ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede. Virksomhedsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede. Virksomhedsplan 2014"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014 Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede 1

2 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 3 Organisering... 4 ETACs lovgrundlag og mål... 4 Brugere... 5 Personale... 9 Samarbejde med handicapforeningerne... 9 Frivillighed Træningsmuligheder Samarbejdsrelationer Særlige fokusområder i

3 Indledning Denne beskrivelse er revideret i januar 2014, med det formål, at give et overordnet billede af ETACs mål og virke. Med afsæt i Vedtægter for ETAC samt Driftsoverenskomst mellem Esbjerg Kommune, Det Sociale Udvalg og ETAC beskrives mål, organisering, ressourcer m.m. Vedtægter samt Driftsoverenskomst er udarbejdet i henhold til 45, 97, 86 stk.2 og 104 i Lov om social service. Historik Den 5. september 1973 lagde daværende borgmester Henning Rasmussen grundstenen til Kollektivhuset for De Vanføres Boligselskab, Esbjerg afd. Formålet med husets opførelse var at drive et kollektivhus med dertil hørende dagcenter fortrinsvis for handicappede. 8 bevægehandicapforeninger (Dansk Handicapforbund, Esbjerg Handicapidræt, Gigtforeningen, Hjernesagen, Lungeforeningen, PTU, Scleroseforeningen, Spastikerforeningen), tog initiativet til etableringen af dagcenteret, og i januar måned 1975 kunne Kvaglund Dagcenter slå dørene op for det nye tilbud. I 1998 blev navnet ændret til Esbjerg Trænings- og Aktivitetscenter, som i daglig tale kaldtes ETAC. Som navnet antyder, blev her nu også tilbudt træning ved ergoterapeuter og fysioterapeuter, og centeret havde fået eget fitnessrum. I 2008 vedtog ETACs bestyrelse, at centret fremover skulle bære det navn, som alle brugte - nemlig ETAC. I årenes løb er centret løbende blevet tilpasset og udviklet i takt med omverdenens udvikling og behov, og i dag er tilbuddet et rehabiliteringscenter med stor faglig viden inden for mange forskellige indsatsområder. I 2013 blev en renovering og ombygning af ETAC afsluttet. Centret fremstår nu tidssvarende, og indretningen imødekommer de opgaver, som ETAC skal løse. I 2013 deltog ETAC på initiativ fra bestyrelsen i en konkurrence, hvor præmien var planter til en sansesti. ETAC vandt konkurrencen og fik etableret en sansesti i samarbejde med bl.a. boligforeningen med planter for kr. Beskrivelse af ETAC Navn: Adresse: Telefon: Fax: ETAC Rehabiliteringscenter Kvaglundparken 1, 6705 Esbjerg Ø adresse: Hjemmeside: 3

4 Organisering ETAC er en selvejende institution, og øverste myndighed er bestyrelsen, hvis medlemmer udpeges af nedenstående handicapforeninger, brugere og personale. ETAC har en driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune og Det Sociale Udvalg, og hører organisatorisk under forvaltningen Borger & Arbejdsmarked, Social & Tilbud, Socialt Rehabiliteringscenter. Tillæg til driftsoverenskomst Pr. 1. oktober 2012 trådte en forsøgsperiode på 2 år i kraft. Den politisk besluttede forsøgsordning giver mulighed for, at der efter en konkret vurdering kan anvendes op til 10 pladser af de eksisterende pladser på ETAC til brugere mellem 60 og 65 år. Disse pladser skal som udgangspunkt tildeles borgere, der er optaget på ETAC, inden de fylder 60 år. Der er udarbejdet tillæg til driftsoverenskomsten. Bestyrelse Bestyrelsens sammensætning og vedtægter for ETACs bestyrelse kan findes på Ligeledes kan referat fra bestyrelsesmøder ses på hjemmesiden. Handicapforeningerne er følgende: Dansk Handicapforbund Esbjerg Handicapidræt Gigtforeningen Hjernesagen Lungeforeningen PTU Scleroseforeningen Spastikerforeningen Hjerneskadeforeningen ETACs lovgrundlag og mål Lovgrundlag ETAC tilbyder, efter Lov om social service, en lovpligtig ydelse til voksne fysisk handicappede og senhjerneskadede personer efter 86 stk. 2 og 104 samt en lovpligtig ydelse om praktisk ledsagelse til voksne handicappede personer efter 45 og 97. Hovedmål Hovedmålet for ydelsen efter 86 stk.2 og 104 er at handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering, og indsatsen medvirker til at forebygge og begrænse funktionsnedsættelse i den enkeltes sociale og personlige funktioner, således at dette fremmer brugerens selvstændige og meningsfulde liv. Hovedmålet for ydelsen efter 45 og 97 er at varetage administrationen af Ledsageordningen for Esbjerg Kommune. Ledsageordningen er beskrevet i en særskilt Virksomhedsplan for praktisk udførelse af ledsageordning, og bliver derfor ikke yderligere beskrevet her. Virksomhedsplanen findes på under Ledsageordningen. 4

5 Delmål Målet er at yde støtte til den enkelte, så denne udnytter sine muligheder for en selvstændig og aktiv tilværelse og får et meningsfuldt liv på trods af et fysisk og/eller kognitivt handicap. Elementerne i rehabilitering bygger på, at den enkelte bruger får relevante tilbud om vedligeholdende træning, aktiviteter, forebyggelse og sundhedsfremme. Arbejdsformen er et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte brugers mål og indsats i forhold til at arbejde hen i mod disse mål. Der trænes så vidt muligt i mindre grupper. Denne arbejdsform fremmer mange brugeres læringsudbytte samt mentale og sociale træning. På den måde ydes lidt til mange, samtidig med at den enkeltes behov tilgodeses på en rimelig måde. Der arbejdes fagligt og tværfagligt indenfor: Ergoterapi Fysioterapi Social- og sundhedsfagligt Beskæftigelsesvejledning IT-undervisning i samarbejde med CSV Sociale arrangementer Salg af ernæringsrigtig mad i caféen Brugere Pr. 1. januar 2014 er der 138 visiterede brugere. 4 brugere er visiteret til den politisk besluttede forsøgsordning for brugere mellem 60 og 65 år. Borgere visiteres i takt med udslusning. Beskrivelse af ETACs målgruppe: ETACs tilbud henvender sig til personer mellem 18 og 60 år med varigt nedsat funktionsniveau, som i kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering, kan få samme muligheder som øvrige borgere for at leve en aktiv tilværelse og få optimal livskvalitet på trods af et fysisk handicap eller hjerneskade. Kendetegnende for ETACs brugere er, at de har behov for en tværfaglig indsats, som omfatter specialiseret terapeut- og socialfaglig viden inden for bl.a.: kognitive funktionsnedsættelser nedsat fysisk funktionsniveau behov for støtte til at forvalte energi og opbygge struktur i hverdagen behov for støtte til at kommunikere og indgå i sociale sammenhænge smerteproblematikker Funktionsniveauet hos brugerne fordeler sig dels på problematikker i hverdagen, som kræver let støtte til at få en meningsfuld og velfungerende hverdag. Dels på brugere med svære funktionsnedsættelser, hvor brugeren har behov for støtte og hjælp i alle ADL funktioner til at kunne opretholde en velfungerende hverdag. ETAC har i et begrænset omfang mulighed for at imødekomme behov for hjælp i eksempelvis spisesituation, hjælp ved toiletbesøg. I nogle situationer vurderes det, at brugeren har behov for personlig hjælper eller hjælp fra hjemmeplejen for at få udbytte af ETACs tilbud. 5

6 Brugerne fordeler sig hovedsageligt på følgende diagnoser: erhvervede skader efter trafikulykker og andre ulykker erhvervede hjerneskader apopleksi cerebral parese sclerose gigt forskellige lidelser i bevægeapparatet kroniske smerteproblematikker ETAC modtager ikke personer, der er stærkt udviklingshæmmede, eller hvor de psykiske problemer er dominerende. Hovedparten af ETACs brugere er tilkendt førtidspension. Der er dog mulighed for, at ETAC kan optage borgere, der ikke har fået tilkendt førtidspension. Unge mellem 16 og 18 år: Unge mellem 16 og 18 år, der i øvrigt matcher ETACs målgruppe, kan deltage i ungegruppe på ETAC efter nærmere aftale. Formålet hermed er indslusning på ETAC og visitering efter det fyldte 18. år. Visitering: På vegne af Esbjerg kommune gennemfører ETAC optagelsen af borgere. Denne opgave varetages af et internt udvalg bestående af ETACs leder og en ergoterapeut udpeget af lederen. Der afholdes dialogmøde med Esbjerg kommune om de enkelte borgere, hvis der er behov herfor. Visiteringen tager udgangspunkt i en samtale med den borger, der søger optagelse. Samtalens formål er at afklare, om pågældende ligger indenfor målgruppen beskrevet i driftsoverenskomsten samt hvilke mål den kommende bruger ønsker og har behov for at arbejde med. Efter visiteringssamtalen vurderer visiteringsudvalget: om borgeren ligger indenfor målgruppen i hvilken udstrækning borgeren socialt og træningsmæssigt kan have udbytte af tilbuddet om ETAC har de ressourcer, pågældende borger har behov for hvilket tilbud der kan gives, og hvornår brugeren kan starte om der skal gives afslag på ansøgningen eller etableres en tidsbegrænset prøveperiode, der kan afdække, om der kan gives et kvalificeret tilbud. Den nye bruger får svar fra ETAC senest 3 uger efter visiteringssamtalen med dato for møde med mentor omkring forandringsteori med opstilling af mål, hvordan der skal arbejdes med disse mål, og hvilke indsatser ETAC kan tilbyde i forhold til målene. Esbjerg Kommune orienteres via belægningslister om nye brugere, der visiteres til ETAC, og om brugere der udsluses. 6

7 Brugernes brug af ETAC Det er meget forskelligt hvordan og hvor meget, den enkelte bruger bruger ETAC. Nogle brugere er aktive i flere områder af huset og har deres daglige gang på ETAC. Andre bruger ETACs tilbud i begrænset omfang. Det vigtige er, at der i tilrettelæggelse af den enkeltes tilbud tages udgangspunkt i brugerens mål, ønsker og behov. Det er en forventning fra ETACs side, at brugerne bruger ETACs tilbud aktivt. Der er imidlertid også forståelse for, at en bruger i en periode ikke har overskud til at deltage aktivt i tilbuddene. Hvis en bruger i en periode ikke har deltaget i aktiviteter, tages kontakt til den pågældende, og det afklares, hvad der skal til for, at brugeren igen kan deltage i tilbuddene. Udslusning: Når en bruger nærmer sig 60 år, eller hvis brugerens situation ændrer sig, så vedkommende ikke længere kan benytte ETACs tilbud, holdes en samtale med brugeren om hvilke andre tilbud, der er mulighed for. Vi tilbyder at formidle kontakten til det nye tilbud. Oftest vil det være brugerens mentor på ETAC, der hjælper med udslusningen. Hvis en bruger, der nærmer sig 60 år, ønsker at komme i betragtning til at få tilbudt at fortsætte på ETAC jf. forsøgsordningen, laves statusnotat om brugerens behov og udbytte af et tilbud på ETAC. Dette notat danner grundlag for en individuel vurdering af, om brugeren skal have tilbuddet. Hvis en bruger, før vedkommende fylder 60 år, bliver så plejekrævende eller initiativløs, at personen ikke længere er omfattet af driftsoverenskomstens målgruppe, tager ETAC initiativ til udslusning fra centret. Det samme er tilfældet, hvis en bruger ikke i tilstrækkelig grad benytter ETACs tilbud. Dette vil altid foregå ud fra en konkret individuel vurdering. ETAC tilstræber, at udslusningen sker i samarbejde med brugeren, dennes pårørende og evt. samarbejdspartnere. Mentorordning og tværfaglig indsats Alle brugere har en mentor. Mentoren er en medarbejder i det team, brugeren er tilknyttet. Der arbejdes i 2 tværfaglige teams. Alle faggrupper er repræsenteret og hvert team består af: Ergoterapeut, fysioterapeut, beskæftigelsesvejleder/ssa og andre kan indkaldes ad hoc. Det er mentorens opgave i samarbejde med teamet at udarbejde forandringsteori sammen med brugeren, være tovholder og koordinere brugerens tilbud på ETAC. Mentorrollen har 2 fokus: Et brugerrettet fokus, der sikrer udarbejdelsen af forandringsteori, opstilling af mål, iværksættelse af relevante indsatser samt løbende evaluering af mål. Et professionelt rettet fokus, der sikrer, en planlagt og samordnet indsats, hvor brugerens mål er i fokus og alle arbejder i samme retning. 7

8 Funktionel Independence Measure (FIM): Brugerne inddeles efter funktionel selvstændighedsgrad ved hjælp af FIM-nøglen. FIM indeholder en 7-graders skala, og er en målestok for brugerens formåen. Brugerne inddeles efter nøglen i 3 grupperinger, der bruges til at danne klarhed over, hvor mange brugere i hver gruppering, der kan få et tilbud på ETAC. Fordeling af brugerne tilpasses i det omfang, det er muligt, FIM-nøglen: Totalt afhængig (FIM-nøgle 1 2): 10 brugere Delvis afhængig (FIM-nøgle 3 5): 45 brugere Uafhængig (FIM-nøgle 6 7): 85 brugere Brugerinddragelse Brugerne inddrages mest muligt i udarbejdelse af forandringsteori, opstilling af mål, samt hvordan der skal arbejdes hen mod målene. Samtidig er vi meget opmærksomme på at inddrage brugerne, i det omfang det er muligt, i forhold til dagligdagen på ETAC. Informationer til brugerne Det er hensigten, at inddrage brugerne mest muligt, og i den forbindelse sørger vi for hele tiden at have så højt et informationsniveau som muligt. Det foregår såvel på møder som i skriftligt materiale: Mentorfolder Brugermøder for alle brugere 2 X årligt Hjemmeside Infoboard på ETAC Infomails Opslag i papirform til brugere, som bedst kan tage imod information på denne måde Brugerrådet: Brugerrådets formål er at være talerør for brugerne til personale og ledelse, samt at arrangere eller foranledige arrangementer efter brugernes ønsker. Brugerrådet mødes hver anden måned og består af 7 personer valgt blandt centrets brugere. Derudover deltager ETACs leder samt en medarbejder udpeget af lederen. Der forefindes vedtægter for brugerrådet, som kan ses på Der afholdes et ½-årligt fællesmøde for alle visiterede brugere. Det ene af disse fællesmøder er brugerrådets generalforsamling. Her vælges brugerrådets medlemmer. Brugerrådets formand aflægger beretning, og ETACs leder fortæller om nye tiltag samt andre relevante og aktuelle emner. Derefter er ordet frit for alle. Brugerrådet arrangerer cafemøder hver anden måned, hvor brugerrådet mødes med brugere til en uformel snak. Beboere i Kvaglundparken 1: Beboerne i de 96 lejemål i huset Kvaglundparken 1, kan benytte caféen på ETAC. Det er dog en forudsætning, at de kan klare sig selv uden hjælp fra personalet. 8

9 Personale 17 fastansatte medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: 4 fysioterapeuter 3 ergoterapeuter 2 beskæftigelsesvejledere 2 social- og sundhedsassistenter 1 kontorassistent 1 socialrådgiver (varetager administrative opgaver i ledsageordningen) Deltids kontorassistent (varetager administrative opgaver i ledsageordningen samt køkkenopgaver på ETAC) 3 ufaglærte husassistenter med køkkenfunktioner 1 leder En medarbejder er valgt i personalegruppen til Arbejdsmiljørepræsentant. En medarbejder er valgt i personalegruppen til at repræsentere medarbejderne i bestyrelsen. Foruden de fastansatte medarbejdere er der tilknyttet 3 frivillige medarbejdere, og i perioder er der ansat personer i job med løntilskud. Endvidere stiller ETAC sig til rådighed for borgere, der via jobcentret har behov for at komme i virksomhedspraktik/jobafklaring. Praktikaftaler for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende På ETAC er ansat henholdsvis en fysioterapeut og en ergoterapeut med klinisk vejleder funktion. ETAC har aftaler med UC Syddanmark om at modtage såvel danske som udenlandske studerende indenfor begge faggrupper. Personalets særlige kompetencer ud over grunduddannelse 2 terapeuter har klinisk vejlederuddannelse 2 ergoterapeuter er AMPS kalibreret Alle mentorer har kursusforløb i neuropædagogik 1 medarbejder er uddannet proceskonsulent og projektleder 1 medarbejder har uddannelse i neuropædagogik. Leder på ETAC har Diplomuddannelse i Ledelse samt i gang med Master i Offentlig Ledelse. Samarbejde med handicapforeningerne ETAC samarbejder med handicapforeningerne i forskellige sammenhænge, der kommer brugerne til gode. Der arrangeres bl.a. fælles arrangementer for foreningsmedlemmerne og ETACs brugere. Fra 2014 er der indgået aftale med Hjerneskadeforeningen om, at de låner ETACs træningskøkken til afholdelse af aktivitet i foreningen en aften om måneden. Endvidere låner foreningerne efter behov ETACs lokaler til afholdelse af møder. Tirsdags-fredagsklub: Personer, der kan selvtræne i fitness, samt er medlem af en af handicapforeningerne, der står bag ETAC, kan træne i fitness tirsdag kl og fredag kl Tirsdag er der mulighed for, at nye medlemmer kan få vejledning af en fysioterapeut ansat på ETAC. Træningsklubbens medlemmer kan visiteres til ETAC, såfremt de tilhører målgruppen. Tirsdags-Fredagsklubbens vedtægter kan findes på 9

10 Frivillighed ETACs bestyrelse består af frivillige repræsentanter fra 9 handicaporganisationer samt af brugerrepræsentanter. Brugerråd og bestyrelse på ETAC leverer frivilligt arbejde, som har stor betydning for brugerne på ETAC. ETAC har ligeledes frivillige medarbejdere, som gør en stor indsats i forhold til aktiviteter og samvær med brugerne. En frivillig medarbejder på ETAC har etableret samarbejde med Dansk Røde Kors om strikning af tæpper, som leveres til katastrofeområder. Endvidere består samarbejdet i, at de puslespil, der indleveres til genbrugscentrene, kommer ud på ETAC. Brugere hygger sig med at lave puslespillene og tjekker, om alle brikker er der, hvorefter de kan sælges i butikkerne. ETACs bestyrelse bakker op om, at der arbejdes med muligheden for at få flere frivillige medarbejdere. Der er et samarbejde med Aflastningstjenesten. Samarbejdet indbefatter kursus- og netværkstilbud til ETACs frivillige medarbejder samt opmærksomhed på rekruttering af frivillige til ETAC, hvis aflastningstjenesten får henvendelse fra frivillige med ønsker, som matcher de arbejdsområder ETAC har. Træningsmuligheder På ETAC arbejdes målrettet med udgangspunkt i den enkelte brugers behov og de mål, der er relevante at arbejde med for den enkelte. Det betyder, at tilbuddene skal tage udgangspunkt i brugerens mål for, hvad den enkelte gerne vil opnå og arbejde hen imod, så brugeren får lettere ved at håndtere hverdagen. Der er i Social & Tilbud valgt en metode, som tager udgangspunkt i brugerens mål samt hvordan der arbejdes hen mod målene. Det er forventet, at brugeren med støtte fra personalet involverer sig i samarbejdet omkring at fastlægge egne mål samt vejen hen mod målene. Den enkeltes tilbud på ETAC vil være afhængig af mål, samt hvordan der skal arbejdes hen mod målene. Områder på ETAC På ETAC arbejdes der tværfagligt, således at vi sikrer et kvalificeret og nuanceret tilbud til brugeren. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk indgangsvinkel, således at der tages hensyn til den enkelte brugers muligheder og begrænsninger. Der arbejdes inden for områderne kreative -, sociale -, fysiske og kognitive aktiviteter. ETAC har et kreativt værksted, træningskøkken, café, udekøkken, fitnesscenter, træningsrum. 10

11 For at bruge fitnesscentret skal en bruger først vurderes af en fysioterapeut, som ud fra vurderingen planlægger et individuelt træningsprogram. Efter grundig instruktion, kan fitness benyttes individuelt, alt efter brugerens handicap og selvhjulpenhed. 4 formiddage og 1 eftermiddag om ugen er der personale til stede i fitnessrummet til almindelig vejledning samt til hjælp ved forflytninger og indstilling af maskiner. På ETAC trænes blandt andet daglige -, kognitive -, fysiske og sociale færdigheder. Holdtræning ETAC tilrettelægger primært aktiviteter på mindre hold, hvor det er muligt at tage hensyn til brugernes individuelle behov samt igangsætte læringsforløb. Det er muligt at se eksempler på holdaktiviteter på ETACs hjemmeside. Når der etableres og planlægges hold, tages der udgangspunkt i brugernes mål og behov. Holdtræningen foregår i et tværfagligt samarbejde, og der udarbejdes beskrivelse af holdene. Disse beskrivelser indeholder mål, aktivitetsanalyse, faglig tilgang for hvert hold. Beskrivelserne ses på ETACs hjemmeside. Ved hold, hvor der er en udgift forbundet med aktiviteten, betaler brugeren for eget forbrug eks. ingredienser til madlavning. Holdtræning prioriteres idet det tilstræbes at give så meget som muligt til så mange brugere som muligt. Åbningstid ETAC har åbent alle hverdage kl. 8 16, fredag kl Lukket i alle weekender og helligdage. Lukket mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Uge 29 og 30: Åbent i café. Lukket i ETACs øvrige områder. Individuel hjælp Individuel hjælp til f.eks. toiletbesøg og spisning tilbydes i begrænset omfang og ud fra en individuel vurdering. Genoptræning ETAC tilbyder fysioterapeutisk og ergoterapeutisk genoptræning af fysisk handicappede og senhjerneskadede borgere indenfor vores målgruppe. Formålet er at tilbyde ETACs målgruppe et mere sammenhængende forløb, således at genoptræning kan afløses af et vedligeholdende rehabiliteringstilbud på ETAC. En forudsætning for at tilbyde genoptræning er, at der foreligger en specifik genoptræningsplan for pågældende person fra Esbjerg Kommune. 11

12 Samarbejdsrelationer Kommunikationscentret i Esbjerg Samarbejdet med Kommunikationscentret omfatter vejledning og faglig sparring til medarbejdere på ETAC, der træner kompenserende værktøjer til kommunikation med brugerne. CSV i Esbjerg Samarbejdet med CSV består af gensidig information og besøg af brugere på henholdsvis CSV og ETAC. CSV bidrager med undervisning på ETAC i IT og dansk. Falck Vi modtager redder-elever på ETAC, hvor kommende reddere under uddannelse har mulighed for at møde og kommunikere med mennesker med et handicap, samt arbejde med fastspænding af kørestol i bil. Kørestolsdag i samarbejde med UCSyd ETAC sørger for at finde brugere, som har lyst til at indgå i opgaven om at fortælle ergoterapeutstuderende om de udfordringer, der er i hverdagen ved at sidde i kørestol. Denne aktivitet foregår 2 gange om året. Handicapidrættens Videnscenter i Roskilde Sammen med Hjerneskadeteamet i Esbjerg er der et samarbejde med Handicapidrættens Videnscenter, således at interesserede brugere støttes i at finde job. Jobbene kan være af både frivillig og lønnet karakter. Aflastningstjenesten Der er aftalt samarbejde med Aflastningstjenesten, således at frivillige medarbejdere på ETAC har mulighed for at deltage i møder, netværk m.m. som Aflastningstjenesten arrangere for de frivillige. Udlån af mødelokale ETAC udlåner lokale til afholdelse af møder til anden institution i Socialt Rehabiliteringscenter. Øvrige samarbejdspartnere: Scleroseklinikken SVS Vejle Fjord Lunden Hammel Neurocenter Ry Sclerosehospital Viborg hospital, paraplegi afd. Praktiserende læger, fysioterapeuter, psykologer m.m. Samarbejdspartnere ved Esbjerg kommune 12

13 Særlige fokusområder i 2014 Masterplanen Social & Tilbud har siden efteråret 2010 arbejdet med Masterplanen. Den nye organisering er vedtaget politisk og trådte i kraft d. 1. januar ETAC er organiseret i Socialt Rehabiliteringscenter under Social & Tilbud. I 2013 er der arbejdet med implementering af Bosted (et socialfagligt IT-system), som er det centrale værktøj i dokumentation omkring brugeren samt understøttelse af målsætninger og dataudtræk. Fremadrettet skal der arbejdes videre med resultatdokumentation, udvælgelse af indikatorer, resultatbaseret styring. Fokus i 2014 vil være fortsat at arbejde med forandringsteori og sikre høj faglig kvalitet i den tværfaglige indsats. Særligt vil der være fokus på kvaliteten i arbejdshypoteserne samt at sikre, at alle medarbejdere omkring brugeren arbejder med udgangspunkt i de faglige redskaber, der i arbejdshypotesen er vurderet hensigtsmæssige til at støtte brugeren i at nå sine mål. Intentionerne med masterplanen, de nye krav til medarbejderne, implementering af nye redskaber har medført mange faglige refleksioner på ETAC. Disse har resulteret i ændringer i den måde, vi organiserer tilmelding til hold, håndterer sammensætning af brugernes tilbud, kommunikerer omkring tilbud på ETAC m.m. I 2014 vil der være fokus på implementering og videreudvikling af disse forandringer. Arbejdet med forandringsteori er også en udfordring for nogle af ETACs brugere. Der vil således i 2014 fortsat være fokus på, at alle brugere er trygge ved, hvordan der arbejdes, hvordan ETACs tilbud organiseres samt hvilke forventninger, der er til brugerne i de nye arbejdsmetoder. Værdiproces ETACs bestyrelse har på opfordring besluttet, at der i 2014 skal påbegyndes en værdiproces. Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem faglighed, handlinger, menneskesyn og værdier i forhold til alle ETACs samarbejdsrelationer. Formålet med værdiprocessen er, at alle har en fælles referenceramme, som sammen med den neuropædagogiske tankegang og arbejdet med forandringsteorier vil være et vigtigt styringsredskab og kendetegne ETAC i ord og handling. Senhjerneskadeprojekt på tværs af forvaltninger i Esbjerg kommune Esbjerg Kommune har ansøgt om og fået bevilget midler fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse til styrkelse af genoptræning og rehabilitering af personer med senhjerneskade. ETAC deltager i dette projektarbejde, og i har alle medarbejdere gennemført kursusforløb i neuropædagogik. I 2014 forventes det, at arbejdet med rehabiliteringsplaner og faglig koordinator vil blive implementeret. Marianne Thorøe Leder, ETAC Januar

ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan 2016

ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan 2016 Virksomhedsplan 2016 ETAC Rehabiliteringscenter 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 3 Organisering... 4 ETACs lovgrundlag og mål... 4 Brugere... 5 Personale... 9 Samarbejde med handicapforeningerne...

Læs mere

Virksomhedsplan ETAC

Virksomhedsplan ETAC Virksomhedsplan ETAC 2013 Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 3 ETAC s tilbud... 4 Brugere... 5 Personale:... 9 Afdelinger... 9 Tværfaglig

Læs mere

ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan 2017

ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan. ETAC Rehabiliteringscenter. Virksomhedsplan 2017 Virksomhedsplan 2017 ETAC Rehabiliteringscenter 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 4 Organisering... 4 ETACs lovgrundlag og kerneopgave... 5 Brugere... 6 Personale... 9 Samarbejde med handicapforeningerne...

Læs mere

Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede

Virksomhedsplan. Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede Virksomhedsplan 2012 Rehabilitering af fysisk handicappede og senhjerneskadede Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af ETAC... 3 ETAC s tilbud... 4 Brugere... 5 Personale... 8 Afdelinger... 9 Tværfaglig

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Neuropædagogisk fagspeciale. Næstved Kommune 1 Fagspecialet neuropædagogik - er Næstved Kommunes tilbud til mennesker med erhvervet senhjerneskade og deraf

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Klinisk underviser Leder af trænende terapeuter Camilla Relund

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro.

Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Holstebro. Beskrivelse af klinisk undervisningssted med tilknytning til uddannelsen, VIA University College, Holstebro. Klinisk underviser Lene Sylvester Brarup E-mail: lene.brarup@rksk.dk Tlf 20183326 Vikar for

Læs mere