Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling"

Transkript

1 Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 11 Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulet starter i uge 6 og 35 Modulets tema Modulet retter sig mod hvordan fysioterapeuten gennem en analyserende og metarefleksiv tilgang til komponenter i den kliniske ræsonnering og til det fysioterapeutiske teorigrundlag kan kvalitetssikre egen professionsudøvelse. Dette sker med udgangspunkt i patientcases eller konkrete patientsituationer. Modulet retter sig desuden mod professionsudøvelsens kontekstuelle rammer med forståelse for fysioterapeutens og fysioterapiudøvelsens placering i sundhedsvæsenets forskellige organiseringer samt på forståelse for hvordan fysioterapeuten kan påvirke professionsudøvelsen på det organisatoriske plan. Modulet bygger monofagligt videre på det tværfaglige fællesmodul nr. 5. Fokus er her på fysioterapeutens rolle som kritisk professionel, innovator og leder/administrator Modulets overordnede formål Formålet er at den studerende kan anvende viden om videnskabelig dokumentation og kvalitetssikring i og af egen professionsudøvelse, samt forholde sig kritisk dertil. Den studerende skal udvikle kompetencer til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og diskutere teoretisk grundlag for fysioterapeutisk praksisudøvelse og en metodisk tilgang i interventionen, samt at anvende det i relation til kliniske problemstillinger. Det er formålet at den studerende kan forholde sig til erfaringsbaseret og forskningsbaseret viden, og kunne deltage aktivt i at kvalitetssikre fysioterapeutisk praksis. Det er desuden formålet at den studerende kan beskrive den fysioterapeutiske ydelse i relation til sundhedsvæsenets organisering og kontekst. Læringsmål 1. Analysere og forholde sig kritisk til det fysioterapeutiske teorigrundlag herunder teorier der knytter sig til det psykologiske og pædagogiske aspekt - udvælge og redegøre for teorier der danner baggrund for fysioterapeutisk intervention, herunder indhold, begreber og sammenhænge - anvende og vurdere teorier i relation til den kliniske problemstilling - udvælge og anvende udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier og diskutere deres betydning ift. den kliniske problemstilling (og udøvelsen af fysioterapi) 2. Argumentere for berettigelse af fysioterapeutiske interventioner i forhold til kropsniveauet, aktivitet og deltagelse i et patientcentreret perspektiv - anvende og redegøre for klinisk ræsonnering relateret til den kliniske problemstilling og forslag til den fysioterapeutiske intervention - udvælge og diskutere relevante fysioterapeutiske interventioner i relation til ICF, og sammenhængen mellem valgte teorier og intervention 3. Evaluere evidensgrundlaget for fysioterapeutiske behandlingsmetoder - redegøre for og forholde sig kritisk til udvalgt litteratur og evidensgrundlag for den fysioterapeutiske intervention 4. Udføre, justere og vurdere udvalgte behandlinger herunder manuelle teknikker 5. Indhente og vurdere forskningsbaseret litteratur - redegøre for og forholde sig kritisk til udvalgt litteratur og evidensgrundlag for den fysioterapeutiske intervention August

2 6. Redegøre for metoder til kvalitetssikring og dokumentationspraksis i forhold til fysioterapeutiske ydelser og argumentere for betydningen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af professionens sundhedsydelser - redegøre for udvalgte metoder til dokumentation af de aktuelle fysioterapeutiske interventioner (resultatmål) - beskrive, argumentere for og vurdere styrker og svagheder ved udvalgte metoder (resultatmål/dokumentation) - redegøre for metoder til samt betydningen af kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i forbindelse med sundhedsydelser relateret til den kliniske problemstilling 7. Argumentere for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den fysioterapeutiske intervention både i forhold til erfaringsbaseret viden og i forhold til forskningsbaseret viden forholde sig kritisk og realistisk til den erfaringsbaserede og den forskningsbaserede viden, aktuel for den kliniske problemstilling 8. Redegøre for principper for ledelse og ledelsesroller ud fra en forståelse for strukturelle og kulturelle organisatoriske forhold på fysioterapeutiske arbejdspladser - redegøre for udvalgte formelle som uformelle organisatoriske og ledelsesmæssige forhold der kan påvirke interventionen og udøvelsen af fysioterapi - redegøre for udvalgte økonomiske forhold, der kan få betydning for interventionens iværksættelse, opfølgning og afslutning i relation til den kliniske problemstilling 9. Anvende simple økonomiske vurderinger og beregninger i forhold til forskellige fysioterapeutiske ydelser 10. Redegøre for regler for iværksættelse af fysioterapeutisk virksomhed. ECTS for centrale fagområder Fag ECTS Fysioterapi teori og metode 6 Træning og bevægelse 1 Målemetoder, test og validitet 1 Informationsteknologi 1 Videnskabsteori og metode naturvidenskab 1 Organisation og ledelse 1 Videnskabsteori og metode samfundsvidenskabelige fag 1 Psykologi og pædagogik 2 Etik og videnskabsteori 1 15 August

3 Indhold: Fysioterapi teori og metode - 6 ECTS + Træning og bevægelse - 1 ECTS "Paraplyemne": Kvalitetssikring i fysioterapeutisk praksis - Kvalitetssikring og dokumentation begreber og metoder i sundhedsvæsenet - Evidens og erfaringsbaseret viden relateret til udvalgte kliniske problemstillinger - Fysioterapeutisk teori og metoder relateret til udvalgte lidelser og kliniske problemstillinger Projektarbejde: Introduktion til projekt og projektarbejdet Modulets "fagområder" skal alle støtte op omkring "paraplyemnerne" Tema 1. Kronisk lidelse og problemstilling Intervention til patienter med kronisk smerte, funktionel lidelse og problemstillinger: herunder muskeloskeletal problematik - Muskeloskeletale problemstillinger, manuelle metoder og redskaber til udvalgte fysioterapeutiske problemstillinger - Træningstiltag i behandling - Torturoverlevere - Palliativ behandling; cancer - Kliniske retningslinjer og referenceprogrammer - "Patientuddannelse og -skoler"; herunder Graded exposure og pacing Tema 2. Neurologisk fysioterapi - Neuroscience og hjernens plasticitet (neuromatrix og graded motor imaginery) - Aktivitets og funktionsanalyse; relateret til taxonomi (Gentile), motorisk læring (Mulder) og postural kontrol (Shumway Cook) samt funktionsundersøgelser; Barthel, MAS, Timed Up and Go og 10 m. gangtest - Smerte og funktionsproblematik - Cerebrovaskulære sygdomme; herunder stroke, hæmoragi, TCI - Multipel sclerose - Parkinsonisme - Rygmarvsskader; komplet og inkomplet - Traumatiske hjerneskader - Børn og neurologiske problemstillinger - Kognitive forstyrrelser og neuropædagogik Tema 3. Fysioterapi til psykiatriske patienter - Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling, herunder træningstiltag, set i forhold til psykiatriske lidelser: - Det skizofrene spektrum - Angst og belastningstilstande - Affektive sindslidelser - Personlighedsforstyrrelser - Den ressourceorienterede fysioterapi mental, emotionel, sensorisk - Kropsbevidsthedstræning: Body Awareness Therapy - Evidens for og kvalitetssikring af ydelse - Undervisning/laboratorium for modul 3, ift. ressourceorienteret fysioterapi Videnskabsteori og metode - 1 ECTS (samfundsvidenskab) Hovedemne: - Argumentationsteori - Kvalitativ og fortolkende metodik August

4 - Kritisk vurdering af kvalitative studier - Kritisk læsning og vurdering, herunder at kunne vurdere undersøgelse anvendt i egen opgave Organisation og ledelse 1 ECTS Hovedemne: Ledelse og kvalitetssikring - Ledelse, styringsredskaber og strategi ift. arbejde med kvalitetssikring - Kvalitetsvurdering og sikring af fysioterapeutiske ydelser i klinisk praksis; herunder ift. institution, økonomi og af betydning for professionen - Den Danske kvalitetsmodel, Det Nationale indikatorprojekt, MTV - Akkreditering - Nationale og lokale strategier, (kliniske) retningslinjer og programmer - Iværksætteri og regelsæt for opstart af fysioterapeutisk virksomhed Informationsteknologi 1 ECTS Hovedemne: Avanceret og kritisk litteratursøgning - Avanceret litteratursøgning og kritisk forholden sig til søgestrategi og søgeresultater - ift. udvalgte temaer - Kriterier for kritisk kvalitetsvurdering af udgivet litteratur og forskningsbaseret viden Psykologi og pædagogik 2 ECTS Hovedemne: Behandlerkompetencer i den fysioterapeutiske proces - Kognitiv behandlingsstrategi teori og metode - Patient-behandler relation pædagogiske valg og strategier - Traume og tab - Supervision - Kvalitet(ssikring) af den professionelles indsats i klinisk praksis Målemetoder, test og validitet - 1 ECTS Hovedemne: - Valg af målemetoder kriterier for udvalg relateret til udvalgte temaer - Praktisk anvendelse af målemetoder og - Kritisk refleksion ift. fysioterapeutiske metoder Videnskabsteori og metode (naturvidenskab) 1 ECTS Hovedemne: - Evidens og erfaringsbaseret viden som grundlag for kvalitetssikring og -vurdering - Litteratur søgning, vurdering og kritisk læsning Etik og videnskabsteori 1 ECTS Hovedemne: Etik i fysioterapeutisk praksis - Det individuelle møde - Etiske udfordringer i fysioterapeutisk praksis August

5 Uge 6/35: Intro til modul og projekt, tema 1 Uge 7/36: Tema 1, øvrig uv. Uge 8/37: Tema 1+2, øvrig uv. Uge 9/38: Tema 1+2, øvrig uv. Uge 10/39: Tema 1+2, øvrig uv. Uge 11/40: Tema 3, øvrig uv., søgning Uge 12/41: Tema 3, øvrig uv., søgning Uge 13/42: Tema 3, søgning, søgning, torsdag - indlevering af prøvecases, fredag - offentliggørelse af prøvecase Uge 14/43: Projektarbejde og vejledning tirsdag/onsdag Uge 15/44: Opponance tirsdag. Projektarbejde. Aflevering af projekt fredag kl. 12. Faste læringsaktiviteter ( * forudsætningskrav for deltagelse i modulprøve) Læringsaktivitet 11.1 Etik i fysioterapeutisk intervention Læringsaktiviteter afleveres via WISEflow. Bedømmelse Forudsætninger: Den studerende skal have opfyldt 80 % deltagelse i undervisningen i fysioterapi teori og metode Tema 1, Tema 2 og Tema 3, samt i Organisation og ledelse. Fravær registreres inden for hvert temas undervisning, samt i organisation og ledelse. Er forudsætningskrav ikke indfriet, kan den studerende ikke deltage i modulprøven, og den studerende har brugt et prøveforsøg. Læringsaktiviteter og deltagelsespligt; ved manglende opfyldelse af forudsætningskrav indstiller den studerende sig til modulprøven ved at aflevere erstatningsopgave, og/eller deltage i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, jf. krav til form og indhold, og bruger da sit andet prøveforsøg. Den studerende har ved godkendelse af afleveret erstatningsopgave og/ eller deltagelse i re-forudsætningsgivende aktivitet/workshop, muligheden for at deltage i den ordinære prøveafholdelse. Den studerende skal have opfyldt deltagelseskrav i tema 1, 2 og 3. Samlet fravær inden for undervisningen i fysioterapi teori og metode knyttet til de 3 temaer, må ikke overstige 20 %. Har den studerende haft mere end 20 % fravær, kan den studerende indstille sig ved at aflevere en erstatningsopgave, eller v. deltagelse i en re-forudsætningsgivende workshop, der afvikles i modulets sidste uge, jf. krav til form og indhold. Indholdet vil have fokus inden for det tema, hvor fravær har været størst. Opgave udarbejdes af modulets undervisere. Har den studerende mere end 20 % fravær i organisation og ledelse, skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave, stillet af underviser. Ved godkendelse af opgave kan den studerende indstille sig til prøve. Modulprøve: Prøvens formalia Ekstern, individuel skriftlig teoretisk prøve. Eksaminator er intern underviser i fysioterapi. Medeksaminator/censor er fysioterapeut og beskikket af censorkorpset. Bedømmelsen foretages jf. læringsmål 1, 2, 3, 5, 6 og 7. Karakter fastsættes efter gældende karakterskala. Opgavens omfang er på max anslag inkl. mellemrum, ekskl. Forside, indholdsfortegnelse og bilag. Opgaven skal afleveres fredag kl. 12, i uge 15/44, via WISEflow. Se UCC procedurebeskrivelse for aflevering. Afleveringstidspunkt vil fremgå af institutionens prøveplan. August

6 Hvis ikke afleveringstidspunktet overholdes, og opgaven rummer de ovenfor beskrevne formkrav og dokumenter, vil opgaven blive afvist og en prøvegang er brugt. Prøvens forløb Prøven hensigt er at understøtte den kliniske ræsonnering i fysioterapeutisk praksis, og at forholde sig til hvordan man inden for egen profession kvalitetssikrer og udvikler et givent interventionsområde. Den studerende bedømmes på evnen til at indhente, vurdere og redegøre for et teoretisk grundlag for en fysioterapeutisk praksis. Dette gennem at kunne redegøre for fysioterapeutiske, pædagogiske og psykologiske teorier samt evidensbaseret viden, og endvidere argumentere for det faglige perspektiv i relation til en konkret problemstilling. Den studerende skal forholde sig kritisk til teorier og metoder inden for fysioterapeutisk praksis, til styrker og svagheder, og derved forholde sig til kvaliteten af fysioterapeutisk praksis. Det skriftlige produkt skal tage udgangspunkt i en selvvalgt klinisk problemstilling, med baggrund i en konkret pt. case fra tidligere klinisk undervisning. Den studerende skal inden torsdag i uge 42/13, uploade 3 cases til WISEflow. Fredag i uge 42/13, tildeles ved lodtrækning den case der vil danne basis for den studerendes skriftlige produkt/modulprøven. Det skriftlige produkt er bedømmelsesgrundlaget for prøven. I forbindelse med udarbejdelsen af det skriftlige produkt, tildeles der 60 min. vejledning, der afvikles som gruppevejledning i klynger af 3 studerende (ca. 20 min pr. studerende). Vejledningen placeres tirsdag/onsdag i uge 43/14. Til udarbejdelse af opgaven afsættes der 10 hverdage. Opponance: Inden aflevering af modulprøven planlægges at den studerende deltager i en opponancesession, uden deltagelse af undervisere. Opponance foregår tirsdag i uge 44/15. De studerende er ansvarlige for tilrettelæggelse af og gennemførelse af opponancen. Senest en uge inden indleverer en repræsentant for holdet, en opponanceplan til prøveansvarlig underviser. I hver session deltager 4 studerende. En session varer ca. 3 lektioner. Den enkelte studerende modtager opponance af ½ time fra 2 medstuderende, og opponerer på to opgaver. Dette med henblik på at kvalificere den studerendes opgaveskrivningsproces (at beskrive argumentationer, belæg og hjemmeler) Prøvens form er et review i mini format, der skal indeholde følgende: 1) Indledning: Kort præsentation af en faglig problemstilling, der udspringer af undren fra og erfaringer med en konkret patientcase fra tidligere klinisk undervisning. Den faglige problemstilling skal være relevant for fysioterapeutisk praksis. 2) Baggrund: Præsentation af patientcasen; relevante anamnese og undersøgelsesfund beskrives kort indenfor deltagelses-, aktivitets og KFAkomponenterne. Derefter angives prioriterede fysioterapeutiske problemstillinger/arbejdshypoteser, med angivelse af hoved- og delproblemer. Desuden skal mål og relaterede delmål, udvalgte fysioterapeutiske behandlingstiltag og resultatmål rettet mod hoved- og min. et delmål, beskrives og vurderes. Patientcasen skal beskrives så detaljeret at problemstillingens relevans bliver tydelig både på samfunds-, professions- og individniveau. Efterfølgende argumenteres med inddragelse af fysioterapeutisk teori, forskningsbaseret og erfaringsbaseret viden, for den beskrevne intervention der rettes mod problemstillingen (belægget - hvad ved vi om problemet?) således, at det er muligt for læseren at se, hvilket perspektiv der ligger som baggrund for problemstillingen og den kommende påstand. Inddrag kliniske retningslinjer relateret til problemstillingen. Her er det relevant at opstille modargumenter/modpåstande for belægget som fremføres (hvad ved vi også/hvad ved vi ikke?). Argumentationen (hvorfor skal vi vide det?) skal være struktureret og veldokumenteret og klart lede frem til en præcis påstand August

7 3) Påstand: Kort og præcis påstand præsenteres, og evt. betydningsbærende begreber defineres. 4) Metode: Under metodeafsnittet beskrives følgende udførligt; - hvordan og hvorfor videnskabelige database(r) vælges. - søgeord samt inklusions- og eksklusionskriterier opstilles og begrundes. Det skal være klart for læseren, hvordan og hvorfor samtlige trin i søgeprocessen er foregået, som den er (hvordan man kommer fra ex. 141 hits på PubMed til de udvalgte artikler). Vedlæg søgestrategi som bilag. Det skal refereres til 2 udvalgte artikler, og begge artikler skal være vurderet efter principper for bedømmelse af videnskabelig litteratur (fx. principper som beskrevet af Hagen et al s i Evidensbaseret Praksis). 5) Analyse/resultat: Her præsenteres de udvalgte forskningsartikler, hver for sig, med tidsskriftsnavn, forfattere, titel på studiet, årstal, nummer og sideantal, studiets baggrund, metode, resultat og konklusion (= søgningens resultat). Hver artikel analyseres ift. kvaliteten af studiet (validitet og reliabilitet), således at det bliver klart for læseren, hvorvidt studierne frembringer viden af kvalitet. 6) Diskussion: I dette afsnit angives hjemmelen (hvad har eks. forskning/undersøgelser vist..) for påstanden: den skal vise om påstanden er gyldig. De analyserede artikler sammenholdes og diskuteres ift. den fysioterapeutiske teori og den konkrete patientcase, samt argumentationen/modargumentationen i baggrundsafsnittet. Inddrag kvalitet af artiklerne, evt. ny viden og de nuancer der kommer frem. Det skal diskuteres hvilken betydning den afdækkede viden kan have for egen og kollegaers fysioterapeutiske praksis. Inddrag gerne yderligere relevant fysioterapeutisk, pædagogisk og psykologisk teori, af betydning for interventionens gennemførelse. Diskussionen skal afsluttes med en beskrivelse af om der er rygdækning for ens påstand, om der er indvendinger og modsynspunkter eller svagheder i egen argumentation ift. påstand. 7) Konklusion Kort opsamling med angivelse af om påstanden kan be- eller afkræftes. 8) Perspektivering Her angives forslag til hvordan påstanden evt. kan reformuleres. Inddrag endvidere perspektiver ift. casen og fremtidige fysioterapeutiske praksis. Besvarelsens form: Individuel skriftlig; review i miniformat Se endvidere Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved Bedømmelseskriterier: Se modulets læringsmål Omprøve: Det er ikke muligt at afmelde sig prøver hverken ordinære eller re-prøver. For modul 11 gælder at den studerende trækker mellem de tre cases der er indsendt, fredag uge 2/32. Opgaven skal indleveres fredag uge 5/ prøvegang lægges næste gang prøven udbydes. Undervisningsplan, litteratur og supplerende kilder: Se vejledende modulkoordineringsplan August

8 Vejledende litteratur: Fysioterapeutiske fag: fysioterapi teori og metode, manuel vævsundersøgelse og behandling, træning og bevægelse Titel OBS altid nyeste bogudgave Bjørnlund, I. B., Lund, H., & Sjöberg, N. E. Basisbog i fysioterapi. Munksgaard. Carr J, Shepard, R Neurological Rehabilitation; Optimizing Motor Performance, Churchill Livingstone Herbert, R. Evidensbaseret praksis. Munksgaard Jacobsen LN og Hvalsøe B. Lærebog i Psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Munksgaard Jensen TS, Dahl JB, Arendt-Nielsen L. Smerter - baggrund, evidens og behandling. FADL s Forlag Linde, N. Lærebog i massage, Munksgaard Remvig, L. Johansen, F. Lærebog I Manuelle teknikker, Munksgaard Schlüter S, Søndergaard V, Skjulte lidelser. Dansk psykologisk Forlag Sørensen P m fl. Nervesystemets sygdomme, Gads Forlag Shumway-Cook, A. Woollacott, M. Motor Control, Translating Research into Clinical Practice, Lippincott Wiliams & Wilkins Til projektarbejde: Lindahl M, Juhl C. Den sundhedsvidenskabelige opgave, FADL Rienecker m.fl. Den gode opgave, Samfundslitteratur Etik og videnskabsteori Birkler, J. Etik i sundhedsvæsenet, Munksgaard Christoffersen SA. Professionsetik, om etiske perspektiver i arbejdet med mennesker. Forlaget Kliim Videnskabsteori og metode samfund + natur Birkler, J. Videnskabsteori. En grundbog, Munksgaard Hagen, K.B, Herbert, R., Jamtved, G., Mead, J. Evidensbaseret Praksis, Munksgaard Herbert R, Jamtved G, Hagen KB, Mead J. Practical evidence-based physiotherapy Larsen, A.K. En enklere metode. Vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode. Akademisk forlag. Lund H, Bjørnlund IB, Sjøberg NE, Basisbog i fysioterapi, Munksgaard Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning, Universitetsforlaget Målemetoder - test og validitet Beyer N, Magnusson, P. Målemetoder i fysioterapi, Munksgaard Lund H, Bjørnlund IB, Sjøberg NE, Basisbog i fysioterapi, Munksgaard Organisation og ledelse Mainz, J. Kjærgaard, J. Bartels, P. Kvalitetsudvikling i praksis, Munksgaard Informationsteknologi Psykologi og pædagogik Materiale og artikler - se uv. plan August

9 Studieaktivitetsmodel - Modul ECTS Teoretisk undervisning; Fysioterapi TM, træning og bevægelse, målemetoder, pæd/psykologi, organisation og ledelse, informationateknologi, natur- og samfundsvidenskabskabsteori og -metode, etik og videnskabsteori Ekstern prøve Vejledning, feedback Workshops Studievejledning Portfolio 1 obligatorisk læringsaktivitet Studiegrupper, peer-learning 129 timer 32,25 % Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser(e) 20 timer 5 % Deltagelse af studerende, initieret af underviser(e) 30 timer 7,5 % Deltagelse af underviser(e) og studerende, initieret af studerende 221 timer 55,25 % Deltagelse af studerende, initieret af studerende Studieaktivitet; naturvidenskabelig cafe, skrivecafe, eksamenscafe Eksamenskurser Deltagelse og arbejde studiegrupper, studieopgaver Studievejledning, vejledning Studiegrupper, selvstændig studieaktivitet, studieplaner Forberedelse; teoretisk undervisning, prøve mm Projektarbejde Mentor/tutorordning August

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse

Studieordning for masteruddannelsen i offentlig kvalitet og ledelse Syddansk Universitet Det sundhedsvidenskabelige fakultet Studienævn for masteruddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk Universitet Studieordning for masteruddannelsen i offentlig

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere