremgår det bl.a., at: Støtte til frivilligt socialt arbejde tildeles kun foreninger og organisationer hjemhørende i Svendborg Kommune, hvis aktiviteter overvejende kommer kommunens egne borgere til gode. Støtten ydes således ikke til aktiviteter, som bringes til udførelse af enkeltpersoner. Støtten ydes primært til ikke-professionelle organisationer. Støtten ydes primært som tilskud til husleje, el, varme og vand. Der ydes som hovedregel ikke støtte til lønudgifter, idet hele tankesættet bygger på ideen om frivilligt ikke-lønnet arbejde. Der ydes primært støtte til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt udstødte og udstødelsestruede. 93

6 I 2010 er der afsat kr. i kommunens budget til støtte af frivillige organisationer. Der er indkommet 38 ansøgninger og det samlede ansøgte beløb er kr. Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2010 Tildelt som følger: Forening Beløb kr. Kirkens Korshær Ældre Sagen Svendborg Ældre Sagen Svendborg-Egebjerg Foreningen af Danske Døvblinde Høreforeningen Hjerteforeningens Lokalkomité Hjælpende Hænder Husets Venner Ollerup Plejehjem Nørklegruppen Egebjerg Aktivgruppen v/stenstrup Plejecenter Dansk Parkinsonforening Frelsens Hær Natteravnene Svendborg Lungepatient.dk Blomster Caféen Offerrådgivningen A-Klubben Børns Vilkår Telefon- og chatrådgivning Børns Voksenvenner Scleroseforeningen Kræftens Bekæmpelse Svendborg Lænken Kontakt Mellem Mennesker Tur/Retur Den Blå Lagune Svagførerturen LAFS-Sydfyn

7 FBU Forældrelandsforeningen Red barnet Ungdom Børns Vilkår Sorggrupper Lejerforeningen Sydfyn SIND-nettet Frivilligrådet Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 4. Overtagelse af det regionale botilbud Skovsbovej 09/4922 Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej. Svendborg Byråd besluttede den 26. maj 2009, efter indstilling fra Socialudvalget, at overtage det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej. I Svendborg Kommune er der administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre en nem og smidig overgang fra regionen til kommunen. Arbejdsgruppen har organiseret arbejdet frem mod overtagelsen i to uafhængige spor: 1. Afklaring af praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen. 2. Værdiansættelse af Skovsbovej og kompensation af regionen. Praktiske forhold På det administrative niveau har der været afholdt en række møder med botilbuddet og regionen for at få planlagt den mest hensigtsmæssige proces frem mod overtagelsen. Det praktiske niveau er på vej ind i sidste fase, som primært omhandler opkobling af Skovsbovej til kommunens netværk, udskiftning af it og afholdelse af forskellige kurser for institutionens medarbejdere, så de får adgang og kendskab til kommunens it-portefølje. Overtagelse og værdiansættelse I forbindelse med overtagelsen af Skovsbovej overtager Svendborg Kommune aktiver og passiver og indtræder i de rettigheder og pligter, der knytter sig til tilbuddet, samt overtager de ansatte, der er knyttet til tilbuddet. Svendborg Kommune overtager endvidere en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte. Overstiger værdien af aktiver værdien af passiver, skal kommunalbestyrelsen kompensere Regionsrådet for differencen. Kompensationen skal i det omfang, det er muligt, ske ved, at kommunalbestyrelsen overtager langfristet gæld fra Regionen. 95

8 Region Syddanmark har udarbejdet aftaleudkast, der præciserer værdien af Skovsbovejs aktiver og passiver samt præciserer andelen af administrativt personale, Svendborg Kommune skal overtage fra Regionshuset. Aftaleudkastet er godkendt i Regionsrådet 23. november og fremsendes nu til politisk behandling i Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Institutionen takstfinansieres, og der er således ingen kommunal udgift i forbindelse med overtagelsen. Kommunens overtagelse af Skovsbovej påvirker således ikke kommunens låneramme eller samlede udgifter på det sociale område. Af aftaleudkastet fremgår det, at Svendborg Kommune overtager aktiver for 20 mio. kr. og passiver for 4 mio. kr. og således skal overtage langfristet gæld fra Region Syddanmark svarende til 16 mio. kr. Her ud over overtager kommunen 1,5 stilling fra Regionshuset. Udgifter til forrentning og afdrag samt lønudgiften til det administrative personale indregnes i institutionen takster. Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller, at aftaleudkastet godkendes. Åben - Regnskabserklæring Skovsbovej Åben - Revisorerklæring Skovsbovej Åben - Aftaleudkast Svendborg Kommune Indstilles Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagens behandling. 5. Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale institutioner 09/25842 Tilsynsrapporter 2009 for Socialafdelingen. I henhold til Retssikkerhedsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. I Svendborg 96

9 Kommune er det besluttet, at tilsyn med de sociale institutioner varetages af et eksternt firma. Der er indgået aftale med Revas APS om at føre tilsyn med de sociale institutioner på voksenområdet. Aftalen omfatter et anmeldt og et uanmeldt tilsyn pr. tilbud pr. år. Formålet med tilsynene er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det serviceniveau, der er fastsat i kommunens kvalitetsstandarder. Tilsynsrapporter for perioden januar - oktober 2009 forelægges Socialudvalget til orientering. Af tilsynsrapporterne fremgår det, at kommunens tilbud og ydelser generelt lever op til kommunens kvalitetsstandarder og gældende lovgivning. I tilsynsrapporterne peges der dog også på områder på kommunens støttecentre til udviklingshæmmede borgere og på Hollbølls Minde Centret, der kan videreudvikles og forbedres. På Støttecentrene påpeges, at beboere og pårørende ikke har været involveret nok i den organisationsændring, der er igangsat, der mangler en beskrivelse af den pædagogiske metode der anvendes, herunder en beskrivelse af kontaktpersonsordningen, Søndergades målgruppe måske er for differentieret i deres støttebehov til, at alle kan profitere optimalt af tilbuddet. I forhold til ovenstående bemærker Socialafdelingen, at der efterfølgende er etableret et dialogforum, hvor alle beboere og pårørende er repræsenteret, og hvor sammenlægningen har været drøftet. Organisationsændringen vil ligeledes være et tema på kommende møder i dialogforummet. Der er ligeledes igangsat en række initiativer i forhold til at sikre en fælles neuropædagogisk tilgang på de enkelte støttecentre. Kontaktpersonordningen er, med hensyn til indhold, differentieret i forhold til den enkelte borger. Ordningen og beskrivelser af denne er i øjeblikket til drøftelse i hvert enkelt støttecenter. I forhold til målgruppen på Søndergade er det en problemstilling, som afdelingen er opmærksom på. Konkret er der flere af beboerne, der er visiteret til andre botilbud, men grundet ventelister er der aktuelt en større spredning i målgruppen, end der normalt vil være. På Hollbølls Minde Centret påpeges, at der er behov for en beskrivelse af indsatsen I forhold til ovenstående bemærker Socialafdelingen, at Hollbølls Minde Centret har revideret og videreudviklet deres handleplanskoncept. Der er udarbejdet en ny udgave, som er integreret i stedets nye elektroniske fagsystem, og det er vurderingen, at konceptet imødekommer den tilsynsførende myndigheds anmærkninger. 97

10 Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges. Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. tilsynsrapporter på Socialafdelingens område Åben Solsikkevej, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Vestereng, Svendborg Kommune, uanmeldt tilsyn Åben Bryghuset, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Støttecentret Skovsbovej, Svendborg Kimmune, anmeldt tilsyn Åben Cafe Aroma, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Grønnemoseværkstederne, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Ryttervej, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben På Hjørnet, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune, anmedlt tilsyn Åben Søndergade 69, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Taget til efterretning Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 6. Valg af medlemmer til det fælleskommunale beboerklagenævn 09/39754 Indstilling af socialsagkyndigt medlem til det fælleskommunale Beboerklagenævn og Huslejenævn. Pr. 1. januar 2010 skal der udpeges medlemmer til det fælleskommunale Beboerklagenævn i Langeland, Ærø og Svendborg kommuner for perioden 1. januar 2010 til 31. december Da det følger af Almenlejelovens 97, stk. 5, at der i sager om tvister om lejerens brug af det lejede skal udpeges en socialt sagkyndig, anmoder Byrådet Socialudvalget om at indstille en socialt sagkyndig repræsentant til det fælles kommunale Beboerklagenævn og Huslejenævn. Administrationen anbefaler, at Kontorchef Laila Hansen indstilles som socialt sagkyndig repræsentant Gruppeleder Jørgen Knudsen indstilles som suppleant 98

11 Indstilles Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 7. Frivilligpolitik på det sociale område 09/31466 Godkendelse af udkast til Frivilligpolitik. I foråret 2009 nedsatte Svendborg Kommune en styregruppe med det formål at udarbejde en Frivilligpolitik, der synliggør rammerne og retninger for samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale foreninger og organisationer. Styregruppen bestående af 3 repræsentanter fra Frivilligrådet og 3 repræsentanter fra kommunens administration har udarbejdet udkast til Frivilligpolitikken. Udkastet blev forelagt Socialudvalget den og er efterfølgende sendt i høring. Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet 4 høringssvar (vedlægges). I de modtagne høringssvar udtrykkes der generel tilfredshed med politikken. Høringssvarene har således ikke givet anledning til ændringer i politikken. Styregruppen anbefaler, at udkast til Frivilligpolitik godkendes. Åben - Ældrerådets høringssvar Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. udkast til Frivilligpolitik Åben - Vs: Home-Start Familiekontakt - frivillig støtte til småbørnsfamilier Åben - Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse Åben - Udkast til Frivilligpolitik Godkendt Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 99

12 8. Kvalitetsstandarder for ældreområdet /39839 Ifølge vejledning om Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne, og træffe beslutning om eventuelle ændringer eller justeringer i serviceniveau, ressourceanvendelse m.v. Kvalitetsstandarderne består af en serviceinformation til borgerne i plejecentre og en til borgere i hjemmeplejen, og så er der kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser. Administrationen har revideret kvalitetsstandarderne i dialog med relevante faglige partnere. Der er ikke ændringer i forhold til serviceniveau eller lovgivningsmæssige ændringer, men der er foretaget redaktionelle/formuleringsmæssige ændringer i følgende kvalitetsstandarder. (Ændringer er markeret i vedhæftede bilag): Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående Kvalitetsstandard for plejevederlag Kvalitetsstandard for gæstebolig Kvalitetsstandard for sygepleje Kvalitetsstandard for personlig pleje Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for boligindretning Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandarderne er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes forelagt på udvalgsmødet. Lovgrundlag: Lov om social service. Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes. Åben - Kvalitetsstandard hjælpemidler og forbrugsgoder Åben - Kvalitetsstandard for boligindretning Åben - Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Åben - Kvalitetsstandard personlig pleje Åben - Kvalitetsstandard sygepleje Åben - Kvalitetsstandard aflastning og gæstebolig Åben - Kvalitetsstandard Pasning af nærtstående Åben - Kvalitetsstandard for plejevederlag 100

13 Godkendt Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 9. Servicebevis 09/41585 Indførelse af servicebevis til borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83 i Serviceloven. Som orienteret ved møde i Socialudvalget i august 2009, er der i Serviceloven åbnet mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning (kaldet et "servicebevis"), der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf. stk. 2. Efterfølgende er der fremsendt uddybende vejledning af 2. oktober 2009, jf. vedlagte bilag. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om tilbuddet om servicebevis skal gives og i forhold til hvilke ydelseskategorier. I forbindelse med en eventuel indførelse af ordningen omkring servicebevis, vurderer administrationen, at det er relevant at forholde sig til følgende punkter: De øvrige tilbud, der er på området omkring frit valg. Faglighed, tværfaglighed og forebyggelse i forbindelse med indførelse af servicebeviset. Forsyningssikkerhed i forbindelse med servicebeviset. Administrative meromkostninger i forhold til ansættelser, lønudbetaling, vejledning af borgere og ansætte og i forbindelse med tilsyn m.v. Administrationen vil uddybe og orientere yderligere på mødet. Økonomiske konsekvenser: Kommunen er ikke kompenseret for administrativt merarbejde i forbindelse med servicebeviset. Til drøftelse og eventuel beslutning. Åben - Vejledning om ændring af vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (vejledning nr. 2 til Serviceloven) 101

14 Drøftet. Sagen genoptages i Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 10. Godkendelse af programoplæg og projekteringsbevilling for Vindeby Pilevej 26 07/36465 Godkendelse af programoplæg for projektet vedr. om- og tilbygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Byrådet bevilligede i budget 2008 og 2009 i alt 6,3 mio. kr. til bolighandlingsplanen på ældreområdet, hvoraf der resterer kr. 5,6 mio. I forlængelse heraf har Byrådet med vedtagelsen af budget 2010 gjort det muligt at etablere nye gæsteboliger i tilknytning til den oprindeligt planlagte udvidelse med flere demensboliger. En bredt sammensat gruppe har i efteråret 2009 udarbejdet et programoplæg for projektet, der fremsendes til politisk godkendelse. Se bilag. Projektet, der kræver et lokalplantillæg, søges planlagt således, at Byrådet kan godkende Skema A og den samlede anlægsøkonomi i umiddelbar forlængelse af lokalplansvedtagelsen. Lokalplanen forventes godkendt i april Der iværksættes nu en mere detaljeret planlægning og projektering som grundlag for udbud umiddelbart efter godkendelsen af Skema A. Miljø og Teknik varetager opgaven med valg af entrepriseform, rådgivere samt projektering. Økonomiske konsekvenser: Den samlede anlægsøkonomi forventes at andrage 25 mio. kr. incl. moms. Den samlede kommunale finansiering på 5,6 mio. kr. kan holdes indenfor den frigivne bevilling til bolighandlinsplanen. Administrationen indstiller, at programoplæg for om- og tilbygning af Plejecenter Vindeby Pilevej godkendes. Åben - Programoplæg Indstilles Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 102

15 11. Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen 07/46204 Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen. Blomstercafeen er en selvejende institution. Formålet er at fungere som alternativt spise- og omsorgssted samt samlingspunkt for pensionister m.fl. og være arbejdsplads for frivillige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune ved Socialudvalget har ifølge vedtægterne en plads i bestyrelsen for Blomstercafeen. Medlemmet skal udpeges senest en måned efter hvert kommunalbestyrelsesvalg og udpegningen gælder fra førstkommende 1. januar. Det har dog forholdt sig således, at Socialudvalget i længere periode har været repræsenteret i bestyrelsen for Blomstercafeen ved en sektionsleder for ældreplejen. Efter at den pågældende fratrådte sin stilling, har Svendborg Kommune ikke været repræsenteret i bestyrelsen for Blomstercafeen. For at harmonisere Svendborg Kommunes medlemsskaber i frivillige sociale initiativer, anbefaler administrationen, at Svendborg Kommune trækker sig fra medlemsskabet af Blomstercafeens bestyrelse. Blomstercafeen vil kunne trække på sektionsleder for Socialfagligt Team ved spørgsmål eller vejledning i forbindelse med arbejdet i cafeen. Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen kræver en vedtægtsændring, som inden vedtagelsen i Blomstercafeen, skal forelægges og tiltrædes af samtlige baggrundsgrupper. Disse er brugere af Blomstercafeen, Fredens sogns menighedsråd, KFUM s sociale arbejde, Socialudvalget i Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening. Administrationen anbefaler Socialudvalget at tiltræde, at Svendborg Kommune udtræder af bestyrelsen for Blomstercafeen, procedure indledes med henblik på udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen. Indstilling følges Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 103

16 12. Lukket - Salg af kommunal ejendom 13. Til efterretning 09/40486 Til efterretning 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet/administrationen - Personsag - Flygtninge fra flygtningecenteret - Bagergade - Boligventeliste - Handicapråd - Ældreråd - Forslag til afbureaukratisering fra regeringen - Hellegårdsvej Taget til efterretning Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagen behandling. 104

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Ulla Larsen Grete Schødts Karen Strandhave Masoum Moradi Steen Gundertofte Jeppe Ottosen Medhat Khattab 105

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Deltagere: Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Hanne Klit, Christian Ulrich

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 08-04-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 07-04-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, lokale 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 10. august 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft 1 of 40 Referat Økonomiudvalget (ØK) Møde navn.: ØK Mødedato: fredag den 20. januar 2012 Mødetidspunkt: 09:00 Sted: C 224, Ebeltoft Medlemmer Kirstine Bille (F) Claus Wistoft (V) Anette Quist Busk (A)

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Social- og Omsorgsudvalget, 09-04-2014 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt:

Læs mere