Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejre Kommune. Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne"

Transkript

1 Anmeldt tilsyn Bofællesskaberne Juni 2009

2 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET AKTUELLE TILSYN TILSYNETS VURDERING Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Oplysninger om tilbuddet Opfølgning fra sidste tilsyn Fysiske rammer og rundvisning Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Organisatoriske og personalemæssige forhold Dialog med pårørende METODE OG FREMGANGSMÅDE Tilsynets tilrettelæggelse Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Tilsynets varsling...16 Side 1

3 1 Formål med tilsynet Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16 at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hver enkelt institution. Formålet med tilsynet er 1 at påse, at borgerne får den hjælp de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet, at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, samt at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet handler med andre ord om at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning og gældende praksis og at sikre sammenhæng mellem tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de organisatoriske, personalemæssige og pædagogiske forhold på de enkelte institutioner. Et centralt fokus for tilsynet er på hverdagslivet for beboere/brugere og således også på, hvordan hjælpen fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboere/brugeres vurdering heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår, efter aftale med Lejre Kommune ikke i s tilsyn. Endelig skal henlede opmærksomheden på, at tilsynet alene ikke er nogen garanti for, at alle forhold på institutionen til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelses forventninger. Tilsynet giver et øjebliksbillede af dialog, udsagn og observationer, der sammenholdt med det foreliggende baggrundsmateriale samt gennemgang af s tilsynsmanual, udgør rammen for det enkelte tilsyn. 2 Tilsynsrapportens opbygning Tilsynsrapporten indledes med en vurdering af tilsynet efterfulgt af tilsynets eventuelle bemærkninger, anbefalinger og påbud. Herefter følger tilsynets opfølgning fra det seneste tilsyn med hensyn til evt. anbefalinger, bemærkninger og pålæg. Endelig følger en beskrivelse af tilsynets observationer og vurderinger inden for de tre områder: Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis, de organisatoriske og personalemæssige forhold samt de fysiske rammer. Jf. aftale med Lejre Kommune indgår følgende 1 Jf. vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område pkt. 362 Side 2

4 fokuspunkter med en særlig vægt i tilsynet: 1) brugernes økonomi og 2) Pædagogiske udviklingsplaner. 3 Oplysninger vedrørende det aktuelle tilsyn Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 29. maj 2009 kl Dato for seneste tilsyn 13. marts 2008 Rundvisning Tilsynet kørte alene rundt til de fem bosteder, hvor vi blev vist rundt af den medarbejder der var på arbejde, samt den/de beboer der var hjemme. Leder havde i forvejen sørget for, at hvert bofællesskab havde mindst en beboer hjemme. Observation i forhold til det sociale liv og samspil Er observeret ved den fysiske gennemgang og ved dialogmøde med medarbejdere og beboere. Dialog med medarbejdere og ledere Tilsynet talte med tre medarbejdere Dialog med beboere Tilsynet talte undervejs med mindst én beboer hvert sted Dialog med pårørende Tilsynet har talt telefonisk med en pårørende Tilsynsførende Helle Hjort Juul (Sygeplejerske) og Helen Hilario Jønsson (Cand. Pæd., PD og socialpædagog) Side 3

5 4 Tilsynets vurdering Bofællesskaberne har haft fokus på at udvikle og beskrive deres organisatoriske og pædagogiske referenceramme. Denne indrammer Bofællesskabernes værdiggrundlag og menneskesyn på en måde, så det i praksis synes at virke som et godt arbejdsredskab. Det er særligt den fire måneder lange proces, der har været i løbet af udarbejdelsen, som både personalegruppen som helhed og den enkelte medarbejder tilsyneladende har haft stort udbytte af. Det er tilsynets indtryk, at der findes en god sammenhæng mellem den udmeldte pædagogiske referenceramme og den pædagogiske praksis. Såvel interviewene med medarbejderne, som tilsynets observationer i de fem bofællesskaber bekræfter dette indtryk. Medarbejderne kan redegøre for den pædagogiske metode og demonstrerer ved tilsynets observationer denne i praksis. Medarbejderne bruger en anerkendende tilgang, der er kendetegnet ved, at de har fokus på at optimere den enkelte beboers ressourcer, samtidig med at der tages de hensyn som den enkelte har brug for. Et eksempel er balancen mellem aktiviteter og afslapning, som efter tilsynets vurdering synes at være afstemt. Beboerne giver udtryk for, at de trives godt og giver flere eksempler på, hvad der betyder noget for dem og at dette findes dér, hvor de bor. Der findes relevante tilbud og aktiviteter, og beboernes får hjælp til at begå sig i relation til eksterne aktiviteter, hvilket understøtter den ressourceoptimerende tilgang som personalet har. På længere sigt kan Bofællesskaberne med fordel arbejde hen imod konkrete mål og handleplaner, som evt. vil kunne beskrives i en virksomhedsplan eller i forbindelse med en evt. drifts- og udviklingsaftale med Lejre Kommune. Det er tilsynets vurdering, at der nu foreligger en god ramme for, hvordan Bofællesskaberne udvikler deres organisation. Der arbejdes efter fyrtårnsmodellen, og det er hensigten at rammen hen ad vejen skal udfyldes yderligere i forhold til nye udviklingspunkter. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at evaluere praksis på basis af fyrtårnsmodellen evt. på en eller flere årlige temadage. Side 4

6 4.1 Tilsynets bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Ingen Anbefalinger Påbud Ingen 1. At der udarbejdes en handleplan for, hvornår de resterende handleplaner skal være færdige og at der af handleplanen indgår en struktur, hvor der sikres tilbagemeldinger til leder om, hvornår der skal evalueres, justeres og evt. ændringer indskrives i den ny handleplan. 2. At der indarbejdes en struktur, hvor leder formelt deltager i udvalgte møder i de enkelte grupper i Bofællesskaberne. Gennem den formelle mødestruktur vil der kunne planlægges fx opfølgning på handleplaner og andre gennemgående punkter. 3. At der genindføres beboermøde i det bofællesskab, der pga. få beboere ikke afholder beboermøder. Det er tilsynets generelle indtryk, at den enkelte beboers oplevelse af formel indflydelse kan være gavnlig for såvel bofællesskabets demokratiske spilleregler som den enkeltes oplevelse af indflydelse og demokrati. 4. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi, hvorfor det anbefales at udarbejde dette. 5. Tilsynet kan konstatere, at der ikke er tilstrækkelig overensstemmelse mellem tilbudsportal og praksis, hvorfor tilsynet vil anbefale Bofællesskaberne at kvalitetssikre oplysningerne i samarbejde med Lejre Kommune. 4.2 Oplysninger om tilbuddet Oplysninger om tilbuddet Tilbuddet: Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber, administrationen er placeret på Præstegårdsvej 3, 4330 Hvalsø, og de fem bofællesskaber er placeret på hver sin adresse: Side 5 Ebbemosen 3 d, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge

7 Åbanken 22, 4320 Lejre Toftekæret 3B Osted, 4000 Roskilde Øst-Bo, Præstegårdsvej 3 E, 4330 Hvalsø Fire-Bo, Ejbyvej 70, 4070 Kr. Hyllinge Leder: Helle Bjarn Christensen Juridisk grundlag: SEL 85 og 108 Antal pladser: 27 pladser, heraf 9 i egen bolig Målgruppe: Voksne med varig nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner i mange aldersgrupper. Der er stor forskel på beboerne og deres ressourcer. Flere beboere er forholdsvis selvhjulpne forstået på den måde, at flere af dem kan være alene om natten, tage bussen, købe ind osv. Andre beboere har brug for mere omfattende støtte. 4.3 Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning Ved sidste tilsyn blev der givet to anbefalinger Det blev anbefalet, at der udarbejdes nogle overordnede rammer og krav for det pædagogiske arbejde på Bofællesskaberne. Bofællesskaberne er siden sidste tilsyn blevet færdige med at udarbejde Håndbog for Bofællesskaberne. En hel central del af dette arbejde har været at udvikle og beskrive Bofællesskabernes fælles vision, strategi, værdiggrundlag og pædagogiske referenceramme. Det blev anbefalet, at der udarbejdes skriftlige og faste procedurer for magtanvendelse, samt at medarbejdere og ledelse kontinuerligt drøfter magtanvendelsesproblematikken og eventuelt afholder temadage, hvor magtanvendelsesproblematikken tages op. Der er udarbejdet procedure for magtanvendelse, som forefindes i stedets procedurehåndbog. Nye medarbejdere skal læse proceduren igennem og der afsættes en halv arbejdsdag til at læse personalehåndbogen. Nye kvalitetsudviklingstiltag Bofællesskaberne har siden sidste tilsyn haft fokus på at definere og kvalitetssikre beskrivelser af den pædagogiske praksis, for bl.a. derigennem at opnå overensstemmelse mellem de fem bofællesskaber på relevante områder. Der er anvendt fra vejleder til stifinder og fyrtårnsmodellen som referenceramme. Side 6

8 4.4 Fysiske rammer og rundvisning Fysiske rammer og observation Bofællesskaberne består af fem mindre bofællesskaber placeret i naturskønne omgivelser i Lejre, Roskilde, Hvalsø samt to bofællesskaber i Kr. Hyllinge. Fælles for bofællesskaberne gælder det, at alle beboerne enten har deres eget værelse eller lejlighed. Der er dog forskel på standarden af den enkeltes bolig, idet Åbanken har toværelses lejligheder, mens Ebbemosen har etværelses lejligheder begge med eget bad og tekøkken. På Fire-bo har beboerne et værelse til rådighed uden eget bad og køkken/te-køkken. Administration og mødefaciliteter findes i tilknytning til bofællesskabet Øst-Bo. Her er der fin plads til, at alle medarbejdere kan mødes. Da nogle af bofællesskaberne ikke har optimale kontorfaciliteter, idet beboernes hjem er i højsædet, kan man således mødes/arbejde administrativt i Øst-Bo. Fællesarealerne udgøres af køkken/alrum/stue af forskellig størrelse, men alle indrettet med et hjemligt og personligt præg. De udendørs faciliteter udgøres af terrasser tilknyttet beboernes lejligheder / værelser og/eller fælles terrasse samt have Tilsynets observationer undervejs Det er tilsynets vurdering, at de fysiske rammer samlet set er velegnede til målgruppen. Der er imidlertid to bofællesskaber, hvor man må sige, at de ikke lever helt op til dagens standarder med hensyn til eget bad, toilet og en lejlighedslignende bolig. For det ene bofællesskab gælder det, at der foreligger konkrete planer, at de skal tilflytte et nyt byggeri i tilknytning til et andet bofællesskab, og for det andet bofællesskab gælder det, at beboerne er ældre (ældste 83 år) og at de har større fordele ved at blive boende end ved at flytte. Det skal understreges, at tilsynet finder, at dette bofællesskab er hyggeligt indrettet og har en rar atmosfære, der giver indtryk af en beboergruppe som kan lide at bo der. I samtlige bofællesskaber finder der en meget hjemlig og hyggelig atmosfære; beboerne har tydeligvis sat deres præg på indretningen af såvel deres værelser som fællesarealer. Tilsynet observerer beboere, der giver udtryk for at trives, og som gerne fortælle om, hvad de foretager sig i løbet af dagen, i hvilken udtrækning de har indflydelse og Side 7

9 på hvilken måde de får hjælp og vejledning i hverdagen. 4.5 Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis Rammer for arbejdet Bofællesskaberne arbejder hovedsalig ud fra de rammer, som de gennem et længerevarende udviklingsprojekt gennem de logiske niveauer/ fyrtårnsmodellen er nået frem til. Den består foreløbig af tre hovedemner: 1) Pædagogisk vision mødet med borgeren, 2) Ledelse og 3) Møder. Sidstnævnte er uddybet med udgangspunkt i følgende fem niveauer som omfatter: 1) Identitet, 2) Værdier, 3) Kompetencer, 4) Adfærd, og 5) Omgivelser. Hvert af disse niveauer er beskrevet i Bofællesskabernes Håndbog. Det er imidlertid væsentligt for ideen og metoden, at det beskrevne og praksis evalueres og uddybes løbende. Overordnet set er der udarbejdet en pædagogisk vision og en overordnet strategi for Bofællesskaberne. Mødestrukturen og organisationsstrukturen er tilrette lagt således, at bofællesskaberne fungerer selvstændigt, da de med deres forskellige målgrupper og individuelle behov ikke skal ensrettes. Derimod er der en koordinator i hvert bofællesskab, der skal sikre, at de overordnede pædagogiske visioner, mål og målsætninger bliver implementeret i hvert bofællesskab, ligesom de også har til ansvar at bidrage den anden vej med det enkelte bofællesskabs udfordringer og ideer. Koordinatorerne skal være kulturbringere. Leder gør det klar, at den pædagogiske filosofi er et fast udgangspunkt, mens metoder og pædagogisk praksis i forhold til at nå målene gøres til genstand for debat. I forbindelse med udviklingsprocessen er der blevet arbejdet med den enkelte medarbejders rolle, ud fra det såkaldte Stifinderprojektet. Ligeledes arbejdes der løbende med at sikre den anerkende tilgang til beboerne. Det er leders indtryk, at det ovennævnte arbejde skal fremstå som et mål i sig selv, og at virkningen af det skal kunne aflæses i praksis, og gennem beskrivelser hen ad vejen. Medarbejderne redegør for, hvordan de i hverdagen arbejdes ud fra de pædagogiske rammer og principper, ved at tage udgangspunkt i beboerne, deres behov og normer, og at man i det hele taget tilstræber at spille på beboerens banehalvdel, som det formuleres. Medarbejderens opgave er at hjælpe beboeren med at formulere deres egne mål, og efterfølgende at vejlede dem i at nå dem. Medarbejderne giver i vid udstrækning udtryk for en ens tilgang og grundholdning til de fleste væsentlige spørgsmål. Pædagogisk metode Side 8

10 Bofællesskaberne bekender sig ikke til én metode, men bygger i højere grad på den anerkendende tilgang og på værdier som respekt for den enkelte beboers historik og udviklingsmuligheder. Dette er gennemgående i fx det pædagogiske handleplansarbejde, hvor beboerens historie og udviklingsmuligheder og -mål er i fokus. Det går også igen, når personalet i forhold til at kunne tilrettelægge en god hverdag for en beboer med hjerneskade, søger ekspertviden fra en neuropsykolog, der kan bidrage til, at personalet samler en række pædagogiske initiativer, der vil gavne den pågældende bruger. De pædagogiske handleplaner/behandlingsplan Tilsynet kan konstatere, at det har været en stor udfordring for Bofællesskaberne at få udarbejdet de pædagogiske handleplaner. Det har haltet med at få dem færdige, hvilket leder tilskriver det forhold, at det kan være en længere proces at udvikle de skrive- og formuleringsmæssige kompetencer, som det fordrer at udarbejde pædagogiske handleplaner. Selvom der har været udmeldt en deadline, så er den ikke overholdt hele vejen rundt. Tilsynet kan således konstatere, at der forefindes 9 ud af 27 handleplaner hos leder. Leder oplyser, at man har arbejdet med at sikre at personalet fik både de fornødne kompetencer og ressourcer for at kunne udarbejde handleplanerne dels gennem den enkelte koordinator og dels ved at give tid til skriveprocessen og til at opstille de pædagogiske mål. Medarbejderne giver udtryk for, at de næsten er færdige med alle handleplaner. Beboerne er med til at udarbejde handleplanerne. Der følges løbende op på handleplanerne, dog skal de senest evalueres hver tredje måned. Afhængig af hvilke mål, der er opstillet, arbejdes der forskelligt med dem dvs. nogle mål arbejdes der med agligt mens andre fx er ugentlige mål. Handleplanerne ligger i bofællesskaberne. Tilsynet gennemser en handleplan, og kan konstatere, at den er gennemarbejdet. Den indledes med en kort beskrivelse af områder som skolegang/beskæftigelse/arbejde, historik, familierelationer og andre relationer, psykiske og fysiske tilstand, sociale forhold, hygiejne, medicin, mobilitet i forhold til at kunne transportere sig rundt, rengøring og ressourcer. Herefter følger to handleplaner i skemaform, der er formuleret af henholdsvis hjemmevejleder og den enkelte beboer, og som indeholder mål, metoder/midler, tid, evaluering og ansvarlig. Tilsynet kan konstatere, at der er tale om en god sammenfatning af den enkeltes situation og at der forekommer at være en klar struktur og systematik i handleplanen og endelig at den i høj grad formår at involvere den enkelte beboer. Side 9

11 Hverdag og aktiviteter Beboerne går på arbejde eller i skole i dagligdagen, hvilket i stor udstrækning er en udfordring i sig selv. Målgruppen taget i betragtning med en aldersspredning på år er der således forskel på, hvor meget de har kapacitet til derudover. Nogle af de ældre har brug for ro og rutiner om eftermiddagen, hvilket respekteres. Men flere går i voksenklub, til fodbold eller svømning, ligesom det det ikke er ualmindeligt at man går en tur om eftermiddagen. Beboerne har faste pligter som indkøb og maddage i fællesskaberne. De får hjælp og støtte i den udstrækning, de har brug for det, men der er altid en medarbejder der hjælper til. Med hensyn til rengøring kan dette enten foregå ved rengøringshjælp, som den enkelte køber, eller/og det kan foregå med støtte fra en medarbejder. Derudover har de hver især en hjemmedag, hvor de sammen med en medarbejder får mulighed for at få hjælp til f.eks. bank, læge, indkøb af personlig hygiejne mv. Beboerne er ikke altid nemme at motivere til aktiviteter. Medarbejderne gør opmærksom på, at der for nogle beboeres vedkommende kunne ønskes en bredere vifte af beskæftigelsesmuligheder i hverdagen. Her tænkes der især på beskyttet beskæftigelse eller en form for praktiksteder, hvor den enkelte kan prøve sig lidt af i forskellige arbejdsfunktioner. Som det ser ud nu, kan beboerne benytte: Skole (folkepensionister skal selv afholde udgiften) ITC, som vurderer om den enkelte beboer er egnet til arbejdsmarkedet. Beskyttet værkstedstilbud (gratis) De beboere som tilsynet taler med undervejs bemærker samlet set, at de går i skole eller har en beskæftigelse. Endvidere synes de alle at udtrykke tilfredshed med deres skolegang/arbejde. Adspurgt giver de alle udtryk for, at de er tilfredse med det de foretager sig i hverdagen i bofællesskaberne: de kan være med til indkøb, have hjemmedage sammen med en medarbejder og stort set alle har en fast maddag med efterfølgende oprydning og opvask. Nogle går til svømning, flere går i klub, hvor der er mulighed for at være med i forskellige aktiviteter. Et par stykker går i Voksenklub i København, - de hentes og bringes vha. handicapkørsel. Der har tidligere været tilbud om handicapridning og ridefysioterapi. Men tilbuddet er der desværre ikke længere og det har vist sig vanskeligt at finde et nyt sted, der også kan tilbyde ridefysioterapi. Da rigtig mange beboere i målgruppen har stor fysisk og psykisk gavn af denne aktivitet er det fortsat et stort ønske en dag at finde et sted. Side 10

12 Beboerne oplyser, at de får hjælp til forskellige ting. Det kan være i forhold til de pligter, de har med hensyn til madlavning, til at komme i banken, til at have venner/veninder uden for bofællesskabet, til at rydde op og vaske tøj og til personlig hygiejne. Flere af disse punkter fremgår endvidere af den pædagogiske handleplan. Én beboer fortæller, at hun også får hjælp til tandbørstning og til den personlige hygiejne. Nedskrevne retningslinjer for beboernes økonomi Tilsynet kan konstatere, at der er nedskrevne retningslinjer for kostkassen, samt beboernes fælleskasse, men ikke for beboernes økonomi. Tryghed og trivsel - støtte og vejledning Tryghed og trivsel er ifølge leder, når den enkelte beboer møder personalet uforbeholdent og udtrykker deres behov. Leder kender samtlige beboere og deres individuelle problematikker, og det er efter leders opfattelse enkelt at aflæse den enkelte beboers trivsel gennem dialog, aflæsning af kropssprog og gennem samvær og nærvær generelt. Medarbejderne tilkendegiver, at det er væsentligt for beboernes trivsel, at der er forudsigelighed, genkendelig og struktur i deres hverdag. Dvs. at de ved hvem der kommer på arbejde de forskellige dage, at aktiviteter er tilpasset deres behov, og at der f.eks. ikke sker for mange indtryk på en gang etc. Adspurgt om, hvordan personalet måler om beboerne trives, nævner de i lighed med leder, at det er enkelt at aflæse på dialogen, humøret, på når huden bliver grå og håret slatten. Derud over bemærker de at samarbejdet med dagtilbuddene er vigtigt i forhold til om der observeres dårlig trivsel. Beboerne udtrykker på forskellig vis, at de er vældigt glade for at bo i deres bofællesskab. De giver adspurgt udtryk for, at de trives og at de har det godt med hinanden i de forskellige bofællesskaber. De giver indtryk af, at kan lide at være sammen, og at de enten opholder sig sammen eller i deres egne lejligheder/værelser, hvor de har bestemte hobbys, som de er optagede af. Personalet går hjem kl. 20. Flere af beboerne giver udtryk for, at de på det tidspunkt er trætte efter en lang dag. Nogle få går allerede i seng ved 19 tiden, og ellers går de fleste ikke i seng så meget senere end kl. 21. Når personalet er gået hjem, er der ikke en fast tilkaldeordning, hvis der er brug for hjælp. Tidligere har der været en alarmknap, men da den aldrig blev brugt og oven i købet var dyr at drive, blev denne opsagt. Nu har man lidt forskellig praksis i bofællesskaberne. Tilsynet erfarer, at beboerne kan forsøge at ringe til medarbejdere og pårørende mv. Side 11

13 Sprogbrug og omgangsformer Det er såvel leder som medarbejderes indtryk, at beboerne indbyrdes generelt taler ordentligt til hinanden. Der er fokus på området, hvilket betyder at man på nogle af bofællesskaber taler mere jævnligt med beboerne om omgangstone og konflikthåndtering. Såfremt omgangstonen ikke er i orden, er medarbejderne opmærksomme på ikke at overtage den eventuelle konflikt, men agere som oversætter og mægler i kommunikationen mellem beboerne. Beboerne udtrykker, at de taler pænt til hinanden, men at de da også kan være uenige. Det sker dog sjældent, at de er uvenner. Brugerindflydelse Såvel leder som medarbejdere understreger, at beboerne har en høj grad af indflydelse på deres hverdag. Denne opnås gennem inddragelse i deres egne handleplaner, i hverdagen og i nogle bofællesskaber også gennem beboermøder. Adspurgt om, hvorfor der ikke er beboermøder i hvert bofællesskab, oplyses det, at der i stedet har været praksis for, at man taler sammen hver dag og således løbende opnår indflydelse på ideer og beslutninger. Kost Der er ingen overordnede retningslinjer eller kostpolitik. Der arbejdes i stedet med oplysning at guide beboerne til en sund livsstil samt at sikre, at der på ugens madplan er sunde måltider og alternativer. Medarbejderne bemærker, at kost og sundhed generelt er et fokusområde, forstået på den måde, at man forholder sig til emnet. Fokusset indbefatter også fx en respekt for især de ældre, som er opvokset med en madkultur som muligvis ikke er særlig sund, men som de holder utrolig meget af. Her har man fokus på sunde alternativer, og på motivation for at prøve noget nyt. Der er endvidere et generelt fokus på, at råvarerne er gode, på at servere portionsanretninger, der hvor det har været relevant, på fedtindholdet i kødet og andre madvarer, på sund fornuft, egen indflydelse. Magtanvendelser Såfremt omgangstonen ikke er i orden, er medarbejderne opmærksomme på ikke at overtage den eventuelle konflikt, men agere som oversætter og mægler i kommunikationen mellem beboerne. Det er kun ved de deciderede konflikter, at der gribes ind. Side 12

14 Humor anvendes ofte til at tage toppen af konflikten. Medicinhåndtering Bofællesskaberne udleverer som udgangspunkt ikke medicin. Hvis der er brug for det, er der en sygeplejerske ansat, som kan varetage medicinhåndtering. De beboere, der skal have medicin, får medicinen udleveret på apoteket og indtager selv deres medicin. Seksualitet Seksualitet er et emne, som man afhængig af en vurdering af den enkelte brugers behov, taler om. Ind imellem skal en beboer hjælpes med fx at finde løsninger, og her gør man brug af en seksualvejleder. 4.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Internt samarbejde; kommunikation og trivsel I forbindelse med Bofællesskabernes organisationsudviklingsarbejde, har de også taget fat på at definere deres visioner og mål med deres mødestruktur og mødekultur. De forskellige eksterne og interne møder er beskrevet tillige med metoder og mål for, hvordan de skal afholdes i en professionel og faglig god ånd. Hvert bofællesskab har en koordinator, som har et overordnet ansvar for koordinering af budskaber, opfølgning, ansvar for implementeringsprocesser mv. Der afholdes et koordinatormøde om måneden, hvor deltagerne er leder og koordinatorerne Der afholdes et personale for samtlige hver 3. mdr. dvs. 4 gange årligt. Der afholdes møde i de enkelte bofællesskaber hver 14. dag, hvor leder på skift deltager, efter behov og hvor det er aktuelt. Om mødestruktur og det interne samarbejde oplyser medarbejdere, koordinatorer og leder, at det fungerer godt. Der er mulighed for at trække på hinandens kompetencer, og der er en grundlæggende frugtbar holdning til, at bofællesskaberne ikke nødvendigvis skal ligne hinanden på alle områder, men i højere grad arbejde ud fra en fælles overordnet ramme. Det betyder, at der derfor er fokus på den udfordring det er at finde balancen mellem at bevare bofællesskabernes individuelle præg og samtidig have en fælles kultur og struktur. Det er et arbejde som fortsat pågår. Det bemærkes, at leder ikke har fået udmeldt et egentligt budget endnu. Det er ikke Side 13

15 et problem i hverdagen, men kan være kilde til frustration ikke at kende sit budget. Eksternt samarbejde Det eksterne samarbejde består hovedsalig af samarbejdet med sagsbehandlere, dagtilbud og forældre/pårørende. Samarbejdet med de pårørende oplyses at fungerer godt. De indkaldes til handleplansmøder og til møder på dagtilbuddet, der hvor disse indkalder hertil. De pårørende inviteres desuden til møder og til arrangementer i bofællesskaberne. Med hensyn til dagforanstaltning er der på værkstederne et formaliseret samarbejde, hvor dagtilbuddet inviterer til statusmøde en gang årligt. Kontinuitet og stabilitet i personalegruppen Leder og medarbejdere bekræfter hinanden i, at der er stabilitet i personalegruppen; at der er et lavt sygefravær; at der er en forholdsvis lav udskiftning i personalegruppen; og at der, om den der er, kan siges, at den er naturlig (fx barsel og ambitioner om ledelsesstillinger). Man dækker overvejende hinanden ind i forhold til sygdom og ferie og samtidig har personalet høj grad af indflydelse på deres arbejdsplanstilrettelæggelse. Kompetenceudvikling Alle medarbejdere har et tilbud om gennemførelse af MUS en gang årligt. Indtil videre har især to bofællesskaber takket ja, mens andre er mere afventende. Såvel ledere som medarbejdere forklarer det med, at det i første omgang er et spørgsmål om at det så at sige bliver kutyme, at der bliver en praksis for det, men at det også er udtryk for, at medarbejdergruppen som sådan oplever at de taler om de MUS-agtige forhold, når de har brug for det. Man følger en fast MUS-skabelon. Medarbejderne får tilbudt personlig- og sagssupervision efter behov. Adspurgt om medarbejderne kunne ønske at supervision blev indlagt i faste rammer, svarer medarbejderne, at de er godt tilfredse med den ordning der er. De mener at den fungerer godt fordi den, i hvert fald på nuværende tidspunkt, sikrer en mere målrettet supervision alt afhængig af emne, mål og behov. Der er ikke meget økonomi til kursusvirksomhed og egentlige uddannelser. Men det er vedtaget at igangsætte en kursusrække med emnet neuropædagogik. Der har desuden været en medarbejder fra Hukommelsesteamet i kommunen, som har undervist om demens. Side 14

16 Sammenhæng mellem kompetencer, målgruppe og rammer Såvel leder som medarbejdere giver udtryk for, at der er god overensstemmelse mellem deres kompetencer og målgruppens behov. 4.7 Dialog med pårørende Dialog med pårørende Tilsynet har talt med en pårørende, som giver udtryk for, at der er et meget godt og trygt miljø i Bofællesskaberne. Der gives et overbevisende indtryk af, at beboerne får megen støtte og vejledning og at de nyder godt af personalets store kendskab til den enkelte. Der sættes pris på personalets ihærdighed med hensyn til at aktivere beboerne, især i dagtimerne, hvor skole og beskæftigelse er relevant. Samarbejdet og kontakten til personalet fungerer ualmindelig godt og den pårørende er vældig imponeret af personalets ihærdighed med hensyn til at skabe en rigtig god hverdag for beboerne. For de beboere som ikke har pårørende, medtænkes de enten i andre pårørendebesøg, eller får anden aktivitet med deres kontaktperson. Adspurgt kan den pårørende ikke pege på områder, som der kunne arbejdes bedre med det fungerer så godt og personalet gør en beundringsværdig stor indsats. 5 Metode og fremgangsmåde s tilsyn anvender en udviklingsorienteret og dialogbaseret tilgang, der samtidig med at tilsynet har til opgave at udøve kontrol med, om tilbuddet følger lovgivningen, danner rammen for tilsynet. Dette indebærer interview, dialog og observation, som sammen med uddybninger på forskellige områder og punkter, giver et samlet billede af stedet. Tilsynet anvender endvidere en anerkendende tilgang, hvilket bl.a. handler om at se og spørge til det, der virker, for at kunne identificere stedets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Rapporten har været fremsendt forstander med henblik på rettelser af faktuelle fejl. 5.1 Tilsynets tilrettelæggelse Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Side 15

17 Kort opstartsmøde med leder/medarbejder af tilbuddet, hvor det konkrete tilsyn planlægges Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs, og/eller at observere det sociale liv. Dialog med Leder/ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere, hvor det har været muligt 5.2 Overordnet materiale som har indgået i tilsynet Til brug for forberedelsen af tilsynet har indhentet materiale fra Lejre Kommunes hjemmeside. Materialet indeholder blandt andet tidligere tilsynsrapporter, virksomhedsplan og kvalitetsstandarder. Endelig har oplysninger fra Tilbudsportalen samt oplysninger fra Institutionens hjemmeside indgået i det konkrete tilsyn. 5.3 Tilsynets varsling Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. 1 mdr. før gennemførelse. Endvidere har Specialkonsulent Helen Hilario Jønsson fra haft et møde med lederne i Lejre Kommune inden tilsynet er blevet drøftet og endelig fastlagt. Side 16

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset

Tilsynsrapport. Ishøj Kommune Spindehuset Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn Juni 2010 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET... 2 2 TILSYNETS VURDERING... 3 2.1 TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER... 4 3 DATAGRUNDLAG... 5 3.1 OPLYSNINGER

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Måløvgård. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Måløvgård Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev

Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Neuroteam & Dagtilbud Hillerslev Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn April 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn April 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen. Granbohus. Anmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Børne- og ungeforvaltningen Granbohus Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Crimestop. Anmeldt tilsyn Februar 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Crimestop Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere