VASEBÆK børnehaveafdelingen. Virksomhedsplan (13)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VASEBÆK børnehaveafdelingen. Virksomhedsplan 2011-2012 (13)"

Transkript

1 VASEBÆK børnehaveafdelingen Virksomhedsplan (13)

2 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 6 r 7 Direktionens indsatsområder 7 Vasebæks indsatsområder 7 Bilag 10 gruppernes indsatsområder 10 2

3 FORORD I det forløbne år har vi arbejdet på at nye kvalifikationer blev gjort til kompetencer, som kan bruges i huset. Således har to pædagoger med musikuddannelsen hver især etableret små musikgrupper i huset, 1 pædagog, som har taget neuropædagogisk kursus har foretaget screening af to børn i egen børnegruppe og har aftalt screening af et barn i en anden gruppe. To pædagoger er uddannet i Vikoms Analysemodel og den ene arbejder videre med den proces, som er startet i gruppen af husets talepædagog, den anden pædagog forventes at igangsætte processen i gruppen efter endt barsel. Derudover har både ergoterapeut og fysioterapeut været tovholder i udarbejdelse af Sensory Profile på 6 af børnene, et redskab, som har vist sig meget nyttigt ved tilrettelæggelsen af aktiviteter, så de opleves sussecfulde for barnet. I løbet af foråret har alle medarbejdere gennemført førstehjælpskursus. Temaet for dette års projekt var Fra jord til bord den ene uge landbrug, den anden gartneri. En væsentlig forandring i år har været at børnene blev delt i tre grupper efter funktionsniveau på tværs af hverdagens grupper og at de pædagoger, som blev tilknyttet grupperne selv stod for planlægningen. Pædagogerne oplevede, at få aktiviteter gav tid til fordybelse sammen med barnet og de mange gentagelser var med til at sikre succes for barnet. Samtidig har vi erfaret, at kraftige dufte fra f.eks. krydderurter kan være med til at vække børnene, denne erfaring har en af grupperne taget til sig og ønsker at udforske i det fremtidige arbejde. Vi har i år udarbejdet en sorg- og kriseplan, som vi også har haft brug for flere gange, idet vi har haft to dødsfald hos børnene og senest har et barn mistet sin far. Vi har erfaret, at det er godt at have noget at læne sig op ad, men er også bevidste om, at en sådan plan er dynamisk og må tilpasses vores virkelighed. I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg i sommer fik vi et påbud om at udarbejde en handleplan for forebyggelse af vold og trusler om vold. Dette har resulteret i udarbejdelsen af Politik til forebyggelse af fysiske og psykiske belastninger og en handleplan for forebyggelse, håndtering og bearbejdning af disse. Derudover har hele processen skærpet alles bevidsthed om vigtigheden af at registrere disse hændelser bl.a. med henblik på at kunne tage hånd om de relationelle udfordringer, som er i det daglige pædagogiske arbejde. APV for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø er færdigarbejdet og koblet sammen med fokusområder fra forårets trivselsmåling. Grupperne har hver især udvalgt et fokusområde fra de pædagogiske læreplaner, som de har arbejdet med. Der er således blevet arbejdet med områderne Sociale Kompetencer, Sprog og Kommunikation og Leg og Bevægelse. Der har været et øget fokus på de studerendes trivsel, vi har især været opmærksomme på at hjælpe de studerende til at formulere konkrete og opnåelige mål for praktikken. I det forgangne år har vi således set et markant fald i sygefraværet hos de studerende. Vi har afsluttet projektet med HTX vedr. informationsflowet hos Svalerne. Vi er blevet præsenteret for flere forskellige løsninger lige fra Smartboard til inddeling af opslagstavle, meget spændende projekter, som de unge mennesker havde udarbejdet. Vi skal herfra tage stilling til, hvad vi kan bruge. Vi har afholdt et EarlyBird kursus for 5 forældrepar, heraf var 4 fra Køge Kommune. Sidst på året er der blevet udarbejdet en ny børnemiljøvurdering bl.a. ved hjælp af videooptagelser. Der er opsat lyssensorer i flere rum bl.a. kopirum og ved personalegarderobe. I august sendte vi 6 børn i skole og kun 2 nye børn startede, vi har således haft 4 ledige pladser hele efteråret. Dette førte i september til at to medarbejdere blev indstillet til afsked. I arbejdet med at gøre os mere synlige har vi bl.a. udsendt materiale til gamle som eventuelle nye samarbejdspartnere og i september gik vores nye hjemmeside i luften. I det kommende år bliver den helt store udfordring at arbejde hen mod en intern tilpasning af Vasebæk i forhold til de ændrede forhold i omgivelserne. Her i 2011 er yderligere 2 børn startet, men til august sender vi igen 5 børn i skole. Derudover er vi fra januar 2011 en del af områdeledelsen og vi ser frem til at blive en del af samarbejdet i området. 3

4 VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Vasebæk er en specialinstitution med en børnehaveafdeling og en weekendaflastning indenfor specialområdet, herudover en gruppe støttepædagoger. Børnehaven er drevet efter Servicelovens 32 og weekendaflastningen efter Servicelovens 67. Formålet med tilbuddet er at tilgodese børnenes behov for specialpædagogisk og terapeutisk behandling, vidtgående specialundervisning samt pasning og omsorg. Formålet med støttepædagogerne er at yde støtte og vejledning i kommunens daginstitutioner. Denne virksomhedsplan omhandler Børnehaveafdelingen: Målgruppen: Børn i alderen 0 år og op til skolestart med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser herunder en gruppe børn med diagnoser indenfor autisme/adhd. Åbningstid: Mandag til fredag 8.00 til Børnehaven holder lukket Grundlovsdag og den Brugernormering: Børnehaven er normeret til 19 børn, der som udgangspunkt er fordelt i to grupper for børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og en gruppe for børn med diagnose indenfor autisme/adhd. Der kan maximalt være 7 børn i hver gruppe fordelt efter den aktuelle efterspørgsel på pladser inden for målgruppen. Belægningsprocent og takst: Belægningsprocent: 95 % Takst pr. dag/døgn: 1459 kr. (heraf er 145 kr. refusion pga. overbelægning i 2009) Visitation: Køge Kommunes Daginstitutionsafdeling varetager visitationen til institutionen, da tilbuddet er omfattet af grundtaksten. ORGANISATION Vasebæk er en del af tilbuddet for Region Sjælland med Køge Kommune som driftsherre. I Køge Kommune er Vasebæk en del af Daginstitutionsafdelingen under Børne- og Unge Forvaltningen. Vasebæk er fra 1. januar 2011 med i områdeledelse på særlige vilkår og hører under området Ellemark og Søndre. Møder i børnehaven: Personalemøde 10 x årligt Gruppemøde 11 x årligt Infomøde 1 x ugentlig repræsentanter fra grupperne og TAP Pædagogisk dag, forår og efterår Eventuelle alternativer til LMU og forældrebestyrelsesmøder afklares i starten af 2011 Behandlingsmøder 1 x årligt for hvert barn Forældrekonsultation 1 x årligt for hvert barn Forældremøder 2 x årligt, forår og efterår 4

5 Vasebæk Specialinstitution Børnehaveafdeling Afdeling for Støttekorps Afdeling for Weekendaflastning Mejserne Max. 7 børn med diagnose indenfor autisme/adhd Svalerne Max. 7 børn med fys/psyk. funktionsnedsættelse Spurvene Max. 7 børn med fys/psyk. funktionsnedsættelse PERSONALE Personalegruppe Årsværk dagtilbudsleder 0,675 afdelingsleder 1 pædagoger 9,7 kontorassistent 0,54 fysioterapeut 0,82 ergoterapeut 0,85 håndværker 0,86 rengøringsassistent 1 I alt 15,445 Derudover er der tilknyttet PPR funktioner med 14 lektioner talepædagog og pædagogisk psykologisk vurdering fra psykolog før barnets skolestart 14 lektioner (0,75) SYGEFRAVÆR Sygefravær % I alt 5,6 5,9 5

6 ØKONOMI Budget (forventet) Løn vikarer Øvrigt personale I alt

7 INDSATSOMRÅDER DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefraværet Se en fraværsprocent på omkring 5 % Fortsat emplementering af fraværspolitik fra forår 2010 Emplementering af fokusområder fra trivselsmåling Undersøge muligheden for at få egen sygestatistik Budgetoverholdelse og god økonomistyring Se et budget som balancerer Iværksætte tiltag, som kan sikre overholdelse af budgettet VASEBÆKS INDSATSOMRÅDER At blive en del af det forpligtende samarbejde i området En velfungerende organisation med tilfredse medarbejdere, som oplever gennemskuelighed og sammenhængskraft Gennemføre en ændring af den interne organisering Deltage i områdets organisation, herunder ledermøder og MED-struktur Skabe samarbejde på tværs af områdets institutioner Afklare behovet for og evt. formen af et supplement til områdets forældrebestyrelse Skabe et inspirerende miljø med fokus på kommunikation. Se udviklende samvær for børnene Udarbejde et fælles projekt af 2 ugers varighed, hvor alle børn kan deltage med de forudsætninger de har. Alle ansatte deltager i et tværfagligt miljø. Der udarbejdes et mål hierarki, der danner Projektet evalueres på p-mødet i juni 7

8 Se faglig udvikling for personalet. Se god dialog med forældrene basis for en evaluering. Der tages udgangspunkt i et af temaerne i lærerplanerne. Der laves dagbog for hvert enkelt barn. En sommerfest for pårørende, hvor vi præsenterer emner fra projektet. Skabe en ramme for refleksion i hverdagen Se at refleksion tager afsæt i den narrative tilgang Bruge p-dag til introduktion til narrativ tilgang Implementere den narrative tilgang i refleksionsgrupperne Evaluere på p-møde i november Skabe rammer for vidensdeling på tværs af kommunens specialtilbud Se pædagoger, som er en del af et netværk udenfor Vasebæk I forbindelse med omorganisering af indsatsen overfor børn i udsatte positioner, indtænkes Vasebæks pædagoger som en del af den samlede indsats Oprettelse af forpligtende netværk med fokus på uddannelse og refleksion over praksis Skabe rammer for vidensdeling på tværs af kommunens specialtilbud Se pædagoger, som er en del af et netværk udenfor Vasebæk I forbindelse med omorganisering af indsatsen overfor børn i udsatte positioner, indtænkes Vasebæks pædagoger som en del af den samlede indsats Oprettelse af forpligtende netværk med fokus på uddannelse og refleksion over praksis 8

9 Skabe overblik over viden og kompetencer i Vasebæk Se et katalog med oversigt over viden og kompetencer i Vasebæk Beskrive kompetencer i Vasebæk Afdelingsleder udarbejder katalog 9

10 BILAG GRUPPERNES INDSATSOMRÅDER Mål Mejser Resultatkrav/delmål Handleplan Evaluering At skabe en forudsigelig og genkendelig hverdag for børnene Færre frustrationer og interessekonflikter barn - barn og barn - voksen Se børn, som er mere selvstændige og som har større overskud til at deltage i strukturerede situationer Se børn, som samarbejder Se voksne, som husker børnene på at bruge dagskema og øvrig visualisering ud fra en anerkendende tilgang Se voksne og børn, som er glade og har det sjovt Se voksne, som har passende udfordringer Vælgetavle udformes som stor PECS bog i både indesom uderummet Talestrimmel med jeg vil gerne lege med. Udarbejdelse af 4 scripts for rolleleg 2 inde og 2 ude Rækkefølge i daglige rutiner Observationsprofil fra Autisme i førskolealderen danner udgangspunkt for behandlingsoplæg. Profil udfyldes fælles på gr. møde og derefter med forældre. Udarbejdelse af PEP test når barnet starter i børnehaven og før skolemøde De voksne skal reducere deres sprog Marte Meo Bruge STAR og Isbjerg på gr. møde hver anden måned Dele den gode historie Tilegne os viden om Samarbejdsbaseret Problemløsning ved sammen at læse og reflektere over Det eksplosive Barn Mål Svaler Resultatkrav/delmål Handleplan Evaluering At vi får set på hvordan timer til møder med forældre anvendes Vidensdeling mellem os og forældre i forhold til barnet med fokus på samspil og kommunikation Prioritere netværksmøder og nedtone andre møder med forældre Udarbejde periodeplan i forhold til indhold i netværksmøder Sættes på dagsorden til gruppemøde i juni og november inddrage ledelsen At bidrage til at kompensere for begrænsninger og støtte udviklingen af ressourcer hos børnene Nye strategier i det pædagogiske arbejde med afsæt i det enkelte barns neurologiske formåen. Udarbejde neuropædagogisk screening på to børn om året Sættes på dagsorden til gruppemøde i juni og november At justere informationsmaterialet Tilgængelige og forenklede informationer omkring børnene Udvælge relevant information og forenkle det Ledelsen inddrages 10

11 Overveje at udskifte kardex med kommunikationspas Fortsat at udvikle behandlingsoplæggene At vi får viden om dufts betydning og hvordan denne kan anvendes i det pædagogiske arbejde Dufte, som en bevidst del af det pædagogiske arbejde Opsøge ny viden om hvad dufte gør ved os neuropædagogisk Aromaterapi, hvordan kan dette bruges til børnene Sættes på dagsorden til gruppemøde i juni og november Opsøge ny viden om hvad musik gør ved os neuropædagogisk At vi får viden om musikkens terapeutiske betydning for udvikling af børnenes potentialer Bevidste valg af musik i forhold til det enkelte barn Deltage i karneval og andre musikoplevelser f.eks. i kirken Katrine Lervig og Peter Vuust Sættes på dagsorden til gruppemøde i juni og november Etablere musikgrupper Indarbejde musikken i periodeplanerne Mål Spurve Resultatkrav/delmål Handleplan Evaluering Torsdag formiddag planlægges til fysiske aktiviteter At indrette et fysisk rum for krop og bevægelse Se børn, som har lyst til at bruge deres krop og som har en fornemmelse af deres krops muligheder Se børn, som oplever glæde ved bevægelse Opbygge vælgetavle til rummets aktiviteter Skabe sanseoplevelser kold/varm, surt/sødt, hård/blød, stofposer med f.eks. sten, gryn, pasta Optage video ved start og igen efter 3 måneder. Drøfte hvert barn på gruppemøder i forhold til barnets behandlingsmål Overføre aktiviteterne til udendørs Mål fys/ergo Resultatkrav/delmål Handleplan Evaluering At alle børn har fået udarbejdet en Sensory Profile Se at testens resultater kan bruges i det daglige pædagogiske arbejde I første halvår udarbejdes test på 5 børn Amina, Miguel, Anna, Nikolaj, Rojin Deltagelse i opfølgningskursus Testen og dens brugbarhed tages op på p-møde i april At afprøve GAS-skema i samarbejde med forældre Afklare om GAS skal bruges i samarbejdet fys/ergo, pædagoger, forældre Fortsætte med GAS hos Svalerne Afprøve GAS på et barn hos Spurve og Mejser Evaluere på p-møde i efteråret 11

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Virksomhedsplan Årsplan 2010

Virksomhedsplan Årsplan 2010 Virksomhedsplan Årsplan 2010 Forord...3 Fakta oplysninger om udflytterbørnehaven Kattingeværk...3 Samfundsmæssige forudsætninger for målsætningen i det pædagogiske arbejde og institutionens pædagogiske

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP

PERSPEKTIVPLAN 2014-2015. Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP PERSPEKTIVPLAN 2014-2015 Sundhed for hoved, krop og hjerte! DAGTILBUD SVENSTRUP Giv børnene ret til at lege og lære, at drømme og forme, leve og være. Kun der, hvor børn kan føle sig trygge, gror det,

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014

Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Områdelæreplan for 0-14 år Børnehusene Langebjerg Områdeinstitution 2012-2014 Center for Skole og Dagtilbud, efterår 2011 1 indholdsfortegnelse 1. FAKTA OM DAGTILBUDDET... 3 2. LEDELSE...7 3. VÆRDIGRUNDLAG

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog, 14, skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode)

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN For Fridusen - Stolpedalsskolen (Vi modtager studerende fra 1-2 og 3. praktikperiode) Oktober 2010 BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET FOR 2. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKSTEDETS

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere