Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne"

Transkript

1 Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Juni 2009

2 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET AKTUELLE TILSYN TILSYNETS VURDERING Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Oplysninger om tilbuddet Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer og rundvisning Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske og personalemæssige forhold Dialog med pårørende METODE OG FREMGANGSMÅDE Tilsynets tilrettelæggelse Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Tilsynets varsling...16 Side 1

3 1 Formål med tilsynet Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hver enkelt institution. Formålet med tilsynet er 1 at påse, at borgerne får den hjælp de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, samt at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet handler med andre ord om at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning og gældende praksis og at sikre sammenhæng mellem tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske forhold på de enkelte institutioner. Et centralt fokus for tilsynet er på hverdagslivet for beboere/brugere og således også på, hvordan hjælpen fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboere/brugeres vurdering heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår, efter aftale med Lejre Kommune ikke i s tilsyn. Endelig skal henlede opmærksomheden på, at tilsynet alene ikke er nogen garanti for, at alle forhold på institutionen til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses forventninger. Tilsynet giver et øjebliksbillede af dialog, udsagn og observationer, der sammenholdt med det foreliggende baggrundsmateriale samt gennemgang af s tilsynsmanual, udgør rammen for det enkelte tilsyn. 2 Tilsynsrapportens opbygning Tilsynsrapporten indledes med en vurdering af tilsynet efterfulgt af tilsynets eventuelle bemærkninger, anbefalinger og påbud. Herefter følger tilsynets opfølgning fra det seneste tilsyn med hensyn til evt. anbefalinger, bemærkninger og pålæg. Endelig følger en beskrivelse af tilsynets observationer og vurderinger inden for de tre områder: Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis, de organisatoriske og personalemæssige forhold samt de fysiske rammer. Jf. aftale med Lejre Kommune indgår følgende 1 Jf. vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område pkt. 362 Side 2

4 fokuspunkter med en særlig vægt i tilsynet: 1) brugernes økonomi og 2) Pædagogiske udviklingsplaner. 3 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 29. maj 2009 kl Dato for seneste tilsyn 13. marts 2008 Rundvisning Tilsynet kørte alene rundt til de fem bosteder, hvor vi blev vist rundt af den medarbejder der var på arbejde, samt den/de beboer der var hjemme. Leder havde i forvejen sørget for, at hvert bofællesskab havde mindst en beboer hjemme. Observation i forhold til det sociale liv og samspil Er observeret ved den fysiske gennemgang og ved dialogmøde med medarbejdere og beboere. Dialog med medarbejdere og ledere Tilsynet talte med tre medarbejdere Dialog med beboere Tilsynet talte undervejs med mindst én beboer hvert sted Dialog med pårørende Tilsynet har talt telefonisk med en pårørende Tilsynsførende Helle Hjort Juul (Sygeplejerske) og Helen Hilario Jønsson (Cand. Pæd., PD og socialpædagog) Side 3

5 4 Tilsynets vurdering Bofællesskaberne har haft fokus på at udvikle og beskrive deres organisatoriske og pædagogiske referenceramme. Denne indrammer Bofællesskabernes værdiggrundlag og menneskesyn på en måde, så det i praksis synes at virke som et godt arbejdsredskab. Det er særligt den fire måneder lange proces, der har været i løbet af udarbejdelsen, som både personalegruppen som helhed og den enkelte medarbejder tilsyneladende har haft stort udbytte af. Det er tilsynets indtryk, at der findes en god sammenhæng mellem den udmeldte pædagogiske referenceramme og den pædagogiske praksis. Såvel interviewene med medarbejderne, som tilsynets observationer i de fem bofællesskaber bekræfter dette indtryk. Medarbejderne kan redegøre for den pædagogiske metode og demonstrerer ved tilsynets observationer denne i praksis. Medarbejderne bruger en anerkendende tilgang, der er kendetegnet ved, at de har fokus på at optimere den enkelte beboers ressourcer, samtidig med at der tages de hensyn som den enkelte har brug for. Et eksempel er balancen mellem aktiviteter og afslapning, som efter tilsynets vurdering synes at være afstemt. Beboerne giver udtryk for, at de trives godt og giver flere eksempler på, hvad der betyder noget for dem og at dette findes dér, hvor de bor. Der findes relevante tilbud og aktiviteter, og beboernes får hjælp til at begå sig i relation til eksterne aktiviteter, hvilket understøtter den ressourceoptimerende tilgang som personalet har. På længere sigt kan Bofællesskaberne med fordel arbejde hen imod konkrete mål og handleplaner, som evt. vil kunne beskrives i en virksomhedsplan eller i forbindelse med en evt. drifts- og udviklingsaftale med Lejre Kommune. Det er tilsynets vurdering, at der nu foreligger en god ramme for, hvordan Bofællesskaberne udvikler deres organisation. Der arbejdes efter fyrtårnsmodellen, og det er hensigten at rammen hen ad vejen skal udfyldes yderligere i forhold til nye udviklingspunkter. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at evaluere praksis på basis af fyrtårnsmodellen evt. på en eller flere årlige temadage. Side 4

6 4.1 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Ingen Anbefalinger Påbud Ingen 1. At der udarbejdes en handleplan for, hvornår de resterende handleplaner skal være færdige og at der af handleplanen indgår en struktur, hvor der sikres tilbagemeldinger til leder om, hvornår der skal evalueres, justeres og evt. ændringer indskrives i den ny handleplan. 2. At der indarbejdes en struktur, hvor leder formelt deltager i udvalgte møder i de enkelte grupper i Bofællesskaberne. Gennem den formelle mødestruktur vil der kunne planlægges fx opfølgning på handleplaner og andre gennemgående punkter. 3. At der genindføres beboermøde i det bofællesskab, der pga. få beboere ikke afholder beboermøder. Det er tilsynets generelle indtryk, at den enkelte beboers oplevelse af formel indflydelse kan være gavnlig for såvel bofællesskabets demokratiske spilleregler som den enkeltes oplevelse af indflydelse og demokrati. 4. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi, hvorfor det anbefales at udarbejde dette. 5. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er tilstrækkelig overensstemmelse mellem tilbudsportal og praksis, hvorfor tilsynet vil anbefale Bofællesskaberne at kvalitetssikre oplysningerne i samarbejde med Lejre Kommune. 4.2 Oplysninger om tilbuddet Oplysninger om tilbuddet Tilbuddet: Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber, administrationen er placeret på Præstegårdsvej 3, 4330 Hvalsø, og de fem bofællesskaber er placeret på hver sin adresse: Side 5 Ebbemosen 3 d, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge

7 Åbanken 22, 4320 Lejre Toftekæret 3B Osted, 4000 Roskilde Øst-Bo, Præstegårdsvej 3 E, 4330 Hvalsø Fire-Bo, Ejbyvej 70, 4070 Kr. Hyllinge Leder: Helle Bjarn Christensen Juridisk grundlag: SEL 85 og 108 Antal pladser: 27 pladser, heraf 9 i egen bolig Målgruppe: Voksne med varig nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner i mange aldersgrupper. Der er stor forskel på beboerne og deres ressourcer. Flere beboere er forholdsvis selvhjulpne forstået på den måde, at flere af dem kan være alene om natten, tage bussen, købe ind osv. Andre beboere har brug for mere omfattende støtte. 4.3 Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning Ved sidste tilsyn blev der givet to anbefalinger Det blev anbefalet, at der udarbejdes nogle overordnede rammer og krav for det pædagogiske arbejde på Bofællesskaberne. Bofællesskaberne er siden sidste tilsyn blevet færdige med at udarbejde Håndbog for Bofællesskaberne. En hel central del af dette arbejde har været at udvikle og beskrive Bofællesskabernes fælles vision, strategi, værdiggrundlag og pædagogiske referenceramme. Det blev anbefalet, at der udarbejdes skriftlige og faste procedurer for magtanvendelse, samt at medarbejdere og ledelse kontinuerligt drøfter magtanvendelsesproblematikken og eventuelt afholder temadage, hvor magtanvendelsesproblematikken tages op. Der er udarbejdet procedure for magtanvendelse, som forefindes i stedets procedurehåndbog. Nye medarbejdere skal læse proceduren igennem og der afsættes en halv arbejdsdag til at læse personalehåndbogen. Nye kvalitetsudviklingstiltag Bofællesskaberne har siden sidste tilsyn haft fokus på at definere og kvalitetssikre beskrivelser af den pædagogiske praksis, for bl.a. derigennem at opnå overensstemmelse mellem de fem bofællesskaber på relevante områder. Der er anvendt fra vejleder til stifinder og fyrtårnsmodellen som referenceramme. Side 6

8 4.4 Fysiske rammer og rundvisning Fysiske rammer og observation Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber placeret i naturskønne omgivelser i Lejre, Roskilde, Hvalsø samt to bofællesskaber i Kr. Hyllinge. Fælles for bofællesskaberne gælder det, at alle beboerne enten har deres eget værelse eller lejlighed. Der er dog forskel på standarden af den enkeltes bolig, idet Åbanken har toværelses lejligheder, mens Ebbemosen har etværelses lejligheder begge med eget bad og tekøkken. På Fire-bo har beboerne et værelse til rådighed uden eget bad og køkken/te-køkken. Administration og mødefaciliteter findes i tilknytning til bofællesskabet Øst-Bo. Her er der fin plads til, at alle medarbejdere kan mødes. Da nogle af bofællesskaberne ikke har optimale kontorfaciliteter, idet beboernes hjem er i højsædet, kan man således mødes/arbejde administrativt i Øst-Bo. Fællesarealerne udgøres af køkken/alrum/stue af forskellig størrelse, men alle indrettet med et hjemligt og personligt præg. De udendørs faciliteter udgøres af terrasser tilknyttet beboernes lejligheder / værelser og/eller fælles terrasse samt have Tilsynets observationer undervejs Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer samlet set er velegnede til målgruppen. Der er imidlertid to bofællesskaber, hvor man må sige, at de ikke lever helt op til dagens standarder med hensyn til eget bad, toilet og en lejlighedslignende bolig. For det ene bofællesskab gælder det, at der foreligger konkrete planer, at de skal tilflytte et nyt byggeri i tilknytning til et andet bofællesskab, og for det andet bofællesskab gælder det, at beboerne er ældre (ældste 83 år) og at de har større fordele ved at blive boende end ved at flytte. Det skal understreges, at tilsynet finder, at dette bofællesskab er hyggeligt indrettet og har en rar atmosfære, der giver indtryk af en beboergruppe som kan lide at bo der. I samtlige bofællesskaber finder der en meget hjemlig og hyggelig atmosfære; beboerne har tydeligvis sat deres præg på indretningen af såvel deres værelser som fællesarealer. Tilsynet observerer beboere, der giver udtryk for at trives, og som gerne fortælle om, hvad de foretager sig i løbet af dagen, i hvilken udtrækning de har indflydelse og Side 7

9 på hvilken måde de får hjælp og vejledning i hverdagen. 4.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Bofællesskaberne arbejder hovedsalig ud fra de rammer, som de gennem et længerevarende udviklingsprojekt gennem de logiske niveauer/ fyrtårnsmodellen er nået frem til. Den består foreløbig af tre hovedemner: 1) Pædagogisk vision mødet med borgeren, 2) Ledelse og 3) Møder. Sidstnævnte er uddybet med udgangspunkt i følgende fem niveauer som omfatter: 1) Identitet, 2) Værdier, 3) Kompetencer, 4) Adfærd, og 5) Omgivelser. Hvert af disse niveauer er beskrevet i Bofællesskabernes Håndbog. Det er imidlertid væsentligt for ideen og metoden, at det beskrevne og praksis evalueres og uddybes løbende. Overordnet set er der udarbejdet en pædagogisk vision og en overordnet strategi for Bofællesskaberne. Mødestrukturen og organisationsstrukturen er tilrette lagt således, at bofællesskaberne fungerer selvstændigt, da de med deres forskellige målgrupper og individuelle behov ikke skal ensrettes. Derimod er der en koordinator i hvert bofællesskab, der skal sikre, at de overordnede pædagogiske visioner, mål og målsætninger bliver implementeret i hvert bofællesskab, ligesom de også har til ansvar at bidrage den anden vej med det enkelte bofællesskabs udfordringer og ideer. Koordinatorerne skal være kulturbringere. Leder gør det klar, at den pædagogiske filosofi er et fast udgangspunkt, mens metoder og pædagogisk praksis i forhold til at nå målene gøres til genstand for debat. I forbindelse med udviklingsprocessen er der blevet arbejdet med den enkelte medarbejders rolle, ud fra det såkaldte Stifinderprojektet. Ligeledes arbejdes der løbende med at sikre den anerkende tilgang til beboerne. Det er leders indtryk, at det ovennævnte arbejde skal fremstå som et mål i sig selv, og at virkningen af det skal kunne aflæses i praksis, og gennem beskrivelser hen ad vejen. Medarbejderne redegør for, hvordan de i hverdagen arbejdes ud fra de pædagogiske rammer og principper, ved at tage udgangspunkt i beboerne, deres behov og normer, og at man i det hele taget tilstræber at spille på beboerens banehalvdel, som det formuleres. Medarbejderens opgave er at hjælpe beboeren med at formulere deres egne mål, og efterfølgende at vejlede dem i at nå dem. Medarbejderne giver i vid udstrækning udtryk for en ens tilgang og grundholdning til de fleste væsentlige spørgsmål. Pædagogisk metode Side 8

10 Bofællesskaberne bekender sig ikke til én metode, men bygger i højere grad på den anerkendende tilgang og på værdier som respekt for den enkelte beboers historik og udviklingsmuligheder. Dette er gennemgående i fx det pædagogiske handleplansarbejde, hvor beboerens historie og udviklingsmuligheder og -mål er i fokus. Det går også igen, når personalet i forhold til at kunne tilrettelægge en god hverdag for en beboer med hjerneskade, søger ekspertviden fra en neuropsykolog, der kan bidrage til, at personalet samler en række pædagogiske initiativer, der vil gavne den pågældende bruger. De pædagogiske handleplaner/behandlingsplan Tilsynet kan konstatere, at det har været en stor udfordring for Bofællesskaberne at få udarbejdet de pædagogiske handleplaner. Det har haltet med at få dem færdige, hvilket leder tilskriver det forhold, at det kan være en længere proces at udvikle de skrive- og formuleringsmæssige kompetencer, som det fordrer at udarbejde pædagogiske handleplaner. Selvom der har været udmeldt en deadline, så er den ikke overholdt hele vejen rundt. Tilsynet kan således konstatere, at der forefindes 9 ud af 27 handleplaner hos leder. Leder oplyser, at man har arbejdet med at sikre at personalet fik både de fornødne kompetencer og ressourcer for at kunne udarbejde handleplanerne dels gennem den enkelte koordinator og dels ved at give tid til skriveprocessen og til at opstille de pædagogiske mål. Medarbejderne giver udtryk for, at de næsten er færdige med alle handleplaner. Beboerne er med til at udarbejde handleplanerne. Der følges løbende op på handleplanerne, dog skal de senest evalueres hver tredje måned. Afhængig af hvilke mål, der er opstillet, arbejdes der forskelligt med dem dvs. nogle mål arbejdes der med agligt mens andre fx er ugentlige mål. Handleplanerne ligger i bofællesskaberne. Tilsynet gennemser en handleplan, og kan konstatere, at den er gennemarbejdet. Den indledes med en kort beskrivelse af områder som skolegang/beskæftigelse/arbejde, historik, familierelationer og andre relationer, psykiske og fysiske tilstand, sociale forhold, hygiejne, medicin, mobilitet i forhold til at kunne transportere sig rundt, rengøring og ressourcer. Herefter følger to handleplaner i skemaform, der er formuleret af henholdsvis hjemmevejleder og den enkelte beboer, og som indeholder mål, metoder/midler, tid, evaluering og ansvarlig. Tilsynet kan konstatere, at der er tale om en god sammenfatning af den enkeltes situation og at der forekommer at være en klar struktur og systematik i handleplanen og endelig at den i høj grad formår at involvere den enkelte beboer. Side 9

11 Hverdag og aktiviteter Beboerne går på arbejde eller i skole i dagligdagen, hvilket i stor udstrækning er en udfordring i sig selv. Målgruppen taget i betragtning med en aldersspredning på år er der således forskel på, hvor meget de har kapacitet til derudover. Nogle af de ældre har brug for ro og rutiner om eftermiddagen, hvilket respekteres. Men flere går i voksenklub, til fodbold eller svømning, ligesom det det ikke er ualmindeligt at man går en tur om eftermiddagen. Beboerne har faste pligter som indkøb og maddage i fællesskaberne. De får hjælp og støtte i den udstrækning, de har brug for det, men der er altid en medarbejder der hjælper til. Med hensyn til rengøring kan dette enten foregå ved rengøringshjælp, som den enkelte køber, eller/og det kan foregå med støtte fra en medarbejder. Derudover har de hver især en hjemmedag, hvor de sammen med en medarbejder får mulighed for at få hjælp til f.eks. bank, læge, indkøb af personlig hygiejne mv. Beboerne er ikke altid nemme at motivere til aktiviteter. Medarbejderne gør opmærksom på, at der for nogle beboeres vedkommende kunne ønskes en bredere vifte af beskæftigelsesmuligheder i hverdagen. Her tænkes der især på beskyttet beskæftigelse eller en form for praktiksteder, hvor den enkelte kan prøve sig lidt af i forskellige arbejdsfunktioner. Som det ser ud nu, kan beboerne benytte: Skole (folkepensionister skal selv afholde udgiften) ITC, som vurderer om den enkelte beboer er egnet til arbejdsmarkedet. Beskyttet værkstedstilbud (gratis) De beboere som tilsynet taler med undervejs bemærker samlet set, at de går i skole eller har en beskæftigelse. Endvidere synes de alle at udtrykke tilfredshed med deres skolegang/arbejde. Adspurgt giver de alle udtryk for, at de er tilfredse med det de foretager sig i hverdagen i bofællesskaberne: de kan være med til indkøb, have hjemmedage sammen med en medarbejder og stort set alle har en fast maddag med efterfølgende oprydning og opvask. Nogle går til svømning, flere går i klub, hvor der er mulighed for at være med i forskellige aktiviteter. Et par stykker går i Voksenklub i København, - de hentes og bringes vha. handicapkørsel. Der har tidligere været tilbud om handicapridning og ridefysioterapi. Men tilbuddet er der desværre ikke længere og det har vist sig vanskeligt at finde et nyt sted, der også kan tilbyde ridefysioterapi. Da rigtig mange beboere i målgruppen har stor fysisk og psykisk gavn af denne aktivitet er det fortsat et stort ønske en dag at finde et sted. Side 10

12 Beboerne oplyser, at de får hjælp til forskellige ting. Det kan være i forhold til de pligter, de har med hensyn til madlavning, til at komme i banken, til at have venner/veninder uden for bofællesskabet, til at rydde op og vaske tøj og til personlig hygiejne. Flere af disse punkter fremgår endvidere af den pædagogiske handleplan. Én beboer fortæller, at hun også får hjælp til tandbørstning og til den personlige hygiejne. Nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi Tilsynet kan konstatere, at der er nedskrevne retningslinjer for kostkassen, samt beboernes fælleskasse, men ikke for beboernes økonomi. Tryghed og trivsel - støtte og vejledning Tryghed og trivsel er ifølge leder, når den enkelte beboer møder personalet uforbeholdent og udtrykker deres behov. Leder kender samtlige beboere og deres individuelle problematikker, og det er efter leders opfattelse enkelt at aflæse den enkelte beboers trivsel gennem dialog, aflæsning af kropssprog og gennem samvær og nærvær generelt. Medarbejderne tilkendegiver, at det er væsentligt for beboernes trivsel, at der er forudsigelighed, genkendelig og struktur i deres hverdag. Dvs. at de ved hvem der kommer på arbejde de forskellige dage, at aktiviteter er tilpasset deres behov, og at der f.eks. ikke sker for mange indtryk på en gang etc. Adspurgt om, hvordan personalet måler om beboerne trives, nævner de i lighed med leder, at det er enkelt at aflæse på dialogen, humøret, på når huden bliver grå og håret slatten. Derud over bemærker de at samarbejdet med dagtilbuddene er vigtigt i forhold til om der observeres dårlig trivsel. Beboerne udtrykker på forskellig vis, at de er vældigt glade for at bo i deres bofællesskab. De giver adspurgt udtryk for, at de trives og at de har det godt med hinanden i de forskellige bofællesskaber. De giver indtryk af, at kan lide at være sammen, og at de enten opholder sig sammen eller i deres egne lejligheder/værelser, hvor de har bestemte hobbys, som de er optagede af. Personalet går hjem kl. 20. Flere af beboerne giver udtryk for, at de på det tidspunkt er trætte efter en lang dag. Nogle få går allerede i seng ved 19 tiden, og ellers går de fleste ikke i seng så meget senere end kl. 21. Når personalet er gået hjem, er der ikke en fast tilkaldeordning, hvis der er brug for hjælp. Tidligere har der været en alarmknap, men da den aldrig blev brugt og oven i købet var dyr at drive, blev denne opsagt. Nu har man lidt forskellig praksis i bofællesskaberne. Tilsynet erfarer, at beboerne kan forsøge at ringe til medarbejdere og pårørende mv. Side 11

13 Sprogbrug og omgangsformer Det er såvel leder som medarbejderes indtryk, at beboerne indbyrdes generelt taler ordentligt til hinanden. Der er fokus på området, hvilket betyder at man på nogle af bofællesskaber taler mere jævnligt med beboerne om omgangstone og konflikthåndtering. Såfremt omgangstonen ikke er i orden, er medarbejderne opmærksomme på ikke at overtage den eventuelle konflikt, men agere som oversætter og mægler i kommunikationen mellem beboerne. Beboerne udtrykker, at de taler pænt til hinanden, men at de da også kan være uenige. Det sker dog sjældent, at de er uvenner. Brugerindflydelse Såvel leder som medarbejdere understreger, at beboerne har en høj grad af indflydelse på deres hverdag. Denne opnås gennem inddragelse i deres egne handleplaner, i hverdagen og i nogle bofællesskaber også gennem beboermøder. Adspurgt om, hvorfor der ikke er beboermøder i hvert bofællesskab, oplyses det, at der i stedet har været praksis for, at man taler sammen hver dag og således løbende opnår indflydelse på ideer og beslutninger. Kost Der er ingen overordnede retningslinjer eller kostpolitik. Der arbejdes i stedet med oplysning at guide beboerne til en sund livsstil samt at sikre, at der på ugens madplan er sunde måltider og alternativer. Medarbejderne bemærker, at kost og sundhed generelt er et fokusområde, forstået på den måde, at man forholder sig til emnet. Fokusset indbefatter også fx en respekt for især de ældre, som er opvokset med en madkultur som muligvis ikke er særlig sund, men som de holder utrolig meget af. Her har man fokus på sunde alternativer, og på motivation for at prøve noget nyt. Der er endvidere et generelt fokus på, at råvarerne er gode, på at servere portionsanretninger, der hvor det har været relevant, på fedtindholdet i kødet og andre madvarer, på sund fornuft, egen indflydelse. Magtanvendelser Såfremt omgangstonen ikke er i orden, er medarbejderne opmærksomme på ikke at overtage den eventuelle konflikt, men agere som oversætter og mægler i kommunikationen mellem beboerne. Det er kun ved de deciderede konflikter, at der gribes ind. Side 12

14 Humor anvendes ofte til at tage toppen af konflikten. Medicinhåndtering Bofællesskaberne udleverer som udgangspunkt ikke medicin. Hvis der er brug for det, er der en sygeplejerske ansat, som kan varetage medicinhåndtering. De beboere, der skal have medicin, får medicinen udleveret på apoteket og indtager selv deres medicin. Seksualitet Seksualitet er et emne, som man afhængig af en vurdering af den enkelte brugers behov, taler om. Ind imellem skal en beboer hjælpes med fx at finde løsninger, og her gør man brug af en seksualvejleder. 4.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde; kommunikation og trivsel I forbindelse med Bofællesskabernes organisationsudviklingsarbejde, har de også taget fat på at definere deres visioner og mål med deres mødestruktur og mødekultur. De forskellige eksterne og interne møder er beskrevet tillige med metoder og mål for, hvordan de skal afholdes i en professionel og faglig god ånd. Hvert bofællesskab har en koordinator, som har et overordnet ansvar for koordinering af budskaber, opfølgning, ansvar for implementeringsprocesser mv. Der afholdes et koordinatormøde om måneden, hvor deltagerne er leder og koordinatorerne Der afholdes et personale for samtlige hver 3. mdr. dvs. 4 gange årligt. Der afholdes møde i de enkelte bofællesskaber hver 14. dag, hvor leder på skift deltager, efter behov og hvor det er aktuelt. Om mødestruktur og det interne samarbejde oplyser medarbejdere, koordinatorer og leder, at det fungerer godt. Der er mulighed for at trække på hinandens kompetencer, og der er en grundlæggende frugtbar holdning til, at bofællesskaberne ikke nødvendigvis skal ligne hinanden på alle områder, men i højere grad arbejde ud fra en fælles overordnet ramme. Det betyder, at der derfor er fokus på den udfordring det er at finde balancen mellem at bevare bofællesskabernes individuelle præg og samtidig have en fælles kultur og struktur. Det er et arbejde som fortsat pågår. Det bemærkes, at leder ikke har fået udmeldt et egentligt budget endnu. Det er ikke Side 13

15 et problem i hverdagen, men kan være kilde til frustration ikke at kende sit budget. Eksternt samarbejde Det eksterne samarbejde består hovedsalig af samarbejdet med sagsbehandlere, dagtilbud og forældre/pårørende. Samarbejdet med de pårørende oplyses at fungerer godt. De indkaldes til handleplansmøder og til møder på dagtilbuddet, der hvor disse indkalder hertil. De pårørende inviteres desuden til møder og til arrangementer i bofællesskaberne. Med hensyn til dagforanstaltning er der på værkstederne et formaliseret samarbejde, hvor dagtilbuddet inviterer til statusmøde en gang årligt. Kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Leder og medarbejdere bekræfter hinanden i, at der er stabilitet i personalegruppen; at der er et lavt sygefravær; at der er en forholdsvis lav udskiftning i personalegruppen; og at der, om den der er, kan siges, at den er naturlig (fx barsel og ambitioner om ledelsesstillinger). Man dækker overvejende hinanden ind i forhold til sygdom og ferie og samtidig har personalet høj grad af indflydelse på deres arbejdsplanstilrettelæggelse. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere har et tilbud om gennemførelse af MUS en gang årligt. Indtil videre har især to bofællesskaber takket ja, mens andre er mere afventende. Såvel ledere som medarbejdere forklarer det med, at det i første omgang er et spørgsmål om at det så at sige bliver kutyme, at der bliver en praksis for det, men at det også er udtryk for, at medarbejdergruppen som sådan oplever at de taler om de MUS-agtige forhold, når de har brug for det. Man følger en fast MUS-skabelon. Medarbejderne får tilbudt personlig- og sagssupervision efter behov. Adspurgt om medarbejderne kunne ønske at supervision blev indlagt i faste rammer, svarer medarbejderne, at de er godt tilfredse med den ordning der er. De mener at den fungerer godt fordi den, i hvert fald på nuværende tidspunkt, sikrer en mere målrettet supervision alt afhængig af emne, mål og behov. Der er ikke meget økonomi til kursusvirksomhed og egentlige uddannelser. Men det er vedtaget at igangsætte en kursusrække med emnet neuropædagogik. Der har desuden været en medarbejder fra Hukommelsesteamet i kommunen, som har undervist om demens. Side 14

16 Sammenhæng mellem kompetencer, målgruppe og rammer Såvel leder som medarbejdere giver udtryk for, at der er god overensstemmelse mellem deres kompetencer og målgruppens behov. 4.7 Dialog med pårørende Dialog med pårørende Tilsynet har talt med en pårørende, som giver udtryk for, at der er et meget godt og trygt miljø i Bofællesskaberne. Der gives et overbevisende indtryk af, at beboerne får megen støtte og vejledning og at de nyder godt af personalets store kendskab til den enkelte. Der sættes pris på personalets ihærdighed med hensyn til at aktivere beboerne, især i dagtimerne, hvor skole og beskæftigelse er relevant. Samarbejdet og kontakten til personalet fungerer ualmindelig godt og den pårørende er vældig imponeret af personalets ihærdighed med hensyn til at skabe en rigtig god hverdag for beboerne. For de beboere som ikke har pårørende, medtænkes de enten i andre pårørendebesøg, eller får anden aktivitet med deres kontaktperson. Adspurgt kan den pårørende ikke pege på områder, som der kunne arbejdes bedre med det fungerer så godt og personalet gør en beundringsværdig stor indsats. 5 Metode og fremgangsmåde s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig med at tilsynet har til opgave at udøve kontrol med, om tilbuddet følger lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observation, som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. handler om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt forstander med henblik på rettelser af faktuelle fejl. 5.1 Tilsynets tilrettelæggelse Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Side 15

17 Kort opstartsmøde med leder/medarbejder af tilbuddet, hvor det konkrete tilsyn planlægges Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs, og/eller at observere det sociale liv. Dialog med Leder/ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere, hvor det har været muligt 5.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Til brug for forberedelsen af tilsynet har indhentet materiale fra Lejre Kommunes hjemmeside. Materialet indeholder blandt andet tidligere tilsynsrapporter, virksomhedsplan og kvalitetsstandarder. Endelig har oplysninger fra Tilbudsportalen samt oplysninger fra Institutionens hjemmeside indgået i det konkrete tilsyn. 5.3 Tilsynets varsling Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. 1 mdr. før gennemførelse. Endvidere har Specialkonsulent Helen Hilario Jønsson fra haft et møde med lederne i Lejre Kommune inden tilsynet er blevet drøftet og endelig fastlagt. Side 16

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede

Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede Anmeldt tilsyn Bramsnæsvig Botilbud for udviklingshæmmede Juni 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING... 3 3 DATAGRUNDLAG... 3 4 TILSYNETS VURDERING... 4 4.1 Tilsynets bemærkninger,

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bofællesskaberne Tilsynsrapport Lejre Kommune Bofællesskaberne Anmeldt tilsyn Februar 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Holberghus Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. BOSTEDET HOLBERGHUS... 3 Resumé... 3 Bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære.

Jammerbugt Kommune. Ved dette tilsyn har vi særligt fulgt op på forslag og anbefalinger fra tidligere tilsynsbesøg og vurdere stemning og atmosfære. TILSYNSRAPPORT Jammerbugt Kommune Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Krabben Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 9 Og Uanmeldt tilsyn i Dagbeskæftigelsen Krabben Tirsdag den 10. august fra kl. 11.30 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune. Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab, Præstø, Vordingborg Kommune Rødegårdsvej, Ibsvej, Lundegården og Kirkagerstræde Tirsdag den 19. juni 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl

Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune. Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo og Naboskab Vordingborg, Vordingborg Kommune Onsdag den 23. oktober 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bo-og Naboskab

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00

Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune. Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Ungebyen, Bo- og Naboskab Præstø Vordingborg Kommune Tirsdag den 22. oktober 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt tilsynsbesøg i Ungebyen,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bofællesskaberne Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 3. GENEREL ANBEFALING... 3 Tilsynets varsling... 3 4. BOFÆLLESSKABERNE...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Elleslettegård

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Elleslettegård Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo

Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Tilsynsrapport 2010 Anmeldt tilsyn på Højbo Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens forpligtigelse

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Torsdag den 30. december 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Den Selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Torsdag den 30. december 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tangshave Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Drosthuset

Tilsynsrapport. Halsnæs Kommune Drosthuset Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Drosthuset Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 4 3.1

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Tandsbjerg Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Ulkebøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bramsnæsvig

Tilsynsrapport. Lejre Kommune Bramsnæsvig Tilsynsrapport Lejre Kommune Bramsnæsvig Anmeldt tilsyn Marts 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 12. maj 2011 Acadre nr.: 11/10674 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Bybjerggård - besøg den 28.4.2011 kl. 13.00-16.00 Tilbuddets navn Bofællesskabet Bybjerggård Bybjerggård

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune. Onsdag den 13. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bakkegården, Silkeborg Kommune Onsdag den 13. juli 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bakkegården. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Støttecentret Møllegade Tilbudstype Klub tilbud efter 85 samt aktivitetstilbud efter 104 Adresse Møllegade, Skanderborg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Solsikken, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere