ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede. Virksomhedsplan 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede. Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede 1

2 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 3 Organisering... 4 ETACs lovgrundlag og mål... 4 Brugere... 5 Personale... 9 Samarbejde med handicapforeningerne... 9 Frivillighed Træningsmuligheder Samarbejdsrelationer Særlige fokusområder i

3 Indledning Denne beskrivelse er revideret i januar 2014, med det formål, at give et overordnet billede af ETACs mål og virke. Med afsæt i Vedtægter for ETAC samt Driftsoverenskomst mellem Esbjerg Kommune, Det Sociale Udvalg og ETAC beskrives mål, organisering, ressourcer m.m. Vedtægter samt Driftsoverenskomst er udarbejdet i henhold til 45, 97, 86 stk.2 og 104 i Lov om social service. Historik Den 5. september 1973 lagde daværende borgmester Henning Rasmussen grundstenen til Kollektivhuset for De Vanføres Boligselskab, Esbjerg afd. Formålet med husets opførelse var at drive et kollektivhus med dertil hørende dagcenter fortrinsvis for handicappede. 8 bevægehandicapforeninger (Dansk Handicapforbund, Esbjerg Handicapidræt, Gigtforeningen, Hjernesagen, Lungeforeningen, PTU, Scleroseforeningen, Spastikerforeningen), tog initiativet til etableringen af dagcenteret, og i januar måned 1975 kunne Kvaglund Dagcenter slå dørene op for det nye tilbud. I 1998 blev navnet ændret til Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter, som i daglig tale kaldtes ETAC. Som navnet antyder, blev her nu også tilbudt træning ved ergoterapeuter og fysioterapeuter, og centeret havde fået eget fitnessrum. I 2008 vedtog ETACs bestyrelse, at centret fremover skulle bære det navn, som alle brugte - nemlig ETAC. I årenes løb er centret løbende blevet tilpasset og udviklet i takt med omverdenens udvikling og behov, og i dag er tilbuddet et rehabiliteringscenter med stor faglig viden inden for mange forskellige indsatsområder. I 2013 blev en renovering og ombygning af ETAC afsluttet. Centret fremstår nu tidssvarende, og indretningen imødekommer de opgaver, som ETAC skal løse. I 2013 deltog ETAC på initiativ fra bestyrelsen i en konkurrence, hvor præmien var planter til en sansesti. ETAC vandt konkurrencen og fik etableret en sansesti i samarbejde med bl.a. boligforeningen med planter for kr. Beskrivelse af ETAC Navn: Adresse: Telefon: Fax: ETAC Rehabiliteringscenter Kvaglundparken 1, 6705 Esbjerg Ø adresse: Hjemmeside: 3

4 Organisering ETAC er en selvejende institution, og øverste myndighed er bestyrelsen, hvis medlemmer udpeges af nedenstående handicapforeninger, brugere og personale. ETAC har en driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune og Det Sociale Udvalg, og hører organisatorisk under forvaltningen Borger & Arbejdsmarked, Social & Tilbud, Socialt Rehabiliteringscenter. Tillæg til driftsoverenskomst Pr. 1. oktober 2012 trådte en forsøgsperiode på 2 år i kraft. Den politisk besluttede forsøgsordning giver mulighed for, at der efter en konkret vurdering kan anvendes op til 10 pladser af de eksisterende pladser på ETAC til brugere mellem 60 og 65 år. Disse pladser skal som udgangspunkt tildeles borgere, der er optaget på ETAC, inden de fylder 60 år. Der er udarbejdet tillæg til driftsoverenskomsten. Bestyrelse Bestyrelsens sammensætning og vedtægter for ETACs bestyrelse kan findes på Ligeledes kan referat fra bestyrelsesmøder ses på hjemmesiden. Handicapforeningerne er følgende: Dansk Handicapforbund Esbjerg Handicapidræt Gigtforeningen Hjernesagen Lungeforeningen PTU Scleroseforeningen Spastikerforeningen Hjerneskadeforeningen ETACs lovgrundlag og mål Lovgrundlag ETAC tilbyder, efter Lov om social service, en lovpligtig ydelse til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede personer efter 86 stk. 2 og 104 samt en lovpligtig ydelse om praktisk ledsagelse til voksne handicappede personer efter 45 og 97. Hovedmål Hovedmålet for ydelsen efter 86 stk.2 og 104 er at handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering, og indsatsen medvirker til at forebygge og begrænse funktionsnedsættelse i den enkeltes sociale og personlige funktioner, således at dette fremmer brugerens selvstændige og meningsfulde liv. Hovedmålet for ydelsen efter 45 og 97 er at varetage administrationen af Ledsageordningen for Esbjerg Kommune. Ledsageordningen er beskrevet i en særskilt Virksomhedsplan for praktisk udførelse af ledsageordning, og bliver derfor ikke yderligere beskrevet her. Virksomhedsplanen findes på under Ledsageordningen. 4

5 Delmål Målet er at yde støtte til den enkelte, så denne udnytter sine muligheder for en selvstændig og aktiv tilværelse og får et meningsfuldt liv på trods af et fysisk og/eller kognitivt handicap. Elementerne i rehabilitering bygger på, at den enkelte bruger får relevante tilbud om vedligeholdende træning, aktiviteter, forebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdsformen er et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte brugers mål og indsats i forhold til at arbejde hen i mod disse mål. Der trænes så vidt muligt i mindre grupper. Denne arbejdsform fremmer mange brugeres læringsudbytte samt mentale og sociale træning. På den måde ydes lidt til mange, samtidig med at den enkeltes behov tilgodeses på en rimelig måde. Der arbejdes fagligt og tværfagligt indenfor: Ergoterapi Fysioterapi Social- og sundhedsfagligt Beskæftigelsesvejledning IT-undervisning i samarbejde med CSV Sociale arrangementer Salg af ernæringsrigtig mad i caféen Brugere Pr. 1. januar 2014 er der 138 visiterede brugere. 4 brugere er visiteret til den politisk besluttede forsøgsordning for brugere mellem 60 og 65 år. Borgere visiteres i takt med udslusning. Beskrivelse af ETACs målgruppe: ETACs tilbud henvender sig til personer mellem 18 og 60 år med varigt nedsat funktionsniveau, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering, kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve en aktiv tilværelse og få optimal livskvalitet på trods af et fysisk handicap eller hjerneskade. Kendetegnende for ETACs brugere er, at de har behov for en tværfaglig indsats, som omfatter specialiseret terapeut- og socialfaglig viden inden for bl.a.: kognitive funktionsnedsættelser nedsat fysisk funktionsniveau behov for støtte til at forvalte energi og opbygge struktur i hverdagen behov for støtte til at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge smerteproblematikker Funktionsniveauet hos brugerne fordeler sig dels på problematikker i hverdagen, som kræver let støtte til at få en meningsfuld og velfungerende hverdag. Dels på brugere med svære funktionsnedsættelser, hvor brugeren har behov for støtte og hjælp i alle ADL funktioner til at kunne opretholde en velfungerende hverdag. ETAC har i et begrænset omfang mulighed for at imødekomme behov for hjælp i eksempelvis spisesituation, hjælp ved toiletbesøg. I nogle situationer vurderes det, at brugeren har behov for personlig hjælper eller hjælp fra hjemmeplejen for at få udbytte af ETACs tilbud. 5

6 Brugerne fordeler sig hovedsageligt på følgende diagnoser: erhvervede skader efter trafikulykker og andre ulykker erhvervede hjerneskader apopleksi cerebral parese sclerose gigt forskellige lidelser i bevægeapparatet kroniske smerteproblematikker ETAC modtager ikke personer, der er stærkt udviklingshæmmede, eller hvor de psykiske problemer er dominerende. Hovedparten af ETACs brugere er tilkendt førtidspension. Der er dog mulighed for, at ETAC kan optage borgere, der ikke har fået tilkendt førtidspension. Unge mellem 16 og 18 år: Unge mellem 16 og 18 år, der i øvrigt matcher ETACs målgruppe, kan deltage i ungegruppe på ETAC efter nærmere aftale. Formålet hermed er indslusning på ETAC og visitering efter det fyldte 18. år. Visitering: På vegne af Esbjerg kommune gennemfører ETAC optagelsen af borgere. Denne opgave varetages af et internt udvalg bestående af ETACs leder og en ergoterapeut udpeget af lederen. Der afholdes dialogmøde med Esbjerg kommune om de enkelte borgere, hvis der er behov herfor. Visiteringen tager udgangspunkt i en samtale med den borger, der søger optagelse. Samtalens formål er at afklare, om pågældende ligger indenfor målgruppen beskrevet i driftsoverenskomsten samt hvilke mål den kommende bruger ønsker og har behov for at arbejde med. Efter visiteringssamtalen vurderer visiteringsudvalget: om borgeren ligger indenfor målgruppen i hvilken udstrækning borgeren socialt og træningsmæssigt kan have udbytte af tilbuddet om ETAC har de ressourcer, pågældende borger har behov for hvilket tilbud der kan gives, og hvornår brugeren kan starte om der skal gives afslag på ansøgningen eller etableres en tidsbegrænset prøveperiode, der kan afdække, om der kan gives et kvalificeret tilbud. Den nye bruger får svar fra ETAC senest 3 uger efter visiteringssamtalen med dato for møde med mentor omkring forandringsteori med opstilling af mål, hvordan der skal arbejdes med disse mål, og hvilke indsatser ETAC kan tilbyde i forhold til målene. Esbjerg Kommune orienteres via belægningslister om nye brugere, der visiteres til ETAC, og om brugere der udsluses. 6

7 Brugernes brug af ETAC Det er meget forskelligt hvordan og hvor meget, den enkelte bruger bruger ETAC. Nogle brugere er aktive i flere områder af huset og har deres daglige gang på ETAC. Andre bruger ETACs tilbud i begrænset omfang. Det vigtige er, at der i tilrettelæggelse af den enkeltes tilbud tages udgangspunkt i brugerens mål, ønsker og behov. Det er en forventning fra ETACs side, at brugerne bruger ETACs tilbud aktivt. Der er imidlertid også forståelse for, at en bruger i en periode ikke har overskud til at deltage aktivt i tilbuddene. Hvis en bruger i en periode ikke har deltaget i aktiviteter, tages kontakt til den pågældende, og det afklares, hvad der skal til for, at brugeren igen kan deltage i tilbuddene. Udslusning: Når en bruger nærmer sig 60 år, eller hvis brugerens situation ændrer sig, så vedkommende ikke længere kan benytte ETACs tilbud, holdes en samtale med brugeren om hvilke andre tilbud, der er mulighed for. Vi tilbyder at formidle kontakten til det nye tilbud. Oftest vil det være brugerens mentor på ETAC, der hjælper med udslusningen. Hvis en bruger, der nærmer sig 60 år, ønsker at komme i betragtning til at få tilbudt at fortsætte på ETAC jf. forsøgsordningen, laves statusnotat om brugerens behov og udbytte af et tilbud på ETAC. Dette notat danner grundlag for en individuel vurdering af, om brugeren skal have tilbuddet. Hvis en bruger, før vedkommende fylder 60 år, bliver så plejekrævende eller initiativløs, at personen ikke længere er omfattet af driftsoverenskomstens målgruppe, tager ETAC initiativ til udslusning fra centret. Det samme er tilfældet, hvis en bruger ikke i tilstrækkelig grad benytter ETACs tilbud. Dette vil altid foregå ud fra en konkret individuel vurdering. ETAC tilstræber, at udslusningen sker i samarbejde med brugeren, dennes pårørende og evt. samarbejdspartnere. Mentorordning og tværfaglig indsats Alle brugere har en mentor. Mentoren er en medarbejder i det team, brugeren er tilknyttet. Der arbejdes i 2 tværfaglige teams. Alle faggrupper er repræsenteret og hvert team består af: Ergoterapeut, fysioterapeut, beskæftigelsesvejleder/ssa og andre kan indkaldes ad hoc. Det er mentorens opgave i samarbejde med teamet at udarbejde forandringsteori sammen med brugeren, være tovholder og koordinere brugerens tilbud på ETAC. Mentorrollen har 2 fokus: Et brugerrettet fokus, der sikrer udarbejdelsen af forandringsteori, opstilling af mål, iværksættelse af relevante indsatser samt løbende evaluering af mål. Et professionelt rettet fokus, der sikrer, en planlagt og samordnet indsats, hvor brugerens mål er i fokus og alle arbejder i samme retning. 7

8 Funktionel Independence Measure (FIM): Brugerne inddeles efter funktionel selvstændighedsgrad ved hjælp af FIM-nøglen. FIM indeholder en 7-graders skala, og er en målestok for brugerens formåen. Brugerne inddeles efter nøglen i 3 grupperinger, der bruges til at danne klarhed over, hvor mange brugere i hver gruppering, der kan få et tilbud på ETAC. Fordeling af brugerne tilpasses i det omfang, det er muligt, FIM-nøglen: Totalt afhængig (FIM-nøgle 1 2): 10 brugere Delvis afhængig (FIM-nøgle 3 5): 45 brugere Uafhængig (FIM-nøgle 6 7): 85 brugere Brugerinddragelse Brugerne inddrages mest muligt i udarbejdelse af forandringsteori, opstilling af mål, samt hvordan der skal arbejdes hen mod målene. Samtidig er vi meget opmærksomme på at inddrage brugerne, i det omfang det er muligt, i forhold til dagligdagen på ETAC. Informationer til brugerne Det er hensigten, at inddrage brugerne mest muligt, og i den forbindelse sørger vi for hele tiden at have så højt et informationsniveau som muligt. Det foregår såvel på møder som i skriftligt materiale: Mentorfolder Brugermøder for alle brugere 2 X årligt Hjemmeside Infoboard på ETAC Infomails Opslag i papirform til brugere, som bedst kan tage imod information på denne måde Brugerrådet: Brugerrådets formål er at være talerør for brugerne til personale og ledelse, samt at arrangere eller foranledige arrangementer efter brugernes ønsker. Brugerrådet mødes hver anden måned og består af 7 personer valgt blandt centrets brugere. Derudover deltager ETACs leder samt en medarbejder udpeget af lederen. Der forefindes vedtægter for brugerrådet, som kan ses på Der afholdes et ½-årligt fællesmøde for alle visiterede brugere. Det ene af disse fællesmøder er brugerrådets generalforsamling. Her vælges brugerrådets medlemmer. Brugerrådets formand aflægger beretning, og ETACs leder fortæller om nye tiltag samt andre relevante og aktuelle emner. Derefter er ordet frit for alle. Brugerrådet arrangerer cafemøder hver anden måned, hvor brugerrådet mødes med brugere til en uformel snak. Beboere i Kvaglundparken 1: Beboerne i de 96 lejemål i huset Kvaglundparken 1, kan benytte caféen på ETAC. Det er dog en forudsætning, at de kan klare sig selv uden hjælp fra personalet. 8

9 Personale 17 fastansatte medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: 4 fysioterapeuter 3 ergoterapeuter 2 beskæftigelsesvejledere 2 social- og sundhedsassistenter 1 kontorassistent 1 socialrådgiver (varetager administrative opgaver i ledsageordningen) Deltids kontorassistent (varetager administrative opgaver i ledsageordningen samt køkkenopgaver på ETAC) 3 ufaglærte husassistenter med køkkenfunktioner 1 leder En medarbejder er valgt i personalegruppen til Arbejdsmiljørepræsentant. En medarbejder er valgt i personalegruppen til at repræsentere medarbejderne i bestyrelsen. Foruden de fastansatte medarbejdere er der tilknyttet 3 frivillige medarbejdere, og i perioder er der ansat personer i job med løntilskud. Endvidere stiller ETAC sig til rådighed for borgere, der via jobcentret har behov for at komme i virksomhedspraktik/jobafklaring. Praktikaftaler for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende På ETAC er ansat henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut med klinisk vejleder funktion. ETAC har aftaler med UC Syddanmark om at modtage såvel danske som udenlandske studerende indenfor begge faggrupper. Personalets særlige kompetencer ud over grunduddannelse 2 terapeuter har klinisk vejlederuddannelse 2 ergoterapeuter er AMPS kalibreret Alle mentorer har kursusforløb i neuropædagogik 1 medarbejder er uddannet proceskonsulent og projektleder 1 medarbejder har uddannelse i neuropædagogik. Leder på ETAC har Diplomuddannelse i Ledelse samt i gang med Master i Offentlig Ledelse. Samarbejde med handicapforeningerne ETAC samarbejder med handicapforeningerne i forskellige sammenhænge, der kommer brugerne til gode. Der arrangeres bl.a. fælles arrangementer for foreningsmedlemmerne og ETACs brugere. Fra 2014 er der indgået aftale med Hjerneskadeforeningen om, at de låner ETACs træningskøkken til afholdelse af aktivitet i foreningen en aften om måneden. Endvidere låner foreningerne efter behov ETACs lokaler til afholdelse af møder. Tirsdags-fredagsklub: Personer, der kan selvtræne i fitness, samt er medlem af en af handicapforeningerne, der står bag ETAC, kan træne i fitness tirsdag kl og fredag kl Tirsdag er der mulighed for, at nye medlemmer kan få vejledning af en fysioterapeut ansat på ETAC. Træningsklubbens medlemmer kan visiteres til ETAC, såfremt de tilhører målgruppen. Tirsdags-Fredagsklubbens vedtægter kan findes på 9

10 Frivillighed ETACs bestyrelse består af frivillige repræsentanter fra 9 handicaporganisationer samt af brugerrepræsentanter. Brugerråd og bestyrelse på ETAC leverer frivilligt arbejde, som har stor betydning for brugerne på ETAC. ETAC har ligeledes frivillige medarbejdere, som gør en stor indsats i forhold til aktiviteter og samvær med brugerne. En frivillig medarbejder på ETAC har etableret samarbejde med Dansk Røde Kors om strikning af tæpper, som leveres til katastrofeområder. Endvidere består samarbejdet i, at de puslespil, der indleveres til genbrugscentrene, kommer ud på ETAC. Brugere hygger sig med at lave puslespillene og tjekker, om alle brikker er der, hvorefter de kan sælges i butikkerne. ETACs bestyrelse bakker op om, at der arbejdes med muligheden for at få flere frivillige medarbejdere. Der er et samarbejde med Aflastningstjenesten. Samarbejdet indbefatter kursus- og netværkstilbud til ETACs frivillige medarbejder samt opmærksomhed på rekruttering af frivillige til ETAC, hvis aflastningstjenesten får henvendelse fra frivillige med ønsker, som matcher de arbejdsområder ETAC har. Træningsmuligheder På ETAC arbejdes målrettet med udgangspunkt i den enkelte brugers behov og de mål, der er relevante at arbejde med for den enkelte. Det betyder, at tilbuddene skal tage udgangspunkt i brugerens mål for, hvad den enkelte gerne vil opnå og arbejde hen imod, så brugeren får lettere ved at håndtere hverdagen. Der er i Social & Tilbud valgt en metode, som tager udgangspunkt i brugerens mål samt hvordan der arbejdes hen mod målene. Det er forventet, at brugeren med støtte fra personalet involverer sig i samarbejdet omkring at fastlægge egne mål samt vejen hen mod målene. Den enkeltes tilbud på ETAC vil være afhængig af mål, samt hvordan der skal arbejdes hen mod målene. Områder på ETAC På ETAC arbejdes der tværfagligt, således at vi sikrer et kvalificeret og nuanceret tilbud til brugeren. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk indgangsvinkel, således at der tages hensyn til den enkelte brugers muligheder og begrænsninger. Der arbejdes inden for områderne kreative -, sociale -, fysiske og kognitive aktiviteter. ETAC har et kreativt værksted, træningskøkken, café, udekøkken, fitnesscenter, træningsrum. 10

11 For at bruge fitnesscentret skal en bruger først vurderes af en fysioterapeut, som ud fra vurderingen planlægger et individuelt træningsprogram. Efter grundig instruktion, kan fitness benyttes individuelt, alt efter brugerens handicap og selvhjulpenhed. 4 formiddage og 1 eftermiddag om ugen er der personale til stede i fitnessrummet til almindelig vejledning samt til hjælp ved forflytninger og indstilling af maskiner. På ETAC trænes blandt andet daglige -, kognitive -, fysiske og sociale færdigheder. Holdtræning ETAC tilrettelægger primært aktiviteter på mindre hold, hvor det er muligt at tage hensyn til brugernes individuelle behov samt igangsætte læringsforløb. Det er muligt at se eksempler på holdaktiviteter på ETACs hjemmeside. Når der etableres og planlægges hold, tages der udgangspunkt i brugernes mål og behov. Holdtræningen foregår i et tværfagligt samarbejde, og der udarbejdes beskrivelse af holdene. Disse beskrivelser indeholder mål, aktivitetsanalyse, faglig tilgang for hvert hold. Beskrivelserne ses på ETACs hjemmeside. Ved hold, hvor der er en udgift forbundet med aktiviteten, betaler brugeren for eget forbrug eks. ingredienser til madlavning. Holdtræning prioriteres idet det tilstræbes at give så meget som muligt til så mange brugere som muligt. Åbningstid ETAC har åbent alle hverdage kl. 8 16, fredag kl Lukket i alle weekender og helligdage. Lukket mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Uge 29 og 30: Åbent i café. Lukket i ETACs øvrige områder. Individuel hjælp Individuel hjælp til f.eks. toiletbesøg og spisning tilbydes i begrænset omfang og ud fra en individuel vurdering. Genoptræning ETAC tilbyder fysioterapeutisk og ergoterapeutisk genoptræning af fysisk handicappede og senhjerneskadede borgere indenfor vores målgruppe. Formålet er at tilbyde ETACs målgruppe et mere sammenhængende forløb, således at genoptræning kan afløses af et vedligeholdende rehabiliteringstilbud på ETAC. En forudsætning for at tilbyde genoptræning er, at der foreligger en specifik genoptræningsplan for pågældende person fra Esbjerg Kommune. 11

12 Samarbejdsrelationer Kommunikationscentret i Esbjerg Samarbejdet med Kommunikationscentret omfatter vejledning og faglig sparring til medarbejdere på ETAC, der træner kompenserende værktøjer til kommunikation med brugerne. CSV i Esbjerg Samarbejdet med CSV består af gensidig information og besøg af brugere på henholdsvis CSV og ETAC. CSV bidrager med undervisning på ETAC i IT og dansk. Falck Vi modtager redder-elever på ETAC, hvor kommende reddere under uddannelse har mulighed for at møde og kommunikere med mennesker med et handicap, samt arbejde med fastspænding af kørestol i bil. Kørestolsdag i samarbejde med UCSyd ETAC sørger for at finde brugere, som har lyst til at indgå i opgaven om at fortælle ergoterapeutstuderende om de udfordringer, der er i hverdagen ved at sidde i kørestol. Denne aktivitet foregår 2 gange om året. Handicapidrættens Videnscenter i Roskilde Sammen med Hjerneskadeteamet i Esbjerg er der et samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter, således at interesserede brugere støttes i at finde job. Jobbene kan være af både frivillig og lønnet karakter. Aflastningstjenesten Der er aftalt samarbejde med Aflastningstjenesten, således at frivillige medarbejdere på ETAC har mulighed for at deltage i møder, netværk m.m. som Aflastningstjenesten arrangere for de frivillige. Udlån af mødelokale ETAC udlåner lokale til afholdelse af møder til anden institution i Socialt Rehabiliteringscenter. Øvrige samarbejdspartnere: Scleroseklinikken SVS Vejle Fjord Lunden Hammel Neurocenter Ry Sclerosehospital Viborg hospital, paraplegi afd. Praktiserende læger, fysioterapeuter, psykologer m.m. Samarbejdspartnere ved Esbjerg kommune 12

13 Særlige fokusområder i 2014 Masterplanen Social & Tilbud har siden efteråret 2010 arbejdet med Masterplanen. Den nye organisering er vedtaget politisk og trådte i kraft d. 1. januar ETAC er organiseret i Socialt Rehabiliteringscenter under Social & Tilbud. I 2013 er der arbejdet med implementering af Bosted (et socialfagligt IT-system), som er det centrale værktøj i dokumentation omkring brugeren samt understøttelse af målsætninger og dataudtræk. Fremadrettet skal der arbejdes videre med resultatdokumentation, udvælgelse af indikatorer, resultatbaseret styring. Fokus i 2014 vil være fortsat at arbejde med forandringsteori og sikre høj faglig kvalitet i den tværfaglige indsats. Særligt vil der være fokus på kvaliteten i arbejdshypoteserne samt at sikre, at alle medarbejdere omkring brugeren arbejder med udgangspunkt i de faglige redskaber, der i arbejdshypotesen er vurderet hensigtsmæssige til at støtte brugeren i at nå sine mål. Intentionerne med masterplanen, de nye krav til medarbejderne, implementering af nye redskaber har medført mange faglige refleksioner på ETAC. Disse har resulteret i ændringer i den måde, vi organiserer tilmelding til hold, håndterer sammensætning af brugernes tilbud, kommunikerer omkring tilbud på ETAC m.m. I 2014 vil der være fokus på implementering og videreudvikling af disse forandringer. Arbejdet med forandringsteori er også en udfordring for nogle af ETACs brugere. Der vil således i 2014 fortsat være fokus på, at alle brugere er trygge ved, hvordan der arbejdes, hvordan ETACs tilbud organiseres samt hvilke forventninger, der er til brugerne i de nye arbejdsmetoder. Værdiproces ETACs bestyrelse har på opfordring besluttet, at der i 2014 skal påbegyndes en værdiproces. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem faglighed, handlinger, menneskesyn og værdier i forhold til alle ETACs samarbejdsrelationer. Formålet med værdiprocessen er, at alle har en fælles referenceramme, som sammen med den neuropædagogiske tankegang og arbejdet med forandringsteorier vil være et vigtigt styringsredskab og kendetegne ETAC i ord og handling. Senhjerneskadeprojekt på tværs af forvaltninger i Esbjerg kommune Esbjerg Kommune har ansøgt om og fået bevilget midler fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse til styrkelse af genoptræning og rehabilitering af personer med senhjerneskade. ETAC deltager i dette projektarbejde, og i har alle medarbejdere gennemført kursusforløb i neuropædagogik. I 2014 forventes det, at arbejdet med rehabiliteringsplaner og faglig koordinator vil blive implementeret. Marianne Thorøe Leder, ETAC Januar

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade

Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Lemvig Kommune og Region Midtjyllands tilbud til personer med erhvervet hjerneskade Kilde: www.hjernekassen.dk Rev. Okt. 2013 Lemvig Kommune - Side 1 af 44 - Senest opdateret 05.11.2014 af TG Indledning

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere