Vivian Elkjær CVR-nr Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014"

Transkript

1 Vivian Elkjær CVR-nr Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

2 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter... 3 Indledning... 3 Datagrundlag... 4 Konklusion... 4 Udviklingsområder... 4 Brugerrelaterede forhold... 5 Inddragelse... 5 Handleplaner... 5 Magtanvendelse... 6 Medicinhåndtering... 6 Medarbejderrelaterede forhold... 7 Faglige kompetencer... 7 Arbejdsmiljø... 7 Andet af 8

3 Formalia Dette uanmeldte tilsyn blev gennemført i Bostøtten, Hvedevænget 24, 8370 Hadsten den 4. september 2014 af ekstern konsulent Gitte Weitling. Ledelsesrepræsentanter Afdelingsleder Kirsten Jacobsen Afdelingslederen var ikke til stede under tilsynsbesøget. Tilsynet orienterede afdelingslederen på dennes telefonsvarer om besøget, og umiddelbart efter tilsynsbesøget blev afdelingslederen kontaktet telefonisk og kort orienteret om besøgets forløb. Medarbejderrepræsentanter Sygehjælper, medicinansvarlig Socialpædagog Socialpædagog Socialpædagog, koordinator Brugerrepræsentanter Mand Under tilsynsbesøget hilste konsulenten på flere af Bostøttens borgere. Indledning Bostøtten er et kommunalt tilbud efter Lov om Social Service 85, som tilbyder visiterede borgere støtte i eget hjem. Der er aktuelt tilknyttet 22 borgere til Bostøtten i Hvedevænget, og den individuelt tildelte bostøtte varierer fra 1,5 timers pædagogisk støtte ugentlig til 22 timer ugentlig. Støtten udmåles inden for seks kategorier afhængig af borgerens støttebehov. Den aktuelle målgruppe er i alderen 18 til 76 år og er kendetegnet ved udviklingshæmning, sen udvikling, ADHD, m.v.. Bostøtten har fælles lokaler på adressen, og her er otte medarbejdere, tre tidsbegrænsede medarbejdere og en tilkalde vikar tilknyttet. Bostøtten ledes af en afdelingsleder, som samtidig er leder for flere tilbud i Favrskov Kommune. Bostøtten er organiseret indenfor Handicapområdet. I 2014 har Favrskov Kommune valgt en generel og overordnet tilgang til tilsynsopgaven. Tilsynsbesøget er gennemført uanmeldt og er et udtryk for det øjebliks billede, som er tilgængelig på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det eksterne tilsyn refererer til Favrskov Kommune, som er tilsynsmyndigheden. 3 af 8

4 Datagrundlag Grundlaget for tilsynets gennemførelse er aftalt med Favrskov Kommune og beskrevet i en tilhørende tilsynsmanual, som er videreført fra Forinden tilsynsbesøget har konsulenten forberedt sig gennem tilgængeligt materiale på kommunens hjemmeside. Under tilsynsbesøget er der gennemført interview med deltagerne individuelt og i grupper, ligesom en bolig er besøgt efter aftale med beboeren. Ved tilsynsbesøget gennemgik tilsynet Bostøttens medicinhåndteringsmanuel, som forefindes på medarbejderkontoret. Endvidere blev tilsynet præsenteret for medarbejdernes samlede fire ugers arbejdsplan, samlet skema over borgere, som er tilknyttet Bostøtten og deres tildelte ugentlige pædagogiske støtte opgjort i timer. Tilsynet gennemgik oplysninger i det elektroniske journalsystem Bosted System på to borgere. Konklusion Tilsynets overordnede og samlede konklusion med samarbejdet mellem bruger og medarbejder, det faglige niveau og indsatsen generelt. Borgerne, som tilsynet talte med, gav udtryk for, at de følte sig hjulpet relevant af medarbejderne, at de blev støttet i deres ønsker og samtidig udfordret i bestræbelserne på at indfri de opstillede mål og delmål. Medarbejdernes tilgang blev af borgerne beskrevet som anerkendende og respektfuld. Medarbejderne beskrev Bostøtten som en god arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et respektfuldt fagligt og kollegialt samvær. Tilsynet oplevede en medarbejdergruppe, der var engagerede i deres beskrivelser af borgerne og indsatsen, og som havde opmærksomhed på at støtte den enkelte borger i forhold til dennes individuelle udfordringer. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppens sammensætning svarer til målgruppens behov og kompleksitet, og at der er fagligt fokus på at udvikle indsatsen overfor målgruppen, ligesom der er opmærksomhed på at opkvalificere medarbejderne i forhold til Bostøttens aktuelle borgere. Udviklingsområder Tilsynets opsummering af punkter til behandling, hvor skal er udtryk for forhold, som er uacceptable, og som skal bringes i orden, eventuelt i samarbejde med forvaltningen eller tilsynsmyndigheden. Anbefalinger er udtryk for tilsynets vurdering i et forhold, som skal overvejes, men ikke nødvendigvis følges. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes procedurer, som sikrer, at nye medarbejdere og vikarer bliver bekendt med magtanvendelsescirkulæret og de dertil hørende procedurer for indberetning. Tilsynet anbefaler, at der i Bostøtten udarbejdes informationsmateriale, som kan udleveres til nye medarbejdere og vikarer. 4 af 8

5 Brugerrelaterede forhold Inddragelse Tilsynets vurdering af brugernes oplevelse af inddragelse i tilrettelægning af indsatsen. Der er en god stemning og borgerne virker trygge i kontakten med medarbejderne. Flere af dem giver udtryk for, at de er glade for medarbejderne i Bostøtten, at de føler sig respektfuldt behandlet, og at de inddrages i alle beslutninger, som vedrører dem selv. I dagtimerne er borgerne beskæftiget med forskellige aktiviteter. En del af borgerne frekventerer et nærliggende aktivitetscenter. Tre yngre borgere deltager i kommunens STU forløb, og nogle frekventerer Naturværket i Hinnerup og enkelte har beskæftigelse i private virksomheder. I fritiden deltager en gruppe af beboerne i fodbold og hockey, som arrangeres af kommunens handicapidrætsforening. Efter idrætsaktiviteterne er der tradition for at spise sammen. Med støtte fra medarbejderne spiser flere af borgerne desuden sammen i små grupper en eller flere gange om ugen hos hinanden og medarbejderne har opmærksomhed på at medvirke til, at gruppernes sammensætning bliver således, at funktionsniveau og interesseniveau i gruppen er samstemmende. Det er tilsynets vurdering, at den enkelte borger inddrages relevant i tilrettelæggelse af indsatsen. Handleplaner Tilsynets vurdering af sammenhæng mellem den overordnede handleplan og delhandleplanen for indsatsen, herunder omsætning af mål og delmål i praksis. Den kommunale sagsbehandler udarbejder en 141 handleplan, som har til formål at sikre en målrettet og koordineret indsats i forhold til den enkelte borger og som sikrer, at borgeren inddrages, og at indsatsen tilpasses borgerens ønsker og behov. Borgerne, som er tilknyttet Bostøtten, har en kontaktperson, som har ansvaret for udarbejdelse af den delhandleplan/samarbejdsaftale som relaterer sig til de opstillede mål i kommunens 141 handleplan. Delhandleplanen skal være udarbejdet senest tre måneder efter at borgeren er startet i tilbuddet. I delhandleplanen beskrives delmål og metoder til at opnå de opstillede mål. Den kommunale sagsbehandler har ansvaret for, at der en gang årligt indkaldes til handleplansmøde på den enkelte borger. Forud for mødet udarbejder kontaktpersonen sammen med borgeren en status, som følger op på de opstillede delmål og med forslag til kommende indsatsområder. På handleplansmødet deltager borgeren, kontaktpersonen, kommunal sagsbehandler og eventuelt relevante samarbejdsparter. Ved tilsynsbesøget har tilsynet gennemgået oplysninger vedrørende to borgere, som er tilknyttet Bostøtten, i Bosted System. De opstillede delmål og metoder for borgerens og medarbejderens samarbejde omkring delmål fremgår klart og overskueligt i Bosted Systemet. De fastansatte medarbejdere har alle en IPad, som medbringes i borgernes hjem, og som giver adgang til Bosted Systemet for alle borgere tilknyttet bostøtten. Vikarer benytter sig af en stationær computer på personalekontoret. Når Bosted Systemet åbnes på den enkelte borger, fremkommer 5 af 8

6 delmål og metoder således, at medarbejderne altid kan orientere sig i de mål, der aktuelt arbejdes med. I medarbejdernes arbejdsplan er der for hver medarbejder indarbejdet en dag ugentligt, som er disponeret til administrativt arbejde, herunder blandt andet skriftligt arbejde i forbindelse med arbejde med delmål, kontakt til samarbejdsparter m.v. Det er tilsynets vurdering at delhandleplanerne er anvendelige som styring for arbejdet med mål og delmål for borgeren, og at borgeren tilbydes en individuel tilrettelagt indsats, som er beskrevet i delhandleplanen. Det er samtidig tilsynets vurdering, at delmålene er aftalt i tæt samarbejde med borgeren, og at de er tydelige for denne. Magtanvendelse Tilsynets vurdering af medarbejdernes kendskab til gældende lovgivning og retningslinjer. Forebyggende indsatser og tilgange til konflikthåndtering. Endvidere hvorledes bostøtten arbejder med læring og forebyggelse af magt, og om ledelsen har reflekteret over omfanget og typerne af magtanvendelser. Medarbejderne oplyser, at der ikke har været foretaget magtanvendelse i Bostøtten i flere år. Magtanvendelsesreglerne forefindes i en mappe, som er placeret på personalekontoret. Det er tilsynets indtryk, at medarbejderne har kendskab til magtanvendelsesreglerne. Der afholdes med jævne mellemrum kurser i Favrskov Kommune, hvor magtanvendelsesreglerne gennemgås. Der gives flere eksempler på konfliktnedtrappende adfærd, og det er tilsynets vurdering, at medarbejderne arbejder bevidst på at forebygge konflikter gennem relevant pædagogisk konflikthåndtering. I Bostøtten er der ikke en fast procedure for, hvordan nye medarbejdere og vikarer introduceres til magtanvendelsesreglerne. Tilsynet anbefaler, at der indarbejdes procedurer, som sikrer, at nye medarbejdere og vikarer bliver bekendt med magtanvendelsescirkulæret og de dertil hørende procedurer for indberetning. Det er tilsynets vurdering at legalitet, mindsteindgreb, proportionalitet og individualitet efterleves. Medicinhåndtering Tilsynets vurdering af bostøttens håndtering af medicin i praksis. For den overvejende del af de borgere, som er tilknyttet Bostøtten gælder, at medicinhåndtering varetages af kommunens hjemmepleje. Flere af borgerne får medicinen leveret fra apoteket pakket i doseringer og sørger selv for at tage deres medicin. Enkelte af borgerne får hjælp fra Bostøttens medarbejdere til at lægge medicinen i doseringsæsker, hvorefter de selv tager medicinen. Medicinen opbevares hos borgeren, og der forefindes ikke medicin på medarbejderkontoret. En medarbejder i Bostøtten er medicinansvarlig og har gennemgået medicinhåndteringskursus. Der forefindes mappe indeholdende en opdateret medicininstruks på personalekontoret. 6 af 8

7 Den enkelte borgers aktuelle oplysninger vedrørende medicinering er noteret i Bostedssystemet og kan printes ud, ved sygehusindlæggelse m.v.. Det er tilsynets vurdering, at Bostøttens medicinhåndtering efterlever Sundhedsstyrelsens vejledning af 30. juni Der forefindes en opdateret medicininstruks og den medicinansvarlige medarbejder vurderes at være korrekt uddannet og kompetent til opgaven. Medarbejderrelaterede forhold Faglige kompetencer Tilsynets vurdering af medarbejdergruppens faglige sammensætning og kompetencer sammenholdt med brugernes behov. Bostøttens medarbejdergruppe udgøres af otte medarbejdere, tre tidsbegrænsede medarbejdere på 20 timer og en tilkalde vikar. Fem af de faste medarbejdere er ansat på fuld tid. Syv medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse, og fire medarbejdere er uuddannet eller har anden faglig uddannelse samt mange års erfaring fra lignende pædagogisk arbejde i Favrskov Kommune. Medarbejderne deltager løbende i kommunens opkvalificeringsforløb og flere af medarbejderne har således deltaget i grundkursus omhandlende neuropædagogik. I forbindelse med at tre unge borgere med ADHD er blevet tilknyttet Bostøtten, har medarbejderne modtaget undervisning vedrørende dette. Tilsynet vurderer, at medarbejdergruppens sammensætning svarer til målgruppens behov og kompleksitet, og at der er fagligt fokus på at forbedre indsatsen overfor målgruppen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdergruppens kompetencer er medvirkende til at understøtte Bostøttens borgere i arbejdet med mål og delmål. Arbejdsmiljø Tilsynets vurdering af vilkårene for medarbejderne, herunder vilkårene for alene-arbejde i brugernes hjem. Endvidere om der er afholdt MUS, gennemført APV, og etableret samarbejde mellem TR og AMR. Medarbejderne, som tilsynet talte med, gav hver især udtryk for, at de har en god arbejdsplads, og at medarbejdergruppen fungerer godt kollegialt. Der er åbenhed og tillid til at kunne drøfte de udfordringer, der ligger i arbejdet med borgerne, som er tilknyttet Bostøtten. Medarbejderne føler sig hørt og set af ledelsen. Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtale (MUS) med afdelingslederen efter et fastsat koncept. Den overvejende del af de borgere, som modtager bostøtte, bor i samme område, som medarbejderfaciliteterne er placeret. Tre borgere bor andre steder i kommunen og modtager bostøtten der. Selv om medarbejderne arbejder alene hos borgeren, er der altid flere medarbejdere på arbejde samtidig således, at der er god mulighed for støtte fra kollegaer, hvis der er behov for det. Medarbejderne er inddelt i to team. Hver anden uge holdes der personalemøde fra , hvor mødets to første timer er afsat til faglig refleksion i de to team hver for sig og faglige drøftelser vedrørende indsatsen for teamets borgere. Fra 7 af 8

8 mødes de to team, og her drøftes primært trivsel i medarbejdergruppen. Afdelingslederen deltager som regel i denne del af mødet. Medarbejderne fortæller, at flere af dem oplevede en dårlig stemning i medarbejdergruppen, da de vendte tilbage efter sommerferien. De medarbejdere, som havde været på arbejde i sommerferieperioden, havde følt sig presset, da de blandt andet havde en borger, som havde det dårligt og derfor krævede en konstant og ressourcebelastende indsats. Dette har været taget op på et fælles personalemøde, hvor også arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) deltog. Det gav anledning til, at man i medarbejdergruppen fik drøftet, at det er legalt, at medarbejderen i pressede situationer prioriterer i opgaveopløsningen, og at det er legalt at bede en kollega om at overtage en opgave, hvis man ikke selv magter den. Medarbejdergruppen er stabil med få sygedage. Mange af medarbejderne har arbejdet i Bostøtten og i lignende tilbud i Favrskov kommune i mange år. Det er tilsynets vurdering, at der er et godt arbejdsmiljø i Bostøtten og et respektfuldt fagligt og kollegialt samvær. Endvidere at ledelsen har den fornødne opmærksomhed på de udfordringer, der kan være i forhold til alene arbejde i borgerens hjem og at AMR inddrages relevant, når behovet optår. Andet Stemninger og observationer på stedet. Tilsynet observerede en venlig og imødekommende stemning med en god og rolig atmosfære, og tilsynet fik indtryk af en engageret medarbejdergruppe. Konsulenten hilste under tilsynsbesøget på flere beboere, da flere af dem lagde vejen forbi personalekontoret. 8 af 8

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Jeppesdam Anmeldt tilsyn Den 25. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Friplejehjem Strandhjem Uanmeldt tilsyn Den 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Familiekollektivet Nøddebo Anmeldt tilsyn Den 20. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Græskobbel Anmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Bosager Anmeldt tilsyn Den 5. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Kærløkke Anmeldt tilsyn Den 17. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værkstedet Søndervang Anmeldt tilsyn Den 17.05.2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Guderup Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 5. november 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Værestedet 12 eren Anmeldt tilsyn Den 05. april 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Afdelingsleder: Kai Stensli

Afdelingsleder: Kai Stensli Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Grenen Glesborg Afdeling Roden Tilsynet er udført den 4. oktober 2013 Af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013

Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Årsrapport Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet 2013 Dato: 20. maj 2014 1. Indledning Frederikshavn Kommune har pligt til at føre tilsyn med hvordan kommunens opgaver på det sociale område løses. Det

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn 20. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der drives

Læs mere