Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st."

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe Ottosen Afbud: Medhat Khattab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober Forslag til Kommuneplan Tilskud til frivilligt socialt arbejde Overtagelse af det regionale botilbud Skovsbovej Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale institutioner Valg af medlemmer til det fælleskommunale beboerklagenævn Frivilligpolitik på det sociale område Kvalitetsstandarder for ældreområdet Servicebevis Godkendelse af programoplæg og projekteringsbevilling for Vindeby Pilevej Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen Lukket - Salg af kommunal ejendom Til efterretning...104

2 1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober /6802 Budgetopfølgning pr. 31. oktober Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2009 for Socialudvalgets område forelægges. Administrationen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Åben - Budgetopfølgning pr. 31/10 Taget til efterretning Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagen behandling. 2. Forslag til Kommuneplan /43811 ALT Forslag til Kommuneplan Om kommuneplanen Forslag til Kommuneplan indeholder de overordnede planbestemmelser for udviklingen af Svendborg Kommune, bortset fra målsætning for vandmiljøet og Natura 2000-områder, der fastlægges i de statslige vandplaner og Natura 2000 planer. Planperioden er lovtvungen 12 år, , men kommuneplanforslaget indeholder derudover en perspektivperiode for enkelte emner, f.eks. byudvikling, så tidshorisonten er på i alt år. Forslag til Kommuneplan er udarbejdet i overensstemmelse med Statens overordnede forudsætninger herfor og bygger på Strategi Svendborg 08, vedtaget af byrådet den 28. oktober Heri er de overordnede retninger for kommuneplanen fastlagt. Byrådet vedtog i den forbindelse, at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen. Derudover har der været afholdt temamøder med Byrådet og Udvalget for Kultur og Planlægning. 90

3 Med kommunalreformens gennemførelse har kommunerne nu ansvaret for planlægningen af både byerne og det åbne land, herunder en række emner, som tidligere blev behandlet i regionplanerne. Forslag til Kommuneplan er en helhedsorienteret plan og indeholder emner dækkende fra byudvikling over mål for daginstitutioner til retningslinjer for anlæg til muslingeopdræt. Forslag til Kommuneplan er Svendborg Kommunes første samlede plangrundlag. Den afløser tre kommuneplaner og retningslinjerne i Fyns Amts regionplaner, som vil være gældende indtil vedtagelsen af Kommuneplan Retsvirkninger Kommuneplanen binder byrådet forstået på den måde, at byrådet skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. I lokalplanlægningen og ved behandling af enkeltsager skal byrådet således virke for, at retningslinjerne i kommuneplanens hovedstruktur efterleves. Udover at kommuneplanen fastsætter rammerne for lokalplanlægningen, fungerer kommuneplanen som administrationsgrundlag for en række områder indenfor naturbeskyttelse, veje mv. Kommuneplanforslagets form og opbygning Forslag til Kommuneplan er udarbejdet som en 100 % digital kommuneplan, hvilket vil sige som en hjemmeside. Den primære baggrund for dette har været ønsket om at sikre en altid opdateret kommuneplan, som er let tilgængelig for borgere, politikere og embedsmænd. Kommuneplanforslaget kan ses på Se hovedbilaget for en kort beskrivelse af kommuneplanforslagets opbygning. Kommuneplanforslagets indhold Da kommuneplanforslaget er en fuld revision, er det en hel ny tekst for stort set alle emner, ligesom hovedparten af retningslinjerne er reviderede. Dog er temaer og retningslinjer for det åbne land i vid udstrækning overført fra regionplanen, jf. beslutningen i Strategi Svendborg 08. Se hovedbilaget for et uddrag af nogle af de væsentligste ændringer. Bilag Der er ni bilag til Forslag til Kommuneplan : Hovedbilag Miljøvurdering Oversigt over ændrede rammer Oversigt over nye rammer Oversigt over udtagne rammer Oversigt over retningslinjer Oversigt over mål 91

4 Oversigt over ønsker og forslag Ønsker og breve Se hovedbilaget for uddybning. Offentlig høring Det er et krav i Planloven, at kommuneplanforslaget sendes i offentlig høring i mindst otte uger, før kommuneplanen kan endelig vedtages. Der er planlagt følgende borgermøder, hvor det har været målet at afholde et borgermøde i hvert lokalområde, dog kun ét i Svendborg by: Uge 3 Tirsdag den 19. januar 2010 Vester Skerninge Skole Torsdag den 21. januar 2010 Stenstrupskole Uge 4 Mandag den 25. januar 2010 Gudme Skole Onsdag den 27. januar 2010 Skårup Skole Uge 5 Tirsdag den 2. februar 2010 Byskolen Svendborg Torsdag den 4. februar 2010 Lundby Skole Redaktionel bearbejdning I løbet af den politiske behandling vil der pågå et redaktionelt arbejde med indsættelse af links, grafiske elementer og andre ikke indholdsmæssige ting i den digitale kommuneplan, således at Forslag til Kommuneplan er klar til at sende i offentlig høring umiddelbart efter Byrådets vedtagelse. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte. Lovgrundlag: Lov om planlægning og Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Administrationen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at Forslag til Kommuneplan sammen med miljøvurderingen sendes i offentlig høring i perioden 30. december 2009 til 26. februar Der afholdes seks borgermøder om Forslag til Kommuneplan i løbet af offentlighedsfasen. Byrådet peger på ét af alternativerne for vindmølleplanlægning til fremsendelse i offentlig høring. Der igangsættes en revision af kommunens parkeringsvedtægt i overensstemmelse med normerne i Forslag til Kommuneplan

5 Åben - Miljøvurdering af Forslag til Svendborg Kommuneplan Åben - Hovedbilag til Forslag til Kommuneplan Åben - Oversigt over mål Åben - Oversigt over retningslinjer Åben - Oversigt over ændrede rammer Åben - Oversigt over nye rammer Åben - Oversigt over udtagne rammer Åben - Oversigt over ønsker og forslag Åben - Ønsker og breve Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at forslaget til kommuneplan suppleres, så tilgængelighed mere tydeligt indgår som et overordnet tema på tværs af kommuneplanen og at der skabes mulighed for etablering af plejeboliger, gæsteboliger og hospice. Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagen behandling. 3. Tilskud til frivilligt socialt arbejde /36450 Økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. I følge Serviceloven skal kommunen: Samarbejde med frivillige sociale foreninger Afsætte et årligt beløb til støtte til frivilligt socialt arbejde. Underudvalget for Ældre og Handicap vedtog den retningslinier for uddeling af tilskudsbeløb. Heri fremgår det bl.a., at: Støtte til frivilligt socialt arbejde tildeles kun foreninger og organisationer hjemhørende i Svendborg Kommune, hvis aktiviteter overvejende kommer kommunens egne borgere til gode. Støtten ydes således ikke til aktiviteter, som bringes til udførelse af enkeltpersoner. Støtten ydes primært til ikke-professionelle organisationer. Støtten ydes primært som tilskud til husleje, el, varme og vand. Der ydes som hovedregel ikke støtte til lønudgifter, idet hele tankesættet bygger på ideen om frivilligt ikke-lønnet arbejde. Der ydes primært støtte til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt udstødte og udstødelsestruede. 93

6 I 2010 er der afsat kr. i kommunens budget til støtte af frivillige organisationer. Der er indkommet 38 ansøgninger og det samlede ansøgte beløb er kr. Sagen forelægges til afgørelse af, hvilke organisationer, der skal ydes tilskud samt hvor stort tilskud de enkelte organisationer skal have. Åben - Oversigt over 18-ansøgninger 2010 Tildelt som følger: Forening Beløb kr. Kirkens Korshær Ældre Sagen Svendborg Ældre Sagen Svendborg-Egebjerg Foreningen af Danske Døvblinde Høreforeningen Hjerteforeningens Lokalkomité Hjælpende Hænder Husets Venner Ollerup Plejehjem Nørklegruppen Egebjerg Aktivgruppen v/stenstrup Plejecenter Dansk Parkinsonforening Frelsens Hær Natteravnene Svendborg Lungepatient.dk Blomster Caféen Offerrådgivningen A-Klubben Børns Vilkår Telefon- og chatrådgivning Børns Voksenvenner Scleroseforeningen Kræftens Bekæmpelse Svendborg Lænken Kontakt Mellem Mennesker Tur/Retur Den Blå Lagune Svagførerturen LAFS-Sydfyn

7 FBU Forældrelandsforeningen Red barnet Ungdom Børns Vilkår Sorggrupper Lejerforeningen Sydfyn SIND-nettet Frivilligrådet Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 4. Overtagelse af det regionale botilbud Skovsbovej 09/4922 Overtagelse af det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej. Svendborg Byråd besluttede den 26. maj 2009, efter indstilling fra Socialudvalget, at overtage det regionale socialpsykiatriske botilbud Skovsbovej. I Svendborg Kommune er der administrativt nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre en nem og smidig overgang fra regionen til kommunen. Arbejdsgruppen har organiseret arbejdet frem mod overtagelsen i to uafhængige spor: 1. Afklaring af praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen. 2. Værdiansættelse af Skovsbovej og kompensation af regionen. Praktiske forhold På det administrative niveau har der været afholdt en række møder med botilbuddet og regionen for at få planlagt den mest hensigtsmæssige proces frem mod overtagelsen. Det praktiske niveau er på vej ind i sidste fase, som primært omhandler opkobling af Skovsbovej til kommunens netværk, udskiftning af it og afholdelse af forskellige kurser for institutionens medarbejdere, så de får adgang og kendskab til kommunens it-portefølje. Overtagelse og værdiansættelse I forbindelse med overtagelsen af Skovsbovej overtager Svendborg Kommune aktiver og passiver og indtræder i de rettigheder og pligter, der knytter sig til tilbuddet, samt overtager de ansatte, der er knyttet til tilbuddet. Svendborg Kommune overtager endvidere en forholdsmæssig andel af regionens øvrige ansatte. Overstiger værdien af aktiver værdien af passiver, skal kommunalbestyrelsen kompensere Regionsrådet for differencen. Kompensationen skal i det omfang, det er muligt, ske ved, at kommunalbestyrelsen overtager langfristet gæld fra Regionen. 95

8 Region Syddanmark har udarbejdet aftaleudkast, der præciserer værdien af Skovsbovejs aktiver og passiver samt præciserer andelen af administrativt personale, Svendborg Kommune skal overtage fra Regionshuset. Aftaleudkastet er godkendt i Regionsrådet 23. november og fremsendes nu til politisk behandling i Svendborg Kommune. Økonomiske konsekvenser: Institutionen takstfinansieres, og der er således ingen kommunal udgift i forbindelse med overtagelsen. Kommunens overtagelse af Skovsbovej påvirker således ikke kommunens låneramme eller samlede udgifter på det sociale område. Af aftaleudkastet fremgår det, at Svendborg Kommune overtager aktiver for 20 mio. kr. og passiver for 4 mio. kr. og således skal overtage langfristet gæld fra Region Syddanmark svarende til 16 mio. kr. Her ud over overtager kommunen 1,5 stilling fra Regionshuset. Udgifter til forrentning og afdrag samt lønudgiften til det administrative personale indregnes i institutionen takster. Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller, at aftaleudkastet godkendes. Åben - Regnskabserklæring Skovsbovej Åben - Revisorerklæring Skovsbovej Åben - Aftaleudkast Svendborg Kommune Indstilles Medhat Khattab (C) og Karen Strandhave (A) deltog ikke i sagens behandling. 5. Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale institutioner 09/25842 Tilsynsrapporter 2009 for Socialafdelingen. I henhold til Retssikkerhedsloven har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. I Svendborg 96

9 Kommune er det besluttet, at tilsyn med de sociale institutioner varetages af et eksternt firma. Der er indgået aftale med Revas APS om at føre tilsyn med de sociale institutioner på voksenområdet. Aftalen omfatter et anmeldt og et uanmeldt tilsyn pr. tilbud pr. år. Formålet med tilsynene er at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til og krav på ud fra det serviceniveau, der er fastsat i kommunens kvalitetsstandarder. Tilsynsrapporter for perioden januar - oktober 2009 forelægges Socialudvalget til orientering. Af tilsynsrapporterne fremgår det, at kommunens tilbud og ydelser generelt lever op til kommunens kvalitetsstandarder og gældende lovgivning. I tilsynsrapporterne peges der dog også på områder på kommunens støttecentre til udviklingshæmmede borgere og på Hollbølls Minde Centret, der kan videreudvikles og forbedres. På Støttecentrene påpeges, at beboere og pårørende ikke har været involveret nok i den organisationsændring, der er igangsat, der mangler en beskrivelse af den pædagogiske metode der anvendes, herunder en beskrivelse af kontaktpersonsordningen, Søndergades målgruppe måske er for differentieret i deres støttebehov til, at alle kan profitere optimalt af tilbuddet. I forhold til ovenstående bemærker Socialafdelingen, at der efterfølgende er etableret et dialogforum, hvor alle beboere og pårørende er repræsenteret, og hvor sammenlægningen har været drøftet. Organisationsændringen vil ligeledes være et tema på kommende møder i dialogforummet. Der er ligeledes igangsat en række initiativer i forhold til at sikre en fælles neuropædagogisk tilgang på de enkelte støttecentre. Kontaktpersonordningen er, med hensyn til indhold, differentieret i forhold til den enkelte borger. Ordningen og beskrivelser af denne er i øjeblikket til drøftelse i hvert enkelt støttecenter. I forhold til målgruppen på Søndergade er det en problemstilling, som afdelingen er opmærksom på. Konkret er der flere af beboerne, der er visiteret til andre botilbud, men grundet ventelister er der aktuelt en større spredning i målgruppen, end der normalt vil være. På Hollbølls Minde Centret påpeges, at der er behov for en beskrivelse af indsatsen I forhold til ovenstående bemærker Socialafdelingen, at Hollbølls Minde Centret har revideret og videreudviklet deres handleplanskoncept. Der er udarbejdet en ny udgave, som er integreret i stedets nye elektroniske fagsystem, og det er vurderingen, at konceptet imødekommer den tilsynsførende myndigheds anmærkninger. 97

10 Høringssvar fra Handicaprådet vedlægges. Administrationen anbefaler, at tilsynsrapporterne tages til efterretning. Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. tilsynsrapporter på Socialafdelingens område Åben Solsikkevej, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Vestereng, Svendborg Kommune, uanmeldt tilsyn Åben Bryghuset, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Støttecentret Skovsbovej, Svendborg Kimmune, anmeldt tilsyn Åben Cafe Aroma, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Grønnemoseværkstederne, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Ryttervej, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben På Hjørnet, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Åben Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune, anmedlt tilsyn Åben Søndergade 69, Svendborg Kommune, anmeldt tilsyn Taget til efterretning Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 6. Valg af medlemmer til det fælleskommunale beboerklagenævn 09/39754 Indstilling af socialsagkyndigt medlem til det fælleskommunale Beboerklagenævn og Huslejenævn. Pr. 1. januar 2010 skal der udpeges medlemmer til det fælleskommunale Beboerklagenævn i Langeland, Ærø og Svendborg kommuner for perioden 1. januar 2010 til 31. december Da det følger af Almenlejelovens 97, stk. 5, at der i sager om tvister om lejerens brug af det lejede skal udpeges en socialt sagkyndig, anmoder Byrådet Socialudvalget om at indstille en socialt sagkyndig repræsentant til det fælles kommunale Beboerklagenævn og Huslejenævn. Administrationen anbefaler, at Kontorchef Laila Hansen indstilles som socialt sagkyndig repræsentant Gruppeleder Jørgen Knudsen indstilles som suppleant 98

11 Indstilles Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 7. Frivilligpolitik på det sociale område 09/31466 Godkendelse af udkast til Frivilligpolitik. I foråret 2009 nedsatte Svendborg Kommune en styregruppe med det formål at udarbejde en Frivilligpolitik, der synliggør rammerne og retninger for samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de frivillige sociale foreninger og organisationer. Styregruppen bestående af 3 repræsentanter fra Frivilligrådet og 3 repræsentanter fra kommunens administration har udarbejdet udkast til Frivilligpolitikken. Udkastet blev forelagt Socialudvalget den og er efterfølgende sendt i høring. Høringsperioden er nu afsluttet og der er indkommet 4 høringssvar (vedlægges). I de modtagne høringssvar udtrykkes der generel tilfredshed med politikken. Høringssvarene har således ikke givet anledning til ændringer i politikken. Styregruppen anbefaler, at udkast til Frivilligpolitik godkendes. Åben - Ældrerådets høringssvar Åben - Handicaprådets høringssvar vedr. udkast til Frivilligpolitik Åben - Vs: Home-Start Familiekontakt - frivillig støtte til småbørnsfamilier Åben - Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse Åben - Udkast til Frivilligpolitik Godkendt Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 99

12 8. Kvalitetsstandarder for ældreområdet /39839 Ifølge vejledning om Lov om Social Service skal kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarderne, og træffe beslutning om eventuelle ændringer eller justeringer i serviceniveau, ressourceanvendelse m.v. Kvalitetsstandarderne består af en serviceinformation til borgerne i plejecentre og en til borgere i hjemmeplejen, og så er der kvalitetsstandarder for de enkelte ydelser. Administrationen har revideret kvalitetsstandarderne i dialog med relevante faglige partnere. Der er ikke ændringer i forhold til serviceniveau eller lovgivningsmæssige ændringer, men der er foretaget redaktionelle/formuleringsmæssige ændringer i følgende kvalitetsstandarder. (Ændringer er markeret i vedhæftede bilag): Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående Kvalitetsstandard for plejevederlag Kvalitetsstandard for gæstebolig Kvalitetsstandard for sygepleje Kvalitetsstandard for personlig pleje Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandard for boligindretning Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandarderne er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar forventes forelagt på udvalgsmødet. Lovgrundlag: Lov om social service. Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes. Åben - Kvalitetsstandard hjælpemidler og forbrugsgoder Åben - Kvalitetsstandard for boligindretning Åben - Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Åben - Kvalitetsstandard personlig pleje Åben - Kvalitetsstandard sygepleje Åben - Kvalitetsstandard aflastning og gæstebolig Åben - Kvalitetsstandard Pasning af nærtstående Åben - Kvalitetsstandard for plejevederlag 100

13 Godkendt Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 9. Servicebevis 09/41585 Indførelse af servicebevis til borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83 i Serviceloven. Som orienteret ved møde i Socialudvalget i august 2009, er der i Serviceloven åbnet mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan etablere en ordning (kaldet et "servicebevis"), der giver borgere, der er visiteret til hjælp eller støtte efter 83, mulighed for at vælge et servicebevis, der giver adgang til, at den pågældende borger selv ansætter en person eller indgår aftale med en virksomhed om at udføre opgaverne, jf. stk. 2. Efterfølgende er der fremsendt uddybende vejledning af 2. oktober 2009, jf. vedlagte bilag. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter, om tilbuddet om servicebevis skal gives og i forhold til hvilke ydelseskategorier. I forbindelse med en eventuel indførelse af ordningen omkring servicebevis, vurderer administrationen, at det er relevant at forholde sig til følgende punkter: De øvrige tilbud, der er på området omkring frit valg. Faglighed, tværfaglighed og forebyggelse i forbindelse med indførelse af servicebeviset. Forsyningssikkerhed i forbindelse med servicebeviset. Administrative meromkostninger i forhold til ansættelser, lønudbetaling, vejledning af borgere og ansætte og i forbindelse med tilsyn m.v. Administrationen vil uddybe og orientere yderligere på mødet. Økonomiske konsekvenser: Kommunen er ikke kompenseret for administrativt merarbejde i forbindelse med servicebeviset. Til drøftelse og eventuel beslutning. Åben - Vejledning om ændring af vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning, forebyggelse mv. (vejledning nr. 2 til Serviceloven) 101

14 Drøftet. Sagen genoptages i Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 10. Godkendelse af programoplæg og projekteringsbevilling for Vindeby Pilevej 26 07/36465 Godkendelse af programoplæg for projektet vedr. om- og tilbygning af Plejecenter Vindeby Pilevej. Byrådet bevilligede i budget 2008 og 2009 i alt 6,3 mio. kr. til bolighandlingsplanen på ældreområdet, hvoraf der resterer kr. 5,6 mio. I forlængelse heraf har Byrådet med vedtagelsen af budget 2010 gjort det muligt at etablere nye gæsteboliger i tilknytning til den oprindeligt planlagte udvidelse med flere demensboliger. En bredt sammensat gruppe har i efteråret 2009 udarbejdet et programoplæg for projektet, der fremsendes til politisk godkendelse. Se bilag. Projektet, der kræver et lokalplantillæg, søges planlagt således, at Byrådet kan godkende Skema A og den samlede anlægsøkonomi i umiddelbar forlængelse af lokalplansvedtagelsen. Lokalplanen forventes godkendt i april Der iværksættes nu en mere detaljeret planlægning og projektering som grundlag for udbud umiddelbart efter godkendelsen af Skema A. Miljø og Teknik varetager opgaven med valg af entrepriseform, rådgivere samt projektering. Økonomiske konsekvenser: Den samlede anlægsøkonomi forventes at andrage 25 mio. kr. incl. moms. Den samlede kommunale finansiering på 5,6 mio. kr. kan holdes indenfor den frigivne bevilling til bolighandlinsplanen. Administrationen indstiller, at programoplæg for om- og tilbygning af Plejecenter Vindeby Pilevej godkendes. Åben - Programoplæg Indstilles Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 102

15 11. Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen 07/46204 Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen. Blomstercafeen er en selvejende institution. Formålet er at fungere som alternativt spise- og omsorgssted samt samlingspunkt for pensionister m.fl. og være arbejdsplads for frivillige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune ved Socialudvalget har ifølge vedtægterne en plads i bestyrelsen for Blomstercafeen. Medlemmet skal udpeges senest en måned efter hvert kommunalbestyrelsesvalg og udpegningen gælder fra førstkommende 1. januar. Det har dog forholdt sig således, at Socialudvalget i længere periode har været repræsenteret i bestyrelsen for Blomstercafeen ved en sektionsleder for ældreplejen. Efter at den pågældende fratrådte sin stilling, har Svendborg Kommune ikke været repræsenteret i bestyrelsen for Blomstercafeen. For at harmonisere Svendborg Kommunes medlemsskaber i frivillige sociale initiativer, anbefaler administrationen, at Svendborg Kommune trækker sig fra medlemsskabet af Blomstercafeens bestyrelse. Blomstercafeen vil kunne trække på sektionsleder for Socialfagligt Team ved spørgsmål eller vejledning i forbindelse med arbejdet i cafeen. Udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen kræver en vedtægtsændring, som inden vedtagelsen i Blomstercafeen, skal forelægges og tiltrædes af samtlige baggrundsgrupper. Disse er brugere af Blomstercafeen, Fredens sogns menighedsråd, KFUM s sociale arbejde, Socialudvalget i Svendborg Kommune og Svendborg Andelsboligforening. Administrationen anbefaler Socialudvalget at tiltræde, at Svendborg Kommune udtræder af bestyrelsen for Blomstercafeen, procedure indledes med henblik på udtrædelse af bestyrelsen for Blomstercafeen. Indstilling følges Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagens behandling. 103

16 12. Lukket - Salg af kommunal ejendom 13. Til efterretning 09/40486 Til efterretning 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet/administrationen - Personsag - Flygtninge fra flygtningecenteret - Bagergade - Boligventeliste - Handicapråd - Ældreråd - Forslag til afbureaukratisering fra regeringen - Hellegårdsvej Taget til efterretning Medhat Khattab (C) deltog ikke i sagen behandling. 104

17 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:00 Ulla Larsen Grete Schødts Karen Strandhave Masoum Moradi Steen Gundertofte Jeppe Ottosen Medhat Khattab 105

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

1. Forpligtende samarbejder. Social- og Sundhedsområdet... 90 2. Udehold Grønnemoseværkstedet... 91

1. Forpligtende samarbejder. Social- og Sundhedsområdet... 90 2. Udehold Grønnemoseværkstedet... 91 Tillægsdagsorden Underudvalg for Ældre og Handicap's møde Onsdag den 29-11-2006 Kl. 15:00 SLU Mødelokale 13 Deltagere: Ulla Larsen, Medhat Khattab, Jeppe Ottosen, Birthe Skovgård, Masoum Moradi, Karen

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12,

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 03-12-2009 Kl. 15:00 Mødelokale 1 i Jobcenter Svendborg, Ramsherred 12, Deltagere: Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Jens Munk, Hanne Klit, Christian Ulrich

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghusets dagcenter, Bryghusvej 2

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghusets dagcenter, Bryghusvej 2 Referat Socialudvalget's møde Mandag den 06-06-2011 Kl. 15:30 Bryghusets dagcenter, Bryghusvej 2 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 13-08-2008 Kl. 15:00 Niels Juels Vej 37, Svendborg Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Medhat Khattab Afbud: Karen Strandhave,

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-01-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte,

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-04-2008 Kl. 15:00 Myndighedsafdelingens mødelokale, Svinget 14, stue Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 09-09-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 23-05-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011

Handicaprådet - arbejdsplan 2. halvår halvår 2011 Torsdag den 26. august Høringsfrist 30. august. På VPU s møde 9. september Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard for praktisk bistand og pleje mv. Høring af forslag til revideret kvalitetsstandard

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold kesocial og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til midlertidige ophold (SEL 107) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen

BESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg ÆLDRERÅDET R E F E R A T Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg Fraværende: Lene Olrik. Henrik Mandrup deltog fra pkt. 19. Punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 7. august 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Christian deltog fra kl. 11 1. Velkomst

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-01-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Masoum Moradi Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset Afbud: Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand Kurt Bork Christensen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Skovsbovej 111

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Skovsbovej 111 Referat Socialudvalget's møde Mandag den 16-01-2012 Kl. 15:30 Skovsbovej 111 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-08-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere