Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen. Ib Hedegaard Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen. Ib Hedegaard Larsen"

Transkript

1 Barnet bag diagnosen er en debatbog, som sætter spørgsmålstegn ved den stadig mere omsiggribende brug af diagnoser, især i folkeskolen. Barnet bag diagnosen beskriver baggrund, indhold og ofte foreslåede behandlingstiltag for nogle af de hyppigst forekommende diagnoser og tager kritisk stilling til psykiaternes forståelse for og forklaring på børnenes vanskeligheder. Bogen er skrevet til lærere, pædagoger og medarbejdere i PPR og til alle de studerende, som er ved at uddanne sig til disse hverv. Ib Hedegaard Larsen er uddannet folkeskolelærer og can. pæd. psyk. Han har arbejdet som skolepsykolog i Københavns Kommune og har fra 1999 været ansat som afdelingsleder ved en specialklasserække for børn med massive læse- og stavevanskeligheder. Serien Specialpædagogik i tiden sætter fokus på specialpædagogikkens vilkår og søger at afspejle de til enhver tid givne specialpædagogiske teorier og deres udmøntning i praksis. Og netop i den specialpædagogiske sammenhæng spiller tiden en væsentlig rolle. Specialpædagogik er i bund og grund et produkt af videnskab, ideologi og praksis, og som sådan helt afhængig af den samfundsstruktur og -kultur den specialpædagogiske bistand udøves i. Specialpædagogik i tiden sætter spørgsmålstegn ved normaliteten og udfordrer vores normalitetstænkning. Serien henvender sig til lærere i grundskolen og i efter- og videreuddannelser samt til lærerstuderende i det nye linjefag specialpædagogik. Øvrige bøger i serien: Rune Sarroma Hausstätter: Specialpædagogiske dilemmaer Lis og Torben Pøhler: Coaching i skriftsprog til elever i skriftsprogs vanskeligheder Varenr Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen En diagnose hjælper ikke i sig selv den voksne til at forstå og støtte barnet på en mere hensigtsmæssig måde. Den voksne må kunne se bag om diagnosen og søge indsigt i barnets livsvilkår, relationer og kvalifikationer, for det er her, kimen til den hensigtsmæssige støtte skal findes. Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen

2 Barnet bag diagnosen

3

4 Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen Redigeret af Lis Pøhler

5 Ib Hedegaard Larsen Barnet bag diagnosen 1. udgave, 2. oplag, Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Designkolonien/Louise Glargaard Perlmutter Fotos: Frederikke Brostup Ekstern redaktør: Lis Pøhler Forlagsredaktion: Sophie Ellgaard Soneff Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket trykkeri Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

6 Indholdsfortegnelse Forord Medikaliseringen af problemer i skolen Diagnosens pædagogiske betydning og konsekvenser for praksis Udfordringen for den specialpædagogiske profession Indledning At skille sig ud fra de andre Udviklingstendenser i lovgivningen Grænsesætningen mellem det normale og det afvigende Professionalisering af udskillelsen Psykologisk orienterede diagnoser i folkeskolen Intelligenstest På vej mod psykiatriske diagnoser Bag om de psykiatriske børnediagnoser Ordblindhed en udviklingsforstyrrelse? DAMP en svensk opfindelse ADHD en amerikansk og demokratisk valgt diagnose Hyperkinetiske forstyrrelser diagnosen ingen bruger Autisme en ny betegnelse for velkendte fænomener Kort sammenfatning af diagnoser Diagnosemarkedet De enkelte aktører på markedet Diagnoser i et social-psykologisk orienteret perspektiv Fokus på biologien Hvad er årsag, og hvad er virkning? En social-psykologisk orienteret forståelse og forklaring

7 Mennesket er, hvad dets sociale relationer er Kort præsentation af Maslows teori En kvalitativ undersøgelse med udgangspunkt i Maslow Elevernes hverdagsliv har vendt Maslow på hovedet Definitionsmagten og bevisbyrden Skolens fokus på hverdagslivets betydning Barnets hverdagsliv som omdrejningspunkt Forældresamarbejde At afdække elevernes undervisningsbehov Respekt for privat- og familielivet Diagnosen vildvej eller udvej? Om forfatteren Referencer Stikord

8 Forord Af Susan Tetler Medikaliseringen af problemer i skolen De seneste årtiers teknologiske udvikling har i den grad sat skub i hjerneforskningen og den neurologiske kundskabsudvikling, at medicinske/ biologiske diagnoser er kommet til at spille en helt central rolle for udviklingen af skolens specialundervisning. Som ét eksempel på denne dominans kan nævnes, at den svenske faglitteratur inden for neuropædagogik og tilgrænsende områder for 85 % vedkommende handler om diagnoser og differentialdiagnoser, mens kun 15 % belyser pædagogiske foranstaltninger (Björck-Åkesson 2001). Paradoksalt nok forløber denne udvikling parallelt med, at der inden for det specialpædagogiske fagområde gøres op med opfattelsen af, at det enkelte barn er problembæreren, og at afvigelse således kan forstås som udelukkende et resultat af en individuel patologi. Under indflydelse af internationale hensigtserklæringer rettes fokus snarere mod de omgivelser, som det enkelte barn er en del af, ud fra en opfattelse af, at problemer må forstås som opstået i netop dette møde mellem barnet og dets omgivelser. Disse modsigelsesfulde tendenser rejser flere spørgsmål. For det første, hvad det er for bagvedliggende interesser, der influerer så stærkt på denne udvikling. Et andet spørgsmål handler om, hvilken pædagogisk betydning diagnosen har for skolens arbejde, og hvilke konsekvenser det synes at få for indhold og organisering af de iværksatte foranstaltninger. Og endelig er der grund til at reflektere over, hvordan den specialpædagogiske profession kan kvalificeres med henblik på at forholde sig kritisk-konstruktivt til denne udvikling. Der er flere årsager til, at diagnoser er så eftertragtede, og at problemer i skolen har en tendens til at blive medikaliserede. Således er der klare interesseoverensstemmelser mellem centrale aktører på det specialpædagogiske område. Det medicinsk/biologiske kompleks har mange økonomiske interesser i at fremme den genetiske forskning, FORORD 7

9 ligesom skolens forvaltning i diagnosen har fået et administrativt godt redskab, idet den fra et organisationsteoretisk perspektiv kan fungere som bufferskabende strategi, dels ved at give tilgang til ressourcerne, dels ved at sætte grænser for denne tilgang og det ud fra en antagelse om, at de anvendte kriterier er objektive og retfærdige. Også mange forældre er positivt indstillede og aktive i bestræbelserne på at få sat en diagnose på deres barns problem, idet diagnosen giver dem en form for værdighed og bedre status. Ikke mindst friholder diagnosen dem for ansvar for problemet. Samtidig genererer diagnosens forankring i det medicinske videnskompleks en optimisme, fordi den dermed giver løfter om, at vi kan få bugt med problemerne med den rette behandling, hvilket igen kan føre til selvopfyldende effekter. Tilsvarende har de pædagogisk professionelle en interesse i at få et barn diagnosticeret, fordi det alt andet lige giver bedre muligheder for at få tilført flere ressourcer til deres pædagogiske arbejde. Diagnosens pædagogiske betydning og konsekvenser for praksis Diagnosen kan i en specialpædagogisk sammenhæng forstås som en årsagsbeskrivelse, som i skolen skal omsættes til pædagogisk handling, men det går ikke at udlede den pædagogiske handling af diagnosen, fordi skolen er et socialt system, som ikke kan kontrolleres. Ligeledes viser det sig nødvendigt at skabe et pædagogisk/professionelt sprog i stedet for det medicinske sprog, som ikke passer ind i skolens kulturgrundlag. På den måde står vi i et dilemma: Vi er fanget ind i en (medicinsk orienteret) kundskabstradition, som ikke er forenelig med de principper om nærhed og mindsteindgreb, som specialpædagogiske indsatser har været forpligtede på siden En hyppig brug af diagnoser til børn, som befinder sig i komplicerede læringssituationer, kan samtidig ses som en individualisering af sociale problemer fx i de tilfælde, hvor en udadreagerende adfærd søges socialt kontrolleret/disciplineret via medicinering. Individbundne årsagsforklaringer kan således være med til at spærre for en erkendelse af, hvilken andel omgivelserne har heri (fx familiebaggrunden). Også skolen kan have vanskeligt ved at få øje på hvilke ændringer i dens egen organisation og kultur, der nødvendigvis må foretages, for at rumme den aktuelle variationsbredde af elever. Endvidere er der en risiko for, at vi overser den al- 8 BARNET BAG DIAGNOSEN

10 mene kompetence i det pædagogiske miljø, når ekspertrollen bliver så dominerende. Endelig må vi nøje overveje, hvad det betyder for et barns selvudvikling og selvbillede, at det på et tidligt tidspunkt i livet får påhæftet en diagnose, fx ADHD. For uanset diagnosens positive sider, så afsiges der en moralsk dom ved at stille en medicinsk diagnose, fordi den dybest set er et udtryk for noget uønsket, noget defekt. Ikke mindst fosterdiagnostikken og dens afledte konsekvenser er et tydeligt eksempel på dette. Udfordringen for den specialpædagogiske profession Den biologisk/medicinske forståelsesramme, som den aktuelle brug af diagnoser er forankret i, sætter tilsvarende den specialpædagogiske profession under pres. Det er derfor vigtigt at forholde sig reflekteret og kritisk-konstruktivt til den øgede medikalisering af problemer i skolen. Kritisk-konstruktivt med henblik på at vurdere den konkrete anvendelse af medicinske diagnoser og differentialdiagnoser og dens tilsigtede og utilsigtede virkninger af en udstrakt og (for?) rummelig brug af dem. Og reflekteret med henblik på at udvikle et pædagogisk/professionelt sprog, der er i stand til at tilbyde andre forståelsesrammer, så problemer i skolen kan italesættes på en sådan måde, at der kan handles adækvat i forhold til dem. Diagnose er græsk og betyder oprindelig erkendelse/viden, og naturligvis har også den specialpædagogiske profession behov for indsigt i og viden om, hvad problemer i skolen handler om for at kunne håndtere dem pædagogisk. Problemet i den aktuelle situation er imidlertid, at de anvendte forklaringsrammer er for ensidige til at begribe de komplekse problemstillinger, som børn og unge i dag geråder ud i. Og når den pædagogiske behandling (og metode) samtidig har en tendens til så at sige at udspringe af diagnosen, er der alvorlig fare for, at for mange børn og unge i dag fejldiagnosticeres og dermed fejlbehandles. Derfor er det vigtigt for kvaliteten af det specialpædagogiske arbejde, at professionen involverer sig i diskussionen om den hyppige brug af diagnoser og deres betydning for det specialpædagogiske arbejde. Og frem for alt på en måde, som åbner for mere nuancerede forståelser af, hvad der kan forårsage problemer for nutidens børn og unge. Barnet bag diagnosen er et velkomment bidrag i denne debat. Med udgangspunkt i Maslows behov- FORORD 9

11 steori argumenterer den bl.a. for, at hvis ikke de grundlæggende fysiologiske behov (mad, drikke, ilt, søvn og hvile) er dækket, kan det resultere i psykiske lidelser og udviklingsforstyrrelser, og at der derfor er god grund til for skolen at være opmærksom på, hvordan elevernes hverdagsliv tager sig ud. Dette er ét bud på en forståelse af, hvad der i skolen skaber uro- og ukoncentrationsproblemer. Der er også en hel vifte af andre forklaringsrammer, som det er vigtigt at inddrage. For set fra en specialpædagogisk professionsvinkel er der ingen på forhånd rigtige eller forkerte forståelser. Det afhænger helt af det konkrete barn i den givne situation. Susan Tetler Leder af forskningsprogrammet Socialpædagogik/Specialpædagogik Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet November BARNET BAG DIAGNOSEN

12 Indledning I skolens dagligdag og i særdeleshed i specialundervisningen møder vi i stigende omfang elever med såkaldt psykiatriske diagnoser, der tilsyneladende giver en forklaring på elevens problemer og dermed også et argument for, hvorfor de er henvist til et af folkeskolens specialtilbud. Denne bog henvender sig primært til lærerstuderende, lærere og skoleledere med interesse for specialpædagogik, men også til lærere, der i deres daglige undervisning har diagnoseproblematikken inde på livet, og til personalet ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Blandt lærere, psykologer, forældre og elever er diagnoserne på vej til at blive en integreret del af terminologien i folkeskolens daglige sprogbrug, og alle forventer, at vi ved, hvad der tales om, når en diagnose nævnes ved navn. Lærere bruger ganske ukritisk diagnosenavne ved omtale af elever Peter, er der ikke ham med ADHD? og ofte uden at vide, hvad forkortelsen står for, måske endda uden egentlig at vide, hvad diagnosen indeholder. Forældre omtaler deres barns diagnose med den største selvfølgelighed, og hvis man spørger, om de vil forklare indholdet af diagnosen nærmere, bliver man mødt med undren. Selv børnene bruger diagnosen til fx at forklare en uheldig handling. I medier, tidsskrifter og i litteraturen omtales afvigende børn ikke længere med de relativt uskyldige begreber som zapperbørn eller curlingbørn, der anvendes i stigende grad decideret psykiatriske betegnelser som fx DAMP, ADHD og Aspergers Syndrom. Dette er en udvikling i sprogbrugen, som tilsyneladende ikke har skabt den store bekymring, mens de stigende ventelister til den psykiatriske udredning og behandling i høj grad har givet anledning til bekymring. I mit daglige arbejde i en specialklasserække et tilbud til børn fra 4. til 9. klasse med massive læse- og stavevanskeligheder møder jeg ligeledes i stigende grad en række af diagnoser i elevernes journaler. Eleverne er henvist via PPR, og fælles for dem er, at det ikke har været muligt at rumme INDLEDNING 11

13 dem i den almindelige undervisning. Princippet om undervisningsdifferentiering har tilsyneladende ikke været tilstrækkeligt til, at de har kunnet lære i et omfang, der er fundet forsvarligt i forhold til de øvrige elever. De har i en kortere eller længere periode været henvist til specialundervisning i et specialcenter eller mindre læsegrupper på egen skole uden tilstrækkeligt udbytte, og de er derfor nu henvist til undervisning på fuld tid i specialklasserækken. Eleverne til denne specialklasserække er som oftest beskrevet som normalt begavede med mere eller mindre specifikke indlæringsvanskeligheder, nogle af dem med egentlige diagnoser som dysleksi, ordblindhed, ADHD, NLD, autisme eller DAMP. Som lærer skal jeg ikke blot forholde mig til elever med forskellige former for indlæringsvanskeligheder, men også til psykiatriske diagnoser og forældre, der forventer en relevant håndtering i relation til den klart definerede diagnose. Den specialpædagogiske opgave er hermed givet. Barnet bag diagnosen forsøger at kortlægge diagnosernes baggrund, indhold og behandlingstiltag og tage kritisk stilling til psykiatriens forståelse og forklaring af elevens vanskeligheder samt vurdere, om denne rummer perspektiver for en reel specialpædagogisk indsats. Endvidere peges på en anden tilgang til diagnoseproblematikken. Kunne det fx tænkes, at diagnoserne blot var et symptom på elendige opvækstvilkår med det udgangspunkt, at det ikke er eleverne, der er syge, men deres sociale livsbetingelser? Det er således mit håb, at bogen også vil vække interesse og skabe debat blandt personalegrupperne på PPR. Det er PPR s personale, som i vid udstrækning kan være med til at flytte fokus og ændre sprogbrug. I første kapitel peges på den historiske udvikling, der har ført til, at folkeskolen har accepteret et stigende antal elever med diagnoser. I andet kapitel forsøges, ud fra en kritisk tilgang, at gennemgå en række af de mest kendte diagnoser deres opståen, indhold og forslag til behandling. I tredje kapitel peges på en række af de interesser, der kan ligge bag en stadig stigning i anvendelsen af diagnoser. Fjerde kapitel tager udgangspunkt i et social-psykologisk orienteret perspektiv med henblik på at nuancere forståelsen af årsager til diagnoserne ved at betragte barnet bag diagnosen. Endelig ser kapitel fem på muligheder og begrænsninger i skolens fokus på barnets hverdagsliv. Ib Hedegaard Larsen Oktober BARNET BAG DIAGNOSEN

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen

Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Nielsen, J. (2012). Udredning i kontekst Udredninger i vor tid, i: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5, s. 180-190. Kbh: Dansk Psykologisk Forlag. Udredning i kontekst - af Jørn Nielsen Abstract Udredninger

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Specialpædagogik i praksis et felt i bevægelse En kvalitativ undersøgelse på 11 danske folkeskoler

Specialpædagogik i praksis et felt i bevægelse En kvalitativ undersøgelse på 11 danske folkeskoler 13. april 2007 L:\TEKST\FORLAG\LO\Socialpædagogik\Specialpædagogik rapport.doc/jp Specialpædagogik i praksis et felt i bevægelse En kvalitativ undersøgelse på 11 danske folkeskoler af Camilla Brørup Dyssegaard

Læs mere

Opsporing og udredning. National Autisme Plan

Opsporing og udredning. National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan National Autisme Plan Opsporing og udredning Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Maja Røn Larsen

Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Samarbejde og strid om børn i vanskeligheder. Maja Røn Larsen Maja Røn Larsen Afhandlingen peger på, hvordan de forskellige deltageres betingelser tilskynder til individualiserende forståelser trods brede ambitioner om at arbejde med inklusion og skolens fællesskaber.

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2015 Bachelorprojekt specialpædagogik maj 2015 -Ina Sif Erland Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Problemformulering 2 Læsevejledning 3 Emneafgrænsning 3 Videnskabsteoretisk perspektiv 4 Metodeafsnit 5 o Introduktion til empiri 5 o Empiri uddrag af et interview 6 Teoriapparat

Læs mere

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S

www.skoleportalen.dk God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S God undervisning er i sig selv inkluderende Af forlagschef Peter Andersen, Dafolo A/S Nr. 1 september 2014, 15. årgang Tema: Inklusionsstrategier Inklusionsloven er en realitet, og i flere kommuner berettes

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et revideret arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening, juli 2009 Tak til de som har bidraget med værdifuld

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten

Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten Den øgede diagnosticeringstendens i senmoderniteten - Den pædagogiske magt, det diagnosticerede barns identitet og kompetenceudvikling. Pædagoguddannelsen Peter Sabroe Bachelorrapport 2013 Emne: Diagnosticeringstendens

Læs mere

Tema: Rummelighed. 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke

Tema: Rummelighed. 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 September 2009 Tema: Rummelighed 19 sider med: Ambitionsniveau, ressourcer, forskere, politikere - og 4 børn, hvor hjælpen kom for sent eller slet ikke Den rigtige

Læs mere

Ungdom. National Autisme Plan

Ungdom. National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan National Autisme Plan Ungdom Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen Autisme, Samrådet af Specialskoler for Børn

Læs mere