Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 46

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Børne- og Familiecenter Mors Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing M Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution) 5 til 14 år (tilknytningsforstyrrelse, omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd) Pladser i alt: 10 til år () Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Maria Christensen (Socialtilsyn Nord) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) På tilsynsdagen var der ikke indskrevet en familie i familiebehandling, hvorfor det ikke har været muligt at få belyst dette borgerperspektiv. Side 2 af 46

3 *Samlet vurdering: Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at Børne- og Familiecenter Mors i høj grad har en ledelse som er faglig kompetent til varetagelse af tilbuddets drift og har relevante kompetencer i forhold til målgruppens problematikker og behov og i forhold til personaleledelse. Det er dog samtidig vurderingen, at det er vanskeligt at komme i kontakt med ledelsen, både pr. telefon og via mail ligesom ledelsen mangler at beskrive familiebehandlingsdelen på Tilbudsportalen. Det er vurderingen, at tilbuddet i høj grad arbejder ud fra de opstillede mål i handleplanerne og med udgangspunkt en grundlæggende respekt for den enkelte beboer ud fra dennes potentialer og ressourcer, behov og forudsætninger. Tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder som skaber trivsel og udvikling hos børnene. De beskrevne tilgange og metoder vurderes at være gavnlige og tilpassede målgruppen lige som tilbuddet udarbejder og tilrettelægger individuelle udviklings/behandlingsforløb og der følges hyppigt op herpå. De faglige tilgange og metoder er dog ikke i tilstrækkeligt omfang implementeret i personalegruppen. Det er i vurderingen vægtet, at tilbuddets målgruppe er udfordret i forhold til sociale kompetencer og har ofte svært ved, at indgå i sociale relationer når de kommer til tilbuddet. Det er vægtet, at de fleste af beboerne udvikler sig positivt under opholdet i tilbuddet, idet de bliver bedre til at begå sig socialt. Det er dog samtidig vurderingen, at tilbuddet kun støtter op om nogle af børnenes selvstændighed og relationer idet det kun er ca. halvdelen af børnene der har venskaber eller kontakt til andre udenfor tilbuddet. Det vurderes dog, at tilbuddets beliggenhed er en væsentlig del af begrundelsen herfor ligesom personalet støtter aktivt op om børnenes interesser og relationer og kører gerne børnene frem og tilbage. Børnene kan tage kammerater med hjem og er med hjemme hos deres kammerater, også til overnatning. Det er vurderingen, at børnene støttes i lektielæsning, og i forhold til almen viden forsøger tilbuddet at "fylde på", da børnenes viden ofte er begrænset. Det er samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kan sætte anden og gerne undervisningsrettet beskæftigelse/aktivering i stedet for skolen i det tidsrum skolen skulle have varet, for de beboere som ikke er i stand til, at møde i skole hver dag, med mindre dettes skyldes sygdom. Side 3 af 46

4 Tilbuddets belligenhed vanskeliggører ligeledes de indskrevne familiers muligheder for, på egen hånd, at komme til og fra huset, indkøb, bank, lægebesøg, hente og bringe børn i daginstitution mv. Familier modtages i familiebehandling, en familie af gangen. Familiernes ophold er af 3-6 måneders varighed med henblik på at afklare forældre kompetencen og sikre barnets udvikling og trivsel. Familien tilbydes psykologisk undersøgelse og samtaleterapi, råd og vejledning samt støtte i forældrerollen, hvilket skal sikre et stabilt liv for barnet og forældrene. Familierne kan, efter udskrivning, tilbydes støtte af personalet i form af 1-2 besøg om ugen i en 2 måneders periode, hvor personalet observerer om barnet og familien er i trivsel. Børne- og Familiecenter Mors godkendes med vilkår jf. Lov om Socialtilsyn til døgninstitution til børn i alderen 5-14 år samt til familiebehandling. Målgruppen er børn hvis hjemlige forhold er præget af fysisk/og eller psykisk omsorgssvigt, hvoraf barnet har behov for udviklingsstøttende behandling, ofte af længerevarende karakter. Målgruppen for familiebehandlingen er familier hvis forældre har behov for støtte og hjælp til forældrerollen og hvor der er behov for at afklare forældrekompetencen. Tilbuddet godkendes til 10 pladser i institutionen og 1 familie indskrevet af gangen. Vilkårene er flg.: - Tilbuddet bedes udarbejde og indsende en redegørelse for hvordan tilbuddet vil undgå ulovlige magtanvendelservilkåret skal opfyldes senest den Tilbuddet skal sikre opkvalificering af ledelse og personale i de gældende regler for magtanvendelser, herunder korrekt udfyldelse af indberetningsskemaer - vilkåret skal opfyldes senest den Tilbuddet bedes udarbejde en plan for, hvordan medarbejdernes kendskab til tilbuddets tilgange og metoder øges - vilkåret er opfyldt den Tilbuddet skal beskrive familiebehandlingsydelsen på Tilbudsportalen- vilkåret skal være opfyldt senest den Side 4 af 46

5 Tilbuddet bedes udarbejde en redegørelse for, hvordan de vil forsøge at motivere alle beboerne til, at møde stabilt i skole/uddannelsestilbud og såfremt dette ikke er muligt, så beskrive hvilken anden beskæftigelse/aktivering, gerne undervisningsrelateret, der sættes i stedet - vilkåret er opfyldt den Tilbuddet bedes udarbejde en redegørelse for, hvordan personalet kan tydeliggøre og støtte beboerne i deres selv- og medbestemmelsesret - vilkåret skal være opfyldt senest den Tilbuddet bedes udbygge den eksisterende beredskabsplan for overgreb, så den indeholder procedurer forebyggelse, håndtering og efterbehandling af verbale, seksuelle og voldelige overgreb beboerne imellem og beboere og personale imellem - vilkåret skal være opfyldt senest den Tilbuddet bedes indsende en redegørelse for, hvordan tilbuddets beredskabsplan bliver implementeret i personalegruppen- vilkåret skal være opfyldt senest den Tilbuddet bedes indsende en plan for, hvordan antallet af beboere bringes ned til 10 - vilkåret skal opfyldes senest den Tilbuddet bedes kvalitetssikre indberetningen på Tilbudsportalen - vilkåret skal være opfyldt senest den Tilbuddet bedes udarbejde, og uploade, det lovpligtige budgetskema på Tilbudsportalen - vilkåret skal være opfyldt senest den *Afgørelse: Godkendt med vilkår Side 5 af 46

6 *Vilkår: Ledelsen bedes udarbejde og indsende en redegørelse for hvordan tilbuddet vil undgå ulovlige magtanvendelser. (frist: ) Tilbuddet skal sikre opkvalificering af ledelse og personale i de gældende regler for magtanvendelser, herunder korrekt udfyldelse af indberetningsskemaer. (frist: ) Tilbuddet bedes udarbejde en redegørelse for, hvordan personalet kan tydeliggøre og støtte beboerne i deres selv- og medbestemmelsesret. (frist: ) Tilbuddet bedes beskrive familiebehandlings ydelsen på Tilbudsportalen. (frist: ) Tilbuddet bedes udbygge den eksisterende beredskabsplan for overgreb, så den indeholder procedurer forebyggelse, håndtering og efterbehandling af verbale, seksuelle og voldelige overgreb beboerne imellem og beboere og personale imellem. (frist: ) Tilbuddet bedes indsende en redegørelse for, hvordan tilbuddets udbyggede beredskabsplan med procedurer for forebyggelse, håndtering og efterbehandling af verbale, voldelige og seksuelle overgreb beboerne imellem og beboerne og personalet imellem, bliver implementeret i personalegruppen. (frist: ) Tilbuddet bedes indsende en plan for, hvordan antallet af beboere bringes ned til 10. Tilbuddet har den indsendt plan herfor hvoraf det fremgår at målet bliver nået den Når tilbuddet herefter kan bekræfte dette, anses vilkåret for værende opfyldt. (frist: ) Tilbuddet bedes kvalitetssikre indberetningen på Tilbudsportalen således, at oplysningerne her stemmer overens med tilbuddets faktiske ydelser, økonomi og dagligdag, herunder også at beskrive familiebehandlings delen idet det er en ydelse. (frist: ) Tilbuddet bedes udarbejde, og uploade, det lovpligtige budgetskema på Tilbudsportalen. (frist: ) Side 6 af 46

7 Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview - Tilbudsportalen - Projektbeskrivelse - Indsendt ansøgningsskema og materiale ifm. re- godkendelsen - Beboerliste - Liste over pårørende og sagsbehandlere - Handleplaner for 4 beboere - Statusplaner for 4 beboere. - Pædagogiske udviklingsplaner på 3 beboere - 2 magtanvendelser - CV og dokumentation for uddannelse af leder - Medarbejderliste - Vagtplaner - Resultatdokumentation - Tilsynsrapport fra Fødevarestyrelsen - APV samt opflg. herpå. Tilsynet observerede, at der i 3 af de 4 indsendte handleplaner mangler underskrifter. Leder og souschef personaler 2 beboere 1 pårørende Side 7 af 46

8 Interviewkilder 1 anbringende sagsbehandler Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 8 af 46

9 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Salgerhøjvej 36, Flade, 7900 Nykøbing M : 7900 Maria Christensen Merete Dahl Rolf Ekmann Afdelinger Besøgstype Børne-og Familiecenter Mors Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 9 af 46

10 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 10 af 46

11 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt og målrettet med, at støtte børnene i, at udnytte deres potentialer i forhold til skolegang fuldt ud. Det prioriteres at alle børn er i et undervisningstilbud og er stabile heri. Der er et meget tæt samarbejde mellem skole og institution, og pædagogerne kan deltage i skolen ved behov. Desuden deltager lærerne også i arrangementer i institutionen, hvorved der opleves en helhed i børnenes liv. Leder deltager desuden i lederfora med skoleleder, således der også på overordnet plan sikres en helhed og et fundament for børnenes skolegang. Børnene støttes i lektielæsning, og i forhold til almen viden forsøges tilbuddet at "fylde på", da børnenes viden ofte er begrænset. Det er samtidig tilsynets vurdering, at det ikke er alle beboere der møder stabilt i skole og at tilbuddet i så fald Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet forsøger at motiovere alle børn til, at møde stabilt i skole, og såfremt dette ikke er muligt, at tilbuddet sætter anden aktivering/beskæftigelse i stedet, gerne undervisningsrelateret. Side 11 af 46

12 ikke sættes anden aktivering/beskæftigelse i stedet, i det tidrum skolen skulle have varet. I forhold til familiebehandlingsdelen er den primære opgave familiebehandling, afklaring af forældrekompetencer og udviklingsmuligheder. Uddannelse og beskæftigelse er således ikke et af de primære mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet støtter beboerne i at udnytte deres potentiale i forhold til skolegang. Der lægges vægt på, at tilbuddets ledere og medarbejdere kan beskrive et aktivt og relevant samarbejde med de omkringliggende skoler og institutioner. Der afholdes skolemøder en gang i kvartalet hvor skole, institution, forældre og sagsbehandler deltager. Pædagogerne har mulighed for at være med i skole som støtte hvis behov, Derudover kan skolen deltage i arrangementer i tilbuddet sådan at børnene oplever en helhedsorienteret indsats via et tæt samarbejde mellem institution og skole. Der er endvidere lagt til grund, at skolerne sender elevplanerne til tilbuddet og at tilbuddet følger op på målene heri, i samarbejde med skolen. Møderne herom er en del af handleplansmøderne og skole og SFO afleverer status til anbringende rådgiver forud for møderne. Det tætte samarbejde mellem skole og institution bedømmes, at være medvirkende til, at skabe stabilitet i børnenes skoleforløb samt at de møder i skole. Der er tillige lagt til grund for vurderingen, at de børn der i en periode ikke måtte være i stand til, eller hvor der ikke er fundet et egnet skoletilbud, modtager hjemmeundervisning på tilbuddet. Primært på grund af tilbuddets beliggenhed, kører personalet nogle af børnene i skole. Andre tager bus til og fra skole. Børnene støttes i lektielæsning, og i forhold til almen viden forsøges at "få fyldt på", da børnenes viden ofte er begrænset. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at nogle beboere ikke møder stabilt i skolen, ikke mindst at der i så fald Side 12 af 46

13 ikke tilbydes og forsøges motiveres til anden form for aktivering/beskæftigelse i det tidsrum skolen skulle have varet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til, i meget høj grad at være opfyldt. Det fremgår af tilbuddets hjemmeside, projektbeskrivelse samt oplysninger af leder og medarbejdere, at et af institutionens mål er, at børnene forbliver i den skole, de er tilknyttet ved anbringelsen. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har et tæt samarbejde med skolen. Lærer og pædagog har kontakt dagligt, og desuden er der kontaktbøger til information begge veje. Pædagogen kan deltage i skolen ved behov. Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på, at skolen, i samarbejde med eleven opstiller mål i elevplan, og Børne- og Familiecenter Mors får tilsendt elevplaner. Tilbuddet følger op på målene i samarbejde med skolen på 1/4 årlige møder på tilbuddet. Det er skolen der er ansvarlig herfor. Møderne er en del af handleplansmøderne, og skole og SFO afleverer status til anbringende rådgiver forud for mødet. Det tætte samarbejde mellem skole og institution er medvirkende til, at skabe stabilitet i børnenes skoleforløb og at de forbliver på skolen. Desuden er det medvirkende til at skabe helhed og samlet indsats i børnenes liv. Indikatoren bedømmes til, i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på ledelsens og medarbejdernes oplysning om, at alle børn er i et undervisningstilbud. Der er p.t. 2 børn, der hjemmeundervises af en lærer udefra. Samtidig kan pedellen indgå i opgaven med de børn, der ikke er afsted, idet der laves skema, hvor de kan indgå i konkrete opgaver med pedellen. Børnene går i kommunale skoletilbud i nærområdet. Tilbuddet samarbejder med 4 kommuneskoler for at kunne dække den enkelte elevs behov bedst muligt. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at en af de adspurgte beboere oplyser, at denne ikke har så stabilt et fremmøde, og at beboeren ikke bliver aktiveret på anden vis, imens de andre er i skole. Side 13 af 46

14 Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der af interview med leder og medarbejder fremgår, at alle børn opfylder undervisningspligten. De børn der, i en periode ikke måtte være i stand til, eller hvor der ikke er fundet et egnet skoletilbud, modtager hjemmeundervisning på tilbuddet. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af leder og medarbejdere oplyser, at alle børnene er stabile i deres skolegang. Tilbuddet har fokus på stabilitet i skolegangen herunder et stabilt fremmøde. Børnene forberedes og der i talesættes vigtigheden af skolegang, hvilket en beboer bekræfter. En anden beboer oplyser, at pgl. ikke møder i skolen hver dag og at når beboeren er hjemme så er denne mest på værelset, uden at tale med personalet. Personalet kører nogle af børnene i skole på grund af afstand. Andre tager bus til og fra skole. Børnene støttes i lektielæsning, og i forhold til almen viden forsøges at "få fyldt på", da børnenes viden ofte er begrænset. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at en beboer oplyser at beboeren ikke møder i skole hver dag. De dage beboeren er hjemme fra skole er hun mest på værelset uden at tale med personalet i løbet af dagen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet ved en målrettet indsats, medvirker til - og understøtter muligheden for, at børnene kan udvikle selvstændighed og relationer, dels ved aktivt at støtte børnene i Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet beskriver dette tema i forhold til familiebehandlingsdelen, både for forældre og medbringende børn. Side 14 af 46

15 deltagelse i sociale aktiviteter og dels ved at understøtte kontakten med familie og netværk. Børne- og Familiecenter Mors har fokus på relationer og struktur i dagligdagen og har stor opmærksomhed omkring opbygning af sociale kompetencer og selvstændighed. Hver enkelt barn har et særskilt punkt i handleplanene med henblik på mål i forhold til sociale kompetencer og der bliver fulgt op herpå af lederen. Det er i vurderingen vægtet, at tilbuddets målgruppe er udfordret i forhold til sociale kompetencer og har ofte svært ved, at indgå i sociale relationer når de kommer til tilbuddet. Det er vægtet, at de fleste af beboerne udvikler sig positivt idet de bliver bedre til at begå sig socialt. Det er samtid tilsynets vurdering, at tilbuddet med fordel kunne støtte yderligere op om de beboeres selvstændighed og relationer som ikke har venskaber eller kontakt til andre udenfor tilbuddet, hvilket gør sig gældende for ca. halvdelen af beboerne. Det vurderes dog, at tilbuddets beliggenhed er en væsentlig del af begrundelsen herfor ligesom personalet støtter aktivt op om børnenes interesser og relationer og kører gerne børnene frem og tilbage. Børnene kan tage kammerater med hjem og er med hjemme hos deres kammerater, også til overnatning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Side 15 af 46

16 Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet styrker beboernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der lægges vægt på at beboerne har et særskilt punkt i handleplanene med henblik på mål i forhold til sociale kompetencer. Lederen følger op herpå. Det vægtes endvidere, at der af projektbeskrivelse for familiebehandling fremgår, at der for familier udarbejdes en handleplan med relevante fokuspunkter. Familierne/forældrene er med til at opstille mål for børnenes sociale kompetencer og selvstændighed og at børnene inddrages heri. Der opstilles desuden mål i forhold til, at være forældre og omsorgsperson for barnet. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at personalet løbende taler med barnet om de mål der arbejdes hen imod. Der er i bedømmelsen lagt vægt på at ca. halvdelen af børnene har venskaber eller kontakt til andre udenfor tilbuddet. Personalet støtter aktivt op om børnene og kører gerne børnene frem og tilbage. Børnene kan tage kammerater med hjem og er med hjemme hos deres kammerater, også til overnatning. Børne går sammen og med deres venner eksempelvis i bio, i svømmehallen eller spiller computerspil også lagenparty med overnatning. Børneog Familiecenter Mors er bevidst om, at institutionen skal ligne et hjem så meget det er muligt så det bliver lettere for børnene at have kammerater med hjem. Når der flytter et nyt barn ind, så inviteres klassen for at afmystificere. Der lægges endvidere vægt på, at de indskrevne børn og familier bibeholder deres relationer til lokalområdet. Der er tillige lagt til grund for vurderingen, at der af tilbuddets hjemmeside og leders oplysninger fremgår, at størsteparten af børnene har to- og alle børn har mindst en aktivitet udenfor huset. Bla. går en af børnene til BMX, en går til dykning, 2 går til styrketræning og 2 går til ridning ligesom flere går i ungdomsskole og går til cross. Det tilstræbes at børnene har aktiviteter hver for sig. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet har til hensigt, at børnene fastholder kontakten til evt. fritidsinteresser fra inden anbringelsen. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at tilbuddets er beliggende lagt væk fra bysamfundet, kan vanskeliggøre at børnene og familierne har sociale relationer i det omgivende samfund i det omfang de har lyst til- og behov for. Side 16 af 46

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der af interview af leder og medarbejder, samt af indsendte handleplaner fremgår, at der opstilles konkrete mål for børnenes sociale kompetencer. Målene opstilles på kvartalsmøderne med sagsbehandler og alle øvrige samarbejdsparter der har snitflader til barnet samt forældrene. Det er lederens ansvar at følge op herpå. Der var på tilsynsdagen ikke indskrevet familier i familiebehandling. Det fremgår af tilbuddets projektbeskrivelse, at der for familier udarbejdes en handleplan med relevante fokuspunkter. Der er, ud fra leders oplysninger, i bedømmelsen lagt vægt på, at familierne/forældrene er med til at opstille mål for børnenes sociale kompetencer og selvstændighed og at børnene inddrages heri. Der opstilles desuden mål i forhold til, at være forældre og omsorgsperson for barnet. Der lægges i bedømmelsen vægt på, at personalet løbende taler med barnet om de mål der arbejdes hen imod. Hvis barnet har ønske om ændringer hertil skal dette gå via visiterende sagsbehandler. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, oplysninger fra leder om, at ca. halvdelen af børnene har venskaber eller kontakt til andre udenfor tilbuddet. Personalet støtter aktivt op om børnene og kører gerne børnene frem og tilbage. Børnene kan tage kammerater med hjem og er med hjemme hos deres kammerater, også til overnatning. Børne går sammen og med deres venner eksempelvis i bio, i svømmehallen eller spiller computerspil også lagenparty med overnatning. Børne- og Familiecenter Mors er bevidst om, at institutionen skal ligne et hjem så meget det er muligt så det bliver lettere for børnene at have kammerater med hjem. Når der flytter et nyt barn ind, så inviteres klassen for at afmystificere. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de indskrevne børn og familier bibeholder deres relationer til lokalområdet. Der ligger også til grund for bedømmelsen, at tilbuddets afsondrede beliggenhed kan vanskeliggøre Side 17 af 46

18 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Indikator 02.e: Børnene/de unge 4 (i høj grad at børnene og familierne har sociale relationer i det omgivende samfund. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt til grund for bedømmelsen, at tilbuddet støtter opbygning og fastholdelse af kontakt til familie og netværk. Forældre kan komme og gå som de vil og er altid velkommen til at deltage i aktiviteter. Det kan udover forældrene også være onkler, bedsteforældre eller andet familiært netværk. Forældre kan overnatte, hvis der er behov herfor, men skal ringe forinden med henblik på reservation af familierum. Institutionen holder flere arrangementer, hvor forældre kan deltage bl.a. juleaften, tur til ZOO, bagning mm. Børnene har mulighed for at ringe hjem og sige godnat. Og afhængig af barnet, kan barnet ringe hjem efter behov/lyst. Der er skemalagt samværsplaner fra visiterende rådgiver. Personalet henter gerne forældrene til og fra samværet. Personalet kan også hente forældre ved bus/tog. Huset har et samværsrum hvor der også er mulighed for støttet og overvåget samvær. Og ellers et sted hvor der er mulighed for, at være sammen alene. Der er tillige lagt til grund for bedømmelsen, at der ikke går offentlige transportmidler til tilbuddet. Det er de færreste af forældrene som har egen bil hvorfor personalet tilbyder at køre. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der af tilbuddets hjemmeside og leders oplysninger fremgår, at størsteparten af børnene har to- og alle børn har mindst en aktivitet udenfor huset. Bl.a. går en af børnene til BMX, en går til dykning, 2 går til styrketræning og 2 går til ridning ligesom flere går i ungdomsskole og går til cross. Det tilstræbes at børnene har aktiviteter hver for sig. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet har til hensigt, at børnene fastholder kontakten til evt. fritidsinteresser de havde inden de blev anbragt. Der er dog også lagt vægt på, at personalet skal køre børnene til og fra fritidsaktiviteter idet der ikke går offentlige transportmidler til tilbuddet og at personalet ikke kan kompensere for dette i den udstrækning som beboernes ønsker og behov er. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Side 18 af 46

19 har venskaber uden for tilbuddet opfyldt) Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at børnene har kontakt til skolekammerater samt til venner i fritidsaktiviteter. Venner er velkomne på institutionen og det skal aftales. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på, at børnene og familierne ikke selv kan komme frem og tilbage til venner men skal køres af personalet på grund af tilbuddets beliggenhed samt at personalet ikke kan kompensere for dette i den udstrækning som beboernes behov er. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Leder og medarbejder oplyser, at det er indtrykket at alle børnene har en fortrolig voksen. På p- møder drøftes relations-cirklen, og hvordan den ser ud for det enkelte barn. Der er særlig fokus på 1-1 kontakten og betydningen heraf. Børnene vælger selv deres fortrolige voksne - der hvor kemien er bedst. Der er i bedømmelsen samtidig lagt vægt på beboernes oplysninger om, at de har minimum en fortrolig voksen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Børne- og Familiecenter Mors målgruppe er børn i alderen 5-14 år hvis hjemlige forhold er præget af fysisk/og eller psykisk omsorgssvigt, og som følge deraf har barnet behov for, ofte længerevarende, udviklingsstøttende behandling. Tilbuddets procedurer for et ophold er, at barnet indskrives efter et møde med kommunens visitationsudvalg og efterfølgende udarbejder tilbuddet en handleplan. Der udarbejdes en behandlings plan, som tager udgangspunkt i handleplanen. Denne evalueres efter 6 uger, og revideres på et tværfagligt møde efter 12 uger. Det tværfaglige møde ledes af anbringende Tilbuddet anbefales, også at finde egnede metoder til de beboere, hvis ophold forventes at være af kortere varighed. Eftersom det ikke er alle medarbejderne der er uddannet i narrativ metode, anbefales det, at tilbuddet venter med at anvende denne, til alle kan gøre det samme, sådan at børnene og familierne oplever at blive mødt ens. Side 19 af 46

20 rådgiver og der deltager personale fra tilbuddet, fra skole og andre relevante fra familieafdelingen samt øvrige relevante som har kontakt til barnet. På kvartals møderne vurderes det, om indsatsen har været gavnlig samt hvilke parter der skal gøre hvad og hvordan. Familier modtages i familiebehandling, en familie af gangen. Familiernes ophold er af 3-6 måneders varighed med henblik på at afklare forældrekompetencen og sikre barnets udvikling og trivsel. Familien tilbydes psykologisk undersøgelse og samtaleterapi, råd og vejledning samt støtte i forældrerollen, hvilket skal sikre et stabilt liv for barnet og forældrene. Familierne kan, efter udskrivning, tilbydes støtte af personalet i form af 1-2 besøg om ugen i en 2 måneders periode, hvor personalet observerer om barnet og familien er i trivsel. Hvis der ikke er tilstrækkelig forældrekompetence, vil kommunens visitationsudvalg tage stilling til hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder ud fra en grundlæggende respekt for den enkelte beboers forudsætninger. De beskrevne tilgange og metoder vurderes at være gavnlige og tilpassede målgruppen lige som tilbuddet udarbejder og tilrettelægger individuelle udviklings/behandlingsforløb og der følges hyppigt op herpå. Side 20 af 46

21 Der er ydermere lagt til grund, at leder oplyser, at den narrative tilgang og metode ofte kræver langvarige anbringelser hvilket ikke er tilfældet for de børn som har ophold i en observationsperiode, som er få måneder. Det er tillige vægtet, at tilbuddet bruger"dagbogsprogrammet" som opleves at være let anvendeligt og bidrager til, at sætte mål og delmål i system. Det vægtes at tilbuddet anvender Forandringskompasset som udredníngsmetode. Tilbuddet vidensdeler aktuelt på personalemøderne. Det vurderes, at tilbuddet har få mangtanvendelser men samtidig, at magtindberetningsskemaerne ikke i tilstrækkelig grad, bliver udfyldt korrekt. Det vurderes, at tilbuddets kendskab til magtbestemmelsesreglerne ikke er fyldestgørende ligesom personalets fokus på konfliktnedtrapning bør øges. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Ligesom det er vurderingen at beboerne trives i tilbuddet, flere af beboerne kalder tilbuddet for "hjem". Der er endvidere lagt til grund for vurderingen, at anbringende rådgiver oplyser, at tilbuddet skaber positive resultater for børnene og at rådgiver er meget tilfreds med tilbuddets indsats. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og arbejder systematisk og i tæt Side 21 af 46

22 med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne samarbejde med øvrige relevante som har en rolle i barnet eller familiens liv. Det er i vurderingen vægtet, at tilbuddets leder beskriver at tilbuddets procedurer for et ophold er, at barnet indskrives efter et møde med kommunens visitationsudvalg og efterfølgende udarbejder tilbuddet en handleplan og efterfølgende udarbejdes der en behandlingsplan, med relevante fokuspunkter. Der udarbejdes en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i handleplanen. Denne evalueres efter 6 uger, og revideres på et tværfagligt møde efter 12 uger. Det tværfaglige møde ledes af rådgiveren på sagen og der deltager personale fra tilbuddet, fra skole og andre relevante fra familieafdelingen samt øvrige relevante som har kontakt til barnet. På kvartalsmøderne vurderes det, om indsatsen har været gavnlig samt hvilke parter der skal gøre hvad og hvordan. Det er tillige vægtet, at tilbuddet bruger"dagbogsprogrammet" som opleves at være let anvendeligt og bidrager til, at sætte mål og delmål i system. Tilbuddet videns deler på personalemøderne. Det vægtes at tilbuddet anvender Forandringskompasset som udredníngsmetode. Der er endvidere lagt til grund for vurderingen, at anbringende rådgiver oplyser, at tilbuddet skaber positive resultater for beboerne og at rådgiver er meget tilfreds med tilbuddets indsats. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, at personalegruppen ikke er uddannet i narrativ metode, hvorfor det anbefales, at tilbuddet venter med at anvende denne metode, til alle kan gøre det samme, sådan at børnene/de unge oplever at blive mødt ens. Der er ydermere lagt til grund, at leder oplyser, at den narrative tilgang og metode ofte kræver langvarige anbringelser hvilket ikke er tilfældet for de børn som har ophold i en observationsperiode, som er få måneder. Side 22 af 46

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på det oplyste på Tilbudsportalen om, at tilbuddet i 2014 har arbejdet på at møde 2015 som en "ny" institution, med færre børn, tillige at tilbyde familiebehandling samt en mere målrettet pædagogisk og teoretisk tilgang. Det oplyses af projektbeskrivelsen og Tilbudsportalen, at tilbuddet anvender en anerkendende, narrativ tilgang samt relations pædagogisk og neuropædagogisk tilgang samt anvender Marte Meo og systemisk terapi som metoder. Der er dog også i bedømmelsen lagt vægt på, at der af projektbeskrivelsen samt af Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddets målgruppe jf. det nye projekt er børn på 5-14 år. En af de beboere som tilsynet talte med, er 16 år men det skyldes, at de nuværende beboere bliver fulgt godt på vej hvor de skal hen og derefter tages der kun børn ind indenfor målgruppen. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på personalets oplysninger om, at personalegruppen ikke er uddannet i den miljøterapeutiske tænkning eller narrativ metode samt at den narrative tilgang og metode er bedst egnet til langvarige anbringelser hvilket ikke er så brugbart til de børn som er på tilbuddet i en observationsperiode som er få måneder. Aktuelt arbejder personalegruppen fortrinsvis ud fra struktureret pædagogik og fremhæver især forudsigelighed og genkendelighed. Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der i projektbeskrivelsen samt på Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddets procedure for et ophold er, at barnet indskrives, efter et møde i visitationsudvalget, der udarbejdes en handleplan og efterfølgende udarbejdes der en behandlingsplan, med relevante fokuspunkter. Der udarbejdes en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i handleplanen. Denne evalueres efter 6 uger, og revideres på et tværfagligt møde efter 12 uger. Det tværfaglige møde ledes af rådgiveren Side 23 af 46

24 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad opfyldt) på sagen og der deltager personale fra tilbuddet, fra skole og andre relevante fra familieafdelingen samt øvrige relevante som har kontakt til barnet. På kvartalsmøderne vurderes det, om indsatsen har været gavnlig samt hvilke parter gør hvad og hvordan. Tilbuddet bruger "dagbogsprogrammet" som oplyses at være let anvendeligt og bidrager til, at sætte mål og delmål i system. Tilbuddet videns deler på personalemøderne. Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på, at tilbuddet bruger Forandringskompasset som udredníngsmetode. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på de indsendte handleplaner hvoraf det fremgår, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, som de visiterende kommuner har opstillet for børnenes ophold. Målene ses nås ved, at at børnene bliver mere selvhjulpne og at de opstillede mål er på vej til at blive nået eller er nået. Der er ydermere lagt til grund for bedømmelsen, at en af beboerne oplyser, ikke at kunne huske målene i handleplanen men at kende til det delmål som tilbuddet har fokus på for den unge lige nu. Der ligger tillige til grund for bedømmelsen, at eftersom der ikke var indskrevet nogle familier på tilsynsdagen, har det ikke har været muligt for tilbuddet at dokumentere om tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til de mål de visiterende kommuner måtte have opstillet for opholdet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter beboerne med inddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Der lægges vægt på, at personalet lytter til beboernes ønsker og tager dem alvorligt samt at personalet er til at stole på og have tillid til. Det vægtes endvidere, at tilbuddet holder børne/beboermøder hvor beboerne kan komme med ønsker og klager og de beboere der er 14 år bliver informeret om at de får flere rettigheder. Side 24 af 46

25 Der er lagt vægt på, at såfremt et barn ønsker at gå i en anden skole, så tages dette alvorligt og det drøftes ved næstkommende skole- hjem samtale samt på næste kvartalsmøde. Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på, beboernes oplysninger om, at de er usikre på, på hvilke områder de har ret til selv-og medbestemmelse, at det ikke bliver italesat. Beboerne oplyser dog at de ved de selv må bestemme i forhold til valg af fritidsaktiviteter. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på ledelsens, personalets og beboernes oplysninger om, at personalet lytter til beboernes ønsker og tager dem alvorligt og at personalet er til at stole. Der er tillige i bedømmelsen lagt vægt på medarbejdernes oplysninger om, at tilbuddet holder børnemøder hvor beboerne kan komme med ønsker og klager ligesom beboerne, når de er år bliver informeret om at de får flere rettigheder. Personalet oplyser at tilbuddet har stort fokus på at anerkende, respektere og inddrage beboerne. Eksempelvis var et barn ked af, at skulle overlevere en besked til sin far og ønskede derfor ikke at komme hjem på weekend. Der inviterede tilbuddet faren op på tilbuddet så der kunne blive snakket om det. Personalet oplyser at det var en tydeligt lettet dreng efter snakken og han glædede sig til, at komme med far hjem på weekend. Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på personalets oplysninger om, at tilbuddet holder børnemøder hvor beboerne kan komme med ønsker og klager ligesom leder oplyser, at visiterende sagsbehandler afholder børnemøder jævnligt og tilbuddet lytter til- og imødekommer beboernes ønsker ud fra hvad der er muligt. Hvis et barn ønsker at gå i en anden skole, drøftes dette på skole- hjem samtalerne samt på næste kvartalsmøde. Der er i bedømmelsen tillige lagt vægt på beboernes oplysninger om, at de er usikre på, på hvilke områder de har ret til selv-og medbestemmelse, at det ikke bliver italesat. Beboerne oplyser dog at Side 25 af 46

26 de ved de selv må bestemme i forhold til valg af fritidsaktiviteter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter beboernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Der lægges vægt på leders oplysninger om, at beboerne er glade og frie og tør fremkomme med egne meninger, ønsker og behov. Leder oplyser at de seneste to familier som har haft ophold i tilbuddet, ikke har ønsket at flytte igen efter endt ophold. Personalet er tovholder på- og følger op på vaccinationer, skoletandlæge, psykiatrien, sygehus, evt. psykologbesøg mv. Lederen oplyser endvidere, at lederen har et medicinhåndteringskursus men at beboerne generelt sjældent får medicin. En beboer oplyser aktuelt at have afsluttet et psykologforløb som beboeren har været glad for. Der er tillige lagt til grund for vurderingen, at beboerne kalder tilbuddet for "hjem". Socialtilsynet lægger dog samtidig vægt på lederens oplysninger om, at tilbuddets projektform har været under forandring og at det tager nogen tid at implementere de nye tiltag og at fokuset og energien er gået meget i den retning. Derfor er de tiltag som var opstartet med kursus i mentalisering og low arousal blevet sat på standby. Der bliver af samme årsag aktuelt ikke arbejdet med beboernes kost og motion. Lederen forventer at tage fat på dette igen når det nye projekt er blevet lidt mere implementeret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på lederens oplysninger om, at børnene er glade og frie og tør sige deres meninger, komme med ønsker og tør vise vredesudbrud. Ligesom de to familier som senest har haft ophold på tilbuddet, ikke har ønsket at flytte derfra igen. Forældrene gav udtryk for, at være glade for hjælpen. Lederen oplyser, at der har været et godt samarbejde med alle familier/forældre. Personalet oplyser, at borgernes trivsel i tilbuddet bla. kommer til udtryk ved, at børnene kalder tilbuddet for "hjem", at de søger tilbuddet og godt kan lide at være her. Børnene er mere trygge i at være i tilbuddet når de er syge end hos forældrene. Der er tillige lagt til grund for bedømmelsen at beboerne kalder tilbuddet for "hjem". Side 26 af 46

27 Indikator 05.b: Borgeren har med 5 (i meget støtte fra tilbuddet adgang til høj grad relevante sundhedsydelser opfyldt) Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på leders oplysninger om, at tilbuddet er tovholder på- og følger op på vaccinationer, skoletandlæge, psykiatrien, sygehus, evt. psykologbesøg mv. Det er personalet der er ansvarlige for at følge op herpå. Lederen oplyser endvidere, at lederen har et medicinhåndteringskursus men at beboerne generelt sjældent får medicin. Personalet er opmærksomme på, hvis en beboer har en alvorlig sygdom. Eksempelvis har tilbuddet haft en beboer med diabetes som personalet fulgte tæt og hjalp beboren med at regulere. En beboer oplyser aktuelt at have afsluttet et psykologforløb som beboeren har været glad for. Indikatoren bedømmes til i middel grad, at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på forhold som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Tilbuddet har egen svømmehal med varmtvandsbassin, gymnastiksal og motionsrum med styrketræningsudstyr og udendørs trampolin som kan benyttes af de familier og børn der har ophold hos tilbuddet. Beboerne tilbydes 30 min. motion hver dag før aftensmaden. Personalet opkvalificeres efter behov sådan så beboerne støttes ift. deres fysiske og mentale sundhed. Herudover inddrages de relevante sundhedsfaglige personer. Der er tillige lagt vægt på lederens oplysninger om, at tilbuddets projektform har været under forandring og at det tager nogen tid at implementere de nye tiltag og at fokuset og energien er gået meget i den retning. Derfor er de tiltag som var opstartet med kursus i mentalisering og low arousal blevet sat på standby. Der bliver af samme årsag aktuelt ikke arbejdet med beboernes kost og motion. Lederen forventer at tage fat på dette igen når det nye projekt er blevet lidt mere implementeret. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer Samlet set vurderer Socialtilsynet at tilbuddet i nogen grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Der er i vurderingen lagt vægt på, at tilbuddets pædagogiske indsats er med til, at undgå eller minimere Side 27 af 46

28 magtanvendelser magtanvendeler idet personalet er anerkendende, har et indgående kendskab til beboerne og altid forøger sig med, at aflede og ellers trækker sig for at undgå magtanvendelser. Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet har få magtanvendelser. Der er dog samtidig lagt til grund for bedømmelsen, at der på 1 af tilbuddets 2 indsendte magtanvendelsesskemaer står, at en beboer truede med at rømme og personalet forhindrede dette hvorved der skete en konfliktoptrapning som resulterede i en magtanvendelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på leders og medarbejderes oplysninger om, at nye medarbejdere får en introduktionsdag 4-6 timer hvor retningslinjer vedr. magtanvndelser bliver gennemgået. Disse retningsliner forefindes i Dagbogsprogrammet. Det oplyses endvidere, at en af medarbejderne, arbejdsmiljø repræsentanten, har været på magtanvendelseskursus som efterfølgende er blevet vidensdelt på personalemøder. Magtbestemmelsesreglerne samt gråzoner drøftes jævnligt på personalemøder. Det oplyses af leder og medarbejdere, at tilbuddets pædagogiske indsats er med til, at undgå eller minimere magtanvendeler idet personalet er anerkendende, har et indgående kendskab til beboerne og altid forøger sig med, at aflede og ellers trækker sig for at undgå magtanvendelser. Der er dog også lagt til grund for bedømmelsen, at der på 1 af tilbuddets 2 indsendte magtanvendelsesskemaer står, at en beboer truede med at rømme og personalet forhindrede dette hvorved der skete en konfliktoptrapning som resulterede i en magtanvendelse. Dette er ikke en tilladelig årsag til at lave en magtanvendelse. Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddets leder på tilsynsdagen oplyste, at tilbuddet har haft 1 magtanvendelse men der har fundet 2 magtanvendelser sted og den manglende blev efterfølgende sendt ind. Af det ene skema over magtanvendelse fremgår det, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har fokus på Side 28 af 46

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Åstedet 06-03-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere