Læring i praksis. kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog. Bent Illum UCC & DPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring i praksis. kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog. Bent Illum UCC & DPU"

Transkript

1 Læring i praksis kropslige erfaringer og kundskaber processens dialog Bent Illum UCC & DPU Indledning Et af de didaktiske områder der er stor interesse for i nutiden er læring i praksis. Læring i praksis har været uden specielt videnskabeligt fokus i flere århundreder; men blandt andet computerindustriens udvikling betød en ændring af dette forhold. I starten af 1980 erne havde computerindustrien udviklet sig så meget, at den begyndte at formulere sig om at udvikle kunstig intelligens. Dette satte fokus på selve intelligensbegrebet. Hvad er menneskelig intelligens egentlig? Hvordan er den menneskelige hjernes funktion, hvordan er det neurologiske systems funktion i forhold til læring og ikke mindst: hvad er læring? Hidtil havde videnskaben og industrien arbejdet ud fra monointelligensbegrebet; men på dette tidspunkt kom der i forsøget på at afklare de menneskelige intelligens- og læringsforhold andre muligheder frem. Multiintelligensbegrebet blev fremført af Hovard Gardner m. fl. Dette ændrede syn på og viden om intelligens og læring medførte at videnskaben begyndte at undersøge nye områder herunder kropslig læring. Feltet omkring kropslig læring var hidtil af filosofien blevet betragtet og benævnt som tavs viden. Nu bruges også andre betegnelses som kroppens læring, kropslig læring, kropslige erfaringer og kundskaber, praktisk klogskab, embodied knowledge og Technical learning and thinking. Hidtil havde området som nævnt videnskabeligt blevet behandlet filosofisk bl.a. af forskere som M. Merleau-Ponty (Merleau-Ponty. 1994), B. Molander (Molander. 1993), B. Gustavsson (Gustavsson. 2000) og S.Wackerhausen (Wackerhausen. 1998). I løbet af 1980 erne og senere kom der i søgen efter andre intelligens- og læringsopfattelser andre videnskabsgrene og forskere i spil. I nordisk sammenhæng var en del denne forskning centreret i Arbejdslivscentrum i Stockholm, hvor K. Johannessen (Johannessen. 1999) var en af medarbejderne. Her søgte man at afklare enkeltheder i begrebet tavs viden, og samtidig søgte man at afklare om tavs viden skulle/kunne italesættes. 1

2 Lave & Wenger (Lave & Wenger ) arbejdede ud fra etnologisk og socialpsykologisk afsæt rundt i verden med at afklare læringsforholdene hos forskellige faglige grupperinger. H. & S. Dreyfus (H. & S. Dreyfus ) arbejdede ud fra deres videnskabelige afsæt som filosof og naturvidenskabsmand med at undersøge, hvorledes kropslige viden opsamles og kvalificeres hos den enkelte. Deres forskning omkring intuitiv ekspertise var også et bidrag til at afklare området omkring kropslig læring, og et bidrag i debatten om mulighederne for at skabe kunstig intelligens. Efterhånden blev feltet bearbejdet så meget og på en sådan måde at betegnelsen tavs viden og læring i dette felt blev udvidet eller erstattet af begreber som kropslige erfaringer og kundskaber, håndværksfaglighed, Art/Craft/Design, Technical learning and thinking, kropslig klogskab, æstetikdidaktik og håndværksdidaktik. Den kropslige klogskab er bl.a behandlet af Benn, J., Illum, B. & Kragelund, M. i artiklen Hverdagens erfaringsrum i fagdidaktisk perspektiv (Benn, J., Illum, B. & Kragelund. 2004). Mesterlære Ved diskussioner af didaktiske forhold vedrørende læring i det håndværksmæssige og kropslige felt relateres ofte historisk og reelt til mesterlære. Mesterlærebegrebet er et både historisk og på mange andre måder overordentlig komplekst område. Problemet med diskurser, hvor mesterlærebegrebet indgår, er afgrænsningen af mesterlærens forskellige delelementer. Kompleksiteten fremgår af nedenstående figur, der måske endda ikke indeholder alle delelementer i begrebet. Historiske forhold Økonomiske kompetencer Sociale forhold Læringssystemer Uddannelses forhold Erhvervskompetencer Håndværksfaglige færdigheder Mesterlærens kompleksitet Figur 1 (Illum p. 71) 2

3 Det, der i denne sammenhæng interesserer, er de didaktiske forhold i mesterlæren, såvel i et fralærings- som et tillæringsperspektiv, og disse forhold er set fra forskellige videnskabelige perspektiver repræsenteret i områderne sociale forhold, læringssystemer og uddannelses forhold. I forhold til kropslig læring, læring i praksis er det dog områderet med læringssystemer, der er interessant. Et læringssystem definerer jeg i denne sammenhæng således: I de fleste uddannelsesforløb findes på det tidspunkt, hvor uddannelsen etableres, en bestemt hensigt med hensyn til hvilke videns- og færdighedsmål, der ønskes fremmet hos den enkelte. Der vælges så fra uddannelsesstedet, det være sig en virksomhed eller en uddannelsesinstitution, en metode til at fremme indlæringen af den ønskede viden og færdighed. På grundlag af den givne undervisning/eksemplificering kan der foregå en læring hos den enkelte studerende eller lærling, en læring, der kan aflæses som en mere eller mindre varig adfærdsændring som et resultat af erfaringer, kundskaber og øvelser ved eget valg af aktiviteter, arbejde og opgaver (Hansen. 1998). Sammenhæng omkring mål, indhold, metode og læringsprofil kalder jeg i denne forbindelse for et læringssystem. Det er ud fra denne definition indeholdende adskillige parametre klart, at der kan findes forskellige læringssystemer. (Illum p. 61). Mesterlærens læringssystem kan ud fra Lave & Wenger s (Lave & Wenger. 1991) og Lave & Wenger s (Lave & Wenger. 1999) beskrivelser sammenfattes til fire fokusområder, der er kendetegnende for denne form for læringssystem: Situeret læring, legitim perifer deltagelse, sidemandsoplæring og evaluering i praksis. Situeret læring angiver at den enkelte lærer i selve situationen. Ifølge de nævnte videnskabsfolk lærer den enkelte, mens vedkommende er i situationen, uanset om læringen er forekommende i forhold til mester, svend eller en anden lærling. Den legitime perifere deltagelse relaterer til, at der ligger et aftaleforhold af mere eller mindre formel art til grund for uddannelsesforløbet. Sidemandsoplæringen begrundes i, at den enkelte lærling også kan lære, og måske ikke mindst gør det, i forhold til andre lærlinge (ligestillede), og endelig vil evaluering i praksis sige, at den enkelte får sit arbejde konkret bedømt i forhold til den praksissituation, hvori det indgår. Da teorien om situeret læring kom frem i slutningen af 1980 erne blev den godt modtaget. Den virkede som en god forklaringsmodel for de forhold, der gjorde sig gældende i feltet. 3

4 Men efter nogen tid blev denne teori om situeret læring sat under pres. Fra flere sider blev det fremført, at den konkrete kropslige læring, der som intelligensområde var interessant, ikke kunne forklares udelukkende ved hjælp af teorien om situeret læring. Et par af skeptikerne i Danmark var Merete Munk og Jens Rasmussen, der gennemarbejde teorien om situeret læring for at undersøge den for læringsmæssige forhold. Deres resultat kan læses i bogen Mesterlære retur (Munk. 2002), hvori de opsummerer deres argumentation på følgende måde: Videre er det blevet vist, at mesterlæren ikke skelner mellem læring og socialisering, og at mesterlæren ikke er en teori om læring, men udelukkende omhandler socialisering. (Munk p. 114) Processens dialog Min tilgang til det håndværksmæssige læringsfelt (håndværksdidaktik eller æstetikdidaktik) er mere af didaktisk og fag faglig art end af social beskaffenhed. Det er en didaktisk interesse, der søger at afklare de læringsmæssige forhold, der hænger sammen med den kropslige faglige erfarings- og kundskabsdannelse. Derfor betød Merete Munk og Jens Rasmussen benævnelse af situeret læring som en socialiseringsteori en del, idet det afklaredes, at der så også måtte være et mere håndværksmæssigt, kropsligt læringsfelt. Det betød, at det læringssystem, der anvendtes i mesterlæren, måtte se anderledes ud end hidtil antaget. Læringsfeltet måtte bestå af både en social (situeret) læringsdel og en kropslig håndværksmæssig faglig del. Det betød at følgende model kunne skitseres: Mesterlærens læringsforløb Den sociale læring Situeret læring/legitim perifer deltagelse Den håndværksmæssige læring/færdighedslæring Faglig og personlig identitetsdannelse Mesterlærens samlede identitetsdannelsesforhold Figur 2. (Illum p). 4

5 Denne model, og de muligheder der hermed fremkom, betød muligheder for at fokusere den kropslige læring, den håndværksmæssige læring også kaldet læring i praksis. Gennem tidligere analytisk arbejde i forhold til didaktiske forhold i det manuelle håndværksmæssige læringsfelt og egne konkrete kropslige erfaringer ønskede jeg at undersøge læringsforholdene i det manuelle håndværksmæssige læringsfelt. Dette forskningsarbejde resulterede i teorien om processens dialog (Illum ). Denne teori forklarer læringsforhold i praksis som et handlingsforløb, en proces, hvor den en enkelte med sit værktøj (af en art) møder materialet i selve processen med henblik på at løse et problem (at fremstille noget). Dialog skal i denne betydning opfattes metaforisk, idet den person, der med sit værktøj bearbejder et materiale på denne måde, sender et argument ind i processen. Materialets ændrede form vil afgive et svar, der så aflæses, høres af personen. Denne sansning reflekteres så i forhold til det relevante hukommelsesregister, og på denne måde er der mulighed for enten at udføre noget allerede lært eller at lære nyt. Dette kan afbildes som nedenstående figur: Produkt/hensigt Proces Menneske + værktøj Materiale Processens dialog føres i feltet inde i trekanten, i selve processen mellem produkt/hensigt, menneske + værktøj og materiale. Ud fra ovenstående er definitionen på at lære sig kropslige erfaringer og kundskab eller praktisk klogskab følgende: at bearbejde et bestemt materiale med et bestemt værktøj i en bestemt hensigt i en sansebåren refleksion. Refleksion, der egentlig betyder spejling, og rent læringsmæssigt forholder sig til vore hukommelsesregistre, kan således forholde sig til både intellektuelle, sociale og kropslige kundskabsområder og erfaringer. Den ovenfor argumenterede læring, der foregår kropsligt gennem processens dialog, kan antages at være en meget gammel læringsform i praksis for menneskene, måske den oprindelige læringsform, der blev 5

6 udviklet, således at mennesket kunne overleve og udvikle sig den konkrete kontekst, i det konkrete hverdagsliv (Illum. 2004). Den videnskabelige interesse omkring læring i praksis har i dag mindst to hovedområder. I det ene område søger man at afklare de didaktiske forhold i selve læringsrummet. Læreren har fået en anden rolle og betydning i det didaktiske felt. Forskningsprogrammet Medier og it i et læringsperspektiv på DPU arbejder i dette felt. I det andet område beskæftiger forskere sig med selve læringen, som den foregår hos den enkelte i praksisfeltet. Praksislæringen eller dannelsen af kropslige erfaringer og kundskaber bliver fokuseret forskningsmæssigt med bl.a. didaktisk, pædagogisk, neurologisk, neuropædagogisk, socialt og kulturelt perspektiv. Referencer: Benn, J., Illum, B. & Kragelund, M. (2004). Praktisk klogskab: Hverdagens erfaringsrum i fagdidaktisk perspektiv. I: Schnack, K. (red.). Didaktik på kryds og tværs. (s ). København. Danmarks Pædagogiske Universitet. Bergström, M. (1998). Neuropædagogik: en skole for hele hjernen. København. Reitzel. Dreyfus, H & S. (1991). Intuitiv ekspertise: Den bristede drøm om tænkende maskiner. København. Munksgaard. Dreyfus, H. (2002). Livet på nettet. København. Reitzel. Gardner, H. (1997). De mange intelligensers pædagogik. København. Gyldendals Undervisning. Gardner, H. (1999). Den intelligente skole. København. Gyldendal. Gustavsson, B. (2000). Kunskapsfilosofi. Wahlström & Widstrand. Illum. B. (2004). Håndværk som almen aktivitet for menneskelig eksistens. I: Sandven, J. (2004) Sløyden, minoritetene, et flerkulturelle og det internasjonalt perspektiv. Techne. Forskning i slöjdpedagogik og slöjdvetenskap B:13/2004. Illum. B. (2005). Det manuelle håndværksmæssige og læring processens dialog. PH.d. afhandling. Danmarks pædagogiske universitet. København. Illum. B. (2006). Learning in practice practical wisdom the dialog of the process. I:Borg, Kajsa & Erixon, Per-Olof. (2006). Journal for Research in Teacher Education. Theme: Sloyd Tradition in Transition. Nr The Faculty Board for Teacher Education. Umeå, Sweden. 6

7 Johannesen, K. (1999). Noen aspekter ved taus kunnskap. PLF-rapport nr. 2/99. Bergen Lave, J & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral partipitation. Cambridge. Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster. København. Hans Reitzel. Molander, B. (1993). Kunskap i handling. Göteborg. Daidalos. Munk, M. (2002). Mesterlære retur. København. Unge Pædagoger. Nielsen, K. & Kvale, S. (1999). Mesterlære: Læring som social praksis. København. Hans Reitzel. Merleau-Ponty, Maurice. (1994). Kroppens fænomenologi. Frederiksberg. Det lille forlag. Wackerhausen, Steen. (1998). Det skolastiske paradigme og mesterlære : temaer omkring tavs viden. Århus. Århus Universitet, Network for Non-Scholastic learning (Working papers ; 2/1998). 7

Læring som meningssøgende proces

Læring som meningssøgende proces Læring som meningssøgende proces 1.Indledning Hvordan ved jeg, at jeg har lært noget? Det gør jeg når jeg ved mere om verden og andre mennesker, end før når jeg kan noget, jeg ikke kunne før når jeg har

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Kreativitet og læring i håndværk og design

Kreativitet og læring i håndværk og design Bacheloropgave i materiel design Kreativitet og læring i håndværk og design Udarbejdet af Emil Bak 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Metode... 4 2. Begrebsafklaring...

Læs mere

Naturfaglig praksis og spillignende

Naturfaglig praksis og spillignende MONA 2006 2 7 Naturfaglig praksis og spillignende læring Rikke Magnussen Learning Lab Denmark, Danmarks Pædagogiske Universitet Carsten Jessen Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Tekstil 2.0 Kognitive værdier og medierende betydning

Tekstil 2.0 Kognitive værdier og medierende betydning Lone Brøns-Pedersen Tekstil 2.0 Vejleder: Bent Illum Kandidat i didaktik Materiel Kultur. Speciale Lone Brøns-Pedersen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Århus Universitet August 2010 Vejleder: August

Læs mere

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder.

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder. Sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for Sundhedsformidling og klinisk uddannelse CVU syd SD-Afgangsprojekt Udarbejdet af: Claus Rosenby Mortensen Vejleder: Juni 2004 Sygeplejestuderendes opfattelse af

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle z090263

Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle z090263 90986 1 Undervisningsdifferentiering Inklusion Søren Johansen Bachelor i idræt 2013 Læreruddannelsen Zahle Læring Inklusion via Undervisningsdifferentiering - At hæve overliggeren En undersøgelse af sammenhængen

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

Set i relation til den samfundsmæssige

Set i relation til den samfundsmæssige Erhvervsuddannelserne et forsømt forskningsområde Ida Juul Interessen for at forske i erhvervsuddannelserne har været ringe i sammenligning med den interesse, henholdsvis folkeskolen og de almene gymnasium

Læs mere

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen

Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen fg En antologi til inspiration til kursus- og uddannelsesudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner og andre læreanstalter hvordan

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion Afgangsprojekt Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Viden- og udviklingscentret, Sundheds CVU Aalborg Den kliniske vejleders forståelse af refleksion - set i relation

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN

KIRSTINE BRANDT PEDERSEN KIRSTINE BRANDT PEDERSEN STUDIENUMMER: 21309065 FAG: DANSK VEJLEDERE: ANNA-MARIE HANSEN OG KIRSTEN POULSGAARD ANSLAG: 82,589 PROFESSIONSBACHELOR 2013 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Læremidler i didaktisk sammenhæng

Læremidler i didaktisk sammenhæng Læremidler i didaktisk sammenhæng En antologi Redigeret af Flemming B. Olsen Gymnasiepædagogik Nr. 61. 2007 GYMNASIEPÆDAGOGIK Nr. 61 Januar, 2007 Serieredaktør: Erik Damberg (IFPR/DIG) Tel: (+45) 65 50

Læs mere

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet

Karin Lindholm GIRL-POWER. Empowerment i jordemoderuddannelsen. Masterprojekt Aalborg Universitet Karin Lindholm GIRL-POWER Empowerment i jordemoderuddannelsen Masterprojekt Aalborg Universitet Dette masterprojekt er udarbejdet af: Karin Lindholm Christensen Studienummer: 20064083 Vejleder: Eva Just

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 366 Læring eller indlæring? 367 Vilhelm Holsting, Peter Sjøstedt og Dorthe Sørensen Stabiliseringsoperationer

Indholdsfortegnelse. Forord 366 Læring eller indlæring? 367 Vilhelm Holsting, Peter Sjøstedt og Dorthe Sørensen Stabiliseringsoperationer Indholdsfortegnelse Forord 366 Læring eller indlæring? 367 Vilhelm Holsting, Peter Sjøstedt og Dorthe Sørensen Stabiliseringsoperationer 426 Elever ved OFU 2006/2007 Geospatiale Informationssystemer (GIS)

Læs mere

MVO 2006 Masterprojekt Hold 4, gruppe 18 Tirsa Breinholdt Houby Elisabeth Bytofte Susanne Vernegreen Vejleder: Finn Sommer

MVO 2006 Masterprojekt Hold 4, gruppe 18 Tirsa Breinholdt Houby Elisabeth Bytofte Susanne Vernegreen Vejleder: Finn Sommer MVO 2006 Masterprojekt Hold 4, gruppe 18 Tirsa Breinholdt Houby Elisabeth Bytofte Susanne Vernegreen Vejleder: Finn Sommer Abstract This project contains a study of how special courses offered by employers

Læs mere

Fra håndværker til projektmager

Fra håndværker til projektmager FORENINGEN AF DANSKE DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Fra håndværker til projektmager - fra straf og disciplinering til arbejdet som metode til samfundsmæssig inklusion Hændernes og øjnenes magiske funktioner

Læs mere

Mentoruddannelse af Lærerstuderende

Mentoruddannelse af Lærerstuderende Reflexen, Tidsskrift for uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet (ISSN 1901-5992), vol. 8, nr. 1, 2013. Mentoruddannelse af Lærerstuderende Janne Holt, Sofie Qvortrup, Mille

Læs mere

Social- og sundhedselevers digitale dannelse og it-krav fra praksis

Social- og sundhedselevers digitale dannelse og it-krav fra praksis Social- og sundhedselevers digitale dannelse og it-krav fra praksis Masterspeciale i IKT og læring Udarbejdet at Hanne Borring Vejleder: Janni Nielsen Anslag: 134.332/ Sider: 60 indhold/106 i alt. Titelblad

Læs mere

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk?

Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? Pædagoger, I passer da bare børn og drikker kaffe, ikk? - En bacheloropgave om pædagogers professionsidentitet. Navn og studienummer på forfattere: Michelle Glargaard Jensen 22111074 Stine Bilde Hansen

Læs mere

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv

Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Motivation gennem handling og gøremål et pragmatisk perspektiv Svend Brinkmann Mange psykologiske diskussioner har handlet om, hvorvidt motivation bedst skabes ved at forøge menneskers drivkraft, deres

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere