Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 24

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: HYLLEHOLT HUSGERNINGSSKOLE Fredensvej Faxe Ladeplads Tlf.: Hjemmeside: 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) 13 til 18 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, selvskadende adfærd) Pladser i alt: 18 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Torben Jørgensen (Socialtilsyn Øst) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet vurderer: - at målgruppen er velbeskrevet og den pædagogiske tilgang og metode er relevant i forhold til målgruppen. - at opholdsstedet har et velfungerende dokumentations og evaluering system - at de unge har indflydelse og bliver medinddraget i eget liv. Side 2 af 24

3 - at de unge modtager mentale og fysiske sundhedsydelser efter behov. - at opholdsstedet har relevant beredskab i forhold til at forebygge magtanvendelse og overgreb. Socialtilsynet vurderer: - at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer, til at tilgodese de unges behov for behandling, støtte og omsorg. - at der er relevante muligheder for efteruddannelse Socialtilsynet vurderer: - at de fysiske rammer er velegnede til formålet. - at ejendommene fremstår vedligeholdt og i god stand. Beboerne Socialtilsynet snakkede med var generelt glade for at bo på stedet og følte sig godt hjulpet med de problemer de har. Medarbejderne, som alle havde været ansat i mange år gav udtryk for tilfredshed omkring arbejdsmiljø og trivsel og følte, at de havde stor indflydelse på det daglige arbejde. Generelt vurderer Socialtilsynet at opholdsstedet er veldrevet ud fra de tre temaer der er behandlet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 24

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Oplysningsskema vedr. drift tilsyn Beboerliste Personaleliste Bestyrelsesliste 1 udviklingsplan 1 Statusrapport Kompetenceudviklingsplan Supervisionsplan 2014/15 Beredskabsplan vedr. sorg, krise, vold Politikker omkring rygning, alkohol, kost Materiale vedr. Selvpsykologi Materiale vedr. MIN VEJ Vedtægter Der er foretaget rundvisning på opholdsstedet. Spørgeskema vedr. tre udvalgte temaer var sendt til opholdsstedet før tilsynsbesøget. Det besvarede spørgeskema var grundlaget for interview med leder og efterfølgende 3 medarbejdere og 3 beboere. Der var sendt brev til forældre, med opfordring til at henvende sig til Socialtilsynet med kommentarer til deres barns anbringelse på Hylleholt. 1 forælder har responderet og var ovenud tilfreds med stedet på alle parametre. Side 4 af 24

5 Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer : Fredensvej 005, 4654 Faxe Ladeplads Torben Jørgensen Pilevænget Anmeldt Kvalitetsmodellens temaer: - Målgruppe, metoder og resultater - Kompetencer - Fysiske rammer Side 5 af 24

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 24

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Socialtilsynet vurderer: - at målgruppen er velbeskrevet og den pædagogiske tilgang og metode er relevant i forhold til målgruppen. - at opholdsstedet har et velfungerende dokumentations og evaluering system - at de unge har indflydelse og bliver medinddraget i eget liv. - at de unge modtager mentale og fysiske sundhedsydelser efter behov. - at opholdsstedet har relevant beredskab i forhold til at forebygge magtanvendelse og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske tilgang og den beskrevne metode er relevant for målgruppen. Det vurderes, at der opnås positive resultater for den enkelte unge. Der er opbygget et dokumentations niveau, som vurderes at være af god kvalitet. Side 7 af 24

8 og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad Leder beskriver målgruppen på Hylleholt, som piger i alderen fra 13 til 18 år- opholdet kan forlænges med efterværn frem til det 23. år. Det er piger med sociale og adfærdsmæssige problematikker. Problematikker der er opstået på baggrund af forskellige former for omsorgssvigt i opvæksten. Stedet modtager ikke unge med en voldsom udadreagerede adfærd, eller unge med et massivt behandlingskrævende misbrug. På Hylleholt Husgerningsskole har man et værdigrundlag, hvor man tror på at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde, og at mennesker udvikler sig i samspil og i relation til andre mennesker. Derfor bestræber man sig på, at finde de ressourcer det enkelte individ har og arbejder ud fra selvpsykologien som er den faglige referenceramme for det pædagogiske arbejde på stedet. Man tror på at alle mennesker har ressourcer, og vil udvikles, gennem et omsorgsfuldt, trygt og rummeligt miljø. Selvpsykologien er en relations båret faglig tilgang, hvor hovedbudskabet er, at det er i relationen og samspillet mellem pædagog og den enkelt unge, at den unge udvikles. Dette indebærer at pædagogens tilgang til den enkelte unge handler om at skabe en tryg base og en tryg relation. Selvpsykologien er en almen psykologisk teori, hvor der er fire måder at opleve sig selv på som menneske. De fire dimensioner er: Anerkendelse/omsorg- at blive set som den man er, at blive mødt i sine behov. Samhørighed: At føle, at man er en del af et ligeværdigt fællesskab. Engagement: At føle sig engageret og opleve, at der er mening og retning i livet. Mestring: At føle sig udfordret og opleve, at man mestre noget der er værdigfuldt for en som menneske. Metoderne til at bruge selvpsykologien som vores faglige tilgang, handler derfor om at skabe relation/kontakt til den unge ved at være anderkendende, omsorgsfulde voksne i et trygt og rummeligt miljø med tydelig struktur og fokus på den enkeltes ressourcer. At skabe tryg base for den unge og derigennem at skabe udvikling, selvindsigt og tro på egne evner. Dette teoretiske grundlag er fundamentet for stedets pædagogik og for udviklingsplanerne. Det Side 8 af 24

9 betyder, at der for hver dimension er nogle særlige opmærksomhedspunkter, som der arbejdes ud fra. Der er for hver dimension beskrevet nogle områder, der arbejdes hen mod, at pigerne lærer at mestre, og at der indenfor hver dimension er beskrevet, hvad pædagogens rolle og opgave er i den forbindelse. Et eksempel kan være : Samhørighed Pigerne skal lære at have venner / at være en god ven. Derfor arbejdes med, at skabe rammer for fællesskab Det gøres ved f.eks. at have traditioner, tydelige normer der styrker fællesskabet m.m. Derfor støttes den enkelte i at udvikle sociale kompetencer Det gøres der ved, at tage udgangspunkt i den enkelte piges nærmeste udviklingszone for social kontakt. Fx lære en pige at skiftes med andre, at dele, at hjælpe. Man forholder sig til selvpsykologien både på et individuelt og et kollektivt niveau. Det individuelle i forhold til udviklingsplanen og relationen til den enkelte pige. Det kollektive i forhold til, hvad der foregår på et fælles plan og i forhold til, hvordan pigerne kan støtte hinanden. Da selvpsykologien handler om relationer som forudsætning for udvikling, er en af metoderne supervision. Stedet opfatter det som vigtigt at have øje for, hvordan egen tilgang, livshistorie og Side 9 af 24

10 personlighed spiller ind i forhold til den enkelte pige. I supervisionen arbejdes også med at analysere de relationer, der er med pigerne ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologi. Det betyder, at man ser på, hvordan samspillet er med den enkelte pige i forhold til den tredelte hjerne, og dermed hvordan man som personale skal møde den enkelte pige. Sansehjerne: Kan hun regulere sig selv, sine affekter og sine behov. Kan hun rumme behag og ubehag. Følehjernen : Kan hun være i kontakt med andre, lege og være følelsesmæssigt afstemt med andre. Kan hun balancere mellem at mærke sig selv og mærke andre. Tænkehjernen: Kan hun hæmme sine impulser og kan hun tage initiativer / sætte sig selv i gang. Kan hun organisere og planlægge. Kan hun tænke over sig selv og andre. De væsentligste metoder er. At møde den enkelte i nærmeste udviklingszone. Affektiv afstemning Rutiner, genkendelighed, rytme, forudsigelighed, at blive mødt ikke-dømmende Leder oplyser at der ikke er noget nyt i metoden, men der er kommet mere skriftlighed omkring arbejdet. Der arbejdes meget med det gennem supervisionen. Der arbejdes med MIN VEJ et program for den unge. Forventer at køre 3 gange om året a 6 ugers kurser. Det beskrives at pigerne bliver mere afklaret i forhold til fremtiden. Opmærksomhed på alderssvarende kompetencer og ikke blive normalitetsbegrebet Side 10 af 24

11 Medarbejder beskriver også målgruppen som leder, men beskriver også pigerne, som havende selvskadende adfærd, angst og skizofreni som en del af problemstillingen for de enkelte. Man arbejder anerkendende og relations skabende med selvpsykologien. Den anerkendende tilgang beskrives med at man anerkender pigernes problemer og udfordringer, men at der stadig er en grund struktur/kultur på stedet, som det forventes at pigerne arbejder indenfor. Samt at der stilles relevante krav, så den enkelte bliver så selvhjulpen som muligt. Både leder, medarbejdere og de unge beskriver "MIN VEJ " kurser som en rigtig god metode til at få sat sit liv på skinner. "MIN VEJ" er et forløb hvor både medarbejdere og de unge deltager sammen. Hvor den unges livshistorie forløb bliver udrullet sammen med medarbejdere, som dermed får et bedre indblik i den unges problemstillinger, men også kan være med til at sætte nye mål sammen med den unge. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Udviklingsplaner er kontaktperson s ansvar. Status rapporter, og deltagelse i statusmøder. MIN VEJ kursus med medarbejdere og de unge Leder og medarbejdere beskriver hvordan man dokumenterer tilbuddets resultater med udgangspunkt i stedets faglige tilgang selvpsykologiens 4 dimensioner. Man udarbejder tidligt i mødet, med den unge, udviklingsplaner på baggrund af visitationsbesøg, hvor familie og sagsbehandler samt den unge deltager. Her tales om ønsker og behov for opholdet på Hylleholt husgerningsskole. Ønsker og behov, samt handlemål fra anbringelseskommunen. Derigennem udarbejdes en udviklingsplan, sammen med den unge, tidligt efter indflytning, hvor der bruges en spørgeguide der udspringer fra de 4 dimensioner i selvpsykologien. Man følger løbende op på planen via fælles dagbogsnotater, samt løbende dialog med den unge. Dette igennem kontaktkaffe møde ugentligt med den unge, hvor den unge er sammen med sin kontaktperson i et uformelt møde. To gange årligt afholdes der samtaler med den unge og de to kontaktpædagoger der Side 11 af 24

12 er tilknyttet den unge, for at drøfte udviklingsmålene i fællesskab. Udviklingsplanen revideres jævnligt efterhånden som målene opfyldes eller ændre sig. Nye mål kan løbende opstå på baggrund af den unges kontinuerlige udvikling. Ofte oprettes i forbindelse med udviklingsplanen, scoringsmål som udarbejdes digitalt på computeren i vores dagbogssystem, hvor man får et indblik grafisk i forhold til et konkret mål på pigen. F.eks. skolemødeyppighed el. sygefravær. Man følger løbende op på målene i personalegruppen ved daglige dagbogsnotater, daglige overleveringsmøder og ugentlige personalemøder. Hvert halve år udarbejdes statusrapport og afholdes statusmøde, hvor perioden evalueres sammen med den unge, forældre, skole og sagsbehandler. Derefter udarbejdes revurdering og evaluering af den unges udviklingsplan, som er pejling på den unges videre udvikling på Hylleholt Husgerningsskole. Der er et modul i dagbogssystem vedr. udviklingsplaner. Ligeledes er der et medicin modul, som der indberettes i. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad De unge kunne genkende beskrivelsen af hvordan der blev udarbejdet udviklingsplaner og hvordan der blev dokumenteret. Det var ikke alle de unge der var lige interesseret i processen, eller orkede at læse eksempelvis statusbeskrivelser o.lign. Leder oplyser at der hvert halve år udarbejdes statusrapport og afholdes statusmøde, hvor perioden evalueres sammen med den unge, forældre, skole og sagsbehandler. Derefter udarbejdes revurdering og evaluering af den unges udviklingsplan, som er pejling på den unges videre udvikling på Hylleholt Husgerningsskole. Medarbejderne beskriver at de har meget samarbejde med familien og at de inddrage så meget som muligt i arbejdet, ud fra individuelle hensyn. De unge udtrykker at de har indflydelse på statusrapporter og udviklingsplaner, hvis de selv ønsker Side 12 af 24

13 det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Ledelse og personalet på opholdsstedet har opbygget en kultur på stedet, hvor struktur og rammer giver tryghed til, at den enkelte kan udvikle sig i en positiv retning. Socialtilsynet vurderer, at der er grundlæggende muligheder for at blive medinddraget og få indflydelse på eget liv i den grad man ønsker og magter det inden for de givne rammer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 4 (i høj grad Der arbejdes ud fra en anerkendende og relations pædagogisk tilgang. Man er i løbende dialog med de unge, og søger, at lytte og medinddrage den unge således at hun føler indflydelse og medansvar i forhold til hverdagen og hendes egen plan. Der er løbende samtaler med den unge, og der arbejdes med udviklingsplaner hvor den unge medinddrages i beslutninger om mål for eget liv, man søger så vidt muligt, at støtte op om den enkelte unge ud fra individuelle hensyn Medarbejder fortæller at der bliver afholdt ugentlige samtaler, "Kontaktkaffe" med den enkeltes kontakt piger. Der er ligeledes pigemøde med dagsorden og referant. Her kan der snakkes om eventuelle ønsker til stedet eller aktiviteter, aktiviteter, fødselsdage, traditioner, skiture. Medarbejderne beskriver at der er mange individuelle regler, men grundlæggende vil pigerne gerne bo på stedet De unge beskriver, at de føler sig hørt og anerkendt, der er dog regler som de ikke altid syntes er relevante, f.eks. hvornår man skal komme hjem efter en bytur etc. Direkte adspurgt er de klar over at opholdsstedet nok har disse regler for at passe på pigerne og det bliver også generelt accepteret. Side 13 af 24

14 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Leder beskriver at der er en løbende dialog med de unge. Kontaktpædagogen har ugentlige samtaler med den enkelte unge, den unge har derudover mulighed for at benytte de øvrige pædagoger i forhold til, at fremkomme med ønsker og give udtryk for behov. I hverdagen lægges der op til, at de unge kan komme med ønsker til aktiviteter, menu, fødselsdagsarrangementer mv. Der er elevmøder hvor de unge trænes i demokratiske principper. Man har i personalegruppen daglige overleveringsmøder hvor de unges behov/ ønsker drøftes, der er et elektronisk dagbogssystem hvor der dagligt skrives for at sikre et højt informationsniveau personalet imellem således at den unge kan støttes bedst muligt. Medarbejder giver udtryk for, at alle piger har en voksen fortrolig, som de kan betro sig til, men de unge er klar over at pædagogen ikke kan holde på hemmeligheder. Det er muligt at skifte kontaktpædagog, hvis kemien ikke er den bedste. De unge udtrykker at de har indflydelse på beslutninger vedr. dem selv, hvis det ligger inden for Hylleholts rammer og normer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, at der er meget fokus på sundhed på stedet. Både den fysiske og den mentale. Der er tilbud både vedr. fysiske aktiviteter samt mentale aktiviteter, som mindfullness og afspænding. Ved et eventuelt misbrug støttes de unge til at indgå i misbrugsbehandling via misbrugscentret. Side 14 af 24

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Leder og medarbejder har opfattelsen, at de unge generelt trives på Hylleholt, de har alle store udfordringer i livet som de hver især skal arbejde med, udfordringer der i nogle perioder påvirker den enkelte i højere grad end i andre perioder. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad De unge udtrykker at de trives på stedet, men for nogle af de unge havde de foretrukket at bo hjemme i familien, hvis det havde været muligt. Alle unge har adgang til praktiserende læge, skoletandlæge mv. Stedet hjælper med tidsbestilling følger og støtter i det omfang der er behov for det. Der er tilknyttet psykolog på konsulentbasis, hvilket i praksis betyder, at der er mulighed, at tilbyde psykologsamtaler når den unge er parat til det. Man samarbejder med flere psykologer samt med børne- og ungdomspsykiatrisk klinik i Næstved og andre relevante psykiatriske behandlingstilbud i de sager hvor der er behov for psykiatrisk behandling. Der støttes ligeledes op om eventuelle igangværende behandlingsforløb ved den unges indskrivning. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 4 (i høj grad Medarbejderne fortæller, at de støtter de unge i forhold til at kunne modtage relevante sundhedsydelser. Man er i den pædagogiske indsats bevidste om, at det er afgørende for at den unge skal føle sig tilpas at de unge mødes i hendes behov-. At den unge føler sig set, hørt og anerkendt. Der er fokus på den mentale sundhed ved at tilbyde en struktureret dagligdag med genkendelighed og forudsigelighed, således at den unge efterhånden kan opleve en tryg base som fundament for den videre udvikling. I projektet MIN VEJ tilbydes den unge et mere intensivt forløb med øget fokus på kommunikation- at sætte ord på egne følelser og behov- øvelser med Mindfullness og afspænding. Der er fokus på at tilbyde fysiske aktiviteter- som svømmehal, fitness, løbetræning, deltagelse i løb, håndbold, fodbold og ridning. Der støttes op ved at tage med til fitness- følge til ridning- tage med i Side 15 af 24

16 svømmehallen mv., det er erfaringen, at de unge man modtager oftest har behov for denne støtte for at kunne få en oplevelse af mestring. I dagligdagen er der fokus på at tilbyde en sund og alsidig kost baseret på gode råvarer. Leder og medarbejdere oplyser, at i øjeblikket er misbrug af alkohol og andre euforiserende stofferer minimalt. Ved opdagelse af misbrug, indgås dialog og evt. misbrugsbehandling bliver iværksat. Pigerne bliver altid medtaget i behandlingsplanen. Nogle af de unge gav udtryk for at de ikke var helt tilfredse med kosten på stedet og at de havde andre ønsker, som ikke altid blev imødekommet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes målrettet med at forebygge magtanvendelse. Der arbejdes i personalegruppen med emnet og der laves fælles kursusforløb for unge og medarbejdere, hvor der arbejdes med impulskontrol. Det hjælper de unge og medarbejderne, at have en fælles tilgang til den unges problemer. Side 16 af 24

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad Leder og medarbejdere beskriver, at det er meget få magtanvendelser på Hylleholt, der har f.eks. ikke været magtanvendelser i Man vægter i den pædagogiske tilgang, at lære de unge konfliktløsning uden brug af vold- og der er fokus på personalets egen kommunikation og tilgang til den enkelte unge. Hvordan kan man møde den unge på en anerkendende måde så konflikter ikke optrappes og udløser magtanvendelse. Man søger, at lære de unge strategier for at tøjle eget temperament på en hensigtsmæssig måde. Man har viden om den 3 delte hjerne og hvilke tilgange man kan vælge i forhold til håndtering af konflikter Det beskrives at selv om man har indskrevet piger med selvskadende adfærd behøver det ikke at blive et meget stort problem. Medarbejderne snakker meget med pigerne om brug af sociale medier, som jo kan være konfliktoptrappende. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad De unge oplever ikke brug af magtanvendelse på stedet. De fortæller at ved at deltage i "Min vej" lærer man impuls kontrol og styring, så man ikke bliver så vred eller man kan i hvert fald bedre styre vreden. Leder og medarbejdere beskriver at enhver magtanvendelse vil blive beskrevet og dokumenteret efter gældende regler. I egen praksis vil der blive fulgt og på og reflekteret over episoden på førstkommende personalemøde hvor der reflekteres over episoden, udløsende faktorer, kunne der være handlet anderledes så det ikke havde udløst en magtanvendelse. Hvad kan man lære af episoden- skal der ændres på tilgangen, det drøftes om der er behov for yderlig supervision. Leder oplyser at magtanvendelsescirkulære er udleveret og medarbejdere har kvitterer for at de har læst. Straffeattester er indhentet på alle og indhentes ca. hver 5 år. som en politik på området Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 17 af 24

18 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at der er et relevant beredskab til at forebygge overgreb af enhver art på opholdsstedet. Side 18 af 24

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Leder beskriver at der arbejdes med forebyggelse af overgreb i den daglige praksis. Der indhentes børne- og straffeattester på alle ansatte. En del af de piger stedet modtager har været udsat for overgreb, både psykiske, fysiske og seksuelle. Det er stedets opgave i den pædagogiske praksis så vidt muligt, at beskytte de unge imod, at de udsættes for yderlige overgreb. Der arbejder løbende med, at lære de unge, at kunne sætte grænser såvel fysisk som følelsesmæssigt. I dagligdagen er der regler, som kan være med til at beskytte de unge, som ofte grundet overgreb, ikke selv kan sætte grænser for samvær. Det er f.eks. ikke tilladt, at have drengebesøg på elevgangen. Alle besøg i huset aftales på forhånd med medarbejderne. Ansatte skal være meget opmærksomme på den enkelte piges grænser, særligt kan nogle piger have forbehold overfor mænd, forbehold som de ansatte mænd skal respektere. Man søger, at skabe et trygt miljø, hvor der opfordres til at den unge giver udtryk for egne grænser. Ansatte skal være i harmoni med sig selv og kende sine egne grænser- således at de unge kan lære hvad der er alm. og accepterede omgangsformer. f.eks. kan der være unge som i starten kan være meget seksualiserede i deres kontaktform hvilket oftest ses overfor mandlige ansatte. Man skal som ansat være opmærksomme på signaler og være lydhøre overfor bekymringer om overgreb, dels fra de unge, deres forældre og andre aktører. Der er i stedets praksis, fokus på samværsformer dels mellem pædagoger og unge og dels de unge imellem, det tilstræbes at grænseoverskidende handlinger forbygges og så vidt muligt ikke sker. Som medarbejder er man altid forpligtet til, at reagere ved mistanker og bekymrende forhold. Der har tidligere været samarbejde med Janus projektet De unge er glade for, at der kun bor piger på stedet, det gør det mere trygt og der opstår ikke alle de kampe der kan opstå i en blandet gruppe. F.eks. kærester og eks kærester etc. Der kan forekomme mobberi på stedet, men man forsøger at behandle hinanden ordentligt. Side 19 af 24

20 Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad Leder oplyser, at som medarbejdere og fagperson på opholdsstedet, har man en skærpet underretningspligt. Der er i personalemappen, som er tilgængelig for og kendt af alle medarbejdere, en beredskabsplan. Af beredskabsplanen fremgår det hvordan man som medarbejder og leder skal forholde sig hvis der opstår bekymring / mistanke om overgreb. Ledelse og medarbejdere forrsøger at forhindre mobberi på stedet, men det kan dog forekomme. medarbejderne mener de er gode til at tackle problemet hvis det opstår. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer: - at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer, til at tilgodese de unges behov for behandling, støtte og omsorg. - at der er relevante muligheder for efteruddannelse Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at den samlede medarbejdergruppe besidder relevante kompetencer, til at tilgodese de unges behov for behandling, støtte og omsorg. Der er tilbud om relevant uddannelse og kurser til medarbejderne. Side 20 af 24

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad Leder oplyser, at personale gruppen samlet set har en lang erfaring med målgruppen. Det er hovedsagligt medarbejdere med pædagogisk uddannelse der er ansat på Hylleholt. Medarbejderne har gennem årene deltaget i relevante kurser, temadage og uddannelsesforløb. Der er pt. et løbende samarbejde med psykolog Lisbeth Bruus Jensen der indeholder supervision, kursusforløb og temadage. Man arbejder her med selvpsykologien, den anerkendende tilgang, den neuropædagogikse tilgang, og man har fokus på vores egen tilgang i forhold til den enkelte piges funktionsniveau. Der er løbende teamsupervision, fællessupervision og mulighed for individuel supervision. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad Der arbejdes med, at flere medarbejdere skal have Neuropædagogisk grunduddannelse i MIN VEJ så alle snakker samme sprog og kan deltage i disse forløb med de unge Der er ligeledes tanker om at starte på KRAP uddannelsekursus. Der afholdes fælles temadage for at få et fælles fodslag. Medarbejdere giver udtryk for at der er en høj faglighed og at der er gode muligheder for at opkvalificere kompetencer på stedet. De beskriver at der er også er mulighed for at tage diplomuddannelse. Medarbejderne oplyser, at der kun er pædagogisk uddannet personale ansat på nær nattevagter, som er medhjælpere. Leder og medarbejdere oplyser at medarbejdernes relevante kompetencer afspejler sig i samspillet med de unge ved, at der arbejdes bevidst med relationen, kommunikationen og den enkeltes udvikling. Det gennerelle billede på samspillet er, at de unge føler sig set, hørt og rummet i forhold til deres individuelle problematikker. De unge udtrykker, at de har tillid til personalet og at de kan hjælpe dem med deres problemer. Side 21 af 24

22 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer: - at de fysiske rammer er velegnede til formålet. - at ejendommene fremstår vedligeholdt og i god stand. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til formålet. Der er mulighed for at give den enkelte et tilbud der modsvarer den unges udvikling og modenhed, ved at have 3 huse med differentieret støtte. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad Leder beskriver huset som et gammelt hus med charme. En del af værelserne er ret små. Der er dog ikke planer om yderligere tiltag i forhold til bygningsmassen. Pigerne gør selv rent på værelser, medarbejdere gør også rent i fælles rum. Rengøringsdame 2 gange om ugen til fælles rum. Leder og medarbejder oplyser at de mener at pigerne trives godt i i de fysiske rammer. Medarbejdere beskriver opholdsstedet som hyggeligt, hjemligt og godt vedligeholdt. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad De ung er ret neutrale i forhold til de fysiske rammer, men beskriver dog huset som meget gammelt og ikke helt opdateret. De andre huse beskrives som mere opdateret efter deres mening. Afhængig af den enkeltes behov er det muligt, at være sig selv på værelset eller være sammen i fællesrummene. Indikator 14.c: De fysiske 4 (i høj grad Umiddelbart virker det ret hjemligt når man kommer ind i huset. Køkkenfaciliteter er dog af mere Side 22 af 24

23 rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem industriel karakter, men sikkert meget praktisk i forhold til at lave mad til så mange mennesker hver dag. Værelser er af meget forskellig størrelse og karakter, og er alle indrettet af pigerne selv. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Formand Henning Poulsen Næstformand Mogens Ohm Jensen Medlem Gitte Blume Medlem Lone Gertz Medarbejder rep. Knud Christensen Side 23 af 24

24 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad Overskud Ejendomsudgifter Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning Lønomkostninger, fast personale Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer Sygefravær Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Side 24 af 24

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere