Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn September 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO."

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn September

2 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Juridisk grundlag - certificering Opfølgning på foregående tilsyn Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Uddannelse og beskæftigelse støttes borgerne til dette Understøttelse af borgernes frie valg selvstændighed og relationer Omgangsform og sprogbrug Sundhedsfremmende aktiviteter Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Magtanvendelser og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Personale- og ledelsesmæssige komptencer Samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling Fysiske rammer Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel Formål og metode Lovgivning på området Formål med tilsynet Metode BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

4 1 samlede BDO har på vegne af Kolding Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Sydhjørnet. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Sydhjørnet er, at det er velfungerende botilbud, som yder en særdelses god og målrettet støtte til deres målgruppe af borgere. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet som friplejeboligleverandør leverer forskellige ydelser, som er målrettet efter de forskellige paragraffer i serviceloven jf. deres certifikation. Yderligere noteres det, at tilbuddet har udmålt støtten og at denne fremgår af den enkelte borgers ugeplan. Tilsynet har ligeledes noteret sig, at der er udarbejdet relevante kvalitetsstandarder på følgende områder: Det sociale, det kognitive, praktiske færdigheder, beskæftigelsen, aktiviteter i fritiden, ernæring, rengøring, personlig pleje, netværk, sundhed og medicin. Og, at alle kvalitetsstandarderne har fast formmæssig opbygning, hvor der redegøres for formålet med indsatsten, målet med indsatsen og hvordan ydelsen skal leveres i praksis. I forhold til anbefalingerne fra sidste tilsyn foretaget i august 2013 vurderes det, at der generelt er fulgt op på disse, dog genfremsættes anbefalingen på magtanvendelsesområdet. Ved sidste tilsyn, blev der tillige givet et påbud om, at den frivillige nattevagtordning skulle ophøre. Tilsynet har her noteret sig, at den frivillige nattevagtordning nu er stoppet, og at nattevagtfunktionen i dag er del af den faste medarbejderstab. Tilsynet finder det dog kritisabelt, at den tidligere ordning er foregået indtil september Det er tilsynets, at borgerne modtager en ydelse, hvor der både er fokus på omsorg og pleje og at denne ydelse gives målrettet til den enkelte. Yderligere er det tilsynets, at tilbuddet arbejder med god pædagogisk målrettethed, så borgerne opnår udvikling og progression. Tilsynet vurderer dog også, at Sydhjørnet med fordel kunne optimere deres viden om pædagogiske fagtermer således, at dette kan danne baggrund for den fælles faglige referenceramme og dermed være afsæt til faglige drøftelser. Tilsynet skal her understrege, at der udelukkende er tale om fagbegreber mv., idet der efter tilsynets arbejdes relevant og godt med det pædagogiske arbejde Tilbuddets værdiggrundlag er kristent, men det oplyses, at borgerne ikke skal være kristne for at bo på tilbuddet. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder målrettet og stringent med pædagogiske mål for borgerne, ligesom de sørger for at få deres metoder til at nå målene evalueret. Det er ligeledes tilsynets, at det for Sydhjørnet kunne være givtigt, at udarbejde en lokal seksualpolitik, ligesom tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at udarbejde en særskilt pædagogisk plan for det seksuelle område for de borgere, som har behov for dette. Tilsynet gør opmærksom på, at der kan hentes inspiration i Socialstyrelsens håndbog: Seksualitet på dagsordenen. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en god hverdag, hvor der er mulighed for forskellige individuelle daglige aktiviteter samt fælles ferieture med personaledeltagelse. Borgerne udtrykker generel tilfredshed med hverdagen på tilbuddet, men har også ønsker, hvor de ser noget kunne forbedres. Her er der et månedligt beboermøde med dagsorden, og hvor borgerne kan komme med deres ønsker til dagsordenen. Borgerne tilbydes en individuelt tilrettelagt uddannelses- og beskæftigelse og tilsynet anerkender her det gode arbejde, hvor tilbuddet aktivt er medskaber til at finde gode beskæftigelsestilbud til borgerne. Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet på fornem vis arbejder med borgernes selvstændighed og at dette arbejder sker med borgerens nærmeste udviklingszone for øje. Yderligere arbejdes der meget med at relationsopbygning, som ligeledes sker på fornem vis gennem triangulering af samtaler. Der er generelt en god omgangsform og omgangstone på tilbuddet. Det bliver tillige oplyst, at såfremt der er konflikter, så får borgerne hjælp til at løse dette. 3

5 Det er tilsynets, at borgerne tilbydes forskellige motionsaktiviteter gerne iform af udendørsaktiviteter. Borgerne tilbydes tillige en sund og nærende kost og der er altid grønt til maden. Tilsynet noterer sig, at Sydhjørnet har en nedskreven medicinprocedure og at de indberetter utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer, at tilbuddet sørger for at få indberettet eventuelle magtanvendelsesepisoder og tilsynet har noteret sig, at de efterfølgende drøfter hændelserne. Tilsynet har ligeledes noteret sig, at der har været en episode, hvor en borger truede med en kniv. Her gør medarbejderne tilsynet opmærksom på, at der ikke skete noget alvorligt og at de efterfølgende har drøftet situationen. Trods dette anbefaler tilsynet, at Sydhjørnet drøfter, hvordan de fremadrettet kan minimere risikoen for en lignende hændelse. Det er tilsynets, at der er de nødvendige personalemæssige kompetencer på tilbuddet og medarbejderstaben er gode til at anvende hinandens faglige kompetencer. De ledelsemæssige kompetencer blev ikke drøftet ved dette tilsyn, hvorfor det med fordel kunne afdækkes ved det næstfølgende tilsyn. Der er et godt samarbejde og arbejdet er organiserset hensigtmæssigt. Tilsynet har iforhold til kompetence- og kvalitetsudvikling noteret sig, at der aktuelt er fokus på at få implementeret Bostedssystemet, men også at der kan foregå anden kvalietssudvikling eksempelvis har to medarbejdere været på neuropædagogisk efteruddannelse. Endelig vurderes det, at tilbuddet har særdeles gode fysiske rammer og disse understøtter borgernes trivsel. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. I forhold til påbud fra sidste tilsyn foretaget i august 2013 vedrørende ophør af frivillig nattevagt vurderes det, at det er kritisabelt, at den frivillige nattevagtordning har fungeret frem til september Et påbud har efter tilsynets karakter af, at der skal handles straks/i nærmeste fremtid. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet gennemgår regler og bekendtgørelse vedr. magtanvendelse regelmæssigt, og herunder gråzonetilfælde. Dette kan foregå systematisk evt. på p-møder hver tredje måned. 2. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet drøfter, hvordan de fremadrettet kan minmiere risikoen for, at en borger igen finder på at true med en kniv. 3. Tilsynet anbefaler, at Sydhjørnet får optimeret deres viden om pædagogiske fagtermer således, at dette kan danne baggrund for den fælles faglige referenceramme og dermed være afsæt til faglige drøftelser. (at koble teori og praksis sammen) Tilsynet skal her understrege, at der udelukkende er tale om fagbegreber mv., idet der efter tilsynets arbejdes relevant og godt med det pædagogiske arbejde. 4. Det er tilsynets, at det for Sydhjørnet kunne være givtigt, at udarbejde en lokal seksualpolitik, ligesom tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at udarbejde en særskilt pædagogisk plan for det seksuelle område for de borgere, som har behov for dette. Baggrunden er at seksualitet er en privat og personlig ting, og således ikke høre til i en pædagogisk plan, efter tilsynets. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Leder Knud Dideriksen Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er Friplejeboligleverandør Tilbuddets juridiske grundlag tager afsæt i LBK nr 897 af 17/08/2011 og ydelsen overfor borgerne gives efter SEL 83, 85, 86, 87 og 97 Antal pladser 12 pladser aktuel belægning er ni 5

7 Takst pr. døgn Leder oplyser at der ikke er nogen fast døgnpris, idet prisen afhænger af de ydelser der er behov for, og som skal leveres. Taksterne er som følger: 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: <35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb kr. 292, timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb kr. 891,00 >106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb kr ,00 Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb: kr.178,00 2. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service 85 kr. 345,00/time 3. Træning i henhold til lov om social service 86 kr. 346/time 4. Ledsagelse i henhold til lov om social service kr./time 5. Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service 98 kr. 290,00/time 6. Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service 102 kr. 404,00 Målgruppebeskrivelse Målgruppen af borgere er autister samt andre udviklingsforstyrrelser. Borgerne kan dertil være psykisk udviklingshæmmede. Fælles er behovet for synlig struktur i dagligdagen. Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 10 fagpersoner (fuld tid) og dertil en leder. De 10 stillinger er incl. stedfortræderstilling. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den 25. september kl Deltagere i interviews Medarbejdere: Beboere: Medarbejder, uddannet lærer, har arbejdet i mange år som efterskolerlærer og særlig erfaring med unge austister, ansat i siden opstart (marts 2012) Medarbejder, uddannet lærer, har tidligere arbejdet på en speciaskole, ansat siden opstart (marts 2012) Borger har boet på tilbuddet i et år Borger har boet på tilbuddet siden opstart (marts 2012) Borger har boet på tilbuddet i ca. et år Borger har boet på tilbuddet i ca. 1½ år BDO blev vist rundt på stedet af: Tilsynet gik selv rundt Tilsynsførende Helen Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) Rikke Due (Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog) 6

8 3 grundlag 3.1 Juridisk grundlag - certificering Tilbuddet har certifikation til at levere følgende ydelser efter SEL paragraffer (tilsendt forud for tilsynet af Kolding Kommune): 1) Personlig hjælp efter SEL ( 83 og 87) 2) Praktisk bistand efter SEL ( 83 og 87) 3) Socialpædagogisk bistand og træning efter SEL ( 85) 4) Genoptræning efter SEL ( 86) 5) Ledsagelse efter SEL ( 97) Medarbejderne oplyser, at tilbuddets borgere har vidt forskellige støttebehov og at de som medarbejdere er informeret om, hvilken støtte hver enkelt borger er tildelt. De oplyser tillige, at der er forskel på, om borgerne primært har behov for støtte til udvikling eller behov for meget pleje og omsorg. Medarbejderne oplyser desuden, at de tidligere meget udførligt har dokumenteret, hvor meget tid de anvender på hvad og dette er nu udmålt i borgerens ugeplaner. Yderligere har Sydhjørnets leder udleveret kvalitetsstandarderne for tilbuddet. Disse er opdelt i følgende emneområder: Det sociale, det kognitive, praktiske færdigheder, beskæftigelsen, aktiviteter i fritiden, ernæring, rengøring, personlig pleje, netværk, sundhed og medicin. Hver standard indeholder en beskrivelse af formålet med indsatsen, en resultatredegørelse og en praksis for området. Tilsynet har noteret sig, at tilbuddet leverer forskellige ydelser, som er målrettet efter de forskellige paragraffer i serviceloven. Yderligere noteres det, at tilbuddet har udmålt støtten og at denne fremgår af den enkelte borgers ugeplan. Tilsynet har ligeledes noteret sig, at der er udarbejdet relevante kvalitetsstandarder på følgende områder: Det sociale, det kognitive, praktiske færdigheder, beskæftigelsen, aktiviteter i fritiden, ernæring, rengøring, personlig pleje, netværk, sundhed og medicin. Og, at alle kvalitetsstandarderne har fast formmæssig opbygning, hvor der redegøres for formålet med indsatsten, målet med indsatsen og hvordan ydelsen skal leveres i praksis. 3.2 Opfølgning på foregående tilsyn Der er tidligere ført tilsyn med Sydhjørnet med anden leverandør (22. august 2013), hvilket gav anledning til følgende anbefalinger: 1) At der snarets findes en holdbar løsning på souschef/stedfortræder funktionen/sitautionen mhp. at denne kan indgå i normeringen på en sådan måde, at ledelsesmæssige funktioner/opgaver kan varetages på forsvarligvis i leders fravær. Medarbejderne oplyser ved tilsynet, at deres tidligere souschef/stedfortræder nyligt er stoppet. Vedkommende har ifølge medarbejderne deltaget i alle 7

9 relevante møder og har både haft vagter med borgerne og et tæt samarbejde med tilbuddets leder. Medarbejderne ved, at der just aften før tilsynet har været bestyrelsesmøde, hvor de har drøftet stedfortræderfunktionen. De kender endnu ikke resulatetet af denne drøftelse, men antager at stedfortræder-funktionen tilfalder en medarbejder i personalegruppen. 2) At der er opmærksomhed på målgruppe forud for indskrivning; herunder udredning og handleplaner. Medarbejderne tolker denne anbefaling til, at en borger ved sidste tilsyn fyldte meget, hvorfor de antager, at det må være denne ene borger, som der tænkes på. Personalet fortæller, at det i dag går meget bedre med denne borger. De oplyser tillige, at de altid er opmærksomme på at få indhentet oplysninger omkring nye borgere og gerne har besøg forud for visitation. 3) At stedet får yderligere en eller to medarbejdere på medicinhåndteringkursus. Videre kan dosisdispensering anbefales til borgere, hvor medicinen er stabiliseret, og hvor der ikke er de store udsving. Det oplyses ved tilsynet, at der i dag er to medarbejdere, som har medicinkursus og at personalet er opmærksomme på dosisdispensering. 4) Tilsynet anbefaler at man på stedet gennemgår regler og bekendtgørelse vedre magtanvendelse regelmæssigt evt. på p- møderne. Medarbejderne oplyser, at de altid drøfter magtanvendelser og at deres leder altid ser en indberetning inden den indsendes til den kommunale forvaltning. 5) Tilsynet ser det ikke som en holdbar og mulig løsning at stedet fremadrettet benytter en frivillig som nattevagt, og giver som følge heraf stedet påbud om, at vagterne fremadrettet dækkes af fastansatte medarbejdere jf.bekendtgørelse af lov om friplejeboliger 89 stk.2 (LBK nr. 897 af 17/08/2011) og bekendtgørelse af lov om social service 151 a og 151 b (LBK nr. 810 af 19/07/2012). Ved dette tilsyn oplyses det, at dette i dag er stoppet, dog først d. 1. september Alle medarbejderne, som alle er uddannede, har i dag fortløbende nattevagter. Medarbejderne begrunder den tidligere ordning med, at der aldrig har været brug for nat personale og de har alle har sørget for, at der var ro, når de gik kl. 23. Tilsynet vurderer, at der generelt er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn, dog genfremsættes anbefalingen om at regler og bekendtgørelse på magtanvendelsesområdet drøftes regelsmæssigt eksempelvis på personalemøderne. Tilsynet har noteret sig, at den frivillige nattevagts-ordning nu er stoppet og at nattevagtfunktionen i dag er del af den faste medarbejderstab. Tilsynet finder det dog kritisabelt, at den tidligere ordning er foregået indtil september Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Referenceramme, pædagogik og metode I forhold til referenceramme, pædagogik og metode, fortæller medarbejderne, at det er meget vigtigt, at de fastholder strukturen ned på det mindste detaljeniveau. Alle afbrydelser eller forandringer kan skabe uro og utryghed ved den enkelte borger. 8

10 Medarbejderne fortæller dertil at deres pædagogiske tilgang er anerkendende og at de metodisk anvender KRAP. De redegør for flere praksiseksempler på, hvordan de arbejde med borgerne. Adspurgt til mål og delmål, så redegør den ene medarbejder for et konkret eksempel, hvor en borger gerne vil cykle til arbejde, men var bange for det. De har her opsat et mål om, at dette skal lykkes. Medarbejderne møder derfor tidligt ind kl. 7 og cykler med borgeren på arbejde og henter igen efter endt job. Dette fortsætter indtil vedkommende er tryg. En anden medarbejder fortæller om, at vedkommende aktuelt arbejder med en borgers udvikling omkring klaverspil. Borgeren har tidligere været glad for dette, hvorfor de nu forsøger at genstarte interessen, så borgeren kan få gode oplevelser med sit spil. Borgeren har desuden et eget keyboard i boligen. Derudover redegør medarbejderne også for, at såfremt en metode ikke virker efter hensigten, så analyserer de denne og finder frem til en ny fremgangsform, alt for at komme nærmere målet. Tilsynet spørger mere uddybende ind til, hvordan de mere overordnet forholder sig til disse gode praksiseksempler, hvorefter medarbejderne fremviser, at de nok har fat i hvordan tingene skal være og at de kan se, at deres tilgang virker overfor borgerne, men de har svært ved at koble det til specfikke teoretiske tilgange. Tilsynet drøfter med medarbejderne, at det måske kunne være en god ide, at de får lidt flere faglige termer på deres gode tilgang, alt for at koble praksis og teori sammen. Det oplyses endvidere, ligesom det fremgår af tilbuddets hjemmeside, at Sydhjørnets værdigrundlag er kristent. Det viser sig blandt andet ved, at de synger eller beder til bords. Der er tilbud om aftenandagt. Nogle borgere er glade for dette, andre ikke. Det er helt fint, da borgerne selv vælger, hvor meget de vil deltage i. Når det gælder medarbejderstaben, så er det deres leder eller bestyrelsen, som vælger om personalet skal være kristent. Den kristne baggrund fylder ikke i hverdagen, men er en naturlig del af deres baggrund. Tilbuddet er primært rettet mod kristne, men borgerne skal ikke være kristne. Der er tilbud om kirke hver søndag, hvis borgerne vil. De kan godt være flere personaler denne dag, da prædiken kan igangsætte tanker, som skal drøftes med borgerne efterfølgende. Det er tilsynets, at borgerne modtager en ydelse, hvor der både er fokus på omsorg og pleje og at denne ydelse gives målrettet til den enkelte. Yderligere er det tilsynets, at tilbuddet arbejder med god pædagogisk målrettethed, så borgerne udvikles. Tilsynet vurderer dog også, at Sydhjørnet med fordel kunne optimere deres viden om pædagogiske fagtermer mm, hvorfor dette anbefales. Tilbuddets værdiggrundlag er kristent, men det oplyses at borgerne ikke skal være kristne for at bo på tilbuddet Pædagogiske planer dokumentation, effekt og resultater Medarbejderne oplyser, at de udarbejder en statusrapport en gang om året. De er nyligt overgået til Bostedssystemet, hvor de nu i et halvt års tid har dokumenteret deres dagbogsnotater. De skal fremadrettet lave deres pædagogiske handleplaner i Bostedsystemet, men er endnu ikke kommet i gang med det. De har aktuelt periodeplaner, hvor der opstilles mål og delmål og ugesamtaler med de borgere, som de er kontaktperson for. Ved disse ugesamtaler, tales der 9

11 med borgerne om de opstillede mål og delmål. Metodisk er de opdelt i teams med tre medarbejdere i hvert team. De mødes i de forskellige teams og samtaler omkring de borgere, som der er i deres team. Hvert team har tre borgere, hvor hver medarbejder er kontaktperson for en borger. Medarbejderne redegør dertil for, at har de iværksat en metode, som ikke virker, så evaluerer de sammen og iværksætter så en ny metode, alt for at finde frem til rette form og opnå effekt nå målet. Den ene borger, som deltager i tilsynet, fortæller, at han modtager den hjælp, som han har brug for, og at han inddrages i de ønsker han har til mål og hjælp. Borgeren fortæller dertil, at han ikke har så mange mål, da han kan det meste selv. Borgeren er tilfreds med hjælpen og finder ikke, at der var noget som kunne være anderledes. Vedkommende oplyser ligeledes, at han har en kontaktperson og at han er tilfreds med de samtaler, som de fører sammen. En anden borger fortæller, at han ikke selv har sin plan, da det er vedkommendes sagsbehandler som har denne, men vedkommende kender sine mål og lister dem op for tilsynet (negleklipning, seksualitet, vægt og øknomi). Adspurgt til hvordan de samtaler om hans mål på tilbuddet, så fortæller han, at de fortløbende samtaler på såvel et mere overordnet plan, som et mere detaljemæssigt plan. Vedkommende pointerer, at han aldrig har haft det så godt og at han bliver rigtig godt hjulpet på Sydhjørnet. Tilsynet får udleveret to planer. Planerne fra Sydhjørnet er emnemæssigt opdelt efter VUM-temaerne og det noteres ned i planerne, om borgeren under det enkelte emne modtager en ydelse som skal være vedligeholdende eller udviklende. Yderligere scores borgerne efter VUM-erne let problem til et fuldstændigt problem. I den ene plan fremgår målene fra borgerens 141 plan, i den anden ikke. I den ene borgers plan forekommer der en redegørelse omkring seksualitet/sensualitet. Redegørelsen forholder sig faktuel, men er også meget intim, idet den indeholder forhold af en meget privat karakter. Det er tilsynets, at tilbuddet arbejder målrettet og stringent med pædagogiske mål for borgerne, ligesom de sørger for at få deres metoder til at nå målene evalueret. Det er tilsynets, at det for Sydhjørnet kunne være givtigt, at udarbejde en lokal seksualpolitik, ligesom tilsynet anbefaler, at tilbuddet overvejer at udarbejde en særskilt pædagogisk plan for det seksuelle område for de borgere, som har behov for dette. Tilsynet gør opmærksom på, at der kan hentes inspiration i Socialstyrelsens håndbog: Seksualitet på dagsordenen. 3.4 Hverdagens praksis Hverdag og aktiviteter tilrettelæggelsen og afspejler den pædagogikken Den ene borger, som deltager i tilsynet, finder, at personalet er gode til at tilbyde den hjælp, som vedkommende har brug for og at personalet gerne kontakter ham, for at høre hvordan han har det. Adsprugt til hvordan hverdagen er på tilbuddet, så oplyses det, at lige for denne borger, så sker der ikke så meget, da han stort set ikke er tilstede i hverdagene. Borgeren fortæller også, at han går i seng kl. 21 og står op kl. 05 og selv sørger for at gå i seng og stå op. Adspurgt til hvad der sker i weekenden, så fortæller borgeren, at der kan være medborgere, som tager hjem til pårørende. Dem som bliver på tilbuddet kan 10

12 vælge at tage på ture til Kolding. Adspurgt til om noget kunne være bedre, så fortæller borgeren, at de godt kunne lave lidt mere i weekenden, fx løbeture og flere ture til Kolding. Generelt finder borgeren, at der sker for lidt i weekenden. En anden borger fortæller, at han er meget glad for at bo på tilbuddet. Han fortæller uddybende, at han har brug for tryghed og har brug for fortløbende samtaler, da vedkommende kan lide af angst. Der skal derfor være en synlig struktur, hvor der er lagt en plan for dagen og dette får han hjælp til. Borgeren fortæller, at han tidligere har haft sin struktur på en tavle, men i dag har han den på sin ipad, hvilket fungerer rigtigt godt for ham. Borgeren henter sin ipad og fremviser for tilsynet, hvordan han selv har lagt PECS symboler og piktogrammer samt fotos ind. Dernæst viser borgeren sin dagsplan boards sat op i tid. Borgeren viser også, hvordan han kan ændre lyden/alarmen og fortæller, at den siger en lyd, når noget skal ske. Borgeren fortæller, at personalet endnu ikke har fået kursus i dette, men der er en pædagog, som er god til it og vedkommende skal give dem alle et kursus i, hvordan systemet virker. Denne borger fortæller også om sin ugentlige samtaler, hvor der blandt andet tales om de mål og udfordringer vedkommende har. Lige denne borger er glad for at deltage i tilbuddets aftenandagt og for lovsangsmusik, hvor der kommer et band, hvor de synger sange, som hylder gud. Vedkommende fortæller, at han er opdraget i en kristen familie og at troen betyder meget for ham. Borgeren fortæller omkring sin hverdag, at han slår græs og holder sin bolig og at hverdagen ellers generelt er god. Derudover tager de på ture i weekenden i tilbuddets bus, som de har fået doneret af venlige mennekser. Adspurgt til om noget kunne være bedre, fortæller vedkommende, at personalet måske kunne blive bedre til at skrive aftaler korrekt ind i kalenderen på kontoret. Et andet område er, at vedkommende gerne ville have, at tilbuddets borgere var jævnalderne (der er ifølge borgeren to borgere som er ældre en på godt 40 og en på godt 50). En tredje borger fortæller, at vedkommende lige er kommet hjem fra en ferie fra Kreta. Borgeren fortæller, at der har været flere borgere afsted fra Sydhjørnet, noget personalet samt vedkommendes bedste ven, som ikke bor på Sydhjørnet. Turen havde været god, men bilerne på Kreta var dårlige. Borgeren fortæller, at der var mange ting på Kreta, som var meget flotte, blandt andet en botanisk have, hvilket denne borger var glad for at besøge, idet vedkommende er meget glad for have og udeliv. Borgeren fortæller også, at der skulle være fire mænd til at bære vedkommendes kørestol (da de kom ud af flyveren), mens han helt selv kan klare en masse (fortælles med smil og stolthed). Tilsynet observerer et aftensmåltid, hvor borgerne sidder i grupper og spiser. Maden er stillet frem som buffet, og borgerne tager selv det mad, som de ønsker. Stemningen er generelt rolig. En ældre borger, bliver irrietert og går væk fra måltidet. Personalet tackler det via en samtale stille og roligt til vedkommende og tingene falder hurtigt til ro. Borgeren går stille ned i sin egen bolig. Tilsynet vurderer, at borgerne tilbydes en god hverdag, hvor der er mulighed for forskellige individuelle daglige aktiviteter samt fælles ferieture med personaledeltagelse. Borgerne udtrykker generel tilfredshed med hverdagen på tilbuddet, men har også ønsker, hvor de ser noget kunne forbedres. Tilsynet anbefaler derfor, at Sydhjørnet tager en drøftelse med borgerne og tager en dialog med dem omkring deres ønsker. 11

13 3.4.2 Uddannelse og beskæftigelse støttes borgerne til dette Medarbejderne oplyser, at otte af borgere har forskellige former for dagtilbud og for den sidste borger er der opsat en handleplan, hvorfor et dagtilbud er på vej. Uddannelsen, beskæftigelsen eller aktivitetstilbuddet har et relevant afstemt niveau til hver enkelt borger. Den ene borger fortæller, at han får hjælp til lektier, da han fortsat går i skole på CSV i Kolding. Borgeren fortæller, at han er glad for sit skoletilbud, hvor han blandt andet undervises i dansk og matematik. På Sydhjørnet er de gode til at støtte op med lektielæsningen. Denne borger fortæller også, at han arbejder ved en smed tre dage om ugen og at han er glad for det og god til det. Borgeren fortæller, at han samtaler med sin mester om, hvad han skal lave på den ekstakte fremmødte dag. Borgeren fortæller dertil, at han for det meste klarer alting selv og i hverdagen og han hjælper gerne til med at vaske op. En anden borger fortæller, at flere af borgerne har forskellige beskæftigelsesaktivieteter, såsom ved en landmand, ved en smed mm. Vedkommende selv hjælper til i den lokale kirke i så mange timer, som vedkommende nu magter. En tredje borger fortæller, at han har et beskæftigelsestilbud på et værksted, som tilretterlægger arbejdet for mennesker, som har behov for at arbejde under veltilrettelagte forhold. Borgeren kommer med en fin detaljerig og lang redegørelse af sine arbejdfunktioner montagearbejde. En fjerde borger fortæller, at han godt kan lide planter og udeliv, hvorfor vedkommende i sommerhalvåret har arbejdet på en planteskole. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes individuelt tilrettelagt uddannelses- og beskæftigelse. Tilsynet anerkender det gode arbejde, hvor tilbuddet aktivt er medskaber til at finde gode beskæftigelsestilbud til borgerne Understøttelse af borgernes frie valg selvstændighed og relationer Den ene medarbejder fortæller omkring en situation, hvor der specifikt arbejdes med at gøre en borger mere selvstændig også ned på det mindste detaljebehov. Gennem målrettet pædagogisk arbejde via dialog, omsorg og fysisk fremvisning er et af målene nu nået, hvorfor der nu arbejdes på andre mål på området. Medarbejderen konkretiser dette arbejde med specifikt. Adspurgt til om der afholdes husmøder, så fortæller den ene borger, at de afholder møder, hvor de fx drøfter, at de mangler en hjørnesofa og at poolbordet er købt for billigt jf. dets kvalitet. Lige denne borger har tidligere oplyst tilsynet om, at han gerne ville have flere weekendaktiviteter, hvorfor tilsynet spørger ind til, om vedkommende har fortalt, at han ønsker flere weekendaktiviteter til disse husmøder. Hertil oplyser borgeren, at han endnu ikke har gjort dette. I forhold til relationer fortæller en borger om, at han kan have besøg af sin familie samt af og til tager på besøg ved sin familie (borgeren får senere under tilsynet besøg af én af sine pårørende). På selve boltilbuddet er denne ene borger særlig glad for at være sammen med to andre fra tilbuddet (nævner navnene på to unge mænd). Tilsynet observerer under måltidet, at personalet sørger for, at borgerne kommer på banen og kommunikerer deres budskaber til hinanden og til 12

14 tilsynet. Det er tydeligt, at borgerne er vandt til at kommunikere med hinanden og via denne kommunikation, at socialisere og relationsopbygge. En borger fortæller om en meget personlig udfordring, som vedkommende har sloges med igennem mange år. Borgeren fortæller tilsynet, at vedkommende i dag føler sig set og forstået, ligesom borgeren ved, at der nu er iværksat tiltag, som skal hjælpe vedkommende med at få styr på udfordringen. Medarbejderne tilkendergiver udfordringen overfor tilsynet og fortæller om, at de har lavet en decideret handleplan for området og at der senere skal inddrages ekspertise fra en seksuelvejleder. Leder oplyser ved den faktuelle høring, at der afholdes et beboermøde en gang om måneden, hvor der er mulighed for at komme med forslag. Der ud over er der et ugentligt møde med kontaktpersonen, hvor ønsker også kan drøftes. Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet på fornem vis arbejder med borgernes selvstændighed og at dette arbejder sker med borgerens nærmeste udviklingszone for øje. Yderligere arbejdes der meget med at relationsopbygning, som ligeledes sker på fornem vis gennem triangulering af samtaler. Tilsynet vurderer at der er god mulighed for indflydelse, såvel formel som uformel. Der afholdes et månedligt beboermøde, hvor borgerne kan komme med ønsker og der afholdes et ugentligt møde mellem borger og kontaktperson, hvor ønsker også kan drøftes Omgangsform og sprogbrug Medarbejderne fortæller omkring omgangsformen, at borgerne generelt har det godt. De har en enkelt borger, som tidligere har haft en omgangsform, som har udfordret tilbuddet. De fortæller, at vedkommende i dag har rykket sig meget og i dag befinder sig godt. Tilsynet oplever, at denne borger er en smule frusteret under måltidet, som tilsynet deltager i. Personalet tackler denne situation med pædagogisk interventation og de oplyser senere til tilsynet, at borgeren er inden for målgruppen og når han lige reagerer, som han gør denne dag, så skyldes det, at vedkommende har været på familiebesøg, hvor medicinen ikke er blevet indtaget. Denne borger har dertil behov for, at der fastholdes en rigtig god struktur og der er behov for 1:1 kørsel. Borgeren kan ikke køre i taxa hvorfor tilbuddet kører ham frem og tilbage til 1½ times dagtilbud hver dag. De oplyser endvidere, at de får supervision og her kan drøfte udfordrende situationer omkring borgeren. Den ene medarbejder fortæller også om, hvordan de har opstillet et tryghedsfremmende regelsæt ved ferieture, således at de gør brug af en meget bevidst omgangsform ved overgange, som kan udfordre strukturen og forudsigeligheden. Den ene borger fortæller omkring omgangsformen, at de har det godt på tilbuddet. Adspurgt til om det er hyggeligt, så bekræftes dette. Adspurgt til om der kan være episoder, hvor det ikke er så hyggeligt, så fortælles det, at der kan opstå konflikter, men vedkommende holder sig i baggrunden, hvis en konflikt skulle ske. Adsprugt til om de borgere, som har konflikter får hjælp til at løse dem, så bekræfter borgeren, at de får hjælp og han finder, at det generelt går fint. En anden borger fortæller, at flertallet af borgerne har en god omgangsform, men lige ift en borger kan vedkommende bliver meget provokeret. Vedkommende fortæller omkring en situation med en kniv, hvor der dog ikke skete noget, udover at der var en som fik en skål i hovedet og at det begyndte 13

15 at bløde. Vedkommende fortæller også, at han syntes, at der er for lidt med to personaler om aftenen, når der er ni borgere hjemme. Tilsynet observerer under måltidet en god og rolig stemning, hvor borgere sidder og samtaler med hinanden. Borgerne er gode til at vise forståelse for hinandens forskellige kommunikative kompetencer. Under måltidet kommer det også frem, at den ene borger er særlig god til at finde rundt og gerne tilbyder sine gode evner på dette område til sine medbeboere, som ikke har de samme gode finde-rundt-kompetencer. Borgerne kommer også til at tale om, at de tiltider er med til større fester et sted i landet. De er her glade for, at se gamle elever fra skoleophold og feste med dem. Det er tilsynets, at der generelt er en god omgangsform og omgangstone på tilbuddet. Det bliver tillige oplyst, at såfremt der er konflikter, så får borgerne hjælp til at løse dette. Tilsynet har noteret sig en episode, hvor en borger har truet med en knivområdet vil senere blive behandlet i rubrikken omkring magtanvendelser Sundhedsfremmende aktiviteter Medarbejderne fortæller, at de cykler en del med borgerne og at de tilbyder svømning en gang ugentligt. Derudover er der tilbud om gåture og fitnessrum. Selve fittnessrummet anvendes dog ikke så meget, da borgerne mest er til udendørs aktiviteter. Den ene borger, som deltager i tilsynet, fortæller, at han ved, at sundhed er, når man dyrker meget motion, men det er ikke noget, som de taler om på Sydhjørnet. Borgeren fortæller, at han sørger for at holde sig sund med løbeture i Vamdrup samt spise en masse grønt. Adspurgt til om han kender til de andres motionsaktiviteter, så ved vedkommende, at der er tilbud omkring svømning en gang ugentligt, men han deltager ikke selv i sommerhalvåret, og dette er helt bevidst, da han nyder roen i hjemmet, når de andre er til af sted til svømning. Adsprugt til hvordan kosten er på Sydhjørnet, oplyser borgeren, at den er han tilfreds med og der er altid noget grønt, som kan tilvælges. Borgeren fortæller også, at andre borgere kan finde på at købe usunde ting uden for tilbuddet. En anden borger fortæller, at der er en dygtig medarbejder, som har fokus på sundhed. Denne borger nævner, at han aldrig har oplevet, at der ikke var grønt til maden. Borgeren fortæller også, at han cykler ture med personalet og at aktivietsniveauet generelt er godt. Tilsynet konstaterer ved selvsyn, at der er grønt til maden og at der serveres fisk med rodfrugter til aftensmåltidet på denne tilsynsdag. Det er tilsynets, at borgerne tilbydes forskellige relevante motionsaktiviteter gerne iform af udendørsaktiviteter. Borgerne tilbydes tillige en sund og nærende kost og der er altid grønt til maden. 3.5 Procedurer og retningslinjer Medicinhåndtering Medarbejderne oplyser, at de i dag er to der har medicinkursus, at de har en 14

16 nedskreven medicinprocdure og at de indberetter utilsigtede hændelser. Tilsynet vurderer, at Sydhjørnet har nedskreven medicinprocedure og de indberetter utilsigtede hændelser Magtanvendelser og konflikthåndtering Medarbejderne oplyser, at de har haft et par magtanvendelser. De fortæller blandt om en episode, som den ene borger også har oplyst til tilsynet, hvor en borger truer med en kniv, uden at der skete noget alvorligt. Denne situation er indberettet og de har siden drøftet situationen. Adspurgt til hvad de gør, når de har haft en magtanvendelse, så fortælles det, at de indberetter og at deres leder altid ser indberetningen inden den fremsendes til den kommunale forvaltning. De nedskriver altid når en fra personalet er udsat for en hændelse og de passer godt på hinanden og der er mulighed for psykologsamtaler v. behov. Tilsynet vurderer, at tilbuddet sørger for at få indberettet eventuelle magtanvendelsesepisoder og tilsynet har noteret sig, at de ved efterfølgende drøfter hændelser. Tilsynet har ligeledes noteret sig, at der har været en episode, hvor en borger truede med en kniv og medarbejderne gør opmærksom på, at der ikke skete noget og at de efterfølgende har drøftet situationen. Trods dette anbefaler tilsynet, at Sydhjørnet drøfter, hvordan de fremadrettet kan minimere risikoen for en lignende hændelse. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Personale- og ledelsesmæssige komptencer Medarbejderne fortæller, at de snart skal på et kursus omkring det gode pårørendesamarbejde, hvilket de glæder sig meget til, idet pårørendesamarbejde gerne skulle vægtes fortløbende højt i deres tilbud. Medarbejderne finder, at de har en god personalesammensætning og at de er gode til at anvende hinandens stærke faglige sider. De er bred og tværfaglig sammensat medarbejderstab. Den nuværende medarbejderstab oplyses til at indeholder følgende fagligheder: Diakoner, lærere, pædagoger, sosu-assistenter og sygehjælpere. Tilsynet vurderer, at der er de nødvendige personalemæssige kompetencer på tilbuddet og medarbejderstaben er gode til at anvende hinanden faglige kompetencer. De ledelsemæssige kompetencer blev ikke drøftet ved dette tilsy, hvorfor det med fordel kunne afdækkes ved det næstfølgende tilsyn Samarbejde og kommunikation Medarbejderne fortæller, at de har et godt samarbejde og de er en moden medarbejdergruppe med god erfaring. De er glade for nye kollerger og det som de byder ind med. De brænder dertil alle for deres arbejde. De fortæller også om, at de anvender styringsværktøj til organiseringen af 15

17 borgernes ugeplaner og at dette ligeledes er deres rettesnor i det daglige arbejde/samarbejde. Der afholdes personalemøder hver 14. dag. Tilsynet vurderer, at der er et godt samarbejde og arbejdet organiserset hensigtmæssigt Kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling I forhold til kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling er der aktuelt fokus på deres nye Bostedssystem, som skal anvendes til dokumentation og pædagogiske handleplaner. Formået er, at de alle skal få lært deres nye redskab godt at kende. Medarbejderne oplyser, at der afholdes MUS-samtaler og at de har to kolleger, som har været på neuropædagogisk efteruddannelse. Leder oplyser i den faktuelle høring, at hele personalegruppen har fået et kursus fra senhjerneskaderådgivningen. Tilsynet har noteret sig, at der aktuelt er fokus på at få implementeret Bostedssystemet, men også at der kan foregå anden kvalietssudvikling eksempelvis har to medarbejdere været på neuropædagogisk efteruddannelse. 3.7 Fysiske rammer Det fysiske miljøs understøttelse til borgernes trivsel Tilbuddet består af en nyere rødstens ejendom. Der er fællesrum og egne boligere, ligesom der er kontor og mødelokaler i den ene ende af huset. Den ene borger som deltager i tilsynet fortæller, at det var fantastisk at komme til Sydhjørnet. Her er stille og ordentlige boforhold mm De fysiske rammer viser, at der er strukturtavle i fællesrummet, hvor der spises og der er mulighed for aktiviter, blandt andet et poolbord. På køleskabet er opsat PECs symboler, så man kan se, hvad der skal stå på hvilke hylder. Køkkenet er meget stort og rummeligt, her er mulighed for gode arbejdspladser, hvor man ikke går i vejen for hinanden. Udeomgivelserne består af en velholdt have, med en større terasse, hvor der er opsat rislende vand. Borgerne som bor på tilbuddet deltager gerne i at holde denne have/udeomgivelserne. Det er tilsynets, at tilbuddet har særdeles gode fysiske rammer og disse understøtter borgernes trivsel. 16

18 4 Formål og metode 4.1 Lovgivning på området Tilbud som Friplejeboligleverandør drives efter LBK nr 897 af 17/08/2011. En certifikation giver ret til at levere ydelser efter SEL 83 og 87, men kan endvidere også indeholde retten til at levere socialpædagogisk bistand, genoptræning, ledsagelse, SKP for døvblinde og behandlingsmæssige tilbud. 4.2 Formål med tilsynet Det overordnede formål med tilsynet er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem den gældende lovgivning på området, de beskrevne og vedtagne rammer og den praksis der udføres på stedet. For friplejeboligbebyggelser gælder desuden, at der føres tilsyn med, at den service, der leveres, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation. Tilsynet vægter samtidigt beboernes hverdagsliv, tryghed og trivsel, ligesom der er fokus på forhold som beboernes livskvalitet, respekt for forskellighed, selvbestemmelse mv. Helhedsstilsynet rummer på den ene side en gennemgang af udvalgte pædagogiske planer og anden dokumentation (stikprøve) og på den anden side en kvalitativ afdækning af hverdagslivet og tilfredsheden med dette samt med personalets faglige tilgange og metoder, og disses omsætning til forskellige indsatser i hverdagen. BDO foretager dialogbaserede interviews, observationer og deltagelse i aktiviteter, hvor det er relevant. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor alle områder. 4.3 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 17

19 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Kommunen at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 18

20 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 19

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1. Tilsynets samlede 3 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 4 2. Oplysninger 5 3. Datagrundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Service Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet

Læs mere

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Dragør Kommune. Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dragør Kommune Varetagelse af tilsyn på omsorgscenter og kommunal og privat hjemmepleje TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN

TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN TILSYNSRAPPORT Kolding KOMMUNE FRIPLEJEBOLIG-TILSYN Stentoft Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1. Tilsynets samlede 3 1.1 Tilsynets bemærkninger og anbefalinger 4 2. Oplysninger 5 3. Datagrundlag 6

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse

Årsrapport Uanmeldte tilsyn - hjemmepleje Februar Tønder Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årsrapport Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Tønder Observationer Kommune på fællesarealer...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Frilandsvej. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Frilandsvej Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1

Tilsynsrapport. Billund Kommune. Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 1 Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Bofællesskabet Østre Boulevard

Bofællesskabet Østre Boulevard INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Østre Boulevard Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Rosengården. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Rosengården Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Kastaniebo. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Kastaniebo Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Lucernevejens Børnehave. Uanmeldt tilsyn September 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK h INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Randers Kommune Lucernevejens Børnehave Uanmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere