Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By"

Transkript

1 Center for Beskæftigelse & Omsorg Virksomhedsplan 2013/14 Bo- og dagaktivitet Faxe By 1

2 Organisation: Bo- og dagaktivitet Faxe By er en af kommunens virksomheder, der løser opgaver i henhold til Servicelovens og 104 og 108. Ud over 71 fastansatte medarbejdere gør tilbuddet brug af en række vikarer Bo- og dagaktivitet Faxe By giver tilbud til et bredt spekter af borgere der har varige fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelse med forskellige handicaps, f.eks. epilepsi, demens, spasticitet, forskellige adfærdsforstyrrelse, således har nogle af brugerne dobbeltdiagnoser med psykiatrisk overbygning. Bo- og dagaktivitet Faxe By yder også tilbud til borgere der har domsvilkår. Bo og dagaktivitet giver desuden tilbud til borgere med såvel medfødte som erhvervede hjerneskader og døvblinde. Ligesom vi også tilbyder pladser til respiratorbrugere. Det er således en bred vifte af tilbud, hvor man har mulighed for at skabe forskellige tilbud, med individuelle hensyn, der kompensere for den enkelte borgers funktionsnedsættelse. Organisationen er opbygget med en leder der har en socialpædagogisk uddannelse og hvert område har en teamkoordinator der står for den daglige koordinering. Herudover er der ansat administrative medarbejdere. 2

3 Bo og dagaktivitet Faxe By Leder: Socialpædagog 2 administrative medarbejdere 3 teamkoordinatorer 71 medarbejdere I alt: 95 + Vikarer 108 Længerevarende botilbud. 27 borgere Teamkoordinator: Social og sundhedshjælper, samt Lederuddannelse. 85 støtte i bofællesskab. 28 borgere 85 støtte i eget hjem 12 borgere Teamkoordinator: Pædagog og Social og sundhedshjælper, samt Lederuddannelse. 97 Ledsageordning. 21 borgere Leder: Socialpædagog. 104 Aktivitets og samværstilbud. 23 borgere Teamkoordinatorer: Pædagog. 10 Pædagoger 11 Omsorgsmedhjælpere 2 Pæd. Ass. 2 Social og sundhedsassistenter 2 Pgu 1social og sundhedshjælper 1 husholdningslærer 4 Pauelever 2 Pæd. stud 2 social og sundhedsassistentelever I alt: 37 9 Pædagoger 8 Omsorgsmedhjælpere 2 Social og sundhedshjælpere 3 Social og sundhedsassistenter 1 Pædagogisk assistent 1 folkeskolelærer 2 social og sunhedsassistentelev 1 Pæd. stud. 2Pauelever I alt: 29 2 sygehjælpere I alt: 2 1pædagog 2 omsorgsmedhjælper e I alt: 42 Som det fremgår af organisationsdiagrammet er der en vifte af tilbud der stilles til rådighed, lige fra borgere der har behov for støtte døgnet rundt, til borgere der modtager få timers ugentlig støtte i eget hjem, til borgere der er bevilget ledsageordning. For de fleste af de pladser der tilbydes drejer det sig om en nyere boligmasse med gode lejligheder med eget bad, og køkken, samt tilhørende fællesfaciliteter. I alt: 2 I alt: 3 Et meget vigtigt område i organisationen er, at tilbyde aktivitets og samværstilbud. Her har Bo- og dagaktivitet Faxe By en række af muligheder, der hele tiden udvikles og tilpasses de aktuelle behov. Bo- og dagaktivitet Faxe By arbejder målrettet på at styrke borgernes netværk ved blandt andet at stå som arrangør af forskellige fritidsaktiviteter på tværs, det være sig en fisketur eller en fælles julegudstjeneste, samt tilbagevendende traditioner med fester og musik mm. Desuden arrangeres 1 årlig udlandsrejse. Bo- og dagaktivitet Faxe By samarbejder også med andre kommuner om større landsdækkende arrangementer og var således i 2012 vært ved handicapgranprix. 3

4 Bo- og dagaktivitet Faxe By`s bærende værdier er: Omsorg/anerkendelse: Vi lytter til borgernes synspunkter og inddrager dem i beslutningerne. Vi drager omsorg for hinanden og er opmærksomme på, hvis der er nogen der har brug for særlig omsorg. Vi viser tillid til den enkelte borger og bakker dem op. Mestring: Vi udfordrer den enkelte borger til at udnytte de ressourcer han eller hun har, på den bedst mulige måde, og arbejder på at skabe situationer hvor borgeren lærer noget de har brug for og anser som værdifuldt. Samhørighed: Vi forsøger at skabe rum for, at borgeren oplever sig som en dygtig og uundværlig del af fællesskabet. Vi er meget opmærksomme i vores introduktion af nye borgere. Vi arbejder med en kultur hvor vi støtter borgerne i, så vidt muligt selv at løse indbyrdes opståede konflikter. Engagement: Vi arbejder på at skabe overskuelighed i liv og aktiviteter, således borgeren har overblik over hvad der skal foregå, og på den måde kan se det meningsfulde i sin deltagelse. At kunne opleve at det man laver både har betydning for én selv, som andre, er en væsentlig faktor for engagementet. Vi arbejder ud fra en Neuropædagogisk tankegang, som vi løbende bliver videreuddannet i, at benytte. Vores ide er, at alle borgere har et udviklingpotentiale, som det er personalets opgave at udnytte, til den højest mulige livskvalitet for den enkelte borger. Organisationsændringer: Bo- og dagaktivitet Faxe By står pr 1.januar over for en række ændringer, således ændres navnet fra Bo og Beskæftigelse Øst til Bo og dagaktivitet Faxe by, det betyder jo dels at man skal bruge tid på at få gjort alle interresenter opmærksomme på denne ændring, ligesom logoer, brevpapir mv. skal ændres Herudover flytter dele af organisationen nemlig beskyttet beskæftigelse og dele af aktivitets og samværstilbuddene til nyoprettet center, nemlig Faxe Sociale Udviklingscenter. At få tilpasset organisationen i forhold til personale, budget, administrative arbejdsgange og vores nye navn 4

5 I tæt samarbejde med forvaltning og Faxe udviklingscenter få opdelt personale, opgaver og løsøre mv. At få ændret logoer, brevpapir mv. og orienteret vores samarbejdspartnere om vores nye navn. At indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med den nye organisation til gavn for borgere og medarbejdere Akkreditering: I 2013 igangsættes en proces, med det formål at få akkrediteret omsorgsområdets tilbud, det vil derfor være en væsentlig opgave i virksomhedsplanen i de kommende år, og der skal arbejdes på at få dette arbejde organiseret og få uddannet medarbejdere og ledere til at kunne indgå i dette. At omsorgsområdets tilbud bliver akkrediteret At indgå i samarbejde med et anerkendt akkrediteringsfirma At indgå i samarbejde med de øvrige tilbud på omsorgsområdet mhp at igangsætte og gennemføre akkreditering af området Fleksibilitet og specialisering: Bo- og dagaktivitet Faxe By er et meget rummeligt tilbud og vil fortsat tilbyde en vifte af tilbud i forhold til målgruppen. Vi vil være opmærksomme på at udvikle nye tilbud i takt med at målgruppen ændrer sig, og i den forbindelse være på forkant med at videreuddanne medarbejderne, samt være opmærksom på, at der kan være behov for at ansætte medarbejdere med andre faglige baggrunde. Vi er også opmærksomme på, at vi i nogle situationer kan have behov for at trække på ekstern ekspertise i form af konsulentbistand. At personalet kan matche de faglige krav og udfordringer målgruppen stiller i dag og fremadrettet Ansøge den centrale kursuspulje om midler til kursusaktivitet. Bo- og dagaktivitet Faxe By vil kontinuerligt efteruddanne personalet, så de står bedre rustet til de målgrupper prognoserne peger på, er på vej. Alle medarbejdere gennemgår planlagt modulopbygget efteruddannelse i neuropædagogik og andre pædagogiske metoder der anvendes i dagligdagen. Modulerne består af følgende: 1. Introduktion til neuropædagogik: Intro til hjernens funktion og dysfunktion som kan bidrage til ny forståelse og handlemuligheder i forhold til udviklingshæmning.. 2. Autisme spektrum forstyrrelser: Viden om kendetegn, kommunikationsvanskeligheder, og sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, samt introduktion til pædagogiske tiltag. 5

6 3. ADHD og neuropædagogik: Præsentation ud fra Neuropædagogisk perspektiv, samt præsentation af medicinsk behandling. 4. Neuropædagogisk efteruddannelse: Hjernens opbygning, og neuropsykologiske funktioner. 1.februar 2013 starter 6 fastansatte medarbejdere på pædagoguddannelsen og under uddannelse vil de studerende vende tilbage til deres arbejdspladser med inspiration og ny faglig viden. Samtidig vil 6 ufaglærte medarbejdere få praksiserfaring. At alle medarbejdere har en grundlæggende viden om, og kan arbejde ud fra servicelovens intentioner omkring medbestemmelse på eget liv. At alle medarbejdere kender reglerne omkring magtanvendelse og omsorgspligten. Fortsat implementering og udvikling af medborgerskabsprojektet. Alle medarbejdere introduceres til bogen Vejen til det anerkendende samarbejde une/sundhed%20pleje%20omsorg/omsorg/anerkendendesamarbejde.ashx. Alle medarbejdere kvitterer ved ansættelsen på, at de forpligter sig til at sætte sig ind i reglerne omkring magtanvendelse og efterleve dem og forpligter sig til at orientere sig om opdateringer i forhold til lovgivning. Kvittering på magtanvendelse er opdateret med links til socialstyrelsens nye pjecer Alle medarbejdere skriver ved deres ansættelse under på at overholde reglerne om tavshedspligt. Alle medarbejdere skriver under på at de forpligter sig til at orientere sig om personalepolitikker og retningslinjer inden for ansættelsesområdet. 6

7 At medarbejderne udvikler deres kompetencer i forhold til at kunne dokumentere det pædagogiske arbejde, herunder blive bedre til at skrive de pædagogiske handleplaner som er udgangspunkt for det daglige arbejde Alle medarbejdere introduceres til det koncept Bo og dagaktivitet Faxe anvender til de pædagogiske handleplaner. Der laves korte tilpassede uddannelsesforløb omkring udarbejdelse af pædagogiske handleplaner som afvikles på de enkelte enheder, med hensyntagen til, hvor stor erfaring man har med konceptet, ligesom der i vid udstrækning gøres brug af sidemandsoplæring. Tidsplan: Ved udgangen af året vil teamkoordinatorene og leder gøre status i forhold til følgende: 1. Er der blevet større sammenhæng mellem teori og praksis i hverdagen? 2. Har vi opnået større grad af speciallicering? 3. Hvordan går det med medborgerskab i forhold til indflydelse og medbestemmelse for den enkelte borger? 4. Er handleplanerne blevet højnet kvalitetsmæssigt? 5. Har alle borgere en opdateret plan der beskriver mål og delmål, samt de eventuelle aftaler der er indgået med borgeren og botilbuddet? 6. Er handleplanen udarbejdet i samarbejde med borgeren? Intern og ekstern kommunikation og formidling: Bo- og dagaktivitet Faxe By er optaget af, at styrke både intern kommunikation og formidling, ligesom vi er optaget af at blive mere synlige udadtil. Bo- og dagaktivitet Faxe By synliggøres og markedsføres, så kendskabet til vores tilbud bliver så bredt som muligt for vores interresenter, som myndighedspersoner i og udenfor Faxe kommune, uddannelsessteder, interesseorganisationer og nærtstående til brugerne, samt kommende brugere. Handling:. Udarbejder nyhedsbreve til borgere og nærtstående og andre interresenter 2 gange årligt. At få lagt relevant information ind på hjemmesiden når der bliver åbnet op for dette 7

8 Tidsplan Materiale udarbejdes og revideres så det er klar til at blive lagt på hjemmesiden når der åbnes op for dette.. MED-udvalget vil sidst på året endelig vurdere om PR-arbejdet er forløbet tilfredsstillende, og hvilke resultater der er opnået. At få implementeret det valgte dokumenthåndteringssystem på de enkelte enheder, samt få den enkelte medarbejder til at søge de nødvendige informationer på medarbejderportalen og hjemmesiden og andre relevante sider i forhold til opgaveløsningen At få afklaret om man både skal anvende sb-sys og ekj. Undervisning af alle brugere. Der gives mulighed for sidemandsoplæring. Tidsplan Alle ansatte i Bo- og dagaktivitet Faxe By kan benytte det valgte dokumentationssystem og Faxe Kommunes medarbejderportal og hjemmeside og andre relevante sider i forhold til opgaveløsningen, på bruger niveau, ved udgangen af Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og tiltrækning af studerende Bo- og dagaktivitet Faxe By ser personalegruppen og den enkelte medarbejder, som en meget betydningsfuld ressource i forhold til at løse de opgaver som tilbuddene også i fremtiden, skal kunne varetage. Bo- og dagaktivitet Faxe By skal som organisation være konkurrence dygtige og innovative. Vi skal med andre ord løbende uddanne/efteruddanne personale, implementere ny viden i forhold til målgrupperne, kunne tiltrække og 8

9 fastholde en engageret, velkvalificeret og professionel personalegruppe, ligesom vi anser det som en væsentlig opgave hele tiden at kunne tiltrække studerende og tilbyde gode muligheder for lærerige praktikker. Der gennemføres udviklingssamtaler med henblik på at få udarbejdet kompetenceplaner for hver enkelt ansat At få det valgte konceptet godkendt af medudvalget.. At afklare det enkelte personales opgaver og kompetencer i forhold til hvor medarbejderen står lige nu og hvor medarbejderen er på vej hen. At afklare den enkelte medarbejders evt. karriere- og kompetence muligheder på sigt. At sætte fokus på, styrke og udvikle profession og pædagogik i Bo- og dagaktivitet Faxe By. At styrke samarbejdet mellem lederen og medarbejderen samt mellem medarbejderne indbyrdes. Tidsplan 1. Der er udarbejdet kompetenceplaner for hver enkelt medarbejder der hænger sammen med udviklingssamtalerne. Planen skal beskrive planlagte kompetenceudviklingsaktiviteter. 2. Ved udgangen af året vurderer teamkoordinatorer og leder hvordan det går med processen. At understøtte den enkelte medarbejder i arbejdet og sikrer god sammenhæng mellem arbejde og privatliv i de forskellige livsfaser Bo- og dagaktivitet Faxe By tilbyder samtaler med en coachende tilgang, til den enkelte medarbejder. Bo- og dagaktivitet Faxe By tilbyder faglig supervision, fra eksterne konsulenter til personalegrupper efter behov. Fleksible løsninger så familie og arbejdsliv hænger sammen. Bo- og dagaktivitet Faxe By er indstillet på at tilbyde fleks eller skåne job efter behov. Bo- og dagaktivitet Faxe By tilbyder seniorsamtaler til alle over 55 år. Tidsplan Der udføres trivselsundersøgelse 1 gang årligt. 9

10 Bo- og dagaktivitet Faxe By bevarer/opretter praktikpladser og tilbyder fortsat uddannelse, coaching og supervision og andre personaleudviklingstiltag, så vi fortsat kan være kendt som en god arbejdsplads for studerende med masser af udfordringer og interesse for, efter endt uddannelse at blive fremtidige kollegaer. Handling: Vi fortsætter med at uddanne flere gode vejledere som kan understøtte de studerende i at få udbytterige praktikker. Skemalagt tid til vejledning af de studerende. Tidsplan 1 gang årligt evaluerer teamkoordinatorer og leder hvordan det går med at have studerende. Arbejdsmiljøarbejdet er et vigtigt område for Bo- og dagaktivitet Faxe By Bo- og dagaktivitet Faxe By prioriterer et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø meget højt. Bo- og dagaktivitet Faxe By er en arbejdsplads der er kendt for et sundt arbejdsmiljø hvor medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø hele tiden har fokus. Handling: Der udarbejdes APV. Der udfærdiges handleplaner. Der laves årlig rapport til sikkerhedslederen. Der laves tiltag i forhold til handleplanerne eksempelvis uddannelse af medarbejdere i konflikthåndtering Det beskrives og synliggøres hvordan man kan trække på ressoursepersoner med særlige kompetencer i forhold til arbejdsmiljøforbedringer eks. konfliktmægler. Tidsplan: 10

11 Arbejdsmiljøarbejdet er en løbende proces som vil være et mål hvert år. Samarbejde med nærtstående: Bo- og dagaktivitet Faxe By ser et godt og konstruktivt samarbejde med nærtstående som et vigtigt mål. Bo- og dagaktivitet Faxe By vil fortsætte og udbygge det gode samarbejde der allerede er etableret i forhold til nærtstående og vil leve op til den vedtagne nærtståendepolitik Handling: Afholder 1 årlig sommerfest med nærtstående hvor der om eftermiddagen er mulighed for gensidig information, ligesom der hvert år planlægges med en relevant oplægsholder, i 2012 var der 2 oplæg, nemlig oplæg af myndighedschefen i Faxe kommune, samt et oplæg fra ULF, om selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse Der udsendes 2x årligt nyhedsbrev til nærtstående Tidsplan: Samarbejde med nærtstående er en løbende proces som vil være et mål hvert år Udfærdigelse af den lokale nærtstående politik for Bo- og dagaktivitet Faxe By, senest med udgangen af 2013, der lever op til kravene for akkreditering 11

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013

Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Rapport om anmeldt tilsyn Center for døgn tilbud Den 27. februar 2013 Udarbejdet af Sofie Lodahl Bai Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2013...

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej.

Fabos består af: Aktivitetscentret: Arbejdsplads for omkring 65 brugere, hvoraf de 25 er på værkstedet på Ballevej. Præsentation af fabos: fabos er et fællesledet bo- og aktivitetscenter, som hører under Odder kommune. fabos blev etableret i 1990, som én af de første fællesledede organisationer i Danmark. At være fællesledet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY.

HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Januar 2011 HER HOS OS HELDAGSSKOLEN VEJLBY. Heldagsskolen Vejlbys personalepolitik. 1 Velkommen til Her hos os Det er besluttet, at alle arbejdspladser i Middelfart Kommune skal udarbejde deres egen personalehåndbog

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole

Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2013. Personale- og lønpolitik for Randers Social- og Sundhedsskole Personale- og lønpolitik for 1 Forord Personalepolitikken har fokus på den hele medarbejder og dennes virke og udvikling på arbejdspladsen. Personalepolitikken tager udgangspunkt i skolens værdier, mission

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8.

Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Socialpsykiatrisk boform Solsiden Sindal. Generel studieplan for studerende på modul 8. Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation af det kliniske undervisningssted a. Præsentation af Solsiden Side 1 b. Kort

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere